Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ObowiąZki Pracownika

3,117 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ObowiąZki Pracownika

 1. 1. Pracownik zobowiązany jest:<br />
 2. 2. Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy<br />Pracownik ma przede wszystkim obowiązek przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie. Powinien zatem przychodzić punktualnie do pracy, być do dyspozycji przełożonego w wyznaczonym przez niego czasie i miejscu, przestrzegać określonych w zakładzie pracy przerw itp. Zatrudniony musi usprawiedliwić swoją nieobecność w miejscu i czasie wyznaczonym przez przełożonego. <br />
 3. 3. Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku<br />Osoba zatrudniona w firmie ma obowiązek przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w niej porządku. Musi zatem stosować się do reguł organizacyjnych panujących w zakładzie pracy odnoszących się zarówno do toku pracy, jak i do porządku na stanowisku pracy.<br />
 4. 4. Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych<br />Zgodnie z wyrokiem SN (z 03.02.1970 r. I PR 422/69): „Obowiązek stosowania bezpiecznych metod pracy nie ma charakteru jednostronnego, lecz ciąży również na pracowniku w takim stopniu, w jakim odpowiada to jego przeszkoleniu w zakresie wykonywanej pracy, nabytemu doświadczeniu oraz związanej z tym świadomością o ewentualnym zagrożeniu w razie niezachowania obowiązujących w tym zakresie zasad lub przepisów. Niedopełnienie tego obowiązku przez pracownika, jeżeli pozostaje w związku z wypadkiem, uzasadnia przyjęcie przyczynienia się do szkody samego pracownika”.<br />
 5. 5. Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę<br />Pod tym pojęciem należy rozumieć zakaz szkodliwego wpływania na firmę (wyrządzanie szkody) oraz jednoczesne pozytywne działanie na rzecz pracodawcy. Może to być np. praca w godzinach nadliczbowych. <br />Pracownik jest zobowiązany do dbania o mienie, które zostało mu powierzone. Naruszeniem tego obowiązku jest z pewnością podjęcie przez pracownika działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności pracodawcy. <br />
 6. 6. Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach<br />Obowiązkiem pracownika jest także zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Chodzi tu przede wszystkim o informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne specyficzne dla danej działalności. Niektórzy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej (np. tajemnica bankowa, ubezpieczeniowa, maklerska, statystyczna, adwokacka, notarialna, skarbowa i inne).<br />
 7. 7. Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego<br />Obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego oznacza nakaz odpowiedniego zachowywania się pracownika wobec innych współpracowników, przełożonych i podwładnych (zgodnie z normami społecznymi). Naruszeniem zasad współżycia społecznego może być każde zachowanie pracownika nieadekwatne do okoliczności sytuacji, np. ubliżanie współpracownikom.Naruszeniem zasad współżycia społecznego są niewątpliwie czyny kwalifikowane jako molestowanie seksualne czy działania o charakterze dyskryminującym.<br /> <br />
 8. 8. Niedopełnienie tych obowiązków może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika<br />
 9. 9. Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych<br />Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 1 K.p., pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie, gdy ten dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Ocena ciężaru przewinienia podwładnego powinna być jednak dokonywana w odniesieniu do okoliczności, które towarzyszyły zajściu. I tak np., zapalenie papierosa w pomieszczeniu, w którym jest to zakazane ze względu na obecność metanu (np. w kopalni) jest niewątpliwie uzasadnionym powodem dyscyplinarnego zwolnienia. W przypadku jednak, gdy pracownik, wbrew obowiązującemu zakazowi, zapali np. w gabinecie dyrektora do ciężkiego naruszenia obowiązków nie dojdzie.<br />

×