Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kjersti cederkvist

553 views

Published on

UTEROMSNORMER I PRAKSIS

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kjersti cederkvist

 1. 1. Uteromsnormene i praksis ‐et eksempelstudie Kjersti Prytz Cederkvist Landskapsarkitekt
 2. 2. Oslo vokser• Forventet befolkningsvekst de neste 20 år ca. 200 000.• Dette vil gi behov for 80‐100 000 nye boliger.• Ca. halvparten av boligene forventes å bli realisert i indre by. 
 3. 3. Masteroppgave ”Barn i den fortettede byen”• Undersøker sammenhengen mellom fortetting og oppvekstvilkår for barn i Oslo.• Hvordan blir barn ivaretatt i nye boligprosjekter?• Kan det nye plangrunnlaget fra PBE representere en forbedring med hensyn til å sikre gode uteområder for barn?• Vurdert tre boligprosjekter i forhold til kravene som stilles.  
 4. 4. Fortetting som strategi• St.mld. nr. 31  ”Den regionale planleggingen og arealpolitikken” ‐ anbefaler fortetting som strategi for utbygging av byer og  tettsteder. Dette begrunnes med sammenhengen mellom  arealbruk og miljøbelastning.• Kommuneplan 2008 ”Oslo mot 2025: Bærekraftig utvikling” ‐ bærekraftig utvikling skal nås ved fortetting innenfor  eksisterende byggesone.
 5. 5. Bærekraftig fortetting• Bærekraft = kun reduksjon av klimagasser? • ”en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”. • vil intensjonen i et utvidet bærekraftbegrep  ivaretas  når krav  om kvalitet blir satt opp mot ønsket om betydelig fortetting?• Mål: en by som er brukbar for alle, og som er robust og  fleksibel nok til å tilpasse seg endringer i framtiden.
 6. 6. Politisk virkelighet• Byutviklingsbyråd i Oslo, Bård Folke Fredriksen (H), Aftenposten  18.mars 2010: ”Boliger i byen må ha gode uteoppholdsområder, med muligheter  for lek”. ”Det er viktig at vi bygger for barnefamilier i indre by. Da er det  avgjørende at de har trygge oppholdsrom ute”.• Byutviklingsbyråd i Oslo, Bård Folke Fredriksen (H), Aften, 8.juni  2011. Punkt nr.4 i 5‐punktsplanen for å øke boligbyggingen: ”ikke legge like mye vekt på alle krav til miljøvennlig utforming og  kulturminnevern”
 7. 7. Uteromsnormene”Normer for felles leke‐og uteoppholdsarealer for boligbygging i indre  Oslo”• Normforslaget dekker den tette byen, tilsvarende  planavgrensningen for ”forslag til kommunedelplan for byutvikling  og bevaring” (KDP‐BB).• Områdetypene i utearealnormene er samkjørt med områdetypene i  KDP‐BB. • Normforslaget gjelder felles leke‐ og uteoppholdsarealer til boliger.• Normen forutsettes lagt til grunn ved behandling av  reguleringsplaner og byggesøknader i indre Oslo.
 8. 8. Normene differensieres ut fra tetthet og bytopologi i fire  områdetyper i indre by:• Tettest: Kvadraturen, Sentrum, Strøksgater, Institusjoner. 400‐700% BRA• Tett: Sentrumsranden, Knutepunkter . Inntil 450 % BRA• Mindre tett: Sammensatte områder, Tett kvartalsbebyggelse,  Akerselva og andre områder. 350‐400% BRA.• Åpnere: Lamellbebyggelse, Frittliggende bebyggelse,  Områder knyttet til ytre by. Inntil 250 % BRA
 9. 9. Områdekart for normene
 10. 10. Normene stiller krav til:• Minstestørrelse på leke‐ og oppholdsarealer.• Fordeling av arealet på terreng/lokk.• Rommelighetskrav i forhold til lys og solinnfall +  høyde/breddeforhold.• Utformingskrav til brukbarhet, vegetasjon og lekeareal.
 11. 11. Eksempelstudie
 12. 12. Pilestredet Park
 13. 13. Tomteareal: ca 70 000 m2. TU: 213 %.  Områdetype ihht. normene: Tett. Inntil 450 % • Maksimal utnyttingsgrad i dette området iflg. KDP‐BB er betydelig  høyere enn tettheten i Pilestredet Park. • PP innfrir kravene til uteareal sett under ett – tett på delområdenivå, men det kompanseres av store, felles uterom.• Innfrir kravene til minste, felles uteareal med god margin• Lekearealer for små og større barn er prioritert.• Krav til ballekeplass ikke innfridd – skolegården på Katta.
 14. 14. Marienlyst Park
 15. 15. Tomteareal:  Ca 13 500 m2. TU 184 %.   Områdetype ihht. normene: Åpnere. Inntil 250 %• KDP‐BB tillater en høyere utnyttelse av tomta enn dagens situasjon.• MP har mindre felles uteareal enn de nye normer krever, men  høyere bebyggelse og smalere mellomrom enn normene tillater.• Innfrir kravene til minste, felles uteareal med god margin.• Lekearealer for de minste barna er prioritert (1‐3).• Krav til ballekeplass ikke innfridd – Tørteberg.
 16. 16. Sjølyststranda
 17. 17. Tomteareal:  Ca 36 500 m2. TU 340 %.   Områdetype ihht. normene: Tett. Inntil 450%• KDP‐BB tillater en høyere utnyttelse av tomta enn dagens situasjon. • Sjølyststranda har betydelig mindre felles uteareal enn normkravet , bare ca. 40%.• Innfrir kravene til minste, felles uteareal med god margin.• Avstanden mellom blokkene er ca. halvparten av det normene  krever.• Lekearealer for de minste barna er prioritert (1‐3)• Krav til ballekeplass ikke innfridd – Ferd stadion, Bygdøy.
 18. 18. Sentrale funn• Bare PP innfrir mht. størrelsen på utearealet.• Krav til opparbeiding av lekearealer for større barn ble ofte  gitt dipensasjon fra.• Alle prosjektene har lavere arealutnyttelse enn maksimal  tillatt tetthet i KDP‐BB.• Kombinasjonen høy tillatt tetthet og krav til boligandel i  prosjektene er vanskelig å forene med normkravene.
 19. 19. Planlegg store områder• ”Sikring av tilstrekkelige utearealkvaliteter i de tetteste  byområdene må skje gjennom områderegulering eller andre  områdestrategier.”(normene). • Store arealer gir større fleksibilitet mht. å strukturere  bebyggelsen hensiktsmessig. • Disse kvalitetene bør være mulig å overføre til mindre  prosjekter ved at man inkluderer dem i mer overordnede  planer, der trafikksanering vil være et viktig tiltak. 
 20. 20. Prioriter kravet om minste, sammenhengende uteareal• PBE understreker at man vil måtte gjøre avveininger mellom  to hensyn ; å sikre boligfortetting, og gi akseptable  oppvekstvilkår for barn i byen. • Normgiverne anbefaler at prosjektet sjekkes i prioritert  rekkefølge, der kravet til felles uteareal veier tyngre enn f.eks  høyde‐breddefaktor der det ikke er mulig å innfri begge deler. 
 21. 21. Still krav om ”lekedekning”• Uteromsnormene understreker at for å dekke de større  barnas behov for areal i prosjekter på over 300 % BRA ”må behovet for større utearealer dekkes ved trafikktrygg  tilgjengelighet til eksisterende parker, grøntområder og  plasser i bystrøket”. (PBE 2009a:25). • Krav om lekedekning utenfor prosjektet tilsvarende  parkeringsdekning, vil kunne motvirke overbeiting på offentlige friområder.
 22. 22. Vurder maksimumstak på tillatt tetthet og blandet bruk• ”Kommunedelplan for byutvikling og bevaring for indre Oslo  2009 – 2025” (KDP‐BB) angir maksimal tomteutnyttelse i ulike  områder av indre Oslo.• Gode løsninger blir vanskeligere jo høyere man presser  tettheten. • I prosjekter med TU (tomteutnyttelse) over 250 – 300 % er  det vanskelig å innfri krav til gode uterom, uansett  organisering av bygningene. • Ved å integrere andre typer bruk i prosjekter reduseres antall  boliger, og det blir mulig å innfri normkravene.
 23. 23. Normene kan gjøre en forskjell!• Krav til leilighetsstørrelser, UU og parkeringsdekning – ikke la  uterommene bli salderingspost• Signaliserer at kommunen prioriterer gode uterom• Gir konkret forhandlingskort i den tautrekkingen et  utbyggingsprosjekt ofte er.• Utbygger vil måtte søke dispensasjon fra noe hvis han ønsker å redusere kvaliteten i prosjektet – og han må begrunne søknaden. • Sikrer større forutsigbarhet for utbyggere ved at de klargjør  forventningene til utearealer. 
 24. 24. Vilje til kvalitet• man vil måtte gjøre avveininger mellom to hensyn ; å sikre boligfortetting, og gi akseptable oppvekstvilkår for  barn i byen. • Det er avgjørende at politikerne tar gode valg, slik at  avveiningen går i favør av kvalitet framfor fortjeneste...

×