H1 2011[compatibiliteitsmodus]

418 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

H1 2011[compatibiliteitsmodus]

 1. 1. Hoofdstuk 1 Inleiding2011 hoofdstuk 1 inleiding 11
 2. 2. Wat is arbeidsrecht? Sociale wetgeving : geen duidelijk afgebakend geheel Arbeidsrecht is een onderdeel van “de sociale wetgeving” Met een bijzonder doel: Bescherming van belangen van de werknemers Bevorderen van hun welzijn Arbeidsrecht Socialezekerheidsrecht minimumvoorzieningen2011 hoofdstuk 1 inleiding 2 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 1 Inleiding 2
 3. 3. Sociale wetgeving Individuele relaties tussen werkgever en werknemer Collectieve relaties Beschermingsmaatregelen voor werknemers Arbeidsvoorziening Sociale zekerheid Minimumvoorzieningen Geschillen van sociaal recht2011 hoofdstuk 1 inleiding 3 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 1 Inleiding 3
 4. 4. 2011 hoofdstuk 1 inleiding 4
 5. 5. Individueel arbeidsrecht WET 1978: Aangaan Uitvoeren Beëindigen ARBEIDSWET 16 MAART 1971 Arbeidsduur, zondagsrust,kinderarbeid,moederschap WET 1987 Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid FEESTDAGEN Wet van 4 jan. 1974 Feestdagenbesluit van 18 april 1974 EDUCATIEF VERLOF Herstelwet 22 januari 1985 TIJDSKREDIET CAO 77bis2011 hoofdstuk 1 inleiding 5
 6. 6. Bijlage : geschiedenis arbeidsrecht 1789 : Franse Revolutie Égalité Fraternité Liberté: non-interventie Geen specifiek arbeidsrecht ‘huurovereenkomst’ van werk: Wilsovereenkomst als basis Geen regulerende overheid2011 hoofdstuk 1 inleiding 6
 7. 7. 1886 Arbeidsduurvermindering Eis tot 13u/dag Protest tegen loonsverminderingenOnderzoekscommissie:Eerste sociale wetgeving2011 hoofdstuk 1 inleiding 7
 8. 8. Eerste sociale wetgeving Nog zeer behoedzaam Beperken vrijheid van overeenkomst 1900: wet arbeidsovereenkomsten Alleen voor arbeiders Suppletoir 1622: wet arbeidsovereenkomsten Bedienden dwingend2011 hoofdstuk 1 inleiding 8
 9. 9. Suppletoir - dwingend Suppletief Is maar bindend in de mate dat de partijen niets anders hebben voorzien dwingend: afwijking is niet mogelijk in nadeel van de werknemer Openbare orde2011 hoofdstuk 1 inleiding 9
 10. 10. Bronnen van het recht Internationaal Bilaterale verdragen Multilaterale verdragen en instellingen2011 hoofdstuk 1 inleiding 10
 11. 11. Bronnen van het recht Multilaterale verdragen en instellingen IAO:conventies OESO RAAD VAN EUROPA EVRM Europees Sociaal Handvest INTERNATIONALE VERENIGING SZ BENELUX ECONOMISCHE UNIE EUROPESE UNIE2011 hoofdstuk 1 inleiding 11
 12. 12. Verdrag van Rome 1957 EUROPESE UNIE Europese verordeningen: Rechtstreeks verbindend Europese richtlijnen: Moet omgezet worden in nationale wetgeving (wet,decreet,CAO…) Collectief ontslag Behoud van rechten bij overgang ondernemingen Ouderschapsverlof Gelijke behandeling Europese beschikkingen Bvb mededinging Aanbevelingen en adviezen2011 hoofdstuk 1 inleiding 12
 13. 13. Nationale rechtsbronnen Sociale grondrechten: art. 23 Recht op arbeid en op vrije keuze van beroepsarbeid, recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen Recht op sociale zekerheid2011 hoofdstuk 1 inleiding 13
 14. 14. Sociale rechtsbronnen Wetten Decreten en ordonnanties Gemeenschappen en gewesten Ordonnanties van Brusselse gewest K.B M.B. Rechtspraak Rechtsleer gebruik2011 hoofdstuk 1 inleiding 14
 15. 15. Eigen rechtsvorming Rechtsleer Interpretatie van rechtsregels Bespreken rechtspraak Distilleren tendensen (formule CLAEYS) En bepaalt rechtspraak Niet dwingend Beïnvloedt het recht2011 hoofdstuk 1 inleiding 15
 16. 16. rechtspraak Toepassen wetgeving Verduidelijkt wetgeving Vult wetgeving aan Interpreteert wetgeving Voorkomt interpretatieproblemen Formule claeys<rechtspraak2011 hoofdstuk 1 inleiding 16
 17. 17. Wetgeving-rechtspraak Duidelijke wetgeving: Opzeg lagere bedienden Beëindigen tijdens proef arbeiders Wetgeving is niet duidelijk Tewerkstellingsvoorwaarde CAO77bis Wetgeving heeft niets voorzien Verbreking tijdens loopbaanvermindering CAO77bis Wetgeving legt initiatief bij partijen Opzegtermijn hogere bediende2011 hoofdstuk 1 inleiding 17
 18. 18. Wetgeving-rechtsleer Rechtsleer Interpretatie van rechtsregels Bespreken rechtspraak Distilleren tendensen (formule CLAEYS) En bepaalt rechtspraak Niet dwingend Beïnvloedt het recht2011 hoofdstuk 1 inleiding 18
 19. 19. gebruik Bestendig Voldoende lange tijd Vast Steeds hetzelfde voordeel, dezelfde berekeningsbasis algemeen2011 hoofdstuk 1 inleiding 19
 20. 20. Gebruik: Arbh. Luik 13.11.2002 Gedurende 20 jaar een loontoeslag van 200% voor prestaties op zon- en feestdagen Algemeen Vast Bestendig2011 hoofdstuk 1 inleiding 20
 21. 21. hierarchie1. Dwingende bepalingen van wet2. Algemeen bindende CAO 1. NAR 2. PC3. Niet-algemeen bindende CAO 1. NAR 2. PC 3. ONDERNEMING4. Geschreven arbeidsovereenkomst5. Niet algemeen verbindend verklaarde cao van pc voor werkgever die niet is aangesloten bij patronale organisatie6. Arbeidsreglement7. Suppletieve wetsbepalingen8. Mondelinge arbeidsovereenkomst9. gebruik2011 hoofdstuk 1 inleiding 21
 22. 22. INTERPRETATIE art. 51 LAGERE NORM mag niet strijdig zijn met HOGERE NORM Sluit de hogere norm door zijn strenge formulering de toepassing van een gunstiger regime uit dat wordt voorzien door een regel van lagere orde ?2011 hoofdstuk 1 inleiding 22
 23. 23. Collectieve arbeidsovereenkomst:CAO Wet van 5 december 1968 Normatieve bepalingen Individuele: Loons- en arbeidsvoorwaarden Collectieve Obligatoire bepalingen Vredesplicht Informatieplicht beïnvloedingsplicht2011 hoofdstuk 1 inleiding 23
 24. 24. Collectieve arbeidsovereenkomst:CAO Wet van 5 december 1968 Vormvereisten! Wie kan CAO afsluiten Neerlegging en bekendmaking Niveaus Geldigheidsvereisten bindingskracht2011 hoofdstuk 1 inleiding 24
 25. 25. Niveaus NAR PC: bedrijfssector PSC ONDERNEMING2011 hoofdstuk 1 inleiding 25
 26. 26. geldigheidsvereisten Toestemming Geweld, dwaling,bedrog Bekwaamheid Geoorloofde oorzaak Geoorloofd voorwerp2011 hoofdstuk 1 inleiding 26
 27. 27. BINDING VAN EEN CAO Ondernemingscao PC of NAR : Algemeen bindend: VOOR ALLE WERKGEVERS die onder ressort vallen én hun werknemers Niet algemeen bindend VOOR ALLE WERKGEVERS die lid zijn van de patronale organisatie en onder het ressort vallen én hun werknemers WERKGEVERS die geen lid zijn van patronale organisatie zijn suppletoir gebonden door de individueel normatieve bepalingen Kan schriftelijk én uitdrukkelijk afwijken2011 hoofdstuk 1 inleiding 27
 28. 28. WERKGEVERS die geen lid zijn van patronale organisatie zijn suppletoir gebonden door de individueel normatieve bepalingen Ze kunnen afwijken van de individuele normatieve bepalingen als ze dit uitdrukkelijk en schriftelijk doen2011 hoofdstuk 1 inleiding 28
 29. 29. Voorbeeld (p21) Pc: eindejaarspremie= maandloon Algemeen bindend verklaard Niet algemeen bindend Aangesloten wg Niet-aangesloten wg: =gebonden tenzij hij uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkt Bvb door uitdrukkelijk te bedingen dat eindejaarspremie =2 weken=geldig2011 hoofdstuk 1 inleiding 29
 30. 30. Algemeen verbindende CAO Wordt bindend voor alle werkgevers die behoren tot het ressort Overtreding is een misdrijf Verjaringstermijn wordt 5 jaar strafsancties2011 hoofdstuk 1 inleiding 30
 31. 31. Automatische conversie Bepalingen van de CAO gaan automatisch stilzwijgend over in de individuele arbeidsovereenkomst Strijdige bedingen in de arbeidsovereenkomst worden stilzwijgend gewijzigd2011 hoofdstuk 1 inleiding 31
 32. 32. oneindige binding: art.23 ‘de individuele arbeidsovereenkomst die door een collectieve arbeidsovereenkomst stilzwijgend werd gewijzigd, blijft onveranderd wanneer de CAO ophoudt uitwerking te hebben, tenzij het anders wordt bedongen in de overeenkomst zelf’ Enkel voor wn in dienst tijdens looptijd van deze CA0!!2011 hoofdstuk 1 inleiding 32
 33. 33. oneindige binding: art.23 CAO 1.1.2009-31.12.2009 ‘voorziet eindejaarspremie’ CAO 1.1.2009-31.12.2009 ‘voorziet eindejaarspremie in december 2009’2011 hoofdstuk 1 inleiding 33

×