Advertisement

Bezrobocie

May. 27, 2012
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Bezrobocie

 1. Katarzyna Ostrowska MAKROEKONOMIA Zarządzanie firmą Uniwersytet Jagielloński
 2.  Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.
 3.  Bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba poszukująca zatrudnienia, która:  ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia),  nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,  aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP,  jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE).  Długotrwałe bezrobocie to pozostawanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
 4.  Stopę bezrobocia rozumiemy jako odsetek siły roboczej pozostałej bez pracy (bezrobocie wyrażone w procentach)  Siła robocza to jest liczba ludzi pracujących i poszukujących pracy. Nie obejmuje ona ludzi nie mających ochoty i potrzeby pracować (ochoty-narkomani, potrzeby-bogaci właściciele ziemscy)
 5. A co na to David Begg…  „Podobnie jak w przypadku basenu wypełnionego wodą, poziom bezrobocia jest coraz wyższy, jeżeli dopływy (bezrobotni, którzy właśnie utracili pracę) są większe niż odpływy (ludzie którzy znaleźli pracę nową pracę lub przestali się zaliczać do zasobu siły roboczej)”  David Begg
 6. Rodzaje bezrobocia  bezrobocie krótkookresowe – bezrobocie średniookresowe – bezrobocie długookresowe – bezrobocie chroniczne  bezrobocie jawne – bezrobocie ukryte  bezrobocie strukturalne – bezrobocie technologiczne  bezrobocie cykliczne – bezrobocie sezonowe  bezrobocie klasyczne – bezrobocie neoklasyczne  bezrobocie frykcyjne – bezrobocie z wyboru
 7. Przyczyny bezrobocia?
 8.  wysokie dla pracodawców koszty pracy  niedopasowanie popytu i podaży na określony rodzaj pracy  prawo pracy.  niedopasowanie terytorialne  prawna reglamentacja pracy  między zakończeniem pracy w poprzednim miejscu pracy, a jej podjęciem w nowym mija pewien czas  brak doświadczenia
 9. Skutki bezrobocia  Prawo Okuna  na każde 2% spadku realnego PKB w stosunku do PKB potencjalnego stopa bezrobocia wzrasta o 1 punkt procentowy.
 10. Pozytywne?  korzystny wpływ na konkurencyjność na rynku pracy  wzrost motywacji do kształcenia  możliwość realokacji zasobów ludzkich  walka z inflacją  wzrost motywacji pracowników  zainteresowanie elastycznymi formami pracy
 11. Bezrobocie w Zimbabwe 94 proc. mieszkańców Zimbabwe pozostaje bezrobotnymi. Oznacza to, że na 12 milionów obywateli legalną pracę posiada zaledwie 480 tysięcy.
 12. Uczelnie fabrykami bezrobotnych
 13. Dzięki!
 14. Źródła  Wikipedia  Bankier.pl  Artykuły z Gazety Wyborczej, Newsweeka  Makroekonomia, David Begg
Advertisement