ZÁVĚREČNÝ ÚKOL – KURZ PRÁCE S INFORMACEMIArgumentace výběru tématuTato seminární práce byla zpracována do mého druhého stu...
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA ZÁKLADĚ            SUBJEKTIVNÍCH SKUTEČNOSTÍTématem této seminární práce je skonč...
Skončení pracovního poměru dohodouDohoda patří k nejčastějším, a také nejjednodušším způsobům ukončení pracovního poměru.J...
Skončení pracovního poměru výpovědíVýpověď z pracovního poměru je dalším způsobem skončení pracovního poměru.Jde o jednost...
  zrušení zaměstnavatele nebo jeho části,  přemístění zaměstnavatele nebo jeho části,  stane-li se zaměstnanec nadby...
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ  ČESKO. Zákon č. 262 ze dne 7. června 2006 zákoník práce. In: Sbírka zákonů České  republiky. ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěřečný úkol_Kateřina Mayerová

820 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
820
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěřečný úkol_Kateřina Mayerová

 1. 1. ZÁVĚREČNÝ ÚKOL – KURZ PRÁCE S INFORMACEMIArgumentace výběru tématuTato seminární práce byla zpracována do mého druhého studia Řízení sociálních služeb naRašínově vysoké škole v rámci předmětu Pracovní právo. Zadanou oblastí pro zpracováníbylo skončení pracovního poměru. Toto obecné téma jsem dále zúžila na téma Skončenípracovního poměru na základě subjektivních skutečností (tzn. skončení dohodou, výpovědí,okamžité zrušení nebo zrušení ve zkušební době), a to proto, že tyto způsoby skončenípracovního poměru jsou v praxi nejčastější.AnotaceSeminární práce se zaměřuje na jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru na základěsubjektivních skutečností, tzn. takových skutečností, které jsou vždy závislé buď na vůlijednoho, nebo obou subjektů daného pracovního poměru. Jsou zde vyjmenovány všechnyzpůsoby skončení pracovního poměru, které spadají to již zmíněných subjektivníchskutečností, a to tak, jak je uvádí zákoník práce České republiky – skončení pracovníhopoměru dohodou, výpovědí, okamžité zrušení pracovního poměru a zrušení ve zkušební době.Detailněji se tato seminární práce zabývá prvními dvěma způsoby, a to skončením pracovníhopoměru dohodou a výpovědí, kde jsou uvedeny jednotlivá práva a povinnosti obouzúčastněných subjektů daného pracovního poměru, tzn. zaměstnance a zaměstnavatele.Klíčová slovaPracovní poměr, dohoda, výpověď, zákoník práce, zaměstnanec, zaměstnavatel, smluvnístrany, právní úkon. -1-
 2. 2. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA ZÁKLADĚ SUBJEKTIVNÍCH SKUTEČNOSTÍTématem této seminární práce je skončení pracovního poměru, tak jak jej vymezuje zákonč. 262/2006 Sbírky, zákoník práce České republiky.Skončení pracovního poměru může nastat na základě subjektivních nebo objektivníchprávních skutečností, a dále na základě úředního rozhodnutí. Tato seminární práce sezaměřuje na skončení pracovního poměru na základě subjektivních skutečností. Tento způsobskončení pracovního poměru je charakteristický tím, že je závislý na vůli jednoho nebo obousubjektů pracovního poměru.Řadíme sem skončení pracovního poměru dohodou, výpovědí, okamžité zrušení pracovníhopoměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. V této seminární práci se budu vícedo detailu věnovat skončení pracovního poměru dohodou a výpovědí. -2-
 3. 3. Skončení pracovního poměru dohodouDohoda patří k nejčastějším, a také nejjednodušším způsobům ukončení pracovního poměru.Je to dvoustranný právní úkon, k jehož uzavření je potřeba souhlasu obou smluvních stran,tj. zaměstnance i zaměstnavatele. Dohoda musí být písemná, ve dvou vyhotoveních.Dohodu o skončení pracovního poměru je možné sjednat kdykoliv v průběhu pracovníhopoměru a lze jí ukončit pracovní poměr na dobu určitou i neurčitou, a to i ve zkušební době.Nejdůležitější náležitostí dohody o skončení pracovního poměru je sjednaný den skončenítohoto pracovního poměru, na kterém se obě smluvní strany musí dohodnout. Nemusí jít jen okonkrétní datum, ale může být stanoveno i jiným způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti otom, kterým dnem měl pracovní poměr skončit – např. dnem návratu zaměstnankyněz mateřské dovolené, ukončením určitých konkrétních prací apod.Dohoda může být zaměstnancem a zaměstnavatelem dodatečně změněna nebo i zrušena – alejen do doby, než pracovní poměr skončí dohodnutým dnem.Dohoda o skončení pracovního poměru musí vždy obsahovat následující náležitosti: označení obou stran dohody (název zaměstnavatele, jméno zaměstnance), vůli obou účastníků skončit pracovní poměr, určení okamžiku (dne), kdy má pracovní poměr skončit, podpisy obou účastníků.1Dle zákoníku práce může být pracovní poměr skončen dohodou, a to z jakéhokoliv důvodunebo i bez udání důvodu. Pokud to požaduje zaměstnanec, musí být důvody skončenípracovního poměru v dohodě vždy výslovně uvedeny (§ 49, odst. 2 zákoníku práce).21 HERMANOVÁ, J. Skončení pracovního poměru. Brno, 2010. Rigorózní práce. Masarykova univerzita,Právnická fakulta. Dostupné z: <http://is.muni.cz/thesis>.2 ČESKO. Zákon č. 262 ze dne 7. června 2006 zákoník práce. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka84, s. 3146-3241. Dostupný z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka_zakonu/. -3-
 4. 4. Skončení pracovního poměru výpovědíVýpověď z pracovního poměru je dalším způsobem skončení pracovního poměru.Jde o jednostranný právní úkon, kterým může pracovní poměr ukončit jak zaměstnavatel, taki zaměstnanec. Je postačující oznámení výpovědi jen jednou stranou, bez souhlasu stranydruhé. Proto je potřeba splnění řady podmínek, aby nebyly ohroženy zájmy subjektu, na kterýse výpověď vztahuje.Společnou podmínkou pro podání výpovědi zaměstnancem nebo zaměstnavatelem jezpůsobilost k právním úkonům – zaměstnanec jako fyzická osoba jí dosahuje v 15 letech(není-li zákonem stanoveno jinak), zaměstnavatel jako fyzická osoba jí dosahuje v 18 letech.Další společnou podmínkou je forma výpovědi stanovená zákonem, která musí být písemná.Další podmínkou platnosti výpovědi je její doručení – tady už se podmínky u zaměstnancea zaměstnavatele liší. Zaměstnanec může doručit výpověď osobně v místě sídlazaměstnavatele, nebo po jeho souhlasu na elektronickou adresu. Doručit lze samozřejměi poštovní službou. Za doručení výpovědi se považuje okamžik, kdy ji zaměstnavatelpřevezme nebo její převzetí potvrdí (např. v případě zasílání elektronickou poštou).Zaměstnavatel musí doručit výpověď vždy do vlastních rukou daného zaměstnance, a to buďna pracovišti, v místě jeho bydliště, nebo kdekoli, kde bude zastižen. Může také využítmožnosti zaslání prostřednictvím elektronické služby, ale pouze po písemném souhlasuzaměstnance. Za doručení se potom považuje, pokud zaměstnanec písemnost převezme.Výpověď je považována za doručenou i tehdy, pokud zaměstnanec při doručování dovlastních rukou převzetí odmítne. Při zasílané výpovědi elektronickou službou je písemnostdoručena, až zaměstnanec její převzetí potvrdí zaměstnavateli. Poštovní služby můžezaměstnavatel použít jedině tehdy, není-li žádný z předchozích způsobů doručení výpovědimožný.3Poslední podmínkou výpovědi, kterou je nutné splnit, je její odůvodnění. U výpovědi, kteroupodal zaměstnanec, zákoník práce v § 50, odstavci 3, uvádí, že zaměstnanec může výpověďpodat z jakéhokoli důvodu, nebo i bez udání důvodu. Pokud podává výpověď zaměstnavatel,musí vždy uvést důvody výpovědi a to takovým způsobem, aby nebylo možné je zaměnits jiným důvodem. Důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele jsou přesně vymezeny v § 52zákoníku práce. Patří mezi ně:3 NEVRLOVÁ, M. Formy skončení pracovního poměru. Brno, 2012. Dimplomová magisterská práce.Masarykova univerzita, Právnická fakulta. s. 22-23. Dostupné z: <http://is.muni.cz/thesis>. -4-
 5. 5.  zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, stane-li se zaměstnanec nadbytečným na základě rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce, jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním mohl zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů.44 ČESKO. Zákon č. 262 ze dne 7. června 2006 zákoník práce. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka84, s. 3146-3241. Dostupný z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka_zakonu/. -5-
 6. 6. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ČESKO. Zákon č. 262 ze dne 7. června 2006 zákoník práce. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 84, s. 3146-3241. Dostupný z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka_zakonu/. Hodnocení zdroje: Tento zdroj je základní právní normou upravující danou problematiku, proto je také nejvhodnější, nejrelevantnější a nejspolehlivější. Uvedené webové stránky Ministerstva vnitra jsou spolehlivé, protože jsou průběžně aktualizovány. Odkazují přímo na samotnou Sbírku zákonů, která už ze své podstaty je vždy aktuální, proto zde není možnost čerpat špatné, nerelevantní informace. HERMANOVÁ, J. Skončení pracovního poměru. Brno, 2010. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: <http://is.muni.cz/thesis>. Hodnocení zdroje: Tento zdroj považuji za velice spolehlivý, protože se jedná o obhájenou rigorózní práci, která je dle posudku velmi kvalitní. Navíc je psána na Právnické fakultě, takže poskytuje velice odborný vhled do problematiky a autorka už podle svého předchozího vzdělání dokáže podat spolehlivé informace o daném tématu. JANKŮ, M a kol.. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2008. 517 s. ISBN 978-80-7400-078-2. Hodnocení zdroje: Tato kniha nám byla doporučena přímo naším vyučujícím. I když je kniha pár let starší, poskytuje velmi dobré teoretické informace o základních termínech. Co se týče autorů, všichni jsou velmi činní ve svém oboru, publikují monografie, články a nejrůznější učební pomůcky a mají velké praktické zkušenosti i vysoké vzdělání (většinou Právnická fakulta Masarykovy univerzity). NEVRLOVÁ, M. Formy skončení pracovního poměru. Brno, 2012. Diplomová magisterská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: <http://is.muni.cz/thesis>. Hodnocení zdroje: Tato diplomová práce je podle mě velice kvalitní, i když ještě nebyla obhájena, je velice srozumitelně napsána, autorka čerpá z velkého množství nejrůznějších zdrojů, ať už se jedná o právní normy české i zahraniční, monografie autorů významných ve svém oboru, nebo ověřené internetové zdroje. Podle mě jako jediná, z prací, které jsem přečetla, podává dobrý, ucelený a srozumitelný vhled do celé problematiky. -6-

×