Úkol 13

195 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Úkol 13

 1. 1. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo Předmět: Kurz práce s informacemiHISTORICKÝ VÝVOJ EVROPSKÉ MĚNOVÉ UNIE PŘED ROKEM 1993 Seminární práce Autor: Malá Kateřina UČO: 390699 Brno, prosinec 2012
 2. 2. ArgumentaceTéma týkající se vývoje Evropské měnové unie jsem si vyblarala z důvodu, že studujimezifakultně Ekonomicko-správní fakultu a Právnickou fakultu, tudíž se mě témadotýká z pohledu financí i právních aspektů. Taktéž bych se ve své bakalářské prácichtěla věnovat Evropské unii a znát předchozí vývoj je pro mě nezbytné. Vybrala jsemsi tedy období do vzniku Evropské unie a proto jsem zvolila název práce „Historickývývoj Evropské měnové unie před rokem 1993“.AnotaceTato práce se zabývá okolnostmi, které vedly k postupnému formování evropskéměnové unie do roku 1993. V první části se čtenář dozví jaké změny provázelyměnovou politiku již od prvopočátku. Další dvě části jsou konkrétnější a řeší Evropskýměnový systém společně s jeho třemi základními prvky a Jednotný evropský akt jakožtostěžejní dokument pro rozvoj hospodářské a měnové unie před vznikem Evropské unie.Klíčová slovaEvropská měnová unie, hospodářská a měnová unie, Evropský fond měnové spolupráce,Evropský měnový systém, Evropská měnová jednotka. 2
 3. 3. ÚvodEvropská měnová unie byla obrovský skokem kupředu. Sblížení Evropy uvnitř samasebe přineslo „ovoce“. Propojení, byť jen malé části světa, se stalo jedním ze způsobů,jak zajistit dobré vztahy mezi jednotlivými státy a k jejich prospěchu zlepšit vývojhospodářství. Měnová unie nám takříkajíc otevřela dveře a sblížila nás s jinýmikulturami a národnostmi.Ráda bych přiblížila vývoj a uvedla důležité mezníky. 3
 4. 4. 1 KOORDINACE MĚNOVÉ POLITIKY A DEVIZOVÝCH KURSŮPrvopočátky Evropské měnové unie se objevují již v 60. letech 20. století. Pojemměnová unie ovšem zasahuje ještě dál do historie. Názvy Latinská měnová unie aSkandinávská měnová unie příliš často nezaslechneme, ale byly nedílnou součástívývoje, při kterém Eropské země získávaly zkušenosti, díky nimž se v poslednímpůlstoletí odehrálo plno důležitých událostí. Není překvapením, že výše zmíněnépokusy o vytvoření měnové unie byly neúspěšné, ale byly to první pokusy o to, udělatněco jinak, nově a lépe.1.1 Bretton-Woodský systémVelkým krokem po 2. světové válce se stal Bretton-Woodský systém, jakožto systémregulace mezinárodních měnových vztahů byl schválen na konferenci v Bretton-Woodsza účasti 44 zemí. Princip tohoto systému spočíval ve stanovení a udržování pevnéhokurzu své měny. Parity měn byly stanovovány pouze v poměru ke zlatu, americkémudolaru a britské libře. Americký dolar se tímto stal celosvětovou rezervní měnou, kterábyla jako jediná směnitelná za zlato.1.2 Mezinárodní měnový fondV souvislosti se schválením systému vznikl i Mezinárodní měnový fond (MMF), jehožčinnost byla zahájena v první polovině roku 1947. Hlavním cílem MMF je: 1  podporovat mezinárodní měnovou spolupráci,  usnadňovat rozšiřování a vyvážený růst mezinárodního obchodu,  podporovat devizovou stabilitu,  napomáhat vytváření mnohostranných platebních systémů,  učinit své zdroje dočasně dostupné členům majícím potíže s platební bilancí,  zkrátit trvání a zmírnit stupeň nerovnováhy v mezinárodních platebních bilancích členů.Se vznikem Evropského hospodářského společenství (EHS), založeného na základě tzv.Římských smluv v roce 1957 (v platnost 1958) byl nastolen podklad pro vývoj měnovéunie jako takové. Úkolem Společenství je vytvoření společného trhu a měnové unie,stejně jako provádění společných politik nebo činností, jako podporovat harmonický,vyvážený a trvale udržitelný rozvoj hospodářského života.21.2.1 Wernerova zprávaPrvní pokus o měnovou integraci by se dal přiřadit k roku 1969. Na popud zasedajícíchčlenů byl vytvořen Wernerův výbor, podle něhož byl pojmenován i dokument, který bylpozději předložen a obsahoval další kroky k dosažení hospodářské a měnové unie(volný pohyb osob, zboží, kapitálu). Dále bylo nezbytné vytvořit vyšší subjekt, který by 4
 5. 5. se stal jakýmsi zastřešením všech států. Určité pravomoci byly tedy převedeny nanadnárodní subjekt, tedy orgány Evropského společenství. Dle Wernerovy zprávy mělamít unie dva základní znaky:3  vzájemně zafixovaný směnný kurs členských měn a  jednotnou měnovou politiku, řízenou centrální měnovou institucí, který by řídila rozpočtovou politiku a byla podřízena Evropskému parlamentu.Ačkoliv Wernerův plán měnové unie nebyl uskutečněn, Jeho postupy a pricipy, nakterých byl založen, byly použity v pozdějším procesu sjednocování měny v Evropě.1.3 Evropský fond měnové spolupráceDalším pokusem o měnovou spolupráci se stal Evropský fond měnové spolupráce (dálejen EMCF), který vyplynul z výše zmiňované Wernerovy zprávy. Byl ustaven roku1973 a v čele tohoto nově vzniklého orgánu Rady ES stál Výbor guvernérů členskýchcentrálních bank. EMCF vyvíjel činnost do prosince 1993, kdy jeho funkce následněpřevzal Evropský měnový institut.2 EVROPSKÝ MĚNOVÝ SYSTÉMEvropský měnový systém vstoupil v platnost roku 1979, čemuž předcházelo zasedánív Brémách a schválení schématu EMS tzv. Brémskou rezolucí. Cílem EMS se stalaměnová stabilita podporující obchod uvnitř společenství. Tento systém byl základnímkamenem proměnové vztahy mezi členskými státy po dlouhých 20 let. Pro Evropskýměnový systém byly příznačné tři základní prvky: 4  Evropská měnová jednotka ECU (European Currency Unit);  Mechanizmus měnových kurzů ERM (Exchange Rate Mechanism);  Úvěrové nástroje Evropského fondu pro měnovou spolupráci.3 PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ MĚNOVÉ UNIFIKACE3.1 Jednotný evropský akt (1986)Až do roku 1968 nebylo téma Evropské měnové unie součástí primárních pramenů, jakoje v tomto případě Smlouva o EHS. Na popud toho vzniknul Akt o jednotné Evropě,který se stal stěžejním dokumentem pro rozvoj hospodářské a měnové unie. Smlouva oEHS sice obsahovala jakýsi podklad pro měnovou unii, která ovšem nebyla dostatečnělegitimována, a tak došlo k rozšíření působnosti ES.S rozšířením spolupráce mezi jednotlivými členskými státy vznikly i nové problémy.Volný pohyb zboží, osob, služeb nespočívá pouze v otevření hranic bez dalšíchopatření. Politická spolupráce byla prvním nutným opatřením. S otevřením hranicpřibyla potřeba společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Nevyhnutelným krokem setímto stala další smlouva, nyní Maastrichtská smlouva o Evropské unii. Tentokrát jižbyla obsahem hospodářská, měnová a počátky politické unie. 5
 6. 6. ZávěrJak jsme poznali, Evropská měnová unie má spletitou historii a je nepochybně důležitousoučástí vývoje spolupráce mezi jednotlivými zeměmi. Po propojení informací mohuříci, že měnová unie byla výborným podnětem pro vylepšení vztahů a komunikace,jakož i pro zvýšení hospodářské úrovně států. 6
 7. 7. Obr. 1 7
 8. 8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURYInternetové zdroje:1 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Mezinárodní měnový fond:Obecné informace [online]. 2005 [cit. 2012-12-29]. Dostupné z:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/mfo_imf.html  MF je ústředním orgánem státní správy  primární zdroj  podrobný popis daného tématu  často aktualizované informace o změnách  neexistuje přepojatost – nestranné informace, faktaMonografie:2 TOMÁŠEK, Michal. Právní nástupnictví měny euro. 1. vyd. Praha: Linde, 2000.ISBN 80-7201-205-3  autor je odborník zabývající se vývojem evropské spolupráce  tématem knihy je měna v evropském prostoru, tudíž zapadá do řešené problematiky  kniha byla vydaná po všech událostech které zahrnují vývoj před vznikem EU  kniha je stylisticky, gramaticky i graficky zpracovaná na výborné úrovni  nakladatelství LINDE vydává odborné knihy na téma ekonomie, právo3 TOMÁŠEK, Michal. Právní základy evropské měnové unie. 1. vyd. Praha:BANKOVNÍ INSTITUT, 1999. ISBN 80-902243-3-4  autor je odborník zabývající se vývojem evropské spolupráce  kniha poskytuje přehled celého vývoje měnové unie, podrobný popis  jazykově bezchybně a odborně napsané  kniha byla vydaná po všech událostech které zahrnují vývoj před vznikem EU  čerpá z právních předpisů a z judikaturyOdborný článek:4 WILHELMOVÁ, L.; KLIK, S. Hospodářská a měnová unie. Informační studie[online]. Praha: [Parlamentní institut] 2000, č. 2.047 [cit. 2012-12-29]. Dostupné z:www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=20585  oba autoři dosáhli více titulů a zabývají se právem v evropském prostředí 8
 9. 9.  autoři čerpají ze smluv a dokumentů, které byly v průběhu hospodářské a měnové unie vydány autoři čerpají z cizojazyčných zdrojů, tudíž jde i o pohled jiných zemí – objektivita vydáno po všech událostech pokrývající téma práce Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. 9

×