Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kajian kes

853 views

Published on

Leadership

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kajian kes

 1. 1. EDU 5813HUBUNGAN MANUSIA DIDALAM PENDIDIKAN( KAJIAN KES )KOMUNIKASIKasKusyen
 2. 2. PROF. ZAIDATOL AKMALIAH LOPEPIHIEAHLI KUMPULAN1. KASTURI TELAGAM A/P CHINNATHAMBI ( JM 40185 )2. INDRA DEVI A/ P MANIAM ( JM 40200 )3. CHONG CHUNG POH ( JM40153 )4. NOR ZARINA BT ZAINAL ARIFFIN ( JM40151 )5. SALIHUDDIN BIN BISMELAH( JM40073 )KasKusyen
 3. 3. PENGENALAN• Komunikasi adalah penting kerana setiap fungsi pentadbiran dan aktivitimelibatkan beberapa bentuk komunikasi secara langsung atau tidaklangsung. Pentadbir sekolah harus berkomunikasi tidak kira sama adauntuk tujuan merancang dan mengatur atau memimpin dan memantaudengan dan melalui orang lain. Ini menunjukkan bahawa kemahirankomunikasi setiap orang menjejaskan keberkesanan kedua-dua pihakiaitu guru dan pihak pentadbir dalam organisasi sekolah (Brun, 2010;Summers, 2010).• Adalah munasabah untuk membuat kesimpulan bahawa salah satukuasa yang menghalang kepada keberkesanan organisasi adalahkekurangan komunikasi yang berkesan (Lutgen-Sandvik, 2010). Selainitu, kemahiran komunikasi yang baik adalah sangat penting untukkejayaan seseorang sebagai pentadbir sekolah.
 4. 4. Pengenalan dan PengertianSekolah Berprestasi Tinggi (SBT)• Pada 25 Januari 2010, KPM telah mengumumkan 20 SBT yangmelibatkan 10 buah sekolah berasrama penuh, empat sekolahmenengah harian dan enam buah sekolah rendah seluruhnegara.• SBT ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos, watak,identiti yang tersendiri dan unik serta menyerlah dalamsemua aspek pendidikan dan mampu berdaya saing dipersada dunia.• Sasaran utama KPM adalah untuk meletakkan semua SBTsebagai penanda aras dalam soal kecemerlangan pendidikandan menjadi model kepada semua sekolah di negara ini.• Pada fasa pertama ini, hanya 20 buah sekolah terpilihdaripada 10,000 sekolah di Malaysia.
 5. 5. • Kata komunikasi berasal dari bahasa latin“communis” atau “commo” dalam BahasaInggeris yang bererti sama. Berkomunikasibererti kita berusaha untuk mencapaikesamaan makna, “commonness”.KasKusyenDefinisi
 6. 6. komunikasi dapat digolongkan ke dalam tigakategori:Teori Kontekstual1. Komunikasi interpersonal• Komunikasi ini penerapannya antara individudalam usaha menyampaikan informasi yangdimaksudkan untuk mencapai kesamaanpengertian, sehingga dengan demikian dapattercapai keinginan bersama.
 7. 7. 2. Komunikasi kelompok• Pada prinsipnya dalam melakukan suatukomunikasi yang ditekankan adalah faktorkelompok, sehingga komunikasi menjadi lebihluas. Dalam usaha menyampaikan informasi,komunikasi dalam kelompok tidak sepertikomunikasi interpersonal.
 8. 8. 3. Komunikasi massa• Komunikasi massa dilakukan dengan melaluialat, iaitu media massa yang meliputi cetakdan elektronik.
 9. 9. • Steward L.Tubbs dan Sylvia Moss dalam HumanCommunication menghuraikan adanya 3 (tiga) model dalam komunikasi:• 1. Model komunikasi linier (one-way communication), dalam model inikomunikator memberikan suatu stimulisi dan komunikan melakukanrespon yang diharapkan tanpa mengadakan pemilihan dan interpretasi.Komunikasinya bersifat monolog.• 2. Model komunikasi interaksional. Sebagai kelanjutan dari model yangpertama, pada tahap ini sudah terjadi feedback atau hasil. Komunikasiyang berlangsung bersifat dua arah dan ada dialog, di mana setiappartisipan memiliki peranan berganda, dalam erti pada satu saatbertindak sebagai komunikator, pada saat yang lain bertindak sebagaikomunikan.• 3. Model komunikasi transaksional. Dalam model ini komunikasi hanyadapat difahami dalam konteks hubungan (relationship) antara dua orangatau lebih. Pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalahkomunikatif. Tidak ada satupun yang tidak dapat dikomunikasikan.MODEL MODEL KOMUNIKASI
 10. 10. Peranan Komunikasi• Peranan Komunikasi Dalam OrganisasiDalam suatu organisasi baik yangberorientasi komersial mahupun sosial,komunikasi dalam organisasi atau lembagatersebut akan melibatkan empatfungsi/peranan,
 11. 11. • Fungsi InformatifOrganisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi(information-processing system). Maksudnya, seluruh anggota dalam suatuorganisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dantepat waktu.• Fungsi RegulatifFungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatuorganisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada dua hal yang berpengaruhterhadap fungsi regulatif ini• Fungsi PersuasifDalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalumembawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyakpimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberiperintah.• Fungsi IntegratifSetiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan ahli organisasidapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasiformal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut (newsletter, buletin)dan laporan kemajuan oraganisasi;
 12. 12. KomunikasiDi dalam proses komunikasi, pemahaman tentang konsep asasadalah pentingKonsep yang dikaji ialah corak komunikasi, perbandingankomunikasi rasmi dan tidak rasmi, kepentingan komunikasitanpa verbal, cara individu memilih rangkaian komunikasi danrangkaian tentang halangan-halangan utama komunikasi yangefektif.Kekurangan pemahaman dan pengetahuan asas komunikasiboleh menyebabakan maksud yang hendak disampaikan tidakefektif dan boleh menimbulkan permasalahan dan krisis individudan kumpulan.Pelbagai kesan negatif sering berlaku apabila kesalahan dalammentafsir maksud samada menerima atau memberi maklumat.
 13. 13. • Kajian mendapati bahawa komunikasi yangburuk berkemungkinan besar berpuncadaripada konflik antara individu.• Disebabkan individu menghabiskan hampir70 % daripada masa kerja mereka untukberkomunikasi-menulis, membaca,mendengar – adalah kelihatan munasabahuntuk merumuskan bahawa satu daripadapenghalang utama pencapaian kumpulanyang berjaya ialah kekurangan komunikasiyang berkesan.
 14. 14. • Tiada kumpulan boleh wujud tanpa komunikasi:penukaran maksud sesama ahli kumpulan.• Hanya melalui penukaran maksud daripadaseseorang kepada yang lain dapatlah maklumatdan idea disampaikan.• Komukasi lebih daripada penyampaian maksudsemata-mata. Ia mestilah boleh difahami.• Justeru, komunikasi mesti melibatkan kedua-dua aspek iaitu penukaran dan pemahamanmaksud.
 15. 15. Komunikasi dalam status menjadikan sekolahberperestasi tinggi.• Pengetua dan guru besar merupakan tonggak utamadalam membentukan suatu pasukan di sekolah.• Antara faktor utama yang menjadi penyumbangkepada pembentukan status sekolah berstatus tinggiadalah melalui kemahiran menyampai dan menerimamaklumat secara positif.• Ia dikenali sebagai kemahiran berkomunikasi. Kajiandaripada pakar-pakar psikologi dan pakar-pakarkomunikasi mendapati kemahiran berkomunikasimerupakan faktor penting di dalam kehidupanmanusia (Abdullah & Ainon, 2005).
 16. 16. • Menurut Abrams (1986), dalam kehidupanseharian jumlah komunikasi yang dilakukanoleh individu terdiri daripada ;• mendengar (45 %),• bercakap (30 %),• membaca (16 %)• menulis (9 %).
 17. 17. • Komunikasi bukan sahaja melibatkan percakapandan penulisan tetapi juga pembacaan dan prosesmendengar (Zawiyah, 2009).• Oleh itu komunikasi satu proses yang berlakudalam sesebuah organisasi (dalam konteks inimerujuk kepada sekolah).• Sama ada berjaya atau gagal sesebuah organisasimencapai visi dan misi yang ditetapkan banyakbergantung kepada pasukan kerja yang beradadalam sesebuah organisasi (dalam konteks inimerujuk kepada sekolah).• Salah satu alat untuk mewujudkan pasukan kerjayang dinamik dan efektif adalah melaluikomunikasi yang berkesan.
 18. 18. • Dalam pengurusan sekolah, komunikasi berkesanmenjerumus kepada guru-guru dimana mereka akan terlibatsama dalam membuat keputusan dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sekolah (Ariffin dan Robiah, 2002).• Amalan komunikasi berkesan di sekolah mampumenimbulkan hasil seperti yang diharapkan oleh penyampaimaklumat dan seterusnya membawa perubahan kepadaorganisasi sekolah antara penganugerahan status sekolahberprestasi tinggi.• penyampai adalah guru besar atau pengetua, danpenerimanya adalah subordinat iaitu guru-guru, stafsokongan dan murid-murid yang terdapat di sesebuahorganisasi sekolah.• Perubahan pula bermaksud seluruh warga sekolah berupayamelaksanakan tindakan yang sepatutnya mereka laksanakanakibat daripada maklumat yang disampaikan oleh puncanya.
 19. 19. Teori – teori komunikasi yang berkesan diamalkandalam mendapat status sekolah berperestasi tinggi.• Teori Model LasswellSalah satu teori komunikasi massa yang pertamadan paling terkenal adalah Harold Lasswell, dalamartikel klasiknya tahun 1948 mengemukakan modelkomunikasi yang sederhana dan sering dikutifbanyak orang yakni: Siapa (Who), berbicara apa(Says what), dalam saluran yang mana (in whichchannel), kepada siapa (to whom) dan pengaruhseperti apa (what that effect) (Littlejhon, 1996).
 20. 20. • Teori Komunikasi dua tahap dan pengaruh interpersonalTeori ini dari hasil penelitian Paul Lazarsfeld dkk mengenaiefek media massa dalam tahun 1940. Kajian ini dilakukandengan bahawa proses stimulus bekerja dalammenghasilkan kesan media massa. Namun hasil penelitianmenunjukan sebaliknya. Efek media massa ternyata rendahdan asumsi stimulus respon tidak cukup menggambarkanrealitas audience media massa dalam penyebaran arusinformasi dan menentukan pendapat umum.
 21. 21. Proses Komunikasi
 22. 22. Senario Bagi Isu Komunikasi• Sebagai pentadbir dan pemimpin adalah sangat penting bagi setiap orangGuru Besar untuk membenarkan guru mendapatkan penjelasan lanjutmengenai matlamat sesuatu program atau arahan. Guru-guru tidakseharusnya diberi arahan tanpa diberi penjelasan tentang sesuatu arahan.• Mereka seharusnya mendapat penjelasan supaya kehadiran merekadalam sesuatu seminar KSSR contohnya atas arahan adalah denganpenuh rela tidak secara paksa dan mereka telah diberi kefahaman yangjelas tentang kewajiban mereka.• Selalu berlaku arahan tergesa-gesa supaya guru hadir sesuatu majlis yangmana pada pendapat mereka, majlis berkenaan tidak berkaitan denganbidang tugas mereka.
 23. 23. Apabila Senario Ini Berlaku …….• Guru yang menghadiri seminar atau kursus KSSR itu tidakmendapat informasi yang jelas serta gambaran yang tepatmengenai agenda yang perlu dia hadiri kelak• Guru tersebut akan pergi dengan perasaan yang tidak yakindan dalam keadaan tertekan.• Adakah guru ini akan membawa input yang baik apabilakembali ke sekolah kelak?• Jawapannya…….sudah tentu TIDAK. Maka dalam sinario ini,Guru Besar tersebut menjadi punca kegagalan komunikasi yangmenjurus kepada kegagalan guru tersebut membawa kembaliinput yang amat penting kepada organisasi sekolah tersebutdan lebih-lebih lagi era pendidikan berlandaskan KSSR.
 24. 24. Cadangan…….• Guru Besar tersebut selaku seorang pemimpin harus lebih pekadengan kepentingan KOMUNIKASI dengan memberikan input danpenjelasan secara semaksimanya kepada guru tersebut mengenaiseminar KSSR yang akan guru tersebut akan hadiri bersertakepentingan seminar ini kepada organisasi sekolah seperti yangdisarankan di dalam teori Lasswell.• Guru Besar seharusnya mempunyai tindakan susulan iaituberkomunikasi secara kerap dengan guru tersebut mengenaiagenda yang bakal dihadiri dan tugas yang perlu dilaksanakanselepas dia kembali.• Guru Besar selaku pemimpin seharusnya mengamalkankomunikasi yang berkesan yang membina semangat gurutersebut dengan memberikan kata-kata semangat betapapentingnya input yang bakal diperolehi selama dia berkursus.
 25. 25. Cadangan• Guru Besar harus memastikan halangan-halangankomunikasi dikurangkan seperti menyampaikanmaklumat kepada guru tersebut di tempat yangkondusif.• Bahasa dan intonasi yang digunakan ketikamenyampaikan maklumat mengenai seminar yangbakal dihadiri oleh guru itu haruslah sesuai danmemujuk serta secara tidak langsung memberimotivasi kepada guru tersebut. Guru Besar tidakseharusnya mengarah dengan nada yang tinggiserta memaksa.
 26. 26. Cadangan bagi Guru( Penerima Komunikasi )• Guru harus mempunyai kebolehan untuk menerima maklumatdengan efektif• (10 peraturan pendengaran yang berkesan (Kneen) 2011• Guru semestinya memahami kepentingan maklumat yangditerimanya daripada guru besar• Guru tersebut harus sedar bahawa dia juga mempunyaikepentingan di dalam menyampaikan input mengenai seminarKSSR yang bakal dihadirnya seperti yang disarankan olehLasswell bahawa betapa pentingnya inputnya yang akanditerimanya.• Guru itu juga perlu berusaha untuk menjadikan
 27. 27. Kesimpulan…• Komunikasi merupakan nadi kepada kejayaan sesebuahorganisai ( Rogers 1976 ) dan melalui komunikasi individudalam organisasi sekolah dapat disatukan ( Myers 1964 ).• Kecekapan dan keberkesanan sesebuah sekolah itubergantung secara langsung kepada kecekapan dankeberkesanan komunikasi.• Kegagalan komunikasi akan menimbulkan banyak masalahyang bakal menjejaskan kelancaran perjalanan organisasisekolah.
 28. 28. Terima Kasih.. ThankYou…..

×