ลักษ ณะสำำคั ญของภำษำไทย
ภำษำไทยมีอักษรพ่อขุนรามคำาแหงได้บัญญัติตัว  เป็นของตนเองอักษรไทยขึ้นโดยดัดแปลงแบบที่ใช้กันอยู่กอนบ้างนั้น ก็ได้     ...
ภำษำไทยมีอักษรตัวอักษรของไทยที่ใช้ในปัจจุบัน  เป็นของตนเองมีดังนี้    1. สระ    2. พยัญชนะ    3. วรรณยุกต์   ...
ภำษำไทยแท้เป็นภำษำที่ คำากริยาพยำงค์เดียว    มี              ไป มา    เดิน นั่ง นอน พูด ปีน คำาเรียกชื่...
ภำษำไทยแท้มีตว      ัก. คำาไทยแท้มีตัวสะกดตาม สะกดตำมมำตรำมาตรา และไม่มีการันต์ คือ แม่กก แม่กง แม่กด แม่กน แม่กบแม่...
ภำษำไทยมีรูปสระวำงไว้ ก. วางไว้หน้าพยัญชนะ ง   หลำยตำำแหน่          ไป เสแสร้ง       แม่ ข. วางไว้หลังพย...
ภำษำไทยมีรูปสระวำงไว้   หลำยตำำแหน่ง ง. วางไว้ข้างล่างพยัญชนะ            ครู ปู่      หมู สุข  จ. วาง...
คำำเดียวมีควำม สังเกตได้จาก ปริบทำงหมำยหลำยอย่     ,   หน้าที่ของคำา เขาสนุกสนานกันในห้อง แต่ทำาไมเขากันไม่ ให้กัน...
ภำษำไทยมีควำมการทำาให้ขาดจากกัน    ประณีต ตัด หั่น แล่ เชือด เฉือน สับ ซอยการทำาให้อาหารสุก             ปิ้...
ภำษำไทยเป็นภำษำ1. ไม่มีการเปลียนแปลง    เรียงคำ่ ำภายในศัพท์หรือ ท้ายศัพท์ ต่อไปนี้เธอต้องอดทนให้มาก ไม่ใช่รู้จักแต่...
ภำษำไทยเป็นภำษำ2. ระเบียบการเรียงประโยคในภาษาไทย เรียงคำำ 2.1 ตามปกติเรียงลำาดับ ประธาน กริย กรรม  2.2 คำาหรือวลี หรือป...
คำำในภำษำไทยมีเสียงก. มาทีปธ์กับควำมหมำย สั คำ พัน ระสมด้วยสระ เอ     ่          เก เขโซเซ รวนเรข. คำาทีประส...
ภำษำไทยเป็นภำษำ1.มีคำาใช้มากขึ้น      ดนตรี    มา ม้า หมา, ขาว ข่าว ข้าว
ภำษำไทยเป็นภำษำ3. มีจงหวะและคำาคล้องจอง   ั     ดนตรี นความเป็นประโยชน์ในการเน้และเกิดความกระทัดรัด4. สามารถเลียนเส...
ภำษำเขียนมีวรรคตอนก. พูภำษำพูดมีจังนิ่งเสีย   ดไปสองไพเบี้ย หวะตำาลึงทอง  พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง เสียตำาลึงทองข. ราคาข้าว...
ภำษำไทยเป็นภำษำที่1. ใช้ตามหลังจำานวนนับ   มีลักษณนำมผ้า 2 ผืน ผ้า 2 ม้วน ผ้า 2 พับผ้า 2 ตั้ง2. ใช้ตามหลังนามเมื่อต้องก...
ภำษำไทยเป็นขำษำที่1. ราชาศัพท์   มีระดับของคำำ2. คำาบอกลักษณะโดยเฉพาะ3. ภาษาธรรมดากับภาษากวีอาทิตย์ - ตะวัน ทินกร ทิพากร...
ภำษำไทยมีคำำพ้อง  คำาพ้องเสียง เสียงพ้องรูปกาฬ กาล การ กานต์ กานท์    คำาพ้องรูป เรือนรก ตากลม เพลา ขอบ     อกขอ...
ภำษำไทยมักจะละ  คำำบำงคำำ ฉันไปที่ทำำงำน เวลำ 8.00 น.
ภำษำพูดมีคำำเสริมก. แสดงความสุภาพ แสดงควำมสุเถิด ซิ         ภำพ    จ๊ะ คะ ครับข. แสดงความไม่สุภาพ       ...
กำรลงเสียงหนักเบำทำำให้ หน้ำที่ขมีความหมายชัดแจ้งก. ถ้าคำานั้น องคำำเปลียนไป            ่ต้องลงเสียงหนักทุกพยา...
ภำษำไทยมีกำร1. การแปรเสียง  ชุ่ม-    สร้ำงคำำชอุ่ม ตรอก-กรอก2. การเปลี่ยนเสียง ฐาน-ฐานะสีมา-เสมา3. การประสมคำา    ...
ภำษำไทยมีกำร5. การแปรความ   เดิน    สร้ำด ำตลาด เดินสะพั งคำ6. การเปลี่ยนความ     นิยายกระโถน แห้ว7. การนำาคำา ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ลักษณะของคำภาษาไทย

1,843 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,843
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
175
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ลักษณะของคำภาษาไทย

 1. 1. ลักษ ณะสำำคั ญของภำษำไทย
 2. 2. ภำษำไทยมีอักษรพ่อขุนรามคำาแหงได้บัญญัติตัว เป็นของตนเองอักษรไทยขึ้นโดยดัดแปลงแบบที่ใช้กันอยู่กอนบ้างนั้น ก็ได้ ่บัญญัติขึ้นเพื่อให้เหมาะสมแก่ภาษาไทยเป็นส่วนมาก แต่แล้วก็ได้มีอักษรเพิ่มขึ้นมา เพื่อถ่ายตัวอักษรภาษาบาลีสันสกฤตซึง ่เขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือน
 3. 3. ภำษำไทยมีอักษรตัวอักษรของไทยที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นของตนเองมีดังนี้ 1. สระ 2. พยัญชนะ 3. วรรณยุกต์ 4. ตัวเลข
 4. 4. ภำษำไทยแท้เป็นภำษำที่ คำากริยาพยำงค์เดียว มี ไป มา เดิน นั่ง นอน พูด ปีน คำาเรียกชื่อสัตว์ เป็ด ไก่ งู ควาย เสือ ลิง ปลา คำาเรียกชื่อสิ่งของ
 5. 5. ภำษำไทยแท้มีตว ัก. คำาไทยแท้มีตัวสะกดตาม สะกดตำมมำตรำมาตรา และไม่มีการันต์ คือ แม่กก แม่กง แม่กด แม่กน แม่กบแม่กม แม่เกย แม่เกอวข. คำาที่ไทยยืมมาจากภาษาอื่นจะเขียนตัวสะกดตามรูปเดิมแต่ออกเสียงตามมาตราตัวสะกดของไทย เช่น เลข ครุฑ พิฆาต
 6. 6. ภำษำไทยมีรูปสระวำงไว้ ก. วางไว้หน้าพยัญชนะ ง หลำยตำำแหน่ ไป เสแสร้ง แม่ ข. วางไว้หลังพยัญชนะ จะ มา มากมาย ค. วางไว้บนพยัญชนะ
 7. 7. ภำษำไทยมีรูปสระวำงไว้ หลำยตำำแหน่ง ง. วางไว้ข้างล่างพยัญชนะ ครู ปู่ หมู สุข จ. วางไว้ทั้งหน้าและหลัง พยัญชนะ เขา เธอ เกาะ ฉ. วางไว้ทั้งข้างหน้าและข้างบน
 8. 8. คำำเดียวมีควำม สังเกตได้จาก ปริบทำงหมำยหลำยอย่ , หน้าที่ของคำา เขาสนุกสนานกันในห้อง แต่ทำาไมเขากันไม่ ให้กันเข้าไปในห้อง
 9. 9. ภำษำไทยมีควำมการทำาให้ขาดจากกัน ประณีต ตัด หั่น แล่ เชือด เฉือน สับ ซอยการทำาให้อาหารสุก ปิ้งย่าง ต้ม ตุ๋น นึ่ง ผัด ทอด คั่ว
 10. 10. ภำษำไทยเป็นภำษำ1. ไม่มีการเปลียนแปลง เรียงคำ่ ำภายในศัพท์หรือ ท้ายศัพท์ ต่อไปนี้เธอต้องอดทนให้มาก ไม่ใช่รู้จักแต่ทนอดอย่างเดียว
 11. 11. ภำษำไทยเป็นภำษำ2. ระเบียบการเรียงประโยคในภาษาไทย เรียงคำำ 2.1 ตามปกติเรียงลำาดับ ประธาน กริย กรรม 2.2 คำาหรือวลี หรือประโยคขยายคำาใดจะอยู่ หลังคำานั้น
 12. 12. คำำในภำษำไทยมีเสียงก. มาทีปธ์กับควำมหมำย สั คำ พัน ระสมด้วยสระ เอ ่ เก เขโซเซ รวนเรข. คำาทีประสมด้วยสระ ออ มี ่“ม” หรือ “ น” สะกด งอนง้อ อ้อมค้อม
 13. 13. ภำษำไทยเป็นภำษำ1.มีคำาใช้มากขึ้น ดนตรี มา ม้า หมา, ขาว ข่าว ข้าว
 14. 14. ภำษำไทยเป็นภำษำ3. มีจงหวะและคำาคล้องจอง ั ดนตรี นความเป็นประโยชน์ในการเน้และเกิดความกระทัดรัด4. สามารถเลียนเสียงธรรมชาติ และเลียนสำาเนียงภาษาได้ทกภาษา ุ
 15. 15. ภำษำเขียนมีวรรคตอนก. พูภำษำพูดมีจังนิ่งเสีย ดไปสองไพเบี้ย หวะตำาลึงทอง พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง เสียตำาลึงทองข. ราคาข้าวตกลงเกวียนละ450 บาท ราคาข้าวตก ลงเกวียนละ
 16. 16. ภำษำไทยเป็นภำษำที่1. ใช้ตามหลังจำานวนนับ มีลักษณนำมผ้า 2 ผืน ผ้า 2 ม้วน ผ้า 2 พับผ้า 2 ตั้ง2. ใช้ตามหลังนามเมื่อต้องการเน้นหนักและบอกให้รู้ลักษณะ
 17. 17. ภำษำไทยเป็นขำษำที่1. ราชาศัพท์ มีระดับของคำำ2. คำาบอกลักษณะโดยเฉพาะ3. ภาษาธรรมดากับภาษากวีอาทิตย์ - ตะวัน ทินกร ทิพากร ภาณุมาศ สุรีย์ รวิ อาภากร สุริยา สุริโย สุริยัน
 18. 18. ภำษำไทยมีคำำพ้อง คำาพ้องเสียง เสียงพ้องรูปกาฬ กาล การ กานต์ กานท์ คำาพ้องรูป เรือนรก ตากลม เพลา ขอบ อกขอบใจ
 19. 19. ภำษำไทยมักจะละ คำำบำงคำำ ฉันไปที่ทำำงำน เวลำ 8.00 น.
 20. 20. ภำษำพูดมีคำำเสริมก. แสดงความสุภาพ แสดงควำมสุเถิด ซิ ภำพ จ๊ะ คะ ครับข. แสดงความไม่สุภาพ โว้ย วะค. แสดงความรู้สึก นะจ๊ะ สิคะ
 21. 21. กำรลงเสียงหนักเบำทำำให้ หน้ำที่ขมีความหมายชัดแจ้งก. ถ้าคำานั้น องคำำเปลียนไป ่ต้องลงเสียงหนักทุกพยางค์
 22. 22. ภำษำไทยมีกำร1. การแปรเสียง ชุ่ม- สร้ำงคำำชอุ่ม ตรอก-กรอก2. การเปลี่ยนเสียง ฐาน-ฐานะสีมา-เสมา3. การประสมคำา คนใช้พ่อตา นักศึกษา4. การเปลี่ยนตำาแหน่งคำา ไข่
 23. 23. ภำษำไทยมีกำร5. การแปรความ เดิน สร้ำด ำตลาด เดินสะพั งคำ6. การเปลี่ยนความ นิยายกระโถน แห้ว7. การนำาคำา ภาษาอื่นมาใช้เสวย กุหลาบ8. การคิดตั้งคำาขึ้นใหม่

×