િિદાથીઓ દારા શરુ કરાયેલ િિશન બલશાલી ગજરાત નો ભારે સફળતા સાથે પણાાહતી.       ુ           ુ        ...
ુ                 ુસમિાન ભરી છે . કનાલ િે સાઈના કહિા અનસાર "સૈનય એ સમિાન નો પયાાય" છે . િધિાં      ...
ુ  ુિિદાથીઓ એ આ અિભયાન નો લાભ િેળવયો છે . તેઓ હિે આ અિભયાનને પરા ગજરાતિાં                 ુચલાિિા િાગે છે...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Misson balshali gujarat

545 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
545
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
207
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Misson balshali gujarat

 1. 1. િિદાથીઓ દારા શરુ કરાયેલ િિશન બલશાલી ગજરાત નો ભારે સફળતા સાથે પણાાહતી. ુ ુ ુ ુ ુ ુએનજનીયરીગ ના િિદાથીઓ દારા ગજરાત ના યિાનોિાં સશસ બળોિાં જોડાિા િાટેજગિૃ ત લાિિા િાટે જ અિભયાન હાથ ધાય ુ હતું તેન ુ ં શકિારે ભારે સફળતા સાથે પણાાહતી ુ ુ ુકરી હતી. એન.સી.સી. ના સીનીઅર અડર ઓિફસર સિુિત ટેમબે, કેડેટ િોરં ટ ઓિફસર ધિલજોશી, આિિ જન અને િહિિિ ઓઝા દારા શરુ કરાયેલ અિભયાન ને િિદાથીઓ અને કોલેજો ુ ુતરફ થી ખબજ સરસ પિતસાિ િળયો હતો.આ અિભયાન નો હત ુ ગજરાતિાથી યિાનો ખબજ ઓછા પિાણિાં સૈનયિાં જોડાય છે , તો ે ુ ં ુ ુસાિે જિને જોડાિાની ઈચછા હોઈ છે તેઓ સાચા િાગાિશાનના અભાિે સૈનયિાં જોડાઈ શકતા ુનથી. તો આિા યિાનોિાં સૈનયિાં જોડિા બાબતે જગિૃ ત લાિિી અને યોગય િાગાિશાનકાથી અને કેિી રીતે િેળિવું તેની િાિહતી આપિી હતો. આ ઉપરાત આ અિભયાનિાં ં ંઅલગ અલગ અભયાસકિના િિદાથીઓ ને સૈનયિાં કેિી રીતે અને કઈ પકારે તકો ઉપલબધ ુછે તે પણ િાગાિશાન આપિાિાં આવયુ ં હતું. આ ઉપરાત િિશન બલશાલી ગજરાત નો એક ંહત ુ એ પણ હતો કે ભારતના સૈનયિાં ગજરાત રાજયની કોઈ રે જિેનટ નથી, તો આ પકારે ે ુ ુ ુયિાનોિાં જગિૃ ત કેળિી અને જિ બને તેિ જલિીથી ગજરાત ની રે જિેનટ બનાિિી પડેતેિી પિરિિથિતનુ ં િનિાાણ કરવું.આ અિભયાનનુ ં ઉદાટન સાઉથ-િેિટ રીઝનના એર િાશાલ ગોગોઈ ના હિતે, ઇનડસ ુ ૃઇનિટીટયટ ઓફ ટેકનોલોજ એનડ એનજનીયરીગ ના િેનેજીગ ટિટી શી નાગેશ ભડારી, િનવત ં ૃ ૃએર િાશાલ િે સાઈ, િનવત કનાલ ફલનીકર, િયોવધ ડૉ. ભગિતીબેન ઓઝા અને ઈ+ફાઉનડેશનના શીિતી ટેમબેની હાજરી િાં કરાયુ ં હતું. ઉદાટનના ભવય કાયાકિિાં એર િાશાલ ુ ુ ૃશી ગોગોઈએ જણાવયુ ં કે યિાનો દારા યિાનોને જગત કરિાનુ ં કાયા ખરે ખર પશસનીય છે , ંઅને આિા આયોજન બિલ તેિણે આ ચાર િિદાથીઓ અને કોલેજને અિભનિન આપયા હતા. ંઅને ભિિષયિાં આિા આયોજનો કરિા િાટે સૈનય તરફ થી જોઈતી િિિ કરિા િાટેની પણતૈયારી િશાાિી હતી. તયાર બાિ અહીથી ૫ કાર રે લી િિરપે અલગ અલગ કોલેજો િાં ફરી અને ુ ૃ ૃયિાનોને જગત કરિાનો પયતન કયો હતો. આ કાયાિાં તેિની સાથે િનવત એર િાશાલ ુએ.કે.િે સાઈ અને કનાલ ફલનીકર સાથે રહા હતા અને િિદાથીઓને તેિના સૈનયના અનભિો ુઅને સૈનયની લાઈફ િટાઈલ િિિે િાત કરી હતી. એર િાશાલ શી િે સાઈના જણાવયા અનસારએર ફોસાિાં જોબ િેળિિી જટલી અઘરી છે તેટલી જ તયાની િજંિગી આરાિિાયક અને ં
 2. 2. ુ ુસમિાન ભરી છે . કનાલ િે સાઈના કહિા અનસાર "સૈનય એ સમિાન નો પયાાય" છે . િધિાં ે ુજણાિતા શી િે સાઈ કહે છે કે , ગજરાતિાં એિી િાનયતા પિતે છે કે સૈનયિાં જોડાવું એટલેસીિા પર જઈને લડવું, િરવું અથિા િારવું પરં ત ુ ખરે ખર એવું નથી હોત ું. સૈનયિાં ગાઉનડ ુિટાફ પણ ખબજ િહતિ નુ ં છે અને તેિાં પણ કારિકિીની ઘણી તકો રહલી છે . િાટે એ િાની ેલેવ ું કે સૈનયિાં જવું એટલે લડાઈ કરિી અને િરવું િારવું એવજ નથી. ુ ુતયારબાિ કનાલ ફલનીકરના કહિા અનસાર જિન તિને જિતા શીખિે છે , કોઈ પણ ેપિરિિથિત નો કઈ રીતે સાિનો કરિો અને તેિાથી કઈ રીતે બહાર આિવું તે સૈનયિાં સીખિા ંિળે છે . આ ઉપરાત સૈનયિાં જોડાિ એટલે સિાજિાં તિે એક િિિશષઠ િથાન પાપત કરો છો. ંિાટે સૈનયને જિન ઘડતરનુ ં િાધયિ ગણવું જોઈએ. તેિણે એિ પણ ઉિેયુ કે, રાષટ ના ુ ુ ુતિાિ યિાનો જો ગજરાતના યિાનો ની જિ િિચાર કરે તો િિચાર કરો કે રાષટની શુ ં િશાથશે? આજ િે શના યિાનો બહાદુરી પિાક િે શની સીિાઓ નુ ં રકણ કરે છે િાટે આપને બધા ુ ૂઆરાિથી પોતાનુ ં જિન જિી શકીએ છીએ.ડૉ. ભગિતીબેન ઓઝાએ તેિના િકતવય િાં જણાવયુ ં કે તેઓ એન.સી.સી.ના કેડેટ હતા. અને ુએન.સી.સી.ના કારણે તેિનુ ં જિન એડિેનચરપેિી બનયુ ં હતું. આજ પણ તેઓ ખબજ એકટીિરીતે અલગ અલગ એડિેનચરિાં ભાગ લે છે . હાલ િાં ૨-૩ િિા પહલા તેઓ િિશના પતિ ેિિહલા બનયા કે જઓ ૭૫ િિા ની ઉિરે કલકતા થી કનયાકુિારી સધી સાઈકિલંગ કયુ હોઈ. ુઆિ ફકત એન.સી.સી.િાં જોડાિાથીજ તેિના જિનિાં આિેલા પિરિતાન નો િાખલો ુઆપીને યિાનોને સૈનય અને એન.સી.સી.િાં જોડિા િાટે આહાહન કયુ હતું.આ અિભયાનના સતધાર એિા એસ.ઓ.યુ. સિુિત ટેમબે કે જઓ બે િખત રાજયપાલ પિક ુઅને એક િખત રાષટપિત પિક થી સમિાિનત થયેલા છે , તેઓ એ જણાવયુ ં કે, તેઓ જયારે ુપજસતાકિીન પરે ડ િાટે િસલેકટ થઇને િિલહી ગયા, તયારે ગજરાતિાથી એનજનીયરીગના ં ુિિદાથી ફકત તેઓ એકજ હતા. અને પરા ભારત િાથી ફકત ચાર. આ જોઇને તેિને એિો ં ુિિચાર આવયો કે, િધને િધુ એનજનયરીગ ના િિદાથીઓ એન.સી.સી.અને સૈનય ની તણેયપાખિાં જોડાય તેના િાટે કંઈક કરવું જોઈએ. અને તયાર બાિ તયાથી પરત ફરીને તેિના ં ંિિતો ને આ િિચાર બાબતે િાત કરતા તેઓ પણ તેિની સાથે જોડાયા અને આ અિભયાનહાથ ધરિાનુ ં નકી કયુ .અિિાિાિિાં આ અિભયાનને અભતપિા સફળતા િળી છે અને લગભગ અિાજ ૧૦૦૦૦ ૂ ૂ
 3. 3. ુ ુિિદાથીઓ એ આ અિભયાન નો લાભ િેળવયો છે . તેઓ હિે આ અિભયાનને પરા ગજરાતિાં ુચલાિિા િાગે છે . જથી િધુ ને િધુ યિાનો સૈનય તરફ આકિાાય અને સૈનયિાં જોડાય. ં ુઆ અિભયાન િાટે તેિને ઇનડસ ઇનિટીટયટ ઓફ ટેકનોલોજ એનડ એનજનીયરીગ,ઈ+ફાઊડેશન, આઈ.ઓ.સી.એલ. અને કટાિરયા ઓટો િોબાઈલ તરફ થી સપણા સહકાર િળયો ં ૂહતો.

×