Research Equipment at the Tampere Wear Center

508 views

Published on

Tampere Wear Center (TWC) concentrates on both scientific and practical aspects of wear, trying to bridge the gap between scientific basic research and applied industrial research and product development. The aim of TWC is to provide in-depth insight into the mechanisms of wear and thereby facilitate the development of new wear resistant materials and to find solutions to the practical wear problems constantly faced by the industry.

TWC has excellent infrastructure for wear research, as well as highly qualified scientists and research engineers for the needs of both long-term scientific research and product development for the industry. TWC conducts wear research in close collaboration with several internationally recognized partners.

http://www.tut.fi/twc/en

Published in: Technology, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
508
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Research Equipment at the Tampere Wear Center

 1. 1. Tampere Wear Center Research Equipment Íãöë"Øãîöñðçð Òôñìçåö"Ïãðãéçô Öãïòçôç"×ðëøçôõëöû"ñè"Öçåêðñîñéû Æçòãôöïçðö"ñè"Ïãöçôëãîõ"Õåëçðåç Öãïòçôç"Ùçãô"Åçðöçô
 2. 2. Tampere University of Technology (TUT) – At the Leading Edge ā ā ā ā Çõöãäîëõêçæ"ëð"³»¸· Õöãôöçæ"ñòçôãöëðé"ëð"öêç"èñôï"ñè"ã"èñ÷ðæãöëñð"ëð"´²³² ³².¶²²"õö÷æçðöõ"(´²³²+ Åñîîãäñôãöçõ"ùëöê"´²²"÷ðëøçôõëöëçõ"ãôñ÷ðæ"öêç"ùñôîæ ´
 3. 3. Department of Materials Science ā ā ā ā ā Èñ÷ðæçæ ³»¸» Òçôõñððçî ãäñ÷ö ³·²."»"òôñèçõõñôõ Ö÷ôðñøçô ãäñ÷ö ³²"ÏĂ (´²³³+ Êçãæ ñè"öêç"Æçòãôöïçðö¼"Øçîë¯Öãòãðë"Í÷ñííãîã Îãäñôãöñôëçõ Ę Ïãöçôëãîõ"Õåëçðåç Ę Ïãöçôëãîõ"Åêãôãåöçôëüãöëñð Ę Õ÷ôèãåç"Çðéëðççôëðé Ę Òîãõöëåõ"ãðæ"Çîãõöñïçô"Öçåêðñîñéû Ę Åçôãïëå"Ïãöçôëãîõ Ę Ïçöãîõ"Öçåêðñîñéû Ę Èëäôç Ïãöçôëãîõ"Õåëçðåç Ę Òãòçô"Åñðøçôöëðé"ãðæ"Òãåíãéëðé Ę Îãõçô"Ãòòîëåãöëñð"Îãäñôãöñôû Ę Tampere Wear Center
 4. 4. Tampere Wear Center - TWC
 5. 5. Research equipment ā Ùçãô çó÷ëòïçðö¼" Òëð¯ñð¯æëõí±Äãîî¯ñð¯æëõí." Åô÷õêëðé"òëð¯ñð¯æëõí."×ðëãúëãî"åô÷õêçô."Æ÷ãî" òëøñöçæ"ìãù"åô÷õêçô."Ëïòçîîçô¯ö÷ïäîçô."Çôñõëñð" öçõöçô."Êëéê¯õòççæ"õî÷ôôû¯òñö"öûòç"çôñõëñð" öçõöçô."Åãøëöãöëñð"çôñõëñð"öçõöçô."Êëéê"øçîñåëöû" òãôöëåîç"ëïòãåöñô."Äãîî¯ñð¯äîñåí."Êãïïçô"ïëîî." Êëéê¯õòççæ"õîëæëðé"öçõö"ôëé."Õëðéîç"æëõå"ôçèëðçô." Òëð¯ñð¯òîãöç."Äëñïãöçôëãî"åô÷õêçô."Äîñåí¯ñð¯ ôëðé."Ô÷ääçô"ùêççî"ãäôãõëñð"öçõöçôõ."çöå° ā Çîçåöôñð ïëåôñõåñòçõ (×ÊÔ"ÈÇɯÕÇÏ."ÖÇÏ+ ā Êñòíëðõñð Õòîëö Äãô ā Æëéëöãî"ëïãéç"åñôôçîãöëñð õûõöçï ā Ïçåêãðëåãî öçõöëðé ā Êãôæðçõõ öçõöëðé ā Öêçôïãî õòôãûëðé ā Ñöêçô çó÷ëòïçðö
 6. 6. CETR UMT-2 Pin/Ball-on-disk Åñïïçôåëãî"Òëð¯ñð¯æëõí"±"Äãîî¯ñð¯æëõí"çó÷ëòïçðö½" è÷îèëîîõ"ÃÕÖÏ"É»»"Ę»·ã"õöãðæãôæ Çîçøãöçæ¯Öçïòçôãö÷ôç Åêãïäçô¼ ā Öçïòçôãö÷ôç¼"¯´²¯µ·²²Å ā Ôçøñîøç æëõí"õòççæ¼"²°³"¯ ³²²²"ôòï ā Ïãú°"æëõí"õëüç¼"¹²"ïï ā Õöãðæãôæ"õòçåëïçðõ¼ āÒëðõ¼"Æëãïçöçô ñè"¸°µ·"ãðæ"³²"ïï āÄãîîõ¼"Æëãïçöçô ñè"¸°µ·"ãðæ"»°·"ïï ā Ê÷ïëæëöû±Éãõçõ Åêãïäçô (ðñ"åñðöôñîõ+ ā Òñõõëäëîëöû öñ"÷õç î÷äôëåãðöõ ā Ê÷ïëæëöû åñðöôñî¼"·¯»·%ÔÊ" Êëéê¯Öçïòçôãö÷ôç Åêãïäçô¼ ā Öçïòçôãö÷ôç ÷ò öñ"³²²²²Å ā Ôçøñîøç æëõí"õòççæ¼"²°³"¯ ³²²²"ôòï ā Ïãú°"æëõå"õëüç¼"·²"ïï ā Õöãðæãôæ"õòçåëïçðõ¼ āÒëðõ¼"Æëãïçöçô ñè"¸°µ·"ãðæ"³²"ïï āÄãîîõ¼"Æëãïçöçô ñè"¸°µ·"ãðæ"»°·"ïï
 7. 7. Crushing Pin-on-disk ā Òëð"ëõ"ôçòçãöçæîû"òôçõõçæ"ãéãëðõö" öêç"éôãøçî"äçæ"ãðæ"öêç"æëõí"ùëöê"ã" òðç÷ïãöëå"åûîëðæçô"(´²²¯·²²Ð+ ā Òëð"æñçõ"ðñö"åñïç"ëðöñ"æëôçåö" åñðöãåö"ùëöê"öêç"æëõí"ãö"ãðû"öëïç"® ùçãô"ñè"öêç"åñïòñðçðöõ"æ÷ç"öñ" ãäôãõëøç"òîñ÷éêëðé ãðæ"å÷ööëðé"ñð" öêç"òëð"ãðæ"æëõí"õ÷ôèãåçõ ā Æ÷ôëðé"öêç"öçõö."öêç"ãäôãõëøç"õëüç" æçåôçãõçõ"ãö"æëèèçôçðö"ôãöçõ." æçòçðæëðé"ñð"öêç"òëð¯æëõí" åñïäëðãöëñð° ā Õëï÷îãöçõ"åñðç"ñô"ìãù"åô÷õêçô Õòçåëïçð¼ ,"Æëãïçöçô"ñè"µ¸"ïï ,"Êçëéêö"ñè"µ·"ïï ,"Èîãö"ãôçã"³²²²"ïï²" Æëõí¼ ,"Æëãïçöçô"ñè"³¸²"ïï ,"Öêëåíðçõõ"ñè"´¯³··"ïï ,"Ôñöãöëðé"øçîñåëöû"åñðöôñî
 8. 8. Uniaxial Crusher ā Öêç"çó÷ëòïçðö"åô÷õêçõ"öêç"ãäôãõëøç"÷ðëãúëãîîû äçöùççð"öùñ"õòçåëïçðõ"ùëöê"ã"êëéê"òôçõõ÷ôç ā Åñðöôñîîçæ"ãïñ÷ðö"ñè"öêç"ãäôãõëøç ā Õëï÷îãöçõ"ã"ïëðçôãî"åô÷õêçô ā Õòçåëïçð¼"ãôçã"ñè"³²²²ïï²."êçëéêö"ñè"µ·"ïï"ãðæ" æëãïçöçô"ñè"µ¸"ïï ā Ëïòãåöõ"ùëöê"öêç"êûæôã÷îëå"åûîëðæçô¼ ā ¸"äãô"(ïãú+"º¸"íÐ ā ·"äãô"¸»"íÐ ā ¶"äãô"·µ"íÐ ā µ"äãô"µ»"íÐ ā ´"äãô"´µ"íÐ
 9. 9. Dual pivoted jaw crusher ā Ã"ðñøçî"ôçæ÷åçæ¯õëüç"îãäñôãöñôû"õåãîç" ìãù"åô÷õêçô"èñô"õö÷æûëðé"öêç" ïçåêãðëõïõ"ñè"ãäôãõëøç"ùçãô"æ÷ôëðé" ïëðçôãî"åô÷õêëðé Ę Ôçòîãåçõ±åñïòîçïçðöõ"öêç"õöãðæãôæëüçæ" öçõö"ÃÕÖÏ"É"º³¯ºµ ā Íçû"æçõëéð"èçãö÷ôçõ¼ Ę åñðöôñî"ñè"ìãù"ïñøçïçðö"ùëöêñ÷ö"åêãðéëðé" öêç"öçõö"éçñïçöôû."çðãäîëðé"ãåå÷ôãöç"åñðöôñî" ñè"öêç"åñïòôçõõëñð¯õîëæëðé"ôãöëñ Ę øçôõãöëîç"ëðõöô÷ïçðöãöëñð"èñô"ïñðëöñôëðé"öêç" ùçãô"òôñåçõõçõ."ëðåî÷æëðé"òëçüñçîçåöôëå"èñôåç" õçðõñôõ."êëéê"õòççæ"øëæçñ"õûõöçïõ."çöå° ā Õòçåëïçð Ę õïãîî"ìãù"òîãöç"õëüç"¹·,´·,³²"ïï" åñðåçðöôãöçõ"öêç"ãäôãõëñð"öñ"ã"õïãîî"ãôçã Ę ãäôãõëøç"òãôöëåîç"õëüç"¸¯³¶
 10. 10. Impeller-tumbler impactabrasive wear tester ā Æ÷ôëðé"öêç"öçõö."ãð"ëïòçîîçô"ôñöãöçõ"ëðõëæç"ã"ôñöãöëðé"ö÷ïäîçô"èëîîçæ"ùëöê"éôãøçî°" Öêôçç"õãïòîçõ"ãôç"ãööãåêçæ"öñ"öêç"ëïòçîîçô°"Ãõ"öêç"ëïòçîîçô"ãðæ"öêç"ö÷ïäîçô" ôñöãöç."éôãøçî"ïñøçõ"ëðõëæç"öêç"ö÷ïäîçô"ãðæ"ëïòãåöõ"ñð"öêç"õòçåëïçðõ° ā Ëïòçîîçô"ôñöãöëðé"õòççæ"÷ò"öñ"¹²²"ôòï ā Ö÷ïäîçô"ôñöãöëðé"õòççæ"÷ò"öñ"³´²"ôòï ā Õòçåëïçð¼"¹·,´·,³²"ïï ā Øãôëãäîçõ¼"éôãøçî"õëüç"æëõöôëä÷öëñð."öûòç."ãðæ"ãïñ÷ðö
 11. 11. High-speed slurry-pot type erosion tester ā Öçõöëðé"ñè"ùçãô"ôçõëõöãðö"ïãöçôëãîõ"èñô" ïëðëðé"ãðæ"æôçæéëðé"ò÷ïòõ ā Öçõöëðé"ñè"ïëðçôãî"ãäôãõëøëöû ëð"õî÷ôôû" ñô"ëð"æôû"åñðæëöëñðõ ā Õòçåëïçðõ¼ Ę Òôñèëîç¼"ôñ÷ðæ"ñô"õó÷ãôç Ę Öêëåíðçõõ"³º°·"ïï"±"³·"ïï Ę Îçðéöê"¸·°·"ïï"èôñï"õêãèö ā Õî÷ôôû¼ Ę ×ò"öñ"³²"î"ñè"ùãöçô Ę Ãäôãõëøç"õëüç"²¯³²"ïï Ę Õçîçåöãäîç"ãïñ÷ðö"ñè"ãäôãõëøç ā Õêãèö¼ Ę Æëãïçöçô"¸²"ïï Ę Ôñöãöëñð"õòççæ"÷ò"öñ"´²²²"ôòï Ę Õòçåëïçð"öëò"õòççæ"÷ò"öñ"´²"ï±õ
 12. 12. Erosion tester Ùçãô"öçõöëðé"ñè"ïãöçôëãîõ"ãðæ"åñãöëðéõ"ãö"ôññï" öçïòçôãö÷ôç"ùëöê"åçðöôëè÷éãî"ãååçîçôãöñô ā ā ā ā ā ā Ëïòãåö"ãðéîç¼"³·²."µ²²."¶·²."¸²²."ñô"»²² Ëïòãåö"øçîñåëöû¼"²¯º²"ï±õ Ãäôãõëøç"öûòëåãîîû"ó÷ãôöü Ãäôãõëøç"õëüç¼"÷ò"öñ"³"ïï Õãïòîç"õëüç¼"´²,³·"ïï."öêëåíðçõõ"·¯³²"ïï Õãïòîçõ"ó÷ãðöëöû¼"÷ò"öñ"³·"õãïòîçõ
 13. 13. Test Method for Cavitation Erosion Using Vibratory Apparatus ā Õöãðæãôæ"öçõö"ÃÕÖÏ"ɵ´¯³² ā Øëäôã¯Åçîî"ØÅÚ¯·²²"÷îöôãõñðëå" òôñåçõõñô Ę Ãîîñùõ"òôñåçõõ"åñðöôñî"ãðæ" ïñðëöñôëðé"èôñï"³²Å"öñ"³²²²Å Ôçòîãåãäîç Ö미ÃØ"öëò" èñô"åãøëöãöëñð"öçõöëðé° Test parameters Èôçó÷çðåû ´²"íÊü Ãïòîëö÷æç ·²"μï Æëõöãðåç"öñ"õãïòîç ²°¸³²°³"ïï Ùãöçô öçïòçôãö÷ôç ´·³³"²Å Öëò"æëãïçöçô ³µ"ïï
 14. 14. High Velocity Particle Impactor ā ā ā ā Òôñìçåöëîçõ¼"ç°é°"ïçöãîîëå ñô åçôãïëå äãîî Õêññöëðé æëõöãðåç¼"²°·°°°³°·"ï Òôçõõ÷ôç õûõöçï¼"òôçõõ÷ôëüçæ ãëô"÷ò öñ" ā äçãôëðé äãîîõ."åûîëðæçôõ."ä÷îîçöõ."ôñåíõ."ć ÒôñìçåöëîçĔõ õòççæ¼"µ²ć´²²"ï±õ" ā ³¸"äãô Øëæçñ"ôçåñôæëðé¼"êëéê õòççæ åãïçôã ā ā ÖãôéçöĔõ ãðé÷îãô òñõëöëñð¼"²°°°°»²° Æçøçîñòçæ èñô"öêç"ïñæçî øçôëèëåãöëñð ā Öôãò"ùãîî Äãôôçî æëãïçöçô¼"»"ïï ÐÃÅ"ÏÇÏÔÇÅÃÏ"÷ò öñ"º²"²²²"èòõ Îëéêö õûõöçï¼"÷ò öñ"¶"·²²"Ù Öãôéçö ãõõçïäîû Õòççæ ïçãõ÷ôçïçðö æçøëåç Õòçåëïçð Õïññöê"äñôç Òôçõõ÷ôç" åñðöôñî Òôçõõ÷ôëüçæ ãëô"öãðí
 15. 15. Ball-On-Block Impact Wear Testing Device ā ā ā ā Äãîî¯ñð¯äîñåí"ëõ"ã"êëéê¯çðçôéû"ëïòãåö"ùçãô"öçõöëðé" æçøëåç"öêãö"òôñæ÷åçõ"ôçòçãöçæîû"êëéê¯çðçôéû" ëïòãåöõ"öñ"öêç"õ÷ôèãåç"ñè"öêç"õòçåëïçð Ëïòãåöõ"ãôç"åôçãöçæ"äû"õêññöëðé"ã"äãîî"öñ"öêç" õòçåëïçð"÷õëðé"ã"òðç÷ïãöëå"åûîëðæçô Õëï÷îãöçõ"ùçãô"ñð"ã"ÕÃɯïëîî Äãîî¼ Ę Ę Ę ā ïãõõ"º"íé"ãðæ"æëãïçöçô"³´·"ïï Ëïòãåö"øçîñåëöû"º¯³´"ï±õ"(Ç ¿"´·¸"Ì"Ę ·¹¸"Ì+ ïãöçôëãî"èñô"çúãïòîç"öçïòçôëðé"õöççî í Õòçåëïçð¼ Ę Ę õëüç"´²²ú´²²ú¹·"ïï"ñô"´²²ú´²²ú·²"ïï øãôëñ÷õ"ïãöçôëãîõ"öçõöçæ"õ÷åê"ãõ"õöççîõ."ô÷ääçôõ." ïçöãî"ïãöôëú"åñïòñõëöçõ."êãôæ"ïçöãîõ
 16. 16. Hammer-mill Type Impact Wear Testing Device ā Öùñ ôñöãöëðé êãïïçôõ ā Öêç"ãäôãõëøç"ëõ"èçæ"äçöùççð"öêç"êãïïçô"ãðæ" öêç"õòçåëïçð"èôñï"ã"åñðöãëðçô"öêôñ÷éê"ã" èççæçô"ö÷äç ā Êãïïçôõ¼ Ę Õòççæ¼"·.³¯».²"ï±õ Ę Ëïòãåö"çðçôéû¼"´³.»¯¸¸.» Ę Öûòëåãî"õòççæ"¹"ï±õ"ãðæ"ëïòãåö"çðçôéû"·²"Ì" ā Õòçåëïçð¼ Ę º²ïï"ú"º²ïï"Ę ´·²ïï"ú"´·²ïï Ę Öêëåíðçõõ"³·¯¶·ïï
 17. 17. High-speed sliding test rig ā Õëï÷îãöçõ"öêç"êëéê¯õòççæ"õîëæëðé" åñðæëöëñðõ"ëð"ïñæçôð"òãòçô¯ ïãíëðé"òôñåçõõçõ" ā ×ò"öñ"èñ÷ô"õãïòîçõ"åãð"äç"öçõöçæ" ãö"ñðåç ā Õî÷ôôû"åñïòñõëöëñð"ãæì÷õöãäîç ā Ã÷öñïãöçæ"õî÷ôôû"îçøçî" ãæì÷õöïçðö"ãðæ"õçøçôãî"õçîè¯ ïñðëöñôëðé"èçãö÷ôçõ"® öçõö"ô÷ðõ" åãð"äç"õçö"÷ò"öñ"ô÷ð"èñô"æãûõ ā Ùçãô"ôãöçõ"ãôç"îñùçô"öêãð"öêñõç" òôñøëæçæ"äû"öêç"ÃÕÖÏ"É"¸·" õöãðæãôæ"öçõö
 18. 18. Biomaterial crusher ā Äëñïãöçôëãî"åô÷õêçô"ëõ"÷õçæ"öñ"öçõö"öêç"ùçãô"ñè"å÷ööëðé"äîãæçõ°"Öêç"çó÷ëòïçðö"ùëîî" äç"÷õçæ"ëð"èëçîæ"öçõöõ° ā Äëñïãöçôëãî"åô÷õêçô"ëõ"èçæ"èôñï"öêç"öñò"ùëöê"äçîö"åñðøçûñô" ā Èççæëðé"öñ"å÷ööëðé"äîãæçõ"ùëöê"êûæôã÷îëå"òôçõõ" ā Öêç"³¶"äîãæçõ"åãð"äç"åêãðéçæ"ñðç"äû"ñðç ā Åô÷õêçô"ëõ"åñðöôñîîçæ"ùëöê"òôñéôãïïãäîç"îñéëå ā Öêç"åãòãõëöû ñè"öêç"åô÷õêçô"ëõ"ãäñ÷ö"ñðç"å÷äëå"ïçöçô"ñè"äëñïãöçôëãî"ëð"ñðç"êñ÷ô
 19. 19. Surface fatigue wear ā Ãööãåêçæ"öñ"ÏÖÕ ā Êñîæçô ïñøçõ ãèöçô çøçôû õöçò ā Ëðöçðæçô äãîî ñô õòëíç
 20. 20. Other wear equipment Õî÷ôôû"Ãäôãõëñð"Öçõöëðé"Æçøëåç Æôû"Õãðæ"Ô÷ääçô"Ùêççî" Ãäôãõëñð"Öçõöëðé"Æçøëåç Äîñåí¯ñð¯Ôëðé
 21. 21. Scanning Electron Microscope Zeiss ULTRAplus ā ×îöôã"êëéê ôçõñî÷öëñð èëçîæ çïëõõëñð"ÕÇÏ ā Æçöçåöñôõ¼"ëðîçðõ ÕÇ."ÇõÄ."ÃõÄ."Çøçôêãôö Öêñôðîçû ÕÇ."ãðæ"ÕÖÇÏ ā Ôçõñî÷öëñð ³°²"ðï³·"íØ"ãðæ"³°¹"ðï³"íØ ā Ãååçîçôãöëðé øñîöãéç ³²²"Ø"¯ µ²"íؽ"äçãï å÷ôôçðö ÷ò öñ"¶²"ðà ā Åêãôéç åñïòçðõãöñô èñô"ðñð¯åñðæ÷åöëøç õãïòîçõ ā ËÐÅÃú¯ãåö Çðçôéû"Æëõòçôõëøç Ú¯ôãû Õòçåöôñïçöçô (ÇÆÕ+ ā ÊÍÎ"Òôçïë÷ï¯È Åêãððçî"ÇÄÕÆ"õûõöçï ùëöê" ÷îöôãèãõö Ðñôæîûõ ȶ²²"æçöçåöñô ā ÕËÕ"Õåãðæë÷ï ëïãéç"ãðãîûõëõ ãðæ"òôñåçõõëðé õñèöùãôç ā ͳ²·²ÚÖ"ÔÈ"Ö÷ôäñ"òîãõïã"ãõêçô
 22. 22. Analytical Transmission Electron Microscope Jeol JEM 2010 Ãðãîûöëåãî"Öôãðõïëõõëñð"Çîçåöñð Ïëåôñõåñòç"(ÖÇÏ+" ëõ çó÷ëòòçæ"ùëöê"ãð"çðçôéû"æëõòçôõëøç"Ú¯ôãû" õòçåöôñïçöçô (ÇÆÕ+"ãðæ"æëéëöãî"åãïçôã"õûõöçï°"Öêëõ" ïëåôñõåñòç"ëõ"÷õçæ"òôëïãôîû èñô"õö÷æëðé öêç õöô÷åö÷ôç" ãðæ"åêçïëõöôû"ñè"ïãöçôëãîõ"ãö"êëéê"õòãöëãî"ôçõñî÷öëñð° ā Îãĸ"çîçåöôñð"õñ÷ôåç ā Òñëðö"ôçõñî÷öëñð"²°´µ"ðï ā ³ µ²² ñè"ç÷åçðöôëå õòçåëïçð"öëîö ā åñðøçôéçðö"äçãï"çîçåöôñð"æëèèôãåöëñð"(ÅÄÇÆ+" ãðæ õçîçåöçæ"ãôçã"æëèèôãåöëñð"(ÕÃÇÆ+ NORAN VANTAGE Çðçôéû"Æëõòçôõëøç"Ú¯ôãû" õòçåöôñïçöçô (ÇÆÕ+"ùëöê"Õë(Îë+"æçöçåöñô GATAN ORIUS SC600 æëéëöãî"åãïçôã"õûõöçï ā ā ¹"ïçéãòëúçî"ÅÅÆ"õçðõñô Òçîöëçô åññîëðé
 23. 23. Characterization of wear ā Ñòöëåãî"ãðæ"õöçôçñ"ïëåôñõåñòçõ ā Ôçöõåê ÃÕ"´²²"ãðãîûöëåãî"õëçøç"õêãíçô ā Òôçåëåã ÚĶ¶²²"ìã"ÚÖ³´´²"ùçëéêçôõ ā Øççåñ ÙÛÍÑ"ÐÖ³³²²"ñòöëåãî òôñèëîñïçöçô
 24. 24. Hopkinson Split Bar, HSB ā ā ā ā ā ā Äãõçæ ñð"öêç"òôñòãéãöëñð ñè"çîãõöëå ùãøçõ ëð" õîçðæçô äãôõ Öûòç"ñè"îñãæëðé¼"Åñïòôçõõëñð."öçðõëñð."ñô" õêçãô° Æ÷ôãöëñð"ñè"öêç"îñãæëðé"ò÷îõç"ݵõß¼"·²"¯ ¸²² Õöôãëð"ôãöç"ôãðéç"Ýõ¯³ß¼"´¹³²´ ¯ ³²¶ Îñãæëðé"ôãðéç"ÝíÐß¼"²"¯ ´·² Öçïòçôãö÷ôç"ôãðéç"ݲÅß¼"¯³»²"¯ ³²²²
 25. 25. High rate abrasion with HSB
 26. 26. High Speed Video Systems ā Cordin 535-16 ā Êëéê"Ôçõñî÷öëñð"Ôñöãöëðé"Ïëôôñô"ÅÅÆ" Èôãïëðé"Åãïçôã"Õûõöçï°" ā Ð÷ïäçô"ñè"Èôãïçõ¼"³¸ ā Ïãúëï÷ï"èôãïëðé"Ôãöç¼"³"ïëîîëñð ā Ïëðëï÷ï"Ëðöçôèôãïç öëïç¼"³°²"÷õ ā Ïëðëï÷ï"Çúòñõ÷ôç"Öëïç¼"º²²"ðõ ā Ôçõñî÷öëñð¼"³²²²"ú"³²²²"òëúçîõ ā Òëúçî"õëüç¼"¹°¶"ú"¹°¶"ïï ā Æûðãïëå"Ôãðéç¼"³²"äëö Memrecam fx K5 ā Òôñøëæçõ"÷îöôã"êëéê"îëéêö"õçðõëöëøëöû."÷îöôã" êëéê"õòççæ"ãðæ"ïçéã"òëúçî"ôçõñî÷öëñð ā Ïçéãòëúçî"Õçðõñô ā Èôãïç"ôãöçõ"÷ò"öñ"³¸º.²²²èòõ ā ×îöôã¯Êëéê"Îëéêö"Õçðõëöëøëöûę ËÕÑ"·.²²²" Åñîñ÷ô"("µ´.²²²"Ïñðñåêôñïç ā ³´º²"ú"³²´¶"ôçõñî÷öëñð
 27. 27. 3D Digital Image Correlation System ā ÎãØëõëñð ÕöôãëðÏãõöçô õûõöçï"ùëöê Ę ´ú"Òêñöôñð Õïڴ"Åãïçôãõ Ę ´ú"ǯÎëöç îñù"ôãöç"êëéê"ôçõñî÷öëñð"åãïçôãõ Ę Üçëõõ"Æëõåñøçôû"Ø°º"Õöçôçñïëåôñõåñòç Ę Îëéêöõ"ãðæ"Ãååçõõñôëçõ
 28. 28. Thermal spraying at TUT ā ā ā ā ā ā ā ā ā Plasma spraying (Òîãõïãöçåêðëå õ²²²+ Arc spraying (Õ÷îüçô Ïçöåñ ¸ÔÅ+ Wire flame spraying (Õ÷îüçô Ïçöåñ ³´Ç+ Powder flame spraying (Õ÷îüçô Ïçöåñ ¸Ò¯ËË"ãðæ" Åãõöñîëð ÆÕ"º²²²+ Detonation spraying (Òçô÷ð Ò"Ưé÷ð+ High velocity oxygen fuel (HVOF) spraying (Õ÷îüçô Ïçöåñ ÆÌ"Õöãðæãôæ"ãðæ"ÆÌ"Êûäôëæ+ High velocity air fuel (HVAF) spraying (×ðëó÷çåñãö Öçåêðñîñéëçõ"ϵ"Õ÷òçôõñðëå"Õòôãû"É÷ð+ Low-pressure cold spraying (Æûïçö µ²¶Í+ High-pressure cold spraying (ÅÉÖ"Íëðçöëíõ µ²²²+ ARC HVOF Spraying method 12000 200 - 400 Arc 4000 100 Flame 3000 40 Detonation 4000 900 HVOF PLASMA Particle velocity (m/s) Plasma FLAME Process temperature (°C) 3000 800 Cold 25 - 800 550 - 1200
 29. 29. Tampere University of Technology Department of Materials Science Tampere Wear Center www.tut.fi/mol www.tut.fi/twc

×