SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Republic of the Philippines 
Department of Education 
Region IV-A CALABARZON 
Division of Batangas 
District of Talisay 
VENANCIO TRINIDAD SR. MEMORIAL SCHOOL 
IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT 
MOTHER TONGUE III 
S.Y. 2014-2015 
Pangalan:___________________________________ Iskor: 
Petsa:_____________________________ 
I. Punan ang patlang ng tamang panghalip pananong na nasa loob ng kahon. 
SAAN, KAILAN, 
SINO, ANO 
1. _______________ka pumunta kahapon? 
2. _______________ang pangalan ng iyong ina? 
3. _______________ang kasama mong namasyal sa parke? 
4. _______________tayo pupunta sa Manila Zoo? 
5. _______________ang iyong kaarawan? 
II.Isulat ang U kung unlapi,G kung gitlapi, H kung hulapi at K kung kabilaan. 
____6. Kapayapaan ____8.sinabi ____10. Kasaganaan 
____7. Umabot ____9. Ligpitin 
III. Lagyan ng panlapi ang mga salitang nasa loob ng panaklong upang mabuo ang pangungusap. 
11. Umuwi si Bea na ( saya ) __________________ dahil nanalo siya sa paligsahan. 
12. Maagang ( uwi ) ___________________si Carlos galling sa trabaho. 
13. Sabay silang ( kain) ___________________ nang hapunan. 
14. Taglay ng diwata ang ( ganda ) __________________ na wala sa iba. 
15.Nagsilang siya ng isang ( lusog ) ___________________ na sanggol. 
IV. Lagyan ng bilang 1-5 upang maipakita ang wastong pagkakasunod-sunod batay sa alpabeto. 
16.______ abo 17.______ pisara 18.______ mesa 
______ tuwalya ______ guro ______ mantika 
______ kalabaw ______ aklat ______ sandok 
______ saya ______ papel ______ kutsara 
______ paso ______ lapis ______ upuan
19.______ ligo 20.______ ninuno 
______ laba ______ naisin 
______ liko ______ nagpunta 
______ lupa ______ nilunok 
______ laso ______ nakita 
V. Bilugan ang tamang panghalip panaklaw sa pangungusap. 
21.Binigyan ng pagkain ang ( lahat, bawat isa) sa kanila na dumalo sa salu-salo. 
22.( Sinuman, Anuman ) ang kanilang dala ay malugod na tinanggap ng guro. 
23.Walang tumutol ( alinman, isaman ) sa kanila sa nagging desisyon ng hurado. 
24.Walang (anuman, sinuman ) sa kanila ang nagsalita sa pagpupulong. 
25.( Bawat isa, Kapuwa ) sila inimbitahan sa pagtitipon. 
VI. Iguhit ang larawan ng salitang may salungguhit na ipinapahayag sa pangungusap. 
26.Si Ben ay nagdiwang ng ikapito niyang kaarawan. 
27.Bumili si nanay ng upo sa palengke. 
28.Saya ang nais isuot ni ate sa pagdiriwang ng Linggo ng Wika. 
29.Namahinga kami sa lilim ng puno na malapit sa dagat. 
30.Walang tanim na halaman ang paso. 
VII.Tukuyin kung anong uri ng panghalip ang sumusunod.Hanapin sa Hanay B ang tamang sagot sa 
Hanay A.Titik lamang ang isulat sa patlang. 
Hanay A Hanay B 
____31.panghalip na ginagamit na panghalili na panturo sa a. Panghalip Panaklaw 
ngalan ng tao,bagay, lugar o Gawain. 
____32. Panghalip na maaaring ipalit sa pangalan ng tao o bagay b. Panghalip Panao 
ngunit hindi direktang tumutukoy dito. 
____33. Panghalip na ginagamit na panghalili sa ngalan ng tao. c. Panghalip Paari 
____34. Panghalip na ginagamit na panghalili sa pangalan d. Panghalip Pananong 
ng taong nagmamay-ari ng mga bagay,hayop, 
pangyayari o gawain. e. Panghalip Pamatlig 
____35. Panghalip na ginagamit sa pagtatanong.
VIII. Ibigay ang maaaring maging katapusan ng mga salaysay o pahayag. 
21. Gabi na nang matulog si Sandra. Nanood siya ng palabas sa TV. Hindi siya nag-aral ng kanyang 
liksyon. Kinabukasan nagbigay ng test ang titser niya. 
22. Maagang pumasok sa paaralan si Ellen. Dinilig niya ang mga halaman. Nilinis niya ang pisara. 
Nagwalis siya ng sahig. Dumating si Bb. Ocampo. 
__________________________________________________________________________________ 
23. Nagpalipad ng saranggola ang magkakapatid na Ronald, Rodwin, at Romy. Habang lumalakas 
ang hangin ay lalo namang tumataas ang saranggola. Maya-maya ay – u-u-ups! 
__________________________________________________________________________________ 
24. Nabasag ni Nilo ang plorera sa silid-aralan. Hindi pa dumarating si Gng. Flores. Wala naming 
nakakaita sa kanya. Nang dumating ang titser, lumapit agad si Nilo. Ipinagtapat niya ang totoong 
nangyari. 
__________________________________________________________________________________ 
25. Gumawa ng maliit na palaisdaan si Mang Berto sa kanilang bakuran. Araw-araw ay hinahagisan 
niya ito ng pagkain. Pagkalipas ng ilang buwan, masayang-masaya siya. 
Godbless & Goodluck!!!! 
Prepared by: 
Maricel E.Cacao 
Teacher I 
Approved: 
Benilda N. Navarro Ed.D 
Principal I
Republic of the Philippines 
Department of Education 
Region IV –A CALABARZON 
Division of Batangas 
District of Talisay 
VENANCIO TRINIDAD SR. MEMORIAL SCHOOL 
Ikalawang Markahang Pagsusulit sa Mother Tongue 
TALAAN NG ISPISIPIKASYON 
LEARNING COMPETENCIES 
Bilang 
ng 
Aytem 
Bilan 
g ng 
Araw 
Item Placement 
K P/S U P/P 
1. Napupunan ng angkop na panghalip pananong ang 
pangungusap. 
5 
3 
1-5 
2. Natutukoy kung ang panlapi ay unlapi,gitlapi,hulapi at 
kabilaan. 
5 3 6-10 
3. Nakakabitan ng tamang panlapi ang mga salitang upang 
makabuo ang pangungusap. 
5 3 11-15 
4.Napapagsunud-sunod ang mga salita ng paalpabeto. 
5 3 16-20 
5.Natutukoy ang tamang panghalip panaklaw sa pangungusap. 
5 3 21-25 
6.Naiguguhit ang larawang ipinapahayag ng pangungusap. 
5 3 26-30 
7.Natutukoy ang mga uri ng panghalip. 
5 4 31-35 
8.Naibibigay ang katapusan ng salaysay o pahayag 
5 3 36-40 
TOTAL 40 25 15 15 5 5 
Inihanda ni: 
Maricel E.Cacao 
Guro I 
Pinagtibay ni: 
Benilda N. Navarro Ed.D 
Prinsipal
Republic of the Philippines 
Department of Education 
Region IV-A CALABARZON 
Division of Batangas 
District of Talisay 
VENANCIO TRINIDAD SR. MEMORIAL SCHOOL 
IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT 
MAPEH III 
S.Y. 2014-2015 
Music 
Pangalan:___________________________________ Iskor: 
Petsa:_____________________________ 
I. Ibigay ang tamang sofa-syllables sa mga sumusunod na hand signals. 
________1. ________5. 
________2. ________ 6. 
________3. ________ 7. 
________4. 
II. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 
8. Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng pag-uulit sa musika o repeated mark? 
A. B. C. II D. II: :II 
9.Alin ang nasa pinakamataas na tono? 
A B C 
10.Alin ang nasa pinakamababang tono? 
A B C
Arts 
III. Isulat ang titik ng tamang sagot. 
11.Anong mga kulay ang nagbibigay ng maaliwalas, mapayapa at tahimik na pakiramdam? 
a. pula, dilaw at kahel 
b. pula, asul at lila 
c. pula,dilaw at kahel 
d. asul, lila at berde 
12.Ano ang ipinapahiwatig ng mga kulay pula, dilaw at kahel bilang mainit na kulay? 
a. katapangan at katarungan 
b. kasiglahan at kasiyahan 
c. kapayapaan at kasarinlan 
d. kagandahan at kadakilaan 
13.Ito ay tinatawag na kapusyawan at kadiliman ng mga kulay? 
a. value b. tint c. overlapping d. shade 
14.Ano ang tawag sa mapusyaw na kulay na hinaluan ng puti? 
a. value b. neutral c. tint d. shade 
15.Sino ang tanyag na pintor sa ating bansa na may kakaibang istilo sa paggamit ng mga kulay na 
matingkad at madilim na kulay na nagbibigay ng buhay at kagandahan sa larawan. 
a. Fernando Amorsolo c. Botong Francisco 
b. Cecil Ilacad d. Vicente Manansala 
16.Ang _______ sa larawan ay pagsasaayos ng mga kulay. Ito ay nalilikha kapag ang pangalawang 
kulay at komplementaryong kulay ay ginamit. 
a. overlapping b. harmony c. still life c. resist technique 
17. Ano-ano ang mga pangunahing kulay? 
a. pula, puti, at itim c. pula .dilaw at berde 
b. pula,asul at dilaw d. puti, berde at lila 
18.Anong kulay ang mabubuo kapag pinaghalo ang asul at dilaw? 
a. berde b. lila c. pula d. orange 
19. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng pangunahing kulay? 
a. c. 
b. d. 
20. Nais ng guro mo nalumikha kayo ng larawan na may madilim na kulay . Paano mo ito gagawin? 
a. hahaluan mo ng itim ang kulay na napili mo para sa larawan. 
b.lalagyan mo ng maraming puti upang maging madilim ito. 
c. pagsasama-samahin mo ang lahat ng kulay. 
d. hindi ka na lang gagawa dahil hindi ka marunong.
HEALTH 
IV. Piliin ang titik ng tamang sagot. 
21. Ano ang importanteng paraan upang makaiwas sa mga karamdaman.Ito ay ang _____. 
a.droga b. mga bitamina c. paracetamol d. bakuna 
22. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng healthy lifestyle? 
a.maayos na nutrisyon b. sobra sa pagkain c. sobrang ehersisyo d. kulang sa pagkain 
23. Ano ang tamang paraan ng pagpapanatili ng malusog na pamumuhay.Ito ay maipapakita sa 
pamamagitan ng _____. 
a.paglilinis ng katawan bago matulog 
b.paglalaro ng basketbol araw-araw. 
c.Panonood ng telebisyon sa buong magdamag. 
d. Pakikipag-usap sa mga kaibigan 
24. Ang virus, bacteria, at fungi ay nagdadala ng sakit. Ano ang tawag sa kanila ? 
a.tagapagdala b. tagapag-alaga c . tagahatid d. tagapagtaglay 
25. Alin ang naglalarawan ng malusog na bata? 
a.mahilig siyang magpuyat 
b. masustansiyang pagkain ang kaniyang kinakain. 
c.hindi siya kumukunsulta sa doctor. 
d. may sira ang kanyang mga ngipin. 
26. Alin ang nagpapakita ng maayos na pangangalaga ng kalusugan? 
a. c. 
b. d. 
27. Ano ang tamang paraan ng pagpapahalaga sa kalusugan? 
a.Pagkain ng junk food. 
b.Hindi nag- eehersisyo. 
c.Pagkain ng masustansiyang pagkain araw-araw. 
d.Hindi pagkain ng prutas at gulay. 
28. Ano ang dapat gawin bago at pagkatapos kumain? 
a.matulog b.maglaro c.manood ng t.v. d.maghugas ng kamay 
29. Ano ang naiiwasan dahil sa bakuna? 
a.tigdas b.cancer c.sakit ng ulo d. lagnat 
30. Paano ka naiimpluwensiyahan ng iyong mga kaibigan upang manatiling malusog ang iyong 
katawan. 
a.Sa pagpili ng aking dapat at hindi dapat kainin. 
b. Pagbili ng mga bagay na hindi ko naman kailangan. 
c.Sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan. 
d.Sa pagkakalat sa kapaligiran.
P.E. 
V. Sagutin ng TAMA o MALI ang bawat pahayag. 
______31. Ang pag-e-ehersisyo ay nakatutulong upang lumakas ang ating katawan. 
______32. Ang bao ay pwede din nating gamiting pang-ehersisyo. 
______33. Ang non- lokomotor ay ang paggalaw mula sa isang pwesto patungo sa ibang pwesto o 
lugar. 
______34. Sa FROG SITTING ay nakataas ang kaliwang hita. 
______35. Ang lokomotor non-lokomotor ay ang tinatawag na self-space o paggalaw sa isang pwesto 
o sa kinatatayuan. 
VI. Ibigay ang hinihingi sa bawat bilang. 
a. Tatlong Lokomotor na ehersisyo o galaw: 
36)________________________ 
37)________________________ 
38)________________________ 
b. Dalawang non-lokomotor na ehersisyo o galaw: 
39)________________________ 
40)________________________ 
Godbless & Goodluck!!!! 
Prepared by: 
Maricel E.Cacao 
Teacher I 
Approved: 
Benilda N. Navarro Ed.D 
Principal I
2nd periodical test in mother tongue

More Related Content

What's hot

FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
NiniaLoboPangilinan
 

What's hot (20)

K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
 
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TESTGRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
 
Periodical Test in Science 2
Periodical Test in Science 2Periodical Test in Science 2
Periodical Test in Science 2
 
K to 12 Mother Tongue Base Grade 2 (4RTH Quarter Summative Test)
K to 12 Mother Tongue Base Grade 2 (4RTH Quarter Summative Test)K to 12 Mother Tongue Base Grade 2 (4RTH Quarter Summative Test)
K to 12 Mother Tongue Base Grade 2 (4RTH Quarter Summative Test)
 
K to 12 Mother Tongue Base MTB Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Mother Tongue Base MTB Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Mother Tongue Base MTB Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Mother Tongue Base MTB Grade 2 (3rd Periodical Exam)
 
GRADE 2 English SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 English SECOND PERIODIC TESTGRADE 2 English SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 English SECOND PERIODIC TEST
 
Module grade 1
Module grade 1Module grade 1
Module grade 1
 
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First GradingESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
 
Second periodic test science 3
Second periodic test  science 3Second periodic test  science 3
Second periodic test science 3
 
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
 
Second periodical test english grade 3
Second periodical test english grade 3Second periodical test english grade 3
Second periodical test english grade 3
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
 
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
 
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwaFilipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
 
3rd quarter exam Math.docx
3rd quarter exam Math.docx3rd quarter exam Math.docx
3rd quarter exam Math.docx
 

Viewers also liked (7)

Grade 3 A.P. Teachers Guide
Grade 3 A.P. Teachers GuideGrade 3 A.P. Teachers Guide
Grade 3 A.P. Teachers Guide
 
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)
 
Mga Uri ng Panghalip
Mga Uri ng PanghalipMga Uri ng Panghalip
Mga Uri ng Panghalip
 
K TO 12 GRADE 3 Unit Test in ENGLISH
K TO 12 GRADE 3 Unit Test in ENGLISHK TO 12 GRADE 3 Unit Test in ENGLISH
K TO 12 GRADE 3 Unit Test in ENGLISH
 
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
 

Similar to 2nd periodical test in mother tongue

Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docxQuarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
JoanAvila11
 
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
EDITHA HONRADEZ
 
Filipino iv 4th qtr
Filipino iv  4th qtrFilipino iv  4th qtr
Filipino iv 4th qtr
Shaw Cruz
 
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptxQ2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
JonilynUbaldo1
 

Similar to 2nd periodical test in mother tongue (20)

First summative-test
First summative-testFirst summative-test
First summative-test
 
Diagnostic test grade 2
Diagnostic test grade 2Diagnostic test grade 2
Diagnostic test grade 2
 
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docxQuarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
 
Filipino philos
Filipino philosFilipino philos
Filipino philos
 
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
 
Periodical / Quarter 3 - Test for Grade 1 Pupils
Periodical / Quarter 3 - Test for Grade 1 PupilsPeriodical / Quarter 3 - Test for Grade 1 Pupils
Periodical / Quarter 3 - Test for Grade 1 Pupils
 
Filipino 4
Filipino 4Filipino 4
Filipino 4
 
Third summative test (2nd quarter)
Third summative test (2nd quarter)Third summative test (2nd quarter)
Third summative test (2nd quarter)
 
WEEK 4.docx
WEEK 4.docxWEEK 4.docx
WEEK 4.docx
 
Quarter 3-week-1-worksheet (1)
Quarter 3-week-1-worksheet (1)Quarter 3-week-1-worksheet (1)
Quarter 3-week-1-worksheet (1)
 
2nd quarter test 2017 2018
2nd quarter test 2017 20182nd quarter test 2017 2018
2nd quarter test 2017 2018
 
Quarter 2-PERIODIC TEST-FILIPINO-4-2022-2023.docx
Quarter 2-PERIODIC TEST-FILIPINO-4-2022-2023.docxQuarter 2-PERIODIC TEST-FILIPINO-4-2022-2023.docx
Quarter 2-PERIODIC TEST-FILIPINO-4-2022-2023.docx
 
4th periodical esp v
4th periodical esp v4th periodical esp v
4th periodical esp v
 
activities.docx
activities.docxactivities.docx
activities.docx
 
AP and ESP.pptx
AP and ESP.pptxAP and ESP.pptx
AP and ESP.pptx
 
Ika 2 markahang pagsusulit sa araling panlipunan i
Ika 2 markahang pagsusulit sa araling panlipunan iIka 2 markahang pagsusulit sa araling panlipunan i
Ika 2 markahang pagsusulit sa araling panlipunan i
 
St all subjects 1 q3_
St all subjects 1 q3_St all subjects 1 q3_
St all subjects 1 q3_
 
Filipino iv 4th qtr
Filipino iv  4th qtrFilipino iv  4th qtr
Filipino iv 4th qtr
 
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptxQ2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
 
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at OpinyonMtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
 

More from Kate Castaños

English tg 3 third quarter
English tg 3 third quarterEnglish tg 3 third quarter
English tg 3 third quarter
Kate Castaños
 
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
Kate Castaños
 

More from Kate Castaños (20)

English 3-lm-quarter-4
English 3-lm-quarter-4English 3-lm-quarter-4
English 3-lm-quarter-4
 
English 3-tg-q4
English 3-tg-q4English 3-tg-q4
English 3-tg-q4
 
English 3 tg q4
English 3 tg q4English 3 tg q4
English 3 tg q4
 
English 3 lm quarter 4
English 3 lm quarter 4English 3 lm quarter 4
English 3 lm quarter 4
 
English 3 lm quarter 3
English 3 lm quarter 3English 3 lm quarter 3
English 3 lm quarter 3
 
English 3 tg 3rd quarter
English 3 tg 3rd quarterEnglish 3 tg 3rd quarter
English 3 tg 3rd quarter
 
Science 3 lm draft 4.10.2014
Science 3 lm draft 4.10.2014Science 3 lm draft 4.10.2014
Science 3 lm draft 4.10.2014
 
Science 3 tg draft 4.10.2014 yes
Science 3 tg draft 4.10.2014 yesScience 3 tg draft 4.10.2014 yes
Science 3 tg draft 4.10.2014 yes
 
Second periodical test mtb mle
Second periodical test mtb mleSecond periodical test mtb mle
Second periodical test mtb mle
 
Pangalawang markahang pagsusulit ap3
Pangalawang markahang pagsusulit ap3Pangalawang markahang pagsusulit ap3
Pangalawang markahang pagsusulit ap3
 
Esp 3 2nd pt 2014 2015
Esp 3 2nd pt 2014 2015Esp 3 2nd pt 2014 2015
Esp 3 2nd pt 2014 2015
 
Ap3 2nd pt calabarzon
Ap3 2nd pt calabarzonAp3 2nd pt calabarzon
Ap3 2nd pt calabarzon
 
English 3 lm quarter 3
English 3 lm quarter 3English 3 lm quarter 3
English 3 lm quarter 3
 
English 3 third quarter
English 3 third quarterEnglish 3 third quarter
English 3 third quarter
 
English 3 lm quarter 3
English 3 lm quarter 3English 3 lm quarter 3
English 3 lm quarter 3
 
English tg 3 third quarter
English tg 3 third quarterEnglish tg 3 third quarter
English tg 3 third quarter
 
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
 
English 3 lm 2nd qt part 1
English 3 lm 2nd qt part 1English 3 lm 2nd qt part 1
English 3 lm 2nd qt part 1
 
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
 
5. english teacher s guide grade 3 (2nd quarter)
5. english teacher s guide grade 3 (2nd quarter)5. english teacher s guide grade 3 (2nd quarter)
5. english teacher s guide grade 3 (2nd quarter)
 

Recently uploaded

MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................
ferdinandsanbuenaven
 
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
vh27pvs4b5
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
PaulineMae5
 
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
vh27pvs4b5
 
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptxAP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
DonnaMaeSuplagio
 
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptxPurple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
JayliePea
 
Classroom observation PowerPoint about florante at laura.pptx
Classroom observation PowerPoint about florante at laura.pptxClassroom observation PowerPoint about florante at laura.pptx
Classroom observation PowerPoint about florante at laura.pptx
Lolita Gomez
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
AizaStamaria3
 
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
junielleomblero
 
669416825-Epekto-Ng-Kolonyalismo-Sa-Timog-Silangang-Asya-at-Silangang-Asya (1...
669416825-Epekto-Ng-Kolonyalismo-Sa-Timog-Silangang-Asya-at-Silangang-Asya (1...669416825-Epekto-Ng-Kolonyalismo-Sa-Timog-Silangang-Asya-at-Silangang-Asya (1...
669416825-Epekto-Ng-Kolonyalismo-Sa-Timog-Silangang-Asya-at-Silangang-Asya (1...
KathlyneJhayne
 

Recently uploaded (20)

Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusapAyos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
 
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptxANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
 
Pagbuo o Paggawa ng Portfolio at Bionote
Pagbuo o Paggawa ng Portfolio at BionotePagbuo o Paggawa ng Portfolio at Bionote
Pagbuo o Paggawa ng Portfolio at Bionote
 
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. pptLumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
 
MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................
 
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
 
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxCor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
 
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
 
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang VisayasAng Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
 
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptxAP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
 
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptxPurple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
 
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptxFATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
 
MODYUL 2 Talento Mo, Tuklasin ,Kilalanin at Paunlarin.pptx
MODYUL 2 Talento Mo, Tuklasin ,Kilalanin at Paunlarin.pptxMODYUL 2 Talento Mo, Tuklasin ,Kilalanin at Paunlarin.pptx
MODYUL 2 Talento Mo, Tuklasin ,Kilalanin at Paunlarin.pptx
 
Classroom observation PowerPoint about florante at laura.pptx
Classroom observation PowerPoint about florante at laura.pptxClassroom observation PowerPoint about florante at laura.pptx
Classroom observation PowerPoint about florante at laura.pptx
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
 
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdfARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
 
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
 
669416825-Epekto-Ng-Kolonyalismo-Sa-Timog-Silangang-Asya-at-Silangang-Asya (1...
669416825-Epekto-Ng-Kolonyalismo-Sa-Timog-Silangang-Asya-at-Silangang-Asya (1...669416825-Epekto-Ng-Kolonyalismo-Sa-Timog-Silangang-Asya-at-Silangang-Asya (1...
669416825-Epekto-Ng-Kolonyalismo-Sa-Timog-Silangang-Asya-at-Silangang-Asya (1...
 
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINTESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
 

2nd periodical test in mother tongue

 • 1. Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of Talisay VENANCIO TRINIDAD SR. MEMORIAL SCHOOL IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT MOTHER TONGUE III S.Y. 2014-2015 Pangalan:___________________________________ Iskor: Petsa:_____________________________ I. Punan ang patlang ng tamang panghalip pananong na nasa loob ng kahon. SAAN, KAILAN, SINO, ANO 1. _______________ka pumunta kahapon? 2. _______________ang pangalan ng iyong ina? 3. _______________ang kasama mong namasyal sa parke? 4. _______________tayo pupunta sa Manila Zoo? 5. _______________ang iyong kaarawan? II.Isulat ang U kung unlapi,G kung gitlapi, H kung hulapi at K kung kabilaan. ____6. Kapayapaan ____8.sinabi ____10. Kasaganaan ____7. Umabot ____9. Ligpitin III. Lagyan ng panlapi ang mga salitang nasa loob ng panaklong upang mabuo ang pangungusap. 11. Umuwi si Bea na ( saya ) __________________ dahil nanalo siya sa paligsahan. 12. Maagang ( uwi ) ___________________si Carlos galling sa trabaho. 13. Sabay silang ( kain) ___________________ nang hapunan. 14. Taglay ng diwata ang ( ganda ) __________________ na wala sa iba. 15.Nagsilang siya ng isang ( lusog ) ___________________ na sanggol. IV. Lagyan ng bilang 1-5 upang maipakita ang wastong pagkakasunod-sunod batay sa alpabeto. 16.______ abo 17.______ pisara 18.______ mesa ______ tuwalya ______ guro ______ mantika ______ kalabaw ______ aklat ______ sandok ______ saya ______ papel ______ kutsara ______ paso ______ lapis ______ upuan
 • 2. 19.______ ligo 20.______ ninuno ______ laba ______ naisin ______ liko ______ nagpunta ______ lupa ______ nilunok ______ laso ______ nakita V. Bilugan ang tamang panghalip panaklaw sa pangungusap. 21.Binigyan ng pagkain ang ( lahat, bawat isa) sa kanila na dumalo sa salu-salo. 22.( Sinuman, Anuman ) ang kanilang dala ay malugod na tinanggap ng guro. 23.Walang tumutol ( alinman, isaman ) sa kanila sa nagging desisyon ng hurado. 24.Walang (anuman, sinuman ) sa kanila ang nagsalita sa pagpupulong. 25.( Bawat isa, Kapuwa ) sila inimbitahan sa pagtitipon. VI. Iguhit ang larawan ng salitang may salungguhit na ipinapahayag sa pangungusap. 26.Si Ben ay nagdiwang ng ikapito niyang kaarawan. 27.Bumili si nanay ng upo sa palengke. 28.Saya ang nais isuot ni ate sa pagdiriwang ng Linggo ng Wika. 29.Namahinga kami sa lilim ng puno na malapit sa dagat. 30.Walang tanim na halaman ang paso. VII.Tukuyin kung anong uri ng panghalip ang sumusunod.Hanapin sa Hanay B ang tamang sagot sa Hanay A.Titik lamang ang isulat sa patlang. Hanay A Hanay B ____31.panghalip na ginagamit na panghalili na panturo sa a. Panghalip Panaklaw ngalan ng tao,bagay, lugar o Gawain. ____32. Panghalip na maaaring ipalit sa pangalan ng tao o bagay b. Panghalip Panao ngunit hindi direktang tumutukoy dito. ____33. Panghalip na ginagamit na panghalili sa ngalan ng tao. c. Panghalip Paari ____34. Panghalip na ginagamit na panghalili sa pangalan d. Panghalip Pananong ng taong nagmamay-ari ng mga bagay,hayop, pangyayari o gawain. e. Panghalip Pamatlig ____35. Panghalip na ginagamit sa pagtatanong.
 • 3. VIII. Ibigay ang maaaring maging katapusan ng mga salaysay o pahayag. 21. Gabi na nang matulog si Sandra. Nanood siya ng palabas sa TV. Hindi siya nag-aral ng kanyang liksyon. Kinabukasan nagbigay ng test ang titser niya. 22. Maagang pumasok sa paaralan si Ellen. Dinilig niya ang mga halaman. Nilinis niya ang pisara. Nagwalis siya ng sahig. Dumating si Bb. Ocampo. __________________________________________________________________________________ 23. Nagpalipad ng saranggola ang magkakapatid na Ronald, Rodwin, at Romy. Habang lumalakas ang hangin ay lalo namang tumataas ang saranggola. Maya-maya ay – u-u-ups! __________________________________________________________________________________ 24. Nabasag ni Nilo ang plorera sa silid-aralan. Hindi pa dumarating si Gng. Flores. Wala naming nakakaita sa kanya. Nang dumating ang titser, lumapit agad si Nilo. Ipinagtapat niya ang totoong nangyari. __________________________________________________________________________________ 25. Gumawa ng maliit na palaisdaan si Mang Berto sa kanilang bakuran. Araw-araw ay hinahagisan niya ito ng pagkain. Pagkalipas ng ilang buwan, masayang-masaya siya. Godbless & Goodluck!!!! Prepared by: Maricel E.Cacao Teacher I Approved: Benilda N. Navarro Ed.D Principal I
 • 4. Republic of the Philippines Department of Education Region IV –A CALABARZON Division of Batangas District of Talisay VENANCIO TRINIDAD SR. MEMORIAL SCHOOL Ikalawang Markahang Pagsusulit sa Mother Tongue TALAAN NG ISPISIPIKASYON LEARNING COMPETENCIES Bilang ng Aytem Bilan g ng Araw Item Placement K P/S U P/P 1. Napupunan ng angkop na panghalip pananong ang pangungusap. 5 3 1-5 2. Natutukoy kung ang panlapi ay unlapi,gitlapi,hulapi at kabilaan. 5 3 6-10 3. Nakakabitan ng tamang panlapi ang mga salitang upang makabuo ang pangungusap. 5 3 11-15 4.Napapagsunud-sunod ang mga salita ng paalpabeto. 5 3 16-20 5.Natutukoy ang tamang panghalip panaklaw sa pangungusap. 5 3 21-25 6.Naiguguhit ang larawang ipinapahayag ng pangungusap. 5 3 26-30 7.Natutukoy ang mga uri ng panghalip. 5 4 31-35 8.Naibibigay ang katapusan ng salaysay o pahayag 5 3 36-40 TOTAL 40 25 15 15 5 5 Inihanda ni: Maricel E.Cacao Guro I Pinagtibay ni: Benilda N. Navarro Ed.D Prinsipal
 • 5. Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of Talisay VENANCIO TRINIDAD SR. MEMORIAL SCHOOL IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT MAPEH III S.Y. 2014-2015 Music Pangalan:___________________________________ Iskor: Petsa:_____________________________ I. Ibigay ang tamang sofa-syllables sa mga sumusunod na hand signals. ________1. ________5. ________2. ________ 6. ________3. ________ 7. ________4. II. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 8. Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng pag-uulit sa musika o repeated mark? A. B. C. II D. II: :II 9.Alin ang nasa pinakamataas na tono? A B C 10.Alin ang nasa pinakamababang tono? A B C
 • 6. Arts III. Isulat ang titik ng tamang sagot. 11.Anong mga kulay ang nagbibigay ng maaliwalas, mapayapa at tahimik na pakiramdam? a. pula, dilaw at kahel b. pula, asul at lila c. pula,dilaw at kahel d. asul, lila at berde 12.Ano ang ipinapahiwatig ng mga kulay pula, dilaw at kahel bilang mainit na kulay? a. katapangan at katarungan b. kasiglahan at kasiyahan c. kapayapaan at kasarinlan d. kagandahan at kadakilaan 13.Ito ay tinatawag na kapusyawan at kadiliman ng mga kulay? a. value b. tint c. overlapping d. shade 14.Ano ang tawag sa mapusyaw na kulay na hinaluan ng puti? a. value b. neutral c. tint d. shade 15.Sino ang tanyag na pintor sa ating bansa na may kakaibang istilo sa paggamit ng mga kulay na matingkad at madilim na kulay na nagbibigay ng buhay at kagandahan sa larawan. a. Fernando Amorsolo c. Botong Francisco b. Cecil Ilacad d. Vicente Manansala 16.Ang _______ sa larawan ay pagsasaayos ng mga kulay. Ito ay nalilikha kapag ang pangalawang kulay at komplementaryong kulay ay ginamit. a. overlapping b. harmony c. still life c. resist technique 17. Ano-ano ang mga pangunahing kulay? a. pula, puti, at itim c. pula .dilaw at berde b. pula,asul at dilaw d. puti, berde at lila 18.Anong kulay ang mabubuo kapag pinaghalo ang asul at dilaw? a. berde b. lila c. pula d. orange 19. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng pangunahing kulay? a. c. b. d. 20. Nais ng guro mo nalumikha kayo ng larawan na may madilim na kulay . Paano mo ito gagawin? a. hahaluan mo ng itim ang kulay na napili mo para sa larawan. b.lalagyan mo ng maraming puti upang maging madilim ito. c. pagsasama-samahin mo ang lahat ng kulay. d. hindi ka na lang gagawa dahil hindi ka marunong.
 • 7. HEALTH IV. Piliin ang titik ng tamang sagot. 21. Ano ang importanteng paraan upang makaiwas sa mga karamdaman.Ito ay ang _____. a.droga b. mga bitamina c. paracetamol d. bakuna 22. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng healthy lifestyle? a.maayos na nutrisyon b. sobra sa pagkain c. sobrang ehersisyo d. kulang sa pagkain 23. Ano ang tamang paraan ng pagpapanatili ng malusog na pamumuhay.Ito ay maipapakita sa pamamagitan ng _____. a.paglilinis ng katawan bago matulog b.paglalaro ng basketbol araw-araw. c.Panonood ng telebisyon sa buong magdamag. d. Pakikipag-usap sa mga kaibigan 24. Ang virus, bacteria, at fungi ay nagdadala ng sakit. Ano ang tawag sa kanila ? a.tagapagdala b. tagapag-alaga c . tagahatid d. tagapagtaglay 25. Alin ang naglalarawan ng malusog na bata? a.mahilig siyang magpuyat b. masustansiyang pagkain ang kaniyang kinakain. c.hindi siya kumukunsulta sa doctor. d. may sira ang kanyang mga ngipin. 26. Alin ang nagpapakita ng maayos na pangangalaga ng kalusugan? a. c. b. d. 27. Ano ang tamang paraan ng pagpapahalaga sa kalusugan? a.Pagkain ng junk food. b.Hindi nag- eehersisyo. c.Pagkain ng masustansiyang pagkain araw-araw. d.Hindi pagkain ng prutas at gulay. 28. Ano ang dapat gawin bago at pagkatapos kumain? a.matulog b.maglaro c.manood ng t.v. d.maghugas ng kamay 29. Ano ang naiiwasan dahil sa bakuna? a.tigdas b.cancer c.sakit ng ulo d. lagnat 30. Paano ka naiimpluwensiyahan ng iyong mga kaibigan upang manatiling malusog ang iyong katawan. a.Sa pagpili ng aking dapat at hindi dapat kainin. b. Pagbili ng mga bagay na hindi ko naman kailangan. c.Sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan. d.Sa pagkakalat sa kapaligiran.
 • 8. P.E. V. Sagutin ng TAMA o MALI ang bawat pahayag. ______31. Ang pag-e-ehersisyo ay nakatutulong upang lumakas ang ating katawan. ______32. Ang bao ay pwede din nating gamiting pang-ehersisyo. ______33. Ang non- lokomotor ay ang paggalaw mula sa isang pwesto patungo sa ibang pwesto o lugar. ______34. Sa FROG SITTING ay nakataas ang kaliwang hita. ______35. Ang lokomotor non-lokomotor ay ang tinatawag na self-space o paggalaw sa isang pwesto o sa kinatatayuan. VI. Ibigay ang hinihingi sa bawat bilang. a. Tatlong Lokomotor na ehersisyo o galaw: 36)________________________ 37)________________________ 38)________________________ b. Dalawang non-lokomotor na ehersisyo o galaw: 39)________________________ 40)________________________ Godbless & Goodluck!!!! Prepared by: Maricel E.Cacao Teacher I Approved: Benilda N. Navarro Ed.D Principal I