અખબારી યાદી

449 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
449
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

અખબારી યાદી

  1. 1. અખબારી યાદીતા. ૨ / ૯/ ૨૦૧૧અમદાવાદ:ગણપિત ને આવકારતા પતકારતવના િવદાથીઓ.અમદાવાદ િિથત નેશનલ ઈિિિિિયિ ઓફ માસ કોમયિુનકેશન & જનાાલીઝમ દારા તા.1-9-2011 ના રોજ ગણેશ ૂ ુ ુચતથી ના શભ અવસર પર ગણપિત ને આમિંતત કરી ને તેમની િથાપના કરી છે . આ અવસર પર કોલેજ ના ુ ુડાઈરે કિર શી િશરીષ કાશીકરે ગણપિત ની પજ િવિિ કરીને િથાપના અને આરતી કરી હતી. આ શભ અવસર પરકોલેજ ના મેનિજંગ ટિિી શી પદીપ જન હાજર રહા હતા. ેઆ પસગ ને પાર પાડવા સેમ 1 અને સેમ 3 ના િવદાથી એ સિહયારી કામગીરી કરી હતી. કોલેજ માં આ મહોતસવ ં ુ૩ િદવસ ચાલશે અને ૩ િદવસ સિી અહી ગણપિત ની પજ અને આરતી નો લાભ િવદાથીઓ ઉઠાવશે. શિનવારે ૂ ુબપોરે ૩:૦૦ વાગયે ઇિિિીિયિ માથી ગણપિતજ ની િવસજન યાતા નીકળશે. ં

×