Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistemes operatius

179 views

Published on

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sistemes operatius

  1. 1. El sistema operatiu és elconjunt dels diferentsprogrames que controlen elfuncionament dun ordinador.El sistema operatiu és elprogramari responsable degestionar els recursos en unterminal.
  2. 2. Les seves funcions,entre daltres,consisteixen agestionar lestransferènciesdinformació internes.
  3. 3. Hi han demolt tipos,peròels mésimportantssón:Windows,Linux i Mac os X.
  4. 4. Microsoft Windows ésuna sèrie de sistemesoperatius i interfíciesgràfiques dusuariproduïts per Microsoft.Microsoft va introduirper primera vegada unentorn operatiuanomenat WindowsMicrosoft Windows haarribat a dominar elmercat del PC,superant al Mac OS
  5. 5. El Mac OS (MacintoshOperating System) és unsistema operatiu creat perApple Computer (ordinadorpoma en anglès) per aordinadors AppleMacintosh. Destaca per laseva estabilitat, potènciagràfica i facilitat dús.El Mac OS va ser el primersistema operatiu comercialque incloïa interfície gràficadusuari. Aquesta primeraversió va sortir amb elMacintosh 128k lany 1984.
  6. 6. Linux és el nucli del sistema operatiuGNU/Linux. Fou desenvolupatinicialment per Linus Torvalds , idistribuït amb la llicència GPL de GNU.Normalment, el nucli es distribueix ambel conjunt dutilitats de GNU, entornsdescriptori i altres aplicacions, formantun sistema operatiu complet.

×