Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2nd periodical test in mother tongue

2nd pt in MT

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

2nd periodical test in mother tongue

  1. 1. Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of Talisay VENANCIO TRINIDAD SR. MEMORIAL SCHOOL IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT MOTHER TONGUE III S.Y. 2014-2015 Pangalan:___________________________________ Iskor: Petsa:_____________________________ I. Punan ang patlang ng tamang panghalip pananong na nasa loob ng kahon. SAAN, KAILAN, SINO, ANO 1. _______________ka pumunta kahapon? 2. _______________ang pangalan ng iyong ina? 3. _______________ang kasama mong namasyal sa parke? 4. _______________tayo pupunta sa Manila Zoo? 5. _______________ang iyong kaarawan? II.Isulat ang U kung unlapi,G kung gitlapi, H kung hulapi at K kung kabilaan. ____6. Kapayapaan ____8.sinabi ____10. Kasaganaan ____7. Umabot ____9. Ligpitin III. Lagyan ng panlapi ang mga salitang nasa loob ng panaklong upang mabuo ang pangungusap. 11. Umuwi si Bea na ( saya ) __________________ dahil nanalo siya sa paligsahan. 12. Maagang ( uwi ) ___________________si Carlos galling sa trabaho. 13. Sabay silang ( kain) ___________________ nang hapunan. 14. Taglay ng diwata ang ( ganda ) __________________ na wala sa iba. 15.Nagsilang siya ng isang ( lusog ) ___________________ na sanggol. IV. Lagyan ng bilang 1-5 upang maipakita ang wastong pagkakasunod-sunod batay sa alpabeto. 16.______ abo 17.______ pisara 18.______ mesa ______ tuwalya ______ guro ______ mantika ______ kalabaw ______ aklat ______ sandok ______ saya ______ papel ______ kutsara ______ paso ______ lapis ______ upuan
  2. 2. 19.______ ligo 20.______ ninuno ______ laba ______ naisin ______ liko ______ nagpunta ______ lupa ______ nilunok ______ laso ______ nakita V. Bilugan ang tamang panghalip panaklaw sa pangungusap. 21.Binigyan ng pagkain ang ( lahat, bawat isa) sa kanila na dumalo sa salu-salo. 22.( Sinuman, Anuman ) ang kanilang dala ay malugod na tinanggap ng guro. 23.Walang tumutol ( alinman, isaman ) sa kanila sa nagging desisyon ng hurado. 24.Walang (anuman, sinuman ) sa kanila ang nagsalita sa pagpupulong. 25.( Bawat isa, Kapuwa ) sila inimbitahan sa pagtitipon. VI. Iguhit ang larawan ng salitang may salungguhit na ipinapahayag sa pangungusap. 26.Si Ben ay nagdiwang ng ikapito niyang kaarawan. 27.Bumili si nanay ng upo sa palengke. 28.Saya ang nais isuot ni ate sa pagdiriwang ng Linggo ng Wika. 29.Namahinga kami sa lilim ng puno na malapit sa dagat. 30.Walang tanim na halaman ang paso. VII.Tukuyin kung anong uri ng panghalip ang sumusunod.Hanapin sa Hanay B ang tamang sagot sa Hanay A.Titik lamang ang isulat sa patlang. Hanay A Hanay B ____31.panghalip na ginagamit na panghalili na panturo sa a. Panghalip Panaklaw ngalan ng tao,bagay, lugar o Gawain. ____32. Panghalip na maaaring ipalit sa pangalan ng tao o bagay b. Panghalip Panao ngunit hindi direktang tumutukoy dito. ____33. Panghalip na ginagamit na panghalili sa ngalan ng tao. c. Panghalip Paari ____34. Panghalip na ginagamit na panghalili sa pangalan d. Panghalip Pananong ng taong nagmamay-ari ng mga bagay,hayop, pangyayari o gawain. e. Panghalip Pamatlig ____35. Panghalip na ginagamit sa pagtatanong.
  3. 3. VIII. Ibigay ang maaaring maging katapusan ng mga salaysay o pahayag. 21. Gabi na nang matulog si Sandra. Nanood siya ng palabas sa TV. Hindi siya nag-aral ng kanyang liksyon. Kinabukasan nagbigay ng test ang titser niya. 22. Maagang pumasok sa paaralan si Ellen. Dinilig niya ang mga halaman. Nilinis niya ang pisara. Nagwalis siya ng sahig. Dumating si Bb. Ocampo. __________________________________________________________________________________ 23. Nagpalipad ng saranggola ang magkakapatid na Ronald, Rodwin, at Romy. Habang lumalakas ang hangin ay lalo namang tumataas ang saranggola. Maya-maya ay – u-u-ups! __________________________________________________________________________________ 24. Nabasag ni Nilo ang plorera sa silid-aralan. Hindi pa dumarating si Gng. Flores. Wala naming nakakaita sa kanya. Nang dumating ang titser, lumapit agad si Nilo. Ipinagtapat niya ang totoong nangyari. __________________________________________________________________________________ 25. Gumawa ng maliit na palaisdaan si Mang Berto sa kanilang bakuran. Araw-araw ay hinahagisan niya ito ng pagkain. Pagkalipas ng ilang buwan, masayang-masaya siya. Godbless & Goodluck!!!! Prepared by: Maricel E.Cacao Teacher I Approved: Benilda N. Navarro Ed.D Principal I
  4. 4. Republic of the Philippines Department of Education Region IV –A CALABARZON Division of Batangas District of Talisay VENANCIO TRINIDAD SR. MEMORIAL SCHOOL Ikalawang Markahang Pagsusulit sa Mother Tongue TALAAN NG ISPISIPIKASYON LEARNING COMPETENCIES Bilang ng Aytem Bilan g ng Araw Item Placement K P/S U P/P 1. Napupunan ng angkop na panghalip pananong ang pangungusap. 5 3 1-5 2. Natutukoy kung ang panlapi ay unlapi,gitlapi,hulapi at kabilaan. 5 3 6-10 3. Nakakabitan ng tamang panlapi ang mga salitang upang makabuo ang pangungusap. 5 3 11-15 4.Napapagsunud-sunod ang mga salita ng paalpabeto. 5 3 16-20 5.Natutukoy ang tamang panghalip panaklaw sa pangungusap. 5 3 21-25 6.Naiguguhit ang larawang ipinapahayag ng pangungusap. 5 3 26-30 7.Natutukoy ang mga uri ng panghalip. 5 4 31-35 8.Naibibigay ang katapusan ng salaysay o pahayag 5 3 36-40 TOTAL 40 25 15 15 5 5 Inihanda ni: Maricel E.Cacao Guro I Pinagtibay ni: Benilda N. Navarro Ed.D Prinsipal
  5. 5. Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of Talisay VENANCIO TRINIDAD SR. MEMORIAL SCHOOL IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT MAPEH III S.Y. 2014-2015 Music Pangalan:___________________________________ Iskor: Petsa:_____________________________ I. Ibigay ang tamang sofa-syllables sa mga sumusunod na hand signals. ________1. ________5. ________2. ________ 6. ________3. ________ 7. ________4. II. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 8. Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng pag-uulit sa musika o repeated mark? A. B. C. II D. II: :II 9.Alin ang nasa pinakamataas na tono? A B C 10.Alin ang nasa pinakamababang tono? A B C
  6. 6. Arts III. Isulat ang titik ng tamang sagot. 11.Anong mga kulay ang nagbibigay ng maaliwalas, mapayapa at tahimik na pakiramdam? a. pula, dilaw at kahel b. pula, asul at lila c. pula,dilaw at kahel d. asul, lila at berde 12.Ano ang ipinapahiwatig ng mga kulay pula, dilaw at kahel bilang mainit na kulay? a. katapangan at katarungan b. kasiglahan at kasiyahan c. kapayapaan at kasarinlan d. kagandahan at kadakilaan 13.Ito ay tinatawag na kapusyawan at kadiliman ng mga kulay? a. value b. tint c. overlapping d. shade 14.Ano ang tawag sa mapusyaw na kulay na hinaluan ng puti? a. value b. neutral c. tint d. shade 15.Sino ang tanyag na pintor sa ating bansa na may kakaibang istilo sa paggamit ng mga kulay na matingkad at madilim na kulay na nagbibigay ng buhay at kagandahan sa larawan. a. Fernando Amorsolo c. Botong Francisco b. Cecil Ilacad d. Vicente Manansala 16.Ang _______ sa larawan ay pagsasaayos ng mga kulay. Ito ay nalilikha kapag ang pangalawang kulay at komplementaryong kulay ay ginamit. a. overlapping b. harmony c. still life c. resist technique 17. Ano-ano ang mga pangunahing kulay? a. pula, puti, at itim c. pula .dilaw at berde b. pula,asul at dilaw d. puti, berde at lila 18.Anong kulay ang mabubuo kapag pinaghalo ang asul at dilaw? a. berde b. lila c. pula d. orange 19. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng pangunahing kulay? a. c. b. d. 20. Nais ng guro mo nalumikha kayo ng larawan na may madilim na kulay . Paano mo ito gagawin? a. hahaluan mo ng itim ang kulay na napili mo para sa larawan. b.lalagyan mo ng maraming puti upang maging madilim ito. c. pagsasama-samahin mo ang lahat ng kulay. d. hindi ka na lang gagawa dahil hindi ka marunong.
  7. 7. HEALTH IV. Piliin ang titik ng tamang sagot. 21. Ano ang importanteng paraan upang makaiwas sa mga karamdaman.Ito ay ang _____. a.droga b. mga bitamina c. paracetamol d. bakuna 22. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng healthy lifestyle? a.maayos na nutrisyon b. sobra sa pagkain c. sobrang ehersisyo d. kulang sa pagkain 23. Ano ang tamang paraan ng pagpapanatili ng malusog na pamumuhay.Ito ay maipapakita sa pamamagitan ng _____. a.paglilinis ng katawan bago matulog b.paglalaro ng basketbol araw-araw. c.Panonood ng telebisyon sa buong magdamag. d. Pakikipag-usap sa mga kaibigan 24. Ang virus, bacteria, at fungi ay nagdadala ng sakit. Ano ang tawag sa kanila ? a.tagapagdala b. tagapag-alaga c . tagahatid d. tagapagtaglay 25. Alin ang naglalarawan ng malusog na bata? a.mahilig siyang magpuyat b. masustansiyang pagkain ang kaniyang kinakain. c.hindi siya kumukunsulta sa doctor. d. may sira ang kanyang mga ngipin. 26. Alin ang nagpapakita ng maayos na pangangalaga ng kalusugan? a. c. b. d. 27. Ano ang tamang paraan ng pagpapahalaga sa kalusugan? a.Pagkain ng junk food. b.Hindi nag- eehersisyo. c.Pagkain ng masustansiyang pagkain araw-araw. d.Hindi pagkain ng prutas at gulay. 28. Ano ang dapat gawin bago at pagkatapos kumain? a.matulog b.maglaro c.manood ng t.v. d.maghugas ng kamay 29. Ano ang naiiwasan dahil sa bakuna? a.tigdas b.cancer c.sakit ng ulo d. lagnat 30. Paano ka naiimpluwensiyahan ng iyong mga kaibigan upang manatiling malusog ang iyong katawan. a.Sa pagpili ng aking dapat at hindi dapat kainin. b. Pagbili ng mga bagay na hindi ko naman kailangan. c.Sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan. d.Sa pagkakalat sa kapaligiran.
  8. 8. P.E. V. Sagutin ng TAMA o MALI ang bawat pahayag. ______31. Ang pag-e-ehersisyo ay nakatutulong upang lumakas ang ating katawan. ______32. Ang bao ay pwede din nating gamiting pang-ehersisyo. ______33. Ang non- lokomotor ay ang paggalaw mula sa isang pwesto patungo sa ibang pwesto o lugar. ______34. Sa FROG SITTING ay nakataas ang kaliwang hita. ______35. Ang lokomotor non-lokomotor ay ang tinatawag na self-space o paggalaw sa isang pwesto o sa kinatatayuan. VI. Ibigay ang hinihingi sa bawat bilang. a. Tatlong Lokomotor na ehersisyo o galaw: 36)________________________ 37)________________________ 38)________________________ b. Dalawang non-lokomotor na ehersisyo o galaw: 39)________________________ 40)________________________ Godbless & Goodluck!!!! Prepared by: Maricel E.Cacao Teacher I Approved: Benilda N. Navarro Ed.D Principal I

×