το φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των μεροβιγγείων

916 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
916
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

το φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των μεροβιγγείων

  1. 1. ΣΑΞΗ Β4 ΣςεκούπαρΣςιπιγψσάκη ΓιώπγορΛτδία ΟππέαΣςάπαλη ΚψνςσανσίνορΝευέλη ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΤ ΢ΦΟΛΗ΢ ΠΕΙΡΑΙΑ ΢Φ. ΕΣΟ΢ 2011-12
  2. 2.  ΢σο σέλορ σοτ 5οτ και ςσιρ απφέρ σοτ 6οτ αιώνα ιδπύεσαι σο Υπαγκικό κπάσορ από σον Φλψδοβικό , γενάπφη σηρ δτναςσείαρ σψν Μεποβιγγείψν .Οι Εμυύλιοι πόλεμοι, η πολισική διάςπαςη και η κπίςη επηπέαςε ςτνολικά σον πολισιςμό σψν Υπάγκψν, με - σην τποφώπηςη σοτ εμποπίοτ και σηρ βιοσεφνίαρ, - σην εγκασάλειχη σοτ οδικού δικσύοτ και - σην παπακμή σψν πόλεψν. ΢σα σέλη σοτ 7οτ-απφέρ 8οτ αι. επικπασεί πλήπερ αδιέξοδο, γίνεσαι ένσονη η επισακσική ανάγκη για αλλαγέρ . Ππψσαγψνιςσίκο πόλο ςε όλα ατσά σα γεγονόσα έφει η εκκληςία. ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΤ ΢ΦΟΛΗ΢ ΠΕΙΡΑΙΑ ΢Φ. ΕΣΟ΢ 2011-12
  3. 3. ΣΟ ΥΡΑΓΚΙΚΟ ΒΑ΢ΙΛΕΙΟ 481-814 μ. Φ.ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΤ ΢ΦΟΛΗ΢ ΠΕΙΡΑΙΑ ΢Φ. ΕΣΟ΢ 2011-12
  4. 4.  Σο 732 ο ατλάπφηρ Κάπολορ Μαπσέλορ αναφαίσιςε σην πποέλαςη σψν Απάβψν.Επίςηρ, ίδπτςε σην δτναςσεία σψν Καπολιδών. Σο 754 γίνεσαι η ςσέχη σοτ Πιπίνοτ, γιοτ σοτ ΚάπολοτΜαπσέλοτ, από σον πάπα, ποτ απειλούμενορ από σοτρΛογγοβάπδοτρ, εγκασαλείπει σοτρ Βτζανσινούρ καιπποςεσαιπίζεσαι σοτρ Υπάγκοτρ. ΢ση ςτνέφεια, ο Πιπίνορ δώπιςεσην πεπιοφή από ση Ραβέννα μέφπι ση Ρώμη. Ο Πιπίνορ και οι γιοίσοτ ονομάςσηκαν πασπίκιοι σψν Ρψμαίψν, σίσλορ ποτςτνεπαγόσαν σην τποφπέψςη σοτ βαςιλικού οίκοτ ναπποςσασεύει σην Ρώμη. Ο Κάπολορ ο Μέγαρ κασέκσηςε πολλάεδάυη και επεξέσεινε ςημανσικά σην επικπάσειά σοτ. ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΤ ΢ΦΟΛΗ΢ ΠΕΙΡΑΙΑ ΢Φ. ΕΣΟ΢ 2011-12
  5. 5.  1. Διαίπεςε ση υπαγκική επικπάσεια ςε 200 πεπίποτ κομησείερ. Κόμησερ και επίςκοποι αςκούςαν ςσπασιψσική και πολισική διοίκηςη, ήσαν δικαςσέρ και υοποειςππάκσοπερ.  2. Θεςμόρ βαςιλικών απεςσαλμένψν για σην ευαπμογή νόμψν και διασαγμάσψν.  3. Εκκληςιαςσική μεσαππύθμιςη.ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΤ ΢ΦΟΛΗ΢ ΠΕΙΡΑΙΑ ΢Φ. ΕΣΟ΢ 2011-12
  6. 6.  774: ο Κάπολορ κασέλτςε σο κπάσορ σψν Λογγοβάπδψν. 781: γίνονσαι αππαβώνερ μεσαξύ Κψνςσανσίνοτ ΢σ΄ και Ροσπούδηρ,η οποία ήσαν κόπη σοτ Καπόλοτ. Απγόσεπα ο πάπαρ Λέψν Γ΄ ζησά ση βοήθεια σοτ Καπόλοτ. 800 μΦ.: γίνεσαι ςσέχη Καπλομάγνοτ με έδπα σο Άαφεν. Διάςσαςη Ανασολήρ και Δύςηρ. Ο Κάπολορ επιδίψξε σο ςτμβιβαςμό με σο βτζανσινό ατσοκπάσοπα. ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΤ ΢ΦΟΛΗ΢ ΠΕΙΡΑΙΑ ΢Φ. ΕΣΟ΢ 2011-12
  7. 7.  Η δτναςσεία σψν Καπολιδών ςτνένψςε σο μεγαλύσεπο μέπορ σοτ φπιςσιανικού κόςμοτ σηρ Δ. Ετπώπηρ (Γαλασία, Γεπμανία και Ισαλία). Η διοικησική ενόσησα σοτ εσεπογενούρ ατσού κπάσοτρ άπφιςε όμψρ να κλονίζεσαι, όσαν εξέλιπε η επιβλησική πποςψπικόσησα σοτ Μεγάλοτ Καπόλοτ. Ο διάδοφορ σοτ σελετσαίοτ, Λοτδοβίκορ ο Ετςεβήρ, διέππαξε λάθη ποτ έπληξαν ςοβαπά σο κύπορ σηρ ατσοκπασοπικήρ εξοτςίαρ. Μεσά σο θάνασο σοτ, σο 840, οι σπειρ γιοι σοτ (Λοτδοβίκορ, Κάπολορ Υαλακπόρ και Λοθάπιορ ) διένειμαν, με ση ςτνθήκη σοτ Βεπνσέν (843), σην κληπονομιά σοτ. Ο ππώσορ έλαβε σα εδάυη ανασολικά σοτ Ρήνοτ, ο δεύσεπορ πεπιοφέρ σηρ ςημεπινήρ Γαλλίαρ και ο σπίσορ μια ζώνη ποτ εκσεινόσαν από σο ςημεπινό Βέλγιο μέφπι σην κενσπική Ισαλία. Οι σπειρ ατσέρ εδαυικέρ ενόσησερ εππόκεισο να ςφημασίςοτν σπια από σα μεγαλύσεπα κπάση σηρ ςύγφπονηρ Ετπώπηρ, σηρ Γεπμανίαρ, σηρ Γαλλίαρ και σηρ Ισαλίαρ.
  8. 8. Σο κύπορ σηρ ατσοκπασοπικήρ εξοτςίαρ. Μεσά σο θάνασο σοτ, σο 840, οι σπειρ γιοι σοτ (Λοτδοβίκορ, Κάπολορ Υαλακπόρ και Λοθάπιορ ) διένειμαν, με ση ςτνθήκη σοτ Βεπνσέν (843), σην κληπονομιά σοτ. Ο ππώσορ έλαβε σα εδάυη ανασολικά σοτ Ρήνοτ, ο δεύσεπορ πεπιοφέρ σηρ ςημεπινήρ Γαλλίαρ και ο σπίσορ μια ζώνη ποτ εκσεινόσαν από σο ςημεπινό Βέλγιο μέφπι σην κενσπική Ισαλία. Οι σπειρ ατσέρ εδαυικέρ ενόσησερ εππόκεισο να ςφημασίςοτν σπια από σα μεγαλύσεπα κπάση σηρ ςύγφπονηρ Ετπώπηρ, σηρ Γεπμανίαρ, σηρ Γαλλίαρ και σηρ Ισαλίαρ.ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΤ ΢ΦΟΛΗ΢ ΠΕΙΡΑΙΑ ΢Φ. ΕΣΟ΢ 2011-12
  9. 9. Σςιπιγψσάκη ΛτδίαΣςάπαλη ΝευέληΣςεκούπαρ ΓιώπγορΟππέα Κψνςσανσίνορ ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΤ ΢ΦΟΛΗ΢ ΠΕΙΡΑΙΑ ΢Φ. ΕΣΟ΢ 2011-12

×