Kpi uloha 13

436 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
436
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpi uloha 13

  1. 1. Adaptácia anglicizmov v slovenčine. Výskum založený na materiáli zo sekcie noviniek nastránke festivalu Bažant PohodaAnotácia:Text analyzuje stupeň adaptácie anglických lexikálnych jednotiek v slovenskom jazyku. Výskum jezaložený na korpuse, ktorý bol vytvorený z krátkych správ uverejnených na oficiálnej internetovejstránke slovenského letného multikultúrneho a multižánrového festivalu Bažant Pohoda. Okremkonkrétnych príkladov na anglicizmy z oblasti hudobného priemyslu text obsahuje komentárek používaniu daných anglicizmov a taktiež k ich konkrétnej (ne)adaptovanej forme.Kľúčové výrazy: anglicizmy, slovenčina, adaptácia, korpus, jazyk médií Masmédiá vytvárajú priestor, vďaka ktorému dochádza ku kontaktu medzi rôznymi jazykmi, a tým prispievajú k zmenám, ktoré badať napríklad v oblasti meniacej sa slovnej zásoby. Okrem televízie či tlače sa v poslednom období stal významným priestorom a prostriedkom šírenia informácií aj Internet. V súčasnosti sme svedkamidynamických zmien, a to nielen v oblasti technológie. Vďaka neustálemu kontaktu vovirtuálnom priestore podstupujú zmeny aj jednotlivé jazyky. Anglický jazyk je významnýmzdrojom zmien v slovenčine. Tento príspevok je zameraný na adaptáciu anglickýchlexikálnych výrazov do systému slovenského jazyka. Pre tieto účely bol zostavený korpus z materiálu, ktorého zdrojom je konkrétnainternetová stránka. Okrem jednotného zdroja je korpus konzistentný aj tematicky: texty,ktoré boli použité, sú zamerané na oblasť hudobného priemyslu. Korpus zahŕňa skoro tridsaťanglicizmov. Kľúčovým materiálom pri jeho zostavovaní boli krátke správy zverejnené nastránke najväčšieho slovenského letného multikultúrneho a multižánrového festivalu Bažant
  2. 2. Pohoda – www.pohodafestival.sk. V korpuse sú zastúpené podstatné a prídavné mená.Vzhľadom na povolený rozsah tohto príspevku sa zameriame len na podstatné mená. Väčšina anglicizmov z korpusu pomenúva hudobné žánre. Korpus však zároveňobsahuje aj výrazy, ktoré s hudbou súvisia len okrajovo. Úlohou tohto korpusu je priblížiť,ako sa pôvodne anglické výrazy prispôsobujú systému slovenského jazyka. Z fonetického hľadiska možno vybrané anglicizmy rozdeliť do troch skupín: 1. Anglicizmy, ktorých pravopis sa zhoduje s výslovnosťou. V tomto prípade zmenaortografie nie je potrebná. 2. Anglicizmy, ktorých pravopis sa nezhoduje s výslovnosťou. Skupina zahŕňa výrazy,u ktorých došlo po prebratí do slovenského jazyka k ortografickým zmenám. 3. Anglicizmy, ktorých pravopis sa nezhoduje s výslovnosťou, no napriek tomu sizachovali pôvodnú ortografiu aj po začlenení do jazykového systému slovenčiny. Napriek tomu, že slovenský jazyk sa riadi podľa fonetického princípu, značná časťanglicizmov z korpusu patrí do tretej menovanej skupiny. Za vysvetlenie tohto javu možnopovažovať fakt, že väčšina z týchto výrazov je v slovenčine relatívne nová, a tým pádomzatiaľ nemohlo dôjsť k úplnej jazykovej adaptácii. Príklady každého z hore uvedených typov anglicizmov:Typ 1 – trip hop, m., set, m.„Sanfranciský experimentátor osciluje medzi ambientom, trip hopom i d´n´b a jeho sety, plné hudobnejfantázie, sú jedinečnou udalosťou“ ͡Typ 2 – džez, m. ( jazz, hlásková zmena a – e ; j - dʒ zmena)„Skupina Givers pochádza z Lafayette v štáte Louisiana, domove mnohých hudobných štýlov – od zydeca,cajunu až po džez“Slovo džez je príkladom anglicizmu, ktorý bol foneticky úplne adaptovaný do jazykovéhosystému slovenčiny.Typ 3 – line-up, m.„V Trenčíne vystúpi aj Susanne Blech. Nie je to však ďalšia speváčka v našom line-upe“
  3. 3. V slove lineup sa v slovenčine zachováva pôvodná anglická výslovnosť, avšak pri prebratívýrazu nedošlo k zmenám v ortografii. V slovenčine existujú aj iné výrazy (takistovýpožičky), ktoré môžu byť použité namiesto tohto anglicizmu. Sú to slová programa dramaturgia. Tieto výrazy sú v slovenčine pomerne zaužívané, a preto majú neutrálnycharakter. Oproti tomu slovo lineup je stále vnímané ako cudzí výraz, a preto vzbudzujeu čitateľa väčšiu pozornosť.V korpuse bolo iba jedno nesklonné podstatné meno, a to show:„Výborný je aj jeho nasledovník The Ritual z vlaňajška, no lákadlom sú najmä puntičkársky prepracovanmé liveshow, na akú sa tešíme aj v júli v Trenčíne“Zároveň je jedným z piatich anglicizmov z korpusu, ktoré sú v slovenčine ženského rodu. Natomto príklade je taktiež zaujímavé, že sa v skúmaných správach objavuje v ortografickyrovnakej podobe ako jeho anglický náprotivok. Tento výraz totiž už raz bol v slovenčineadaptovaný a kodifikovaný s ortografickými zmenami vo výslednej podobe šou. Štulajterovávo svojom príspevku vysvetľuje tento jav u niektorých prebratých cudzích výrazovnasledovne: „Príčinou tohto javu môže byť skutočnosť, že v poslednom čase sa výraznezvýšila frekvencia používania týchto slov, čo mohlo vyvolať dojem, že boli prevzaté lennedávno a nestihli ešte prejsť adaptačným procesom,“ (105).Korpus obsahuje dva anglicizmy, ktoré majú slovotvornú príponu –ka: guidka, f.a stagemanagerka, f. Guide je osoba, ktorá počas festivalu sprevádza umelcov. Stagemanagerje človek zodpovedný za chod konkrétneho pódia. Jeho úlohou je dohliadať na to, abyprogram začínal načas.„Šarmantná slečna Ľubica zase pracovala v minulosti na našom festivale ako guidka a tento rok akostagemanagerka Dome“Anglický výraz manager je v slovenčine adaptovaný vo forme manažér, no v prípade výrazustagemanager sa ešte stále zachováva ortografia pôvodného anglického výrazu, a topravdepodobne z toho dôvodu, že je v slovenčine relatívne nový. Vplyv anglického jazyka na slovenčinu je nespochybniteľný. Napriek tomu, že systémslovenského jazyka má vlastné pravidlá, nie je neobvyklé, že výrazy, ktoré prenikajú do jehoslovnej zásoba, vždy neprechádzajú kompletnou adaptáciou. Je možné očakávať, že vplyvangličtiny na slovenčinu bude vďaka súčasným komunikačným vymoženostiam aj naďalejvýznamný.
  4. 4. Použitá literatúra:ŠTULAJTEROVÁ, Alena. K problematike adaptácie nových anglicizmov v systémeslovenského jazyka. In: HOMOLOVÁ, Eva. Teória a prax prípravy učiteľov anglickéhojazyka: 3. Zborník Katedry anglistiky a amerikanistiky FHV UMB. Banská Bystrica: UMBFHV, s. 89-106. Dostupné z:http://www2.fhv.umb.sk/Katedry/Katedra%20anglistiky%20a%20amerikanistiky/zbornik%203/089-106stulajterova.pdfBažant Pohoda [online]. [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: www.pohodafestival.skArgumentácia:Pôvodný text bol písaný v angličtine ako záverečná práca k ukončeniu predmetu zameraného naproblematiku vplyvu angličtiny na iné jazyky. V rámci môjho odboru (Anglická filológia) je hlavnýmpredmetom môjho záujmu lingvistika, konkrétne pragmatika a jazyk v médiách. Práve v oblasti jazykav médiách je častým predmetom skúmania vzájomný vplyv medzi jazykmi, ktoré prostredníctvommasovokomunikačných prostriedkov prichádzajú do vzájomného kontaktu oveľa frekventovanejšie,a tým pádom sa menia dynamickejším spôsobom ako v minulosti. Výskum som založila na materiálizo stránok festivalu, pre ktorý pracujem, a tým pádom obsah webu dôverne poznám. Téma spája mojeakademické a pracovného záujmy.Hodnotenie zdrojov:www.pohodafestival.sk- Téma vyžaduje prácu s konkrétnym jazykovým materiálom- krátke prehľadné texty- po obsahovej stránke sú texty bohaté na skúmaný typ slov, čiže anglicizmy- veľké množstvo textov zaručuje zabezpečenie dostatočného počtu výrazov pre vytvorenie korpusu- texty sú aktuálne, odrážajú súčasné trendy ako slovenčina narába s prevzatými výrazmiŠtulajterová- text priamo súvisí s témou- prehľadný text- vysvetľuje kľúčové oblasti problematiky, pre lepšie pochopenie sú uvedené príklady- text odkazuje na ďalšiu relevantnú literatúru- text je publikovaný v rámci vysokoškolskej inštitúcie

×