Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kamus kata-ganda

Kamus kata-ganda

 • Login to see the comments

Kamus kata-ganda

 1. 1. Kata Ganda K8ta Oands i6bh k€t y6ng t€rb.nruk da pada kata v6nq dio€ndak n s.ma a& s6b6haqian 6t3u slu.uh' Kara ganda terdi.i d6 pa&l 3. Kata Ganda B€rsajak/Be ma 4. X.t. c6^& B€ mbuhsn I
 2. 2. Kata Ganda Seluruh . K.r. g.nda selutuh i6l.h kar. y8ng diorano atEU diqa.dalGn s€ruruh kata dasarnv8, . Kata Oanda soluruh m6sti dib€i tanda sempang (-t . k.l. ot^& 56loruh reidni darirada: . K.t sanda soluruh menyar.kn malna: l. Jrh.r.r.u bany8k Cmtoh: b€o,b6g 2. tngg.l .t.u 6tu cmtoh: an.i-6nri 3. 8.ry.1 y.lt b.dl.t comoh: murdh m!6h 4. M6ngu.rl.n t t n.s.n Contoh: sunssuh'sunqqur' 2 rw.r4eb@L.@n/narxdldserue/
 3. 3. Senarai Ksta Ganda Seluruh Dan Penggunaannya &sam k rumah Aliuntuk m6- Alrh momasang .h6r.b!, di anraE bilik k3k6k d6n 3bang. dipsrbuat d.rip6d. sagu. Ahng sol.lu m6mb6li.bul- abul di kod6i M6k-Iimah. Abon-.bun Ani a&Eh untut Joh6r.oak{c.k be6i6p k€6n6 t l6h te.l€w6r unrlr k Abu horupabn ac.ns-!c.m Kamil menssunak6n ad.n!- ad.ng umll msngh.tanq kucins dariDada m.euk k6
 4. 4. Ali.g-alinO : sssmlu yang dipakoi unluk nrenutup/ melindunsi supaYa jansan k€thata.. Ayat contoh : Mitah mem.kai .ting..ting untuk m6nutup p6rut di r.nqa^fva. lbu !.trtrn trrfib0al.q.r.grr Sehalao Halr,' rrre rbdk Egur.aqli didal o lnnrn. B€li6u m6rup6kan aiar6iar lkan aii-.ll )a6ns ditemui. Seoranq leraki yang sud6h lua. Aliaki itu adalah datuk Lia. Jahrl adslah $orarg alan-al6n Al.ng-.l.no Delliar Lianah s6- humban tali, tali pelonta. b6tu. Aliali ir! torsalrgkut di dah6n
 5. 5. lkan.ludu terdapar d lolam. ej.nis hiduprn/ binat'no laui Apabila air surut banFk .m0..{mp.l torsa&i di t8ri *6nqoa yano bersara.q di 0i,umah opah ba.y6k terdapat b.nyak b!d6k, b!d6k k€cil A@l.a6k kecil b€main di tamsn p€hainan sotisp Adik .nc.k'6rc.k m6n6nois k€6na ibu tidak me ay6nnya. Bod6n Ali b€Mr.nd6i-6nd6i A{.n-.ng.n Siti ad6lrh untuk B66t lebuah bakul anog.r Ada .nqin.anoln m€ns6tak6n 5 .",r,rtb@l,ro L1,:lJldJrrurr/
 6. 6. Man masih tida( maht den0an serang06 seakan.akan l€buan Adik telah dis€n961 .nglut, Abang s€l.l! menolong ibu seje.is p€nyehqat besar Kakak m€nEngis kerana dlgigit sej€nis ik n laur, sejens k6ram, S€mae6 musim tenqkujuh, ridak banyak ..lr.q-anja.s tu( Samad sed6nq mombaiki anjnns-arms pe,ahunrr. slbang, b.ndul, s6l6nis burung kel<asihnya anring,!nnng. seien s seranoa. (kunanq-ku Pads waktu mal66 banyak 6ri ".,r,rrbd,ro,1, rJi:fu:ourr/
 7. 7. Burun! apn apii rlu teah Arao-.ram qambar dibu6! oleh bahagia. bowah p6r!t d! sei6nis rumbuhan lcekur (akak tdrk gamar makan Adik sed6ng bermain atur ur .uaog anta,a lanqn dan bumi, b6n€r&ns6. di .wang.aw.ng. bemacam macam, b€rjo. s B.g.i-bagoi baranq abang beli seie.is balai k6.i, b€balai AJ( kampung bermesyuaral di
 8. 8. Penqliharin Johar balam-b6lao B.llng-b.ling tu telah lama Sampah.sarap itu dip€nuhi lb! ber€hat sebgntar dibarung brrung $l€p.s meruai padr. S6l€h b.r..ba16 dengan kobo l8mbroa gelap y6nq wu,!d B.yang-6ayang tiafls iru idak kelihatan kerana marahar b6r.ng-b?r6n8 s6lal d'5 keci. sejenis bur!no, berterusan, Salmiah b3@*-berek mener ma E .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/
 9. 9. s€jenis pd.yakn bengkak pada badan kerana k6kuEnqa. monOhidsp penyakit b. -b6ri. s€jenis penyak r kulh, cobak. Dia malu hendak keluar kerana m€nghidap penyakit bot.l- Blang-bl..g t36a.qk!t di kail soi6nis tumbuhen (pokok Tamanitudipen!hidengan Bl 'tid banyak rordapat di N6w sejenis l.uk doripsds ika. rbu gemd masak boroli-borok. sejenis llmbohan lpokok Bu..-b@. di t€pi jolan t.l6h ".,1,+@l,lolt i, rJiJl:@!rt ,
 10. 10. oolah membant! ayahnya m€ncuci buaYo-bulY. sampan. lla momp€l.jari buolbooi dari- pada klwannya, Susan. musrahil, trdak munss6bah, Nenek g€m6r memp€rc6y6i c€rha yang bu*an.6ukan. sesuaru yanq dililitkan pada Aruk m6nakar bllano"but.ng sem€sa hendak k€ k bun Bany.k pokok bu6.g,b0ra.O koyak.koyak, csbll-cabrk Ponoe'ris iru m.'n6(ai b6ju Adik.anting.caniing drndif g Crwl-cawi : seiens burlnq Ayat co.toh I Buruna oawi-crwi ru rnar di IO ...rr+@'.rcn r,
 11. 11. Abah p6sang c6bi*€.hik di MBla 6nEs'comas dllanqqa! Anira c.ngl.-c6.glr apabila P6.angal Oin yang suk6 cl.h- Tam.n itu dip6.uhidengan bu. kehausan (b6yi), mem€klk 86yi s6ring cla.cia, apabila hanVa me.9uiiuii sahrj. Farah cuba-.ub! k6sel€ean Gayah semar msmblar k€ria 1t .",r,r+od, ro L1,:1J i;Pr:ourr/
 12. 12. seienslunbuha. lpokok Rila gemar m€naoam pokok aanyak pokok d.lu-dalu di tepr he.dskati (p6ntai, darao, Anak-anrk p€nyu itu danrkr. seribanya, bsru 6tau sebaik- baik sahaja daiong, s6ar! al6o oalanqd.lang C kgu Nor, mu.id'muridhya henbo,i Oalp.drup ldak boleh tumbuh D6wai.&wai yang tumbuh meliar itu lelah dnacln oleh gadis.qadis pelayan istan. Put€i Cahay6 so/ng dik€titingi D.lGk.d.l6t dis!n6ka. dalam 12 rW.r4eb@L. @n/ narxdldserue/
 13. 13. Pd6n Mariam m6mb8.r dolok. m€nurd khab6r yano dite, ma, D€nga.ieng., J6ma tolah diblang sekolah kerana sean! s€csra senyap-seny6p, secara Abans telah bekerla dalam dl!m.dian untuk hefr bantu sejenis koih daipada t6Pun0 sojonis rufrbuhan (pokok m€.- Pokok b6sar tu banyak dt!n- buhi dBngan pokok duit{uit. seienis lumbuh6n lp€la bera tumbuh di dal.'n kgbun ayah. Buah mempllam yang d p8ram oleh ibu masih..okah-.ngkoh. s€jeni. pemarnan kanak-kanak K6nak-k6nak ilu gembna 'i'J.n"', ,,,".r.0,,""n 0,.r,, i It.",r,rtb@l,ro L1,:lJldJrrurr/
 14. 14. be,main.niur'.niot b€,sam.- bar6no&ali, boleh jadi, janqan- Amot masih tidak sahpai logi, sejonis kuih y6ns be nrikan Milah tid6k m€nggemari .pok- berslka-suka, beriari. (densan menghabisk n m.sa da. Atul g€m6r be.loyt-foy! s€riap kalislopas mene ma qaji. diperbu€t daripada eoas P6nganrin peGmpu6n iru G.d.ga& iiu brkib6r apabila lkan gad..q.qad.q se.ins tersanqkur dil6la Pak Mue. sej€nrs rumbuh.tumbuhan Gading-g.ding bolsh didapai di s€seren$h r€mpar sahaja. ...rr+@r.rcn/ni, rsd:tur@rt/
 15. 15. makanan yang diperbu6t & fida s6yur dan samba Awh s€rino menvlruh e6ak Mak Lij.h menddp6t malu q.b- lalE ps6ngai butuk anaknya. p.di r€ng hampir mas6k c.l!-g.lu dij6g6 do^qan penlh 6oi k€6.a rskut dimakan Hasimah k€lih.tan grnrl{an.l, .o16p3s sembuh daripada mena.am sanja'sanF secar6 be.cana, hu.u ha.a, akibat Merska b€4aduh oa6'O!E sejenis tumbuhan {pokok me Pokok o.ram-o.rad banyak tlmbLh di dahan potok. s6j6nis tumbuhan {pokok he .",r,rtb@|, rolt J, :lJ iJrrurr/ ,5
 16. 16. Pokok gE ng.garing hanya bolahdidap.ti ditempat N6n6k sela u m8nc€riiak. cerita dongeng gasi-gasi, tali rotan yanq dig6ntunq sebagaitanda monagah orcng Halim tidak dapat masuk ke digantung gawar'gEwar di $jo.is rlmb!h6n dalam paya Paya dilepi kampuns banyak Nelayan itu banyak m.ndapat t6rsangkut donq.. ikan g.r!r. Jiiah b64alan t.r9€${e66 t6 ...rr+@r.r@/ i, rriJl!@rt/
 17. 17. Giligili sej€nis klih dariPada PUlut Yang digoreng da. disna Siti msmbdli geras-9er6. dr s6j6nrs kuih daripada kacan0 Koih geri.g€ti yang dib!at oLeh Pak Muda memblna oila-gili unlu( m6nqe akkan 6n 'nasuk Konnakto. ilu menggunakan gili.g.gili.g unluk meratak3n s6Fois kuih d6 pad6 nasi pullr ya.q dikerinqk6n da. d go.€ng adik tidak menggemari kurh loce.q k cil, s€i6nis t!nbuhan Lina momasang gi ng-gninq di s6j.nis tumbuhan lpokok dirumblhi pokok 9or.k-gor.k. makanan yang diperbuat ".,r,rrbd,ro,1, rJi:fu:ourr/ I7
 18. 18. toltmpBu b3nrtk makaD gula P6sak tnya dengan gu.a.gun6. Kain songkel ditBnun denqan hing06 habis sem!aoya, pall.g. Malanan itu dimakan h8us. habk ol6h 6banq rcnq sedanq akan be ak! sesuatu, nyaris- Amn h.6plrhampn dilanqgsr ke.era k€rik dalafr porlalanan waspada, sejen s runblhan Ktra p€rlulah melintas jalan s6jonis rumbutun lr!mput Iukang kebun menanam 1E ...rr+@r.rcn/ r, rri:tururt/
 19. 19. Ular.awa itu telah ditanqka, mudah-mudahan, l€bih IBbih Hub6y6-huIray. di6 selamat pergi dan s€la'nat pulang munssln, s€j€nis b!tuns sanyak bu.uns hujrn-hui.n ad6 G€in€ suka men6r tari6n hda- Arll menOelilinOi 16sil< d€n0an Hisham ioa* icak bo,baik dens6n peojahat ito unruk mennu, mencontohr, ruror adik suk6 itur,i*d gaya i d.( je16s, balam-balam tundansannya ilam.il6m seb6ik .", r,r+od, ro Ll, :1r1d:f;:nu;_ t,
 20. 20. Rup6 krkak inbas.imbas Zidna Apabi16 berGwan henda ah selrl! Ing.t-ing.r s!payo iidak s6j6nis alat pa& rsnu./m8sln rnj.l.irrok m6sin iahil ibu telah Penqantin tu dipayungi nam- Rupa Halimah nas'nas buya. Mulut Pak dukun kuma.kam r rak, pa6-para, soslatu yang Aban! menyimpan per6l616n memsncinq di 6tas jar..i.ra. PuGt Hasim sering lersangkul 20 .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/
 21. 21. ikani6llriallr J.mbu.j6mbu , jambul Ayar contoh : Meqar lidak habis.habis bergaya d.nsa. jambu jambu di kepalanya. Jamujamu r s€ienis ubat daripada akar dan d6un kayu, sejenis rumbuhan renek Ayat.ontoh r toEmpua. yanO dalam pantano elok memakan laFu. lano. Jansa.j6ns6n r b6.€ns kaLi Ayat conroh r J.ns6niangan rombongan sokolah itu lewar ke6na sesal. J.r.n9.i....s r tid6k s€rino avat contoh : Klnian irr.ns-l.r6ne baiik ke tumahnYa ke6.a sibuk. Jariiari : klsi kBi, b6sr/kaYU y6ng m€nghubongkan pus6t denorn linqkaran ayar contoh : J6 -ja basikalnya paiah akibat te anggd bat!. Ja.ins.j. nq : iala'j.la, 6lul Ayar contoh : Pak Muda m€noslnakan j!,ins" la,i.s umuk m6oanqkap irGn. J6rum.i.ruD : iaom p€noniuk oada alat rimbang Ayat conroh : Jarumj.rum abt ,6nimb.nsnva t6lah ros.k, ?t
 22. 22. lbu.€blu menqhidanskan j.mpui.i.mput oniuk minum wha did.nda RM3o0 kE6na lol.hnw menoandungi l.ntlk- &ih i6En.i.6m €nak dimkan Ju.tluak s.mi63. menqningi 6ja k. mrna-mana sahaja. ditan.m di kebun Pd* Muhit, t8litali y6ns dnent6nO di s.wah untlk menghal.u Posaw.h nema$no iu.kiu6t untuk menskutkrn blrung. p€rt ma.rama, D6nula6n kali Up6.aE terb.s6r itu iolunq- j'Iung k lidi.daksn di req.6 b6rumb.i-umbai, *ie.is lbu l€l€h m6morong bonang zz ...rr+@r.rcn/ r, rri:tururt/
 23. 23. .oj.ni5 tumbuhan, s6j.nis ik6n, Pokot t.c6ns.t.@ne banvak dit8nam di kebu. 6oyu( H.ny. k.dalts-k dano Johar m6.gikut baPanya mam.ncino. Lina ridsk l6lu m5*an korana r€.onskononya lall-l.il, sol.nis ik!n, s6jenis tumbuhan lkan tlmhins-k mblns slkar didapoti di kalvasan paya. Mala engat suk8 akan k6nak- Fedhu P.k Dolah rosak pada sejonis tumbuhan (b8ru-baru), P6k Juh banyak metunghp irln k D..k!E. !6mal.m, .",r,rtb@l,ro L1,:lJldJrrurr/ 23
 24. 24. d'tdupi d€ngan k6pu-k.pu, B6laka.q tumah Jii6h ftny6k ditombuhi kaEns*aan!. lbu ma$k gulai ikan k..l-*6'i s6jenis ilmb!han m6niar.r Pokok kalang-k.l.ng tomblh meni.h, m€nut!pr jal.n. B.j.nis rumbuhan (l.rupret!p) Pokok t.tup-t.rup bol6h dada- K8ka* menjeit ap6bil6 t€rnam- T.m6n ps.um€han itu diduduki oleh o6nq l.y6-*.y. s6haj6. Kd.k-t.lct yanq dihias indah sejenis seranqga (kunan9- K6llp-l@llp h6nrr k€l@r padt boreeEk s€rak tu.un noik/ ?t+ .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/
 25. 25. k6mbrn9 kuncup, l€rhuyung- oada oe*kit ltu kemur.lemut Kasim tidak darat iidu k€6na adiknya b6rm.in k mun!- sojonis ruobuhan (sekentu0 Pokok k ntd-k.nid banvak tumboh dis6mak-somun. Ahmad 96mar memakai bajo }lng kola.nra k6Dut-kopuk. $jonis tombuhan h.rba Duku. Lihh msngsunsksn k66t-ke6l untuk m6ngubari F.ndi t.6FlGhD pelg ke .umah kekaslhnr? *lepas Klah pandai Bembuar kuih lkan t.,onc-k6rons b.nFk di' &patidi kawd$n but daram. lw.r4eb@L.@n/narxdldserue/ 25
 26. 26. K.ruh'k.ruh m6nqhurungl banokai 6yam y8no dic6mpak An berlai lintans-plkens ap6b la tordenqar teslk-kesit di Ana l€rj6rir-jerit kesaknan ap6- sej€nls rumbuh.n memanjat Tianq e €kx k ditspijsl6n ditumb!hi pokok ketip-terip. be6enang-senanq, be oya Kina soka kia-li. hinqga lupa pada tanssunsiawabnya. s6jen s somut besd betuaha Pokok mmbutaf itu dlponuhi sejen s rumbuhan (pokok Kawasan runah Ani redup ke6na banvak pokok *ic.r palhiasan daripada emas 2A ...rr+@r.rcn/ r, rri:tururt/
 27. 27. xifi-kiti Prt6r lntan kelih6r6n canrik ,alrila m6makai kida-kido. linskaran rotan kocit y.nq dicu.uk p6da hidung kerba!, Pak Ahr m€m.eng tili-lili pad6 k€rbau ya.g batu dib6lnya l€bih kur6nq, p€rhitu.g.n, MeGk€ baru sahaja berkahwin kir6.lnr du. bLlan tepas. kay0 dao sebagainy6 ya.g dipasang pada tingk8p,16p Kamil msma$ng kisi-*isj pad6 Ktdol-kodok pada meslnnya sti9ma bu.s6 ldikerins€n) daripada tumbuhan cr!cus s6tus yang dlqunakan sebaos t6mpah, P€risa dan pewama malanan lwa.na j'nsqal S€s€t6nOah @mpahdiperb!at S6lak kebelak ngan rn hljan turu. ko,.k.&orek sahai6 pada z7
 28. 28. Xook.korok adik @r6sa sakit k6.ana kurang minum 6n seidnis palm6 lasam Paya/ Lia menqldamkan luai-ku.i s€menjak'nsnsandunq tujlh be.terb.noan apabila disergah Iukang kayu s€dans m€mbaiki koda-tuda di rumahnya. HaiiMusa s6r nq memakai krl.h'tulah pember an anaknya Kulik-kulll tunW b€rbunyi p6da serangga Yanq m€ng€lua.kan cah6y6 yang berkel p-kelip Kun..g.kuEng keliharan cantik pada waltu ma am. Atuk s5ri.g meng6du sakf di b.haqlan klmi'kuncinya. ?8 ...rr+@r.rcn/ i, rsdJllurt/
 29. 29. s€i€nrs tumbuhan s€j6.is kan Pokok kuiyjtkunyil dranam serang06 seped ramajam. Tama. bunqa kellhalan beBeri d6ngan k€hadnan kupu-kupu. belakangnyd k.as dao boleh Z6nal q€m6r memelihara ltura' sejenis rumplt yanq dn.nah !nlu[ makanan ter.akan P€n0emb6la itu memb'arkan kamblng-kambinq ternakannya bebas memakan tu...lusa (u.o-lu.! : *j€ns tuobuhan Ay6t contoh : Lij6h menanam k6u.*usu di 16pi r!mahnya. s!k men€gur{m6nqkniik} Rakanraka. ridak sen€.o de. ngan sik6p Ali yang hanya kud- kot r€rapirid6k sama bekerja. Lrb.hiabah : s€raneoa berkak, tapan y.n! mena9unakan sarangny? unruk memerangk6p frangsa. Ayal contoh : Banyak teidapar sara.q tabah- tabrh dt pondok usanq tu. ".,r,rrbd,ro,1, rJi:fu:ourr/ 2'
 30. 30. Labi.labi : seienl. k!6 kuia Ayat conroh : Nazlm ada memelhara l.biJabi p€mb6.an datuknya Labu]abu : bekas an ya.g basanva daiPada tEmbikar Ayar contoh : Ar yang disimpan didalan labu.tabu $juk rasanYa. Lada]6d. r serenis tlmbuhan ayat contoh Pokok lada.lada tu se'nakin m6nb6or dan per u dipotono dahan.v6. L.gi-lagi baik'baik,s6ftasa,asy,k, mak. bedambah ayat contoh Lagi.laqi na yano meniawab soalan ilu, Latilaki : 6aki, ianra. ayai contoh : B!d6k l.kl.l.la iru suka mengac6u lma. L6ma.l.m. d8nqa. ana, akhirnya, rnakin lama mak. bertamb6h ayar contoh : abah menasihat alik 6gar panda berjlmat dan m6ngumpui wang, sikit.sikit ram.l6ma jad bukit. Lambai-lambai : bingkar pLntu Ayat contoh : Rumah bar! An6 k€lihat.n cantik dengar ambai]ambal v6nq b€tukn. 3t) .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/
 31. 31. s€j6nis burun9 (pip r 16la.gl Auruno l.rc.rlanc., lerbang $kawan m6.cari maka.. siling, bshagian seb6lah atas langit-lansil po.dok itu dipe'bual darpada kain seienis tumbuhan lrump6i) Banyak l0li16 hdup 'j kolah Rama k!na!-kanak bsmain l.yrnglry.ng di pada.g. sejonis perahu kec , Dangkal Sylk m8ngan!Gl barang- barang be.al mensslnaken G.dis m6nis yong 16rseny!'n seionis p3 m6ifan [anak.kanak Kanak kanak d h.&pa. runah lna r ano bermah t€rup l6r0p ...rr+@r.rcn/ r, rri:tururt/ ,1
 32. 32. sesual! yang me^yerupai lidah, sejenie rkan la!1, seienis ium' Pokok lidahlidah bor€h dlb!6r serunai daripada bata.g padi G6mbala [.mbing iru be.€hdt dibawah pokok s6mbil men up lkan liunr-liuns turut m€niadi hasi tangkapsn pora nelayan. dip€rbuat da,ipa<1. anvarnan P6k uda renaik denqan lopofi lopel yans dijual d kedai ilu lkan lumb.lrmbo di Zoo s€ienisg€l€mb!nsdi dalanl , Llr.]uea ikan tida[ €lok dim6k€n rambahar pola Mac66'macah : berbagaibagei, beriemis le.is, berupaL!p6 Ayar conroh : Il6ca6-ma..m barans ada dijuai di pasar6ya. ...rr+@r.r@/ i, rriJl!@rt/
 33. 33. Pokok malahalal banyak didaparidi lebu. Pal NOah l€bih-leb h lasi, nalah6^ Adis6o.ang yang sombong m.l.rmd* 6pabila te ah b6rjaYa dara6 pe.tand'nqan Adik mllr-malu.pab la d leglr ayah di had.p6n tetamu manapln, bar.ng ap6 pun s€naD, srap6 srapa, b..ang M6na'm..a ahi persatuan boleh henyefti pedandin9an sendni-se.dni, iia0-tiaP o.adg P6E pese(. boleh kembari ke tempar m.5ln9'm.sln9 serelah m€no.mbil makanan diatas Amai b6rcit6..ita menjadi oar8.(at. 6pabila besar mnti Alr dislnoa it! klihata. ".,r,rrbd,ro,1, rJi:fu:ourr/
 34. 34. m€ng.muk, marah benar libariba Hadi men@k.6en6ak apabrh m€ndapal tahu tenta.e M.nt ng{ent.nq k€luarganya k"yE, dir meniadi sombons d€nO6n rakan{akannya. mudah-mudahan, kiranya, Mooadosa p€nyakft yang dih dapinyo al@n cepat sembuh. $lebih dahul!, p.da 8walny6, Mul..mlla dlr hanya s6o.ang kor6ni biasa, r6rapr kini tel.h din6iikan panqk6t sebag3i n6qa rnuan, lknan k€p8le naga Para peiancong r€ aril dengan nagr-n.g. yang dlp3melk6n s6j6nis ruobuhan Bhek vang Pokok nam.nam di belakang rumah^ya sudah membeer Pokok n6si-Msi itu retah
 35. 35. s6j6nis hantu lponiianakl tonduduk kompung ridak b66ni mend6k t rumah lsang itu k6rana ada.Oi6ng-n0lans. tu&mbahan osal{o.* di p€nunjokrn sdrkas ir! m€narik $j€nis burung fiik r6u0 b€d.liar6n di t.pi panl3i. K.mi m6mb6wa ol6h.ol.h k.rik6 menziar.hidarok di Adik olol-olok sembunvi dang6n ab6ng di 3eb.lik 6lmari, sejenis ur6t pado rayu lari Kayu j.ri itu hampn raput Mereka memasanq omho. Ayah m€mbawa ohp6ng- omp.no ketilG balI daipada lw.r4eb@L.@n/narxdldserue/ 35
 36. 36. Amn ge'nar m6tan onde-ond. yang d buar ol€h ibu.ya. anak piut (keturonan y6nq Nenek baru sahaja mendapat oneng.o..ng p6r€mpuan. sejenis mskan.n danPada Ohgol-onsol m.niadi makanan kegem.16nnya sakoluarga. Geraimatan Cik Milah ada boneka, sejen s patung di saw6h unruk menakullQn Pesaw.h m€masang orans- menakut'nakurkan borung *jenis lauk daripada ikan Otak{t6k yans diiual di qe.ai Me* Tipah matul haqanya. daripada waktu.ya, teialu Pagi-p.gi 169l ponorch sldah ke ladang 9etah untu( meno@h dan menoutip susu qetah 16 ...rr+@r.rcn/ i, rsdJllurt/
 37. 37. ssjenis pemainao kan6k-kan6k Anak.anak Mak S tisedang muridnya aqar menjasa n.skah lak! k€rana kalau sldah pala_ oani€lme.Yimpan po13lara. momancingnya di ala3 palas Gram sang6t, sehabis hab6 Pemimpln itu paling'pslinq bersem6nAai m€nyamparkan ucap6nny6 di hadapan orang sel6nis rumbuhan herba {tuba Ubat'ubatan r6dis,onal ini diperbuar darip6da p.nci! Potok p.ncut.pancd banvak diranam di kawasan iadan iru. beG€mpena Ha. Pahlrwa. .",r,r+od, ro L1,:1J i:Pr:ourr/ ,7
 38. 38. PaE-paE yang diparanq di bilik sror init da ( k!k!h seienis !bat arau b€da( y,nq mBmaka p.6o.pa6h senasa dewa, sejen s rurnbutun MenOikut kepercayaan, parl. pa ti.Oga d Gwasan s6<itar Pa3.no.pasang : sejenis pe.yakit Ayar conrdh : Anak leta( En.ik Ab nendapat rawara r doktor k8.ana menqhidaOl penyakit P.sn.p.sir : sejen s ikan raut Ayat contoh : l€. F3lFpasi, slkar ddapan di kawasan ,, ini O6 berasa sakr pdda pasu. Pasu sot€lah jatuh tersu.Okur Palh-pauh serenis nmlrlhan Ayar contoh Pokok p6uh.pauh varo baru dilebano oeh tukan! kebun trl dLpoiong potong dalrdnnya, d kuDoultatu d$a G.. 33 ...r-+-r. -; r..;,;.P;.";;;a
 39. 39. Nenek membuang paya-p.Va di r€mpar yanq te 6h disedi6ka.. seienis rumbuhan lpokok Pokol p.n..p.na sesuai dijadikan Dokok hiasa. di M..eka s€mla b€rasa ha,ran m6lihat pokok poning-p.ning yanq ja,ang ditemui direDl s6j6nis lip6n ya.g san!.t Pe6.n-Pesan am.l neibahaya korana sengatanoya bo eh s€j€nrs klru yans busuk Tilam buruk itu be,bau hapak bara.q yanq serupa pning Am. dan Gkannya seronok bam.in pnins"Onins di rengah Pis.ng-pi.ang yanq d buar oloh Pak Sehan sldah hamp, sap ,2
 40. 40. t€rdapat di h0.lo,'! (nrah sejenis Po nnr r kn nk kafan N€nek berasr !trlnlrn trrrihnt kanak.kanak l)trrnitr' Iorg- Pong di hadap. n' " l 'ryr seiens hantu yan! (:ir, i.1 Kanisemla be6sa lrlrr 6oabila mend€naor dat,k sej6nis tumbuhan 1r!n,rx,i) ai.i membeii (annya h.karl wanq sY ling N€k M'nah disimpan dalam pundi-pundi Yanr s6nggup puins.pusn{ m€ncar wang ebih denii membanru koluaqanya ya.o k€mp kaLi putus, se aL p!n's Hubungan persahabaian merek6 putu.-pmu! akib.t tidak berserahama. dan serins ...rr+@r.rcn/ r, rri:tururt/
 41. 41. R.ha,6ba : sejenis tumbuhan ipoko[ keol) Avat eontoh : R.b.rab. meruFaka. s6j€nrs PoLok G.6k Yang mudah didaoalidi oi.ooir kampuno dan kawasan pedalaman. Rama{.m. boleh ddapati di sama b6nyaknya, d serata temp.i, d bahaqL 16ta, 16t6 Abah me.6'nbaL( bnah rat.. 6r. u.tuk dibuat ranan Pak Dol t€lah rurun ke ladanQ walalpon har hasih Em.ng- seienis biawak yans besar, sejenis i!mb!han, serenis Suasana dil6man bunqa nu s!ngquh renan9 dengan ki.alan boru.g dan iahgri.ng Tunggll getah mati iu r€lah mula dirumbuhi dengan pokok lk.,iljiu mldah didapab d ...rr+@r.rcn/ni, rsd:tur@rt/
 42. 42. s.j€nB butuns lw.k.wak) Abu borjayE m6nj6E bebe6p. s*or burung.wtau.t di Pokol tu.l.ru.! rumbuh d€n@n banv6kny6 di s.kit6r s€mua s€kli, 36'l., torut sna MeBka ber.mort..m...m. b€rusaha untuk m6n0ar.si rwan bukan *haja m6n6rima 0cap6. tlhna.h d. p.da 6ka.. 6k n sokoksnw sahaia, ..mp.l..rhp6i d3ripada $i6.is p.maana. k n€k rrnak M6r.k he,lima semar b.m.in t.PU-.aPu apa bild b€rtomu, kurano ielas, hamrtil t6.6Dai Sryqp-.ryop k.d.ngarsn szsn subuh dibunqkan di pinggn soti.p kali $dikit, walaupun 92
 43. 43. wsngnF .edih-$dllh ke lod.ng-kad6ng, a& kala.ya S.krll{.kall kami $keluaroa m6nohabiskn masa b8Bama dengan mononton t.l6visyen, Pat Nik tid6k damtturu. ke Cil(gu Om6. m€nsanggsrk n kodatangan muid.mu d ha .ush b6rnal.5- s$k natas Ay.h nenghantar ibu ke hospi' t.l d6ngan sg66 k€rcna men$lami *ngd-56nsal. b€pakaian hi.g$ benebihan Nurul menjadi peAatian let6mu yanO hrdir keEn. €Eyanya yeng sngging{.ngging. tidsk d€n$n b6rk3ta-kata, Olin..iy.p-..,ry.0 menghadir p4td k€.am6i6n ilu lanpa msmberlrahu ibu bap6nya. --:;;:i;;;i; ;;fi-;:i?i:E:;;;'13
 44. 44. 6nsin y6ns p€n.h6n-bh6n Angin yang bertiup @pol-..pol m€nFdikan soasan. begitu b€nerban@n &n hinggap di k€Ep k.li, scap k li, ..lalu Mna sdry-edn! bonanya khabar dan m€njenook ibunya hanva m6nqenai sosuatu E€ny.luruh, di tompar ito B€kalan air terputus hanv6 di k w.$n ..i.mp.t-@t.mpal tidak dik rbkan donsan sempuh4 l6pal.ng, t6n0ouno- tanogunq, tid6l $mpurno, tidak s6p6noh-Fnuhnya Kra iid.k p8rur mencontohi o6ng r€.9 suk m.mburt *€ria $i.m!h'..t ns6h m6mbanto @dis yang tid6k taho m€n0....0 budi itu
 45. 45. ker6n6 dia menabd ltnah ke l€blh e6, ridak Bnambat, [4imi dan rakaoi6k6nnya sisns-dEns telah bersiap sedia !nt!k henyertai 6kspodisi itu. tambahan, sei€nis s6ransst Amy m€nierit k€tak!tan apabilar€ ih€l3iborsihr saosns ssoapang, seje.is.lat, *rjan Amn memeganq .iku- ,!iku s6naDanqnya denoan kem6s dan b€rhati hatidi bunyl percak.pan yang tida ( Azi d.r Aizat mura berjag8' ias8 apablla 1erden96r !oeh- so*h disebalik semak h!. tul Man membina .!dung- .udung d t€ngah-tengah dusln 5um9ah€!6p6h yano hlnqq.p ...rr+@r.rcn/ni, rsd:tur@rt/ q5
 46. 46. sejenis ikan llaut 'l.r' d.r.d, lkan 6umdt{umrft hanya boleh diptrolehi di seseienlr3h tidok m.in-mai., denqan s6p6nuh hati, 6mat, s.no6r, PakCkMlsa.ungguh' .u4guh mah! memhntu krmi adik b6radik menetuskan pelajaran k6 perinOkat l€bih alar p€ras6 pad6 seranoga, Lip6s 6ddl.h sej6n s s..3.gga ,€ng meopunyai .unout- Sedong.3rik k6mi b..bual, t.hu't hu K6oil muncul di hadaDan k8ml semua berc.ma memb3.itahu Leladian yanO sebenai bonak0 di hadao6n .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/
 47. 47. soio ls to'nbuhan (poko[ ya.o Pokok rsli.r'li yang d(anam di raman bunga iru k3lhabn cannk dan$Oar dikelilino ol6h p6lMgai sejenis tumbuhan raopa di9!nak6n s€bagai makanan s.k6jap keLiharsn, $k€iap tidak, sekejap r€rbay.ng lbu terlalu indu kakak yang iauh di p€rantalan dan sering l.mpak-tampak bayanOan Penqusaha 1,am ru turui nemasarka. langkurangku di per ngkat yang lebrh uas unruk lna msnbasuh rap..r.p. yana dibe io eh bunya dipasar lal! Pe ancong 6snq rL tenank denqan rapak.lapak yanO 6da di kedaL cenderamata a u .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/
 48. 48. T.r.m{a.an ayar contoh suasana di k wasan t! t.6m' laram s6lBPas kematian . ketuanya dla har Yang lepas. Takh-ratah : be alih tatih, khabar ang'n, Ayar contoh : Fend seoera pulanq ke rumah unt!k member tahu ibunva r€ntans tarahlarah menoenai rinOkoh ak! kakaknya di kora Te.krswak r sejens sons Ay6t conioh I T6wak-tawak tlrul dim6inGn dalom 0taca'a tradisl itu. Tawanq-tw.ns : s6i6nsse'ans96 lsw.ngrowang kelihatan banvak diGwasan rerbiar it!. sei€n s rumbuhan lsetawan Pokok tawart.w.r bol€h digun6kan sebaqai ubat ruasr$s, g.lano q€lang Tebu-tob! pada batang pokok itu k6Llh.r.n pania.s-panjans. t- Togak-r.gal I sentiasa t6gak, borgoEk iurun naik Ay6r contoh : Tianq tianO bendora !€ng didn ka. direngah padang kawad itu l.q.k{.sal.
 49. 49. Budak'budak af ridok suka berkawan tiensan Erul (er.na k!mar.kamir, b€ro6G ( ruruf Tok Dukun n! remd remut kat ka mengubal orano saktr Kela<uan yano ridak sopa. itu ter6n9ier6nq dituniu (kan oleh Nora di hadap6n kcdua'dua ibu Nan' aGn memasa ( b!bur lnruk 6nak ke.inya tiapriap paqi sebeilm p€rq <8'ja. Kepulangan Linda sBcara tiba dba menlejut[a. kedla bL yang buka.'buk6n, yang 9a.il F za tidak disu<al oleh teman. bercek6p yang ridakridak. Sel€pas plla.g dai nengerlaka. bendan!.ya, l}k Mai tidr.ridur ".,r,rrbd,ro,1, rJi:fu:ourr/
 50. 50. Ahli Jawalankuasa Mailis s6dang menimbang untuk m€milih pemenang anuqe6h quru conroh aga. Gpulus6n tu tspat dan peneima anugerah wisel, sejenis tumbuh6n lpokok WnO kaylnrr dibuat papanl Pbf 96dil menOgun€kan tiup- riup untuk meng€dalkan p€tundingan bola sepak itu. T06k-tor.k adalah peralatan sains yano diOunakan di dalam Haj MisE. diantik oI€h AJK Kampuno Cand6na s€baqai tua-tu. Perkumpulan !akwah Tuan'tuan dj6mpur dlduk di ke.lsi y6n9 d sedia<an d Tliltoll dA!n6kan untuk 50
 51. 51. N6nek slka bcrcerita tentanq ro 'ru koD.da clcu-cucunya. $jsnis burutrs (ay.m-ayaml mencari makanardisebalik penouhuaman ya.o dibLat d€ng6n m€n6riakkannya kuat- s6mu. orang t6rdi6n apabila ms.d€nqar u..!ar y6ng dlsmpaikan ol€h tun0Brusi 3€j6ni5 tumbuhan (herba) diglnak n sebaqai ubal bahaOian puncak k3palr, llbun ubun kepal. Day yang baru bhn l8mbut dan begitu Apahli ao lad sorur, keihatan ubur ubrr rersad6 rii pantai. s)ro,is *16n!qa seperr TerdaDst uir-uir berterbangan di 5l
 52. 52. secar I subra/k€nas ya.q Em6k ma.jumpai ula-ula !6no torcangklt di rantinq pokok s€lepas be6enam paqi tadi, adk meng6du s.lit diul.k daripada 16ngkai6n bu.ga P€ngantln perempu!n itu kelih€16n cantik dan bers6ri ser apabil6 m6makai ulrng- lbu m€masak ulapul.p untuk lkan lli-ull y.ng dljlal d pasar nu sanoat mahal harqanr€, sejenis ketam aut lano kecil Kami seronok berialan d tepi pantai sa'nbil melihat om.ng- membasuh keDala bayi l€ns baru dibhnkanitu k€rana umbun- umbunnys masih lembik. 5?
 53. 53. Masyar6k6t d s€sebuah neqara p3.u hduD me.giklt undang. undrng yang te ah dretapka. aoar hdup amsn dan harmon. Unduk'unduk rdak lerdapat d kawasan aut di AsG lenggara m€makai lndung-undung Rumah{lmah dl kawasa. nu ungah-ungah apab a b€r ak! mangibarka. unggu unggul sebagai land6 k€m€nanga. .umba p6da layafg ayanq, Unti.g'untng pada layang' Nan nPn{f,,ba nasib dalam perrandirrr. c6nra, unruns- W,racebooL, co hl4sldisn4oucq/ 53
 54. 54. Encik K.mal berpak irn kamrs h6i iniuhtuk menohadni ur.- dewa, seienls tumbuhan S6s€l.ngah 50.m6 perc.ya d6nsan kow0iudan yans-v.ne. 5q ...rr+@r.r@/ i, rriJl!@rt/
 55. 55. Kata Ganda Separa . Kar6 g6nda separa lalah kar. qanda yang nengalami p€ngulangan suk! kara perrama pada . Bunyi vokai pada suk! kat6 petuma be,ubah meni.divok lyanq dradbanokan denoan hlrur 'iai - je,ari rkud6 kekuda 'laki Lelaki . S6moa tat. Sanda sopara rerdti darlpada kata . Kat6 ganda sapara rid6k d bert s6mpanq (.) sepeni kata ganda yano lain, ' &la ganda separa mengubah matna kari dasar r6npa mengubah kelasny6 s,ku lkat6 nama) sesikurkara n,mar bala {k.ta nama) &,balar rkar6 f,amar l.ngit lkata nama)'lelangn (ka1. nrma) . Kata ganda separa menr€bkan beberapa makna L Jadat au h66}rl Conlohnya:D8dau. bere(i beborapa b6nyak daun. Conrohnya:Tet m! b€rB i seorang iera'nu 3 Merry€rup.l sesuatu yanq t€rsebut oad. tdla Contohnya:Bebola yang bere ' nenyerloar boia W,racebooL,iiiral4ffl.j6ftti_ t5
 56. 56. Se'r.arai K(It(r Ganda Separa Dan Penggunaannga sejonis tempar dudukx'd!, yrno drpe.buar da pada bu!h/ Sete ah pen.t b€rkebln di kebln sayurny3, Man dudo< berehai d b.bolai di r€p' sejenls s€njata ya.g dba ng tuda zaman dahulu, pahlawrn- pah awan kira me.qgu.akan b.balans semas6 b6ft mp!r ddtr'kan di kawasan tepi pantai seje.is tumbuh6n lhat haii) Pokok behEngu yang tumblh dit€pi rumah amn disnam soriap p€1anq ol6h ibu.ya Burunq hebarau h! terbano tinOOila ! hinOqap didah6f sejo.is pokok yano berbunga Ayah memb€li benrh pokok
 57. 57. b.batu !nr!k dnanam di seien s lumbuhan lbeksa) Pokok bebatai va.q semakLn membesar itu d tebang ol.h merapik n, membersihkan &mal beb€nah ranbunrr bahagian skru y3nq berbe n- Beben.nq sku pad6 basikal ltu l€bih dar pada dua israpitidak mEngutip sampah di padang. s6ienis tomhlhan (k€dondons Pokok b.b.E. yang somakin p€mandang6n s.wah yang b€nda berat Fg dilefrD6rkan menqanqkrlbeb.r s.baqai 57
 58. 58. seienis burunq lburuno yang blasany€ te.bang malaml Kami adik b6.adik laklr untuk keruar ruoah pad6 fral6m hari apabila m€ndengar c6rn ienta.g bu.ung b.b6rcl Ya.g sejenis tumbuh.n (pokok Pokok beberi senqaia dnanam ditaman bunga iru ao6r denrhbulGnsuas,n€ Gdup kepunyaan Tauke Lifr sa.gat Bcbol. rkan Ya.g dibuar ol6h so,en s b6dak b.s.h yang Anis akan h€makal b.6oroh seriap hari sebelu'n tidu, seje. s lau( yans drompah', d'bungkus dengan da!n da. &mi sekelua.ga menikmar hidangan b.Oaha,i berlaukkan 53 vw.r4d@L. @n/ na'xdldsn4oue/
 59. 59. sej6nis t!mbuh2. lpokok Polok h.bu. yan€ dtranam di sepanjans ja an m6suk k6 (6mpung Budi menca.tikkan B6la sema. menoumpll b.bdi yaog b€Marn6.warni d.n bs.b6o. -baga bdnruk sebagai Pokok b.b'ran yang rlmblh di t6pirumah saya relah mati sosu6t! yanq menye.upa Husin m€mbanl! bapanya sel€n s tumbuhan (bs.€kos6J DiOingq I ka0pu.g sam, bebu3uk yang rubuh re,ar seienis tumbuhan (kayu mar Dahan pokok bebut. canrik Bu.ungoecawi j6rans dnemui ...rr+@r.rcn/ r, rri:tururt/ 5?
 60. 60. di kawasan tempat tinqga sejenc lerar (nn'k menjarat c€cekik di hwasa. semak semngga dilePidird o0 b! ms.cari ded.li d pas.r s€jonis tumbuhan lbaYam Pokok limau itu hampn mali k€6na pokok d€dalu tubuh di F6iza! memelihara d.d.d dl fbkol d6dr.u bonyak terdapar lbu m6nv6pu d.daun vsng ...rr+@r.r@/ i, rriJl!@rt/ 60
 61. 61. ousu. dr halama. (mah. %gar lsan€ di pondok H6j Ahmad diponuhi denqa. s€j€nis tumbuhan lpokokl Ah Fofq d6n Gk6n{akannya b€rmain kejaFkeja' d bawah TLan rlmah m.nghulurkan kuih dod6man k€pada letanunya. Abanq b6.c€r 16 tent6ng d6domI !nt!k menakulkan Kawasan rum6h M6k-ripah yanO O€lap Oelita diteranO api geg.la yano d pas6ng ooh Gegamhi. banya ( d rualdr sejenis tumbuhan lpokok kampung dip6nLhi dengan .",r,rtb@l,ro L1,:lJldJrrurr/
 62. 62. pokok g6g5.ing dan *rang sesuatu ya q lLngsi"yJ Jt.u b€ntuknya $Deri 0€ndarl0, Gca€ndrng 16 irg6 kno bololr rosak lik3 mende.qsr n ,o 6t60 bunyibunyia. yans to,lak, beberap. jenis tLmbuha. Pb.cang r€ng dibina oleh Pak m€ngholang binatang buas darioada memak6n tanam- ranamannYa 16bh dipenuhi bunsa p€6da lemas dan rai.- 3n yano mldah menoq6ta.l, dipakai s6br96i p6rhias6n di kep3la p6n9antin wanita M6k 6nd6m it! menq6nda'n da. m€m6kaikan gogat.r d 6?
 63. 63. Puan M lah geg.run frelhat tingkah laku anaknya, Fendi sejenis rumbuhan lpokok Pokok g€gldng yanq sem6kh daunnya oleh iukans k€bln sesuaru yan9 me.yerupai,ala, bahagian/dindinq tum6h Vang b6rlubanq. ubanq/ke.6wang, PEk cik Johar momasano j6jala sej6nis ubar yans dlporbuar da.ipada pelbaga ak6r dan daln k6yu, sejen s tumbuhan Amaran m6makan Jelam! adalah baik unluk keshatan, Fmbatan (dr atas j6ra. ,ayal lntuk p€lalan kaki helinias sahim d denda oeh pihak PD.goasa Grana melintas Ja 6n iid6k menqqunakan j€jantas .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/ 63
 64. 64. pe.ih8ij6ias lLka dan lan ain) Drna iidak dapar hadr ke .ekorah kerana j.jasan yrn0 ora.o yang m€mbawr bJr,( hanlaBn semasa lstadrr ,li .r.l at nu k6lihat.n so{Ln' membawa bara.g lrJrf,l hanraBn didalam nrrtlr{ !,1,,r isi adat t€ng baru l)rrlr'rls'n( kayu/besi/gar s lurus nnr' D',sar Jejan b6sikal A'nar 1),r l",k s.j6nis tumbuhan ls'r, ,trn kh6satny6 da. elok J'!,1'k. ' s€j€.is tlmbuhan lbor.ntr, Pohon jeidwi cantik drlanik{, .nak nvamuk Vang mas I' 36rupa uat d& tingg.l,l,"tr J.jondl b.nyak terddp.t (lr d6lan lo.gkang d' ren nfrlr 6tt .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/
 65. 65. J6j.ran keda d k6wasan it! terbakar m6 6m semalam. sejenis rumb!han (herbal Jejuang di€unaksn sBbagai ubatant.6dsiohal dalam berbaqai.b60ai j€nis p6.y6k t. seie. s hasan yang berjur6i yanO dipakai pada rambut Kintan n6'nuj![ ibunya lntuk 'nemb€r j6iuEi yans dljualdi keda untuk dipaka ke majlis Nen€k m6ngisilekabu ke daam sarung bantal ysng baru t!mb!h t!mbuhan yanq biji.ya terkandunq da16m l6.gai, PEk M6n m€nanam ke*acang s6j6nis maka.a. sePe.t empinq yanQ diblat daripada lbu m€nggoreng kekalu Vanq baru dibelnya paq radiuntuk K€kandi nenek yang be siduit .",r,rtb@l,ro L1,:lJldJrrurr/ 65
 66. 66. syilins tercicn semasa dia k si.nis tomblhan lpokor m€manoj.tl, akar se6p3r l.c*.p8l y6ng monhla. di ti6.O eleldrik diteDi El.n telah dibB6ihk n ol.h pEnduduk lrln bt.p6. Lre6ngkut di sej.nis tlmbuhEnn lkacano Ayah m€mbellt t66 dipasar tanitadi d.n mo.ansmnva di $j6nis kuih ya& diporbuat Setiap pagiibu skan mombuat kuih k6t.,a. lntut dijuar da Nanitid.k b.sio $losa Banylr l.t.tuh m€nohotung
 67. 67. limk.r6n rot.. p.d. hiduno l.Glili Fng dip€..ng pada l.G*i8i di tinqkap rumahnya X.lol.h y.ng dio.l di ge6i Mak Lihh sunqquh larit o€luno-Oolung da.ipads rotan/ Mai d6n 6k3nnva, Alzan L.ili tidak dapat h.n6la. mat mn kedna k toDknys msm.sanq k.kud. yang baru dit.piiingk p rumahnya y6ng Falim6h k€lihatan ayu d.n sopan m6makai tetuduog. b1
 68. 68. stiOma bu.ga (diker ng <an da.ipada tufr buh6n),corls Rempah r6rus yanq baru bura.o vano mow.kili ablad dan nombor yang digunaka. umuk mehasu[kan d6ra € Sobelum memasuLka. d6t6 ka dalam komputer, lelunci yano Oila m€mberi sayur kangkunq kepada kcku6 yans dlbelanya. melompar-Lompal dan t dak liOat puraran dan pusirg.onya Azw. t6tst3l dalam aca,. Banyak sarang lelaba rerdapar sejenis seranqo. (6b6r' rihah) t.labah su(a membuar saratrq ditopi dan sudui r!nah selenis €ptrlia ilabi.abi) Mahadi r€rlumpa seekor lelahi yang leGangkul di celah celah 68 ...rr+@r.r@/ i, rriJl!@rt/
 69. 69. atr yans di.impan didalam s€i€nis tumbuhan (pokor) B.nyak polok ld6d6 y6ns hnnDlh terbiar di Dinoqn Sost€ng6h oEnq tid6k suka 'nak.n ik.l.l.t kedn6 ra3a.v6 y6ng kurang s.dap dan Puan H.snah baru satuia s€lamat m6lahnk n anak l€lard. adik kotawa terbahak-b8hak malihat l.l.*o. badut ilu, k6in/pap.n yang dip.36nq di b6w6h rtas, kai. bah.gian aras k€rambu, bahagian sobel6h t 16nsit di.umah lka telah lkan l.l.uh haroanya mahal, K6nak-knak iang b€main ...rr+@r.rcn/ r, rri:tururt/ 6'
 70. 70. l.l.ru di h6lam6n tuhah opah, L.lty.ng Az.ul t.rsangkut di Paoi iadi av6h m€mb.i ir.n $j.ni! tunbuhan (pokok Kayu panj.ng ya.s dip*an! di k€bln syur Pak Oin di..iki s.jenb ik8n laut lbu.t k kot k) lkEn l.lombu jarang d6pat dnanqk p or6h p.6 nelavan. Pokok l6llm.( sukar diremui di $ienis ik.n l6ut {lumba]umba, l*an l.l!mb. Wng dip.lih.E di lam.n an itu sunsslhiin.k. *jenis tunbuhan (pokok Pokok n.m.li kolihsran c6ntik 6oabil6 dicantas dr. diblar 70 .",1,-bd,.,,1,.ifuj-;;;_
 71. 71. soisnis tumbuhan (potok) M.nay. hidlp subur ditaman 36j5nir tumbuhan (pokok, Ay3h memotono dahan pokok s€Fnis t0mbuha. (Pokok P6m.nd.nsan di situ sungquh m€n. k d.h nyEman diPaga.i F6k cik Moil6d€ henelihad 3.j.nis tumbutun lpokok Polok p.p!n!!il ditanam di raman blnqa sebagai hbsan. s€j€nis ub.t.t.0 b.dak yons S6l6prs nandi, Lili m€ma*€i Hajah Hendon mengadu sakit '1t .",r,r+od, ro L1,:1J i:Pr:ourr/
 72. 72. Sebaian cecair nu druli di m6kmal sehingqa menjadi monghubu.gkan dua p€njuru Fairus dan Ad memacak nang b€nde,a di popenjuru padans sejenis kutu y8nq busuk Bantal it! b6.ba! busuk k66n. terdapat banyak peoljar. seienis tumbuhan (polok Pokok peCulut di belaka.g rum6h Maya telah tlmbanq. Zul pepura r'du aoabila ibunya sejenis ikan darat ipuyu) lkan popuyu banyak terdapar di sejenis serangsa, sejen s b6 6rb..q.n di raman bung6 '12 ...rr+@r.r@/ i, rriJl!@rt/
 73. 73. soienis tumbuhan (paku-pakis) Emak mBmasak ienbu untok hidanoan mabn t6nqah h6ri. seienls lumbuh6n (l@manoi/ Dari jauh kelihalan pokok r.ruku tumbuh rgrblar di Mang$ vang terperan0kap dalam Gruntuh paqitadite ah dapat dise amatkan sBbentar Feruntlk yano benaku iiu menyeb3bak6n ompat o.ang ierkorba. d6n b€b6@pa orans sejenis tumbuhen (h€rba yans Ama an memakan s€s6wi balk sabarang bantuan kepada menoenanq jas6 dan budi. b6lakano rumrhnrc mati 7'
 74. 74. sejenis seGnssa (sbu) B.nyak senhar be.terbansa. di kawasa. b6rhampnan raman alat p€6sa ysng 'n€nyeruFi Lipas adalah seienis ser6n9g6 yang m€mpunyai 36ungui. Tetambak dibina d tepi p6ntai ilu untuk meno6lakkan 6n laut frelimpah hinqqa k€ kawasan ora^g yang daranO berkunjunq Aj6b oelayan loGmunya yanq darang denAan mesra dan m€njam! mereka de.gan H!bungan kahi sak6lua.ga dengan inan 1.i3ng$ 6mal rapat dan m6sra sefta sarnq s€i€n s 6lat muzk sopenigonc 'relawak turut dima nkan &lam upacara perasmian pesr6 air t! d6n d,ninq ol8h pe bagaiblnyi * r...h..l -./ r.,- {. i.k;i;;-
 75. 75. menoubati or.ng y€ng ken. hanru d€ngan m€mapas hantu, Bomoh itu melakuk n t€te6a. untuk m€ngoblri p6sakir.ra. Av6h manyim.Fn b3rong baEnonv. dialas t€dnskat dl menvusunnlr d€noan 6pi. s€ienis alat b!nyi-bunyian yana Pasukan pancaiagam sekolah turut mengqunakan retu.ns dalam pers€mbahan mer€ka. s6lapli pembungkus bay semasa dalam k ndunga. Bayididalan kandungan ibunya d selaputiGrub.n untuk sej6. s boruns (punssuk) Burung rstohu hinggap d pohon b66ngan pada w.kt! rangla b-antuk rumah, rangka lerulang bangunon lu d blat .",r,rtb@l,ro L1,:lJldJrrurr/ '15
 76. 76. Kata Ganda Berlma/Bersajak Kata oanda berim6/borsajak iarah kata ga.da yans menga ami p€rcamaan atau p€nyesuaia 1 blnyi lr na) dip6nOkal, dihu,!nq d6n di16.qah apabla al D€Eamaan bunv di panakal bl persamaan bonyi dl huiung c) p6ny€su6ian bunyi ditengah K.ra ganda be.ima meslidisdrtai deng8n tanda Kata ganda berims bol€h mo.yalakan makna: - b€rmacam'macam i6nis l.nah 76
 77. 77. , mandi-nandd ' b€rkai-kal mandi , lal! lalang . be*8!i-kali lalu ! PenSSanda.n b8rma berl.k! p6d€ k€las kaia nama, k6t6 adiokti,, kara keria dan kata '17
 78. 78. Senarai Kata Ganda Berima BersaJak Dan Penggunaantrya tuduno saii t€nq bersulam Mimah i€ arik d6no.n ad.i. b!dal y.nO diiu6l di k€dai itu M€Eka.dik-b.6dik sanqat CikOU Roslan agak-lgih dsnqan lebh 6njot tentang proq16m p€nuk6ran peajar itu di kelas kacaL b la0, kusut,lidaI H dup keluaqa D na.l.l'b6l.l sei6k kematian bapanya. bee616k-gerak turun .aik (fren!anggok angO!k, terkul. ) K3palanya s.ggup.anggip sahal6 apabila dita.ya oleh ayah rentang kejadian iru. riba'rib6 sahaja [epal.nya 16
 79. 79. berasa pe.ing da. pand6nqannva menladi ar.m- Awan'tomMdn : !kt6n y6no berLepul.kepul, kelompok awan Ayal contoh : Cu6.d har .i redup dan k€lhatan awan-l.ma{6n b€gnu .6ntik AMno-qeoawa.q : tuang 3nta.a langir dan b!mi, angkasa Ayat contoh : Kolihatan butun!'burln! terbang denga. bobas di awang-gsmawan0, rcruyai*eruylt : buny' sepe^ bunyienosel plniu yang drbuka Ayat.ontoh : Daun pinru d dapu Mak Tpah be.bunyi keruy6r-t6.uyul. Ayunlefr.yun beroantung dan be.buat blat Ay6r conroh Adik ridlr di buaian yang dihiasi d€ngan pelbao6i m6n6n ayln.tehayu. B.sa-ba5i r a!6t istiadar, sopan santln Ay6l conloh r Kt6 perru he.jaqa 663a-ba3i wata! di mana sahsja beradd Baru-balon berbagai bagaijs.'s baru, b6ru lGrang Ayar contoh : Loriya.g dipandu oteh H6kh membawa baru.bsrsn rry, racebooL, cohl4sldisn4oucq/ 1'
 80. 80. bis ng, hinqarb noar, riuh Su6s6na di orsar malan berdek6l6n dansan rumah saya b6c.ng-bacok &n penuh sesak bermacamrnacan bed I Bedl-bod.l diguaka. oleh Enal cuba beOana-begini ap6blla disuruh oloh ibufya ms.yapu den mehotono Tanah di kawasan lerbiar itu tidak rata d5. b.latrg helot. Jutujua itu pand6ibelar'beln u.tuk melar skan baranoannva, nemb€l pelbagai barang tud6 hliu.q mingg! Y8nq repas, kami sekelua@a pergi belibel.h di tuala Lumpur. bsngkak'b€nOk6k, b nc!l- Badan Jamsar benggal benggil 80 .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/
 81. 81. bsngka( beng[ak, b€.9€al. Kak Man b€ngk.*'b3ngkil akibat terial!h di 6B.g b!kit. berg€lang geliut, ber@ ok Keadaao menuj! ke rwah penuh bisul kecil kecil d kepala Farah berasa malu untuk k€llar rLmah kerana kep616nya hslng balinq, bulang-ba nq Ka.ak ka.ak itu rano bermain bolans-bsling be/sam6 16kan Mayal b€rbon9k.n9-b..gkinq dl kawasan pertempuan it!. aerbku bonqkarb.ngklr d kamplng tu pada minggu Kawasan bukiibukau t! dnanahidenqan padi huma. Ayah mBmar€hi adik apabia dia berma n bul.ns.b.llno batu. .",r,rtb@l,ro L1,:lJldJrrurr/ 6t
 82. 82. banyak garis yanq t dak keru6n, p6.uh denqan calar Kak nya calarb.lar sdr€lah ms.€dah hura. dan semak- samun sejauh dua kirometer Hidup kam bedga canskih msngtlh sere ah kenratian b!. bercar k carik, robekrob€k Palaian penge'ns yang t,dur di 6k im6 n! cadk.sereny,fi dan rc basa p€rkaraan yano €jr Kamit dak suka berkawan denganrya €ra.a dia suka buyicebar cabur dian (ber!lang ulang) b!nyi benda Nenok ierd€ngar bunyi c66ar cebd di ko am beraka.g. keluar masuk {rumah da.la. sebe.tar @ sini, celas.cel!s Pak Mald hanan 'nelhataoaknya ya.q c€lam-celom rumah selak pulang dan 32 .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/
 83. 83. Celas{.lus : keLla. masuk (rumah dan la n la.l, ce am cslum Ay6t contoh : Seiak dar radi l<akak cetas celus bilikFy. sepet orang yang k6binq!ngan C.l.&ng-celedoi : kuat lenggangnya, lo.ggang lenoqok Ayai conloh : T.qk6h ra (u Linda yanq berjalan cel.dang.caledok henar ( perhalian pemuda penuda kampung Cels.gka*'c6longkok: berbelo(.belo( Ayat contoh I Bo'nbongan ilu sud6h rersesat j6an memasuk orong yans .slsnskrk-c.l€no&ok og b€rbelo.belok, benAlGk. Jalan yanq celenskanq- coGk yang berupa p3 ran p€lbaga wa,na ya.g kehija! h jada. (be,lGnaan askan Askar iru te ah bersap seda berp6ka'an celo.anO.c.lorenq dan meme!6ng senrara !frrk bu.y s€pe{ rerompahl Dan jauh Gdenoa,an brfy celuns-.olano seDat! ada .",r,r+od, ro L1,:1J i:Pr:ourr/ 33
 84. 84. oran! Yang nenoha npiri kawasao tu Celus-c€las : keLua naslk, ceLum calam avat co.toh : o a celus.cel6s rumahnya kera.a kelakul8.. Cemongkah-cemunskih: tida( rata, ad6 yans terlunakit Ayat contoh : Lanra di rumah Azzad dib.ik kerana cemong*6h-cemu.glih. Ceng&ok.bsl.dok : ben![ang'bengkok i]alan dan lain-anl Avai conioh : Pa( C I Mahat m8mand! b€rh6rihaii ketika melalui jalan yang c6ngko* beledok. cengtunq-6enqkinq : b€nn€cam macam bunyi s€p€di bunyL anj.9, dengkuno. den!og Av6t conroh : sairul ridak dapar tidlr len6 apabia terdenqar buny cenqku.qrenqldnq di belakanq rumahnYa. CenOkung-menOkunq: sangat cenqkunq {mata, pip d6n an-iainl Ayat.ontoh I Mona yang baru sombuh dar sakir k€lihatan kur!s dan oengkung-dc.gkung, c.6i'b..ai I berpisah.pisah, putus pertali6n suami isrer ayar contoh : Ak bat daripada .crai+er6i ibu bapanya, mereka ad k-beradik
 85. 85. h dup r€rbia. dan klrans me.daPal kasih saYanq dan bunyisepenL gela.q kaki k€d€ngaran apabila Dev memu akan pe6embahan K6do.gara. buny cetarcetn di kandanq itu ketila j!tulatih sarkas me at h harinaufya fre akuk6n 6ksi.aks monari( bemacam-macam bunyl ciak Bunyi cirk-ciapdi raman burun9 rlu ielas kedanqaran bermacam.maeam bu'yi ciak Su6s6n6 dir mb6 beq r! tenanq d.n sayup'sayup kedenoaran bunyi ci.k-mi.k. {sakitl rer&rak barak alau Hasnizan tdak had r G sekolah k6r6n6 t6rk€na cift-hnh sejak cabik.cabik, koyak.koyak Pak3lan po.qemis iu sanqar ...rr+@r.rcn/ni, rsd:tur@rt/ 85
 86. 86. Makc k Melah mBmbungkus pak6l6n am8 y6ng t€hh cobar Hamdan dan raka.fya, Johar dudlk berehal d bawah pokok Emak memarahi adrk kerana pa[aiannya comot'momor apabila pulanq dari sekoiah keadaan peminta sedekah y?ng berpaka'an comp.ng-c.mpihq Olin membe.srh dan mehyusun semlla barang barang di b lrknya y6ng condak-.andil mendon!6kdan frenuodukkan Naim hanya cono6k-.a.gil apab' 6 dimarah' oeh emaknya lur!n nark {pungqunql sewakru .onggang{onsq€t'ne.jadi 3o """" " ";'*
 87. 87. idak rerarlr rid6k k.trirn H dup Mazn6h yanq conqk6h- c.nOkih sejak kehatian ibu baoanva mendao.t simoari ridak reralu,, lidak koruan zul m€njadi conqkah-nanstih apabila rakannva memberi tentang sikap buruknya kepads S'kaPnya y.no congkak- bongkal tidak dslkai oLeh Famaibldak ridak suka berkaw.n denga. An za ke,ana F'k ran Mak So'n menjadi conglan9.k.l.l.* sete ah mendapal beirra teniang Gmala^gan yahg hefimpa tidaI G.uan, conqk6h.cangkh Nurul'nenjad, congkarca.qkn aoabla cikSu b€ anyd te.&ns kep!t!san peperiksaannya Yanq 'ne,osot Pada De.ooal'.i. .",r,rtb@|, rolt J, :lJ iJrrurr/ 3t
 88. 88. on berjalan copak-capik s€jak dn mpa kemaangan jalsn raya F,aka an yang co6k.ca k iru tdak boeh d paka agilalu gar s-1ar s yano ndak tentu hala, pementasan/drana p6.dek yanq ridak ring9 ad ( meneqano panse la u mellkls conr-cor€r dr k€rtas plr h yang diber 6n oleh ,bu, Molc askar il! coreng'morcng setelah tamat latihan d dalam rdak ker!an, tidak teratLn Tuan Amat mefgahb lWati sebagai a.ak a.gkatnya @rana tidak sansqup nelihat hrd!P Wari menjad .ula.s calino s6re ah kematlan kedua ibu t6rcungap.cungap, rerm€noah Lim cunoap..ungip sste ah monamatkan lariannya di
 89. 89. po bagal porbuata. monenta.q shah.onmenerima hu(um6n be,at kerana me rkukan daga t6rhadap pihak b€rkmsa PenjenaYah ru menjadi butuan pihak po is set€lah perbuatan dahasa{.haginy6 dapat Sldah m6niadi lum6h pihak mahk3mah m6ny€l€saikan pelbagai k6s d.*wa'd.kwi. be.baga -baga jenis tarian ca16 Fblancon€ d6i Aa.at bBrdansa bwasan'kaw6san y6nq iinggi kBbanyakannya 1nqq6l di bunyi debak berGl.kai s.peni or.no rumbuk, blah buah6n Pbk Oolah iidak sabar lagi mahu msnsutip duri€n di E'
 90. 90. dusunnya setelah m€nd6ngar d.bak-d.buk di dusunny€ bunyi anlco@n borkocak D.cuh-d.c.h k6d€.qaGn di kolam belakang rumah nen6k apabild cucu{ucunva mandi- bunyi oranq menqhentakkan kaki ketik6 berja16n/bunvi desupan,a.tung d6n lain'lain Dos.p-d.srp i6 niuno Najwa apabila t6rdeno.r blny yang menY6ramk6n d b€lakang bu.yl benda jatuh ke tanah ya.g be.ulang ka i, bunyi Kedenqaran d€gup.d€gap 6p3bila mony€t p€lih3@an tuk Ma lmamotik k6laF dan menjarlhkannyr saru p6rsaru. %ra pemandu p€rlu behat - hari memand! diialan y6no blnyi denlan yang berulang- toda petang lfu, hujan tutun d.nqan lebat d6n guuh 90 ...rr+@r.rcn/ i, rsdJllurt/
 91. 91. bunyi derak betulang kari Der.k{ent jelas k6d6noa.an ketika latihan b6rkawad D.hm-derun blnyi karera bisik-bislk, khabar angin pe6elisihan antara N ni dengan em€knya it! tidak benar bunyis6pert 016n9 berbisik mendonqar dosus{esis d lidaI telap pendnian, cakap Sikopnva yang suka dolak-dalik ketik6 ne'nbuar k€purusan H!bunOa. .nda-sem6.d. anrara k€luar6oa Shna dan kelua106 suaminy€ sangai ,t .",r,rtb@l,ro L1,:lJldJrrurr/
 92. 92. rurun naik (seperri r!mp!t Su6s..a yano te.6ng densan keh lauan t6mannYa enqrGp anskip beo t! sesua dilsd kan Lina dlequr oleh C'kqu Maa kera.a qarsan yano diluk soya buny s6penibuah h'ahan Gedabak-g6debuk lru.vinya memasllikan blah ke apa suasana gelap'g€lemat d rum.h J jah apabla ber.. Mereka b€rdua terPeranq QD di dalam g!a yanO g.lap-gelita dtring96ll.6n kes€oran0an dalam biLlk yang g6lnp-0uguk. liiik G6li-96leman rasanya apalrila saya melhar bdnokaL haiwan iu. ?Z ...rr+@r.r@/ i, rriJl!@rt/
 93. 93. Kam m€msa gali.qeman 6pab la melihal k€adaan koior di kawason s6tinc0a. lu. 03Ekan berkelok-kelok seDerti balut di pegang kepaLanla Ular ru g.ll.r-geliur 6pabila berlaya diianekap oeh Joe. mengqosol-qosok, m€muras denqa. keras (kan cucian dan Nasrin g.lo&*{elusang kai. yanq batu dicucinya s6b6lum es6orak-sorak. &B6r!-s€ru Pora penonton gcnbor{€mhrr s€baik sah.ja melihat penyany pljaa. mereka naik k€ pentas. e,ang-emt, m6ny€ronq-ny€rong N6n' berjaran seni.no-sanjor bunyisepstri blnri j6tuh dan l.in rain, m6mbual sesuatu donsan te.s€sa-gesa dan tdak Bunyr 96r6brk-g6rabuk di billk darjah seb6lah m6nq93nggu umPuanPehb€laj.En kam. ...rr+@r.rcn/ni, rsd:tur@rt/ ,3
 94. 94. b6rnacafr-macam geEk Ne m' pandaimen6 d.n g..al'gaftnya s€ring msnaik perhalian p€nonio. yang Kayu tru gerak{erayu apabila bennacam-ma.am ge.ak G.rak-96 pem0da nu s6dang Famb!t Az.€en kelhatan gerba.g-gcrni dirLUp angin. Naja me.yikat 6mbut adiknya bLnyi desas.desus, debas Blf yi g.rb.s.966u. di s€balik semak nu be9iru menakuikan. bufy' bara.q yan! d Oeserkan keda.Aaran apabi16 Kamil 'nenar k korak d 6t6s 60tar ...rr+@r.rcn/ r, rriJllurt/
 95. 95. buhyi seperti pinggan mangkuk C€rung'g..ano blnyi pnqO6n Bunyi o.Gk-gor.k kedengaG. ktka ilkang kayu membaiki bunbung dapu r!m6h Ani c6m6.8ng, cahaya r€ng sangal r8r8na teramat €lokl Malaysia mencapa keiayaan gilang.g.milang di da16m peltandingan s!kan pe.nqkat lbu qnap-gcmtap m6n6nti kepuangan.b6ng di l6p3.gan berbalik balk, belgu inq.AUI'n! Mereka b6.main gol.k gatik d alas ,umpur di padang sekoLah. tergesa.gesa, i6rb!ru buru, le €s lekas (dengan idak c€nn60 Ri€ oopoh-sapah keluar rumah unruk ke sekolah keGna ...rr+@r.rcn/ni, rsd:tur@rt/ ?5
 96. 96. t6rgesa q€sa te,bu.u'b!r! d6n l€kas {dengan tid6k ce'mrd Setelah mend ma khabar tentang kepulan96. 6yahnw, Jojo gopoh.g.pik pul6ng. sansat tergesa'q6sa, t6rsopoh- Dani€l t€rgopoh{amanC apabia dipa.gg lol€h ayahnya. sanoat tergesa-qesa, tergopoh- memanqqil b! di d6pu unrlk kepulangan kakBk y6nq t6lah akiiviii gorong{oYo.g satu amaan yang &ik dan bol6h mudah l6p.s.rautanqgal, lkaran yang longgar itu gual' te,Aol€k.goek di sana sini, to.g€limpang dr $na sni Kalihatan guling-ganl.no m€yai dl kawasan 0emD€ bumi. ,6 ...rr+@r.rcn/ni, rsd:tur@rt/
 97. 97. terqolek-golek dl saha sin, r€e€limpanQ disana sni Buah-bu6h6n y8nQ glgur guling'golentang di dusun tu< Gulung'q€mulung I kar 6da duka da.lesu, duka lara Fend gundah-qllana ke6na b3rbogai.b6g6 qunlnq, banyak Banyak gu.ung-ganang di bumi belbaqai-bagai hal lGadaan, Encik H6llm beAilu prihatin dan nengambi b6rat hrl-eh-.I [acau-birau, kusut, tdak rerpelihara, t& antar, t€rbiar Sejak p€rcEraian k6dua ibu bapa moG<a, kehidlpan Nor dan adik-adiknVa halai-balai. h6ncurlebur, .emuk{edam .um.hnya hancurnuhur .",r,rtb@|, rolt J, :lJ iJrrurr/ ,7
 98. 98. kacau.b la!, porak p6randa, Keadaan nega6 lndonesi6 h.ru.biru dis€babkan rusuh.. ,€nq dilakukan ol6h pih€k y8no tid6k beftnqqunqiaw6b. kac8u'bi au, porak-psranda, Haro-hara yans b8rbr! di kampunq itu Gda sei€lah berbaqai.baq6r hasil ssuatu Dahulunya Tanah M€l€vu n.hsul.vo s6hino0a k6.eq6.i S€kelp mata sahaia kawasa. seringoan hu hendam.kaEm dis€babkan kebalaran b€sar Kulit mlkanya menjadi h6ror, benyor kerana terkon€ asid, Herorberot pada waiahnya drsababkan kemal€nga. yang mef rmPa akan berk€kalan sehinQca ke 6khir hardr.y6. ,6 ...rr+@r.rcn/ r, rri:tururt/
 99. 99. hlano s6m6 sekali, hrlang Tidak sompar bu m6.yuruh rbang k€ k€dai, 6b6ng sudah hjl.ng-Di.lanq enr.h ke man6 nenunogang basikalnya. palnA rendah oarrab.t lagi Oat!k Kamal menganggap menOahwini a.aknya hi...lol! dan tidak selaral d8ngan sa.oai bis nq, riuh{end6h Slasa.a di pasar nalam ninsarb.ns., d6.o.n ier r6n peniaqa y6ng denju6l ba6ns sangat bising iuhrendah Guu Ois plrn m€nd6nd5 mud. mlrd Tahun Tiga llijau ke.ana s 6sana kelas y6n9 hingar bnrOa. d6n tidak brkawal siblk dan bBing, gempar PendudLk k.mplng hruk Onuk aPab'la m6.dapar khabar te nano p8mblnuhan yanq sangat hnam, hiram benar K!al' ru hirsm'la9am serelah d 0!n6kan !nt!k 6efrasak
 100. 100. pe baoai masakan denq.n api bermacam-macam undang- Set ap a.q€o€ masyarakar pe.lu me.gikut hukum'hakam yang telah ditetapkao oleh dalam keadaa. tidak renteram, Aa'npasan kuas6 di nega6 hu menrcb6bkan k€adaan tidak terkawa dan menjadi huru' berqerak gerak ke kiridao k€ A nn berjalan huyung-h6ya.g k6c.u bila!, rd.k temu a/ah Fiknanny6 i.c6-binca akibai te€nan k€rja y€ng barlebihan. Alzan beriala. in..ng.incut kerana kakinya te66liuh k€lik6 Daun pokok kelapa ditepi pantai ino$ns-ingOUnO ditiup lAO ..rr+@r. rcn/ i, rriJllurt/
 101. 101. Faiza dibesarka di K!3 a Lu Dur lctlo jan..bijlna d Maialahrnajalah dan buk!- blkr roks di atas 'neF Had i6nqkih.m.ngkih ke6f a sudah bengkak.bengk l, b€ncol-bef col Kepala.,t jendal.i€ndul kerana rerh6ntuk pada daha. pokok. Pokok bunga l€nq ditanamnya hidlp slbur da. jenqqar sa.gat e ah, sanqai payah P6k M6t m€Gsa iB6n-jerih serelah p€nal dan se esai m6n€bas s€mak dr bela Gna Barcng baran! di biiknya j€rongians-loBnq k€rana tida ( (6@k-k€nak nu ria.g bermain ...rr+@r.r@/ i, rriJl!@rt/ tat
 102. 102. twun n6 k (ranlai/papan), s€ienis p€rmainan kanak.kanak Jonsk.ngjonsk€r di taman ito sudah rosak dan lidak salamal untuk digunakan oleh k6n6k. kan6k Vang bormain dr situ. k€luar masuk, perqi b.lik Radz res€h lalu iuluriala. b liknya ker6na rakLt drmarahi Jambata. qaftrno itu aka. junsgang jlngkn apabila di6rui Bany3k lerdapal pe.nai.an sepeni bua'an ddniunskai. iunsrir dir.'nan pema an Sej6k kehiaosan 016.9 yenq rersayang, keh dupannya adik. ber6d'k kacau bocah dan tid6k Kac.u.bilau y6ng benak! di anra16 budak-budak mkrl Fiknan b!da( it! lacau.bi16u apabila qagal dalan p6peiks6an la2
 103. 103. sega a urusan lahwin, p6tr3li6n ke uarq€ ke.an. p€*ahwinan Kos yano tinogi dip€rlukan u.ruk me.qadakan ur66n ke am-kabut, rd8k r6ntu arah Lia k.lang'k.6ut apabila me.daoat beira Gntanq kemaianqan yan9 men mpa Piha< polis terp6k5a @mpur ranqan apabila su.s6na l6lut. malur dikampung itu s€makin K€jadian amuk )€nq ben.ku di kampunq tu sei6k beberapa hari y.ng ralu meryebabkan suas6.a m6njadl rGlur'marut. xasak-klslt oengatakan dia T pah b€msa hanan m€lihat rckan €kann!€ laek.kusut :ntara satu sama a. sambil w.racebooL.co hl4sldisn4oucq/ Io3
 104. 104. kay6 sekali, sangar k3V. Serelah b€rG.h6 dan berjEya daram p6.ni6oaan vang dlcebd.ya,wons menjadi kaya .aya dan hidup m*.h. s6rba jenis kayu, b6rmac6m- T6rd6p6t bany.k k.yu-*.yan yanq bermutu di Malaysia, bunyikain d6n hintain dikibas Ked€noa6n *.b..-lebu. di tep r!m6h ketika kakak menj€mu kain yang b6ru idak pernah dlam ls6la 0 berqeGk, bek€rjo d6n lain rain) Dd disukai ol€h maiikannya @r6na sikapnya yan! k bat- (€cah b.c.h yang bonaku dl .e{la,a kiro menrebabkan ketenteram.ndan keamaran Farah me,upakan anak jati Karnpunq Gaiah dan bosiru aril .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/
 105. 105. Hidlp Rosli mBnjadi k6l6m- kahur set€lah berpissh d6.96. Ma' k.lang'kbsl b€rciap lnruk ke sekolah ke.ana peJa n celik (maral, b6rkelip ka 'p, berkedip-k€d p lmara/ Xelap kelip lamp! hasan yang d Dasang di snjung rlmahnva p6da Hari Faya V6nq lal!. b(nyi bising seperti bunyi rin kosonq d,puIu berralu tal! Ad ( m6m!k!ltin-t n mnyak yan! koson! di d6pu. sohinqga be,Liu.yi k6l€nr6ng.k€l6.tung. berruru, darad b!hasa Beranda (elesah-pes€h ked€nga6n apa)la 6ban! yanO baru be,uu, dalam bahasa M6layu. be'i!'lia.Oan, rerba.g pus ng &liD.ng'k6liboi u.gg6s d.n fu,a,ama d taman bunga. Ayrrr'nenladi lGluslh-kelas6h .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/ t05
 106. 106. k€6na 6dik m6s h b6l!m Pulano walau hai sudah rarut kalut, kusut, tidak keruan rclut-mel r€nq melanla hidupny6 lurur me.lelaskan Oad jauh kelihatan kenbang' kembut lampu yang meneGngi Hidungnya lempang *empis tlrun n6ik (dada), meng6h. monqah ln6ras), Gmbang Dad..)€ k mp.s-l€mpis m€nam.tkan p€ umbaan. bunvi s6p6ni bunvi eniin (buny Bunvi *.ncrnq-k6rcuna dari &ngk€l Oin jol6s kedonqeran. b€rdenyut denyut, k€mu! Jantunqku kenyat-kenyui apabil. m6ndapar berita itu. 106 ...rr+@r.rcn/ i, rsdJllurt/
 107. 107. be.d6nyut.denV!t, k€mut Nadr pesakir itu masih agi k ryrt-k nyut ketika dip€r ksa Bi iknya keliharan b6rseLerak k8.ana barano.bara.g yano bunyi sep€rti bunyi mengeruk' naeruk, periuk d6n la n-la n Mereka s€k6 !arga kerak.lGrik 'nembasuh Pe !k dl bel.ka.g tuhah setel6h msjis kendlr bunyl sepedL bu.y'ne.oerlk .geruk, periu( da. la nlaii Kedengaran ker.k-keruk kerika ibu membersihkan ba16.9. bunVi s6p€rti buny tin jatuh K.rang-kctung buny nya ketika t6k b6.main d€ngan tM l [osong di belakano rlmah. rry, racebooL, cohl4sldisn4oucq/ tat
 108. 108. (e6p.te'up blny sepe(i orano maL€n keropok Ayat contoh : K€Ep-keruo bunvnva kerka adik makan keropok yang dibeh ol€h 6yBh. kras.makas : rerlalu kems lbuah.buahan dan lain ain), k!a1 berteng16r 1t dak m6hu hengataht, sukar d ksndalikan lluda da. la n- lainr Ay6l contoh i Mere€ slarniist-.rike'as, ma6s apabila beri!'npa lGrcEp-l.rcio : blny orang mengecap nasa Gn tm6kanafl Ayat.ontoh K.rcsp.kercipbunyiny6ketika Mna menoecap masakan ib!nva. lGrc.p-lercup : bunyi oranq menqecao masakan lhaka.an) Ayat contoh bu meneglr adik @rafa GdenOaran kercap-lcrcuD €rika mengecap rna <a.a. & angl(ei( : bunyi soperti bunyi p nlu buruk laia! yan0 ketar enase rya) ket ka d blka dan rurLp Ayat.ontoh oaln pnru ru'nah F tiberbun! ke a.g-k6ri!r (eing-lelontans ke na sana se G 'Ayat conroh Kawasai payadipjrggr r€mplng 16ni!.s k6rlns-t(elo ranq sei€( d landa mls n kernaraL,
 109. 109. Kolam romng di iunah Dat n Ma am i. ns]Gro.id.s sejak dllands musin ke'nar.u y6.g K.wasan y6ng l.ing-konran! itu memang ridak sesua untuk diban!unkansebaqai GWasan buryisepe buryienqsel D6un pnt! didaplr Ma( T'iah bgrbuny kruy61-lG.uyul. korr[.koyak, DerFarur pan Kain buruk yafg dsi'npan d da ah s1o runahnya keobat k€Ebik karana dmala. ri[us. koyak koyak, b€rparut parlt (erobrk-*.rcb€k kakinla apabia pu6no da e<sped si meredah hutan be antara bermacaminaca barano iecL yang riada benria nenrblat leria.keria keci y.ns rida( Jamltda( suka me akukan kerj6'keria yano kercpas- .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/ la?
 110. 110. bunyi$pert bunyioEng menutop p nru d.n lingkap (akak menutup tingkp kedup- kotap apabila senja menjelang. bu.yiketukan yang i dak kuar Sayup say!p k€d6ngaran bun!i ken.p-*edp d6/i .!m6h Fa d Vano s€dano m€mbalki dindino blnyi sep6d bunyi pinggan manqkok belhanrukkan denqan Oila m6ncucl pinogan manqkuk sohingga b€rbunvl k€runO- k rano k€Ena m6rah denqan bunyi seperti orang yang Yanti mer8sa kuranq senang apabila ted€ncar bunyi tesu. kosi di b6lrkanq rumahnya, Al€t ito k.Boh'k 6lh setelah m€namatka. lar an.Ya di buny seperti bunyi d6un'daun bergeseran diliup angin, bu.yi s€Port blny orano befbisik K6d6nsaran k 5uk*esit daun 110 ...rr+@r.r@/ i, rriJl!@rt/
 111. 111. dau. pokok di r€pi runah apabia ang n &rt!p perlahan berbunyi seped engsel pintu (yanq keta0 yanq d blka Tuka.q kayu iru honyap! minyak pad6 engseldaun pintunya supaya tidak berblnyi Yasin berbrian kibang-kibut apabila diseGnO s.(umpu16n h,b.gai b6oaitipu day6 Juruiuol it! riclng.k€.oh utu( m.16i3kan b6ranOafnya Kical kicau di s€balah rurnah bercahaya beGerme apan, Kawasan taman ru k€lihalan lilau-k6oilau p6da waktu suka m€ngara-noara abu memperkarakan hal ora.g ".,r,rrbd,ro,1, rJi:fu:ourr/ 1
 112. 112. menyukainya keG.a sikapnva Ay€h *oc.h.ka.ih ddrUr'r t€rgopoh-9apah, terb!^i hunr Sik!pnya yan9 kocoh.sany.h apab la membua( kerur!sa'r te16h meruqik6. d rrrYtl s. rl'r. la ketokutaf opalr la tcrdc,'!ar blnyi kokok'belok d, b.lrlofo tur!n naik, !lanq-6lL(, f,Md,r Lia terpaksa tf9g6ldi's,r 'rkerana tidal( safO!!p kol.llq kalik dar (, na, ((: rkoh ' Mak Jah menglidantle'l r€19..rung samb I lre,ayu ayun, lerbuai bua, nrorayru Buah ,6mba, ya.g r€lah nasak tu konlal kamil apabia d(rup nz ...i,-d.;;;-ri,l=- -;;;f
 113. 113. telbua -buai, teray! ay!. Sy6llk konrang.lanti'rg d dalam buaien di bawah Do(ok kmpuno san6 kellhatan kopak. benandad€nqan berbagai Kaki penoemis itu kotor d.n drp6.uhi danqan korenO- bunyi bendo yang lre'g€seran, Bunyi kosak.&asik di seb6l ( s€mak tu seniakin ana tutak.kalil dar ora rg ra n.i 1entanq cadangan ru begnu Hidupnya menjad' kuca.Ia.n s€jak kehllanga. rsrer dra berhacam maca'n lens ku h Mal Cik lvllnah 'n€nrua <!ih. fruih diq6ranya setiap pag rW. r4eb@L. @n/j{nar1&dserEe/ 1t3
 114. 114. b€rg€mk gerak bibn dengan Mulut bu kum.lk.mit ketika Fiknan Helm rnen,adl tusul- ka.au s€jak keiadian itu. Rambur HLda 'nenjadr kusut- ma.ri konka dia bangun dari A26m men! kar ra'nbuhya Yanq kusurmusut ssb€lu6 b! menequr Lli asar menjaga menyutuhnya m€ny ct 6hbul hn!k-pikuk, bisins seka Thilag€ rdak selesa denqan slasana yaiq laquh-lagah di banyak kali lal!, menc!6h c!rah ke 0ar, ridsk raratu. L.l!.larans diFran 6ya sanoat
 115. 115. banyak kali lalu, mencurah' .'rrh keh,ar ridaL reraiur kawasan peka. ini dii6lank.n, lbu asyik lansat.languk ke menunqgu kepu an9an 6y6h. Fara p6lanco.0 lanqak.longok pemandan96n indah di Bukit bermacam-h6cam jen s lauk B6ny6k lauk.p.u* dijual di 966i Latilah pada w6ktu Gng6h bunyi s€p6rti bunyi oranq berjalan dalam lumpur, llmpur, Emak meiara.g ad k bermain di l6@k]oc!l d haaman.umah, Penquniunq pasar iro sudah b6$ dengan suasana dipasar yang l6guhl€gah dan s buk. b6rbaqai-basai bunyi s6perti L.sum.l€s.m bunyinva ker ka l5
 116. 116. Peperangan di kom tenrera. bunyi sepe(i buny debaran Farus merasakan jantunqnya lequp'legap aljabila nenerima tidak 16t6 dan tdak turus, t.qgirendah dan be.g <ang perlahan lah6n dan berhar hali ketika moa !iiaran lelakleluk bunyi seperti buny GyL patah Lekap'l€kop Gdengaran ketika Pamuda itu msncai dan mengumpul kayu ap unluk o6tuk t€.barlk bat![ tekuh, l.kah kerika dudLk be,ehat di Keden9ara.b!ny lekrhlekih d ruhah Pak Hud kerana dia blnyi sepe( or6ng be^ubng, (edenga,an lekunrtek.nl ..,r,rtbd,r@,1, rJiJrr;rt/
 117. 117. ketika tukanq k6yu memba ki pondok dl be ak6nQ runah. Lempum-lempang : bunyi e6perti be.da b€sar iaruh, bunyi yanq terlalL kuar b€ urut.tur!r Ayar conroh : K8mi sekeluarqa terkejlt aDa a Grdenqar buryi l.npum]ampans d betakang tumah sepe.t berlaku ianah tongg.*]6n!Ook : mele.gg6ngkan lbadai, Leher, melenggok lengqokka. Ayat contoh : Maria berjaran longgak,t€nOqok menuj! ke sresen bas. Lenlam]entum : blnylsepedbunyim€ram, b!.yr yang kLat Ay6t co.loh r Setiao kali tiba mus m peGyaan, bunyi lenbm lenium m6ri5m past kedengsra.. Lenlanq].ntunq : buny kuat sepert bufyi nn dipu(ul kuat Ayat contoh : Adk memlku mukulrin kosong dengaf kayu sehi'rg9a l.m.n9.le.tung b!.y nya Le angl.nrok : lerkurai l6'n6h Ayot contoh : Kanak kanak t! lenranq.lenlor d kaI rima bangufan kerana kelaparan. L€nlum-l€ntam : bunyisepert blny meria'n yang berulang r,r+od, ro L1,:1J i:Pr:ourr/
 118. 118. Ayar contoh r L.ntuh]enlam bu.vi meram ya.q dimainkan k€tl <a m€ny6mbut har perayaan. L€sut-lesak r bunyi seped bunyi kia. keras Yanq dnenylk Ayat contoh L.suk.l@.k b!nv' sebe um kokak memblano surai ayang Yang bar! direrimanYa Lsrah'letai : l€mah s!n!guh, r€su Ayat contoh : Kasihan sungquh m€lrhat kanak-kanak itu Yang l€tah letai kepen.t6n. tetung]errng : bu.yi sepo(i bunyilong diDUkul berkalik6 i Avat co.roh : Ayah menoemati buny hiung' l6ta.9 vang datang darl ar6h belakang tumah. Li.ng.liuk : be iuklur Avat contoh : Pokok bo.sa vans baru mekar ii! li.ng-liuk ditiuP ang n. Liot6.g-kedat : rdakt66tur Ayat contoh : 3a6n€ barang lama di dal6m slor AYie linr.ng-k€dak di atas lantai. Li.t.ng'pukano : ridak menenlu €rah.ya, berge€k befterp aran Ayar conbh : Oal6 an arillnrano-puk.ng aPab la dikei.r 6nlino. 8 ...rr+@r.rcn/ r, rri:tururt/
 119. 119. K6ada6n di mails perGhwinan €nak Pak Crk Nasri menlad lopak.l.pik apabila pengant. perempu6. jatuh penqsa.. meraya!, berjaran ke me6ta Azl luntan9-lanrlng d ba.dar Kuala lumDur tanpa a6h Sobaik sahala sampai di p.ntai, kami sekeluarga mandimanda saudara kep6da m€ntla Ma( lna mempel(enalkan nenrrar.y. yanq baru d6ranq dai Pe is kepada m€nanrunya Far6h te(ar k dengan baiu berwama 6erah-me6ng,r! Me.c.*'m.rcik mrny6k pan6s di d6lam kuall kerika kak6k Pesia 16rian itu 6aioritinya ".,r,rrbd,ro,1, rJi:fu:ourr/
 120. 120. dBert6io eh muda-mudi dari p6.si balik, berulang-a ( Arch b6.ia an mundar handn s6mbil menanti kep!la.gan Kita pa ! h dup rukun dan damai dalam k6hidupan dan e akkan da.pada musuh. blnli sepe i buny barang berhant!kan ya.g dibaurkan suasa.a di $labar akhbar yana s buk dengan bLny ngetu.g'ng€ ng rel€ron sudah S!h.il' t,daI tetap pendn'an dan seinA olal.alik (et k6 rembuat seb6.ang (eputusan untu( dtri.ya sendn dalam Oau. koapa d ieoi panla olang'alinq d't uD a.gin. N€nek be6yu(!r kera.a ...rr+@r.r@/ i, rriJl!@rt/ 1?0
 121. 121. selamot menyambu kelaht6n ona.g-aning lslak yang comel soyah ooyah 616u soyang. aor€nq (kerana r da( kuao Bungkosan di belakang basikal Hakim onqah-ansih kerana tidak lekas lokas m€mblat Aniza o.ry.h..nyih apabila dipui akan k€cantiknnva or6h tok Dolkhuatn ansin k€ncanq aGn menyebabkan pondoknya roboh kerana sudah ieialu Or.k-a kd kawasan itu semak. Bda s6tel6h phak seje.is rumbuhan lkeramak Ubai ub6tan r6d's onat n dihasilk3ndariDad6 o..n9. Ke uaea Hanim terpa(sa menahan peradom'perado'n ...rr+@r.rcn/ni, rsd:tur@rt/ 121
 122. 122. yans diomparl€n oeh or.ns o.ang kampung yano t d6k menyen6ngi kehad ran 'ne'eka. P6kBt-*ed6dak : sanqat p6kak Ayat contoh : l26n m€njad p€kak k€dadak s€jak ditimpa kem6lanqan P€ncono-mencono : 6rang 610l, tidak urus Avar contoh r Cikqu Ainime.equr Ban ks6.a dia membuat q6, sa p.ncong-mencoog. Pi.r-piut : anak6lcu avat conioh : Nenek sancar q.mbna den'rao k6pulanga. piat piutnya ke kampung Pincans-dncung : ridak teraiur, tidsk beru perjal6nannya Ayat contoh : Arumuo.m beij66n pi.ca.s- ,incunq fren6han kesa(ran rkib6t 1€rpiFk p3k!. Pilh.plln : ripu h€bh Ayrt contoh : shahrildbngkap kera.a seqala ruh-pilinnya rerhadap oEno ram.ile ah drketahui. Polang-palino : b€rpusnq.pusing dan berubah ar6hnya Ayat.ontoh r Perah! ya.q hamp. k6ra'n iu Oolang-paling d puk!r o'nlrak Pbnlang-pa.1i.g : b€ra.i!.gganglafgqang, b€na.i rcbah ba.qun berselsiak t?? rw.r4eb@L.@n/narxdldserue/
 123. 123. Apab la hljan, paG penonton di podang an ponr.ng-p.nting k6cru-birau, cera -berai, Bumah iangga Llnda porat- Deranda akibai litnah yang kacau bila!, cerai.berai, Hdup m6rela €'npot b€rad I tertoka. akib6l da.ipada por6k, pan& k dua rbu b6pa mereka, puc.l sunqguh, worn6 yang Mlka Fendi meniad pucail..l Pucat sunqguh, warna y6ng wajahny6 menjadi poc.r-pasi akibat honga amidemam h6bis jaha.am, habis.osak sama sekali, rosak blnasa Sayursay!ran yanO dilanam di k6blnnya punalHanah akibat diseEng oleh babi hul6., m€mpuny6i hubungon pupu M6reka sek€lualg6 cembna ...rr+@r.rcn/ r, rri:tururt/ t?3
 124. 124. dan beGyukur dapai b€t€mu kembali denoan plpu poyang yang telah lama terputus Hidup Nini dan suam'ny6 puru*-pohk ak bar suka mondenCar lihah orang Hrliz 6ba{abu pula.9 k6 rum.h keran6 takut dlmarahi bapanya. Pela.conq asino beg,lu te ar( dBnganl6yanand6ripada masyaEkar Ma 6ys a yang mesra dan ram.h.ramah. Murid s€kolah tu rebah remP.h apabra nbariba d lanqgar oeh sebuah (erera rdak musEha (, rdak peniinq, W lma ridak slka m€la(!ka. k€rja ya.q rdak mendaranqkai has ldan @oeh.temeh berba96.baga maca'n rempah Pe ablhan Mera[a dahuru ya dike.a isebagai pe 6buhaf penring b6gl penqe(soo.tan I2.1
 125. 125. be,baga-bagaimacam rompah Kedai tuncn d hujunq kampuns ada m6nl!al r6mprh-p.rawi3. b6rba0ai b6q€i m6cam rempah Mak Jah mombell rempah-plah yang bemur! dik€dai tbk b€6a96-baA6 macam r€mpah, be nacam campuran, pe bagai Hany..emp8hratus yang asi da. b6rm!tu $h6ja diqunakan Kakinya rempang .empong kerana tarjaiuh d erens blkt. hanc!4ancur m€njadi keci, hanc!r luluh, hancur berke.ai Hati Mak Som remuk redan manq6nangkan iinqkah aku anakny6 y6ng k!6ns ajar. banyak r6r6k.ya, retak.€tak Pingoan hengkuk iu r.tak- rcr6iapabi6 terialuh k3 atas Riuhrendah suasana d majlis park6hwlnan Nad dan Suha li. ...rr+@r.rcn/ i, rsdJllurt/ t25
 126. 126. kot€k.koy6k, sanqar robek tukaian Faiz robrk{.hik da. koror kemns h.ganuh denoan b!&k budak.aka k€nka Habis rohskilbit s€mua pakaian lama yang drsimpan d dalam stor ke6na dlmakan compang-complng, rob6k{abik Budak mlsk n itu beipal€6n ridak b6raturan, kacau bila! Keadaan.andahrandih di mengakibatkan keadamn b€rs€6k se6k, berantak6n lbu memarahi a&ng kerana memb 6rkan keadaan bili(ny6 berkelana, me.aya!i6yau meabaraba at. h6n.an .:n sal$mya unruk menca wano Pelbagailen6.!mpur, banya( t26 .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/
 127. 127. Ayar conroh : Co.toh rudput-.unpai yang baik dipamer€n dala'n pam6mn yang dia.jurka. o3h be'huj!ng-huluns taFm, Pa0ar rungguaanqg. dibuar dtr€p batas sayu. untuk me.ghalang dar pada ser.ogan Pnlu b6 traiko p6amin P6sanga. Pengent i diarak ke Makan6n yang dihid6nq<6n ..I.n-.ata k€rana'n€reka s€mla me'nanq sudah 8ma Ayah beak6. saki-ba*i makafan kopadr ay6m p8lih6raanny6. San.h'$maid k wrs6n Perlm.han itu akan dik0rip bema.am-mac.m sampah Kawasan terpencil du l€lah diiadikan lempat p6mbuanss. .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/ 121
 128. 128. menqalami sara-baE yans Saodara-m.6 ak6n kuni!n9. m6nqun,uqi semasa mus m bemac6m-m6cam jenis sayur sayurmayur yans dijual di pa36r t8nimasih segar dan 0ina menjelask6n kepada cikguny. &b.b'mG.b6b di6 tidok hadir ks $kolah s66m. su.ra sepertisu6E or.ng yang sudah am. m6nanoi3, tanois Pdik mensngis r6du'r.d.n k r6n6 kskinya lLka .kibar Bayi6omeliru dilah rk n s.gaF k6d.ng-kadano, ada ka anya Sekali-$kala kami seke La,qa perqimelanconq ke lu.r 12E ...rr+@r.rcn/ i, rsdJllurt/
 129. 129. ber!anti.9anli, .elah rnencelah, seL6.menyela, rerus.mener!s Prog16m televisyen pada musrm peraya6n selanq-sell deng6nd6ma.dr6m6 pop!lar Abang nan kakak ..lang-6€li.g beriaga di wakiu ma am menraqa ibu yang sedang sakn. poAubungan atau perala. ankra satu saha lain, kaita., berkait6ndenqan s€sual! Korua kampung Gmi tahu ben6r 3.lok.belo!'nasyarakat turahu nolayan itu s6mpang- sempung d pukur ombak. blny sepert bunyi o@ng S€r.k-serik bunynya €rk6 oran9 qajnya betunskus lum!s s.rak.serul me.c0.i ber eb han aiau bercu.Lran, Adi d'nas'hari q!r! disDln l?9
 130. 130. kerana b€rpakaiao s616mb6h' pada ketika iru j!ga, ranpa b.n6n$h-lenqah atau seqe.a Murid.muid s€rt3-mena ba.gun apabila ckOU maslk ke Ay6h m€miki*an .idik.midik sesuatu p€rka6 s€b6l!m msmbuat sobarang keputusan. ti&k rerslsun, intang puka.q K€adan bilik daiah sil6ng. pukang s€m.sa k€ri6da6n bersimpans.siuL s mpanq nsnyimpanO, h lir mudik Jalan raya dr daam bandar sanqat sibuk dan sildnq-siur. Cahaya sinou-c.minau d pesra har me.deka malam k6inarin. bunyi te ak dan pekik or6ng m€nggam kanrag' mall's tlo
 131. 131. golongan oranq sek!rurunan kebanyakanf ya mas'h ringcal tidak b6usun ,ap lgigi), sul.t-sulit 9'ainya kelihalan me.yorok lmasuk) le san6 ke Ar dapar melihar susup.sa3.p pe.cur yans memaslk, rum6h lnannr€ malam k€lmarin. be.bagaibasai j€nis rabn Kedai kai. Letchumi banyak meniual$bn-m.bn V6nq rjam 6ene ni 6k.hsr.kik b€bagai baga takik, tidak rala Jal.n sempit ru menjadi r.kuh'r.kah sBjak meniadi bGrb3gai bagai rali drkapal Anak kap6l m€ngikat ral - remaridengan k6has d3. .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/ 131
 132. 132. be.gema, b€4a!ng be.ta arala Sayup-sayup kedengaran azan dil6ungkan ia !n me.alun di lanah.ranih y6nq subur di Mal.ysi6 menj6d'kdn M616ysia sebaqa neoara pe,tan'an ya.q ridak berapa tera.O, su.am Pemandangan dr sana ke hatan G6daan cuaca yanq ms.dlnq P6mandanaan t.vumr.mavum d' waktu sena slnoalh 'ndah soalan yang dikemlkaf se.a,a sam6rsama. dan lumit yanq jawapannya har!s diduga, soala. unt!k m€nduga akal, sesuatu Perka,6 yang susah HarilhaGn me6enanqi tempal pertama di dalam p€tuodingan reka-teli di penngkar daerah monginoarkan 6nak mq dnya .sar tidak i€nsunsr.nqinq t1? .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/
 133. 133. Jalah-jalan 16y6 dr b6ndar b3ndahn€ direrang lampu neon p6d6 waktu ma am seoala p..ka.a ya.g ku.anq pe.ling arao tidak b€rguna s€gala tetek-bengek perlu dielakkan unruk m6ncapai k€jayaan dalafr kehidupan. Adakala.y6 me,eka adik- beradL ikai-prnqLai keran. barbagar bagaijen s nra oehbuai rnai mnai yans Tokak-tatlk ya.g terdap6t di batanq pohon kelapa tr! dilakuka. oleh goLongan Van9 ndak beGnssunsiawab. s€lu.uh ru anq dalam tublh N6nek mengadu bisa.bis. p8da Minyak yang tlmp.hr.ah d' rW, racebooL, con/ ala'xdisesouce/ ta3
 134. 134. M6Gka lari tunggang-langgang apabila t€d6ng{ bunyi yang meny€Gmkan d.n r!mah usans d hljunq kahpuns. Shikin lari tunOgang{anggang 3p6bla sekumpulan anjihq qila m€ng€Frnya ker ka balik bergerak ruru. naik {orang b€rj.lan), te.umb6n0 amb nq lp€rahu di an), tu.duk dan Sampon P6k Long runssang, rongg.l d pukur ombak d Zub6id6h berja an tunoqans- tunooit menuiu ke Dasar. Fenduduk kampuno iunqkus- lumus m6mbu6t persiopan msny6fr bul kedatanqan Ket!a Ubat-l.lat turur dLj!al oteh tuka.q !tut t,6d s oanalitu 1r.t ...r,-bd.rcn r, :ir-Ji-;;-
 135. 135. Ayah berjaan ul.ns-alit ket G menu.99! kep!langan aban!. Mustata b6rjalao ulang-aling Pohon uluh.ulai bol6h dir€mu bergerak Serak lu.un naik, me.qapuns-apu.s lkapal), Bot n€rayan iiu uhbanq. lmbing di repi jet peikanan. b6rb6s€i baga pljuk dan 6yu ayah cuba unbuk.umb.i adik yang kec6wa korana gagal T ngkah lakunya yang unc.ng- unch m€njad buah mllut b€lg66k gerak turln na k, Adik suk8 b6rma n unggang- !nggitdi taman p€mai.on, bergerak-gerak turun na k, ...rr+@r.rcn/ r, rri:tururt/ 135
 136. 136. Kanak'kanak ri6ng bermain unggar-ungqit b6rsa na kawan Permainan ungkang-ungkit tidak sesuai untuk orang ralooyan0 goyan! terayun' ayu. (b€rkaitan b8.da yang 8016 yano diganilng d daha. pokok rambuian itu unt.ng. .ndng apabira dipukur dan dit6nduk oeh bldak budak tru. b€rbaQal-boOa' warn6, aneka dilep.skan somasa m€.yambut lt6 ...rr+@r.r@/ i, rriJl!@rt/
 137. 137. Kata Ganda Berimbuhan . Kaia ganda berimblhan ialah kata ganda yang 4. Xara loreranqan .onroh.yd 'upa ,uDa.va I l . mbuha. pada kata gan& boleh terl€l6k dil 1. Awar, conlohnya berenangrenanq, reraq.k aqak, de ambai.lamb6 2. Aknn,.onrohnva ba!-bauan, man's manisan 3. Awal dan Akhn, .ontohnya bersahur sahura., berpandang pandanga., €anak anaka. 4. T6ngah s€baqai sidpan,.onlohnya l!ru. temurun, kait menO3 i, taliremai . Kat6 ga.da be,imlruha. mesti d,se&i tanda . Kata ganda be,imbuhan boleh lerdni dar pada: 1. Kata nama, coniohnya blah.blahan bunqa. bu.qaan, tumbuhrumbuhan 2, (ara.djekiif, co.tohnya besar b6sa.an, kecrl 3. (ala kerja cofrohnya berlaanfan, bersahur' sahutan beGalan salaman . Kata Sanda ber mbuhan mempu.ya beberapa . Kata Sa.da berakhtra. an bennak.a 1. Bemacao-macao, .ofrohnya bu.qa ".,r,rrbd,ro,1, rJi:fu:ourr/ 131
 138. 138. bu.gaan, daun dauoa. 2- Msnyerupai s6sMtu, conrohoya oraoq orangsn, rumahiu'n6han . Kat. Sanda bersis pan -.m plla bemakn6 Contoh :tai-remali,rulans{dmula.s . Kzla ganda borawalan ber bermakna: i. Jan.k arau bebeBpa borryak, co.tohnya be(ong-tong, berpelipeti 2, Melakukan pedu6lan lnruk beEaoiai, contohnya bersiars,ar, beriala. lara. 3. Dllam himpunan, .oniohnva lrerd!a.!u6, 4. Bebe6pa, contohnya beratus ratus, beipuluh . Kala ganda be6piran *€. .an bei,na(na: L Memiliki .irar 3ep6ni, conrohnya [ebudak- bud6k6n, k6ibu buan 2, Seaka.-okan sta! as6&, conrohnya ke'ne,ah. Ferahan, keput h pul'han 3- S.ngar, co.rohnya kegna.g qranqan, kehal!. r tuta ganda borEptrao s.. nya berhakna paling. Contohnva s€ridak rida[nya, see ok e o(nya . Kata ganda yano be,awala. mdn. dan rer bemakna mel.kukan pe6uai.n b6rulinq.!la.q. Contoh me.ud nq nuding, rer kur lut . Kata ganda y..g ber6otan b.r. an bemada Pe6ualan 6€nvaling Contoh be,asak.as6kan, borsa an.sa ama" rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/ tt6
 139. 139. senarai Kata Gatrda Berimbuhan Datr Penggunaannya Guru besar meny6mpa kan kata .lu.aluan kepada paG tetam! benari tongqanOlanggsng Mereka berdua b6rlar 6bit- ab ta. karana dik€jar anlin9. nas pului berwarna kun no Mak Cik Sa. menqh danokan adap adapan kepada totamu di majlis ken!uri kosyLk!ran. J6du6 bolajar yan! aduk- idak bersungquh'sunssuh, saifllme 6kukan k6rja yang disuruh buny6 ala.g'.langan. lekuk memaij6n9, jalan adat Sss6buah masyarakat perlu hidup mengi<ut.lural0r6r aqar harmo.idan aman. ".,r,rrbd,ro,1, rJi:fu:ourr/ 13,
 140. 140. Kanak"kanak s€kolah ambil. Percuha r€ng disodiakan ooh tid6k karuan tid.k me.cnni turasa.n Geyah anb ng anbringan s6t6lah m6ngetahul keadaan kesiharan ib!nv6. Nelmi hanya dijadikan anat- .na*an dalam kumpu an budak Mer€ka an.k-beranak h dup saling m€mb6ntu dan berkasih Andal-andaia. yang diberikan oleh Cikqu Lih dalam oji kaji halyang b€rka tan deng.n n€n0anjurka. k!6us andam- meng.nd.m 3€c6ra percums. Panas bar.n, csDat m6rah Sikap tngin-anginan Edi tidak 190
 141. 141. puii-pujia. yanq ber eb han Mal6 malu apabila mon€r ma anjuns-aniu.san dai reoa.- h6ndak melebihi, berlufr ba- Mo.€ka b€Gmpat sakawsn s6ling.t.'m.ngara.l da am Fadli suk6 .yong.6yong.n sewaklu cikgu iiada didalam berO6nrung dan berbuaibu6 Blah mmbai il! ayunremavu. FbndudLk d €mpun9 itu sa ing bahu.memb.hu dan bennacam.macam !e,jenis Belbr$i.bagai barangan dijua digeduno serbane€ r!. N6nidan Adisar ng b€6.has. bahas kerana ser ng iidal ...rr+@r.rcn/ni, rsd:tur@rt/
 142. 142. AY€h nenasihalianak ana ova aqar sentiasa berbalk-hail di I%sanga. suami ist8,i ltu korap %mandanq6n di p6rgu^ungan mamplnybl tempar y6ng pui h Kuht muka Julia nampak bcrbala.balar ksan daripad. Nadrah b.rb.bs.b3lasan sumt denqa. sahabatnF y6nq miny6k wangl €tau bonoa yang O ba melora<k3n bru-b.u.n di berbalas.bal6s tembakan Pasukan polis hutan hebedil. bcdilandsnqan pengqanas komunis dida am h!tr" @n/ narxdldsn4oue/192
 143. 143. b€rcakap.cakap, b€r nesyu6.a1 Ahl jawaiankuasa @seramatan k mplno be'bek6 b€ka tentanc halkeamanao kamp!n9, bermacam macam bekal Mas'.9'masrng nenbawa b.*al.b€kalan ket G berk€lah dalam jumah antara 11 hingga B6.belas belas FaGan d juald bltlk miiknya s€t ap har. Ayah dan ibu beli.belian b6ra.g keperluan d6pE dLa €i F sha ridak dapal m€mbuka ikalan itu keran. ta inya K!l[ muka Ar€en be,betik. 6etik kerana mengh'd.p sejen s denqan ca6 y.nq b€sar P6k Jamal akan mengadaklf majls p6rk6hwinan anaknya s.car. bearbBa.an m ngg! ".,r,rrbd,ro,1, rJi:fu:ourr/ 113
 144. 144. Bljl-brjian sagala buah ya.g borbltir Blil-billan r€no dijual di kedai itu har0a.y6 berpatutan. bBltukar rukar p6ndapat antara s.lu dengan la. men€ena b.rblncang.blncang mengenai K6ad6.n di d6l6m gla yang sungguh m6na k dan u.ik. Sungguhpun binibini6n da. mengalami @gaO6landal.m perkahwlnanny6, namun Syaf ri PbE p.min6r bola sep6k memasukistad,um unt!k menyaksikan Pe.lawanan akhir mempuny6 ba.yak blkr S€bglum s.mp5i di rumah Mallk, oerela akan merarur kawasan yang b..bukit-6ukit. 1+t
 145. 145. Bunsa'buns.ln dipotons halus- h6los untlk djadikan b!ng6 Masl€rakat Jahiiyah $ ng b6dunuh-bunuhan untuk barsambul. sambutan (k€tika Pora p8$(a b.rn.ka-nrk. di dalam p€rtaidinoan p.n1!n itu. sedikh demisedlk i. borhemat b..di*h-dikir k€ dalam tabuno. Pasan!6n ramaja u perOi b.rdu.-dn.an k6 l.mah bunqa. beratus{atus rlbu lbi angan) Set ap ha.ikilang itu d6pat mang€l@rkan produknya keq ranga.), melomp.i l6mpat Kanak.kanak itu b€ ania.ki.jo gembiG kerana memena.Oi ...rr+@r.rcn/ r, rri:tururt/
 146. 146. b6b6.6po pu uh, bany6k puluh B.Duluh-Duluh 6 (or kambinq dihrnak di ladans iernakan Syarifah borabun 6hun denqan Ek6nnya, And, di anju.o berbaqai-baqa, b€nnacarn B.r.qam{ag.m tesyef Dak.ian teram! yang had. k€ panihar : be6ambung-sambu.q, b6rkatr : Kejadla. pecah rum6h di Kampung Simpano 83ak b.6ngk!i'Engkai densan k€iad an yano sama pada : berdua-dua, berpasanq.pasano : Cikqu Mi16h menqarahGn anak muridny6 membeni!k sabuah kumpulan yanO b.r6nOkap- Bedtusj.tus : b8&rapa rctls Aynt contoh : Bedt6rarut pss6 a m€nyertai larian d Darara. Merd€ka. tq6 .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/
 147. 147. be.buai banyal ka i, bsr€but Mangsa kebllu(a. disr! makanan yang diberkan oleh ber!emb a, berse.ang-sena.q, M6roka seke uarqa bei.ri. be{elah d' icpi pania pad6 bersuka s!ka, beroe'nb ra. Sailuldan ra Gn rakannya be anqri..O mand manda di beberapa,ib!, banyak r b! B.ribuibu sp€s s rama.aha redapat di Taman Bama{a,na Mahkota yang d pamerkan d' muzium luberun9sasrunqgas. lerpurus'putus, tersedu sedu Adik menangis bersedan-sedan ker6na ma nannya diambil ol6h .",r,+@1,rc Ll,r]iJr:@frl
 148. 148. b6rrab06n ke merata rempat Emak me.gurip dEn m€ng6mas baEnq-barano mainan adik y.ng b..$pah€opah di atas k€l hatan bercahava mukanya dan lain ain (kerana kerianOan W6j.h pasangan pengantin ilu k6liharan berleri36ri keiika beberapa iahun lamanya Sudah benahun-lahun la'narya tuk Ngah tdak Plla.g ke kampuns menjengok nenek. b€rpecah k€pada banyak Ahl i6watankuasa kampu.q dirubuhkan cabang-bercabanq s6q6l, usaha cetakan, cerak. Johari b€nugas di bahagian c.p-m.ngecap d syar kat sa ing m6.r€ntuh d€ngan Ka[ak.€ronok man cuit- ...rr+@r.r@/ i, rriJl!@rt/ t9E
 149. 149. saling b6rb.las, k to kata Cumbu-cumbuan antara pasanqan mengeralkan laqi hLbon06n kekelu6rqa6n. mencuriqai anbra satu sama Me,eka berdua t dak Pern.h belbaik-baik ke6na serinq berkejar 6tau ber umba hend6k Razwan dan Man men6iki basikal d.hulu-m€ndahul!|. mBmp€dulikan, menAendah Gn, perasaan seperti redengar Ju ie kerakutan apabla dsngor denqa,an su6ra o'ang berb sik Sikap d6ngki-m.nd€ng*i h6nya akan moros.kkan ses!atu Tiiah tet.p be,keras mahu ke brrdar €mb!h-embuh.n ibunya ti rlrahan y6.g [ec lkec' Enrak 'nenjai6 kuih sebaaai ".,r,rrbd,ro,1, rJi:fu:ourr/
 150. 150. €mbel-embelan p€ndapatan makanan da. ain'lain y6ng moniamu serera hidanqan on.*' .n.k n r€ng dis€diaka.. b6ro6rak'6rak, berd6nyut JanrunqnW mula endur ondltan k€tika kaputusan pep€iksa.n diuhuhkan. J6ja 6nq3p.6nq.p.n k6l6tihan belum empuk, belum masak Buah manqga it! beu'n boeh dimaka. k€16na 6ngkah. anu lrid.k diketahui dengan t6par, hanya khyalan semata) Zainal b6rc ta-cir, nenqe ilinOi duni6 sehngqa ke fegei ontah kes€orangan, berasa suny to[ rua be,asa sedih dan 6s.. esaan lorana kelima ima analnya tifgqal di bandar 150 ...rr+@r.rcn/ni, rsd:tur@rt/
 151. 151. Hubungan meG€ b€rdua tidak pernah baik dan ser ns tin6h- memrhnah a.rara satu sama peny.kit yans menYebabkan kaki mo.jadi be.gk6k, urut Nenekrdak boreh banyak b€ria an korana nenghrdap sesuaru Yang se ngkalidisebol oranq, buah mullt orang Sik6p Naja yans ramah mesra terhadap kel!.rga oato Badrul *ing disalaheriikan dan menradi qamar-g.mnan orang. berlip6t.lip6t b.nyaknya, b€b€rapa kah lebih b6nyak daipada twlah asal lat6u Enc k Mahful mengadakan kendw kesyuku.6n kerana p€miagaannya gand6-6.rg.nda Gaya !.yanya Na.i seordng vang pinta. slngguhpun ...rr+@r.r@/ i, rriJl!@rt/ t5l
 152. 152. Ge..l-m.nssosel : salno merggesel av.r co.loh : tusanqan kembar nu sesel m6ngges.lapabila.ama herek8 diPanqgil Gurung-gunungan : gu.lng b!al.n, blkr lc.il Ay6r contoh r Eksp€disi berbasikal tru akan tamal d lowasa. glnuns' glnunqa. dr P ngY sebuah GmP!n!. mau marian, denga sepe uh Encik Malk hahs-h.bisan msmpertahank.n..dang.n yanq dikomukakan dalam dih danqkan d muka pelamin w6kru p6n93ntin seda.g P6l6m n indah t! dien![ap] de.gan h.d.p h.d.p6n. salinq menghantaL k rm. P6d6 bulan Ramadan, aoalan hanta.nenqhanrar r!adah berbuka puasa sesama j(an sentiasa borharap lmenanli. k€pulangan anaknya, ldrus, l5? ".,r,rrbd,ro,1, rJi:fu:ourr/
 153. 153. ya.g islah lama m6.9hl6n€kan Zakua. mehak3i h..um- ha,unan sebelum menghadni m.jlrs mak6n mslam itu. tompat o6n9 mehgharung lbahagian s!ng8idan lain-la n Ah Meng b./c6d6no m6h! mana.gksp ikan d h.tung' 56mbuta. heb6t-hebar6n sesuatu yanq h dup (bnatang, Tump.ha. minyak di autan a<an menjejaskan hidup Penduduk kampung hidup saliho hoo6t-mengho.mari aniara satu saha andan dalam k66da6n mengigau Per sl'wa ngen nu m€njadi isau-isa!6n Shik n sopanjang ".,r,rrbd,ro,1, rJi:fu:ourr/ t53
 154. 154. hafr pn-hamDir sa6a kuatlrya banyaknya dan lan'la nl K6bol€tun kedua dua ponruda it! imb.ng.imbanOan seh'nqga sukar b€q pengad lm€mbuar ke.ang-k€nangan, ridak barapa mEnghadiahkan cend€ramaia keoada sahabatnya s€bagai alat (Pado mesin lahit, p€rkakas rumah dan lah-lai.) ya.q rnj.r{nial6n pad6 mesin j6h t Mai yang buruk it! rolah.osak. manusb yang boleh menqubah dn nya m€njadibinatans Corita lemans s€r sala j.di- jadi.n itu h6nyalah rekaan datuk semala'mala unluk menakornai(utkn cucunya K€b.landa'bel.ndaan: bedngkah la[u s€pe( orano Bela.da, €barat b6,aran Ayat contoh : SiL.pnya ybnq t.beranda belandaan selak p! ang da lu6r nega,6 tid6k d'sena.O .",r,rtb@|, rolt J, :lJ iJrrurr/
 155. 155. aqak kabur ag6k pudar Tiba'riba p6ndangan N6n m k€kahurkabu.an s€masa baralan m8.uj! ke birk darjah N€l6yan it! dapat frenangkap *6cang-kocang.n p6l.nq seporl kamk kanak (t nqk.h lak0. fiknan dan 6in- ainl Wa aupun rolah d6w€sa, terapi s kap Linda masih mania s€pe^i k an.k'k.nakan. Lina dapal mellhar ka..ng- larang.n didas6r laL, $waki! menyelam di pul.u yang ind.h orang kaya lru b€lnu sombong da. suka t€cilm.ngecllkan s€dikn-s6dikir. tid.k se.ara tu.id b€rniaqa k cll-t6cllan .",r,rtb@|, rolt J, :lJ iJrrurr/ 155
 156. 156. kavu at8u basr p€m€gang pada jamb6t3n, s€i€n s $Embi K6t€k-t.l.16n pada jambat.n y.ng m€re.bngi sunga yanq d6ras iu sudah rosak dan Kejadian rompakan itu munskin ada t.n.-m.ng.n. d€noan plnjenEyah r6ns sedang d bur! k6.al anlar6 srru sama Ia n Mer6k6 mu a *€nalmongenal sejak oertemla. perta'na di 3Bbuah mallis makan malam, iteltnamanya selendanql Op6h ti&k lupa momakai r.ndang*6nd.nqa. sewakru seqala sesuatu ya.g d Gnans (dapat dibay6ngkrn kemba i d6l6m liki6n), sesuat! lanc Thnu tidak dap8i malupakan k€nang'k na.gan manis.ya bers6ma teman.tema. di b6rcahaya b6roam€hpan, D6 ia!h kelihat6. kilau- 156 ...rr+@r.rcn/ r, rri:tururt/
 157. 157. (ir.-kn.an yanq dibuat oteh Sw€e Lin dicant daram buku akalnnya lalu d simpan ke D. kont.n-konlanan pulang ke rumah unluk oeoyamp6 (an b6.ira yanq bar! drterifia serenir a.t perfiaiana. kanak- kanakyang menyerupai k!da Kanak.kanak G.il ru rang bErmain kuda,k!d.6n di taman samb I dlperharik6n oteh ibu Paka'an purih yang sudah tama d's 'npan kahhatan k€kuning. si,ar aki.l.k, nnqkah ak! a(- (.l.lll.ka6n ana (nya 16rsertah ketanqkasannya bennarn .",r,rtb@|, rolt J, :lJ iJrrurr/ t51
 158. 158. k6kaiban, kemes.aan (da 36 K.ram6hJ6m.han s kapnya dis€nansi ol6h jna. jnan. lambat laon, akhn akhnnya L.m.-kelamaan dra daPat men€rlma kegagalannya Sesebuah m6syarakar p€r u 36 inq toronq-menolong dan lindung'm€lindungi !nluk msn,aga keamana. s€ a k€makmuran n€9a.a deh kemas 6hata. bersama buat blai l!pa, selalu lup6 Salm lup6]upaan lntuk membuar ksrja se[ol6h yang diberikan oleh.ikgo k€rana be.da yanq diqunakan loleh kanak-kanakl unt!k bermain Emak membel' main'maa.an bem.ca'n nacam jen's Ge,ai d tepi jala. itu ada menj!a! iakan-makan.n yanq I t,! ..;a;d.;;7ni: :llnJru;,
 159. 159. merqeluar<an kat kata ya.g Taul@ L6m nemali daki o(ano sesuatu cecan yang manrs Lil oenghida.gka.ma.i3- m.hien kepada ioiamunya sangat melayani kehendaknya sehinssa menra,i, manj6 oat!k nehanja-manj6*6n cucu'cucunya sehinqgakan sanqOUP menufaikao s€ga a ca.a m6masak benna.am- macam, i€nis makan6n l(u h- huih, la!k-pauk dan iain lair) Kakak Oema. m€nonton Gncansa. masak-masakan yang disiark6. di stesen relevisy€n pada s€riap petang. W6jah Y6l be.kerut k€rur apabila makan-makanan yang dengah bersungguh'sun9!uh mempedahankan tepulusa. ...rr+@r.rcn/ r, rri:tururt/ 159
 160. 160. M.m.g.hreg.hkanr mombangga_ban0qa Gn Av6t.ontoh I E.cik s.leh me6eg.h- esah*an kejaYaan amk anaknya di dalam Peajara.. M.mudah-mud.h*an: me^ga.q06p atau m€mandanq lnl6n senoaja m6mudah- mud.h*.n korja ya.s disuruh msn0acuka., meng!s!tkan, menoabaikan me1616'kan, Jason.!ka nenshalai-bal.ikan masa yana ter uanq dsngan perkara p€rka.a yang ridaI mP^ hhrlka^ k.nrstrhan (k€kcauan dan ain laln), PenqOanas p€ngga.as kohunis keam6n6n da. kesejahter.an di m€nWbabka. huru-ha.a, meniadikan k6adaan ke 6m- ditimbulkan oleh pihak ya.g tidak bertenqsunaiawab telah menghlruna6k.n n€qara. 160 ...rr+@r.r@/ i, rriJl!@rt/
 161. 161. Prhak.pihak yang m6nOacau- bilautan keamanan neqara paiut di[enak6n hukuman rcng mengorek"nsorek tanah Anak ayam tehaka. Lan mensais-ngais lanah mencari mengeluarkan perkataan ysng s6sualu, bercakao buruk lentang lorang dan la n-l.in), Perbuatan mone61'i'nqatai sesama insan p€d! dijauhi kerana boleh membawa kepada menggoyang qoyangkan tubuh ket ka beri6lan (sepo.t rik) Gaya Zallna yano berialan menscde*-ng.dek me.adk hlk la1'k lat, berkila!-<ilau, menger p, berk lauan, p€jam Lampu hiasan yang drpasan! d anjo.O rumah Husn m€ng.lip, .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/
 162. 162. menqibarngibalk3n kopak Ayam j6ntan [u mensepat ns6Fk samb I berkokok. men6 6k-neiakkan sesuatu untuk h6mb6.itohu oranc (memb€it6hu) s$!6t0 def oan m€nyi6rk5n khabar lberita dan J!ruheb.h radio mensuar ur*.n intisar rancang. hari m6n0!sik.usik) densan jar dan lain-lain, ment€bul.nyebur atau menqambi tah! is6suaru pe.ka6, hal oran! dan rain- (k6sal6han 06.g dan lai'r larnl B.yly.nq baru meGnqka< tu mengutik'nOltik mahan yang M.mperolol-oloklan: mempermainkan dengao perk3taan 6iau perbuatan tsepen 'ne.g€j€k dan anrain) Ayar contoh , Pemuda itu m.mp€rolok- olokk6n letek rua yang tat! d depan mBrcka. l6? ...rr+@r.rcn/ r, rri:tururt/
 163. 163. membuat sesuka hati m€ogikut menqambl b66nq Gponyaan memadankan/menyepadank6n, m€ amskan nenyesuaikan Ayah momatur-naturlan kakak d€ngan a.ak l6laki kawanrya. m6n0g€ledak lsuaG da. lain- Kedengaran s!a.6 Mak Ngah toedetn-metn memarah sanoar t6liri m€miih, b8rpilih- Juna dah memilih-milih paka6n yanq s€suai dipakai o eh sambui6n har glru 6ka. hengguruno gul!ng, m6lipa. kakak memba.lu ibu nemulun- molun kain ,€ng baru diangGt men9g6mbarq€'nburk6n, &risan pemiopi. 6e.aun9- 6!ngk.n 'M€rd6ka' d dal6m 163
 164. 164. perbarisan sempena Hari menoa6no, meranqka, mencari membavangkan (dalam angan. ano..), m€ncha citakan, m€fr iknkan, merancanskan, m€Gncanakan, m6nduga Perbuatan so,i merelGrelGkan c€ita t6nla.s keburukan Ma ik borusah. sBkuai ienaga me epaskan dnidaripada pegangan ( katan dao lain la nl dengan bergerak-gerak dan 16in-lain, menqoelep&oe eoar Wan m.roni6ronr. m6hu melepask n dni d6ripada msnjad jadi Frasa.nnya rqeram da. lain-lain), moruap- Pe/asaan Badr neruap ru.p apabila teBeGmpak d€nsan m€nylnOkap dan memisahka. k€ kni k6 kanan, msmbuka. bula atau memb€lik b6lk lmuk surarda.lain-lanl Sh.hrul menyobal'nyebak t69 ...rr+@r.rcn/ r, rri:tururt/
 165. 165. k6d6s l€,ianya satu pe,s.tu, M.k cik Minah m.nY.b{t- ny.bur nama.nakny? ker..a terlalu mer nduinya sele16h m.nc6l6h c8l6h {di antara o6ns dan lain-rain), mencelah Emak henyelit-nyelit di ani6ra me.gasak, me@hpuh {di tenqah.tenoah orang ramai) Pl6 p€nonlon b6rso16k.sorsk sambil msny.sak-.y.sak di m6nyaksikan p€nawanan bo16. menjadik€n lmensanss€p) sia- memperqunakan, men96nq$p entenc, memb!ang-b!anq lwanq, t€naqa dan 6in- ain) Usah m€n5la'.l.kan usi6 remajadenaan melakukan pe.kam perka6 yang tidak berlaedah di wa(t! laoanq, menooyak, me.cabik-cabik Ftu menyovak-nyoyakkan kertas yang sudah rid6k diounak6n l6 u membuanqnva ta5
 166. 166. me.aha.-naha. lp6<eriaan dan m5n.s.*-na9ak sesuatu k6rja yanq diber ridak d slkai m6mboat sesuatu (menguqut dan lain-6 nt supaya rakut Pbk Lo.o cuba menakut nakurtan anak Lrakinya a96r tidak suka kaluar pada waklu m6ncedok I'nenyefdukl denqa. rajur, m6na.c no. ma.cing perkataan o6ng Iuk.nq masak itu menanjur nanjur lauk.pauk ke daram Johan menebu-nebu kayo yanq turu dihawa balil dai h'tr.n m6.ompokkan, ms.qumFLrkaD banyak bany6k, meny npan Pengenba a iru menimbun- nimbun ru'npur ya.o baru disab rnva unruk d berimakan kepada b naranq terna €hnya. .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/
 167. 167. re.us menlnskat (belta'nbah bednokar-ti'rokai (benapis lapis, bercusun yang sato di Brla.san pelancong yanq deningkat-ninglat setlap m€ngikut iklr lporbuabn oGng da. larn.lain), menyama.nyamai Kan6k'kan6k Gcilmud6h monltu'nnu kalak!6n orano menaga akkan, mengobarkan (semangat, p€rmusuhan dan Baisa. pem mp. negara oatriotik keoada €kval ielata semas6 menYambui per6yaah sel. ! ma.und6, m€nangguh- oa suka dEnunda-nunda kerja s€koloh yang dib€i ol6h glru w6L.!pun rebh ditegur oreh menunggu, sentiasa h€nunqgu N€n6k m6nlnggu-nunggu .",r,rtb@l,ro L1,:lJldJrrurr/ 167
 168. 168. kepu angan cucu cuclnya pada mlsim 6!t s€kolah kerana Kami tidak suka berkawan denOannya kerana p6rangainya yans suka menunjuk-nunjuk. oeniadl[an oranq marah, me06n6skan harioran!, mem€c6h'b6lahka. hLbL Oan se16lu bener melaIukan, kerap m€ngolang.ulanql perb!.tan nakalnya wa16up!n tolah mencadangkan, m€nqus0lkan Tok P€nshulu b6rj6nji skan m€ngu8-u6k.n cadancan orang orang kampung di dalam mesyu6rat 6kan da6o9. menggosok-gosok, menYapu lb! mengu6p{60 kaki adik yang te6e ilh denoan minvak urLft. 168 ...rr+@r.rcn/ i, rsdJllurt/
 169. 169. m€ngqan9gu (s6ca16 b€main- deng3n b€rsun€quh-sunsquh), m6ny6niuh, m6nyingcunq Arrh senqala mengusjl-usik Mudah-mudahan kamu b6riay. olok ook (6wak lawak, ma n' Abang &rq!6u dan bermain olot-oloka. d€.san adik. sejenis patung yang diboat !nt!kmenaIulkan burung Pesawah 6kan memasang or.nq-orangan disawah tembak-menembak, bedil membodil, .anrum'mencanlum Kejadia. Dasans-m6ma3!ns antaG pasuGn k€sel€matan dengan p€ngganas ko'nlnis memalahkandengan pas!kan lawan u.tuk memenangi ".,r,rrbd,ro,1, rJi:fu:ourr/
 170. 170. lat han b6rceranC, peimaina. P.rEng-p6r.n$n d adakan dua ka is€mingqu dik€m r6ntera. P.Mi{.1 me.qe.ai p€rk6ra ii! t€lah dibuat pao semalam. p€ h6l beaerono< s€ronok P.sta-posra6n sering kati diadaka. d Kuala Lumpu. b6( kam lidah, berr6wan bicaE Kedla-dua orang kakaknya ssr ng pokrol-pokrolan kerana ssrina bers. is h faha n dan s6ling memolo.q, pekerjaan Kerj€ porons-oemotono ka n baiu ilu dirakukan oloh ssorang ruka.q jahii berpenga aman. Siii Nurhaliza kin 'ne.jadi qoraroan, kalau ka.u ktra Ra.6r6$ny. saya per.ah bert€m! de.qannya sebe um l'10 .".r,-bd.rcn,1, :-r-Ji-;;-
 171. 171. agaknya, bar6n9 € i, kalau kalau, k ranya, seba iknya, RUp8{upanya Yana memp!nyai sekadar atau seiakal apa-apa K€loarganya hanya m.mpu menredrakan pe6iapan untuk menYambd Na R6y6 3eada. s€c€pat mungkin, s6 €kas mungk., l6las-l€kasn!€ luan Mahmud mahu pek€rja. Pekerja.ya henqhabiskan ke,ja hinaqa tid6k tinoqal lbersisa) s6drkit pun, k6semlanya sampaike akhn, s€bol€h bol6h lla m€.ggumkan s€habs-habis renaga !nt!k m€ngangker sekuat kuatnya, sek€ras- loran menolak daun pinru s.l.di.ladrny. kerana ten6lu langs!ng, sama sekali, sedik t Jangan..kalil6li melawan .",r,r+od, ro L1,:1J i:Pr:ourr/ l',l1
 172. 172. cakap oranq ya.o l€bih tu.. y6ng r€tr€niu (hari, angk6 dan Jadlalb6lajarnya te ah d r€rapka. bagi sekian-klan denqan tidak dis6ngka sangka Peristiwa yanq bs ak! selonyong-konyon9 di d€Pan matanya itu tidak dapat seboleh bolehnya, sedapat' danatfya, sedaya up6ya Azi sekrasa kuns.nya mah! meDenr"li r),rtlnil l6n ru sebol€h.Lohr,. su!(rHp lcnaga d8n fiknaf, sc k l rka, s.gala daya !s6M, bsrsu !!!l' N6na menj€rit sekmr *ulrnya kemna kesakiaf !r)rl)lr : paling kurang, ya,lg lds.dkl, serend6hrendahny, s{rid.k. Dokior mefasihnr Mak Nsah supaya b€16hat sekur.no. kuhngnya da anr o'asa 1',|? .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/
 173. 173. v€no s6n0at 6m6, pall.q lama, t dak hrk€sudatun, k€kal Kedla-dua orang tuanya r6lah menlnggalkan merekaiisa be6dik selama.lamanya s€jak p.ling l6kas, pali.o 6wal, A,ab cuba p0lans ke /um.h *1.*.sje*6snya se oms t6mat sekeh6ndak harinya sesuka Fili6 suka m€lakuk6n s€slatu 36lala-lolanF ianpa &.b ncano sehab s.h.bis (jauh, kuat, dan an 16in), seiauh.jauh, s€kua! Munah cub6 menarik benda Yaos t€rcanqkul di jalanya Orang Kaya Mamar bercha-cna mahu m€m ik lad€nO lernakan s€kehendal lsssukar h6i . Oina berseronoks€ronok semahu-mahunya keika ket 6daan ibLnya dr rumah. .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/ 113
 174. 174. *panians maram,somalam Penqem's lu tidd kesejukan dl kkilm6 ked6is6malam. Jaia memba.tu blnya m€niual kuih B6m.t. m.r. mahu membantu keroa,!a untuk menambah pendapat6n 56mingOu.minggu ad6-ada sahala aki vitl yang di6k!kan seakan-akan, sslaku, sepeni Razal seolah-olah mahu menjerit keqe'nbnaan aljab,la memperoieh kputusan yanA cemerlan! d6lam peperksaan. terpalsa) krr.u benarbena, Sepala-pala beftnd nq b,arlah se ama lsellrlh) wa(! pela.s, Sep€tanq'perangan F za berma n laya.O ayang di Padang bersarna tawan. .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/
 175. 175. seouas-puasny. r hingqa puas lkenya.g dan ain' laf), h.99. iemu llidak mahu asil avat conroh : Falah da. F6kri berenanq s.poas-p@sny6 ket ka berklnjung d tempal oe&elaha. ru Sambut-d€ny.nbur: betualas.b.lasan lporbuaaf, benurutrur!t, berganri.qa.ri, Keluaqa Mda sa6but mcrlYambur teiamu vano hadn trada yang lain, saru sahaja Nzam sat!'.6tuny6 pese a hamp r cukup, klmng $drktr, hamp r torcapai, kurano s€drktr m.rryayup apabila dia d lerima msranjurkan peraiadn di berma.am macam sayur mefjua say0.sayuEn d Seq.l.-qala l@mahlan an6k .".rr+@r. rcn/ i, rriJ-urt/ t15

×