ુનવાબોનાં શહર હૈદરાબાદની મલાકાત...      ે       ુ      ુનેશનલ ઇનસટીટયટ ઓફ માસ કોમયનીકેશન & જનાાલીસમ નાં િ...
નુ ં માહોલ સજાય ુ ં હતું. તયારબાદ બાજુ માજ આવેલી એક રે સટોરામાં ભોજન લઇ અને ગોઠવિ                     ...
સવારે ૭:૩૦ વાગયે તૈયાર થઇને િનધાાિરત સથળ પર પહોચી ને અમારી સાથે નાં બીજ ગપ ની                       ...
પાસે પહોચી જઓ છો. ઘડીક માં ધારાવીની ઝોપડપટી નો અહસાસ કારસો અને તેમાથી                         ે  ...
શરુ આત પહલા D.J. એ પિ સગીત દારા અનેરું આકષાિ જમાવી ને દશાકો ને નાચવા પર ુ    ે       ંમજબર કરી દીધા હતા. તયાર બાદ...
પડશે. અહી તેમને અમને ઓફ ધ રે કોડા નુ ં પતકારતવમાં કેટલું મહતવ છે તે જિાવયુ ં. જખરે ખર જિવા લાયક હતું.    ુઅહી ની મલાકા...
અહી થી િસકનદરાબાદ રે લવે સટેશન પર પહોચયા, જયાથી અમારી ૨: ૪૫ ની ટેન હતી. સાથે                       ં...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

નવાબોનાં શહેર હૈદરાબાદની મુલાકાત

861 views

Published on

Study tour , Hyderabad , Ramoji rao film city , in gujarati language.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
861
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
228
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

નવાબોનાં શહેર હૈદરાબાદની મુલાકાત

 1. 1. ુનવાબોનાં શહર હૈદરાબાદની મલાકાત... ે ુ ુનેશનલ ઇનસટીટયટ ઓફ માસ કોમયનીકેશન & જનાાલીસમ નાં િવદાથીઓની શૈકિિક ુમલાકાત હૈદરાબાદ ખાતે પસાદ લેબ, રામોજ રાઓ િફલમ સીટી અને ETV માં ગોઠવવામાં ુઆવી હતી. આ મલાકાત બાબતે જહરાત થયા બાદજ બધા િવદાથીઓ ઉતસાહમાં આવી ગયા ેહતા અને જમ બને તેમ વધુ માં વધુ માિહતી હૈદરાબાદ િવષે મેળવવા પયતનશીલ બનયાહતા. ુ ુતા. ૩૦/૩/૨૦૧૧ નાં રોજ સવારે નવ વાગયે અમદાવાદનાં કાલપર સટેશને એકઠા થવાનીસચના તમામ િવદાથીઓ એ બરાબર પાળી હતી. અને મસાફરીની શરુ આત ૧૦:૩૦ વાગયે ુ ુ ુ ુથઇ હતી. આ મલાકાત ફકત સેમ - ૨ નાં િવદાથીઓ માટે ગોઠવાઈ હોઈ તમામ િવદાથીઓએકબીજ સાથે સપિરિચત હતા, તેથી સટેશન થીજ િવદાથીઓ એ આ યાતાને માિવાનુ ં શરુ ુ ુકરી દીધું હતું. ૩૦ તારીખેજ ભારત / પાિકસતાન ની િવશકપ ની સેમીફાઈનલ હોઈ િવદાથીઓઆ મેચ ના જોઈ શકવાનો અફસોસ પિ કરતા હતા. પરં ત ુ િવદાથી પૈકીના એક એવા ગોપાલ ુમેહતા મોબાઈલ TV લાવયા હોઈ િવદાથીઓ એ રાહત અનભવી હતી અને લગભગ સપિા ં ૂમેચનો લાહવો લીધો હતો. આ ઉપરાત પિ િવદાથીઓ એ કોઈ ને કોઈ મનોરં જન નુ ં સાધન ંમેળવી ને યાતા ને આનદમય બનાવી હતી. ંહૈદરાબાદ પહોચયા તયારે સટેશન પર જ અમારી રાહ જોઈ ને બસ ઉભી હતી. તેમાં સવાર થઇ ુ ુને અમે અમારા નકી કરે લા મકામ ગજરાત સમાજ પહોચયા. અહી ફકત અમારે ફેશ થવાનુ ંહતું. પરં ત ુ ફેશ થવા માટે ખબજ ઓછો સમય આપવામાં આવયો હોઈ તયાં થોડી અફરા-તફરી ુ
 2. 2. નુ ં માહોલ સજાય ુ ં હતું. તયારબાદ બાજુ માજ આવેલી એક રે સટોરામાં ભોજન લઇ અને ગોઠવિ ં ુ ુમજબ પસાદ લેબ જવા માટે નીકળયા. પસાદ લેબ પહોચયા તયાં સધી અમારામાથી ઘિા ખરા ંએવું માનતા હતા કે, અહી આ લેબ ની અદર શુ ં જોવાનુ ં હશે? પરં ત ુ અદર પવેશયા બાદજિવા મળયુ ં કે , જ િફલમો આપને જોઈએ છીએ તે પાછળ માત કલાકાર અને કસબીઓ જનથી હોતા. પરં ત ુ શિૂ ટંગ પરું થયા બાદ પિ તેને થીએટર સધી પહોચાડવા માટે પસાદ લેબ ૂ ુજવી લેબ માથી અનેક પોસેસો માથી પસાર થવું પડે છે . અહી અમને રીલ, નેગેટીવ, પોિસટીવ ં ંઅને સાઉનડ નેગેટીવ અને સાઉનડ પોિસટીવ, િમિકસંગ, તેમના પર કરવામાં આવતી કેિમકલપોસેસ, પોિલિશંગ ઉપરાત એડીટીગ, ડિબંગ અને આ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો િવષે ં ુઅદભત માિહતી આપવામાં આવી. જ પોડકશન માં રસ ધરાવતા િવદાથીઓ માટે જાનનાંખજના થી િવશેષ ભાગ ભજવશે. આ ઉપરાત અમને અહી કરવામાં આવેલ િફલમ એડીટીગ નુ ં ંસકીનીગ પિ દશાાવવામાં આવયુ ં. અને એડીટીગ વખતે કઈ કઈ બાબતે ધયાનમાં રાખવીજોઈએ તે પિ જિાવયુ ં. પસાદ લેબ માથી મેળવેલ ું જાન ખરે ખર આવનારા ભિવષયમાં ંિવદાથીઓ માટે સફળતાની સીડી સાિબત થશે. ુપસાદ લેબ માથી નીકળયા બાદ LUMBINI પાકા માં મયઝીકલ ફાઉનટેન પર લેઝર શો જોવા ંમાટે ગયા. હસૈનસાગર ઝીલ નાં િકનારે આવેલ આ બાગ બાળકો માટે સવગા સમાન છે . ુ ુLUMBINI પાકા માં દશાાવવા માં આવતો મયઝીકલ ફાઉનટેન પર લેઝર શો એિશયા નો પથમ ુ ૃમલટી-મીિડયા લેઝર શો છે . ખબજ આહલાદક વાતાવરિ માં આ લાઝેર શો અબાલ વદ સૌનુ ં ુમનોરં જન કરવા માટે સકમ છે , અને યવાનોનાં તો હૈયા ડોલાવી દે તેવો છે . અહીથી આ શો નો ુભરપર આનદ માણયા બાદ અમે રામોજ રાઓ િફલમ સીટી જવા માટે નીકળયા. શહર થી ં ેલગભગ ૩૫ િકલોમીટર દુર આવેલ આ િફલમ સીટી પહોચયા તયારે લગભગ સવા કલાક જવો ુસમય લાગયો હતો. અહી પહોચીને રહવાની વયવસથા મજબ ગોઠવાયા બાદ અહીજ અમારા ે ુ ુંમાટે જમવાની વયવસથા ગોઠવવામાં આવી હતી. ખબજ સદર ભોજન કાયા બાદ સવારે આઠ ુવાગયે તૈયાર થઇ ને રીપોટીગ કરવાની સચના મેળવી પોતપોતાનાં ઉતારા પર પહોચયા. રાતે ુ ુઅમે લોકોએ અમારા ઉતારા પર ખબજ ઉધમ મચાવીને મજ કરી, તયાર બાદ મોડે સધી પતારમીને આનદ કયો. ં
 3. 3. સવારે ૭:૩૦ વાગયે તૈયાર થઇને િનધાાિરત સથળ પર પહોચી ને અમારી સાથે નાં બીજ ગપ ની ૂરાહ જોઈ. તયાર બાદ નાસતો કરીને રામોજ રાઓ િફલમ સીટી દારાજ ફાળવવામાં આવતી ૂ ૂગાઈડેડ ટર માટેની બસ માં અમે રવાના થયા. િફલમ સીટીની ગાઈડેડ ટરમાં નકી કરાયેલા ુસથળ પર અમને લોકોને ઉતયાા બાદ ઓપનીગ સેરેમની જોવાની ખબજ મજ પડી. અહીલગભગ ૪ થી ૫ પકાર નાં અલગ અલગ નતૃ યો રજુ કરીને એકઠા થયેલા લોકોનુ ં મનોરં જન ુકરી ને િફલમ સીટીમાં સવાગત કરવામાં આવયુ ં. તયાર બાદ અહીનીજ બસો દારા મસાફરીકરાવીને િફલમ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલા અલગ અલગ સેટ બતાવવા માં આવયા. આબધા સેટો જોઇને સમાજમાં આવયુ ં કે ખરે ખર િફલમોની દુિનયા કેટલી વાસતિવક લગતી હોવા ુચાત અવાસતિવક છે . અહી ઘડીકમાં તમે તાજમહલ પાસે હો તો બીજજ કિે તમે સવિા મિંદર ે
 4. 4. પાસે પહોચી જઓ છો. ઘડીક માં ધારાવીની ઝોપડપટી નો અહસાસ કારસો અને તેમાથી ે ંબહાર આવતા પહલાજ નયયોકા નાં પોશ િવસતારમાં સહલ કરતા હો તેવ ું લાગશે. ે ુ ેઆ મસાફરી દરમયાન જ ભારત નાં િવખયાત અલગ અલગ બાગોની પિતકૃિત ની ઝલક જોવા ુ ુમળી. તયારબાદ બસ દારા અમને જપાનીસ પાકા પાસે મકાયા. તયાથી ચાલતા ચાલતા અને ંઆનદ કરતા કરતા અમે લોકો તેના પછીનાં પોગામ તરફ ગયા. આ પોગામ એટલે સટંટ શો. ં ુઆ સટંટ શો આમ જોવા જઈએ તો રામોજ રાઓ િફલમ સીટી નુ ં મખય આકષાિ કહી શકાય.કારિ કે જ રીતે િફલમમાં સટંટ ભજવાય છે , તેટલી જ ચોકસાઈ થી અહી આ સટંટ શો ભજવાયછે . જ ખરે ખર મનોરં જક તો છે જ, પરં ત ુ સાથે સાથે ખબજ જાન વધાક પિ છે . આ શો ની ુ
 5. 5. શરુ આત પહલા D.J. એ પિ સગીત દારા અનેરું આકષાિ જમાવી ને દશાકો ને નાચવા પર ુ ે ંમજબર કરી દીધા હતા. તયાર બાદ શરુ થયેલ સટંટ સો માં દરે ક સેકંડ િદલધડક હતી. કલાકારો ુ ુ ુએ પોતાના કૌશલય થી દશાકોને મત મગધ કયાા હતા. અને દશાકોએ પિ તેઓને તાલીઓ થી ંવધાવી લીધા હતા. આમ ખરે ખર આ સટંટ શો જોવાની મજ પડી. તયાર બાદ અમારા ભોજનની વયવસથા ચાિક રે સટોરં ટમાં કરવામાં આવી હતી. પરં ત ુ આ રે સટોરં ટ જન હોઈ અહી મોટાભાગનાં િવદાથીઓ ભખયા જ રહા હતા. તયાર બાદ અમે લોકો એ િફલમાકન કેવી રીતે થાય ૂ ંઅને તેમાં એડીટીગ નુ ં શુ ં મહતવ છે તે માટેનો એક પોગામ જોયો. અહી અલગ અલગ પકારનાંઅવાજો કેવી રીતે ઉતપન કરી શકાય તે પિ દે ખાડયું હતું. તયાર બાદ અમે લોકોએ રાઇડસ માંબેસી ને આનદ માનયો હતો. ં ુતયાર બાદ અમારી મલાકાત ETV માં ગોઠવવામાં આવી હતી. અહી ETV નાં કેનદ માથી ૧૨ ંચેનલો નુ ં બોડકાિસટંગ થાય છે . જમાં ૯ પાતીય ભાષા અને ૩ િહનદી ચેનલોનો સમાવેશ થાય ંછે . અહી ગજરાતી ચેનલનાં વડા એવા પીઢ પતકાર એવા શી નરે શ ભાઈ દવેએ અમારું ુસવાગત કય ુ , અને અમને લાઇવ બોડકાિસટંગ કેવી રીતે થાય છે , જોવાની તક પરી પાડી. ૂ ુતેમને અમને તેમના અનભવ િવષે ઘિી વાતો કહી જ ભિવષયમાં િવદાથીઓ ને ઉપયોગી થઇ
 6. 6. પડશે. અહી તેમને અમને ઓફ ધ રે કોડા નુ ં પતકારતવમાં કેટલું મહતવ છે તે જિાવયુ ં. જખરે ખર જિવા લાયક હતું. ુઅહી ની મલાકાત પતાવયા પછી અમે લોકો પાછા અમારા ઉતારા પર પહોચયા. અહી અમારી ુજમવાની વયવસથા કરવામાં આવી હતી. તયારબાદ થોડી મજક મસતી કયાા બાદ બધા સવામાટે રવાના થયા. બીજ િદવસે સવારે ૭:૩૦ વાગયે મળવાનુ ં હતું.બીજ િદવસે બસ મોડી પડતા અમે લોકો ૮ વાગયે રામોજ રાઓ િફલમ સીટી માથી નીકળયા. ંઅમારંુ હવેન ુ ં લકય સલારજગ મયઝીયમ હતું. તયાં પચોયા તયારે ધયાનમાં આવયુ ં કે આ ં ુ ુ ુમયઝીયમ તો ૧૦ વાગયે ખલે છે . તો તયાથી અમે લોકો ચાર મીનાર જોવા ઉપાડી ગયા. આ ંહરીટેજ સાઈટ મે જોઈ ને અમે લોકોએ ફરી એક વખત ભારતની સથાપતય કલાને મનોમન ે ુિબરદાવી. અહીથી અમે લોકો ૧૧ વાગયે સલારજગ મયઝીયમ પહોચયા. અને દોઢ કલાકમાં ં ુ ુ ુમયઝીયમની મલાકાત કરી, આ મયઝીયમ જોવા માટે ૩ િદવસ નો સમય પિ ઓછો પડે તેમછે .
 7. 7. અહી થી િસકનદરાબાદ રે લવે સટેશન પર પહોચયા, જયાથી અમારી ૨: ૪૫ ની ટેન હતી. સાથે ં ુસાથે ભારત અને શીલકા નો વલડા કપ નો ફાઈનલ મકાબલો પિ. ટેન માં ચડતાની સાથેજ ંમોબાઈલમાં T.V. ચાલુ કરીને કોનુ ં બેિટંગ છે તે જિી લીધું. અને પછી તયાથી ફરી પછી ંઅમદાવાદ આવવાની મસાફરીની શરુ આત થઇ. ુ ુ--Thanks and Regards,Pratik KashikarStudent,National Institute of Mass Communication & Journalism.Ahmadabad.09898862021

×