Einde van de arbeidsovereenkomst
1.Wederzijdse toestemming <ul><li>Geen vormvoorwaarden </li></ul><ul><ul><li>Kan ook mondeling </li></ul></ul><ul><ul><li>...
Morele dwang <ul><li>Moeten kiezen tussen onderlinge toestemming en ontslag </li></ul><ul><ul><li>Ook ontslag om dringende...
2.overmacht: art 26 en 32 <ul><li>Onvoorzien </li></ul><ul><li>Onafhankelijk van de wil </li></ul><ul><li>Maakt uitvoering...
Beëindigende overmacht <ul><li>Overmacht beëindigt enkel als de overmacht: </li></ul><ul><ul><li>Verdere uitvoering </li><...
Beëindigende overmacht <ul><li>De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden </li></ul><ul><li>Geen opzeggingstermijn </li></ul><...
Medische overmacht <ul><li>Wet houdende diverse bepalingen 27 april 2007 </li></ul><ul><ul><li>Art.34: </li></ul></ul><ul>...
art. 34 <ul><li>Stelt einde aan vaste cassatie-rechtspraak: </li></ul><ul><ul><li>Definitieve arbeidsongeschiktheid brengt...
Vaststelling definitieve ongeschiktheid <ul><li>Door arbeidsgeneesheer </li></ul><ul><li>Indien door behandelende arts </...
<ul><li>Wg volgt advies arbeidsgeneesheer </li></ul><ul><ul><li>Aanpassingen van het werk </li></ul></ul><ul><ul><li>Ande...
Voortzetting procedure <ul><li>Aanpassing </li></ul><ul><ul><li>technisch of objectief onmogelijk </li></ul></ul><ul><ul>...
GEEN VERGOEDING <ul><li>TENZIJ de werkgever ten onrechte stelt bvb: </li></ul><ul><ul><li>dat hij geen ander werk kan aanb...
Inwerkingtreding <ul><li>Procedureregels voor </li></ul><ul><ul><li>Na te leven termijnen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vasts...
Overmacht wordt betwist <ul><li>Flightcare: beroept zich op overmacht </li></ul><ul><li>Rb betwist de overmacht </li></ul>...
3.Ontbindend beding <ul><li>/ </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
4.Afloop van de termijn <ul><li>Eindigen automatisch </li></ul><ul><li>Tenzij: </li></ul><ul><ul><li>Dringende reden </li>...
Verbreking bepaalde duur:art. 40 <ul><li>Schadevergoeding: </li></ul><ul><ul><li>Loon van de resterende termijn </li></ul>...
Opeenvolging bepaalde duur <ul><li>Tegen de regels: onbepaalde duur </li></ul><ul><li>Arbrb Gent 4 juni 2007 </li></ul><ul...
5.Overlijden van wn/wg <ul><li>Wn: art 32 </li></ul><ul><li>Wg: art. 33 </li></ul><ul><ul><li>overeenkomst eindigt niet au...
6.Beëindiging voor uitvoering <ul><li>/ </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
ontslag <ul><li>Arbeidsvrijheid </li></ul><ul><li>Vastheid van betrekking </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
Ontslagrecht:ontslagmacht <ul><li>Geen motiveringsplicht </li></ul><ul><ul><li>Tenzij dringende reden </li></ul></ul><ul><...
ONTSLAG <ul><li>= “handeling waarbij een partij aan de andere haar wil te kennen geeft om een einde te maken aan een overe...
Ontslag: onmiddellijke beëindiging <ul><li>Ontslag gaat in op datum x </li></ul><ul><ul><li>=Onmiddellijke beëindiging </l...
2. opzegging <ul><li>Opzegging is die specifieke vorm van ontslag </li></ul><ul><ul><li>die slechts uitwerking heeft na ve...
opzeggingstermijn <ul><li>Rechten en plichten blijven bestaan </li></ul><ul><ul><li>Tijdskrediet </li></ul></ul><ul><ul><l...
Blijven doorwerken na de opzeggingstermijn <ul><li>Vermoeden dat de overeenkomst terug definitief is geworden tot bewijs ...
Art. 37 Kennisgeving van de opzegging <ul><li>Kennisgeving </li></ul><ul><ul><li>Door de werknemer </li></ul></ul><ul><ul...
Art. 37 Vorm van de opzegging <ul><li>Schriftelijk </li></ul><ul><li>Inhoud: </li></ul><ul><ul><li>Begin  van de opzeggin...
Begin en duur vermelden! <ul><li>NIETIG : </li></ul><ul><ul><li>Verwijzen naar de ‘wettelijke opzegging’ </li></ul></ul><u...
Nietigheid van opzegging <ul><li>CASSATIE: </li></ul><ul><ul><li>Ontslag blijft </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen vormv...
NIETIGHEID VAN OPZEGGING <ul><li>Inhoud niet correct </li></ul><ul><ul><li>Begin en duur niet vermeld </li></ul></ul><ul><...
Absolute nietigheid relatieve nietigheid <ul><li>Relatieve nietigheid: alleen de persoon die beschermd wordt kan de nieti...
Absolute nietigheid Kennisgeving door de werkgever <ul><li>Aangetekend </li></ul><ul><li>Gerechtsdeurwaarder </li></ul><ul...
Absoluut nietig <ul><li>Opzeg door werkgever </li></ul><ul><li>Gewone brief </li></ul><ul><li>Begin 1.3 en duur 5 weken </...
Relatieve nietigheid <ul><li>Opzegging vermeldt niet begin en duur </li></ul><ul><li>Kennisgeving door de werknemer gebe...
<ul><li>Onmiddellijk ontslag inroepen </li></ul><ul><ul><li>Moet binnen een redelijke termijn </li></ul></ul><ul><li>Dekke...
Cass 11 april 2005 <ul><li>Wn deelt per brief mee dat de aov op 1sept een einde zal nemen </li></ul><ul><li>Partijen voere...
Cass 25 april 2005 <ul><li>Wg verzendt aangetekende brief </li></ul><ul><li>Begindatum 25 maart </li></ul><ul><li>In verde...
Begin en duur vermeld- verkeerde begindatum/duur: <ul><li>Geen nietigheid </li></ul><ul><ul><li>voldaan aan de vormvoorsch...
Te korte opzeggingsduur <ul><li>Aanvullende opzeggingsvergoeding </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
Fouten in begin/ duur <ul><li>Aangetekende brief van wg op 31.3 </li></ul><ul><li>Ingangsdatum 1.4 </li></ul><ul><li>Duur...
Begin en duur vermeld maar: <ul><li>Foutieve begindatum </li></ul><ul><ul><li>Mogelijkheid tot verbetering </li></ul></ul>...
Verkeerde ingangsdatum <ul><li>Ingangsdatum te vroeg : </li></ul><ul><ul><li>Gaat naar wettelijke ingangsdatum </li></ul>...
Aanvang opzegtermijn <ul><li>Arbeiders : maandag volgend op de betekening </li></ul><ul><li>Bedienden : eerste dag van de ...
Afwijking aanvang opzegtermijn <ul><li>Arbeiders : </li></ul><ul><ul><li>Art 60 : mogelijke afwijking van termijn én inga...
Afwijking aanvang opzegtermijn <ul><li>Bedienden : </li></ul><ul><ul><li>Tijdens  proef : ten vroegste dag na de betekeni...
Beëindiging proef <ul><li>Respecteren minimumtermijn </li></ul><ul><li>Arbeiders : 7-14 dagen </li></ul><ul><ul><li>8-14 :...
vervangingsovereenkomst <ul><li>Mogelijk </li></ul><ul><ul><li>Afwijkende opzegtermijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Afwijke...
tegenopzegging <ul><li>Enkel bedienden </li></ul><ul><li>Gaat in dag na de betekening </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVER...
Afgifte van een geschrift <ul><li>Cass: bewijs van afgifte kan enkel blijken uit ondertekening van duplicaat </li></ul><ul...
Aangetekende brief <ul><li>‘ betekening’  van het ontslag: </li></ul><ul><ul><li>3e werkdag na verzending </li></ul></ul>...
Aangetekende brief <ul><li>Ontvangstbewijs van de post bewijst de kennisgeving </li></ul><ul><li>Weigering of niet-afhalen...
deurwaardersexploot <ul><li>Dag van neerlegging van exploot =dag van betekening </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
HARMONISERING ONTSLAGREGELS <ul><li>Wet 12 april 2011 </li></ul><ul><li>ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET </li></ul><ul><ul><li>Alg...
Bestaande arbeidsovereenkomsten <ul><li>Huidige beëindigingsregels blijven bestaan </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREEN...
Regeling ‘oude’ contracten: afgesloten voor 1.01.2012 <ul><li>Arbeiders: </li></ul><ul><ul><li>art. 59 </li></ul></ul><ul...
Anciënniteit als sleutelbegrip <ul><li>Anciënniteit: aantal jaren ononderbroken in dienst bij dezelfde werkgever </li><...
Wet 12 april 2011 Anciënniteit <ul><li>Ontslag door wg </li></ul><ul><ul><li>Periode als uitzendkracht telt mee </li></ul>...
anciënniteit <ul><li>Bep tijd/bep tijd/onbepaalde tijd </li></ul><ul><li>Korte onderbreking door de werkgever </li></ul><u...
Zelfde werkgever ? <ul><li>Dezelfde economische exploitatie-eenheid, eenzelfde of een gelijkwaardige finaliteit, onafhank...
OPZEGTERMIJNEN ARBEIDERS
Opzegging arbeiders <ul><li>Arbeidsovereenkomstenwet </li></ul><ul><ul><li>Art.59 </li></ul></ul><ul><ul><li>Art.60 </li><...
Opzegging arbeiders wettelijk stelsel: art. 59 mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST anc Opzeg wg Opzeg wn < 20 jaar 28 dag...
CAO 75: sinds 2000 mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST Anciënniteit Wg ontslaat Wn neemt ontslag < 6 maanden 28 dagen 14 da...
Opzegging door werkgever CAO 75: <ul><li>Suppletieve regeling </li></ul><ul><ul><li>Is niet van toepassing als op het n...
CAO 75: mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST Anciënniteit Huidige regeling Vanaf 1.01.2012 < 6 maanden 28 dagen 28 dagen 6 ...
Opzegging sectorale regelingen: <ul><li>Art. 61 </li></ul><ul><ul><li>K.B. kan de opzeggingstermijnen wijzigen </li></ul>...
Opzegging sectorale regelingen: <ul><li>Alle sectorale regelingen moeten onderzocht worden voor 1.1.2013 </li></ul><ul><u...
<ul><li>Voorwaarden </li></ul><ul><ul><li>Ontslag door wg </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet bij dringende reden </li></u...
bedrag mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST Datum ontslag Datum contract anc bedrag Tot 31.12.2011 / / 1.666 Vanaf 1.01.2012...
Werkmannen: Art. 60: afwijking <ul><li>Laat toe bij overeenkomst af te wijken van art.59 </li></ul><ul><ul><li>Duur van d...
Opzeggingstermijnen bedienden ART. 82 ~Jaarloon ~anciënniteit
Opzeggingstermijn bedienden: jaarloon en anciënnitiet. <ul><li>Anciënniteit van het ogenblik dat de opzegging ingaat </li...
Bedienden: jaarloon <ul><li>Loon laatste 12 maanden </li></ul><ul><ul><li>Brutolonen+voordelen </li></ul></ul><ul><li>Laat...
Bedienden: jaarloon <ul><li>Lagere bediende : </li></ul><ul><ul><li>< € 30.535 € </li></ul></ul><ul><li>Hogere bediende ...
‘ oude contracten’ Lagere bediende: < € 30.535 <ul><li>WG:  </li></ul><ul><ul><li>Minstens 3 maanden </li></ul></ul><ul>...
Hogere bediende :> 30.535 <ul><li>bij overeenkomst ten vroegste op het ogenblik van de opzegging </li></ul><ul><ul><li>C...
Opzeg door  werkgever + € 30.535 – 61.071 <ul><li>Aangetekende brief: art.82 §3 Minimaal 3 maanden per aangevangen schi...
Rechter bepaalt termijn bij niet-akkoord <ul><li>Ontslag door wg: kans op gelijkwaardige job </li></ul><ul><li>Anciënnite...
Rechter bepaalt termijn bij niet-akkoord <ul><li>Speelt niet mee </li></ul><ul><ul><li>Feit dat bediende ander werk heeft...
Opzeg door  hogere bediende + € 30.535 – 61.071 <ul><li>Overeenkomst bij beëindiging </li></ul><ul><ul><li>Maximumtermi...
Hogere bediende : > € 61.071 OPZEG DOOR WERKGEVER <ul><li>Opzeggingstermijn bij opzeg door de werkgever  kan worden v...
Hogere bediende : > € 61.071 OPZEG DOOR BEDIENDE <ul><li>Overeenkomst bij beëindiging </li></ul><ul><ul><li>Maximaal 6 ...
Ontslag door hogere bediende contract voor 1.1.2012 <ul><li>Indien jaarloon + 30.535 </li></ul><ul><ul><li>Max 4,5 maanden...
Lagere bedienden contract na 1.1.2012 <ul><li>Ontslag door de werkgever </li></ul><ul><ul><ul><li>3 m per begonnen schijf ...
Hogere bedienden +30.535 contract na 1.1.2012 mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST ANC Vanaf 1.01.2012 VANAF 1.1.2014 <3j 91...
Overeenkomsten vanaf 1.1.2012 <ul><li>GEEN AFWIJKINGEN MOGELIJK </li></ul><ul><ul><li>Niet door overeenkomst </li></ul></u...
Jaarloon +61.071 <ul><li>Mogelijk overeenkomst te maken bij indiensttreding </li></ul><ul><ul><li>Enkel bij ontslag door d...
Ontslag door hogere bediende contract na 1.1.2012 mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST Ancienniteit Hogere bediende/contract...
anciënniteit <ul><li>Uitzendarbeid meerekenen </li></ul><ul><ul><li>Max 1 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Indien dezelfde ...
Opzeggingsvergoeding <ul><li>Telkens een arbeidsovereenkomst op onregelmatige wijze wordt beëindigd </li></ul>mei 2011 EIN...
Opzeggingsvergoeding lopend loon <ul><li>ART 39§1: </li></ul><ul><ul><li>Vergoeding is gelijk aan het lopend loon dat ov...
Lopend loon + voordelen krachtens de overeenkomst <ul><li>Overloon </li></ul><ul><li>Vakantiegeld </li></ul><ul><li>Eindej...
Lopend loon + voordelen krachtens de overeenkomst <ul><li>Alle reeds verworven voordelen </li></ul><ul><li>Die nog bestaan...
Verminderde arbeidsprestaties <ul><li>Deeltijdse </li></ul><ul><li>Werknemer in tijdskrediet </li></ul><ul><li>Werknemer i...
Betaling opzegvergoeding <ul><li>Recht ontstaat bij kennisgeving ontslag </li></ul><ul><li>=loon bij ontslag door wg </li>...
tegenopzegging <ul><li>Bedienden! </li></ul><ul><li>Als bediende ander werk heeft </li></ul><ul><li>Termijn ~ jaarloon <...
DEELTIJDSE <ul><li>DEELTIJDS CONTRACT </li></ul><ul><li>TIJDSKREDIET </li></ul><ul><li>OUDERSCHAPSVERLOF </li></ul><ul><li...
Deeltijdse werknemer <ul><li>Duur: hypothetisch voltijds loon </li></ul><ul><ul><li>Grondwettelijk Hof 20 april 1999 </l...
Werknemer in tijdskrediet <ul><li>Berekening termijn </li></ul><ul><ul><li>Hypothetisch voltijds loon </li></ul></ul><ul>...
Werknemer in deeltijds ouderschapsverlof <ul><li>Europees Hof van Justitie 20 oktober 2009 </li></ul><ul><ul><li>ARREST M...
Progressieve werkhervatting <ul><li>Termijn én berekening op basis van hypothetisch voltijds loon </li></ul><ul><ul><li>Gr...
Pensioengerechtigde leeftijd: enkel bedienden ! Art. 83 mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST Anc. Door WG Door WG Door WN ...
Art. 38 § 1 en §2 Schorsing opzeggingstermijn <ul><li>Beide partijen kunnen opzegging betekenen tijdens een schorsing </li...
<ul><li>Zie lijst blz 253 </li></ul><ul><li>Postnatale verlofdagen </li></ul><ul><ul><li>+ 8 weken schorsing </li></ul></u...
Schorsing opzeggingstermijn wegens ziekte <ul><li>opzeg door de wg: 28 dagen </li></ul><ul><li>Wn is in die periode 3 dag...
Schorsing opzeggingstermijn <ul><li>Cass. 7 januari 1985 </li></ul><ul><li>! Enkel in de gevallen uitdrukkelijk door de ...
Schorsing opzeggingstermijn wegens ziekte <ul><li>3 maanden opzeg </li></ul><ul><li>1 jan- 31 maart </li></ul><ul><li>Ziek...
Schorsing opzeggingstermijn <ul><li>Art. 38§1 en §2 </li></ul><ul><li>jaarlijkse vakantie </li></ul><ul><ul><li>NIET inhaa...
Art. 41 sollicitatieverlof <ul><li>Arbeiders: </li></ul><ul><ul><li>2 halve dagen of 1 volledige dag </li></ul></ul><ul><...
Art. 41 sollicitatieverlof <ul><li>Met behoud van loon afwezig zijn om ander werk te zoeken </li></ul><ul><li>Er kunnen g...
sollicitatieverlof <ul><li>Ook als je zelf opzegt </li></ul><ul><li>FOD WASO: ook als je al ander werk hebt </li></ul><ul>...
Art. 35 DRINGENDE REDEN <ul><li>Ernstige tekortkoming </li></ul><ul><li>Maakt elke professionele samenwerking onmogelijk ...
Ontslag om dringende reden <ul><li>Kan bij elk contract </li></ul><ul><li>Geen vormvoorwaarde </li></ul><ul><ul><li>Kan mo...
Art. 35 dringende reden <ul><li>= een FOUT </li></ul><ul><ul><li>Moet ernstig of zwaarwichtig zijn </li></ul></ul><ul><ul...
2 TERMIJNEN <ul><li>1. ontslag moet gebeuren binnen drie werkdagen na kennisname van de feiten </li></ul><ul><ul><li>K...
1. TERMIJN VAN ONTSLAG <ul><li>KENNIS van de feiten </li></ul><ul><ul><li>Door wie bevoegd is tot ontslag </li></ul></ul>...
2. TERMIJN KENNISGEVING MOTIEVEN <ul><li>BINNEN 3 werkdagen na ontslag </li></ul><ul><li>Aangetekende brief </li></ul>...
TERMIJNEN <ul><li>Ma : feiten </li></ul><ul><li>Di: kennis van de feiten </li></ul><ul><li>Termijn voor ontslag : woe- do...
Dringende reden <ul><li>Feit: naleven termijn </li></ul><ul><li>Vroegere feiten </li></ul><ul><li>Alle elementen die het ...
Bewijs van dringende reden <ul><li>Partij die dringende reden inroept bewijst: </li></ul><ul><ul><li>de feiten </li></ul><...
Vergoeding bij dringende reden <ul><li>Geen vergoeding voor wie ontslag krijgt om dringende reden </li></ul><ul><li>Wie dr...
Dringende reden wordt verworpen <ul><li>De benadeelde partij kan een opzeggingsvergoeding vorderen van de partij die ten o...
Overzicht rechtspraak: <ul><li>Ernstige tekortkomingen zijn zeer relatief </li></ul><ul><ul><li>Aard van de onderneming <...
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst <ul><li>1. regelmatige beëindiging </li></ul><ul><ul><li>Opzegging </li></ul></ul><...
Onregelmatige beëindiging <ul><li>= ONTSLAG </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
Onregelmatige beëindiging <ul><li>1.Regels van opzegging worden niet gevolgd </li></ul><ul><ul><li>Begin en duur niet verm...
Onregelmatige beëindiging <ul><li>2a. Regels van dringende reden worden niet gevolgd </li></ul><ul><ul><li>Termijnen niet ...
Onregelmatige beëindiging <ul><li>3.  Contract bepaalde tijd wordt beëindigd vooraleer de termijn is verstreken </li></u...
Impliciet ontslag <ul><li>4.  wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst </li></ul><ul><li>5. C...
Impliciet ontslag <ul><li>Eenzijdige wijziging </li></ul><ul><ul><li>Uit de eenzijdige wijziging wordt de wil om te beëind...
Onregelmatige beëindiging <ul><li>= een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst </li></ul><ul><li>= Geen gewa...
WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDEN <ul><li>In onderling akkoord </li></ul><ul><ul><li>=schuldvernieuwing </li></ul></ul><ul><li>...
EENZIJDIGE WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDEN <ul><li>Art. 25 AOW: </li></ul><ul><ul><li>Wijzigingsbeding ? </li></ul></ul><ul><...
Cass 7 februari 1992 <ul><li>een belangrijke (cass. 4 feb 2002) </li></ul><ul><li>effectieve </li></ul><ul><li>eenzijdi...
Arbeidsvoorwaarden: <ul><li>Bijkomstige voorwaarden </li></ul><ul><li>Essentiële voorwaarden </li></ul><ul><li>? </li></ul...
Essentiële arbeidsvoorwaarden: <ul><li>Aard van het werk </li></ul><ul><li>Loon </li></ul><ul><li>Arbeidstijdregeling </li...
Essentiële arbeidsvoorwaarden: <ul><li>WIJZIGINGSBEDING niet mogelijk! </li></ul><ul><ul><li>Wg kan geen clausule in arbei...
Belangrijke wijziging <ul><li>Feitenkwestie: ? </li></ul><ul><ul><li>Is de wijziging indringend ? </li></ul></ul><ul><ul><...
Plaats van het werk <ul><li>Meestal essentieel </li></ul><ul><li>niet onvoorwaardelijk een essentieel bestanddeel van de...
Plaats van het werk <ul><li>Indien essentiële voorwaarde: </li></ul><ul><li>wijziging enkel mogelijk </li></ul><ul><ul><li...
Concrete gevallen: <ul><li>Functie </li></ul><ul><li>Aard van werk </li></ul><ul><li>Arbeidstijdregeling </li></ul><ul><li...
Voorbeelden: belangrijke wijziging essentieel bestanddeel <ul><li>Eenzijdige vrijstelling van werk tijdens de opzeggin...
Houding werknemer <ul><li>Werknemer kan </li></ul><ul><ul><li>Beëindiging vaststellen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Redel...
contractbreuk <ul><li>Wil om te beëindigen moet duidelijk zijn </li></ul><ul><ul><li>Werkverlating ? </li></ul></ul><ul><u...
Opzeggingsvergoeding <ul><li>Telkens een arbeidsovereenkomst op onregelmatige wijze wordt beëindigd </li></ul>mei 2011 EIN...
Opzeggingsvergoeding bij onregelmatige beëindiging <ul><li>1.zonder opzegging </li></ul><ul><li>2.Regels van opzegging wor...
Onregelmatige beëindiging <ul><li>2a. Regels van dringende reden worden niet gevolgd </li></ul><ul><ul><li>Termijnen niet ...
Onregelmatige beëindiging <ul><li>3.  Contract bepaalde tijd wordt beëindigd vooraleer de termijn is verstreken </li></u...
Impliciet ontslag <ul><li>4.  wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst </li></ul><ul><li>5. C...
Opzeggingsvergoeding lopend loon <ul><li>ART 39§1: </li></ul><ul><ul><li>Vergoeding is gelijk aan het lopend loon dat ov...
Lopend loon + voordelen krachtens de overeenkomst <ul><li>Alle reeds verworven voordelen </li></ul><ul><li>Die nog bestaan...
ontslagbescherming <ul><li>Blz 278 </li></ul><ul><li>Bewijslast bij werkgever </li></ul><ul><li>Opmerkingen </li></ul><ul>...
Rechtsmisbruik bij ontslag <ul><li>Arbeiders </li></ul><ul><ul><li>Art. 63 willekeurig ontslag </li></ul></ul><ul><li>Bedi...
Willekeurig ontslag: art 63 <ul><li>Ontslag aov. onbepaalde duur die geen verband houdt met </li></ul><ul><ul><li>Geschik...
Taak rechter <ul><li>Vaststellen dat 1 van de 3 ontslagmotieven aanwezig is </li></ul><ul><li>Steunt de beëindiging op 1 ...
Willekeurig ontslag: art 63 <ul><li>Gedrag? </li></ul><ul><ul><li>CASS: als ontslag verband houdt met het gedrag is het ni...
Willekeurig ontslag: art 63 <ul><ul><li>Gedrag: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indien foutief : </li></ul></ul></ul><ul><u...
Willekeurig ontslag: art 63 <ul><ul><li>Gedrag: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moet dit gedrag foutief zijn ? </li></ul></...
Willekeurig ontslag: art 63 <ul><ul><li>Cass. 26 juni 2006 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ontslag omwille van legitieme lo...
Willekeurig ontslag: art 63 <ul><ul><li>Cass 29 september 2010 : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wn krijgt verschillende ov...
Art. 63 <ul><li>Schadevergoeding </li></ul><ul><ul><li>6 maanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen cumul mogelijk met andere...
Bediende: rechtsmisbruik <ul><li>Bewijslast bij de bediende </li></ul><ul><li>! Enkel de uitoefening van het ontslagrecht ...
Rechtsmisbruik: Criteria uit rechtspraak <ul><li>Met oogmerk om te schaden </li></ul><ul><li>Zonder redelijk belang </li>...
Arbeidshof Brussel 9 maart 2007 <ul><li>Zie MOODLE </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
Arbh Gent 12 mei 2004 <ul><li>Zie MOODLE </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
Ziekte van de werknemer en ontslag mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
Art. 31 <ul><li>Onmogelijkheid om zijn werk uit te oefenen ten gevolge van ziekte of ongeval schorst de uitvoering van d...
Opzegging tijdens ziekte <ul><li>opzegging  door wn: </li></ul><ul><ul><li>Opzegging begint te lopen </li></ul></ul><ul><...
Werklieden: art 58 <ul><li>Sinds meer dan 6 maanden geschorst wegens ziekte, kan de wg de overeenkomst beëindigen, mits be...
bedienden <ul><li>Onbepaalde tijd </li></ul><ul><li>Bepaalde tijd </li></ul><ul><ul><li>- 3 maanden </li></ul></ul><ul><ul...
1. onbepaalde tijd:  art. 78 <ul><li>Na 6 maanden ziekte kan de wg een einde maken aan de overeenkomst mits vergoeding= <...
2. bepaalde tijd +3 maanden  art. 80 <ul><li>Na 6 maanden ziekte kan de wg beëindigen mits vergoeding= </li></ul><ul><ul...
3. bepaalde tijd –3 maanden:  art 79 <ul><li>Ziekte van meer dan 7 dagen: </li></ul><ul><ul><li>Wg mag beëindigen zonder...
4. bediende tijdens proeftijd:  art 79 <ul><li>Ziekte van meer dan 7 dagen: </li></ul><ul><ul><li>Wg mag beëindigen zond...
Gedeeltelijke werkhervatting <ul><li>Art 31: schorsing : enkel in geval van volledige schorsing </li></ul><ul><li>CASS 23 ...
Kortere ziekteperiode <ul><li>De wettelijke mogelijkheden bij langdurige ongeschiktheid beletten niet dat de wg ook kan be...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

!H6 einde 2011

894 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
894
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Morele dwang Dreigen met dringende reden is niet uberhaupt geweld, afhankelijk van de omstandigheden Arts van ziekenfonds: had onderlinge toestemming aanvaard omdat er gedreigd werd met klacht. Wilsgebrek werd aanvaard Bedrog: als de werkgever stelt dat beëindiging door onderlinge toestemming voordeliger is dan een gewoon ontslag of dan een ontslag dringende reden waarvoor werkgever geen argumenten heeft
 • Morele dwang: Arbh. Brussel 4 april 2006: door omstandigheden/gebrek aan ervaring/intimidatie door werkgever/volledige brief al klaar: ongeoorloofd Vb: dreigen met ontslag om dringende reden is ongeoorloofd en onrechtvaardig wanneer de feiten onbenullig of kunstmatig zijn Vb: dreigen met een onwettige en onrechtvaardige klacht bij de strafrechtbanken
 • Indien tijdelijke overmacht betekent dit niet het einde van de arbeidsovereenkomst
 • Geen overmacht: bij volledige vernieling door brand en de definitieve stopzetting is nog onzeker Dikwijls wordt verzekering als argument genomen: als met verzekeringsgeld kan heropgebouwd worden, kan er geen beëindigende overmacht worden ingeroepen
 • Indien discussie: arbeidsrechtbank Kandidaat-vluchteling met voorlopige toelating tot tewerkstelling: indien weigering statuut: er moet geen opzegging worden betaald
 • Gaat om eender welke arbeidsongeschiktheid voor het bedongen werk (ook door arbeidsongeval) Niet van belang of er erkenning is door RIZIV
 • Als AG niet bevestigt is het onmogelijk over te gaan tot beeindiging wegens medische overmacht
 • Ontbindende tijdsbepaling: contract bepaalde tijd, eindigt op bepaald moment, tenzij verbreking De ontbindende voorwaarde is een toekomstige en onzekere gebeurtenis staat los van de uitvoering van de overeenkomst Anders: ontbindend beding wegens wanprestatie: is stilzwijgend begrepen in de arbeidsovereenkomst
 • Bep werk valt niet onder art 40: vergoeding voor het afwerken
 • Dergelijke vergoeding is geen opzeggingsvergoeding
 • De arbeidsovereenkomsten wet voorziet geen regeling Cass. 26 september 1994: de overeenkomst kan opgezegd worden en de opzeggingstermijn kan beginnen lopen De de normale regels over de ingangsdatum van de opzeggingstermijn zijn van toepasing Opzegging tijdens minimumduur van proef is niet mogelijk
 • Desgevallend wel: willekeurig ontslag art 63 of misbruik van recht
 • CASS 11 mei 1981 Geen vormvoorwaarden zoals bij opzegging of dringende reden, best zorgen voor een bewijs van verbreking Bedrog: als de werkgever aan de werknemer voorhoudt dat ontslagname gunstiger zou zijn dan ontslag om dringende reden: werd door de rb als bedrog aanschouwd aangezien enkel de werkgever hierbij baat vindt. Een langdurige ondervraging kan in een bepaalde context ook gezien worden als geweld Volwaardige wilsuiting: wordt soms betwijfeld bij een wn die ontslag neemt, is er geweld of dwang in het spel Moet dan echt al gaan om ongeoorloofde dwang; alleen als wn kan bewijzen dat er ongeoorloofde dwang was om ontslag te nemen, of bedrog, bvb als de wg stelt dat het voor de wn voordeliger is om ontslag te nemen dan een ontslag om dringende reden= bedrog Men moet ook bekwaam zijn ! Wilsuiting moet duidelijk zijn en kunnen bewezen worden
 • Alle rechten en plichten blijven bestaan: opzeggingstermijn: periode tussen betekening en daadwerkelijke einde Blijven werken na verstrijken opzegtermijn: Tot bewijs van het tegendeel wordt er vermoed dat de prestaties geleverd worden binnen de arbeidsovereenkomst die opnieuw definitief is geworden Bewijs van tegendeel: als opzegtermijn werd verlengd, vergissing
 • Eenzijdig geen arbeid meer verstrekken én loon betalen op de normale betaaldagen: volgens sommige rechtspraak is dit geen eenzijdige onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst Betwistbaar Blijven doorwerken na de opzeggingstermijn: Vermoeden dat de overeenkomst terug definitief is geworden tot bewijs van het tegendeel: vergissing of verlenging van de opzeggingstermijn
 • Daar mee is oorspronkelijke arbeidsovereenkomst terug definitief en kan maar beëindigd worden met een nieuwe opzegging
 • Bewijs van afgifte kan enkel afgeleid worden uit de ondertekening van het duplicaat Substantiële vormvoorwaarden, niet enkel ter bewijs ! Bewijs en formaliteit op straffe van nietigheid Tot 01.01.1988 kon de wg ook opzeggen door afgifte van een geschrift
 • De nietigheid van een opzegging is zonder gevolg voor de geldigheid van het ontslag Is relatieve nietigheid: wn kan zich niet meer op de nietigheid beroepen als hij impliciet reeds de opzegging aanvaard heeft. Begin en duur mag ook impliciet, maar men moet met zekerheid kunnen begin en duur bepalen Taalvoorschriften: Taal van de bedrijfszetel Brussel-hoofdstad: taal van de werknemer enkel bindend voor ontslag door de werkgever, als hij een ontslag geeft in strijd met het nederlands taaldecreet is de opzegging nietig en is er geen ontslag
 • Enkel einde: duur kan niet afgeleid worden uit de einddatum samen te leggen met art. 82 die bepaalt wanneer een opzegging begint te lopen Voldaan aan de voorwaarde van begin en duur als voldoende duidelijk is wanneer de opzegt begint en hoelang die duurt.
 • Absolute nietigheid: kan ook door RVA ingeroepen worden; Bvb: kennisgeving door de wg is niet in orde, rva kan dit inroepen Of rechtbank. Absolute nietigheid: kennisgeving door de wg: is een bepaling van openbare orde Kan niet gedekt worden: bvb door het nemen van sollicitatieverlof
 • Kennisgeving door de werkgever is een regel van openbare orde Kan dus ook door de rechter worden ingeroepen, zonder dat één van de partijen dit vraagt Ontslag blijft wel geldig ! Bij nietige kennisgeving mag de werknemer de onmiddellijke uitkering van de opzeggingsvergoeding vorderen of Gewoon zijn werk verder uitvoeren ( arbh. Luik 5 december 1994 )
 • 2. Dekken door houding: stoppen op de door de werkgever aangeduide termijn arbeidshof antwerpen 1 maart 1983. Echter cassatie 2005: stelt dat dit niet kan: stoppen zou betekenen dat men onrechtmatig het werk verlaat op de datum zoals voorzien was door de werkgever. De werkgever zou in die zin kunnen een opzeggingsvergoeding vragen van de wn die onterecht het werk beëindigt.
 • Te vroege ingangsdatum: verschoven naar wettelijke Te late ingangsdatum: wn heeft de keuze: de wettelijke of de te late Te korte termijn: aanvullende vergoeding Te lange termijn: de wn moet wettelijke presteren en mag dan wegblijven, maar kan geen aanvullende vergoeding eisen
 • Wn: latere ingangsdatum dan voorzien Cass 10 dec. 1995: begint op de latere datum Omdat de wg er zich niet kan tegen verzetten dat hij vroeg op de hoogte wordt gebracht dat wn wil vertrekken Door wg: foutieve begindatum: gaat naar wettelijke begindatum, Te vroege begindatum: gaat naar latere datum + bijvoorbeeld 3 maanden Te late begindatum: gaat naar vroegere datum + 3 maanden + 1 maand aanvullende vergoeding (wegens verkeerde ingangsdatum Door wn: Te vroege begindatum: gaat naar latere datum Te late begindatum: begint op de latere datum
 • Art 60: mogelijke afwijking van termijn en ingang termijn voor arbeiders die minder dan 6 maanden in dienst waren Afwijking op grond van KB (art.61
 • Art 60: mogelijke afwijking van termijn en ingang termijn voor arbeiders die minder dan 6 maanden in dienst waren Afwijking op grond van KB (art.61
 • Art 60: mogelijke afwijking van termijn en ingang termijn voor arbeiders die minder dan 6 maanden in dienst waren Afwijking op grond van KB (art.61
 • Als wg de opzegging aanvaardt, kan die de volgende dag beginnen te lopen Gelezen en goedgekeurd moet handgeschreven
 • Zaterdag 28 oktober ma 30, di 31, (1 nov), donderdag 2 november betekening: kan ingaan op 1 dec Vrijdag 27 oktober: zat 28, ma 30, di 31 is dag van betekening, kan ingaan op 1 nov
 • Ancienniteit: Indien overname binnen 6 maanden is gebeurd én je bent in dienst gekomen binnen 6 maanden na de overname: ancienniteit blijft, over andere rechten en plichten moet onderhandeld worden
 • Ononderbroken : korte onderbreking zal geen verlies betekenen van opgebouwde ancienniteit als volgens ARBH LUIK 15 APRIL 2002 ‘ als er geen enkele objectieve verklaring is die de korte onderbreking, opgedrongen aan de werknemer, rechtvaardigt (wetsontduiking) Periodes van schorsing, om welke reden ook, moeten in aanmerking genomen worden voor de bepaling van de anciënniteit Anciënniteit op ogenblik van de aanvang van de opzegging: feit dat de opzegging niet ingaat wegens schorsing maakt niets uit ( Arbh. Bergen 27 september 1985) Gaat over verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst door dezelfde werkgever. Dus niet: tewerkgestelde werkloze, interim, leercontract Bep tijd/bep.tijd/onbepaalde tijd. Voor het bepalen van de ancienniteit: totale periode van ononderbroken dienst Onbepaalde tijd wordt opgezegd met opzeggingstermijn, nieuw contract begint onmiddellijk daarna: = totale periode ononderbroken (cass 10 maart 1986) Arbh. Luik 15.02.2002: ‘ononderbroken’ wordt gemilderd, als er een onderbreking was door de wg, met de bedoeling om de anciënniteit te ontlopen, Bij onderbreking: periode van voor de onderbreking en de periode van onderbreking tellen niet mee
 • Ononderbroken : korte onderbreking zal geen verlies betekenen van opgebouwde ancienniteit als volgens ARBH LUIK 15 APRIL 2002 ‘ als er geen enkele objectieve verklaring is die de korte onderbreking, opgedrongen aan de werknemer, rechtvaardigt (wetsontduiking) Periodes van schorsing, om welke reden ook, moeten in aanmerking genomen worden voor de bepaling van de anciënniteit Anciënniteit op ogenblik van de aanvang van de opzegging: feit dat de opzegging niet ingaat wegens schorsing maakt niets uit ( Arbh. Bergen 27 september 1985) Gaat over verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst door dezelfde werkgever. Dus niet: tewerkgestelde werkloze, interim, leercontract Bep tijd/bep.tijd/onbepaalde tijd. Voor het bepalen van de ancienniteit: totale periode van ononderbroken dienst Onbepaalde tijd wordt opgezegd met opzeggingstermijn, nieuw contract begint onmiddellijk daarna: = totale periode ononderbroken (cass 10 maart 1986) Arbh. Luik 15.02.2002: ‘ononderbroken’ wordt gemilderd, als er een onderbreking was door de wg, met de bedoeling om de anciënniteit te ontlopen, Bij onderbreking: periode van voor de onderbreking en de periode van onderbreking tellen niet mee
 • Ononderbroken : korte onderbreking zal geen verlies betekenen van opgebouwde ancienniteit als volgens ARBH LUIK 15 APRIL 2002 ‘ als er geen enkele objectieve verklaring is die de korte onderbreking, opgedrongen aan de werknemer, rechtvaardigt (wetsontduiking) Onbepaalde tijd: proef 12 maanden. Onderlinge toestemming beëindigd: daarna bep tijd 6 maanden.
 • Ongeacht juridische of persoonlijke wijzigingen van de werkgever Dus bij overname, fusie , verkoop: dezelfde economische exploitatie-eenheid als dezelfde finaliteit Zelfde economische finaliteit, anc blijft Zelfde werkgever, anc blijft
 • Art 60: opzegtermijn door wg te respecteren: minimaal 7 dagen Door de arbeider: niet meer dan de helft van de wg De wg mag de opzeggingstermijn die door de arbeiders wordt gegeven niet verkorten, ook al is hij langer dan de wettelijke : cass 10.12.1975, arbh brussel 19.03.90
 • Verkorte opzegtermijn voor arbeiders die minder dan 6 maanden in dienst zijn . Enkel op voorwaarde dat deze termijn is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of in een CAO Cao 75 suppletoire cao Geen toepassing voor sectoren die bij KB afwijkende opzegtermijnen hebben * ook als de termijnen korter zijn dan de wettelijk * mogen ook langere termijnen opleggen voor de werkgever KB kan de opzeggingstermijnen inkorten; ENKEL indien met een KB korter dan de wettelijke CAO kan dit niet ! Hierarchie rechtsnormen, tenzij CAO die door een KB algemeen bindend is verklaard Ook niet voor sectoren die een bestaanszekerheidsregeling hebben waardoor een aanvullende tegemoetkoming wordt voorzien bovenop de volledige werkloosheid
 • Art 60: opzegtermijn door wg te respecteren: minimaal 7 dagen Door de arbeider: niet meer dan de helft van de wg De wg mag de opzeggingstermijn die door de arbeiders wordt gegeven niet verkorten, ook al is hij langer dan de wettelijke : cass 10.12.1975, arbh brussel 19.03.90
 • Verkorte opzegtermijn voor arbeiders die minder dan 6 maanden in dienst zijn . Enkel op voorwaarde dat deze termijn is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of in een CAO Cao 75 suppletoire cao Geen toepassing voor sectoren die bij KB afwijkende opzegtermijnen hebben * ook als de termijnen korter zijn dan de wettelijk * mogen ook langere termijnen opleggen voor de werkgever KB kan de opzeggingstermijnen inkorten; ENKEL indien met een KB korter dan de wettelijke CAO kan dit niet ! Hierarchie rechtsnormen, tenzij CAO die door een KB algemeen bindend is verklaard Ook niet voor sectoren die een bestaanszekerheidsregeling hebben waardoor een aanvullende tegemoetkoming wordt voorzien bovenop de volledige werkloosheid
 • Verkorte opzegtermijn voor arbeiders die minder dan 6 maanden in dienst zijn . Enkel op voorwaarde dat deze termijn is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of in een CAO Cao 75 suppletoire cao Geen toepassing voor sectoren die bij KB afwijkende opzegtermijnen hebben * ook als de termijnen korter zijn dan de wettelijk * mogen ook langere termijnen opleggen voor de werkgever KB kan de opzeggingstermijnen inkorten; ENKEL indien met een KB korter dan de wettelijke CAO kan dit niet ! Hierarchie rechtsnormen, tenzij CAO die door een KB algemeen bindend is verklaard Ook niet voor sectoren die een bestaanszekerheidsregeling hebben waardoor een aanvullende tegemoetkoming wordt voorzien bovenop de volledige werkloosheid
 • Verkorte opzegtermijn voor arbeiders die minder dan 6 maanden in dienst zijn . Enkel op voorwaarde dat deze termijn is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of in een CAO Cao 75 suppletoire cao Geen toepassing voor sectoren die bij KB afwijkende opzegtermijnen hebben * ook als de termijnen korter zijn dan de wettelijk * mogen ook langere termijnen opleggen voor de werkgever KB kan de opzeggingstermijnen inkorten; ENKEL indien met een KB korter dan de wettelijke CAO kan dit niet ! Hierarchie rechtsnormen, tenzij CAO die door een KB algemeen bindend is verklaard Ook niet voor sectoren die een bestaanszekerheidsregeling hebben waardoor een aanvullende tegemoetkoming wordt voorzien bovenop de volledige werkloosheid
 • Art. 60: afwijking van art. 59 (zowel ingangsdatum s duur) kan bij overeenkomst : arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement, cao Arbeidsovereenkomst, moet zelfs niet schriftelijk, moet niet op het moment van de indiensttreding Art 61: bij K.B. kunnen de opzeggingstermijnen wijzigen in het belang van bijzondere categorieën van werknemers Voor opzeggingen die om sociale of economische redenen worden gedaan
 • Anciënniteit van het ogenblik dat de opzegging een aanvang neemt. Een schorsing wordt niet in rekening gebracht Jaarloon van de dag die de opzegging voorafgaat. (CASS 13.01.1997). Niet het moment van de betekening. Dit is wel een discussiepunt in de rechtspraak Deeltijdsen: hypothetisch loon: arbitragehof 20.04.1999 : identieke loondrempel voor voltijdsen en deeltijdsen schaadt gelijkheidsbeginsel Loon als criterium voor het belang van de functie Bij proef: niet hypothetisch loon voor een deeltijdse
 • Jaarloon: Optellen alle brutolonen (én voordelen) van de laatste 12 maanden Laatste loon x 12,92 (dubbel vakantiegeld) + eventueel eindejaarspremie( bijvoorbeeld nog geen 12 maanden in dienst)
 • Jaarloon: hetzelfde begrip als basis voor de berekening van de opzeggingsvergoeding
 • Opzeggingstermijnen bij lagere bediende zijn niet betwistbaar WN: Helft van de termijn van werkgever: hier is nog een minimum voorzien Maximum 3 maanden Helft van 3 maanden= 1,5 gaat van 1e van de maand en eindigt op de 15e van de volgende maand MAXIMAAL 3 maanden WN zegt op met een te lange termijn: wg mag beëindigen bij het verstrijken van de wettelijke duur van de opzegtermijnen WG zegt op met een te lange termijn: is definitief: werkgever kan dit niet meer veranderen Opzeg door bediende + 56.1!87 MAXIMAAL 6 maanden
 • Bij overeenkomst ten vroegste op het ogenblik van de opzegging* geen vormvoorwaarden NIET BIJ CAO OF BIJ ARBEIDSREGLEMENT !! Ook niet als het gunstiger zou zijn voor de wn (CASS. 16 maart 1987) Art 82: spreekt van een overeenkomst, is dwingend, raakt de openbare orde, beschermt de belangen van de beide partijen. Dus ook als de cao of arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement hogere termijnen vastlegt, aangezien dwingend voor beide partijen én het de OO raakt, kunnen die door de rechter afgeblokt worden (cass, bijna altijd gevolgd door rb en hoven) tot cass 7 april 2008. enkel beschermend voor wn Rechter: niet gebonden door termijnen voorzien in een cao of arbeidsreglement Rechter mag in elk geval niet lager gaan dan wat werd toegekend door de wg Kan ook de termijn niet verlengen, anders moet er een aanvullende opzeggingsvergoeding betaald worden voor de periode van verlenging Akkoord van wn kan niet afgeleid worden uit loutere stilzwijgen en presteren van arbeid
 • Art.82 §3 Minimaal 3 maanden per aangevangen schijf van 5 jaar dienst Vgl cassatie gaat deze regel enkel op voor overeenkomsten die gesloten worden voor de betekening
 • Rechter kan de termijn die werd toegekend door de werkgever niet verkorten (onherroepelijk karakter van de gegeven opzeggingstermijn) Ook niet verlengen, wel een aanvullende vergoeding toekennen Wat wel kan is een aanvullende opzegvergoeding Cass . 22 mei 1978 Feiten van na betekening: zonder invloed Rechter is niet gebonden door de opzegtermijnen van CAO Arbeidsovereenkomst Arbeidsreglement CASS. 23 feb. 1987: Gedrag van de bediende mag geen criterium zijn* OMSTREDEN RSPR Behoorlijke opzegtermijn, rekening houden met beide belangen, wg én wn Feiten van na de betekening spelen niet mee ! CASS 6 MAART 2000
 • Rechter kan de termijn die werd toegekend door de werkgever niet verkorten (onherroepelijk karakter van de gegeven opzeggingstermijn) Ook niet verlengen, wel een aanvullende vergoeding toekennen Wat wel kan is een aanvullende opzegvergoeding Cass . 22 mei 1978 Feiten van na betekening: zonder invloed Rechter is niet gebonden door de opzegtermijnen van CAO Arbeidsovereenkomst Arbeidsreglement CASS. 23 feb. 1987: Gedrag van de bediende mag geen criterium zijn* OMSTREDEN RSPR Behoorlijke opzegtermijn, rekening houden met beide belangen, wg én wn Feiten van na de betekening spelen niet mee ! CASS 6 MAART 2000
 • Er is geen minimum, niet voor de eenzijdige opzegging en ook niet voor de overeenkomst
 • Bij overeenkomst ten vroegste op het ogenblik van de opzegging NIET BIJ CAO OF BIJ ARBEIDSREGLEMENT !! Ook niet als het gunstiger zou zijn voor de wn (CASS. 16 maart 1987) Art 82: spreekt van een overeenkomst, is dwingend, raakt de openbare orde, beschermt de belangen van de beide partijen. Jaarloon op het ogenblik van indiensttreding Alleen die elementen van het jaarloon die met zekerheid gekend zijn (cfr proef) Proef bedienden: max 6 of 12 maanden
 • Bij overeenkomst ten vroegste op het ogenblik van de opzegging NIET BIJ CAO OF BIJ ARBEIDSREGLEMENT !! Ook niet als het gunstiger zou zijn voor de wn (CASS. 16 maart 1987) Art 82: spreekt van een overeenkomst, is dwingend, raakt de openbare orde, beschermt de belangen van de beide partijen. cass/:24 januari 1994: niets belet dat wg en wn bij be Jaarloon op het ogenblik van indiensttreding Alleen die elementen van het jaarloon die met zekerheid gekend zijn (cfr proef) Proef bedienden: max 6 of 12 maanden
 • * Kan bij KB veranderd worden, niet 91 en 182 want dit is wettelijk geregeld
 • Cfr: langdurige ziekte: art 78 Lopend brutoloon Op ogenblik van het ontslag: er wordt geen rekening gehouden met een toekomstig ‘lopend loon’, die de wn wel zou hebben gehad als hij zijn opzegtermijn zou presteren Langdurige ziekte: 6 maanden ononderbroken FOD stelt gelijk met ononderbroken: hervalling dezelfde ziekte volgens art.73 arbeidsovereenkomstenwet
 • Cfr: langdurige ziekte: art 78: lopend loon van ontslag, voor commissielonen 12 maanden voor schorsing Lopend brutoloon voor zover het mogelijk is bedrag te bepalen op ogenblik van ontslag Op ogenblik van het ontslag: er wordt geen rekening gehouden met een toekomstig ‘lopend loon’, die de wn wel zou hebben gehad als hij zijn opzegtermijn zou presteren Volledige opzegvergoeding indien miskenning bescherming zwangerschap of militaire dienst Langdurige ziekte: 6 maanden ononderbroken FOD stelt gelijk met ononderbroken: hervalling dezelfde ziekte volgens art.73 arbeidsovereenkomstenwet (binnen 14 kalenderdagen na vorige ongeschiktheid waarvoor gewaarborgd loon werd betaald)
 • Eindejaarspremie: cass: vergoeding voor gepresteerde arbeid, zelfs als het maar in 1x wordt betaald Ontslag tijdens verminderde prestaties: nog voorbehoud voor ouderschapsverlof. Prejudiciele vraag hof van justitie over mogelijke schending van Europese raamovereenkomst ouderschapsverlof Voordelen in natura: waardebepaling is moeilijk (loonbeschermingswet: deel dat in natura wordt betaald moet schriftelijk worden geschat en ter kennis van de wn woren gebracht bij indiensttreding) Werkelijke waarde: niet de kost voor de werkgever maar de besparing voor de werknemer (bvb maaltijden, privé-gebruik van de wagen): genotswaarde moet in aanmerking genomen worden. Privégebruik van een bedrijfswagen : soms forfaitair geschat, beweerd gebruik wordt in aanmerking genomen, tenzij het ‘overdreven’ is, hoewel het reeël was Overloon: over een voldoende lange periode : totale jaarwedde/aantal arbeidsdagen niet als het om een occasionele overuren gaat Eindejaarspremies: die verworven zijn krachtens de overeenkomst: voordeel krachtens de overeenkomst Geen deel als het gaat om een oudejaarspremie onder voorbehoud, waarvan de toekenning en bedrag onzeker is Gratificaties: enkel als ze worden toegekend en gelieerd zijn met arbeid: cadeaucheques die in december 2007 zijn afgeschaft zullen niet meegerekend worden in een opzeggingsvergoeding van een later ontslag Eenmalige loontoeslag of bonus wordt niet meegerekend in opzeggingsvergoeding, zelfs niet als hij werd betaald in de 12 maanden voor het ontslag Maaltijdcheques ? Verdeeldheid Er is geen verplichting voor de wg om tussen te komen in de maaltijden die buitenshuis genomen moeten worden Zijn geen loon, zijn gelijk te stellen met het verstrekken van maaltijden Zijn wel loon voor het aandeel van de werkgever, kunnen overal gebruikt worden Vakantiegeld:enkel bedienden/ enkel dubbel vakantiegeld moeten worden opgenomen in de berekeningsbasis, enkel vakantiegeld valt samen met het loon Gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die door de werkgever wordt betaald
 • Eindejaarspremie: cass: vergoeding voor gepresteerde arbeid, zelfs als het maar in 1x wordt betaald Ontslag tijdens verminderde prestaties: nog voorbehoud voor ouderschapsverlof. Prejudiciele vraag hof van justitie over mogelijke schending van Europese raamovereenkomst ouderschapsverlof Voordelen in natura: waardebepaling is moeilijk (loonbeschermingswet: deel dat in natura wordt betaald moet schriftelijk worden geschat en ter kennis van de wn woren gebracht bij indiensttreding) Werkelijke waarde: niet de kost voor de werkgever maar de besparing voor de werknemer (bvb maaltijden, privé-gebruik van de wagen): genotswaarde moet in aanmerking genomen worden. Privégebruik van een bedrijfswagen : soms forfaitair geschat, beweerd gebruik wordt in aanmerking genomen, tenzij het ‘overdreven’ is, hoewel het reeël was Overloon: over een voldoende lange periode : totale jaarwedde/aantal arbeidsdagen niet als het om een occasionele overuren gaat Eindejaarspremies: die verworven zijn krachtens de overeenkomst: voordeel krachtens de overeenkomst Geen deel als het gaat om een oudejaarspremie onder voorbehoud, waarvan de toekenning en bedrag onzeker is Gratificaties: enkel als ze worden toegekend en gelieerd zijn met arbeid: cadeaucheques die in december 2007 zijn afgeschaft zullen niet meegerekend worden in een opzeggingsvergoeding van een later ontslag Eenmalige loontoeslag of bonus wordt niet meegerekend in opzeggingsvergoeding, zelfs niet als hij werd betaald in de 12 maanden voor het ontslag Maaltijdcheques ? Verdeeldheid Er is geen verplichting voor de wg om tussen te komen in de maaltijden die buitenshuis genomen moeten worden Zijn geen loon, zijn gelijk te stellen met het verstrekken van maaltijden Zijn wel loon voor het aandeel van de werkgever, kunnen overal gebruikt worden Vakantiegeld:enkel bedienden/ enkel dubbel vakantiegeld moeten worden opgenomen in de berekeningsbasis, enkel vakantiegeld valt samen met het loon Gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die door de werkgever wordt betaald
 • DOOR WG Wn wordt 65 JAAR op 20 JUNI OPZEG KAN PAS BEGINNEN LOPEN IN JANUARI JANUARI/FEBRUARI/MAART/APRIL/MEI/JUNI Op moment dat de opzeg is gedaan, is de bediende al 65 jaar VERBREKING met verkorte termijnen: na bereiken 65 jaar
 • Opzeg door de werkgever Werknemer wordt ziek tijdens opzeggingsperiode Opzeggingstermijn wordt verlengd Als wg toch C4 geeft bij normale einde dan is er sprake van een onrechtmatig einde, er moet nog een opzeggingsvergoeding worden betaald Als wn te vroeg zou stoppen, zelfde sanctie tenzij de werknemer kan bewijzen dat het ging om een’ onoverwinnelijke dwaling’ Wat als je te lang blijft werken: er is een nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaan, tenzij er kan bewezen worden dat er andere redenen zijn om verder uit te voeren; Tegendeel mag dus bewezen worden * vergissing, loon moet betaald worden * opzegtermijn werd verlengd, dit moet dan ondubbelzinnig zijn * .
 • Voor de programmawet 2004 was er niet uitdrukkelijk voorzien dat de opzegtermijn werd opgeschort in periode van volledig tijdskrediet, dus ging opzegtermijn in én liep door
 • Verkorte opzeg: art 60 of 61 als dit bij KB is bepaald: nog geen KB waarbij sollicitatieverlof is verkort Dergelijk KB is totnogtoe niet voorzien Dit recht bestaat ook tijdens de proef (parlementaire voorbereidingen arbeidsovereenkomstenwet) of tijdens de verkorte opzegging bij pensioen (art 83), ook brugpensioen Deeltijdsen: pro ratisering Bescherming van de belangen van de wn: betaanszekerheid Er mag geen beperking komen
 • Verkorte opzeg: art 60 of 61 als dit bij KB is bepaald Dergelijk KB is totnogtoe niet voorzien Dit recht bestaat ook tijdens de proef (parlementaire voorbereidingen arbeidsovereenkomstenwet) of tijdens de verkorte opzegging bij pensioen (art 83), ook brugpensioen Deeltijdsen: pro ratisering Bescherming van de belangen van de wn: betaanszekerheid Er mag geen beperking komen
 • Wg stuurt brief met de vraag om zich te verantwoorden over ten laste gelegde feiten: dit is geen ontslag, nog geen definitieve wilsuiting Gelezen en goedgekeurd: recht op een opzeggingsvergoeding vervalt
 • TENZIJ KWAADWILLIG OPZET OF BLIJVENDE ACHTELOOSHEID NA HERHAALDE VERWITTIGINGEN In de regel EIGEN fout Fouten van een lasthebber zijn de lastgever toerekenbaar Hoedanigheid: speelt volgens Cassatie geen rol BEROEPSFOUTEN: beenhouwer neemt bestelling aan voor kerstavond, vergeet, stuurt klant wandelen: ernstig, bezwarend: kerstavond Verpleger: dubbele insulinespuit: = fout, geen dringende reden, wat wel dringende reden uitmaakt= dat de verpleger dit verzwijgt HOEDANIGHEID kan spelen: beledigingen tijdens zwaar conflict werden delegee niet aangerekend Gebrek aan rendement: arbeidsovereenkomst is inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis
 • DRIE WERKDAGEN: gaat pas in op het ogenblik dat de persoon die bevoegd is om het ontslag te geven kennis krijgt van de feiten. College van burgemeester en schepenen DRIE WERKDAGEN: gaat pas in op het ogenblik dat de persoon die bevoegd is om het ontslag te geven kennis krijgt van de feiten.de structuur van de onderneming mag echter niet zo zijn dat de termijn van 3 dagen geen enkele betekenis meer zou hebben Er moet niet gewacht worden op een strafonderzoek Bij herhaalde tekortkomingen, 3 werkdagen vanaf het laatste feit, laatste feit moet een fout zijn Bij voortdurende tekortkomingen (ongewettigde afwezigheden) is het de wg die beslist vanaf wanneer het een dringende reden vormt. Bij ongewettigde afwezigheden moet het ontslag om dringende reden wel gegeven worden binnen de 3 werkdagen na de periode van afwezigheid, Mag ook vroeger, tijdens de periode van afwezigheid
 • Bij ongewettigde afwezigheden moet het ontslag om dringende reden wel gegeven worden binnen de 3 werkdagen na de periode van afwezigheid, Mag ook vroeger, tijdens de periode van afwezigheid Hierarchie moet zo zijn dat rap de bevoegde persoon kan verwittigd worden Verhoor mag, moet niet Seponeren kan nog dringende reden betekenen Vrijspraak niet
 • Afgifte van een geschrift: Handtekening betekent enkel bewijs van ontvangst Gelezen en goedgekeurd betekent ook het akkoord omtrent de feiten
 • geen nieuwe feiten, wel bezwarende elementen Rechter mag rekening houden met later aangevoerde feiten, die niet in de ontslagbrief staan, maar die de dringende reden wel verduidelijken (cass 21 mei 1990)
 • Bewijs mag met alle wettelijke middelen CASSATIE 13 oktober 86 * cass. 21 mei 1990
 • Schade moet bewezen worden én omvang schade
 • Vgl cassatie speelt hoedanigheid geen rol cass 1 juni 1989
 • Taaldecreet= nietigheid van stukken die niet in de juiste taal zijn opgesteld. Ontslagbrief in strijd met taaldecreet wordt geacht niet te zijn geschreven
 • TAALDECREET ART 10: nietigheid van de stukken in strijd met het taaldecreet HOOFDZETEL NEDERLANDSTALIG GEWEST/ NL enz brussels gewest: taal van de wn: verplichtingen voor de wg, niet in dezelfde mate voor de wn EEN ONTSLAGBRIEF DIE IN DE VERKEERDE TAAL IS GESTELD WORDT GEACHT NIET TE ZIJN GESCHREVEN
 • = nietige opzegging TAALDECREET ontslagbrief die in de verkeerde taal wordt gesteld: nietige opzeg maar ook nietig ontslag !
 • Termijnen: Dubbel 3 dagen na kennisname van de feiten: ontslag 3 dagen na ontslag: motivatie
 • In dit geval spreekt men niet van opzeggingsvergoeding, Opzeggingsvergoeding vervangt de opzeggingstermijn Aangezien bepaalde tijd niet kan opgezegd worden is de term eigenlijk juridisch onjuist
 • Is iets anders dan dringende reden ‘ slachtoffer’ is niet gebonden kennis te geven binnen een bepaalde termijn of in een bepaalde vorm Soms wordt de rechtsgrond verkeerdelijk ingeschat De rechter kan binnen bepaalde voorwaarden de kwalificatie wijzigen Bvb van dringende reden naar onregelmatige beëindiging Niet betalen van loon, kan als contractbreuk en als wijziging van essentiele voorwaarde contractbreuk,: meestal door wn, minder door werkgever, werkgever eerder wijziging essentiële arbeidsvoorwaarde Eindigt op ogenblik van de wanuitvoering, als de wn nog verder blijft werken, einde op ogenblik van het stopzetten van de arbeid of op het ogenblik dat hij zich beroept op het impliciet einde van de overeenkomst
 • Bij tekortkoming aan de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst Doet op zichzelf de arbeidsovereenkomst niet beëindigen, de wil om te beëindigen moet worden vastgesteld De wil dienst afgeleid uit de concrete omstandigheden eigen aan het geval (arbh Brussel 1 juni 1979) Voorafgaandelijke ingebrekestelling
 • Als wg echt eenzijdig de voorwaarden wil veranderen Opzegging met opzeggingstermijn Nieuw contract voorleggen met andere voorwaarden Geen definitie in de wetgeving Bij wijziging is een kortgeding mogelijk, kan opschorting van wijziging uitspreken, maar kan er zich niet over uitspreken of het al dan niet over een esentiële vw gaat
 • Als wg echt eenzijdig de voorwaarden wil veranderen Opzegging met opzeggingstermijn Nieuw contract voorleggen met andere voorwaarden Geen definitie in de wetgeving Bij wijziging is een kortgeding mogelijk, kan opschorting van wijziging uitspreken, maar kan er zich niet over uitspreken of het al dan niet over een esentiële vw gaat
 • Dit betekent dat in concreto zal moeten beoordeeld worden of een kleine wijziging te verantwoorden is, door bvb economische noodwendigheden. Er moet duidelijk een afweging gemaakt worden tussen de economische noodwendigheden en het particuliere belang van de werknemer Ook tijdelijke wijziging is niet mogelijk, tenzij het echt te rechtvaardigen is DE AANVAARDING moet niet schriftelijk gebeuren, moet altijd wel zeker zijn ER MOET NIET NOODZAKELIJK DE WIL ZIJN OM TE VERBREKEN ! CASS 10 februari 1992 Of de wijziging tijdelijk of definitief is, is van geen enkel belang Niet louter intentie tot wijzigen CASS : ook tijdelijke wijziging kunnen leiden tot een impliciet ontslag (cass. 22 maart 1982, cass17 maart 1986, cass 30 nov 1998) Voor kritiek vatbaar, zou ook kunnen gezien worden als niet nakomen contractuele verplichting, in die zin moet de wil tot beeindigen vastgesteld worden
 • Als wg echt eenzijdig de voorwaarden wil veranderen Opzegging met opzeggingstermijn Nieuw contract voorleggen met andere voorwaarden Geen definitie in de wetgeving Bij wijziging is een kortgeding mogelijk, kan opschorting van wijziging uitspreken, maar kan er zich niet over uitspreken of het al dan niet over een esentiële vw gaat
 • Als wg echt eenzijdig de voorwaarden wil veranderen Opzegging met opzeggingstermijn Nieuw contract voorleggen met andere voorwaarden Geen definitie in de wetgeving Bij wijziging is een kortgeding mogelijk, kan opschorting van wijziging uitspreken, maar kan er zich niet over uitspreken of het al dan niet over een esentiële vw gaat
 • Als wg echt eenzijdig de voorwaarden wil veranderen Opzegging met opzeggingstermijn Nieuw contract voorleggen met andere voorwaarden Geen definitie in de wetgeving Bij wijziging is een kortgeding mogelijk, kan opschorting van wijziging uitspreken, maar kan er zich niet over uitspreken of het al dan niet over een esentiële vw gaat
 • GAAT HET EFFECTIEF OM EEN ESSENTIEEL BESTANDDEEL ? Kijken naar de tekst van de arbeidsovereenkomst. Wat is de waarde die partij hechtten aan die bepaalde arbeidsvoorwaarde? Plaats van tewerkstelling Bij ieder ander ontslag moet uitdrukkelijk de wil aanwezig zijn om te beëindigen Niet bij wijziging arbeidsvoorwaarden Wijziging op zich is de uiting van de wil om te beëindigen
 • PLAATS: evenredigheidsbeginsel speelt Bvb: plaats is bijkomende voorwaarde Wijzigingsbeding Bvb: plaats van tewerkstelling is a’pen, Wordt overgeplaatst naar De Panne, zonder dat dit noodzakelijk is of kan gemotiveerd worden en terwijl dit een grote hinder meebrengt voor de wn. Dit zal aanzien worden als een ongeoorloofde wijziging Plaats van tewerkstelling voor handelsvertegenwoordiger is niet essentieel, tenzij uitdrukkelijk bedongen In 1987 Arbrb Nijvel: wijzigingsbeding over de sector van een handelsvertegenwoordiger is in strijd met art 25 Er wordt alsmaar meer flexibel omgegaan met plaats van tewerkstelling In de bouw is verandering van werf inherent aan de job
 • Overplaatsing 25 km verder én afschaffing glijdende uren: Werd niet beschouwd als beëindiging: er werd rekening gehouden met het feit dat de ligging beter was (spits)
 • Wg moet werk verschaffen Hij doet dit niet tijdens opzegtermijn. Dit kan enkel in onderling akkoord. Bij vrijstelling van prestaties is het einde pas op het einde van de opzeggingstermijn (verjaring!) Na periode van arbeidsongeschiktheid laat hij de wn niet terug aan het werk Als de wg verschaffen van werk laat afhangen van een voorwaarde: geneeskundig onderzoek na ziekte of na voorlopige hechtenis een bewijs van gerechtelijke beslissing: onregelmatige beëindiging Contractbreuk of essentiele wijziging ? Ongeoorloofde inhoudingen op het loon: indien systematisch: onregelmatige beëindiging, indien eenmalig kan daar niet uit worden afgeleid dat de wil om te beëindigen er is
 • Cfr: langdurige ziekte: art 78 Lopend brutoloon Op ogenblik van het ontslag: er wordt geen rekening gehouden met een toekomstig ‘lopend loon’, die de wn wel zou hebben gehad als hij zijn opzegtermijn zou presteren Langdurige ziekte: 6 maanden ononderbroken FOD stelt gelijk met ononderbroken: hervalling dezelfde ziekte volgens art.73 arbeidsovereenkomstenwet
 • = nietige opzegging , indien van relatieve aard kan deze nietigheid gedekt worden
 • Termijnen: Dubbel 3 dagen na kennisname van de feiten: ontslag 3 dagen na ontslag: motivatie
 • In dit geval spreekt men niet van opzeggingsvergoeding, Opzeggingsvergoeding vervangt de opzeggingstermijn Aangezien bepaalde tijd niet kan opgezegd worden is de term eigenlijk juridisch onjuist
 • Is iets anders dan dringende reden ‘ slachtoffer’ is niet gebonden kennis te geven binnen een bepaalde termijn of in een bepaalde vorm Soms wordt de rechtsgrond verkeerdelijk ingeschat De rechter kan binnen bepaalde voorwaarden de kwalificatie wijzigen Bvb van dringende reden naar onregelmatige beëindiging Niet betalen van loon, kan als contractbreuk en als wijziging van essentiele voorwaarde contractbreuk,: meestal door wn, minder door werkgever, werkgever eerder wijziging essentiële arbeidsvoorwaarde Eindigt op ogenblik van de wanuitvoering, als de wn nog verder blijft werken, einde op ogenblik van het stopzetten van de arbeid of op het ogenblik dat hij zich beroept op het impliciet einde van de overeenkomst
 • Cfr: langdurige ziekte: art 78: lopend loon van ontslag, voor commissielonen 12 maanden voor schorsing Lopend brutoloon voor zover het mogelijk is bedrag te bepalen op ogenblik van ontslag Op ogenblik van het ontslag: er wordt geen rekening gehouden met een toekomstig ‘lopend loon’, die de wn wel zou hebben gehad als hij zijn opzegtermijn zou presteren Volledige opzegvergoeding indien miskenning bescherming zwangerschap of militaire dienst Langdurige ziekte: 6 maanden ononderbroken FOD stelt gelijk met ononderbroken: hervalling dezelfde ziekte volgens art.73 arbeidsovereenkomstenwet (binnen 14 kalenderdagen na vorige ongeschiktheid waarvoor gewaarborgd loon werd betaald)
 • Eindejaarspremie: cass: vergoeding voor gepresteerde arbeid, zelfs als het maar in 1x wordt betaald Ontslag tijdens verminderde prestaties: nog voorbehoud voor ouderschapsverlof. Prejudiciele vraag hof van justitie over mogelijke schending van Europese raamovereenkomst ouderschapsverlof Voordelen in natura: waardebepaling is moeilijk (loonbeschermingswet: deel dat in natura wordt betaald moet schriftelijk worden geschat en ter kennis van de wn woren gebracht bij indiensttreding) Werkelijke waarde: niet de kost voor de werkgever maar de besparing voor de werknemer (bvb maaltijden, privé-gebruik van de wagen): genotswaarde moet in aanmerking genomen worden. Privégebruik van een bedrijfswagen : soms forfaitair geschat, beweerd gebruik wordt in aanmerking genomen, tenzij het ‘overdreven’ is, hoewel het reeël was Overloon: over een voldoende lange periode : totale jaarwedde/aantal arbeidsdagen niet als het om een occasionele overuren gaat Eindejaarspremies: die verworven zijn krachtens de overeenkomst: voordeel krachtens de overeenkomst Geen deel als het gaat om een oudejaarspremie onder voorbehoud, waarvan de toekenning en bedrag onzeker is Gratificaties: enkel als ze worden toegekend en gelieerd zijn met arbeid: cadeaucheques die in december 2007 zijn afgeschaft zullen niet meegerekend worden in een opzeggingsvergoeding van een later ontslag Eenmalige loontoeslag of bonus wordt niet meegerekend in opzeggingsvergoeding, zelfs niet als hij werd betaald in de 12 maanden voor het ontslag Maaltijdcheques ? Verdeeldheid Er is geen verplichting voor de wg om tussen te komen in de maaltijden die buitenshuis genomen moeten worden Zijn geen loon, zijn gelijk te stellen met het verstrekken van maaltijden Zijn wel loon voor het aandeel van de werkgever, kunnen overal gebruikt worden Vakantiegeld:enkel bedienden/ enkel dubbel vakantiegeld moeten worden opgenomen in de berekeningsbasis, enkel vakantiegeld valt samen met het loon Gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die door de werkgever wordt betaald
 • Als wn stelt dat ontslag te maken heeft met haar zwangerschap, dan moet de wg dit naar behoren kunnen weerleggen, hij moet redenen kunnen aanhalen die vreemd zijn aan de zwangerschap, lbo, cao 77 bis, educatief verlof enz
 • Kwaad opzet is niet constitutief voor willekeurig ontslag Moet het gedrag foutief zijn ? Als gedrag foutief is dan is het ook niet willekeurig. Ook een lichte fout kan het ontslag rechtvaardigen maar moet redelijk zijn Maar moet het gedrag foutief zijn ? Uit recente cassatierechtspraak is het duidelijk dat het gedrag niet foutief moet zijn. Het is dus mogelijk te ontslaan op basis van het gedrag van de werknemer, ook al is dit gedrag niet foutief, zonder dat dit een willekeurig ontslag zal zijn. Door te stellen dat dit gedrag foutief moet zijn, voegt men een voorwaarde toe aan art.63 Toetsing van het motief, rechter spreekt zich niet uit over opportuniteit. In dit geval zou de rechter enkel moeten kijken of het gedrag ook het werkelijke motief van het ontslag was.Idem zo voor de economische noodwendigheden: het is niet aan de rechter om te oordelen, rechter moet alleen nagaan of het motief bestaat en reden voor het ontslag is. Noodwendigheden van de onderneming: belang van de onderneming iemand te nemen die minder kost… ALGEMEEN WORDT AANGENOMEN DAT DE RECHTER EEN MARGINALE REDELIJKHEIDSTOETSING HEEFT
 • Kwaad opzet is niet constitutief voor willekeurig ontslag Moet het gedrag foutief zijn ? Als gedrag foutief is dan is het ook niet willekeurig. Ook een lichte fout kan het ontslag rechtvaardigen maar moet redelijk zijn Maar moet het gedrag foutief zijn ? Uit recente cassatierechtspraak is het duidelijk dat het gedrag niet foutief moet zijn. Het is dus mogelijk te ontslaan op basis van het gedrag van de werknemer, ook al is dit gedrag niet foutief, zonder dat dit een willekeurig ontslag zal zijn. Door te stellen dat dit gedrag foutief moet zijn, voegt men een voorwaarde toe aan art.63 Toetsing van het motief, rechter spreekt zich niet uit over opportuniteit. In dit geval zou de rechter enkel moeten kijken of het gedrag ook het werkelijke motief van het ontslag was.Idem zo voor de economische noodwendigheden: het is niet aan de rechter om te oordelen, rechter moet alleen nagaan of het motief bestaat en reden voor het ontslag is. Noodwendigheden van de onderneming: belang van de onderneming iemand te nemen die minder kost… ALGEMEEN WORDT AANGENOMEN DAT DE RECHTER EEN MARGINALE REDELIJKHEIDSTOETSING HEEFT
 • Kwaad opzet is niet constitutief voor willekeurig ontslag Moet het gedrag foutief zijn ? Als gedrag foutief is dan is het ook niet willekeurig. Ook een lichte fout kan het ontslag rechtvaardigen maar moet redelijk zijn Maar moet het gedrag foutief zijn ? Uit recente cassatierechtspraak is het duidelijk dat het gedrag niet foutief moet zijn. Het is dus mogelijk te ontslaan op basis van het gedrag van de werknemer, ook al is dit gedrag niet foutief, zonder dat dit een willekeurig ontslag zal zijn. Door te stellen dat dit gedrag foutief moet zijn, voegt men een voorwaarde toe aan art.63 Toetsing van het motief, rechter spreekt zich niet uit over opportuniteit. In dit geval zou de rechter enkel moeten kijken of het gedrag ook het werkelijke motief van het ontslag was.Idem zo voor de economische noodwendigheden: het is niet aan de rechter om te oordelen, rechter moet alleen nagaan of het motief bestaat en reden voor het ontslag is. Noodwendigheden van de onderneming: belang van de onderneming iemand te nemen die minder kost… ALGEMEEN WORDT AANGENOMEN DAT DE RECHTER EEN MARGINALE REDELIJKHEIDSTOETSING HEEFT
 • Kwaad opzet is niet constitutief voor willekeurig ontslag Moet het gedrag foutief zijn ? Als gedrag foutief is dan is het ook niet willekeurig. Ook een lichte fout kan het ontslag rechtvaardigen maar moet redelijk zijn Maar moet het gedrag foutief zijn ? Uit recente cassatierechtspraak is het duidelijk dat het gedrag niet foutief moet zijn. Het is dus mogelijk te ontslaan op basis van het gedrag van de werknemer, ook al is dit gedrag niet foutief, zonder dat dit een willekeurig ontslag zal zijn. Door te stellen dat dit gedrag foutief moet zijn, voegt men een voorwaarde toe aan art.63 Toetsing van het motief, rechter spreekt zich niet uit over opportuniteit. In dit geval zou de rechter enkel moeten kijken of het gedrag ook het werkelijke motief van het ontslag was.Idem zo voor de economische noodwendigheden: het is niet aan de rechter om te oordelen, rechter moet alleen nagaan of het motief bestaat en reden voor het ontslag is. Noodwendigheden van de onderneming: belang van de onderneming iemand te nemen die minder kost… ALGEMEEN WORDT AANGENOMEN DAT DE RECHTER EEN MARGINALE REDELIJKHEIDSTOETSING HEEFT
 • Toetsing van het motief, rechter spreekt zich niet uit over opportuniteit. In dit geval zou de rechter enkel moeten kijken of het gedrag ook het werkelijke motief van het ontslag was.Idem zo voor de economische noodwendigheden: het is niet aan de rechter om te oordelen, rechter moet alleen nagaan of het motief bestaat en reden voor het ontslag is. Noodwendigheden van de onderneming: belang van de onderneming iemand te nemen die minder kost… ALGEMEEN WORDT AANGENOMEN DAT DE RECHTER EEN MARGINALE REDELIJKHEIDSTOETSING HEEFT
 • Toetsing van het motief, rechter spreekt zich niet uit over opportuniteit. In dit geval zou de rechter enkel moeten kijken of het gedrag ook het werkelijke motief van het ontslag was.Idem zo voor de economische noodwendigheden: het is niet aan de rechter om te oordelen, rechter moet alleen nagaan of het motief bestaat en reden voor het ontslag is. Noodwendigheden van de onderneming: belang van de onderneming iemand te nemen die minder kost… ALGEMEEN WORDT AANGENOMEN DAT DE RECHTER EEN MARGINALE REDELIJKHEIDSTOETSING HEEFT
 • C4 ARBEIDSHOF ANTWERPEN 6 JANUARI 2009 C4 is niet doorslaggevend Onduidelijkheid of onjuistheid van c4 is geen criterium voor toekenning willekeurig ontslag
 • Rechtsmisbruik: uiteoefenen van een recht op een manier die de grenzen van de normale uitoefening te buiten gaat FOUT+ SCHADE
 • CASS: art 58 sluit niet uit dat ook opzegging mogelijk is Dit geldt voor alle contracten, onbepaalde tijd, bepaalde tijd, proef
 • 6 maanden ononderbroken ziekte Periodes van moederschapsbescherming of vakantie mogen niet meegerekend worden Aftrek: alles wat werd betaald, ook buitenwettelijk of op basis van een regeling in de individuele overeenkomst of CAO
 • TENZIJ de einddatum is verstreken vooraleer de 6 maanden zijn bereikt
 • Bij contracten bepaalde tijd, ziek bij einddatum, contract eindigt toch Geen verlenging
 • Hier wordt geen melding gemaakt van schorsingsperiodes die niet zouden meetellen voor de 7 dagen
 • Rechtspraak is niet unaniem in deze Hangt wat af van het ‘voorlopig karakter’ Geen aftrek mogelijk van wat al werd betaald !!! Voor aftrek moet het gaan om 6 maanden ononderbroken volledige schorsing wegens ziekte of ongeval
 • !H6 einde 2011

  1. 1. Einde van de arbeidsovereenkomst
  2. 2. 1.Wederzijdse toestemming <ul><li>Geen vormvoorwaarden </li></ul><ul><ul><li>Kan ook mondeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Bewijs op elke mogelijke manier </li></ul></ul><ul><li>Kan op elk mogelijk moment </li></ul><ul><li>Vergoeding kan afgesproken worden </li></ul><ul><ul><li>SZ op deze vergoeding </li></ul></ul><ul><li>Gevolgen voor werkloosheid </li></ul><ul><li>Wilsgebreken? </li></ul><ul><ul><li>Toestemming </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geweld-dwang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bedrog </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dwaling </li></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  3. 3. Morele dwang <ul><li>Moeten kiezen tussen onderlinge toestemming en ontslag </li></ul><ul><ul><li>Ook ontslag om dringende reden - </li></ul></ul><ul><li>Morele dwang tast enkel de toestemming aan indien </li></ul><ul><ul><li>onrechtvaardig </li></ul></ul><ul><ul><li>ongeoorloofd </li></ul></ul><ul><li>Arbh Brussel 4 april 2006 </li></ul><ul><li>ongeoorloofd door omstandigheden: </li></ul><ul><li>zeer jonge wn, intimidatie door wg, brief al volledig klaar </li></ul><ul><li>Arbh Brussel 25 februari 1987 </li></ul><ul><li>Dreiging door wg met onwettige en onrechtvaardige klacht bij de strafgerechten </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  4. 4. 2.overmacht: art 26 en 32 <ul><li>Onvoorzien </li></ul><ul><li>Onafhankelijk van de wil </li></ul><ul><li>Maakt uitvoering onmogelijk </li></ul><ul><ul><li>Indien tijdelijk schorst overmacht de arbeidsovereenkomst </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  5. 5. Beëindigende overmacht <ul><li>Overmacht beëindigt enkel als de overmacht: </li></ul><ul><ul><li>Verdere uitvoering </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Definitief </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Langdurig </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Onmogelijk maakt </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  6. 6. Beëindigende overmacht <ul><li>De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden </li></ul><ul><li>Geen opzeggingstermijn </li></ul><ul><li>Geen verbrekingsvergoeding </li></ul><ul><li>Geen schadevergoeding </li></ul><ul><li>Geen formaliteiten </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  7. 7. Medische overmacht <ul><li>Wet houdende diverse bepalingen 27 april 2007 </li></ul><ul><ul><li>Art.34: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>‘ de arbeidsongeschiktheid(...) waardoor het voor de werknemer definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, maakt niet uit zichzelf een einde aan de overeenkomst wegens overmacht’ </li></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  8. 8. art. 34 <ul><li>Stelt einde aan vaste cassatie-rechtspraak: </li></ul><ul><ul><li>Definitieve arbeidsongeschiktheid brengt uit zichzelf de verbreking van de arbeidsovereenkomst met zich mee’ </li></ul></ul><ul><li>Bijzondere procedure </li></ul><ul><ul><li>Omlijning van begrip </li></ul></ul><ul><ul><li>Verplichting tot herinschakeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Strijd tegen sociale fraude: ontradende werking </li></ul></ul><ul><ul><li>Betere bescherming wn </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  9. 9. Vaststelling definitieve ongeschiktheid <ul><li>Door arbeidsgeneesheer </li></ul><ul><li>Indien door behandelende arts </li></ul><ul><ul><li>Moet bevestigd worden door arbeidsgeneesheer </li></ul></ul><ul><li>Advies arbeidsgeneesheer: ONGESCHIKT </li></ul><ul><ul><li>WG moet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Werk aanpassen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ander werk geven </li></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  10. 10. <ul><li>Wg volgt advies arbeidsgeneesheer </li></ul><ul><ul><li>Aanpassingen van het werk </li></ul></ul><ul><ul><li>Ander werk </li></ul></ul><ul><li>= einde procedure </li></ul>Einde procedure door herinschakeling mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  11. 11. Voortzetting procedure <ul><li>Aanpassing </li></ul><ul><ul><li>technisch of objectief onmogelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>kan redelijkerwijze niet worden geëist </li></ul></ul><ul><li>Er kan geen ander werk worden aangeboden </li></ul><ul><li>Werknemer weigert ander werk </li></ul><ul><li>!!partijen mogen slechts beëindigen wegens medische overmacht na vaststelling door geneesheer- sociaal inspecteur van Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk!! </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  12. 12. GEEN VERGOEDING <ul><li>TENZIJ de werkgever ten onrechte stelt bvb: </li></ul><ul><ul><li>dat hij geen ander werk kan aanbieden </li></ul></ul><ul><ul><li>dat hij werk niet kan aanpassen </li></ul></ul><ul><li>Overeenkomst wordt ontbonden </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  13. 13. Inwerkingtreding <ul><li>Procedureregels voor </li></ul><ul><ul><li>Na te leven termijnen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaststelling van definitieve ongeschiktheid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Door AG </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Door geneesheer/sociaal-inspecteur </li></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  14. 14. Overmacht wordt betwist <ul><li>Flightcare: beroept zich op overmacht </li></ul><ul><li>Rb betwist de overmacht </li></ul><ul><ul><li>Dan is er geen beëindiging door de wg </li></ul></ul><ul><ul><li>Wn kan wel beëindiging inroepen </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Wn die bestaan van overmacht betwist moet onregelmatige beëindiging inroepen om opzeggingsvergoeding te krijgen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Wn die dit niet doet: arbeidsovereenkomst blijft bestaan </li></ul></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  15. 15. 3.Ontbindend beding <ul><li>/ </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  16. 16. 4.Afloop van de termijn <ul><li>Eindigen automatisch </li></ul><ul><li>Tenzij: </li></ul><ul><ul><li>Dringende reden </li></ul></ul><ul><ul><li>Overmacht </li></ul></ul><ul><ul><li>Overlijden werknemer </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderling akkoord </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  17. 17. Verbreking bepaalde duur:art. 40 <ul><li>Schadevergoeding: </li></ul><ul><ul><li>Loon van de resterende termijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Maximaal het dubbele van de opzeggingsvergoeding van een contract van onbepaalde duur </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  18. 18. Opeenvolging bepaalde duur <ul><li>Tegen de regels: onbepaalde duur </li></ul><ul><li>Arbrb Gent 4 juni 2007 </li></ul><ul><ul><li>Wg overhandigt laatste dag C4 </li></ul></ul><ul><ul><li>Wn biedt zich niet meer aan </li></ul></ul><ul><ul><li>Wn maakt geen voorbehoud </li></ul></ul><ul><li>Betekent niet automatisch dat er een verbrekingsvergoeding verschuldigd is. </li></ul><ul><li>Arbr oordeelt dat in dit geval beide partijen instemden met de beeindiging </li></ul><ul><li>Dus geen opzeggingsvergoeding! </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  19. 19. 5.Overlijden van wn/wg <ul><li>Wn: art 32 </li></ul><ul><li>Wg: art. 33 </li></ul><ul><ul><li>overeenkomst eindigt niet automatisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Rechter oordeelt naar billijkheid of er een vergoeding voor de werknemer moet zijn als overeenkomst niet meer kan uitgevoerd worden </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  20. 20. 6.Beëindiging voor uitvoering <ul><li>/ </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  21. 21. ontslag <ul><li>Arbeidsvrijheid </li></ul><ul><li>Vastheid van betrekking </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  22. 22. Ontslagrecht:ontslagmacht <ul><li>Geen motiveringsplicht </li></ul><ul><ul><li>Tenzij dringende reden </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenzij ontslagbescherming </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenzij willekeurig ontslag </li></ul></ul><ul><li>Geen reïntegratieplicht </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  23. 23. ONTSLAG <ul><li>= “handeling waarbij een partij aan de andere haar wil te kennen geeft om een einde te maken aan een overeenkomst voor onbepaalde tijd” </li></ul><ul><li>Geen vormvoorwaarden </li></ul><ul><ul><li>Onherroepelijke ,definitieve rechtshandeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Volwaardige wilsuiting:geen morele dwang, bedrog </li></ul></ul><ul><ul><li>Gaat onmiddellijk in </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  24. 24. Ontslag: onmiddellijke beëindiging <ul><li>Ontslag gaat in op datum x </li></ul><ul><ul><li>=Onmiddellijke beëindiging </li></ul></ul><ul><li>Cass. 23 maart 1981: </li></ul><ul><ul><li>Opzegging zonder geldig uitgedrukte termijn =ontslag </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>=onmiddellijke beëindiging </li></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  25. 25. 2. opzegging <ul><li>Opzegging is die specifieke vorm van ontslag </li></ul><ul><ul><li>die slechts uitwerking heeft na verloop van een opzeggingstermijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Die is medegedeeld volgens de voorgeschreven formaliteiten </li></ul></ul><ul><li>Opzegging is de voorafgaandelijke bekendmaking van de datum waarop de arbeidsovereenkomst volgens één van de partijen een einde moet nemen </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  26. 26. opzeggingstermijn <ul><li>Rechten en plichten blijven bestaan </li></ul><ul><ul><li>Tijdskrediet </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen eenzijdige wijziging </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeid verstrekken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tenzij akkoord van vrijstelling van prestaties </li></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  27. 27. Blijven doorwerken na de opzeggingstermijn <ul><li>Vermoeden dat de overeenkomst terug definitief is geworden tot bewijs van het tegendeel: </li></ul><ul><ul><li>vergissing of </li></ul></ul><ul><ul><li>verlenging van de opzeggingstermijn (in onderling akkoord) </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  28. 28. Art. 37 Kennisgeving van de opzegging <ul><li>Kennisgeving </li></ul><ul><ul><li>Door de werknemer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aangetekend </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gerechtsdeurwaarder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afgifte aan de werkgever van een geschrift </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ONDERTEKENING van duplicaat! </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Door de werkgever : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aangetekend </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gerechtsdeurwaarder </li></ul></ul></ul><ul><li>! Op straffe van nietigheid </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  29. 29. Art. 37 Vorm van de opzegging <ul><li>Schriftelijk </li></ul><ul><li>Inhoud: </li></ul><ul><ul><li>Begin van de opzeggingstermijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Duur van de opzeggingstermijn </li></ul></ul><ul><li>! Op straffe van nietigheid </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  30. 30. Begin en duur vermelden! <ul><li>NIETIG : </li></ul><ul><ul><li>Verwijzen naar de ‘wettelijke opzegging’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkel aanvangsdatum </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkel einde </li></ul></ul><ul><li>WEL : indien begin en duur duidelijk te bepalen zijn </li></ul><ul><ul><li>Duur en einde </li></ul></ul><ul><ul><li>Begin en einde </li></ul></ul><ul><ul><li>12 maanden en ingangsdatum bij terugkeer uit schorsing </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  31. 31. Nietigheid van opzegging <ul><li>CASSATIE: </li></ul><ul><ul><li>Ontslag blijft </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen vormvoorwaarden </li></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  32. 32. NIETIGHEID VAN OPZEGGING <ul><li>Inhoud niet correct </li></ul><ul><ul><li>Begin en duur niet vermeld </li></ul></ul><ul><li>Manier van kennisgeving niet correct </li></ul><ul><li>Relatieve nietigheid ? </li></ul><ul><li>Absolute nietigheid ? </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  33. 33. Absolute nietigheid relatieve nietigheid <ul><li>Relatieve nietigheid: alleen de persoon die beschermd wordt kan de nietigheid inroepen of dekken </li></ul><ul><ul><li>Begin en duur niet vermeld </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisgeving door de werknemer </li></ul></ul><ul><li>Absolute nietigheid: iedere belanghebbende kan de nietigheid inroepen en kan niet gedekt worden </li></ul><ul><ul><li>Kennisgeving door de werkgever </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  34. 34. Absolute nietigheid Kennisgeving door de werkgever <ul><li>Aangetekend </li></ul><ul><li>Gerechtsdeurwaarder </li></ul><ul><li>! Indien kennisgeving niet op de correcte manier gebeurde : </li></ul><ul><li>ABSOLUTE NIETIGHEID van de opzegging, niet van het ontslag! </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  35. 35. Absoluut nietig <ul><li>Opzeg door werkgever </li></ul><ul><li>Gewone brief </li></ul><ul><li>Begin 1.3 en duur 5 weken </li></ul><ul><li>MOGELIJKHEDEN </li></ul><ul><li>Onmiddellijk ontslag inroepen </li></ul><ul><li>Overeenkomst blijft bestaan tot ze op andere manier wordt beëindigd </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  36. 36. Relatieve nietigheid <ul><li>Opzegging vermeldt niet begin en duur </li></ul><ul><li>Kennisgeving door de werknemer gebeurt niet op de juiste manier </li></ul><ul><li>Voorbeelden: </li></ul><ul><li>Wg stuurt brief met enkel duur </li></ul><ul><li>Wn laat opzeggingsbrief niet tekenen </li></ul><ul><li>Wn zet in aangetekende brief enkel einddatum </li></ul><ul><li>________________________________ </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  37. 37. <ul><li>Onmiddellijk ontslag inroepen </li></ul><ul><ul><li>Moet binnen een redelijke termijn </li></ul></ul><ul><li>Dekken van de nietigheid=opzegging als rechtsgeldig zien=zich niet op de nietigheid beroepen </li></ul><ul><ul><li>Moet ondubbelzinnig en zeker zijn </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nemen van sollicitatieverlof </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Latere overeenkomst over de termijn </li></ul></ul></ul><ul><li>Blijven verderwerken </li></ul><ul><ul><li>De partij die dan beëindigt op het ‘voorziene’ ogenblik, beëindigt zelf de overeenkomst. </li></ul></ul>Relatieve nietigheid mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  38. 38. Cass 11 april 2005 <ul><li>Wn deelt per brief mee dat de aov op 1sept een einde zal nemen </li></ul><ul><li>Partijen voeren verder uit </li></ul><ul><li>Op 1.9 blijft wn weg van het werk </li></ul><ul><li>Wg vordert 4,5 m loon </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  39. 39. Cass 25 april 2005 <ul><li>Wg verzendt aangetekende brief </li></ul><ul><li>Begindatum 25 maart </li></ul><ul><li>In verdere brieven: einddatum 31.3 </li></ul><ul><li>Op 1.4 komt wn werken en vordert 4 maanden loon </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  40. 40. Begin en duur vermeld- verkeerde begindatum/duur: <ul><li>Geen nietigheid </li></ul><ul><ul><li>voldaan aan de vormvoorschriften </li></ul></ul><ul><li>Kan gecorrigeerd worden </li></ul><ul><li>Begint te lopen op datum die wettelijk voorzien is </li></ul><ul><ul><li>Er ontstaat eventueel een recht op een aanvullende vergoeding </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  41. 41. Te korte opzeggingsduur <ul><li>Aanvullende opzeggingsvergoeding </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  42. 42. Fouten in begin/ duur <ul><li>Aangetekende brief van wg op 31.3 </li></ul><ul><li>Ingangsdatum 1.4 </li></ul><ul><li>Duur 3 maanden </li></ul><ul><li>______________________ </li></ul><ul><li>Gaat pas in op 1.5 </li></ul><ul><li>Als wn uitkeringen vraagt op 1 juli: </li></ul><ul><li>RVA weigert, wn moet aanvullende vergoeding vragen </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  43. 43. Begin en duur vermeld maar: <ul><li>Foutieve begindatum </li></ul><ul><ul><li>Mogelijkheid tot verbetering </li></ul></ul><ul><li>Foutieve duur </li></ul><ul><ul><li>Aanvullende opzeggingsvergoeding </li></ul></ul><ul><li>Geen nietigheid </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  44. 44. Verkeerde ingangsdatum <ul><li>Ingangsdatum te vroeg : </li></ul><ul><ul><li>Gaat naar wettelijke ingangsdatum </li></ul></ul><ul><li>Ingangsdatum te laat </li></ul><ul><ul><li>Door werkgever: keuze van de wn </li></ul></ul><ul><ul><li>Door werknemer: blijft behouden </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  45. 45. Aanvang opzegtermijn <ul><li>Arbeiders : maandag volgend op de betekening </li></ul><ul><li>Bedienden : eerste dag van de maand volgend op de betekening </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  46. 46. Afwijking aanvang opzegtermijn <ul><li>Arbeiders : </li></ul><ul><ul><li>Art 60 : mogelijke afwijking van termijn én ingangsdatum voor -6 maanden dienst </li></ul></ul><ul><ul><li>v ervangingsovereenkomst voor onbepaalde tijd </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afwijking mogelijk indien voorzien in de arbeidsovereenkomst </li></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  47. 47. Afwijking aanvang opzegtermijn <ul><li>Bedienden : </li></ul><ul><ul><li>Tijdens proef : ten vroegste dag na de betekening </li></ul></ul><ul><ul><li>Vervangingsovereenkomst onbepaalde tijd: zoals afgesproken in overeenkomst </li></ul></ul><ul><ul><li>Tegenopzegging : ten vroegste dag na betekening </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  48. 48. Beëindiging proef <ul><li>Respecteren minimumtermijn </li></ul><ul><li>Arbeiders : 7-14 dagen </li></ul><ul><ul><li>8-14 : zonder opzeggingstermijn, zonder vergoeding </li></ul></ul><ul><li>Bedienden : </li></ul><ul><ul><li>Na 1 maand: 7 dagen opzegging </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingang van de opzegging: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ten vroegste dag na betekening </li></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  49. 49. vervangingsovereenkomst <ul><li>Mogelijk </li></ul><ul><ul><li>Afwijkende opzegtermijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Afwijkende ingangsdatum </li></ul></ul><ul><li>Enkel voor vervangingen van onbepaalde duur </li></ul><ul><li>enkel indien voorzien in de arbeidsovereenkomst </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  50. 50. tegenopzegging <ul><li>Enkel bedienden </li></ul><ul><li>Gaat in dag na de betekening </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  51. 51. Afgifte van een geschrift <ul><li>Cass: bewijs van afgifte kan enkel blijken uit ondertekening van duplicaat </li></ul><ul><ul><li>=substantiële vormvereiste </li></ul></ul><ul><li>Wg tekent met gelezen en goedgekeurd </li></ul><ul><ul><li>Gaat akkoord met de voorwaarden van de beëindiging </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  52. 52. Aangetekende brief <ul><li>‘ betekening’ van het ontslag: </li></ul><ul><ul><li>3e werkdag na verzending </li></ul></ul><ul><li>Verzending op dinsdag: </li></ul><ul><ul><li>Woe, do, vrijdag </li></ul></ul><ul><li>op woensdag: </li></ul><ul><ul><li>Do, vrijdag, zaterdag </li></ul></ul><ul><li>Op donderdag : </li></ul><ul><ul><li>Vrijdag, zaterdag, maandag </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  53. 53. Aangetekende brief <ul><li>Ontvangstbewijs van de post bewijst de kennisgeving </li></ul><ul><li>Weigering of niet-afhalen hebben geen invloed </li></ul><ul><li>Foutief adres: nieuwe opzegging </li></ul><ul><ul><li>Tenzij wg kan bewijzen dat nieuwe adres niet werd doorgegeven aan de werkgever </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  54. 54. deurwaardersexploot <ul><li>Dag van neerlegging van exploot =dag van betekening </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  55. 55. HARMONISERING ONTSLAGREGELS <ul><li>Wet 12 april 2011 </li></ul><ul><li>ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET </li></ul><ul><ul><li>Algemene regeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijzondere bepalingen vanaf 1.01.2012 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voor nieuwe arbeidsovereenkomst </li></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  56. 56. Bestaande arbeidsovereenkomsten <ul><li>Huidige beëindigingsregels blijven bestaan </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  57. 57. Regeling ‘oude’ contracten: afgesloten voor 1.01.2012 <ul><li>Arbeiders: </li></ul><ul><ul><li>art. 59 </li></ul></ul><ul><ul><li>CAO 75 </li></ul></ul><ul><ul><li>SECTORALE REGELINGEN </li></ul></ul><ul><li>Bedienden </li></ul><ul><ul><li>ART. 82 </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  58. 58. Anciënniteit als sleutelbegrip <ul><li>Anciënniteit: aantal jaren ononderbroken in dienst bij dezelfde werkgever </li></ul><ul><li>Anciënniteit op het ogenblik van de aanvang van de opzegging. </li></ul><ul><ul><li>CASS: er wordt geen anc verworven tijdens opzegtermijn </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  59. 59. Wet 12 april 2011 Anciënniteit <ul><li>Ontslag door wg </li></ul><ul><ul><li>Periode als uitzendkracht telt mee </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Max 1 jaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volgt op elkaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dezelfde functie </li></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  60. 60. anciënniteit <ul><li>Bep tijd/bep tijd/onbepaalde tijd </li></ul><ul><li>Korte onderbreking door de werkgever </li></ul><ul><ul><li>Er moet een objectieve verklaring zijn voor de onderbreking( Arbh Luik 15 april 2002) </li></ul></ul><ul><li>Periodes van schorsing </li></ul><ul><li>Fictieve anciënniteit </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  61. 61. Zelfde werkgever ? <ul><li>Dezelfde economische exploitatie-eenheid, eenzelfde of een gelijkwaardige finaliteit, onafhankelijk van de juridische structuur (CASS 15 april 1985) </li></ul><ul><ul><li>Ononderbroken prestaties bij verschillende ‘werkgevers bij overname, fusie, verkoop=ononderbroken anc </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  62. 62. OPZEGTERMIJNEN ARBEIDERS
  63. 63. Opzegging arbeiders <ul><li>Arbeidsovereenkomstenwet </li></ul><ul><ul><li>Art.59 </li></ul></ul><ul><ul><li>Art.60 </li></ul></ul><ul><ul><li>Art.61 </li></ul></ul><ul><li>CAO 75 </li></ul><ul><li>SECTORALE REGELINGEN </li></ul><ul><ul><li>Art. 61 </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  64. 64. Opzegging arbeiders wettelijk stelsel: art. 59 mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST anc Opzeg wg Opzeg wn < 20 jaar 28 dagen 14 dagen > 20 jaar 56 dagen 28 dagen
  65. 65. CAO 75: sinds 2000 mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST Anciënniteit Wg ontslaat Wn neemt ontslag < 6 maanden 28 dagen 14 dagen 6 m – 5 jaar 5 weken 14 dagen 5-10 6 weken 14 dagen 10-15 8 weken 14 dagen 15-20 12 weken 14 dagen > 20 jaar 16 weken 28 dagen
  66. 66. Opzegging door werkgever CAO 75: <ul><li>Suppletieve regeling </li></ul><ul><ul><li>Is niet van toepassing als op het niveau van de sector </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afwijkende termijnen zijn voorzien </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een CAO voorziet in een bestaanszekerheidsregeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hier geldt de wettelijke regeling als minimumnorm </li></ul></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  67. 67. CAO 75: mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST Anciënniteit Huidige regeling Vanaf 1.01.2012 < 6 maanden 28 dagen 28 dagen 6 m – 5 jaar 5 weken=35 40 dagen 5-10 6 weken=42 48 dagen 10-15 8 weken=56 64 dagen 15-20 12 weken=84 97 dagen > 20 jaar 16 w=112 129 dagen
  68. 68. Opzegging sectorale regelingen: <ul><li>Art. 61 </li></ul><ul><ul><li>K.B. kan de opzeggingstermijnen wijzigen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>In het belang v bijzondere categorieën </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voor opzeggingen om sociale of economische redenen </li></ul></ul></ul><ul><li>Opzegtermijnen kunnen verkort/verlengd worden </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  69. 69. Opzegging sectorale regelingen: <ul><li>Alle sectorale regelingen moeten onderzocht worden voor 1.1.2013 </li></ul><ul><ul><li>PC doet voorstel: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gunstiger of lagere regelingen mogelijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indien geen voorstel: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>KB verhoogt lagere opzegtermijnen x1,15 met als maximum nieuwe opzegtermijnen </li></ul></ul></ul><ul><li>Idem voor regelingen bestaanszekerheid </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  70. 70. <ul><li>Voorwaarden </li></ul><ul><ul><li>Ontslag door wg </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet bij dringende reden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet tijdens proef </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet met oog op (brug)pensioen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet bij minder dan 6 m anc </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ontslag vanaf 1 januari 2012 </li></ul></ul>ontslaguitkering mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  71. 71. bedrag mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST Datum ontslag Datum contract anc bedrag Tot 31.12.2011 / / 1.666 Vanaf 1.01.2012 Voor 1.01.2012 -5 jaar 5-10 10- 1.250 2.500 3.750 Na 1.01.2012 / 1.250
  72. 72. Werkmannen: Art. 60: afwijking <ul><li>Laat toe bij overeenkomst af te wijken van art.59 </li></ul><ul><ul><li>Duur van de opzegtermijn: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>voor WG minimaal 7 kalenderdagen, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>voor de WN maximaal de helft van de termijn van de WG </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ingang van opzegtermijn </li></ul></ul><ul><li>Voor werklieden die minder dan 6 maanden ononderbroken in dienst zijn van dezelfde onderneming </li></ul><ul><li>! Enkel voor werklieden ! </li></ul><ul><li>! Voorzien in CAO, arbeidsreglement of in individuele arbeidsovereenkomst </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  73. 73. Opzeggingstermijnen bedienden ART. 82 ~Jaarloon ~anciënniteit
  74. 74. Opzeggingstermijn bedienden: jaarloon en anciënnitiet. <ul><li>Anciënniteit van het ogenblik dat de opzegging ingaat </li></ul><ul><li>Jaarloon van het ogenblik dat de opzegging ingaat </li></ul><ul><li>Lopend loon+ voordelen krachtens de overeenkomst </li></ul><ul><li>! Deeltijdsen: loon moet omgezet worden naar voltijds loon voor berekening duur ! (Arbitragehof 20.04.1999) </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  75. 75. Bedienden: jaarloon <ul><li>Loon laatste 12 maanden </li></ul><ul><ul><li>Brutolonen+voordelen </li></ul></ul><ul><li>Laatste loon x 12,92 + </li></ul><ul><ul><li>eindejaarspremie </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  76. 76. Bedienden: jaarloon <ul><li>Lagere bediende : </li></ul><ul><ul><li>< € 30.535 € </li></ul></ul><ul><li>Hogere bediende </li></ul><ul><ul><li>> € 30.535 € </li></ul></ul><ul><li> > € 61.071 </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  77. 77. ‘ oude contracten’ Lagere bediende: < € 30.535 <ul><li>WG: </li></ul><ul><ul><li>Minstens 3 maanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Per begonnen schijf van 5 jaar: + 3 m. </li></ul></ul><ul><li>WN: </li></ul><ul><ul><li>Helft van de termijn van werkgever </li></ul></ul><ul><ul><li>Maximum 3 maanden </li></ul></ul><ul><ul><li>TEGENOPZEG : 1 maand </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  78. 78. Hogere bediende :> 30.535 <ul><li>bij overeenkomst ten vroegste op het ogenblik van de opzegging </li></ul><ul><ul><li>Cass.:niet in de individuele overeenkomst of arbeidsreglement of CAO </li></ul></ul><ul><ul><li>GEEN vormvereisten </li></ul></ul><ul><ul><li>Dwingend voor beide partijen tot </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cass 7 april 2008 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Enkel wn kan zich op de nietigheid beroepen van een overeenkomst gemaakt voor de beeindiging </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Door de rechter </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  79. 79. Opzeg door werkgever + € 30.535 – 61.071 <ul><li>Aangetekende brief: art.82 §3 Minimaal 3 maanden per aangevangen schijf van 5 jaar dienst </li></ul><ul><li>Overeenkomst : </li></ul><ul><ul><li>Inhoud en vorm is volledig vrij </li></ul></ul><ul><ul><li>In de overeenkomst NA betekening kan er afgeweken worden van deze minima (Cass . 22 mei 1978) </li></ul></ul><ul><ul><li>Akkoord kan niet afgeleid worden uit stilzwijgen van de wn en presteren van arbeid </li></ul></ul><ul><li>Rechter </li></ul><ul><ul><li>op verzoek van de meest gerede partij </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  80. 80. Rechter bepaalt termijn bij niet-akkoord <ul><li>Ontslag door wg: kans op gelijkwaardige job </li></ul><ul><li>Anciënniteit </li></ul><ul><li>Leeftijd </li></ul><ul><li>Belang van functie </li></ul><ul><li>Bedrag van het loon </li></ul><ul><li>! Minimaal de termijnen van de lagere bediende ! </li></ul><ul><li>! Minimaal de termijnen toegekend door wg </li></ul><ul><li>! Rechter kan niet de termijn verlengen, enkel aanvullende vergoeding </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  81. 81. Rechter bepaalt termijn bij niet-akkoord <ul><li>Speelt niet mee </li></ul><ul><ul><li>Feit dat bediende ander werk heeft gevonden </li></ul></ul><ul><ul><li>Feiten van na de betekening </li></ul></ul><ul><ul><li>Gedrag </li></ul></ul><ul><li>Formule CLAEYS (blz 240) </li></ul><ul><ul><li>richtinggevend </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  82. 82. Opzeg door hogere bediende + € 30.535 – 61.071 <ul><li>Overeenkomst bij beëindiging </li></ul><ul><ul><li>Maximumtermijn 4,5 maanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Er is geen minimum ! </li></ul></ul><ul><ul><li>Overeenkomst, wg mag niet eenzijdig de termijn wijzigen </li></ul></ul><ul><li>rechter </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  83. 83. Hogere bediende : > € 61.071 OPZEG DOOR WERKGEVER <ul><li>Opzeggingstermijn bij opzeg door de werkgever kan worden vastgelegd bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst . </li></ul><ul><ul><li>Niet korter dan lagere bedienden </li></ul></ul><ul><ul><li>Moet afgesloten worden bij indiensttreding </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen bijzondere vormvereisten </li></ul></ul><ul><li>bij overeenkomst ten vroegste op het ogenblik van de opzegging </li></ul><ul><li>Door de rechter </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  84. 84. Hogere bediende : > € 61.071 OPZEG DOOR BEDIENDE <ul><li>Overeenkomst bij beëindiging </li></ul><ul><ul><li>Maximaal 6 maanden! </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  85. 85. Ontslag door hogere bediende contract voor 1.1.2012 <ul><li>Indien jaarloon + 30.535 </li></ul><ul><ul><li>Max 4,5 maanden </li></ul></ul><ul><li>Indien jaarloon + 61.071 </li></ul><ul><ul><li>Max 6 maanden </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  86. 86. Lagere bedienden contract na 1.1.2012 <ul><li>Ontslag door de werkgever </li></ul><ul><ul><ul><li>3 m per begonnen schijf </li></ul></ul></ul><ul><li>Ontslag door de bediende </li></ul><ul><ul><ul><li>1,5 maand in eerste schijf </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3 maanden in volgende schijven </li></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  87. 87. Hogere bedienden +30.535 contract na 1.1.2012 mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST ANC Vanaf 1.01.2012 VANAF 1.1.2014 <3j 91 dagen 91 3-4 j 120 116* 4-5 j 150 145* 5-6 j 182 182 Vanaf 6j 30d/begonnen jaar 29d/begonnen jaar*
  88. 88. Overeenkomsten vanaf 1.1.2012 <ul><li>GEEN AFWIJKINGEN MOGELIJK </li></ul><ul><ul><li>Niet door overeenkomst </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet door rechtbanken </li></ul></ul><ul><li>Berekening dagloon </li></ul><ul><ul><li>Lopend maandloon+voordelen x3 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>91 </li></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  89. 89. Jaarloon +61.071 <ul><li>Mogelijk overeenkomst te maken bij indiensttreding </li></ul><ul><ul><li>Enkel bij ontslag door de werkgever </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  90. 90. Ontslag door hogere bediende contract na 1.1.2012 mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST Ancienniteit Hogere bediende/contract na 1.1.2012 0-5 jaar 45 dagen 5-10 90 10-15 135 dagen 15-20 135 20-25 135 25-30 135 30-35 135
  91. 91. anciënniteit <ul><li>Uitzendarbeid meerekenen </li></ul><ul><ul><li>Max 1 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Indien dezelfde functie </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  92. 92. Opzeggingsvergoeding <ul><li>Telkens een arbeidsovereenkomst op onregelmatige wijze wordt beëindigd </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  93. 93. Opzeggingsvergoeding lopend loon <ul><li>ART 39§1: </li></ul><ul><ul><li>Vergoeding is gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn ofwel met het resterend gedeelte van de opzegtermijn </li></ul></ul><ul><li>Lopend loon </li></ul><ul><ul><li>Loon van ogenblik van ontslag </li></ul></ul><ul><li>Variabel loon </li></ul><ul><ul><li>Gemiddelde brutoloon over de laatste 12 maanden </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  94. 94. Lopend loon + voordelen krachtens de overeenkomst <ul><li>Overloon </li></ul><ul><li>Vakantiegeld </li></ul><ul><li>Eindejaarspremie </li></ul><ul><li>Voordelen in natura </li></ul><ul><li>Bijdragen in groeps- en hospitalisatieverzekering </li></ul><ul><li>Maaltijdcheques </li></ul><ul><li>onkostenvergoeding </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  95. 95. Lopend loon + voordelen krachtens de overeenkomst <ul><li>Alle reeds verworven voordelen </li></ul><ul><li>Die nog bestaan op moment van ontslag </li></ul><ul><li>Niet toekomstige </li></ul><ul><ul><li>Loonsverhogingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Indexeringen </li></ul></ul><ul><li>Niet éénmalige premies/bonussen </li></ul><ul><li>Deeltijdsen </li></ul><ul><ul><li>Duur: hypothetisch voltijds </li></ul></ul><ul><ul><li>Berekening: lopende loon als basis opzeggingsvergoeding </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  96. 96. Verminderde arbeidsprestaties <ul><li>Deeltijdse </li></ul><ul><li>Werknemer in tijdskrediet </li></ul><ul><li>Werknemer in ouderschapsverlof </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  97. 97. Betaling opzegvergoeding <ul><li>Recht ontstaat bij kennisgeving ontslag </li></ul><ul><li>=loon bij ontslag door wg </li></ul><ul><li>Intresten op brutoloon </li></ul><ul><li>Betaling in 1 keer </li></ul><ul><li>Maandtermijnen bij </li></ul><ul><ul><li>Onderneming in moeilijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitzonderlijke ongunstige economische omstandigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Met akkoord van de werknemer </li></ul></ul><ul><li>Verjaringstermijn art. 15 arbeidsovereenkomstenwet </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  98. 98. tegenopzegging <ul><li>Bedienden! </li></ul><ul><li>Als bediende ander werk heeft </li></ul><ul><li>Termijn ~ jaarloon </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  99. 99. DEELTIJDSE <ul><li>DEELTIJDS CONTRACT </li></ul><ul><li>TIJDSKREDIET </li></ul><ul><li>OUDERSCHAPSVERLOF </li></ul><ul><li>PROGRESSIEVE WERKHERVATTING </li></ul><ul><li>ZIE MOODLE </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  100. 100. Deeltijdse werknemer <ul><li>Duur: hypothetisch voltijds loon </li></ul><ul><ul><li>Grondwettelijk Hof 20 april 1999 </li></ul></ul><ul><li>Aantal maanden x deeltijds loon </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  101. 101. Werknemer in tijdskrediet <ul><li>Berekening termijn </li></ul><ul><ul><li>Hypothetisch voltijds loon </li></ul></ul><ul><li>Berekening opzeggingvergoeding </li></ul><ul><ul><li>CASS 11 december 2006 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>LOPEND LOON </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Grondwettelijk Hof </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>13 maart en </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8 mei 2008 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>VOORBEELD: blz 249 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MOODLE: Claeys Engels </li></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  102. 102. Werknemer in deeltijds ouderschapsverlof <ul><li>Europees Hof van Justitie 20 oktober 2009 </li></ul><ul><ul><li>ARREST MEERTS </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berekening termijn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berekening opzeggingsvergoeding: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>op basis van hypothetisch loon! </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Begin 2010 verankerd in wetgeving! </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  103. 103. Progressieve werkhervatting <ul><li>Termijn én berekening op basis van hypothetisch voltijds loon </li></ul><ul><ul><li>Grondwettelijk Hof </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>28 mei 2009 </li></ul></ul></ul><ul><li>‘ is geen vrijwillige keuze’ </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  104. 104. Pensioengerechtigde leeftijd: enkel bedienden ! Art. 83 mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST Anc. Door WG Door WG Door WN voor 65 j vanaf 65 vanaf 60 - 5 jaar algemene regels 3 maanden 1,5 maand + 5 jaar algemene Regels 6 maanden 3 maanden
  105. 105. Art. 38 § 1 en §2 Schorsing opzeggingstermijn <ul><li>Beide partijen kunnen opzegging betekenen tijdens een schorsing </li></ul><ul><li>Opzegging wordt uitgesteld bij sommige volledige schorsingen </li></ul><ul><ul><li>Opzegging gaat in eerste kalenderdag na de schorsing </li></ul></ul><ul><li>Lopende opzeggingstermijn wordt geschorst </li></ul><ul><li>! Enkel als de werkgever opzegt ! </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  106. 106. <ul><li>Zie lijst blz 253 </li></ul><ul><li>Postnatale verlofdagen </li></ul><ul><ul><li>+ 8 weken schorsing </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  107. 107. Schorsing opzeggingstermijn wegens ziekte <ul><li>opzeg door de wg: 28 dagen </li></ul><ul><li>Wn is in die periode 3 dagen ziek </li></ul><ul><ul><li>Termijn verstrijkt einde 31e dag </li></ul></ul><ul><li>Wg geeft toch C4 op dag 28 </li></ul><ul><ul><li>Aanvullende opzegvergoeding </li></ul></ul><ul><li>Wn stopt toch op dag 28 </li></ul><ul><ul><li>Aanvullende opzegvergoeding tenzij de wn kan bewijzen dat het een onoverwinnelijke dwaling was </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  108. 108. Schorsing opzeggingstermijn <ul><li>Cass. 7 januari 1985 </li></ul><ul><li>! Enkel in de gevallen uitdrukkelijk door de wet voorzien </li></ul><ul><li>! </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  109. 109. Schorsing opzeggingstermijn wegens ziekte <ul><li>3 maanden opzeg </li></ul><ul><li>1 jan- 31 maart </li></ul><ul><li>Ziek van 30 maart- 8 april = 10 dagen </li></ul><ul><li>Opzegtermijn : 31 maart + 10 dagen </li></ul><ul><ul><li>Tem 10 april </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  110. 110. Schorsing opzeggingstermijn <ul><li>Art. 38§1 en §2 </li></ul><ul><li>jaarlijkse vakantie </li></ul><ul><ul><li>NIET inhaalrustdagen ADV </li></ul></ul><ul><ul><li>Weekends voor en na tellen niet mee </li></ul></ul><ul><ul><li>Cass 5 oktober 2009: niet enkel wettelijke vakantiedagen schorsen, ook bijkomende vakantiedagen die tot doel hebben het aantal dagen jaarlijkse vakantie te verhogen </li></ul></ul><ul><li>Volledige arbeidsongeschiktheid </li></ul><ul><ul><li>Kalenderdagen van het medisch attest </li></ul></ul><ul><li>in onderling akkoord kan termijn altijd geschorst worden </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  111. 111. Art. 41 sollicitatieverlof <ul><li>Arbeiders: </li></ul><ul><ul><li>2 halve dagen of 1 volledige dag </li></ul></ul><ul><ul><li>Met verkorte opzeg art 60 minder dan 7 dagen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>: 1 halve dag /week </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sectoropzeg -7dagen (art.61) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>: KB kan duur wijzigen </li></ul></ul></ul><ul><li>Lagere bediende </li></ul><ul><ul><li>2 halve dagen of 1 volledige dag </li></ul></ul><ul><li>Hogere bediende (+30.535) </li></ul><ul><ul><li>2 halve of 1 volledige dag tijdens de laatste 6 maanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Daarvoor slechts 1 halve dag </li></ul></ul><ul><li>Ook tijdens verkorte opzeg proef en pensioenleeftijd (art 83) </li></ul><ul><li>Wie niet meer beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt </li></ul><ul><ul><li>Enkel bij aanvraag outplacementbegeleiding </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  112. 112. Art. 41 sollicitatieverlof <ul><li>Met behoud van loon afwezig zijn om ander werk te zoeken </li></ul><ul><li>Er kunnen geen voorwaarden worden opgelegd door de werkgever </li></ul><ul><li>Arbh Bergen: ‘wenselijk wg te verwittigen’ </li></ul><ul><li>Grenzen van het rechtsmisbruik </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  113. 113. sollicitatieverlof <ul><li>Ook als je zelf opzegt </li></ul><ul><li>FOD WASO: ook als je al ander werk hebt </li></ul><ul><li>Rechtspraak/rechtsleer niet eenduidig </li></ul><ul><li>Arbh Luik 7 november 2000 </li></ul><ul><ul><li>‘ de wn mag zijn recht een nieuwe betrekking te zoeken uitoefenen voor zover hij daadwerkelijk zoekt, wat niet noodzakelijk bewezen is indien hij reeds een nieuwe betrekking gevonden heeft’ </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  114. 114. Art. 35 DRINGENDE REDEN <ul><li>Ernstige tekortkoming </li></ul><ul><li>Maakt elke professionele samenwerking onmogelijk </li></ul><ul><li>Onmiddellijk en definitief </li></ul><ul><li>Opsomming in arbeidsreglement </li></ul><ul><ul><li>indicatief </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  115. 115. Ontslag om dringende reden <ul><li>Kan bij elk contract </li></ul><ul><li>Geen vormvoorwaarde </li></ul><ul><ul><li>Kan mondeling </li></ul></ul><ul><li>Wil om te beëindigen moet duidelijk zijn </li></ul><ul><li>Wn </li></ul><ul><ul><li>Aanvaardt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>‘ gelezen en goedgekeurd’ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aanvaardt niet </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  116. 116. Art. 35 dringende reden <ul><li>= een FOUT </li></ul><ul><ul><li>Moet ernstig of zwaarwichtig zijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Moet niet opzettelijk zijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Wordt beoordeeld naargelang de context </li></ul></ul><ul><li>NIET : </li></ul><ul><ul><li>Beroepsonbekwaamheid </li></ul></ul><ul><ul><li>geestesstoornis </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebrek aan rendement </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  117. 117. 2 TERMIJNEN <ul><li>1. ontslag moet gebeuren binnen drie werkdagen na kennisname van de feiten </li></ul><ul><ul><li>Kennis-1-2-3 // </li></ul></ul><ul><li>2. motieven van het ontslag moeten binnen drie werkdagen na het ontslag ter kennis gegeven worden </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  118. 118. 1. TERMIJN VAN ONTSLAG <ul><li>KENNIS van de feiten </li></ul><ul><ul><li>Door wie bevoegd is tot ontslag </li></ul></ul><ul><li>VOLDOENDE ZEKERHEID </li></ul><ul><ul><li>Eventueel onderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Eventueel ondervraging van de werknemer </li></ul></ul><ul><li>Herhaalde tekortkomingen </li></ul><ul><ul><li>Laatste tekortkoming= fout </li></ul></ul><ul><ul><li>Beslissing werkgever </li></ul></ul><ul><li>Voortdurende tekortkomingen </li></ul><ul><ul><li>Ongewettigde afwezigheden* </li></ul></ul><ul><li>Bewijs dat termijn werd gerespecteerd </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  119. 119. 2. TERMIJN KENNISGEVING MOTIEVEN <ul><li>BINNEN 3 werkdagen na ontslag </li></ul><ul><li>Aangetekende brief </li></ul><ul><li>Deurwaardersexploot </li></ul><ul><li>Afgifte van een geschrift </li></ul><ul><ul><li>Handtekening op duplicaat </li></ul></ul><ul><li>Op straffe van nietigheid! </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  120. 120. TERMIJNEN <ul><li>Ma : feiten </li></ul><ul><li>Di: kennis van de feiten </li></ul><ul><li>Termijn voor ontslag : woe- do -vrij </li></ul><ul><li>Ontslag op donderdag </li></ul><ul><li>Termijn van kennisgeving: vrij-zat-(zond)-maandag </li></ul><ul><li>Maandag: versturen aangetekende brief of gerechtsdeurwaarder of geschrift laten tekenen </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  121. 121. Dringende reden <ul><li>Feit: naleven termijn </li></ul><ul><li>Vroegere feiten </li></ul><ul><li>Alle elementen die het feit tot een dringende reden maakt </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  122. 122. Bewijs van dringende reden <ul><li>Partij die dringende reden inroept bewijst: </li></ul><ul><ul><li>de feiten </li></ul></ul><ul><ul><li>dat de termijnen werden gerespecteerd </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Termijn van ontslag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Termijn van kennisgeving </li></ul></ul></ul><ul><li>Rechter kan rekening houden met later aangevoerde feiten (die niet in ontslagbrief stonden) als zij dringend karakter van de aangevoerde reden kunnen verduidelijken </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  123. 123. Vergoeding bij dringende reden <ul><li>Geen vergoeding voor wie ontslag krijgt om dringende reden </li></ul><ul><li>Wie dringende reden inroept kan geen opzeggingsvergoeding eisen </li></ul><ul><ul><li>Eventueel wel een schadevergoeding, schade moet bewezen worden </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  124. 124. Dringende reden wordt verworpen <ul><li>De benadeelde partij kan een opzeggingsvergoeding vorderen van de partij die ten onrechte de dringende reden heeft ingeroepen voor het ontslag </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  125. 125. Overzicht rechtspraak: <ul><li>Ernstige tekortkomingen zijn zeer relatief </li></ul><ul><ul><li>Aard van de onderneming </li></ul></ul><ul><ul><li>Plaats in de hiërarchie </li></ul></ul><ul><ul><li>(Hoedanigheid van de wn) </li></ul></ul><ul><ul><li>Functie </li></ul></ul><ul><li>Belang van de context ! </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  126. 126. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst <ul><li>1. regelmatige beëindiging </li></ul><ul><ul><li>Opzegging </li></ul></ul><ul><ul><li>Dringende reden </li></ul></ul><ul><ul><li>Dood van de werknemer </li></ul></ul><ul><ul><li>Overmacht </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderlinge toestemming </li></ul></ul><ul><li>2. onregelmatige beëindiging </li></ul><ul><ul><li>regels worden niet gevolgd </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  127. 127. Onregelmatige beëindiging <ul><li>= ONTSLAG </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  128. 128. Onregelmatige beëindiging <ul><li>1.Regels van opzegging worden niet gevolgd </li></ul><ul><ul><li>Begin en duur niet vermeld </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisgeving niet in orde </li></ul></ul><ul><ul><li>= NIETIGE OPZEGGING </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>= wel ontslag </li></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  129. 129. Onregelmatige beëindiging <ul><li>2a. Regels van dringende reden worden niet gevolgd </li></ul><ul><ul><li>Termijnen niet gerespecteerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisgeving niet in orde </li></ul></ul><ul><li>2b. Dringende reden werd door de rechtbank verworpen </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  130. 130. Onregelmatige beëindiging <ul><li>3. Contract bepaalde tijd wordt beëindigd vooraleer de termijn is verstreken </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  131. 131. Impliciet ontslag <ul><li>4. wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst </li></ul><ul><li>5. Contractbreuk </li></ul><ul><li>Tegenpartij moet er zich op beroepen </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  132. 132. Impliciet ontslag <ul><li>Eenzijdige wijziging </li></ul><ul><ul><li>Uit de eenzijdige wijziging wordt de wil om te beëindigen afgeleid </li></ul></ul><ul><li>Contractbreuk </li></ul><ul><ul><li>Wil om te beëindigen moet ondubbelzinnig aanwezig zijn </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ingebrekestelling </li></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  133. 133. Onregelmatige beëindiging <ul><li>= een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst </li></ul><ul><li>= Geen gewaarborgd dagloon (Cass. 22.11.1972) </li></ul><ul><li>= Geen gewaarborgd loon </li></ul><ul><li>! Er moet een opzeggingsvergoeding betaald worden ! </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  134. 134. WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDEN <ul><li>In onderling akkoord </li></ul><ul><ul><li>=schuldvernieuwing </li></ul></ul><ul><li>Eenzijdig? </li></ul>november 2010 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  135. 135. EENZIJDIGE WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDEN <ul><li>Art. 25 AOW: </li></ul><ul><ul><li>Wijzigingsbeding ? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>=clausule in overeenkomst waarbij de wg zich het recht toeëigent eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kan alleen voor bijkomstige voorwaarden </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Art. 1134 B.W: </li></ul><ul><ul><li>Overeenkomst strekt tot wet </li></ul></ul>november 2010 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  136. 136. Cass 7 februari 1992 <ul><li>een belangrijke (cass. 4 feb 2002) </li></ul><ul><li>effectieve </li></ul><ul><li>eenzijdige wijziging van een </li></ul><ul><li>essentieel bestanddeel van de overeengekomen voorwaarden </li></ul><ul><li>Wn heeft wijziging niet aanvaard </li></ul><ul><li>maakt onrechtmatig een einde aan die arbeidsovereenkomst, ook al is er niet de wil om te beëindigen </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  137. 137. Arbeidsvoorwaarden: <ul><li>Bijkomstige voorwaarden </li></ul><ul><li>Essentiële voorwaarden </li></ul><ul><li>? </li></ul><ul><li>Partijen kunnen overeenkomen bepaalde voorwaarden niet als essentieel te aanzien </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  138. 138. Essentiële arbeidsvoorwaarden: <ul><li>Aard van het werk </li></ul><ul><li>Loon </li></ul><ul><li>Arbeidstijdregeling </li></ul><ul><li>Plaats ? </li></ul><ul><li>+ alle uitdrukkelijk opgenomen voorwaarden </li></ul><ul><ul><li>Precisering in contract duidt op belang </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nauwkeurige plaats van tewerkstelling </li></ul></ul></ul><ul><li>+ alle voorwaarden waarvan wijziging aanzienlijke morele of materiële schadevergoeding veroorzaakt </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  139. 139. Essentiële arbeidsvoorwaarden: <ul><li>WIJZIGINGSBEDING niet mogelijk! </li></ul><ul><ul><li>Wg kan geen clausule in arbeidsovereenkomst laten opnemen die hem het recht verleent om eenzijdig essentiële arbeidsvoorwaarden te wijzigen </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  140. 140. Belangrijke wijziging <ul><li>Feitenkwestie: ? </li></ul><ul><ul><li>Is de wijziging indringend ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Is de wijziging onredelijk ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Veroorzaakt wijziging een belangrijk moreel of materieel nadeel ? </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  141. 141. Plaats van het werk <ul><li>Meestal essentieel </li></ul><ul><li>niet onvoorwaardelijk een essentieel bestanddeel van de overeenkomst </li></ul><ul><ul><li>Partijen kunnen overeenkomen dit als bijkomstig te beschouwen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wijzigingsbeding is dan mogelijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Afhankelijk van aard van het werk en functie (bouwwerf,…) </li></ul></ul><ul><li>Belangen van beide partijen afwegen </li></ul><ul><ul><li>Noodzaak voor de werkgever </li></ul></ul><ul><ul><li>Hinder voor de werknemer </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  142. 142. Plaats van het werk <ul><li>Indien essentiële voorwaarde: </li></ul><ul><li>wijziging enkel mogelijk </li></ul><ul><ul><li>Als ! geringe ! wijziging </li></ul></ul><ul><ul><li>Als wijziging geen nadeel voor wn inhoudt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bvb doordat de wg de ongemakken opvangt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Coca-Cola: herstructurering: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Van oostkamp naar Gent (45 km) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ontslagregeling: cfr formule CLAEYS + 750 EURO per dienstjaar </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Voor wie overstap maakt: </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Verplaatsingsvergoedingen + aanvullende premies voor wie muteert </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lyreco </li></ul></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  143. 143. Concrete gevallen: <ul><li>Functie </li></ul><ul><li>Aard van werk </li></ul><ul><li>Arbeidstijdregeling </li></ul><ul><li>loon </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  144. 144. Voorbeelden: belangrijke wijziging essentieel bestanddeel <ul><li>Eenzijdige vrijstelling van werk tijdens de opzeggingstermijn. </li></ul><ul><li>Iemand die al 20 jaar klastitularis is wordt die functie ontnomen </li></ul><ul><li>Overplaatsing vijfdagenweek naar zesdagenweek </li></ul><ul><li>Privégebruik van firmawagen wordt afgeschaft </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  145. 145. Houding werknemer <ul><li>Werknemer kan </li></ul><ul><ul><li>Beëindiging vaststellen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Redelijke termijn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ingebrekestelling niet noodzakelijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cass. 7 mei 2007 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aanvaarden </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  146. 146. contractbreuk <ul><li>Wil om te beëindigen moet duidelijk zijn </li></ul><ul><ul><li>Werkverlating ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet rechtvaardigen ziekte ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet betalen loon </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan fout zijn, desgevallend dringende reden, maar om van contractbreuk te spreken moet wil om te beëindigen zeer duidelijk zijn </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  147. 147. Opzeggingsvergoeding <ul><li>Telkens een arbeidsovereenkomst op onregelmatige wijze wordt beëindigd </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  148. 148. Opzeggingsvergoeding bij onregelmatige beëindiging <ul><li>1.zonder opzegging </li></ul><ul><li>2.Regels van opzegging worden niet gevolgd </li></ul><ul><ul><li>Begin en duur niet vermeld </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisgeving niet in orde </li></ul></ul><ul><ul><li>= ontslag </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  149. 149. Onregelmatige beëindiging <ul><li>2a. Regels van dringende reden worden niet gevolgd </li></ul><ul><ul><li>Termijnen niet gerespecteerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisgeving niet in orde </li></ul></ul><ul><li>2b. Dringende reden werd door de rechtbank verworpen </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  150. 150. Onregelmatige beëindiging <ul><li>3. Contract bepaalde tijd wordt beëindigd vooraleer de termijn is verstreken </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  151. 151. Impliciet ontslag <ul><li>4. wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst </li></ul><ul><li>5. Contractbreuk </li></ul><ul><li>Tegenpartij moet er zich op beroepen </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  152. 152. Opzeggingsvergoeding lopend loon <ul><li>ART 39§1: </li></ul><ul><ul><li>Vergoeding is gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn ofwel met het resterend gedeelte van de opzegtermijn </li></ul></ul><ul><li>Lopend loon </li></ul><ul><ul><li>Loon van ogenblik van ontslag </li></ul></ul><ul><li>Variabel loon </li></ul><ul><ul><li>Gemiddelde brutoloon over de laatste 12 maanden </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  153. 153. Lopend loon + voordelen krachtens de overeenkomst <ul><li>Alle reeds verworven voordelen </li></ul><ul><li>Die nog bestaan op moment van ontslag </li></ul><ul><li>Niet toekomstige </li></ul><ul><ul><li>Loonsverhogingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Indexeringen </li></ul></ul><ul><li>Niet éénmalige premies/bonussen </li></ul><ul><ul><li>Niet CAO 90 </li></ul></ul><ul><li>Deeltijdsen </li></ul><ul><ul><li>Duur: hypothetisch voltijds </li></ul></ul><ul><ul><li>Berekening: lopende loon als basis opzeggingsvergoeding </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  154. 154. ontslagbescherming <ul><li>Blz 278 </li></ul><ul><li>Bewijslast bij werkgever </li></ul><ul><li>Opmerkingen </li></ul><ul><ul><li>Zwangerschap : bij opname prenatale verlofdagen: verlenging met 8 weken </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  155. 155. Rechtsmisbruik bij ontslag <ul><li>Arbeiders </li></ul><ul><ul><li>Art. 63 willekeurig ontslag </li></ul></ul><ul><li>Bedienden: </li></ul><ul><ul><li>Algemene theorie rechtsmisbruik </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  156. 156. Willekeurig ontslag: art 63 <ul><li>Ontslag aov. onbepaalde duur die geen verband houdt met </li></ul><ul><ul><li>Geschiktheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Gedrag: </li></ul></ul><ul><ul><li>Noodwendigheden van de onderneming </li></ul></ul>november 2010 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  157. 157. Taak rechter <ul><li>Vaststellen dat 1 van de 3 ontslagmotieven aanwezig is </li></ul><ul><li>Steunt de beëindiging op 1 van deze 3 motieven ? </li></ul><ul><li>INDIEN WEL : </li></ul><ul><ul><li>dan is het ontslag niet willekeurig </li></ul></ul><ul><li>INDIEN NIET :willekeurig </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  158. 158. Willekeurig ontslag: art 63 <ul><li>Gedrag? </li></ul><ul><ul><li>CASS: als ontslag verband houdt met het gedrag is het niet willekeurig </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>het is niet noodzakelijk dat dit gedrag ook foutief </li></ul></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  159. 159. Willekeurig ontslag: art 63 <ul><ul><li>Gedrag: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indien foutief : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indien niet foutief? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Formele benadering : als er verband is met het gedrag is ontslag niet willekeurig </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>EVOLUTIE IN RECHTSPRAAK: </li></ul></ul></ul></ul>november 2010 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  160. 160. Willekeurig ontslag: art 63 <ul><ul><li>Gedrag: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moet dit gedrag foutief zijn ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>cass,17 februari 1992 : </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Feiten: wn verlaat het werk zonder uitleg, werkgever haalt deze reden aan als ontslagreden </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Uitspraak cassatie: ‘is niet willekeurig het ontslag om een reden die verband houdt met het gedrag van de werkman’ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cassatie houdt geen rekening met de reden van de werkverlating (al dan niet terecht?) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Deze cassatie rechtspraak werd meerdere malen bevestigd. </li></ul></ul></ul></ul>november 2010 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  161. 161. Willekeurig ontslag: art 63 <ul><ul><li>Cass. 26 juni 2006 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ontslag omwille van legitieme looneis cassatie: dergelijk ontslag houdt geen verband met gedrag en is dus willekeurig: dus: bijkomende vergoeding 6 maanden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Marginale redelijkheidstoetsing door de rechter. Toetsing van het motief, rechter spreekt zich niet uit over opportuniteit </li></ul></ul></ul></ul>november 2010 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  162. 162. Willekeurig ontslag: art 63 <ul><ul><li>Cass 29 september 2010 : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wn krijgt verschillende overeenkomsten bepaalde tijd, blijft doorwerken na laatste contract. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wg legt nieuwe geantidateerde overeenkomst voor bepaalde tijd voor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wn weigert en wg ontslaat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wn vordert willekeurig ontslag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arbh Luik: ontslag houdt verband met gedrag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ondanks legitiem karakter van gedrag </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cass : ontslag houdt niet verband met gedrag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Marginale redelijkheidstoetsing door de rechter. Toetsing van het motief </li></ul></ul></ul></ul>november 2010 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  163. 163. Art. 63 <ul><li>Schadevergoeding </li></ul><ul><ul><li>6 maanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen cumul mogelijk met andere bijzondere vergoedingen </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  164. 164. Bediende: rechtsmisbruik <ul><li>Bewijslast bij de bediende </li></ul><ul><li>! Enkel de uitoefening van het ontslagrecht die zo verregaand onredelijk is dat een weldenkend mens in dezelfde situatie daartoe niet zou willen komen ! </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  165. 165. Rechtsmisbruik: Criteria uit rechtspraak <ul><li>Met oogmerk om te schaden </li></ul><ul><li>Zonder redelijk belang </li></ul><ul><li>Disproportioneel nadeel voor andere partij </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  166. 166. Arbeidshof Brussel 9 maart 2007 <ul><li>Zie MOODLE </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  167. 167. Arbh Gent 12 mei 2004 <ul><li>Zie MOODLE </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  168. 168. Ziekte van de werknemer en ontslag mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  169. 169. Art. 31 <ul><li>Onmogelijkheid om zijn werk uit te oefenen ten gevolge van ziekte of ongeval schorst de uitvoering van de overeenkomst </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  170. 170. Opzegging tijdens ziekte <ul><li>opzegging door wn: </li></ul><ul><ul><li>Opzegging begint te lopen </li></ul></ul><ul><li>opzegging door wg: </li></ul><ul><ul><li>Opzegging begint pas te lopen na einde schorsing </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  171. 171. Werklieden: art 58 <ul><li>Sinds meer dan 6 maanden geschorst wegens ziekte, kan de wg de overeenkomst beëindigen, mits betaling van een vergoeding die overeenstemt met de duur van de opzeggingsvergoeding </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  172. 172. bedienden <ul><li>Onbepaalde tijd </li></ul><ul><li>Bepaalde tijd </li></ul><ul><ul><li>- 3 maanden </li></ul></ul><ul><ul><li>+3 maanden </li></ul></ul><ul><li>Bedienden op proef </li></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  173. 173. 1. onbepaalde tijd: art. 78 <ul><li>Na 6 maanden ziekte kan de wg een einde maken aan de overeenkomst mits vergoeding= </li></ul><ul><ul><li>‘ loon van opzegtermijn’ met aftrek van het loon dat werd uitbetaald sinds begin van de arbeidsongeschiktheid </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  174. 174. 2. bepaalde tijd +3 maanden art. 80 <ul><li>Na 6 maanden ziekte kan de wg beëindigen mits vergoeding= </li></ul><ul><ul><li>Loon tot einde van de overeengekomen tijd </li></ul></ul><ul><ul><li>Met een maximum van 3 maanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Aftrek van wat werd betaald sinds begin van de arbeidsongeschiktheid </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  175. 175. 3. bepaalde tijd –3 maanden: art 79 <ul><li>Ziekte van meer dan 7 dagen: </li></ul><ul><ul><li>Wg mag beëindigen zonder vergoeding </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  176. 176. 4. bediende tijdens proeftijd: art 79 <ul><li>Ziekte van meer dan 7 dagen: </li></ul><ul><ul><li>Wg mag beëindigen zonder vergoeding </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  177. 177. Gedeeltelijke werkhervatting <ul><li>Art 31: schorsing : enkel in geval van volledige schorsing </li></ul><ul><li>CASS 23 maart 1981: </li></ul><ul><ul><li>bij gedeeltelijke werkhervatting is er geen schorsing van de overeenkomst: opzegging door wg kan beginnen lopen. </li></ul></ul><ul><li>Verbreking: </li></ul><ul><ul><li>Opzeggingsvergoeding: op basis van arbeidsregime van voor de schorsing* </li></ul></ul><ul><ul><li>Lopend loon= hypothetisch loon op het ogenblik van de verbreking </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
  178. 178. Kortere ziekteperiode <ul><li>De wettelijke mogelijkheden bij langdurige ongeschiktheid beletten niet dat de wg ook kan beëindigen vooraleer de 6 maanden of de 7 dagen zijn verstreken: </li></ul><ul><ul><li>Betaling van de opzeggingsvergoeding </li></ul></ul><ul><ul><li>Aftrek niet mogelijk </li></ul></ul>mei 2011 EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

  ×