การเขียนการเขียน
รายงานโครงรายงานโครง
งานงาน
ครูคฑาหัตส์ ดวงสุดาครูคฑาหัตส์ ดวงสุดา
ส่วนประกอบตอนต้น
ส่วนเนื้อหา
ส่วนประกอบตอนท้าย
ส่วนประกอบของ
รายงานโครงงาน
ปก
หน้าอนุมัติ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
สารบัญ (สารบัญเนื้อหา
สารบัญรูปภาพ)
ส่วนประกอบตอน
ต้น
บทที่ 1 บทนำา
บทที่ 2 เอกสารและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำาเนินการ
บทที่ 4 ผลการดำาเนิน
ส่วนเนื้อหา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
- ประวัติผู้จัดทำา
ส่วนประกอบตอน
ท้าย
ที่มาและความสำาคัญ
ของโครงงาน
วัตถุประสงค์
ขอบเขตโครงงาน
ข้อตกลงเบื้องต้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได
รับ
บทที่ 1
เอกสารและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีและเทคโนโลย
ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2
วิธีดำาเนินการ
การพัฒนาเวปไซต์.......ผู้จัดทำาโครงงานดำาเนินการตามขั้นต
ดังนี้
3.1 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวข้อง
...
3.5 ปรับปรุงแก้ไข
3.6 นำำไปใช้
3.7 ประเมินผล
3.8 จัดทำำคู่มือกำรใช้
3.9 สรุปผลและจัดทำำรำยงำน
บทที่ 3
ผลกำรดำำเนินงำน
ผู้จัดทำำโครงงำนได้ดำำเนินกำรพัฒนำเวปไซต์ ร้ำน
อำหำรป้ำดำำ ดำำเนินกำรโดยใช้ Program HTMLและ
Program asp แล...
4.2 หน้ำจอกำรสมัครสมำชิก
ร้ำนอำหำรป้ำดำำ
รูปที่ 4.2 แสดงภำพหน้ำจอกำรสมัคร
สมำชิก
จำกภำพ 4.2 เมื่อคลิกเมนูสมัครสมำชิกในหน้ำ...
4.3 หน้ำจอกำรสมัครสมำชิกที่
กรอกข้อมูลสมบูรณ์
รูปที่ 4.3 แสดงภำพหน้ำจอกำรสมัครสมำชิกที่
กรอกข้อมูลสมบูรณ์
แต่ถ้ำกรอกข้อมูล...
ตัวอย่าง
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาเวปไซต์ ร้านอาหารป้าดำา ผู้จัดทำา
โครงงานได้สรุปผลการดำาเนินงานดังนี้
5.1 วัตถุประสงค...
ข้อเสนอแนะในการจัดทำา
โครงงาน
1...........................................
2 ..............................................
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การเขียนรายงานโครงงาน

858 views

Published on

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
858
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเขียนรายงานโครงงาน

 1. 1. การเขียนการเขียน รายงานโครงรายงานโครง งานงาน ครูคฑาหัตส์ ดวงสุดาครูคฑาหัตส์ ดวงสุดา
 2. 2. ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนื้อหา ส่วนประกอบตอนท้าย ส่วนประกอบของ รายงานโครงงาน
 3. 3. ปก หน้าอนุมัติ กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญรูปภาพ) ส่วนประกอบตอน ต้น
 4. 4. บทที่ 1 บทนำา บทที่ 2 เอกสารและ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำาเนินการ บทที่ 4 ผลการดำาเนิน ส่วนเนื้อหา
 5. 5. บรรณานุกรม ภาคผนวก - ประวัติผู้จัดทำา ส่วนประกอบตอน ท้าย
 6. 6. ที่มาและความสำาคัญ ของโครงงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตโครงงาน ข้อตกลงเบื้องต้น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได รับ บทที่ 1
 7. 7. เอกสารและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ทฤษฎีและเทคโนโลย ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 2
 8. 8. วิธีดำาเนินการ การพัฒนาเวปไซต์.......ผู้จัดทำาโครงงานดำาเนินการตามขั้นต ดังนี้ 3.1 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวข้อง 3.2 ออกแบบฐานข้อมูลและหน้าจอ 3.3 พัฒนาโปรแกรมและเวปไซต์ 3.4 ติดตั้งโปรแกรมและทดสอบการ ใช้งาน บทที่ 3
 9. 9. 3.5 ปรับปรุงแก้ไข 3.6 นำำไปใช้ 3.7 ประเมินผล 3.8 จัดทำำคู่มือกำรใช้ 3.9 สรุปผลและจัดทำำรำยงำน บทที่ 3
 10. 10. ผลกำรดำำเนินงำน ผู้จัดทำำโครงงำนได้ดำำเนินกำรพัฒนำเวปไซต์ ร้ำน อำหำรป้ำดำำ ดำำเนินกำรโดยใช้ Program HTMLและ Program asp และ php มีกำรนำำเสนอข้อมูลในรูป ของ......และ database ผลกำรดำำเนินงำนในกำ รพัฒนำเวปไซต์ร้ำนอำหำรป้ำดำำมีดังนี้ 4.1 หน้ำจอหลักของเวปไซต์ ร้ำนอำหำรป้ำ ดำำ บทที่ 4 รูปที่ 4.1 แสดงภำพหน้ำจอเวปไซต์ ร้ำน อำหำรป้ำดำำ จำกภำพ 4.1 แสดงหน้ำจอเวปไซต์ ประกอบด้วย เมนูหลักคือแนะนำำร้ำน สมัครสมำชิก เมนูประจำำ ตัวอย่ำง
 11. 11. 4.2 หน้ำจอกำรสมัครสมำชิก ร้ำนอำหำรป้ำดำำ รูปที่ 4.2 แสดงภำพหน้ำจอกำรสมัคร สมำชิก จำกภำพ 4.2 เมื่อคลิกเมนูสมัครสมำชิกในหน้ำจอ หลัก จะปรำกฏภำพหน้ำจอกำรสมัครสมำชิกดัง ภำพ และเมื่อกรอกข้อมูลและ Submit ข้อควำมจะ
 12. 12. 4.3 หน้ำจอกำรสมัครสมำชิกที่ กรอกข้อมูลสมบูรณ์ รูปที่ 4.3 แสดงภำพหน้ำจอกำรสมัครสมำชิกที่ กรอกข้อมูลสมบูรณ์ แต่ถ้ำกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์จะปรำกฏหน้ำจอดัง ภำพ 4.4 ให้กรอกข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องและ submit อีกครั้ง รูปที่4.4 แสดงภำพหน้ำจอกำรสมัครสมำชิกที่กรอก ข้อมูลไม่สมบูรณ์
 13. 13. ตัวอย่าง สรุปผลและข้อเสนอแนะ การพัฒนาเวปไซต์ ร้านอาหารป้าดำา ผู้จัดทำา โครงงานได้สรุปผลการดำาเนินงานดังนี้ 5.1 วัตถุประสงค์ของโครงงาน .......................................... 5.2 ขั้นตอนการดำาเนินงาน .............................................. 5.3 สรุปผลการดำาเนินงาน ผู้จัดทำาโครงงานได้พัฒนาเวปไซต์ร้านอาหารป้าดำา โดยใช้ภาษา.............จัดทำาข้อมูลทั้งในรูปแบบของการนำา เสนอข้อมูลโดย ใช้ Program HTML และ Program asp และ php มีการนำาเสนอข้อมูลในรูปของ......และ database ผลการดำาเนินงานในการพัฒนาเวปไซต์ร้าน อาหารป้าดำาประกอบด้วยหน้าจอหลักของเวปไซต์ เมนู หลักประกอบด้วยแนะนำาร้าน สมัครสมาชิก เมนูประจำา เมนู พิเศษ สั่งจองโต๊ะ สั่งอาหาร สำารวจโพล กระดานข่าว.............. บทที่ 5
 14. 14. ข้อเสนอแนะในการจัดทำา โครงงาน 1........................................... 2 ..............................................

×