Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫گزارش ویژه‬
‫از بازار پرماجرای ساعت‬

‫دبیر ويژه نامه: مجید کثیری . تماس: 72965688 پیامک: 66232270001‬
‫ایمیل : ‪ - brand...
‫6‬

‫ویژه نامه ساعت‬

‫روزنامه اقتصادی آسیا . شنبه 8 مهر 1931‬

‫كااليقالبيدرشأنومنزلتايرانياننيست،چهكسيپاسخگوست؟‬
‫مگر م...
‫ویژه نامه ساعت‬

‫2102 ,92 ‪Asia Financial News Saturday, September‬‬

‫7‬

‫مغاز ‌هايميليارديكهساعتقالبيم ‌فروشند‬
‫ي‬
‫...
‫8‬

‫ویژه نامه ساعت‬

‫روزنامه اقتصادی آسیا . شنبه 8 مهر 1931‬

‫آشناييبابرخیبرندهايمعروفساعتايرانوجهان‬
‫‌‬
‫«آدرياتيكا»...
‫ویژه نامه ساعت‬

‫2102 ,92 ‪Asia Financial News Saturday, September‬‬

‫از اسم برند ساعت فرانسوي «گو» )‪ (Go‬به راحتي م ‌...
ساعت های قلابی در ایران- هر آنچه که باید در مورد خرید ساعت در ایران بدانید - ویژه نامه ای از مجید کثیری
ساعت های قلابی در ایران- هر آنچه که باید در مورد خرید ساعت در ایران بدانید - ویژه نامه ای از مجید کثیری
ساعت های قلابی در ایران- هر آنچه که باید در مورد خرید ساعت در ایران بدانید - ویژه نامه ای از مجید کثیری
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ساعت های قلابی در ایران- هر آنچه که باید در مورد خرید ساعت در ایران بدانید - ویژه نامه ای از مجید کثیری

25,881 views

Published on

اگرچه گفته می شود وقت طلاست اما در ایران نه تنها وقت دارای ارزش چندانی نیست بلکه ابزار اندازه گیری آن یعنی ساعت نیز دارای ارزش چندانی نیست. در این ویژه نامه هشت صفحه ای، مجید کثیری به مقوله ساعت های قلابی و بدلی در ایران و فروش عیان آنها پرداخته است. ساعتهای رولکس، امگا، تیسوت و گوچی که اگرچه از لحاظ ظاهر دقیقا شبیه ساعت های اصل هستند اما به قیمت های بالایی فروش می روند و از همه جالبتر آنکه گارانتی هم می شوند و بازهم جالبتر اینکه در مغازه های میلیاردی پاساژهای معروف تهران فروش می روند.
این ویژه نامه و سلسله مقالات، راهنمای کاملی برای خرید ساعت در ایران نیز هست. نمایندگی های ساعت های اصل ایران نیز در انتها لیست شده اند.

Published in: Devices & Hardware
  • Login to see the comments

ساعت های قلابی در ایران- هر آنچه که باید در مورد خرید ساعت در ایران بدانید - ویژه نامه ای از مجید کثیری

  1. 1. ‫گزارش ویژه‬ ‫از بازار پرماجرای ساعت‬ ‫دبیر ويژه نامه: مجید کثیری . تماس: 72965688 پیامک: 66232270001‬ ‫ایمیل : ‪ - brand@asianews.ir‬مدیر هنری: علی شمس امیری‬ ‫2102 ,92 ‪Asia Financial News Saturday, September‬‬ ‫زمان براي ما چقدر‬ ‫ارزش دارد؟‬ ‫مجید کثیری‬ ‫شايد اين سوال كه‬ ‫بر پيشاني اين نوشته‬ ‫آمده، بيش از آنكه يك‬ ‫سوال منطقي باشد،‬ ‫يك پرسش فلسفي و‬ ‫روان شناختي است.‬ ‫زمان، پديد ‌اي‬ ‫ه‬ ‫چندگانه و چندگونه‬ ‫است. چند وجهي‬ ‫بودن مفهوم زمان در‬ ‫بين ملل مختلف نه به دليل هويت متكثر آن، بلكه‬ ‫به دليل طرز تلقي فرهن ‌ها و انسا ‌هاي مختلف‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫د ‌باره اين موضوع است.‬ ‫ر‬ ‫وقت، زمان و ساعت، به طور كلي يك عنصر ثابت‬ ‫و تفسير ناپذير است، اما وقتي كه پاي كن ‌هاي‬ ‫ش‬ ‫اجتماعي و فردي ما به ميان م ‌آيد به تعداد هر‬ ‫ي‬ ‫انسان، يك طرز تلقي از زمان هويدا م ‌شود. ساعتي‬ ‫ي‬ ‫كه ما به مچ م ‌بنديم و يا به اشكال مختلف از آن‬ ‫ي‬ ‫استفاده م ‌كنيم، يكي از جدي ترين و تاريخي‬ ‫ي‬ ‫ترين اشكال اختراعات و ابداعات نوع بشر است.‬ ‫ساعت چيزي است كه ما در گردونه آن زندگي‬ ‫م ‌كنيم، عشق م ‌ورزيم و شور و شوق حياتمان‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫را با آن مجسم م ‌كنيم. از منظر اجتماعي هم‬ ‫ي‬ ‫آد ‌هايي كه به زمان بيش از پيش مقيد هستند،‬ ‫م‬ ‫عموما انسا ‌هايي با ديسيپلين مضاعف و تعهد و‬ ‫ن‬ ‫مديريت بيشتر هستند.تاكنون مقاالت، كتا ‌ها و‬ ‫ب‬ ‫تحقيقات بسيار زيادي در زمينه عنصر زمان از منظر‬ ‫اجتماعي توليد شده كه عمد ‌ترين آنها به موضوع‬ ‫ه‬ ‫مديريت زمان (‪ )Time management‬اختصاص‬ ‫دارند. انسا ‌هاي موف ‌، جوامع پيشرو، گرو ‌هاي‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫كارآمد، مديران خالق و... همگي در يك خصلت‬ ‫انحصاري، اشتراك دارند و آن چيزي نيست غير از‬ ‫توجه به زمان و مقيد بودن به كاركرد عمومي‌وقت.‬ ‫با اطمينان بايد گفت كه قرار و مداري كه نه «سر»‬ ‫دارد و نه «ته»، حتي اگر هم بعد از يكي دوبار كنسل‬ ‫شدن و با تاخير برگزار شود، قطعا منتج به نتيجه‬ ‫چشمگيري نخواهد شد.‬ ‫پس، ساعتي كه ما به دست م ‌بنديم، ن ‌تنها يك‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ماشين فيزيكي شمارنده است، بلكه يك ماهيت‬ ‫فلسفي، تاريخي، اجتماعي، مديريتي، اخالقي، انساني‬ ‫و ... با خود دارد. اكنون در عصر شتاب تحوالت، بايد‬ ‫گفت كه ساعت ما نه تنها سرمايه، ثروت، وسيله‬ ‫شخصي و زينت ما، بلكه هويت ما و تابلويي از ماهيت‬ ‫انساني ماست.‬ ‫حاال سوال اين است كه دليل اينكه در جامعه ما‬ ‫به وقت و قرار و انضباط زماني بهاي كمتري داده‬ ‫م ‌شود، چيست؟ آيا اين شلختگي در مديريت زمان‬ ‫ي ‌‬ ‫نقشي در عدم بهره وري جامعه و به هدر رفتن منابع‬ ‫انساني ندارد؟‬ ‫آيا اينكه در برخي از جوامع غربي گفته م ‌شود كه‬ ‫ي‬ ‫وقت طالست و ضر ‌المث ‌هاي متعدد زيادي مانند‬ ‫ب ل‬ ‫آن وجود دارد، از داليل عمده توسعه اين ممالك به‬ ‫شمار نم ‌رود؟‬ ‫ي‬ ‫بنابر اين شايسته است كه عالوه بر خريد يك ساعت‬ ‫شيك و اصل كه نشا ‌دهنده اصالت ماست، به‬ ‫ن‬ ‫گفت ‌هاي اين وسيله و فرما ‌هايي كه صادر م ‌كند،‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫پايبند و مقيد باشيم و اجازه دهيم انسان ‌ترين وجوه‬ ‫ي‬ ‫ما كه همانا مقيد بودن به زمان و «قول و قرار» و‬ ‫نظم و انضباط است، به منصه ظهور برسد.‬ ‫چرا نبايد از ساعت » ‪ » FAKE‬استفاده كنيد‬ ‫متاسفانه ساعت بدلی به پدیده ای فراگیر در ایران تبدیل شده و برخی با آگاهی از تقلبی بودن یک ساعت‬ ‫به خرید آن اقدام می کنند و به این ترتیب مافیای «تجارت دروغ» می تواند از آنان سوءاستفاده کند. ما در‬ ‫این ویژه نامه روزنامه «آسیا»، 8 دلیل برای اجتناب از خرید ساعت های قالبی برایتان فرهم کرده ایم که با‬ ‫مطالعه آن هیچگاه فکر خرید ساعت بدلی را هم نخواهید کرد.‬ ‫دلیل اول: ممكن است فكر كنيد با خريد يك ساعت بدلی یا ‪ Fake‬داريد يك معامله خوب انجام مي دهيد، اما واقعيت‬ ‫اين است كه هيچ گاه امكان ندارد يك ساعت قالبي را بتوان به قيمت پايين خريداري كرد!‬ ‫در واقع نفس توليد ساع ‌هاي بدل اين است كه تا جايي كه ممكن است با كمترين هزينه ساعتي را توليد كرد كه‬ ‫ت‬ ‫بيشترين تشابه را به ساعت اصلي داشته باشد و به اين ترتيب بيشترين سود را به جيب توليدكننده وارد كند. طبق اين‬ ‫فلسفه، شما هيچگاه يك كاالي ارزنده خريداري نخواهيد كرد. راهنمايي: ساعت بدلي هرچقدر هم ارزان باشد از خريد آن‬ ‫متضرر شد‌ايد و فروشنده از فروش آن سود هنگفتي برده است. دفعه بعد كه يك ساعت «رولكس» دقيقا مشابه اصل را‬ ‫ه‬ ‫با قيمت 001 هزار تومان خريديد، فكر نكنيد از خريد آن منتفع شد‌ايد.‬ ‫ه‬ ‫صفحه 11‬ ‫گزارش ویژه روزنامه «آسیا» از بازار فروش ساعت‬ ‫مغاز ‌هاي ميلياردي كه ساعت قالبي م ‌فروشند‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫خبرنگاران روزنامه «آسيا»، براي اطالع از‬ ‫وضعيت فروش ساع ‌هاي اصل و بدل به‬ ‫ت‬ ‫دهها مغازه در مراكز خريد مختلف تهران‬ ‫مراجعه كرد‌اند و به عنوان مشتري در مورد‬ ‫ه‬ ‫آنها تحقيق كرد‌اند.‬ ‫ه‬ ‫به واسطه اين گزارش خود شاهد بوديم كه در‬ ‫مراكز خريد معتبري چون ميالدنور، گلستان،‬ ‫تنديس، تيراژه، گيشا و مركز خريد پاسداران‬ ‫در كنار معدودي مغاز‌هاي اصل فروش، دهها‬ ‫ه‬ ‫مغازه بد ‌فروش در حجم وسيع مشغول‬ ‫ل‬ ‫تجارتي هستند كه آنرا م ‌توان «تجارت‬ ‫ي‬ ‫دروغ» ناميد و به سختي باور كرديم كه در‬ ‫كشور ما در روز روشن، ظلم بزرگي در حق‬ ‫مصر ‌كننده ايراني با فروش ساع ‌هاي‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫‪ Fake‬و يا بدل جريان دارد.‬ ‫به عنوان مثال، با چشمان خود ديديم كه‬ ‫در مركز خريد گيشا در حالي ساعت قالبي‬ ‫«تيسوت» به فروش م ‌رود و فروشنده آن،‬ ‫ي‬ ‫ساع ‌هاي خود را اصلي م ‌نامد كه نمايندگي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫اصلي آن چند قدم پايي ‌تر در خيابان گيشا‬ ‫ن‬ ‫وجود دارد و يا در مركز خريد تنديس و ميالد‬ ‫نور، در يك طبقه ساع ‌هاي تقلبي «امپوريو»،‬ ‫ت‬ ‫«بوبري»، «كاندينو» و «رومانسون» تقلبي‬ ‫فروش م ‌رود و اين درحال ‌است كه فروشنده‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫اصلي اين برندها در طبقه ديگري است.‬ ‫در نهايت اينكه اين مشتري است كه بازنده‬ ‫است و اوست كه براي ساع ‌هاي قالبي 5‬ ‫ت‬ ‫تا 01 دالري بايد بيش از صدها هزارتومان‬ ‫پرداخت كند.‬ ‫صفحه 7‬ ‫كاالي قالبي در شأن و‬ ‫منزلت ايرانيان نيست،‬ ‫چه كسي پاسخگوست؟‬ ‫در جامع ‌اي كه در آن بد ‌فروشي به‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫جاي اصل به راحتي صورت م ‌گيرد و اين كار‬ ‫ي‬ ‫قباحت خود را از دست دهد، آيا نم ‌توان ساير‬ ‫ي‬ ‫رو ‌هاي نادرست تجارت و يا حتي رفتارهاي‬ ‫ش‬ ‫نادرست اجتماعي را توجيه كرد؟‬ ‫صفحه 6‬ ‫آشنايي با برخی برندهاي‬ ‫معروف ساعت ايران و‬ ‫‌‬ ‫جهان‬ ‫اگر به دنبال خرید ساعتی اصل و ارزنده‬ ‫هستید قدم به قدم مطالب این ویژه نامه‬ ‫را دنبال کنید، اما قدم اول در خرید ساعت،‬ ‫انتخاب «برند» است. نمی توانید بدون اطالع‬ ‫از آنچه که می خواهید به مغازه ای بروید و‬ ‫انتظار داشته باشید ساعت زیبا و ماندگاری‬ ‫بخرید که به بهترین نحو معرف شخصیت شما‬ ‫باشد‬ ‫در نظرسنجی ویژه‬ ‫نامه ساعت شرکت‬ ‫کنید و برنده‬ ‫ساعت اصل شوید:‬ ‫* برند ساعت‬ ‫محبوبتان چیست؟‬ ‫نظر خود را به شماره‬ ‫66232270001‬ ‫اس ام اس کنید‬ ‫صفحه 8‬ ‫گف ‌وگو با بزرگان ساعت تهران‬ ‫ت‬ ‫نمايندگان رسمي‬ ‫برندهاي ساعت در ايران‬ ‫آگاهانه خرید کنید!‬ ‫صفحه 21‬ ‫احقاق حقوق خريداران‬ ‫ساع ‌هاي قالبي‬ ‫ت‬ ‫فروشندگان ساع ‌هاي اصل با اين‬ ‫ت‬ ‫اجار ‌هاي كمرشكن، توان رقابت با بد ‌فرو ‌ها‬ ‫ل ش‬ ‫ه‬ ‫را ندارند. به همين دليل در حال حاضر تنها 056‬ ‫مغازه جوا ‌دار در تهران به طور رسمي در حال‬ ‫ز‬ ‫فعاليت هستند‬ ‫صفحه 01‬ ‫راهنماي ‌هاي كاربردي‬ ‫ي‬ ‫براي خريد ساعت در ايران‬ ‫اگر اين ويژ ‌نامه روزنامه «آسيا» را كه به‬ ‫ه‬ ‫موضوع ساعت اختصاص دارد، با دقت بخوانید‬ ‫شاید فکر کنید خريد ساعت اصل و ارزنده‬ ‫بر اساس قيمت پرداختي، با توجه به اي ‌همه‬ ‫ن‬ ‫مغازه بدل فروش كار آساني نيست اما ...‬ ‫صفحه 21‬
  2. 2. ‫6‬ ‫ویژه نامه ساعت‬ ‫روزنامه اقتصادی آسیا . شنبه 8 مهر 1931‬ ‫كااليقالبيدرشأنومنزلتايرانياننيست،چهكسيپاسخگوست؟‬ ‫مگر م ‌توان چشم‬ ‫ي‬ ‫خود را به سوي ورود‬ ‫و فروش كاالهاي‬ ‫قالبي خارجي بست و‬ ‫از توليدكننده ايراني‬ ‫انتظار توليد برند‬ ‫داشت؟ چه كسي‬ ‫مسئول آشفتگي و‬ ‫سردرگمي خريداران‬ ‫در بازار خواهد بود و‬ ‫آيا م ‌توان اثرات بي‬ ‫ي‬ ‫اعتمادي عموم مردم را‬ ‫به بازار و محصوالت آن‬ ‫جبران كرد؟‬ ‫آيا بايد خريدار‬ ‫ايراني براي آنكه‬ ‫مطمئن شود كاالي‬ ‫اصل و متناسب با مبلغ‬ ‫پرداخت ‌اش م ‌خرد‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫به كشورهاي همسايه‬ ‫سفر كند؟‬ ‫اين روزها مطالب بسياري در رسان ‌ها در زمينه‬ ‫ه‬ ‫توليد و حمايت از كار و سرمايه ايراني در‬ ‫جريان است و به لطف اين جريان سازنده و‬ ‫‌‌هاي‬ ‫مثبت، توجه بسياري به حمايت از فعاليت‬ ‫اقتصادي توليدكنندگان‌ سرماي ‌گذاران و تجار‬ ‫ه‬ ‫،‬ ‫و بازرگانان ايراني جلب شده است.‬ ‫بدون ترديد يافتن راهكارهايي براي اين‬ ‫حمايت، بدون كنكاش دقيق بر بحث واردات‬ ‫به خصوص واردات كاالهاي بي كيفيت چيني‬ ‫امكا ‌پذير نيست.‬ ‫ن‬ ‫البته همه اين حقيقت را پذيرفت ‌ايم كه امروزه‬ ‫ه‬ ‫تجارت با اقصي نقاط دنيا، به يكي از ضروريات‬ ‫زندگي در دنياي مدرن تبديل شده و ديگر‬ ‫نم ‌توان درهاي كشور را بست و انتظار داشت‬ ‫ي‬ ‫تمام نيازهاي كشور در داخل تامين شود. به‬ ‫طور كلي كشورها اين روزها تالش م ‌كنند تا‬ ‫ي‬ ‫درحوز ‌هايي كه مزيت رقابتي و برتري ويژ ‌اي‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫نسبت به ساير كشورها دارند، سرماي ‌گذار ‌هاي‬ ‫ه ي‬ ‫خود را متمركز كنند و محصوالت و خدمات‬ ‫خود را در بازارهاي جهاني عرضه كنند و در‬ ‫آن حوز ‌هايي كه سرماي ‌گذاري در آنها، بازده‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫پايين دارد نياز خود را از ساير كشورها تامين‬ ‫كنند.‬ ‫اين اشترا ‌گذاري منافع و محصوالت و‬ ‫ك‬ ‫اولوي ‌دهي به سرماي ‌گذاري و يا انتخاب‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫محصوالت استراتژيك مختص زمانه حال‬ ‫نيست و گفته م ‌شود از شروع عصر صنعتي‬ ‫ي‬ ‫تواف ‌هاي نانوشت ‌اي بين قدر ‌هاي برتر دنيا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫در اين زمينه وجود داشته است. حتي گفته‬ ‫م ‌شود در عصر صفويه كه دوران شكوه دوباره‬ ‫ي‬ ‫امپراتوري ايرانيان بوده است و ارتباط دربار‬ ‫خات ‌كاري و يا منب ‌كاري شده ديواري را به‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫عنوان ساعت ايراني پذيرفت.‬ ‫اما واقعيت اين است كه اگر اين تالش چند‬ ‫صد ساله، چند صد سال ديگر هم ادامه يابد، نه‬ ‫سوئيس ‌ها و بلژيك ‌ها فرشباف م ‌شوند و نه‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ايران ‌ها ساع ‌ساز.‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫فرشبافي هنري است كه سابقه چند هزار ساله‬ ‫در ايران دارد و با پوست و گوشت و استخوان‬ ‫ما ايرانيان و به خصوص در كاشان و تبريز و‬ ‫اصفهان ممزوج است و ساع ‌سازي هنري است‬ ‫ت‬ ‫با سابقه چند صد ساله در بين مردم منطقه‬ ‫«لولوكل» )‪ (Le locle‬واقع دركو ‌هاي‬ ‫ه‬ ‫«ژورا» )‪(Jura‬ي سوئيس ريشه دوانده است.‬ ‫ژاپن ‌ها كه موج رشد اقتصاد ‌شان در نيمه‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫دوم قرن بيستم اين ذهنيت را برايشان ساخته‬ ‫بود كه در هر چيزي م ‌توانند اول باشند، در‬ ‫ي‬ ‫دهه 06 و 07 با سرماي ‌گذار ‌هاي عظي ‌شان‬ ‫م‬ ‫ه ي‬ ‫و به لطف چندين اختراع و ابتكار، هراس زيادي‬ ‫به دل توليدكنندگان قديمي ساعت سوئيس‬ ‫انداختند و حتي در دور ‌اي گوي سبقت را با‬ ‫ه‬ ‫ساع ‌هاي ديجيتال ارزا ‌شان از سوئيس ‌ها‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ربودند اما آن موج گذشت و مردم باز هم‬ ‫سراغ اصالت را گرفتند و ارزاني را فداي اصالت،‬ ‫تاريخچه و فلسفه نكردند. پس از يكي دو دهه‬ ‫اين روزها دوباره سوئيس ‌ها شماره يك هستند‬ ‫ي‬ ‫و ژاپن ‌ها شماره دو.‬ ‫ي‬ ‫آمريكاي ‌ها هم حتي شانس خود را براي ورود‬ ‫ي‬ ‫به اين بازار تجربه كرد ‌اند. ميليو ‌ها عدد از‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ساع ‌هاي يك دالري و 2 دالري «تايمكس»‬ ‫ت‬ ‫ظرف چند سال فروخته شد تا باز هم آزموده‬ ‫آزموده شود و آمريكاي ‌ها بفهمند كه بهتر است‬ ‫ي‬ ‫ساعت ديجيتال قداست چند صد ساله ساعت‬ ‫سوئيسي را بشكند و نه مردم همان مردم. ديگر‬ ‫به لطف دنياي اينترنت و افزايش آگاه ‌هاي‬ ‫ي‬ ‫مردم، با يك كليك م ‌توان حقيقت را فهميد و‬ ‫ي‬ ‫سره را از ناسره و اصل را از تقلبي تشخيص داد‬ ‫و تاريخچه و فرهنگ پشت توليدات هر كشور و‬ ‫كارخان ‌اي را فهميد.‬ ‫ه‬ ‫اين داستان واقعي صنعت ساعت و برتري‬ ‫سوئيس در آن، مشابهت زيادي با فرش دستباف‬ ‫ما دارد. هنوز هم بلژيك ‌ها به لطف صنع ‌شان،‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫چين ‌ها و پاكستان ‌ها به لطف كارگر ارزا ‌شان‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫و تر ‌ها به كمك سرماي ‌گذاري عظي ‌شان‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ك‬ ‫نتوانست ‌اند به اعتبار و شهرت فرش ايران‬ ‫ه‬ ‫برسند.‬ ‫اما در پس اين داستان فرش و ساعت نكت ‌اي‬ ‫ه‬ ‫مهم نهفته است: داستان اصالت! در فرهنگ‬ ‫همه مردم جهان، ‌هرچيز با اصالت از شعر‬ ‫و موسيقي و كتاب گرفته تا فرش و ساعت‬ ‫محبوب است و هر چيز بي اصالتي مذموم و‬ ‫استفاده از آن عملي ناشايست به شمار م ‌رود.‬ ‫ي‬ ‫در دنياي امروزي حمايت از اين مفهوم اصالت و‬ ‫محصوالت اصيل خود را در قالب امري اخالقي‬ ‫و حقوقي به نام «كپي رايت»‬ ‫)‪ (Copy Right‬يا حقوق معنوي خالق اثر و‬ ‫محصول تجلي يافته تا به اين وسيله زحماتي‬ ‫كه يك صاحب اثر، توليد كننده يك كاال و يا‬ ‫مالك برند براي توليد آن متحمل شده حمايت‬ ‫شود.‬ ‫در كشور ما ايران، در سا ‌هاي اخير قوانين‬ ‫ل‬ ‫جديدي در زمينه كپي رايت وضع شده اما به‬ ‫نظر م ‌رسد در زمينه نهادينه شدن فرهنگ‬ ‫ي‬ ‫مصادره و‬ ‫از بین بردن‬ ‫ساعت های‬ ‫تقلبی در‬ ‫کشور تایلند‬ ‫غلطک‬ ‫شدن ساعت‬ ‫های تقلبی در‬ ‫گمرک کشور‬ ‫آلمان‬ ‫در فرهنگ همه‬ ‫مردم جهان،‌هرچيز‬ ‫با اصالت از شعر و‬ ‫موسيقي و كتاب گرفته‬ ‫تا فرش و ساعت‬ ‫محبوب است و هر چيز‬ ‫بي اصالتي مذموم و‬ ‫استفاده از آن عملي‬ ‫ناشايست به شمار‬ ‫م ‌رود.‬ ‫ي‬ ‫ايران با قدر ‌هاي اروپايي آغاز شد، اروپاي ‌ها‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫مسحور هنر فرشبافي ايران شدند و در مقابل‬ ‫ايران ‌ها نيز مسحور فناوري آن روز ساع ‌هاي‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫سوئيس شدند.‬ ‫هر دوي اين محصوالت به بهترين شكل گوياي‬ ‫فرهنگ، خلق و خو و هنر مردمان اين دو‬ ‫كشور بودند و گفته مي شود درآن زمان هم‬ ‫تال ‌هايي براي توليد فرش ايراني در اروپا و‬ ‫ش‬ ‫بالعكس آوردن تكنولوژي توليد ساعت به ايران‬ ‫انجام شد كه تاريخ نشان م ‌دهد هر دوي اينها‬ ‫ي‬ ‫ناكام ماند ‌اند.‬ ‫ه‬ ‫همسايه نزديك سوئيس ‌ها يعني بلژيك ‌ها‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫هنوز هم در تالشند با برترين دستگا ‌هاي‬ ‫ه‬ ‫توليد فرش از جمله وندويل و شونر، فرش‬ ‫توليد كنند كه در نهايت تكنولوژي پيشرفته،‬ ‫چيزي به نام فرش ماشيني توليد م ‌شود كه‬ ‫ي‬ ‫هرچند طر ‌هايش را از فرش دستباف ايراني‬ ‫ح‬ ‫به عاريه گرفته هيچ نشاني از فرش دستباف‬ ‫ايراني ندارند.‬ ‫در طرف ديگر تا همين اواخر هم تال ‌هايي‬ ‫ش‬ ‫براي توليد ساعت در ايران م ‌شد كه نهايت آن،‬ ‫ي‬ ‫توليد ساع ‌هاي ديواري آن هم با موتورهاي‬ ‫ت‬ ‫ژاپني و چيني است كه اگر روح هنر ايراني‬ ‫به آن افزوده شده باشد، م ‌توان ساع ‌هاي‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫سراغ توليد همان اتومبي ‌هاي بزرگ همچون‬ ‫ل‬ ‫‌‌شان بروند.‬ ‫كشتي‬ ‫اما نوبت چين ‌هاست، آنها م ‌گويند كه از‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫خواب چند هزار ساله بيدار شد ‌اند و آمد ‌اند‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫تا دنيا را با كاالهاي ارزان خود تسخير كنند.‬ ‫اگرچه بسياري از برندهاي معتبر جهان هم به‬ ‫لطف نيروي كار ارزان، ساع ‌هاي خود را براي‬ ‫ت‬ ‫توليد به چين سفارش م ‌دهند، اما چين ‌هايي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫كه اين سا ‌ها بيدار شد ‌اند، شروع به توليد و‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫صادرات ساع ‌هايي هم كرد ‌اند كه خيلي از‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫آنها هم زود به خواب م ‌روند: ساع ‌هاي قالبی‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫يك تا 5 دالري !‬ ‫آنها دراين كپ ‌برداري به قدري دقيق هستند‬ ‫ي‬ ‫كه كارشناسان ساعت هم در تشابه ظاهر‬ ‫آنها با اصل ماند ‌اند. اگرچه اين ساع ‌هاي‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫قالبي در خود چين فروخته شوند، به سرعت‬ ‫‌‬ ‫توليدكنندگان و فروشندگان آن تحت پيگرد‬ ‫قرارم ‌گيرند، اما صادرات آنها به كشورهايي‬ ‫ي‬ ‫چون ايران انگار هيچ ايرادي ندارد. مشخص‬ ‫نيست تا چند سال ديگر اين كامروايي چين ‌ها‬ ‫ي‬ ‫در توليد ساع ‌هاي قالبي ادامه داشته باشد‬ ‫ت‬ ‫اما چيزي كه مشخص است این است که آنها‬ ‫هي ‌گاه برنددار نخواهند شد.‬ ‫چ‬ ‫ديگر نه اين بازار، بازار دهه 07 ميالدي است كه‬ ‫خود را عرضه م ‌كنند، اما خريداران حاضرند‬ ‫ي‬ ‫با قيمت باالتر و چش ‌پوشي از خدمات‬ ‫م‬ ‫پس از فروش‌ محصوالت مورد نياز را‬ ‫،‬ ‫در سفرهاي خارجي خريد كنند و يا‬ ‫به دوستان و آشنايان عازم سفر‬ ‫خارج خود، خريد آنها را سفارش‬ ‫دهند.‬ ‫حتي اگر اثرات اقتصادي‬ ‫واردات و فروش كاالهاي‬ ‫قالبي را ناديده بگيريم‬ ‫با اين اثرات رواني و‬ ‫ب ‌اعتمادي آنها چه بايد‬ ‫ي‬ ‫كرد؟‬ ‫در جامع ‌اي كه در آن‬ ‫ه‬ ‫بد ‌فروشي به جاي اصل‬ ‫ل‬ ‫به راحتي صورت م ‌گيرد‬ ‫ي‬ ‫و اين كار قباحت خود را از‬ ‫دست دهد، آيا نم ‌توان ساير‬ ‫ي‬ ‫رو ‌هاي نادرست تجارت‬ ‫ش‬ ‫و يا حتي رفتارهاي نادرست‬ ‫اجتماعي را توجيه كرد؟ و آيا‬ ‫از دست رفتن قباحت بدل فروشي‬ ‫ترويج فرهنگ درو ‌گويي نيست؟‬ ‫غ‬ ‫در گذشته مرسوم بود كه كاسب امين‬ ‫هر محله بود و مثال ريش گرو گذاشتن كه‬ ‫امروز رايج است، نشان از اعتماد و اقدام باالي‬ ‫مردم به كسبه و بالعكس بود. حال چگونه است‬ ‫كه به عنوان مثال اين روزها اكثريت مغاز ‌هاي‬ ‫ه‬ ‫ساع ‌فروشي كشور، ساعت قالبي م ‌فروشند؟‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ساع ‌هايي كه نشان و اسم يك شركت را بر‬ ‫ت‬ ‫روي خود دارند اما توليد آن شركت نيستند! آيا‬ ‫خريد كاالهاي اصلي و مقابله با سوءاستفاد ‌گران‬ ‫ه‬ ‫هنوز جاي كار زيادي باقي است.‬ ‫شايد در زمينه حمايت از حقوق معنوي‬ ‫توليدكننده اثر، اولويت با توليدكننده ايراني‬ ‫باشد اما مگر م ‌توان چشم خود را به سوي‬ ‫ي‬ ‫ورود و فروش كاالهاي قالبي خارجي بست و از‬ ‫توليدكننده ايراني انتظار توليد برند داشت؟ چه‬ ‫كسي مسئول آشفتگي و سردرگمي خريداران‬ ‫در بازار خواهد بود و آيا م ‌توان اثرات بي‬ ‫ي‬ ‫اعتمادي عموم مردم را به بازار و محصوالت‬ ‫آن جبران كرد؟‬ ‫آيا بايد خريدار ايراني براي آنكه مطمئن شود‬ ‫كاالي اصل و متناسب با مبلغ پرداخت ‌اش‬ ‫ي‬ ‫م ‌خرد به كشورهاي همسايه سفر كند؟‬ ‫ي‬ ‫اين روزها اگر به چمدان ايرانياني كه از خارج‬ ‫برگشت ‌اند نگاه كنيد حتما داخل آن م ‌توان‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫كاالهايي چون عطر و ادوكلن با چند دست‬ ‫لباس، ل ‌تاپ‌ ساعت و دوربين نو را ديد‬ ‫پ ،‬ ‫كه اين نشان از بي اعتمادي قشر زيادي‬ ‫از مردم به كاالهايي است كه در بازار كشور‬ ‫فروش م ‌روند. نكته جالب اينكه بسياري از‬ ‫ي‬ ‫اين كاالها در ايران داراي نمايندگي رسمي‬ ‫و خدمات پس از فروش هستند و معموال با‬ ‫قيم ‌هايي پايي ‌تر از كشورهاي ديگر كاالهاي‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫خود اين تجارت، تجارت دروغ و فريب نيست؟‬ ‫‌‬ ‫بدتر آنكه به خريدار اين دروغ گفته نشود و‬ ‫به دروغي ديگر آميخته شود كه اين ساعت‬ ‫اصل است و به قيمت بسيار باالتر از ارزش آن‬ ‫فروخته شود.‬ ‫نكته آخر اينكه مگر آن واردكننده و فروشنده‬ ‫ساعت اصلي، نمونه كار و سرمايه ايراني نيست‬ ‫كه نبايد حمايت شود؟ مگر نه اينكه او هم‬ ‫نيازي از نيازهاي جامعه هرچند از نيازهاي‬ ‫درجه 2 را برطرف م ‌كند و وي و كل زنجيره‬ ‫ي‬ ‫واردكنندگان، توزي ‌كنندگان و فروشندگان‬ ‫ع‬ ‫رسمي كه از اين راه درست ارتزاق م ‌كنند را‬ ‫ي‬ ‫نبايد حمايت كرد؟‬ ‫آيا نبايد از كساني كه را ‌هاي قانوني كاالي‬ ‫ه‬ ‫اصل و با كيفيت را وارد كشور م ‌كنند و‬ ‫ي‬ ‫م ‌فروشند، به مشتريان خدمات در حد جهاني‬ ‫ي‬ ‫ارائه م ‌دهند، ‌ماليات و تعرف ‌هاي الزم را‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫پرداخت م ‌كنند‌ در قيم ‌گذار ‌هاي بر‬ ‫ت ي‬ ‫ي ،‬ ‫اساس نظر ارگا ‌هاي مسئول كمترين حاشيه‬ ‫ن‬ ‫سود را دارند و مه ‌تر از همه مشتريان راضي‬ ‫م‬ ‫دارند در برابر قالبي فرو ‌ها حمايت كرد؟‬ ‫ش‬ ‫متاسفانه آنگونه كه به گوش م ‌رسد بسياري‬ ‫ي‬ ‫از واردكنندگان ساع ‌هاي قالبي كه براي خود‬ ‫ت‬ ‫نامي هم به هم زد ‌اند، از را ‌هاي رسمي اقدام‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫به واردات كاال م ‌كنند، مغاز ‌هايشان جوازدار‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫،‬ ‫است و زير نظر اي ‌همه سازمان و ارگان ناظر‌‬ ‫ن‬ ‫ساع ‌هاي قالبي م ‌فروشند.‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫‌‌ها در كشورهاي‬ ‫جالب اينكه اينگونه ساعت‬ ‫ديگردر صورت كشف غلتك م ‌شوند و براي‬ ‫ي‬ ‫فروشندگان آن حب ‌هاي طوالني در نظر‬ ‫س‬ ‫گرفته م ‌شود.‬ ‫ي‬ ‫چيزي كه پيش رو م ‌خوانيد ويژ ‌نام ‌اي است‬ ‫ه ه‬ ‫ي‬ ‫كه به ساعت و مسئله رو به رشد بد ‌فروشي در‬ ‫ل‬ ‫آن اختصاص يافته است.‬ ‫روزنامه آسيا به لطف سبك و ساختار خود‬ ‫همواره مورد استقبال جمع بسياري از جوانان‬ ‫آماده از اقشار مختلف بوده است كه به‬ ‫مباحث مربوط به برندها عالقمند بود ‌اند. به‬ ‫ه‬ ‫درخواست تعدادي از خوانندگان، اين ويژ ‌نامه‬ ‫ه‬ ‫را به راهنمايي خريد ساعت اختصاص داديم‬ ‫و تالش كرد ‌ايم تا ابعاد مختلف آن را زير‬ ‫ه‬ ‫ذر ‌بين ببريم، چون اعتقاد داريم بد ‌فروشي‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫و حضور اجناس ‪ Fake‬در بازار ايران، در شأن‬ ‫‌ما ايران ‌ها نيست.‬ ‫ي‬ ‫گفتني است نظرات شما خوانندگان براي ادامه‬ ‫كار ما بسيار ارزشمند است و از شما دعوت‬ ‫م ‌كنيم با نظرات خود راهنماي ما براي توليد‬ ‫ي‬ ‫محتواي بهتر در آينده باشید.‬
  3. 3. ‫ویژه نامه ساعت‬ ‫2102 ,92 ‪Asia Financial News Saturday, September‬‬ ‫7‬ ‫مغاز ‌هايميليارديكهساعتقالبيم ‌فروشند‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ادامه از صفحه 5 ...‬ ‫فايل صوتي مكالمات ضبط شده خبرنگاران‬ ‫ما با اين فروشندگان موجود است و در صورت‬ ‫درخواست مراجع ناظر ذيربط آماده ارائه آدرس و‬ ‫ساير مشخصات و يا چاپ آنها در روزنامه هستيم.‬ ‫نكته بعدی اينكه در همين پاساژهاي معروف‬ ‫تهران، فروشندگان درستكار و فروشنده‬ ‫ساع ‌هاي اصل نيز وجود دارند كه البته با‬ ‫ت‬ ‫حاشيه سود كم فروش ساع ‌هاي اصل و‬ ‫ت‬ ‫اجار ‌هاي سرسا ‌آور، معلوم نيست تا چه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫مدت بتوانند با موج مغاز ‌هاي بد ‌فروش با آن‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫سودهاي كذاييشان رقابت كنند.‬ ‫درسا ‌هاي اخير شاهد حضور برندهای مختلف‬ ‫ل‬ ‫ساعت در مراکز خرید تهران هستیم اما بسیاری‬ ‫از خریداران، شناخت کافی از ساعت ندارند‬ ‫و معموال این تصور را دارند که چون از مراکز‬ ‫خرید باالی شهر، يا از فالن مركز معتبر كااليي را‬ ‫خريداري م ‌كنند، پس حتما جنس اصل به آنها‬ ‫ي‬ ‫فروخته م ‌شود. غافل از اینکه در بسیاری از این‬ ‫ي‬ ‫مغاز ‌ها جنس فیک (بدل) را به جای جنس اصل‬ ‫ه‬ ‫به آنها ارائه م ‌کنند و متقاضیان به هیچ وجه‬ ‫ي‬ ‫متوجه این موضوع نخواهند شد.‬ ‫نمايند ‌هاي رسمي‌را شناسايي كنيد‬ ‫ه‬ ‫به اين منظور، اولین و مه ‌ترین اقدام ‌که‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫متقاضی خريد ساعت باید انجام دهد این‬ ‫است که به سای ‌های رسمي ‌برای شناسایی‬ ‫ت‬ ‫نمایندگ ‌های رسم ‌و معتبر برندها مراجعه کند‬ ‫ي‬ ‫ی‬ ‫و ساعت مورد نظر خود را از این مراکز تهیه کند.‬ ‫در غير اين صورت و در مواقع مراجعه بايد به اين‬ ‫‌‬ ‫نكته توجه شود که آيا در این مغازه گواه ‌ای‬ ‫ی‬ ‫مبارزه با‬ ‫فروشندگان‬ ‫ساعت های‬ ‫تقلبی در‬ ‫کشورسوئیس‬ ‫برخي‬ ‫قالب ‌فرو ‌ها‬ ‫ي ش‬ ‫با قيمتي‬ ‫بسيار نزديك‬ ‫به قيم ‌هاي‬ ‫ت‬ ‫محصوالت اصلي‬ ‫اقدام به فروش‬ ‫م ‌كنند تا‬ ‫ي‬ ‫مشتري با ديدن‬ ‫ارزاني زياد كاال‬ ‫به قالبي بودن آن‬ ‫مشكوك نشود‬ ‫مکانی‬ ‫که مغازه در‬ ‫آن واقع شده،‬ ‫ظاهر و دکور آن‬ ‫تضمین کننده‬ ‫اين مسئله نيست‬ ‫كه مغازه مورد‬ ‫نظر نمایندگی آن‬ ‫برند و تضمين‬ ‫كننده اصل بودن‬ ‫محصوالتش است‬ ‫مبنی بر اخذ نمايندگي از برن ‌هاي معتبر ساعت‬ ‫د‬ ‫وجود دارد يا خير؟ چون براي مغاز ‌هایی که‬ ‫ه‬ ‫برن ‌هاي معتبر را عرضه م ‌کنند، دارا بودن این‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫گواهی و يا كارت گارانتي رسمي ضروری است.‬ ‫گارانت ‌هاي طوالني نشانه خوبي نيست‬ ‫ي‬ ‫نکته قابل توجه دیگر گارانت ‌هایی است که‬ ‫ی‬ ‫برای برندهای مختلف داده م ‌شود. خریداران‬ ‫ي‬ ‫توجه داشته باشند که بسياري از برندهاي‬ ‫معتبر ساعت، در هیچ جای دنیا گارانتی بیش‬ ‫از يك سال، 2سال و در برخی موارد 3 سال ارائه‬ ‫نم ‌دهند. پس ارائه گارانتی یا ضمانت بیش از 3‬ ‫ي‬ ‫سال نشانه خوبی نیست. همچنین گارانتی معتبر‬ ‫فقط شامل موتور م ‌شود و رنگ، حساسیت،‬ ‫ي‬ ‫باتری و مواردی از این قبیل در بيشتر موارد‬ ‫شامل گارانتی نم ‌شود.‬ ‫ي‬ ‫فاكتور با جزئيات كامل بخواهيد‬ ‫اگر به مغازه ای مراجعه کردید و فروشنده تمام‬ ‫موارد باال را رعایت كرد و مشكلي در اين زمينه‬ ‫احساس نكرديد، حتما به فاکتوری که بعد از‬ ‫خريد به شما م ‌دهد دقت کنید. اگر ساعتی‬ ‫ي‬ ‫که به شما فروخته م ‌شود اصل باشد حتما در‬ ‫ي‬ ‫فاکتور بايد به اين مساله اشاره شود. اگر در فاکتور‬ ‫اين موضوع ذکر نشده بود از فروشنده دلیل را‬ ‫بپرسید یا بخواهید آنرا ذکر کند. فروشند ‌هاي‬ ‫ه‬ ‫بد ‌فروش معموال از انجام این کار سرباز م ‌زنند‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫و گالیه م ‌کنند که این ترفند مغاز ‌هایی است‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫که سعی در جلب اعتماد مشتری دارند. اما‬ ‫واقعيت اين است كه ارائه فاكتور و قيد مسائل‬ ‫الزام آور در آن م ‌تواند نشانه اصل بودن يك‬ ‫ي‬ ‫ساعت باشد.‬ ‫برای شناخت فروشگا ‌های مجاز و غیرمجاز ساعت، به مراکز خرید مختلف تهران مانند‬ ‫ه‬ ‫میالد نور، مرکز خرید گیشا، مرکز خرید تندیس، مرکز خرید تیراژه و مرکز خرید پاسداران‬ ‫مراجعه کردیم. مغاز ‌های ساعت فروشی این مراکز دارای بهترین و زیباترین دکور و ظاهر‬ ‫ه‬ ‫هستند که به راحتی اعتماد و توجه هر خریداری را به خود جلب م ‌کنند. حتی بسیاری از‬ ‫ي‬ ‫«فیک فروشان» که در چند مرکز خرید معتبر شعبه داشتند، برای جلب اعتماد، شعب ‌های‬ ‫ه‬ ‫مختلف خود را به خریدار معرفی م ‌کردند‬ ‫ي‬ ‫در همين پاساژهاي معروف تهران، فروشندگان درستكار و فروشنده ساع ‌هاي اصل نيز‬ ‫ت‬ ‫وجود دارند كه البته با حاشيه سود كم فروش ساع ‌هاي اصل و اجار ‌هاي سرسا ‌آور، معلوم‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫نيست تا چه مدت بتوانند با موج مغاز ‌هاي بد ‌فروش با آن سودهاي كذاييشان رقابت كنند.‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫كه در مغاز ‌هاي اصل فروش ميالد نور با قيمت‬ ‫ه‬ ‫004 هزار تومان به فروش م ‌رود، اينچنين‬ ‫ي‬ ‫استدالل م ‌كند‌: «قيم ‌ها در میالد نور کال‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫باالتر از جاهاي ديگر است. با اين حال، شما‬ ‫اگر به سايت ... مراجعه كنيد خواهيد ديد كه‬ ‫ساع ‌هاي اين برند از 001 دالر شروع م ‌شود و‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫به چهارصد، پانصد دالر هم م ‌رسد. حاال بستگی‬ ‫ي‬ ‫دارد کجا قیمت کنید، بعضی جاها قیم ‌ها باالتر‬ ‫ت‬ ‫است.»‬ ‫البته پس از تماس ما با شركت واردكننده و‬ ‫پخش كننده این برند مشخص شد كه قيمت‬ ‫انواع ساع ‌هاي اين برند در تمام ايران يكسان‬ ‫ت‬ ‫است و البته ممكن است برخي مغاز ‌ها آنرا با‬ ‫ه‬ ‫يك تخفيف جزئي حداكثر 5 درصدي ارائه كنند،‬ ‫اما اختالف قيمت 021 هزار توماني يك مدل‬ ‫ساعت در دو مغازه مختلف امكا ‌پذير نيست.‬ ‫ن‬ ‫وي م ‌افزايد كه برخي قالب ‌فرو ‌ها نيز به‬ ‫ي ش‬ ‫ي‬ ‫قيمتي بسيار نزديك به قيم ‌هاي محصوالت‬ ‫ت‬ ‫اصلي اقدام به فروش م ‌كنند تا مشتري با ديدن‬ ‫ي‬ ‫ارزاني زياد كاال به قالبي بودن آن مشكوك‬ ‫نشود.»‬ ‫نماينده برند ... در ايران علت ذكر نشدن نام‬ ‫نمايندگي ايران در وبسايت اين برند را چنين‬ ‫بيان م ‌كند: «اگرچه بسياري از برندهاي‬ ‫ي‬ ‫جهاني و ب ‌خصوص آمريكايي به علت مسائلي‬ ‫ه‬ ‫همچون تحريم، نامي از نماينده ايران خود در‬ ‫وبساي ‌هايشان ذكر نكرد ‌اند، اما در ايران داراي‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫نمايندگ ‌هاي معتبري هستند كه سا ‌هاست به‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ارائه محصوالت اصلي برندها و خدمات پس از‬ ‫فروش به مشتريان مشغولند»‬ ‫فروشنده شعبه دیگر يك مغازه بدل فروش، واقع‬ ‫در مرکز خرید گیشا راجع به ساعتی با برند ...‬ ‫که آن را با قیمت 042 هزار تومان عرضه م ‌کند‬ ‫ي‬ ‫ادعا م ‌كند:‌«این ساعت دو سال گارانتی کامل‬ ‫ي‬ ‫دارد كه شامل حساسیت و رنگ است و چون‬ ‫نمایندگی ندارد قیمتش تا اين حد فرق دارد».‬ ‫وي با ذكر اين مسئله كه االن این ساعت در‬ ‫مركز خريد میالد نور به قيمت 533 هزار تومان‬ ‫فروخته م ‌شود اضافه م ‌كند‌«با اين حال وقتي‬ ‫ي :‬ ‫ي‬ ‫به سايت ... مراجعه م ‌كنيد متوجه م ‌شويد كه‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫اين برند در ايران نمایندگی ندارد.»‬ ‫اظهارات فروشنده یک مغازه كه در مرکز خرید‬ ‫میالد نور قرار دارد، راجع به ارائه فاکتور فروش‬ ‫جالب بود. وي م ‌گفت: «مغازه ما فاكتور ماست،‬ ‫ي‬ ‫ضمن اينكه کارت گارانتی به شما م ‌دهم،‬ ‫ي‬ ‫شناسنامه ساعت را هم م ‌دهم و سرتیکیفیت‬ ‫ي‬ ‫بابت اورجینال بودن ساعت هم به شما م ‌دهم.‬ ‫ي‬ ‫وقتی خرید كرديد يك سرتیکیفیت به شما‬ ‫تعلق م ‌گیرد که مال شرکت سازنده است. به‬ ‫ي‬ ‫عنوان مثال محصوالت برند امپوريو آرماني داراي‬ ‫هولوگرامي در پشت آن است كه با وارد كردن‬ ‫شماره آن در و ‌سايت نماينده ايران اين برند،‬ ‫ب‬ ‫محصول شما ثبت م ‌شود و م ‌توانيد از خدمات‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫پس از فروش آن استفاده كنيد»‬ ‫ادامه استدالل اين فروشنده به اين شكل بود:‬ ‫«خریداری که برای تهیه ساعت هزینه زیادی‬ ‫م ‌کند و اصل بودن جنس برایش اهمیت دارد‬ ‫ي‬ ‫باید متوجه این موضوع باشد که مکانی که مغازه‬ ‫در آن واقع شده، ظاهر و دکور آن تضمین کننده‬ ‫اين مسئله نيست كه مغازه مورد نظر نمایندگی‬ ‫آن برند و تضمين كننده اصل بودن محصوالتش‬ ‫است. برای خرید ساعت اصل توصیه م ‌شود‬ ‫ي‬ ‫حتما نمایندگ ‌های معتبر را شناخته و نکات‬ ‫ی‬ ‫ذکر شده را رعایت کنيد تا جنس اصل خریداری‬ ‫کنید.»‬ ‫پس از گشت ما در این مراکز خرید و بررسی‬ ‫روش های فروش ساعت بدل، بايد گفت بدون‬ ‫نظارت دقيق متوليان امر، تعداد زيادي از‬ ‫خريداران ساعت را داريم كه در ميان بيم دو‬ ‫اميد براي خريد ساع ‌هاي مورد عالقه خود به‬ ‫ت‬ ‫بازار م ‌روند. در حالي كه هرگز اين اطمينان‬ ‫ي‬ ‫خاطر در آنها ايجاد نم ‌شود كه آيا ساعتي كه‬ ‫ي‬ ‫خريد ‌اند اصل است يا تقلبي!‬ ‫ه‬ ‫گشتي در مراكز خريد تهران‬ ‫برای شناخت فروشگاه ‌های مجاز و غیرمجاز‬ ‫ساعت، به مراکز خرید مختلف تهران مانند میالد‬ ‫نور، مرکز خرید گیشا، مرکز خرید تندیس، مرکز‬ ‫خرید تیراژه و مرکز خرید پاسداران مراجعه‬ ‫کردیم. مغاز ‌های ساعت فروشی این مراکز دارای‬ ‫ه‬ ‫بهترین و زیباترین دکور و ظاهر بودند که به‬ ‫راحتی اعتماد و توجه هر خریداری را به خود‬ ‫جلب م ‌کنند. حتی بسیاری از «فیک فروشان»‬ ‫ي‬ ‫که در چند مرکز خرید معتبر شعبه داشتند، برای‬ ‫جلب اعتماد، شعب ‌های مختلف خود را به خریدار‬ ‫ه‬ ‫معرفی م ‌کردند.‬ ‫ي‬ ‫فروشند ‌های يكي از اين مغاز ‌ها كه ساعت‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫... م ‌فروشد و دارای دو شعبه در مرکز خرید‬ ‫ي‬ ‫پاسداران و تندیس است، در حالي ادعای اصل‬ ‫بودن جنس خود را داشتند که گواهی نمایندگی‬ ‫نداشتند و گارانتی آنها شامل موارد متعددی غیر‬ ‫از موتور بود.‬ ‫فروشنده مغاز ‌اي ديگر كه ساعت ... در مرکز‬ ‫ه‬ ‫خرید پاسداران م ‌فروشد، م ‌گويد: «کارهاي ما‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫گارانتی «اینترنشنال» دارد كه شامل موتور، ضد‬ ‫خش بودن و شیشه است.» اين در حالي است‬ ‫وي هيچگونه مدركي دال بر نمايندگي رسمي‬ ‫اين برند ارائه نم ‌كند و در زمينه گارانتي به ذكر‬ ‫ي‬ ‫كلمه گارانتي در فاكتور اكتفا م ‌كند.‬ ‫ي‬ ‫فروشگاه ديگري كه از جمله فروشگاهای‬ ‫زنجير ‌اي فروش ساعت بدل!! است، از ديگر‬ ‫ه‬ ‫مواردي بود كه به آن سري زديم. به گفته‬ ‫متوليان اين فروشگاه، آنها هم ساعت اصل دارند و‬ ‫هم فیک. نکته جالب توجه این است که فروشنده‬ ‫اين مغازه كه در مرکز خرید تندیس فعاليت‬ ‫م ‌كند، ارائه جعب ‌ای که روی آن نام برند ذکر‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫شده است را برای اثبات اصل بودن جنس کافی‬ ‫م ‌داند و معتقد است كه نیاز به ذکر اين موضوع‬ ‫ي‬ ‫در فاکتور نیست.‬ ‫این فروشنده م ‌گويد: «ما ساعت را با جعبه‬ ‫ي‬ ‫اصلی و با گارانتی اصلی تحويل شما م ‌دهيم‬ ‫ي‬ ‫و به اين دليل اصال دیگر احتیاجی به ذکر داخل‬ ‫فاکتور نیست»!‬ ‫وي اضافه م ‌كند: «براي محصوالت غير اصل،‬ ‫ي‬ ‫جعبه معمولی داریم و براي محصوالتي مثل‬ ‫تیسوت، بوربری، آرمانی و... كه همگي اوريجنال‬ ‫هستند جعب ‌هاي اصل ارائه م ‌كنيم».‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫فروشنده شعبه دیگر این مغازه در مرکز خرید‬ ‫گلستان در مورد گارانتی اينطور توضیح م ‌دهد:‬ ‫ي‬ ‫«ساع ‌هاي ما دو سال گارانتی دارند كه شامل‬ ‫ت‬ ‫رنگ، حساسیت، استیل، کارکرد موتور و باتری‬ ‫است.»‬ ‫فروشنده شعبه میالد نور این فروشگاه راجع به‬ ‫ذکر اصل بودن جنس درون فاکتور اين طور‬ ‫م ‌گويد: «به خاطر اینکه رقابت زیاد است،‬ ‫ي‬ ‫‌‌ها همديگر را «خراب» م ‌کنند.»‬ ‫ي‬ ‫فروشگاه‬ ‫وي اضافه م ‌كند: «نوشتن كلمه اصل در فاكتور،‬ ‫ي‬ ‫معناي خاصي نم ‌دهد و به هر حال ما توی‬ ‫ي‬ ‫فاکتور نم ‌توانیم اضافه تر از مطالبي كه در آن‬ ‫ي‬ ‫چاپ شده است، چیزی بنویسیم. را ‌های دیگری‬ ‫ه‬ ‫به غیر از فاکتور هست، براي مثال م ‌توانيد در‬ ‫ي‬ ‫سايت مربوط به برند، اصل و فرع بودن ساعت‬ ‫خودتان را چک کنید.»‬ ‫فروشنده مغازه ديگري در مرکز خرید تیراژه که‬ ‫يك مدل ساعت با برند ... را با قیمت 082 هزار‬ ‫تومان عرضه م ‌کند و ادعای اصل بودن آن را‬ ‫ي‬ ‫دارد، در برابر تعجب ما از قيمت پايين اين ساعت‬
  4. 4. ‫8‬ ‫ویژه نامه ساعت‬ ‫روزنامه اقتصادی آسیا . شنبه 8 مهر 1931‬ ‫آشناييبابرخیبرندهايمعروفساعتايرانوجهان‬ ‫‌‬ ‫«آدرياتيكا» )‪ (Adriatica‬در سال 2581 در شهر «منوتليه»‬ ‫)‪(Montelier‬سوئيس به ثبت رسيد. استفاده از اين برند بر‬ ‫روي ساعت و ارائه اولين كالكشن آن به سال 1391 بازم ‌گردد.‬ ‫ي‬ ‫كارخانه اين برند در سال 2691 به يكي از مهمترين مناطق‬ ‫صنعت ساعت سوئيس يعني شهر «بيل»)‪ (Biel‬منتقل شد كه‬ ‫در ده ‌هاي بعد كالكش ‌هاي مشهوري همچون كالكشن «جام‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫جهاني آدرياتيكا» در آن ساخته شد. آدرياتيكا يكي از متخصصان‬ ‫مطرح توليد ساع ‌هاي طال و روكش طال و همچنين استيل‬ ‫ت‬ ‫است كه اين روزها از بخش ايتاليايي سوئيس يعني «كامورينو»‬ ‫‌)‪(Camorino‬در حال توليد ساع ‌هايي است كه در دهها كشور‬ ‫ت‬ ‫جهان از جمله ايران به فروش م ‌روند.‬ ‫ي‬ ‫‪www.adriaticawatches.ch‬‬ ‫«بوم مرسيه» يكي از برندهاي فوق لوكس و قديمي دنياي‬ ‫شگف ‌انگيز ساع ‌سازي سوئيس است كه از سال 0381 به‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫توليد ساعت در منطقه «ژورا» سوئيس مشغول است. هدف‬ ‫‌‬ ‫اوليه اين برند كه در ابتدا توسط «برادران بوم»)‪(Baume‬‬ ‫تاسيس شد توليد ساعتي با حفظ اصول سنتي طراحي ساعت‬ ‫سوئيسي و در عين حال استفاده از جديدترين و دقي ‌ترين‬ ‫ق‬ ‫تكنولوژ ‌هاي ساع ‌سازي بوده است كه از اواسط قرن 91 و بعد‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫از درخشش در نمايشگا ‌هاي آن زمان و تا به امروز نامي آشنا در‬ ‫ه‬ ‫صنعت ساع ‌سازي جهان است. اضافه شدن يك جوان طراح و‬ ‫ت‬ ‫خالق به نام «پل مرسيه» )‪ (Paul Mercier‬در سال 8191‬ ‫به اين شركت و عهد ‌دار شدن بخش طراحي آن، نام آ ‌را به‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫‪Baume&Mercier‬تغيير داد كه تا به امروز همچنان باقيست.‬ ‫برند مشهور سوئيسي «كاندينو» كه از سال 7491 توسط «آدولف‬ ‫فلوري-هاگ» )‪ (Adolf Flury-Hug‬تاسيس شد همواره يك‬ ‫سنت را به عنوان يك اصل در سرلوحه توليدات خود قرار داده‬ ‫است‌ اتكا به باالترين تكنولوژي ساع ‌سازي سوئيس و مواد ب ‌كار‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫:‬ ‫رفته در توليد آن و كنترل كيفيت بسيار دقيق بر تمام مراحل‬ ‫توليد ساعت كه اين اصول با افتتاح كارخانه جديد آن در سال‬ ‫9891 تقويت شده و تا امروز تداوم يافته است. اين برند يكي از‬ ‫همكاران اصلي پروژه «سياره خورشيدي» )‪ (Planet Solar‬از‬ ‫سال 9002 بوده كه قرار است اولين سفر انسان به دور كره زمين‬ ‫فقط با استفاده از انرژي خورشيدي باشد.‬ ‫‪www.candino.com‬‬ ‫«كاسيو» يكي از پاي ‌گذاران عصر ديجيتال است كه در ژاپن‬ ‫ه‬ ‫بعد از جنگ جهاني دوم و در سال 6491 تاسيس شد. «كاسيو»‬ ‫اولين شركتي بود كه ماشين حسا ‌هاي تمام الكترونيك را به‬ ‫ب‬ ‫بازار عرضه كرد كه امروز جزء جدانشدني زندگي انسان مدرن‬ ‫است. ساع ‌سازي همواره از زمين ‌هاي اصلي كاسيو بوده است‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫و به لطف ابداعات اين شركت در زمينه ساع ‌سازي، ساعت به‬ ‫ت‬ ‫محصولي همگاني در جهان تبديل شد و به قيمت مناسب در‬ ‫اختيار همه مردم جهان قرار گرفت. اين برند در سا ‌هاي اخير با‬ ‫ل‬ ‫ارائه ساع ‌هايي همچون «ج ‌شاك» ‌)‪ (G-Shock‬كه در برابر‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ضربه مقاوم هستند، عالق ‌مندان دنياي ورزش را مجذوب خود‬ ‫ه‬ ‫كرده است.‬ ‫‪www.casio.com‬‬ ‫«سنچري» برندي ديگر در دنياي پرافتخار ساعت سوئيس است كه در‬ ‫سال 6691 توسط «هانس كينگنبرگ» )‪(Hans Kingenberg‬‬ ‫در شهر «بيل» )‪ ،(Biel‬مركز ساع ‌سازي كشور سوئيس شروع‬ ‫ت‬ ‫ب ‌كار كرد. وي پيش از آن در سال 9591 با اختراع ساع ‌هايي كه‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫در خأل كار م ‌كنند و در برابر نفوذ آب، خاك و هوا مقاوم هستند‬ ‫ي‬ ‫نامي براي خود دس ‌وپا كرده بود. اين اختراعات در سا ‌هاي بعد با‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ساخت كي ‌هاي ضدخش ادامه يافت كه تركيب اين تكنولوژ ‌ها، از‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫«سنچري» و خالق آن، برندي ساخته است كه اثر بزرگي بر صنعت‬ ‫ساع ‌سازي سوئيس گذاشته است.‬ ‫ت‬ ‫‪www.century.com‬‬ ‫برند سرتینا كه از سال 8881 در سوئيس به ساخت ساعت مشغول‬ ‫است، امروزه به يكي از معرو ‌ترين برندهاي رده قيمتي متوسط‬ ‫ف‬ ‫ورزشي تبديل شده است. اصول اين برند از همان ابتدا كه در‬ ‫شهر «گرانژ» )‪ (Granges‬سوئيس و توسط برادران «آدولف» و‬ ‫«آلفرد كورت» )‪(Kurth‬تاسيس شد، «قابليت اطمينان»، «دقت»‬ ‫و «نوآوري» تعيين شد كه تا به امروز در توليدات اين برند ديده‬ ‫م ‌شود. حضور اين برند در رويدادهاي معتبر ورزشي جهان و استفاده‬ ‫ي‬ ‫از استاندارد حفاظت دوبل‌)‪ (Double Security‬در ساع ‌هاي‬ ‫ت‬ ‫توليد ‌اش، آ ‌را به يكي از محبو ‌ترين برندهاي ساعت‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫نزد ورزشكاران و ورز ‌دوستان تبديل كرده است.‬ ‫ش‬ ‫برند «كالوين كلين» )‪ (Calvin Klein‬و زیرشاخه آن «سي‬ ‫كي» )‪ (Ck‬که نامی مطرح در دنیای مد است به دليل خالقيت و‬ ‫ُ‬ ‫سن ‌شكن ‌هايش، يكي از معرو ‌ترين برندهاي لوكس پوشاك و‬ ‫ف‬ ‫ت ي‬ ‫اكسسوار جهان است. «گروه ساعت سازی سواچ» از سال 7991‬ ‫تولید ساع ‌های ‪ Ck‬را با الهام از خالقیت این برند و با بهر ‌گیری‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫از کیفیت و ف ‌آوری به کار رفته در ساخت ساع ‌های سوییسی‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫آغاز کرده است. خطوط نرم و گرد و طراحي انتزاعي از اصول‬ ‫غيرقابل تغييري هستند كه اين برند را در رده برندهای شاخص‬ ‫بازار قرار داده است.‬ ‫«ديزل» )‪ (Diesel‬كمپاني مشهور ايتاليايي است كه در سال‬ ‫8791 توسط «رنزو روسو» )‪ (Renzo Rosso‬تاسيس‬ ‫شد. «رنزو» م ‌گويد كه ديزل تركيبي از طراحي ايتاليايي،‬ ‫ي‬ ‫علم بازاريابي آمريكاي ‌ و نظم مديريت آلماني است و تحت‬ ‫ي‬ ‫مديريت وي و با همكاري با طراحان برجست ‌اي چون «ويلبرت‬ ‫ه‬ ‫داس»)‪ (Wilbert Das‬به يكي از برترين برندهاي پوشاك و‬ ‫اكسسوار جهان تبديل شده است. كالكشن ساع ‌هاي اين برند،‬ ‫ت‬ ‫چه مردانه و چه زنانه همچون ساير محصوالت «ديزل» نمون ‌اي از‬ ‫ه‬ ‫ساختارشكن ‌ها و ابداعات خاص طراحي اين برند است كه هرساله‬ ‫ي‬ ‫با ارائه سري جديد آنها، بازار ساع ‌هاي مچي و عالقمندان آن را‬ ‫ت‬ ‫شگف ‌زده م ‌كند.‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫‪www.diesel.com‬‬ ‫نام «امپوريو آرماني» )‪ (Emporio Armani‬نامي درخشان‬ ‫و يگانه در صنعت مد و فشن ايتالياست كه از سال 5791 به‬ ‫ُ‬ ‫فروش پوشاك و اكسسوارهاي با كيفيت و لوكس در فروشگا ‌هاي‬ ‫ه‬ ‫اختصاص ‌اش مشغول است و افراد مشهوري همچون «كريستيانو‬ ‫ي‬ ‫رونالدو» )‪ (Christiano Ronaldo‬و «ريهانا»)‪(Rihanna‬‬ ‫از چهر ‌هاي معروف اين برند به شمار م ‌روند. «امپوريو» تنها‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫زيرمجموعه برند الكژري «آرماني» )‪ (Armani‬است كه‬ ‫محصوالت آن اغلب توسط «جيورجيو آرماني»‪(Giorgio‬‬ ‫)‪Armani‬معروف طراحي م ‌شوند. به عقيده اين طراح‬ ‫ي‬ ‫اسطور ‌اي، ساعت تنها گوينده زمان نيست بلكه گوياي حقايقي‬ ‫ه‬ ‫در مورد شخصيت استفاد ‌كننده از آن است.‬ ‫ه‬ ‫‪www.emporioarmaniwatches.com‬‬ ‫«هر آنچه من انجام م ‌دهم از قلب روح و جسمم سرچشمه‬ ‫ي‬ ‫م ‌گيرد». اي ‌را خانم «دونا كاران» )‪ (Donna Karan‬طراح‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫اصلي و خالق برند افسان ‌اي ‪ DKNY‬در مورد محصوالتي‬ ‫ه‬ ‫م ‌گويد كه از زمان تاسيس اين خانه مد و فشن، دنياي طراحي‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫و مد را تحت تاثير خود قرار داده است. ‪ DKNY‬يك كمپاني‬ ‫آمريكايي است كه در نيويورك و توسط خانم «دونا» تاسيس شده‬ ‫و از شهر نيويورك و استايل زندگي در آن براي طراح ‌هاي خود‬ ‫ي‬ ‫الهام م ‌گيرد. ب ‌همين جهت كالكشن ساع ‌هاي طراحي شده‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫توسط اين خانه مد نيز بيشترين همگامي را با سبك زندگي مدرن‬ ‫امروزي دارد.‬ ‫برند ساعت سوئيسي «فستينا» تاريخچه پرافتخار 011 ساله در‬ ‫توليد ساع ‌هايي دارد كه فلسفه آن، نه پيروي از مد روز بلكه‬ ‫ت‬ ‫توليد ساع ‌هايي است كه خود بر روند مد و فشن اثرگذار باشند.‬ ‫ت‬ ‫اين برند در سال 4891 توسط «ميگوئل رودريگز»‪(Miguel‬‬ ‫)‪ Rodriguez‬اسپانيايي و مالك برند «لوتوس»)‪(Lotus‬‬ ‫خريداري شد تا به اين وسيله گروه معظم ساع ‌سازي «فستينا»‬ ‫ت‬ ‫پاي ‌گذاري شود. گروه «فستينا» امروز برندي جهاني است كه‬ ‫ه‬ ‫چندين برند معتبر ديگر از جمله «كاندينو )‪» (Candino‬و‬ ‫«جگوار» )‪ (Jaguau‬را در زير چتر خود دارد.‬ ‫/‪www.dkny.com‬‬ ‫برند مشهور ساعت سوئيسي «دوكسا» )‪ (Doxa‬در سال‬ ‫988 ‌متولدشد. خالق آن، «جورج دوكومون»‪(George‬‬ ‫1‬ ‫)‪ Ducommun‬زمینه خوبي براي تبديل شدن به يك ساع ‌ساز‬ ‫ت‬ ‫مشهور داشته است: متولد شدن در منطقه «لو لوكل»‪(Le‬‬ ‫)‪ Locle‬واقع در كو ‌هاي «ژورا»ي سوئيس كه قلب صنعت‬ ‫ه‬ ‫ساع ‌سازي سوئيس از قرن هفدهم تا به امروز بوده است.‬ ‫ت‬ ‫«جورج» يكي از 31 فرزند خانواد ‌اي فقير در اين منطقه بود‬ ‫ه‬ ‫كه در 21 سالگي به عنوان كارگر ساده در يكي از كارگا ‌هاي‬ ‫ه‬ ‫ساع ‌سازي اين منطقه شروع ب ‌كار كرد. «دوكسا» يكي از اولين‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫برندهايي بود كه خود را با تغييرات دنياي اتومبيل و هواپيما در‬ ‫قرن بيستم هماهنگ كرد و اقدام به توليد ساع ‌هاي اسپرت براي‬ ‫ت‬ ‫مسابقات اتومبي ‌راني و همي ‌طور براي كاكپيت هواپيماها كرد.‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫امروزه ساع ‌هاي اسپرت صفحه نارنجي «دوكسا» معروف به سري‬ ‫ت‬ ‫‪Sub‬كه از سال 7691 هرساله كالكشن جديدي از آن عرضه‬ ‫شده، به نامي پرشكوه در ساع ‌هاي اسپرت سوئيسي تبديل شده‬ ‫ت‬ ‫است.‬ ‫‪www.doxawatches.com‬‬ ‫‪www.festina.com‬‬ ‫«فسيل» )‪ (Fossil‬يكي از معرو ‌ترين برندهاي طراحي‬ ‫ف‬ ‫اكسسوارهاي آمريكايي است كه در سال 4891 توسط دو برادر به‬ ‫نا ‌هاي «تام و كوستا كارتزوتيس» )‪(Tom & Kosta Kartsotis‬‬ ‫م‬ ‫تاسيس شد كه در ابتدا به واردات و فروش ساعت در آمريكا مشغول‬ ‫بودند. اين دو برادر در ادامه به بكارگيري برترين طراحان خالق و‬ ‫جوان، «فسيل» را تبديل به يك خانه مد و فشن كردند كه پوشاك و‬ ‫ُ‬ ‫اكسسوارهايي در رد ‌هاي مختلف همچوت ساعت و جواهر، عين ‌هاي‬ ‫ك‬ ‫ه‬ ‫آفتابي و كيف توليد م ‌كنند. اما نام پرآوازه «فسيل» اين روزها بيشتر‬ ‫ي‬ ‫با كالكش ‌هاي مدرن و متنوع ساعت آن در جهان شناخته شده است‬ ‫ن‬ ‫و براي اين تنوع و طراح ‌ها برنده جوايز متنوعي شده است. از اتفاقات‬ ‫ي‬ ‫مهم در تاريخچه اين برند، توليد كالكشن رسمي ساعت مختص‬ ‫مسابقات فوتبال آمريكايي ي‌‪ NFL‬است كه بر طبق آن، «فسيل»‬ ‫ا‬ ‫اقدام به توليد ساعت براي هر يك از تي ‌هاي مختلف اين مسابقات‬ ‫م‬ ‫کرده است.‬ ‫امروزه گروه «فسيل» )‪ (Fossil Group‬سازنده بسياري از برندهاي‬ ‫ساعت معروف ديگر همچون «بوربري»)‪« ،(Burbury‬امپوريو‬ ‫آرماني» )‪ (Emporio Armani‬و «زودياك» )‪ (Zodiac‬است.‬ ‫‪www.fossil.com‬‬
  5. 5. ‫ویژه نامه ساعت‬ ‫2102 ,92 ‪Asia Financial News Saturday, September‬‬ ‫از اسم برند ساعت فرانسوي «گو» )‪ (Go‬به راحتي م ‌توان بازار‬ ‫ي‬ ‫هدف آن و اصول اوليه اين برند را دريافت. ‪ Go‬مخفف ‪Girl‬‬ ‫‪ Only‬و به معناي «فقط دخترانه» است. بله، اين برند فقط‬ ‫ساع ‌هاي دخترانه توليد م ‌كند و به اين واسطه نيروي خود را بر‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫طراحي ساع ‌هايي متفاوت و متنوع براي دختران متمركز كرده‬ ‫ت‬ ‫است. همچون پروانه كه سمبل اين برند است، ساع ‌هاي‪Go‬‬ ‫ت‬ ‫سبك، رنگارنگ و متنوع هستند و با ارزشي فراتر از قيمت پايين‬ ‫آن در بازار عرضه م ‌شوند.‬ ‫ي‬ ‫‪www.go-girlonly.com‬‬ ‫اگر كشور ايتاليا برخالف همسايه شمال ‌اش سوئيس، در زمينه‬ ‫ي‬ ‫تكنولوژ ‌ ساعت سازي آوازه چنداني نداشته باشد اما مسلماً‬ ‫ي‬ ‫در زمينه طراحي و فشن كمتر برندي را م ‌توان همپاي خانه‬ ‫ي‬ ‫مد «گوچي» )‪ (Gucci‬دانست كه يكي از مطر ‌ترين برندهاي‬ ‫ح‬ ‫ُ‬ ‫لوكس پوشاك و اكسسوار جهان است. ساع ‌هاي گوچی که در‬ ‫ت‬ ‫کشور سوئیس و تحت نظارت گروه گوچی تولید م ‌شوند عالوه بر‬ ‫ی‬ ‫کیفیت سوئیسی، دارای نامی با شهرت جهانی و پرآوازه هستند.‬ ‫«جگوار» يا ببر نامي است كه مزين بر ساع ‌هايي است كه عالوه‬ ‫ت‬ ‫بر استفاده از آخرين تكنولوژ ‌هاي ساع ‌سازي سوئيس، به لحاظ‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫طراحي جسورانه و مردان ‌اش، طرفداران پروپا قرصي در بين‬ ‫ه‬ ‫مردان و جوانان با روحيه تحرك و ماجراجويي يافته است. اين‬ ‫برند در تاريخچه بيش از 07 ساله خود به لطف نسبت باالي ارزش‬ ‫به قيمت محصوالتش، توانسته با قشر وسيعي از جوانان در سراسر‬ ‫جهان ارتباط برقرار كند.‬ ‫‪www.festinagroup.com‬‬ ‫«مايكل كورس» ستاره ب ‌بديل دنياي مد آمريكاست كه از سال‬ ‫ي‬ ‫1891 خانه مد او طراح لباس افراد مشهوري چون «جنيفر‬ ‫لوپز»، «راشل م ‌آدامز» )‪« ،(Rachel McAdams‬كاترين‬ ‫ك‬ ‫زتاجونز»)‪ (Cathrine Zeta-Jones‬و اخيرا «ميشل اوباما»‬ ‫همسر رئي ‌جمهور آمريكا بوده است. «مايكل» در سال 1891‬ ‫س‬ ‫اولين كالكشن پوشاك زنانه خود را با برندي با نام خود به بازار‬ ‫عرضه كرد و در ادامه محصوالتي چون كيف، جواهر و ساعت را‬ ‫به كالكشن محصوالت ساليانه خود افزوده است. بخش ساعت‬ ‫اين برند زيرمجموعه گروه «فسيل» است و ساع ‌هاي طراحي‬ ‫ت‬ ‫شده توسط خانه مد «مايكل كورس» توسط گروه ساع ‌سازي‬ ‫ت‬ ‫«فسيل» )‪ (Fossil‬ساخته م ‌شوند.‬ ‫ي‬ ‫برند «ميدو» تاريخچه اي 29 ساله در توليد ساعت دارد و مركز‬ ‫آن در شهر «لولوكل» )‪ (Le Locle‬سوئيس و ميان كو ‌هاي‬ ‫ه‬ ‫«ژورا» )‪ (Jura‬قرار دارد. نام «ميدو» برگرفته از واژه اسپانيايي‬ ‫‪ Yo Mido‬به معناي «من انداز ‌گيري م ‌كنم» است. اين برند‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫در تاريخچه حدودا ً 001 ساله خود ترجيح داده به‌جاي دنبال ‌روي‬ ‫ه‬ ‫از مد و فشن، از طراحي سنتي و اصيل بهره گيرد و به اين وسيله‬ ‫ُ‬ ‫به ساعتي تبديل شده كه م ‌توان آن را تا چند نسل استفاده كرد‬ ‫ي‬ ‫و همچنان از زيبايي آن لذت برد. «ميدو» همچنين يك متخصص‬ ‫در توليد ساع ‌هاي مكانيكي و بدون استفاده از باتري نيز هست‬ ‫ت‬ ‫و طراح ‌هاي آن محدوده وسيعي از ساع ‌هاي با طرح قديمي تا‬ ‫ت‬ ‫‌‬ ‫ي‬ ‫مدرن را در برم ‌گيرد.‬ ‫ي‬ ‫تاالر افتخارات برند ساعت سوئيسي «اومگا» ب ‌حدي بزرگ است‬ ‫ه‬ ‫كه به سختي بتوان برند ديگري را همپاي آن در كسب افتخارات‬ ‫تاريخي دانست. «اومگا» بر دستان فضانوردان اولين سفر به كره‬ ‫ماه، همچون «نيل آرمسترانگ» )‪ (Neil Armstrong‬بر كره‬ ‫ماه فرود آمد و همچنان ساعت رسمي برنام ‌هاي فضايي «ناسا»‬ ‫ه‬ ‫است و بر دستان معرو ‌ترين افراد جهان از «جان اف. كندي»‬ ‫ف‬ ‫گرفته تا «پرنس‌ويليامز» درخشيده است. «اومگا» تاريخچه بيش‬ ‫از 061 ساله در توليد ساعت دارد و در شهر «بيل» )‪ (Biel‬مركز‬ ‫بزرگ ساع ‌سازي سوئيس واقع است كه امروزه زي ‌مجموعه‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫بزر ‌ترين مجموعه ساع ‌سازي جهان «سواچ گروپ»‪(Swatch‬‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫)‪Group‬است.‬ ‫«اورينت» ژاپن بزر ‌ترين توليدكننده ساع ‌هاي مكانيكي در‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫دنياست؛ ساع ‌هايي كه بدون باتري كار م ‌كنند و همواره به‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫لحاظ پيچيدگي مكانيزم آن، از محبو ‌ترين ساع ‌ها در بين‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫عالق ‌مندان ساع ‌هاي اصيل به شمار م ‌روند. «اورينت» در‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫سال 0591 در توكيو تاسيس شد، اگرچه ريش ‌هاي آن به سال‬ ‫ه‬ ‫1091 كه «شوگورو يوشيدا»)‪ (Shogoro Yoshida‬در توكيو‬ ‫يك مغازه ساع ‌فروشي تاسيس كرد، بازم ‌گردد. «يوشيدا» در‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫سال 4391 اقدام به تاسيس كارخانه كامل ساع ‌سازي خود كرد‬ ‫ت‬ ‫كه در سال 1591 محصوالت آ ‌را با نام «اورينت» به بازار عرضه‬ ‫ن‬ ‫كرد. «اورينت» از سال 9002 ميالدي زيرمجموع ‌اي از هولدينگ‬ ‫ه‬ ‫«سيكو اپسون» است.‬ ‫‪www.orient-watch.com‬‬ ‫«رادو» )‪ (Rado‬ساعتي سوئيسي با طراحی منحصر به فرد است.‬ ‫رادو فعاليت خود را با تأسيس يك كارخانه ساع ‌سازي توسط‬ ‫ت‬ ‫3 برادر به نا ‌هاي فريتس )‪ ، (Fritz‬ارنست )‪ (Ernst‬و ورنر‬ ‫م‬ ‫)‪ (Werner‬در سال 7191 در يكي از شهرهاي سوئيس به نام‬ ‫«لنگنو» )‪ (Lengnau‬آغاز كرد. درست 04 سال بعد يعني در‬ ‫سال 7591 بود كه اولين مجموعه محصوالت اين كارخانه با نام‬ ‫«رادو دایااستار» از جنس فلز سخت به بازار عرضه شد. رادو در‬ ‫سال 2691 اولين ساعت ضدخش جهان را به بازار عرضه كرد و‬ ‫همواره با استفاده از مواد خاصي چون سرامیک پیشرفته و اخيرا ً‬ ‫الماس پيشرفته در توليد ساع ‌هایی با مقاومت بسیار باال در برابر‬ ‫ت‬ ‫خش، در این عرصه پیشتاز بوده است. «رادو» از نظر طراحي و‬ ‫زيباي ‌شناسي نيز نامي بسيار برجسته است و تا به حال برنده‬ ‫ي‬ ‫بيش از 03 جايزه بي ‌المللي طراحي شده است.‬ ‫ن‬ ‫«رولكس» ستاره نا ‌آشناي دنياي ساع ‌هاي لوكس سوئيس‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫است و شايد كمتر نامي در دنياي برندهاي ساعت تا اين حد‬ ‫شناخته شده باشد. اين برند نه تنها در بين برندهاي ساعت جزو‬ ‫برتري ‌هاست، بلكه در ده ‌هاي اخير همواره در بين صد برند برتر‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫جهان قرار داشته است. امروزه «رولكس» نه تنها به عنوان يك‬ ‫برند ساعت، بلكه نماد يك سبك زندگي خاص است. «رولكس»‬ ‫نماد يك زندگي موفق و نگرش مثبت است كه دارنده آن به‬ ‫بهترين نحو طرز تفكر پيشرو و موفق خود را به نمايش م ‌گذارد.‬ ‫ي‬ ‫«رولكس» تاريخچه بيش از 011 ساله در توليد ساع ‌هاي‬ ‫ت‬ ‫جواهرنشان و فوق لوكس دارد؛ ساع ‌هايي كه با نشان تاج معروف‬ ‫ت‬ ‫خود، همواره همچون جواهري ابدي در دنياي ساعت خواهند‬ ‫درخشيد.‬ ‫‪www.rolex.com‬‬ ‫برند «رومانسون» يكي از برندهاي معتبر ساع ‌سازي سوئيس‬ ‫ت‬ ‫است كه ب ‌رغم عمر كوتاه 52 ساله در صنعت ساع ‌سازي اين‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫كشور، مسير بلندي را در تبديل شدن به يك برند شناخت ‌شده‬ ‫ه‬ ‫جهاني طي كرده است. برند رومانسون براي رسيدن به اين جايگاه‬ ‫بلند در دنياي پرشكوه ساع ‌هاي سوئيسي، طراحي و تنوع به‬ ‫ت‬ ‫كمك برترين طراحان ساعت دنيا را در صدر برنام ‌هاي خود قرار‬ ‫ه‬ ‫داده و هرساله كالكش ‌هاي بزرگ و متنوعي را به بازار عرضه كرده‬ ‫ن‬ ‫است. اين برند، ساعت رسمي باز ‌هاي فوتبال جام جهاني 6002‬ ‫ي‬ ‫در آلمان بوده و در همين سال موفق به تاسيس «انجمن ساعت‬ ‫و جواهر رومانسون»& ‪(Romanson Institute of Watch‬‬ ‫)‪ Jewelry‬شده است و ه ‌اينك به عنوان چتري براي 21 برند‬ ‫م‬ ‫زيرمجموعه ديگر از جمله «تروفيش» )‪ (Trofish‬و ‪ Feel‬عمل‬ ‫م ‌كند.‬ ‫ي‬ ‫‪www.romanson.com‬‬ ‫اگر نام ساخت سوئيس بر روي صفحه يك ساعت باعث درخشش‬ ‫آن در نظر همه عالقمندان ساعت است، نام برند «سيكو» خود‬ ‫به تنهايي نامي آشنا براي همه مردم جهان است. «سيكو» ستاره‬ ‫جاودان دنياي ساع ‌سازي ژاپن است كه قدمت آن به سال‬ ‫ت‬ ‫1881 يعني زماني بسيار قديم ‌تر از بسياري از برندهاي سوئيسي‬ ‫ي‬ ‫م ‌رسد. «سيكو» يكي از برندهاي ساعت جهان است كه بيشترين‬ ‫ي‬ ‫اختراعات و ابتكارات را براي پيشرفت ساع ‌سازي دنيا صورت‬ ‫ت‬ ‫داده و معرفي اولين ساعت كوارتز از سوي آن در سال 9691‬ ‫انقالبي در صنعت ساع ‌سازي به وجود آورد كه در سا ‌هاي بعد‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫باعث كاهش فروش ساع ‌هاي سوئيسي در سراسر دنيا شد.‬ ‫ت‬ ‫«سيكو» يكي از معدود برندهايي است كه تمام قطعات ساع ‌هاي‬ ‫ت‬ ‫خود از موتور تا جزئ ‌ترين قطعات را خود م ‌سازد.‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪www.seikowatches.com‬‬ ‫9‬ ‫در رقابت دنياي برندها در پاريس‌، ميالن، نيورك و ژنو، برند انگليسي‬ ‫ساعت «استورم»، از برندهايي است كه مردم انگلستان و به خصوص‬ ‫لندن م ‌توانند به داشتن آن افتخار كنند. برند «استورم» را طراح و‬ ‫ي‬ ‫ديزاينر معروف «استيو سان» )‪ (Steve Sun‬و همسرش كه صاحب‬ ‫چند فروشگاه جواهرات و زين ‌آالت در لندن نيز بودند در سال 9891‬ ‫ت‬ ‫تاسيس كردند. ايده «استيو» طراحي و توليد ساع ‌هاي مدرن و باب‬ ‫ت‬ ‫سليقه جوانان با قيمتي مناسب بود. وي معتقد بود هر جوان امروزي بايد‬ ‫بتواند چندين ساعت شيك داشته باشد تا با توجه به لباس و مراسمي كه‬ ‫در آن حاضر م ‌شود يكي را انتخاب كند. «استورم» به معني توفان است‬ ‫ي‬ ‫و استيو نام آن را در جريان سفر هوايي كه براي تصميم گيري در مورد‬ ‫انتخاب نام برندش داشت انتخاب كرد. هواپيماي وي در اين سفر دچار‬ ‫توفان شد اما به سالمت فرود آمد. وي نام «استورم» يا توفان را به افتخار‬ ‫اين نيروي قدرتمند طبيعت بر روي ساع ‌هايي گذاشت كه امروزه به نماد‬ ‫ت‬ ‫دنياي مد و فشن شهر لندن تبديل شد‌اند.‬ ‫ه‬ ‫ُ‬ ‫‪www.stormwatches.com‬‬ ‫«سواچ» با وجود تاريخچه به نسبت كوتاهش در صنعت ساع ‌سازي،‬ ‫ت‬ ‫نامي بسيار پرآوازه است، تا آنجا که اگرچه جوا ‌ترین عضو است، اما از نام‬ ‫ن‬ ‫آن در عنوان بزر ‌ترين مجموعه توليدكننده ساعت دنيا (گروه سواچ)‬ ‫گ‬ ‫استفاده شده است. اين برند در اوايل دهه 08 و در اوج بحران شرك ‌هاي‬ ‫ت‬ ‫سوئيسي كه در حال واگذاري بازار به رقباي ژاپني بودند، با ابتكار و‬ ‫طراحي و ساخت ساع ‌هايي ارزان توانست حضور خود در بازار جهانی‬ ‫ت‬ ‫را تثبیت کرده و نه تنها صنعت ساع ‌سازي سوئيس را نجات دهد،‬ ‫ت‬ ‫بلكه به عنوان يك برند بسیار معروف و مطرح برای نسل جوان به عرضه‬ ‫محصوالت خود با طراح ‌های متمایز ادامه دهد.‬ ‫ی‬ ‫«تيسوت» يكي از شناخته‌شد ‌ترين برندهاي ساعت ساخت كشور‬ ‫ه‬ ‫سوئيس است كه از سال 3581 توسط «شارل- فليسين تيسوت»‬ ‫‌)‪ (Charles-Félicion Tissot‬و پسرش در شهر «لولوكل»‬ ‫)‪ (Le Locle‬سوئيس تأسيس شد. امروزه «تيسوت» عضوي از گروه‬ ‫ساع ‌سازي «سواچ» )‪ (Swatch‬بزر ‌ترين مجموعه ساع ‌سازي‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫جهان است و در بيش از 051 كشور جهان نماينده دارد. «تيسوت»‬ ‫همواره يكي از بزر ‌ترين حاميان مالي رويدادهاي مهم ورزشي جهان از‬ ‫گ‬ ‫جمله مسابقات جهاني واليبال، دوچرخ ‌سواري و موتورسواري‪MotoGP‬‬ ‫ه‬ ‫و‪ Superbike‬بوده است. تكنولوژ ‌هاي انحصاري اين برند همچون‬ ‫ي‬ ‫شیشه لمسي ساعت ـ در مد ‌های ‪ Touch‬ـ در زماني كه هنوز هي ‌يك‬ ‫چ‬ ‫ل‬ ‫از موباي ‌هاي صفحه لمسي تا اين حد فراگير نشده بودند، مرزهاي فناوري‬ ‫ل‬ ‫و خالقيت را درنورديد.‬ ‫برند «ويكتورينوكس» در سال 4881 توسط «كارل الزنر»‪(Karl‬‬ ‫)‪Elsener‬با هدف تأمين چاقو و ابزار ارتش سوئيس تأسيس شد كه اين‬ ‫ابزار و چاقوها معرو ‌ترين ابزار هم ‌كاره و چاقوهاي جهان هستند. برند‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫«ويكتورينوكس» به پشتوانه ميراث و فلسفه پربار خود در طي اين سا ‌ها،‬ ‫ل‬ ‫محصوالتي در ساير رد‌ها از جمله ادوات سفر، پوشاك، عطريات و ساعت‬ ‫ه‬ ‫را هم به رده محصوالتش افزوده است. بخش ساعت آن همگام با فلسفه‬ ‫اين برند و با طراحي ويژه و منحصر به فردش، آ ‌را ساعتي سوئيسي و‬ ‫ن‬ ‫كامال مناسب فعالي ‌هاي ورزشي، سفر و طبيع ‌گردي كرده است.‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫‌‬

×