ชีววิทยาเรื่อง การหายใจระดับเซลล์ cellular respiration

2,700 views

Published on

ชีววิทยาเรื่อง การหายใจระดับเซลล์ cellular respiration ศึกษาเนื้อหาอื่นๆได้ที่ facebookSUK KEE BIO

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,700
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ชีววิทยาเรื่อง การหายใจระดับเซลล์ cellular respiration

 1. 1. Energy Transformation Metabolism = total chemical reactions incells. metabole = change Metabolism is concerned with managingthe material and energy resources of the cell -Catabolism -Anabolism
 2. 2. -Catabolism is the degradative processto harvest energy from breaking down themacromolecules to simpler compounds. Cellular respiration is the main processto convert potential energy stored inmacromolecules into available energy forcellular work.
 3. 3. -Anabolism consumes energy to build orsynthesize complicated molecule from simplerones Cells use energy from catabolism todrive reactions in anabolism.
 4. 4. Energy = capacity to do work or capacityto cause specific changes -non biological systems use HEAT toperform work, but -biological systems use CHEMICALENERGY to do work
 5. 5. 2 stages of energy -potential energy =stored energy -kinetics energy = theenergy of motion Sliding down convertspotential energy tokinetics energy
 6. 6. In living cells, chemical energy is apotential energy stored in a moleculeresulting from the arrangement of atoms inthat molecules. Catabolic pathways rearrange themolecular structure of nutrients e.g.breaking down glucose to CO2 and water. As a result, the potential energy inthose nutrients is converted to kineticenergy to cause specific changes in cells.
 7. 7. Photosynthesis VS Cellular Respiration In ecosystemenergy flow andchemical recyclingbetween 2 processes:photosynthesis in thechloroplast and cellularrespiration inmitochondria.
 8. 8. ATP, cell’s energy currency, drives cellularworks.
 9. 9. Tracking Atoms through Photosynthesis Hydrogen extracted from water isincorporated into sugar and the oxygenreleased to the atmosphere (where it will beused in respiration).
 10. 10. Overview of Cellular Respiration
 11. 11. Electron Transport ChainStepwise reduction reaction to avoid explosive release of heat.
 12. 12. Glycolysis-in cytosol-glucose 2pyruvate-net result = 2ATPand 2NADH-ATP is produced bysubstrate levelphosphorylation
 13. 13. Conversion of Pyruvate to Acetyl CoA: thejunction between glcolysis and Krebs cycle 1 Pyruvate 1 Acetyl CoA + CO2 yield 1 NADH
 14. 14. Krebs Cycle-matrix ofmitochondria-1 acetyl CoAyields 3NADH + H+ 1 FADH2 1ATP 2CO2(large quantity ofelectron carriersare produced)
 15. 15. Summary of KrebsCycle1 Pyruvate yields: -3 CO2 -1 ATP fromsubstrate levelphosphorylation -4 NADH + H+ -1 FADH21 Glucose yields 2pyrvate fromGlycolysis
 16. 16. Electron Transport Chain-inner membrane ofmitochondria-electron is transferred toelectron acceptor with higheraffinity (moreelectronegative)-O2, the mostelectronegative electronacceptor, is the final electronacceptor-free energy was releasedduring electron transfer
 17. 17. Chemiosmosis: The Energy-Coupling Mechanism-innermembrane ofmitochondria is impermeableto proton (H+)-H+ was pumped across themembrane by the freeenergy released by theelectron transfer (frommatrix to the intermembranespace)= generation of protonmotive force ATP synthase
 18. 18. Chemiosmosis: The Energy-Coupling Mechanism -H+ flow back to the matrix by a channel in ATP synthase -free energy released from the H+ flow is used to synthesize ATP=Oxidative Phosphorylation ATP synthase
 19. 19. 1 NADH yields ~ 3ATP 8 NADH ~ 24 ATP 1 FADH2 yields ~ 2 ATP 2 FADH2 ~ 4ATP 2 NADH from Glycolysis have to betransported into mitochondria by the electronshuttle system to either FADH or NAD = 2-3ATP/NADH (cytosol)net = 24 + 4 + 6 or 4 = 34 - 32 ATP fromoxidative phosphorylation
 20. 20. Efficiency of Cellular Respiration G for oxidation of glucose to CO2 and H2O = - 686 kcal/mol 38ATP are generated from this process = 38 X 7.3 kcal = 277.4 kcal efficiency = 277.4 X 100 = 40% 68660% of the stored energy was lost as heat -maintain body temperature -dissipated as sweat
 21. 21. Fermentation: anaerobic process-organic compound is an electron acceptor-produce ethanol or lactate
 22. 22. Pyruvate as a Key Juncture in Catabolism
 23. 23. Catabolism of VariousMacromoleculesEvery macromoleculesare broken down intointermediates ofGlycolysis or KrebsCycle.
 24. 24. Energy transformations in biologicalsystems obey 2 fundamental laws ofthermodynamics:The first Law of Thermodynamics: the law ofconservation of energy -the energy of the universe is constant -energy can be transferred andtransformed but it can not be created ordestroyed
 25. 25. The Second Law of Thermodynamics Every energy transfer or transformationmakes the universe more disordered. Entropy is a measure of disorder orrandomness. Thus, every events in the universe havedirection = toward the increase in theentropy of the universe.e.g. -conversion of glucose to CO2 and H2O -sugar cube dissolved in a cup of water
 26. 26. The Organisms Live at the Expense of FreeEnergySpontaneous change/reaction: -occur without input of energy -increase the stability of the systemNonpontaneous change/reaction: -can occur only if energy is added to thesystem -decrease the stability of the system
 27. 27. Free energy = the portion of asystem’s energy that can perform work oris available for work when temperature isuniform throughout the system.
 28. 28. A process can occur spontaneously only if itincrease the disorder (entropy) of the universe. For biological systems the changes in bothsystems and surroundings have to be measures:unpractical.
 29. 29. Enzymes: the biological catalyst (usually = protein)-increase the rate of reaction-are not consumed by the reactions-do not change the free energy change ordirection of the reaction G = -7kcal/molThis reaction can be catalyzed by sucrase.
 30. 30. The reactantsmolecule must absorbenergy fromsurroundings to breaktheir bonds, and energyis released when thenew bonds of theproduct molecules areformed. The energy required to break bonds inreactant molecule = activation energy orfree energy of activation EA.
 31. 31. Enzymes catalyze or speed up thereaction by lower the activation energy. Enzymes cannot make endergonicreaction exergonic or cannot change G ofthe reaction.Q:Why cells do not use heat to speed up the reactions?

×