Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kpi recenze umění

344 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kpi recenze umění

  1. 1. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Kabinet informačních studií a knihovnictví Kurz práce s informacemi Jon Schmidt – umění nebo kýč RecenzeVypracovala: KATEŘINA VAŠICOVÁ, Český jazyk a literatura a Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, 3. ročník, učo: 363330 Brno 2012
  2. 2. ArgumentaceKaždý student hudební výchovy získává během studia základy teorie umění a hudebníestetiky. Po absolvování toho předmětu by měl být schopen rozeznat co je kýč a co umění.Toto téma jsem si vybrala z důvodů, že se o tuto problematiku zajímám. Je snadné posuzovatznámé velikány v hudbě, na které byly již dříve napsány recenze. Proto jsem se rozhodlazhodnotit dílo žijícího autora.Klíčová slovakýč, umění, New Age, Jon Schmidt
  3. 3. Jon Schmidt je americký pianista a skladatel žijící v Salt Lake City. Sám svůj hudební stylpopsal jako „New Age Classical“. Narodil se 31. prosince 1966 německým emigrantům, kteřího přitáhli k dílům takových skladatelů jako jsou Ludwig van Beethoven, WolfgangAmadeus Mozart a Fryderyck Chopin. Schmidt měl ve svých osmi letech klavírní recitál. Svévlastní skladby začal psát už v 11 letech. Snadno hrál Mozartovy sonáty, a tak častovystupoval na jevišti se svým otcem. Jeho klasické hudební vzdělání trvalo více než deset let.V 16 letech se role změnily a on začal vyučovat hru na klavír. Ve dvaceti letech se již plněvěnoval hudbě a nastartoval tak svoji hudební kariéru. A dnes se může pochlubit osmi alby(August End, Walk in the Woods, A Day in the Sunset, Jon Schmidt Christmas, To the Summit,Heart of a Child, Winter Wind, Song of the Ocean, Waterfall a Homecoming) a sedmiklavírními knihami „New Age Classical Solos“ obsahující přepisy z originálních aranžmá. Často bývá jeho práce popisována jako New Age music s popovými prvky (frázování,rify, melodie). Je také často zmiňován pro své zpracování harmonie, kontrapunktu a rytmu.Jeho práce byly uvedeny na vzorkových discích pro Iomega Hipzip Digital Audio Players úryvky písní Sacred Ground, All of Me, a Waterfall. Jona Schmidta ovlivnili hudební skupina Mannheim Steamroller, která je známásvými moderními úpravami vánočních písní, Billy Joel, muzikant a skladatel klasické hudby,a Ludwig van Beethoven. Pracoval s Peterem Breinholtem na produkci hudby pro Especiallyfor Youth a s dalšími hudebníky včetně Davida Arkestona, Johna Teshe, Kurta Bestora, Lexede Azeveda. Je to skladatel, který nepatří zrovna k celosvětově nejznámějším autorům. Avšakv Americe je populární. Hlavně svojí dobrou technikou hry na klavír. Při koncertníchvystoupeních posluchače baví i netradičními způsoby hry na tento nástroj. Dokáže svéskladby zahrát pomocí nohy, hlavy či dokonce v pozici leže na zádech, kdy nemá možnostvidět na klaviaturu. Troufla bych si jej označit za klavírního virtuóze dnešní doby. Některé jeho skladby jsou velice chytlavé, mají výrazné téma, tempo bývá velicerychlé. Ale jsou tu i takové, které nejsou pro posluchače nijak náročné, spíše uklidňující. Jehoinspirací jsou přírodní úkazy jako jsou vodopády, zpěv ptáků, západ slunce, vítr a další.Nechybí ani hra dětí v parku, láska. Většina jeho skladeb nese název toho, co mu byloinspirací, nedává jim žádné abstraktní názvy. V dnešní době se věnuje úpravě klasických i populárních skladeb, které spojí do jedné.Dokladem jsou písně složené např. ze skladby Johanna Pachelbela Canon in D dur a zeskladby irské rockové kapely U2 With or without you. Další je píseň Love story od TaylorSwift a Viva la Vida od Coldplay. Nejnovější je kombinace Michael meets Mozart. Na všech
  4. 4. písních pracoval spolu s violoncellisto-perkusionistou Stevenem Sharp Nelsonem.S. S. Nelson představuje alternativní metodu hry na cello kombinováním techniky tradiční,lyrické s nekonvenčním pizzicato a s perkusní technikou. Tento způsob spojování písní jenetradiční a u posluchačů velice oblíbený. Z toho vyvstává otázka, zda se má Schmidtova hudba považovat za defektní. V tompřípadě bychom mohli začít polemizovat o přesném vymezení pojmu masovost. O jak širokouvrstvu lidí musí jít, abychom ji mohli tak označit? Dalšími poznávacími prvky kýče jsou líbivost a jeho nesporný úspěch. Zde si myslím,že bychom mohli tvrdit, že i někteří autoři klasické hudby byli za svého života úspěšní. Pokudse bere za kýč úspěch za autorova života. Tomáš Kulka o kýči v hudbě říká, že „hudba je v podstatě uměním abstraktním,nedenotativním, nic neoznačujícím. Hudební díla proto nemohou parazitovat naemocionálním náboji něčeho vnějšího. Hudební kýč postrádá nejen komplexnost, postrádá téžintenzitu a specifičnost, které jsou základním rysem dobré hudby.“ Schmidtova hudba je pro posluchače přitažlivá, v některých písních velice. Alepodbízivá? Jeho vlastní tvorba, podle mého názoru, není, ale ony úpravy dvou skladeb by seuž měly označit za podbízivé a kýč. „Parazitují na známých hudebních Gestaltech, ze kterýchsvůj efekt odvozují.“ Měli bychom tedy celou tvorbu Jona Schmidta označit za kýč? Je velký rozdíl hledat komplexnost, intenzitu a specifičnost v hudbě klasické a hudběpopulární. Myslím si, že by bylo zapotřebí jej ještě od zkušených estetiků upřesnit, aby se pronás méně zkušené stalo jasnějším. Podle mého názoru skladby Jona Schmidta v sobě skrývají určitou komplexnosta intenzitu. Ale na druhou stranu je v nich určitý emocionální náboj, bez kterého se bohuželdnešní skladatelé neobejdou. Při relaxování jsem schopna pustit si vážnou hudbu, alenapříklad při učení na zkoušky ne. Intenzita klasické hudby mě v dané chvíli ruší. Proto seraději rozhodnu pro poslech skladeb podobných Jonu Schmidtovi. Je to nejspíše dáno tím, žepoužívá právě popové prvky, které jsou mi bližší, protože jsem na nich vyrostla. Udělala jsem výzkum týkající se hudby jako problematiky volného času. Dotazník bylurčen studentům Masarykovy univerzity v Brně, kteří byly ve věku 19 až 25 let. Skládal sez 12 uzavřených otázek. Na jejich odpovědi se podílelo 30 vysokoškolských studentů z devítifakult Masarykovy univerzity. Z nichž 18 bylo žen a 12 mužů. Jedna z dvanácti otázek zjišťovala, jestli je pro respondenty poslech hudby přivzdělávání rušivým elementem. Odpovědi žen a mužů se lišily. 61,1 % žen uvádí, že jimposlech hudby při učení nevadí a naopak 58,3 % mužů ho považují za rušivý.
  5. 5. Další otázka zkoumala, jaký druh hudby při vzdělávání respondenti poslouchají. U ženi u mužů výrazně vedl poslech hudby populární (55 % žen, 61,5 % mužů). http://infogr.am/Hudba-jakou-soucast-problematiky-volneho-casu/ Pan Kulka tvrdí, že by pravý umělec neměl mít zájem o předem zaručený efekt i použití citově nabitých témat. Na to bychom se museli zeptat samotného autora, jestli to bylúčel, či mu šlo o něco jiného.
  6. 6. Po dlouhém promýšlení a hledání prvků kýče v písních Jona Schmidta, jsem serozhodla jeho tvorbu označit za umění.Literatura  KULKA, Tomáš. Umění a kýč. 2. vyd. Praha: Torst 2000. 292 s. ISBN 80-7215-128-2 (odborný, důvěryhodný, erudovaný autor, strukturovaný text, odkazy na použitou literaturu, přesné informace, odborná terminologie)  Jon Schmidt. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 2. listopadu 2006, last modified on 27. květen 2011 [cit. 2011- 05-28]. Dostupné z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Schmidt. (aktualizovaný, odkazy na použitou literaturu, přesné informace, komerční, odborná terminologie)  New music yahoo [online]. 2011 [cit. 2011-05-28]. Jon Schmidt Biography. Dostupné z WWW: http://new.music.yahoo.com/jon-schmidt/biography/. (uveden autor, aktualizovaný, komerční)

×