Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoofdstuk 3

351 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoofdstuk 3

 1. 1. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST
 2. 2. 1. Arbeidsrecht = DWINGEND RECHT AFWIJKING NIET MOGELIJK Beschermt private belangen DWINGEND tvv werknemer Art 10 en 10bis Proef Opzegtermijnen Concurrentiebeding2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 2
 3. 3. SUPPLETIEVE WETGEVING Heeft slechts uitwerking als de partijen niet afweken2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 3
 4. 4. OPENBARE ORDE CASS Wet die de essentiële belangen van de staat of de gemeenschap raken Legt juridische grondslagen vast van onze maatschappij2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 4
 5. 5. Relatieve nietigheid Kan enkel ingeroepen worden door de persoon die beschermd werd en dus nadeel ondervond Kan gedekt wordenArt 9Art 10 en 10 bisProefbeding2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 5
 6. 6. ART. 6 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET Alle bedingen strijdig met deze wet zijn nietig als ze Rechten wn verminderen Plichten verzwaren Bedingen in arbeidsovereenkomst, in arbeidsreglement, in CAO2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 6
 7. 7. Contractuele bedingen proef-,concurrentie en -scholingsbeding2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 7
 8. 8. CONTRACTUELE BEDINGEN PROEF SCHOLINGSBEDING NIET-CONCURRENTIEBEDING
 9. 9. PROEFBEDING: wetgeving lezen2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 9
 10. 10. 2. PROEFBEDINGLezen en begrijpen van wetgevingOefening op proefbeding2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 10
 11. 11. WAT IS EEN PROEFBEDING? Wettelijke basis: arbeiders : art 48 bedienden: art 67, 79, 81 Bijzondere clausule in de arbeidsovereenkomst Verkorte opzegtermijnen Mogelijk in alle soorten overeenkomsten Steeds bij aanvang overeenkomst2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 11
 12. 12. VORMVEREISTEN Voorwaarden Schriftelijk Handtekening beide partijen Voor elke werknemer afzonderlijk Uiterlijk op moment van indiensttreding2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 12
 13. 13. schriftelijk Proefbeding moet schriftelijk Niet noodzakelijk in arbeidsovereenkomst Op straffe van nietigheid Duur kan elders vastgelegd zijn Bvb arbeidsreglement2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 13
 14. 14. Afzonderlijk Individueel document Vermelding in arbeidsreglement is NIET voldoende DUUR kan wel vermeld worden in arbeidsreglement Wel ander duidelijk identificieerbaar geschrift (bvb ondertekend presoneelsregister, fiche met individuele gegevens,…)2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 14
 15. 15. 2.2 VORMVEREISTEN Sanctie: relatieve nietigheid Kan dus niet worden ingeroepen door de werkgever Zie voorbeeld 1 rspr blz 82!2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 15
 16. 16. Relatieve nietigheid1. Contract bepaalde tijd bediende2. Contract bepaalde tijd bediende 1.4 - 31.103. Bediende zegt op met 7 dagen4. Werkgever zegt dat proefbeding nietig was 2e proefbeding voor dezelfde functie Te lange proef5. Arbrb Gent 20 dec 1996: Enkel wn kan zich op nietigheid beroepen2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 16
 17. 17. Test=proefarbeid ≠ proeDeding TEST: Beperkt nut, mag geen rendabele activiteit vormen voor de werkgever Geen bezoldiging Tenzij klein bedrag dat onkosten dekt CAO 38 werving en selectie Niet langer dan nodig2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 17
 18. 18. 2.3 DISCUSSIEPUNTEN Proefbeding (en duur) in AO bepaalde duur Herhaalde of verlengde proeftijd Proeftijd na interim of stage Proeftijd na overname bedrijf …2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 18
 19. 19. Proef in contract bepaalde duur Kan, Proefperiode moet in redelijke verhouding staan met de duur van het contract CASS Duur proef = duur bepaalde tijd: Proef wordt minimumduur2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 19
 20. 20. HERHAALDE/VERLENGDE PROEFTIJD Proef kan niet verlengd worden: V1 Art 67: schriftelijk, afzonderlijk, uiterlijk op moment van indiensttreding Nieuwe proef bij verandering van functie? na beëindigen arbeidsovereenkomst als het om een totaal andere functie gaat ‘proef kan niet meer opgelegd worden wanneer de beroepsgeschiktheid uit voorgaande prestaties kan worden afgeleid’2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 20
 21. 21. Dia 20V1 CASSATIE 6 DECEMBER 1993: arbeidsovereenkomst bepaalt niet dat als partijen een arbeidsovereenkomst beëindigen en een nieuwe sluiten, dat er in geen geval een beding van proeftijd kan instaan. Verschingel; 4/10/2005
 22. 22. NA INTERIM / STAGE Interim + proef ?? Andere wg Indien hetzelfde werk… Stage + proef (IBO+ proef)2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 21
 23. 23. (OVERNAME) Door overeenkomst CAO 32bis: rechten en plichten gaan automatisch over. Geen nieuwe proef Na faillissement Geen automatische overgang van rechten Eventueel nieuwe proef Anc blijft2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 22
 24. 24. 2.4 DUUR van de PROEF Werknemer moet duur kennen! Onduidelijke duur ‘proef maximum 3maanden’ Geen duur Overschrijden maximumduur Art 6! Proef korter dan minimumduur Minimumduur Onwettelijke duur WORDT MINIMUMDUUR o Niet nietig2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 23
 25. 25. Duur proef arbeiders Minimumduur 7 dagen Ontslagverbod (tenzij dringende reden) Maximumduur 14 dagen2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 24
 26. 26. Schorsing van de proef Verlenging van minimumperiode Verlenging van proefperiode Met maximaal 7 kalenderdagen Wettelijke en conventionele schorsing2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 25
 27. 27. Arbeider : 2 dagen ziekMa Di Woe Do Vrij Za Zo1.038.0315.03 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 2012
 28. 28. Arbeider : 2 dagen ziekMa Di Woe Do Vrij Za Zo1.038.03 /15.03 // 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 2012
 29. 29. Arbeider : 5 dagen ziekMa Di Woe Do Vrij Zat zond1.038.0315.03 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 2012
 30. 30. Arbeider : 5 dagen ziekMa Di Woe Do Vrij Zat zond1.038.03 12.03 /15.03 19.03 // 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 2012
 31. 31. Arbeider : 9 dagen ziekMa Di Woe Do Vrij Zat zond1.038.0315.03 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 2012
 32. 32. Arbeider : 9 dagen ziekMa Di Woe Do Vrij Zat zond1.038.03 14.03 /15.03 21.03 // 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 2012
 33. 33. Arbeider : 11 dagen ziekMa Di Woe Do Vrij Zat zond1.038.0315.03 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 2012
 34. 34. Arbeider : 11 dagen ziekMa Di Woe Do Vrij Zat zond1.038.03 14.03 /15.03 21.03 // 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 2012
 35. 35. Arbeider : 18 dagen ziekMa Di Woe Do Vrij Zat zond1.038.0315.03 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 2012
 36. 36. Arbeider : 18 dagen ziekMa Di Woe Do Vrij Zat zond1.038.03 14.03 /15.03 21.03 // 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 2012
 37. 37. Duur proef bedienden Minimum: 1 maand Maximum : afhankelijk van jaarloon 6 m. jaarloon < € 37.721 12m. jaarloon > € 37.721 Jaarloon: loon+voordelen Recht moet bestaan Recht moet gekend en bepaalbaar zijn bij begin overeenkomst2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 36
 38. 38. Loongrens Maandelijkse bruto startloon Geen rekening houden met index=onvoorzienbaar Voordelen Dubbel vakantiegeld Eindejaarspremie: als recht vaststaat, ook al is dit nog niet verworven maaltijdcheques Veranderlijk loon: niet gekend,telt niet Premies: niet gekend, tellen niet …2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 37
 39. 39. Schorsing van de proef Verlenging van minimumperiode Verlenging van proefperiode met de volledige duur ( in kalenderdagen) van de schorsing2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 38
 40. 40. BEEINDIGING TIJDENS PROEFTIJD Blz 295!2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 39
 41. 41. Einde tijdens proef arbeiders In minimumperiode Beëindiging niet mogelijk Bij verbreking in minimumperiode Betaling resterende dagen Na de minimumperiode: Zonder opzegging en vergoeding2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 40
 42. 42. Einde tijdens proef bedienden Minimumperiode In principe geen opzeg mogelijk tenzij dringende reden Na minimumperiode Opzeg 7 kalenderdagen Einde opzeg tijdens proefperiode, anders gewone opzegtermijn2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 41
 43. 43. Tijdens minimumperiode Opzegging Verbreking Na minimumperiode Opzegging Verbreking2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 42
 44. 44. 1. opzegging in minimumperiode tijdens de minimumperiode ART. 81§1 : ‘bij een dergelijke opzegging heeft de beëindiging ten vroegste op de laatste dag van deze maand uitwerking’ CASS 11 dec. 2000: ‘opzegging heeft slechts uitwerking na de effectieve uitvoering van de bediendenovereenkomst gedurende de minimumperiode van de proef’ <-> opzegtermijn kan lopen tijdens minimumperiode, 7e dag is ten vroegste laatste dag van de overeenkomst2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 43
 45. 45. 2. verbreking in minimumperiode Tijdens minimumperiode Art. 81§2 : resterend gedeelte van de maand + 7 dagen2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 44
 46. 46. 3. Opzegging na minimumperiode Na de minimumperiode Opzeggingstermijn van 7 dagen Kan ingaan dag na de betekening Betekening opzegging Volgens algemene regels2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 45
 47. 47. opzegging Opzeggingstermijn van 7 dagen Als 7e dag valt na de proefperiode is de overeenkomst definitief geworden Gewone opzeggingstermijnen Proef 1.1.2011-30.6.2011 Aangetekende brief verstuurd op woensdag 25 juni ?2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 46
 48. 48. 4. Verbreking na minimumperiode Na minimumperiode Verbreking mits vergoeding van 7 dagen2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 47
 49. 49. Bedienden arbeidsongeschiktheid 7 dagen Art 79: ‘… mag de werkgever bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval , die meer dan 7 dagen duurt, de overeenkomst gedurende de proeftijd zonder vergoeding beëindigen2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 48
 50. 50. Speciale categorieën STUDENTEN Cfr arbeiders (ook indien bediendencontract) UITZENDKRACHTEN Tenzij tegenstrijdige overeenkomst: 3 eerste arbeidsdagen Binnen deze proeftijd Einde zonder opzeg/vergoeding2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 49
 51. 51. Schema proeftijd Statuut Minimumduur Maximumduur Arbeider 7 kalenderdagen 14 kalenderdagen Bediende < €37,721 * 1 maand 6 maanden Bediende + € 37.721 1 maand 12 maanden2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 50
 52. 52. CONCURRENTIE - VRIJHEID VANARBEIDCONCURRENTIE Gedurende én na overeenkomst (art 17,3°) Geen geheimen bekendmaken Geen daden van oneerlijke concurrentie verrichten Tijdens: ook geen eerlijke concurrentie Na: wel eerlijke concurrentie Tenzij concurrentiebeding2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 51
 53. 53. 3 .Wat is een concurrentiebeding CONCURRENTIEBEDING Overeenkomst om geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen als de werknemer de onderneming verlaat Verbiedt activiteiten waarmee nadeel kan berokkend worden aan vorige werkgever Aanwenden van verworven kennis eigen aan de onderneming op industrieel of handelsgebied (art 65 §1 WAO)2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 52
 54. 54. GEWONE CONCURRENTIEBEDING Voor arbeiders en bedienden Geldigheidsvereisten Vormvereisten (geen) toepassing van het beding Sanctie bij overtreding2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 53
 55. 55. Gewone concurrentiebeding Vormvereisten Schriftelijk Voor elke werknemer afzonderlijk Uiterlijk bij indiensttreding2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 54
 56. 56. geldigheidsvereisten 1. Jaarloongrens 2. Soortgelijke activiteiten o Gelijkaardige functie bij gelijkaardige WG 3. Geografische beperking o Binnen het land en normale werkingsgebied 4. Tijdsbeperking (maximum 12 maanden) 5. Forfaitaire vergoeding2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 55
 57. 57. Jaarloongrens (art 65§2) 1. Jaarloongrens (*basisbedragen): loon+voordelen < €31.467 : onbestaand € 31.467 - € 62.934 : Alleen voor functies aangeduid in een CAO van pc of psc Geen akkoord en na verzoening: ondernemingscao mogelijk + €62.934 : geldig behalve voor Functies uitgesloten door CAO PC of PSC2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 56
 58. 58. forfaitaire vergoeding Minstens de helft van brutoloon voor de periode van de duur van concurrentiebeding Brutoloon maand voor beëindiging Veranderlijk loon 12 maanden voor beëindiging2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 57
 59. 59. forfaitaire vergoeding Moet betaald worden door de werkgever TENZIJ Hij binnen 15 dagen na het einde meedeelt dat concurrentiebeding niet moet toegepast worden Geen vormvoorwaarden2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 58
 60. 60. GELDIGHEIDSVEREISTENsanctie Nietigheid van het concurrentiebeding Relatieve nietigheid Keuze van werknemer om Nietigheid in te roepen OF Nietigheid te dekken2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 59
 61. 61. geen toepassing beding Einde tijdens de proef Einde door de werkgever tenzij dringende reden Einde door de werknemer omwille van dringende reden van wg Binnen de 15 dagen ziet wg af van het beding2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 60
 62. 62. Gewone concurrentiebeding Sanctie bij overtreding Terugbetalen betaalde bedrag Zelfde bedrag als boete (of effectieve schade vergoeden, beslissing rechter)2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 61
 63. 63. (Afwijkend beding voor sommige bedienden (art. 86§2)) regels van gewone concurrentiebeding, maar soepeler voor: bepaalde bedienden Kennis van praktijken eigen aan het bedrijf in bepaalde bedrijven Internationale activiteiten/markten Onderzoekscentra Wie meer wil weten: blz 992012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 62
 64. 64. CONCURRENTIEBEDING VOOR HANDELSVERTEGENWOORDIGERS Vorm- en geldigheidsvereisten: schriftelijk < € 31.467 € jaarloon : onbestaand Soortgelijke activiteiten Beperkt gebied (actuele werkgebied) Maximaal 12 maanden2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 63
 65. 65. HandelsvertegenwoordigerGEEN TOEPASSING BEDING Einde tijdens de proef Einde door de werkgever tenzij dringende reden Einde door de werknemer omwille van dringende reden van werkgever2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 64
 66. 66. Handelsvertegenwoordiger≠ MET GEWONE BEDIENDEN Slechts 1 loongrens Geen termijn voorzien om afstand te doen Geen forfaitaire vergoeding bepaald SCHADEVERGOEDING ten laste van werknemer: maximum 3 maanden loon2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 65
 67. 67. Concurrentiebeding NA beëindiging? MOGELIJK Valt niet meer onder arbeidsrecht Geen RSZ2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 66
 68. 68. Het scholingsbeding Wat is een scholingsbeding? Voorwaarden voor een geldig scholingsbeding Geen toepassing van het beding Begrenzing van de schadevergoeding2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 67
 69. 69. WAT IS EEN SCHOLINGSBEDING Art. 22bis (IW 07.01.2007) Overeenkomst waarbij de wn zich ertoe verbindt om bepaalde tijd in dienst te blijven ‘in ruil voor opleiding’. Als wn toch vroeger vertrekt verbindt werknemer er zich toe deel van de kosten terug te betalen Opdoen professionele competenties2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 68
 70. 70. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN Contract onbepaalde duur Schriftelijk,afzonderlijk, uiterlijk bij aanvang van de vorming Verplichte vermelding van: Omschrijving van vorming, plaats en duur Kostprijs Begindatum en duur scholingsbeding Vanaf behalen van attest2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 69
 71. 71. VOORWAARDEN Geen scholingsbeding mogelijk Jaarloon < 31.467 € Voor vorming die wettelijk of reglementair wordt verplicht Wanneer wn voor dit beroep werd aangeworven Voor vorming < 80 uren Voor vorming met kostprijs lager dan 2X GMMI2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 70
 72. 72. NIET van toepassing Tijdens de proef Als werkgever ontslaat tenzij om dringende reden Als werknemer ontslag neemt om dringende reden van werkgever Bij ontslag in het kader van een herstructurering2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 71
 73. 73. VERPLICHTE VERMELDINGEN Schriftelijk,afzonderlijk, uiterlijk bij aanvang van de vorming Verplichte vermelding van: Omschrijving van vorming, plaats en duur Kostprijs Begindatum en duur scholingsbeding Vanaf behalen van attest2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 72
 74. 74. begrenzing DUUR Maximaal 3 jaar BEDRAG terugbetaling Niet hoger dan 30% brutojaarloon Degressief Jaar 1: max 80% van de vormingskost Jaar 2: max 50% van de vormingskost Jaar 3: max 20% van de vormingskost2012 3. INHOUD ARBEIDSOVEREENKOMST 73
 75. 75. ARBEIDER : 7 DAGEN ZIEK Ma Di Woe Do Vrij Zat zond 1.03 8.03 15.032012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 74 CONTRACTUELE BEDINGEN NOVEMBER 2010
 76. 76. ARBEIDER : 7 DAGEN ZIEK Ma Di Woe Do Vrij Zat zond 1.03 8.03 / 15.03 //2012 3. inhoud arbeidsovereenkomst 75 CONTRACTUELE BEDINGEN NOVEMBER 2010

×