Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KAI1023- Falsafah,TeoridanDasarPendidikanAwalKanak-kanak<br />Pensyarah: PuanFairuz‘AinBintiHarun<br />Oleh:<br /><ul><li>...
SitiSalehahbintiBisahrin (E20101000809)
NoryusmaniabtJunaidi (E20101000826)
JunaidahbtNordin (E20101000836)
SitiZarinabt Mohamed Khanipah (E20101000839)</li></li></ul><li>TOKOH<br />Maria Montessori<br />Friedrich Froebel<br />
TokohPendidikanAwalKanak-Kanak 2<br />FRIEDRICH FROEBEL<br /> (1782 – 1852)<br />
<ul><li>Anakbongsudari 5 beradik
Ibunyameninggalsewaktudiaberumur 9 bulan
Beliautidakgembirasemasazamankanak-kanaknya.
SeorangtokohpendidikandariJerman.
Beliaudigelarsebagai “father of kindergarten”.</li></ul>LatarBelakangTokoh<br />
Latar Belakang Tokoh (sambungan)<br /><ul><li>Beliautelahmemulakansekolahuntukkanak-kanakdiBlakenburg, Jermanpadatahun 1837
Beliauberpendapatbahawasemua yang terdapatdialaminiberfungsikeranaTuhandansetiaporangmempunyaitujuantertentuuntukdipenuhid...
Olehitukanak-kanakperlubelajardalampersekitaran yang terancangdankanak-	kanakberkembangmelaluibermain</li></li></ul><li>Id...
Kelasperludipenuhidenganpemandangan, bunyi-bunyiandanobjek-objekuntukkanak-kanakmempelajaribentuk yang mudah, saizdanwarna...
 Di tamankanak-kanakperludipupukdenganperkembangan mental, fizikaldansosialkanak-kanak.</li></li></ul><li>Idea-idea Froebe...
menekankankaedahbermainkepadakanak-kanakdanbelajarmelaluimembuat.
mencadangkandalammendidikkanak-kanakperlumenggunakanobjeksupayamenimbulkanminatdalampembelajarannya</li></li></ul><li>Idea...
Pembelajaranbukanlahsesuatu yang terpisahdaniasalingberkaitanantarasatusama lain.</li></li></ul><li>FotoGaleri<br />TuguPe...
TokohPendidikanAwalKanak-Kanak 1<br />Maria Montessori<br />(1870 – 1952) <br />
LatarBelakangTokoh<br />Lahir: 31 Ogos, 1870(1870-08-31)Chiaravalle (Ancona), Itali<br />MeninggalDunia : Mei 6, 1952 (81 ...
LatarBelakangTokoh (sambungan)<br />Maria Montessori merupakandoktorwanitapertamadi Italy danseorangtokohpendidikandi Rome...
Pendapat Maria Montessori DalamPendidikanAwalKanak-Kanak<br /><ul><li>mestilahmenghormatikanak-kanakdanhaknya
prinsippenting - persekitaranyang terancang, kemahiranhidup, disiplindiridanarahan
pendidikanadalahuntukmenolongkanak-kanakmembentuksertamembantuperkembanganintelek, fizikal, sosial, emosidanrohani</li></l...
KonsepAsasdalamPembentukanKurikulum<br />Mindayang mudahmenyerap<br />melaluideria,sebelummerekabersediauntukdiajarkankons...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

9

Share

Download to read offline

falsafah,teori dan dasar pendidikan awal kanak-kanak

Download to read offline

pendidikan awal kanak-kanak

falsafah,teori dan dasar pendidikan awal kanak-kanak

 1. 1. KAI1023- Falsafah,TeoridanDasarPendidikanAwalKanak-kanak<br />Pensyarah: PuanFairuz‘AinBintiHarun<br />Oleh:<br /><ul><li>Nurul Farah bintiMohdNazir(E20101000803)
 2. 2. SitiSalehahbintiBisahrin (E20101000809)
 3. 3. NoryusmaniabtJunaidi (E20101000826)
 4. 4. JunaidahbtNordin (E20101000836)
 5. 5. SitiZarinabt Mohamed Khanipah (E20101000839)</li></li></ul><li>TOKOH<br />Maria Montessori<br />Friedrich Froebel<br />
 6. 6. TokohPendidikanAwalKanak-Kanak 2<br />FRIEDRICH FROEBEL<br /> (1782 – 1852)<br />
 7. 7. <ul><li>Anakbongsudari 5 beradik
 8. 8. Ibunyameninggalsewaktudiaberumur 9 bulan
 9. 9. Beliautidakgembirasemasazamankanak-kanaknya.
 10. 10. SeorangtokohpendidikandariJerman.
 11. 11. Beliaudigelarsebagai “father of kindergarten”.</li></ul>LatarBelakangTokoh<br />
 12. 12. Latar Belakang Tokoh (sambungan)<br /><ul><li>Beliautelahmemulakansekolahuntukkanak-kanakdiBlakenburg, Jermanpadatahun 1837
 13. 13. Beliauberpendapatbahawasemua yang terdapatdialaminiberfungsikeranaTuhandansetiaporangmempunyaitujuantertentuuntukdipenuhidalamkehidupanini.</li></li></ul><li>LatarBelakangTokoh (sambungan)<br /><ul><li>Menurutbeliau " kanak-kanakumpamabijibenih, ibubapadanpendidikumpamatukangkebun, kindergarten pula ialahtamanuntukkanak-kanak.“
 14. 14. Olehitukanak-kanakperlubelajardalampersekitaran yang terancangdankanak- kanakberkembangmelaluibermain</li></li></ul><li>Idea-idea Froebel<br /><ul><li> Taman kanak-kanakperlulahdipenuhidengankeindahanuntukmenarikperhatiankanak-kanak. Sekurang-kurangnyaiadicatdenganwarna yang terang, mempunyaibilik yang senangdimasukicahaya, dipenuhidengantaman-taman, binatangdangambar-gambar.Dilengkapidengankerusimeja yang sesuaiuntukkanak-kanak.</li></li></ul><li>Idea-idea Froebel<br /><ul><li>Keadaanbilikjanganlahsempitkeranamenyusahkanperjalananaktiviti.
 15. 15. Kelasperludipenuhidenganpemandangan, bunyi-bunyiandanobjek-objekuntukkanak-kanakmempelajaribentuk yang mudah, saizdanwarna.</li></li></ul><li>Idea-idea Froebel<br /><ul><li>Suasanaditamankanak-kanakhendaklahdapatmengawalkanak-kanakdaripadapengaruhjahat yang terdapatdalammasyarakatdanbahayaalamsemulajadi.
 16. 16. Di tamankanak-kanakperludipupukdenganperkembangan mental, fizikaldansosialkanak-kanak.</li></li></ul><li>Idea-idea Froebel<br /><ul><li> Taman kanak-kanakmerupakansatupendekatanterhadaplatihankanak-kanak.Pendidikanadalahpembinaanwatakatauperibadikanak-kanak. Iahendaklahberdasarkankepadakeperluandankeupayaankanak-kanak.</li></li></ul><li>Idea-idea Froebel<br /><ul><li>kanak-kanakmempelajarisesuatumelaluiperbuatan. Iaperludiberikebebasan.
 17. 17. menekankankaedahbermainkepadakanak-kanakdanbelajarmelaluimembuat.
 18. 18. mencadangkandalammendidikkanak-kanakperlumenggunakanobjeksupayamenimbulkanminatdalampembelajarannya</li></li></ul><li>Idea-idea Froebel<br /><ul><li>menekankandisiplindiriterhadapkanak-kanakdanmotivasidalamanadalahpentingbagikanak-kanak.
 19. 19. Pembelajaranbukanlahsesuatu yang terpisahdaniasalingberkaitanantarasatusama lain.</li></li></ul><li>FotoGaleri<br />TuguPeringatandi Froebel Kindergarden<br />Anakmudabermaindirumah Froebel <br />Friedrich Froebel<br />Rumahtempatbeliaudilahirkan<br />Rumah Froebel <br />Permainan Froebel<br />
 20. 20. TokohPendidikanAwalKanak-Kanak 1<br />Maria Montessori<br />(1870 – 1952) <br />
 21. 21. LatarBelakangTokoh<br />Lahir: 31 Ogos, 1870(1870-08-31)Chiaravalle (Ancona), Itali<br />MeninggalDunia : Mei 6, 1952 (81 tahun)Noordwijk, Netherlands<br />Tempattinggal: Noordwijk, Netherlands Nationality Italian<br />Pendidikan: University of Rome La Sapienza Medical School <br />Pekerjaan : Pakarperubatan & Pendidik<br />Dikenalisebagaipengasas : KaedahMontessori dalampendidikan<br />Agama : Katolik<br />Anak : Mario Montessori Sr.<br />
 22. 22. LatarBelakangTokoh (sambungan)<br />Maria Montessori merupakandoktorwanitapertamadi Italy danseorangtokohpendidikandi Rome yang berpengalamanmendidikkanak-kanak yang terencatakal.<br />Padatahun 1899, beliaumenubuhkansekolahkanak-kanakcacatdi Rome.<br />Montessori menyokong Froebel dalampendapatmembenarkankanak-kanakbelajarmelaluiaktivitibermain.<br />Beliaumengutamakanlatihandayapenglihatan, pendengarandansentuhan yang bertujuanbagimembolehkankanak-kanakmendapatpengalamandanlatihanmenggunakanderiadengancekap.                          <br />
 23. 23. Pendapat Maria Montessori DalamPendidikanAwalKanak-Kanak<br /><ul><li>mestilahmenghormatikanak-kanakdanhaknya
 24. 24. prinsippenting - persekitaranyang terancang, kemahiranhidup, disiplindiridanarahan
 25. 25. pendidikanadalahuntukmenolongkanak-kanakmembentuksertamembantuperkembanganintelek, fizikal, sosial, emosidanrohani</li></li></ul><li>KonsepAsasdalamPembentukanKurikulum<br />
 26. 26. KonsepAsasdalamPembentukanKurikulum<br />Mindayang mudahmenyerap<br />melaluideria,sebelummerekabersediauntukdiajarkankonsep<br />mulamenyerapkejadian yang berlakudisekelilingnya<br />menyusunpengalamaninidaripadasaatkelahiranlagi<br />b. Persekitaran yang tersedia<br /><ul><li>persekitaran yang lengkapdenganpelbagaibahanakanmenyokongpembentukankonsepdanpengetahuan</li></li></ul><li>c. Didikandiri<br />pembelajaranberbentuk 'betuldiri'-menirudanmengulang<br />d. Bahanpembelajaran<br /><ul><li>Guru hanyamenunjuk ajar cara yang “betul” bagaimanamenggunakanbahantersebutselepaskanak-kanakmemilihaktivitipembelajarannyasecarabebasdansukarela.</li></ul>e.Tempohsensitif<br /><ul><li>Sesuaiuntukkanak-kanakmenguasaisesuatukemahiran.
 27. 27. Dikesan - menunjukkankesediaandanminatbagimempelajarisesuatukemahiran</li></li></ul><li>PrinsipdalamKaedah Montessori<br />Menghormatikanak-kanakdanhakmereka.<br />Konsepkebebasan<br />Menguasaikemahirandarimudahkesukar<br />Kanak-kanakdididiksecarabersepadudanmenyeluruh<br />Kanak-kanakmelakukanaktivitiarahankendiri.<br />Pentingnyadisiplindiri.<br />Terdapattempohsensitif yang berbezabagisetiapkanak-kanak.<br />Kanak-kanakmenyerapmasukpengetahuandanmenggunakanya.<br />Kanak-kanakmengajardirimerekasendiri.<br />Kanak-kanakbelajardenganlebihbaikdalampersekitaran yang disediakanhendaklahmembolehkankanak-kanakbelajarsecarasendiri<br />
 28. 28. Kesimpulan<br />1. Ibubapadiberilatihandalammembimbinganakmereka.<br />2. Tempohsensitifberbezamengikutkadarperkembanganseseorangkanak-kanak.<br />3. Kanak-kanakmampumelatihdirisendiri, denganbimbingan yang minimum daripadaorangdewasa.<br />4. Maklumat yang diterimamelaluideriaadalahmaklumatasasdalamsemuajenispembelajaran.<br />5. Bahanpembelajaran yang dibentukkanoleh Montessori melatihkankanak-kanakberdikaridalammengurusdiridanpersekitarannyamelaluipengalamansebenardankegunaanbahanmanipulatifdan“betuldiri”.<br />6. Pengetahuan guru bertambahmelaluipengalamanbersamakanak-kanak.<br />7. Kanak-kanakmemerlukanpersekitarandanalatpembelajaran yang tersusundanbersaizkanak-kanak.<br />8. Guru perlumenyediakanpersekitaran yang lengkapbagimembantukanak-kanakbelajarsecarabebas.<br />9. Peranan guru hanyamembantukanak-kanak, bukanmemaksaataupunmenentuarahpembelajaranmereka.<br />
 29. 29. FotoGaleri<br />Maria Montessori<br />
 30. 30. Video<br />
 31. 31. Bibliografi<br />http://praskptm.blogspot.com/2010/02/ingat-tokoh-pendidikan-awal-kanak-kanak.html<br />http://ctfazira.blogspot.com/2009/09/tokoh-pengasas-pendidikan-awal-kanak.html?zx=96f7a8a7651ba9cd<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori<br />http://www.dailymontessori.com/montessori-theory/<br />
 32. 32. Sekian, TerimaKasih<br />Daripada:<br /><ul><li>Nurul Farah bintiMohdNazir
 33. 33. SitiSalehahbintiBisahrin
 34. 34. NoryusmaniabtJunaidi
 35. 35. JunaidahbtNordin
 36. 36. SitiZarinabt Mohamed Khanipah</li>
 • Zulaikhaaryane

  Jul. 14, 2021
 • NasuhaUnus

  Mar. 12, 2018
 • MasellarinaElva

  Oct. 18, 2017
 • NorHumairaMohdJohari

  Aug. 19, 2017
 • PencintaPencipta1

  Apr. 8, 2017
 • NabilahShahirahIII

  Nov. 3, 2016
 • NurAfiifahNaajihah

  May. 19, 2015
 • mierarina

  Aug. 30, 2012
 • LailaIsmail

  Sep. 7, 2011

pendidikan awal kanak-kanak

Views

Total views

47,724

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,131

Actions

Downloads

867

Shares

0

Comments

0

Likes

9

×