Word3

1,684 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Word3

 1. 1. MICROSOFT WORD –Лекц 5 : .Багш Б Туул
 2. 2.  Энэ цэс нь текстийн шрифт болон түүний хэмжээ, хэлбэр, өнгийг өөрчилнө.  Format -> Font  Formatting бүлгийн жагсаалтаас сонгож шрифтийг өөрчилж болно. FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд
 3. 3. FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд  Home -> Font
 4. 4.  Font – тэмдэгтийн шрифтийг өөрчилж болно.  Font Style – тэмдэгтийн шрифтийн хэлбэрийг өөрчилнө. Regular – энгийн Italic – налуу Ctrl+ I Bold – өргөн Ctrl + B Bold Italic – өргөн налуу Ctrl +B+I FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд
 5. 5.  Size – шрифтийн хэмжээ  CTRL + ]  CTRL +[  Font color– Шрифтийн өнгө  Underline style – текстийн доогруур нь зурж тухайн текстээ үндсэн текстээс ялгаж өгнө. CTRL + U  Underline color – доогуур зураасны өнгө. FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд
 6. 6.  Shadow - сүүдэртэй  Outline – хүрээтэй  Superscript – текстийг зэрэг хэлбэрээр бичнэ .  Subscript – текстийн суур хэлбэрээрбичнэ.  Strikethrough – тэмдэгийн дээгүүр зурна.  Double Strikethrough – тэмдэгтийн дээгүүр 2 зурна.  All caps – бүх тэмдэгтийг томоор  Small caps – бүх тэмдэгийг жижгээр бичнэ FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд
 7. 7. FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд
 8. 8.  CharacterSpacing хэсэгт  Spacing – тэмдэгт хоорондын зай Condensed – тэмдэгт хоорондын зайг багасгана Expanded – тэмдэгт хоорондын зайг ихэсгэнэ. Normal – хэвийн FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд
 9. 9.  Position – тэмдэгтийн байрлал Raised - босоо тэнхлэгийн дагуу тэмдэгтийг дээш болгоно. Lowered - босоо тэнхлэгийн дагуу тэмдэгтийг дээш болгоно. Normal - босоо тэнхлэгийн дагуу тэмдэгтийг хэвийн байрлалд оруулна FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд
 10. 10.  Center- текстийг төвд нь зэрэгцүүлнэ  Left - текстийг зүүн талд нь зэрэгцүүлнэ  Right - текстийг баруун талд нь зэрэгцүүлнэ  Justify - текстийг баруун зүүн талд нь жигд зэрэгцүүлнэ FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд
 11. 11.  Page Layout -> Page setup -хэсгийн > columns энэ командаар баримтыг багана хэлбэрт оруулна. FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд
 12. 12.  Columns -> More columns командаар дараах харилцах цонх гарч ирнэ.
 13. 13.  Width and spacing – багана хоорондын зай болон өргөн  Numberof columns - оруулах баганын тоо  Line between – багана хоорондын зураас FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд
 14. 14.  Page Layout -> Breaks командаар багана болон хуудсыг төгсгөнө. FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд
 15. 15.  Pages -> курсорыг дараагийн хуудсанд шилжүүлнэ. Гэхдээ курсороос хойших бүр мэдээлэлтэй хамт.  Columns -> курсор байгаа текстийн оршин буй баганыг төгсгөж дараагийн багана руу текстийг шилжүүлнэ.  Text Wrapping -> курсор байгаа текстийн оршин буй мөрийг төгсгөж дараагийн мөрөнд текстийг шилжүүлнэ.
 16. 16.  Page Layout -> Page Border – энэ команд нь баримт болон текстэнд хүрээ оруулна. FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд
 17. 17.  Borders – хэсэгт тухайн хэсэг параграфд л хүрээ оруулна  Page Border– тухай хуудсанд хүрээ оруулна FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд
 18. 18.  Aplly to  Whole document –бүх хуудсанд хэлбэржүүлнэ  This section –зөвхөн сонгосон хуудсанд хэлбэржүүлнэ  This section first page only - зөвхөн эхний хуудсанд хүрээ хийнэ  This section all except first page – эхний хуудаснаас бусад бүх хуудсанд хүрээ хийнэ. FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд
 19. 19.  None - хүрээ хийгдэхгүй  Box - хайрцаг байдалтай хүрээ хийгдэнэ.  Style - зураасан хүрээний загвараас сонголт хийнэ.  Art – зурган хүрээний загвараас сонголт хийнэ  Color- хүрээний өнгө  Width – хүрээний өргөн FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд
 20. 20.  Page Layout -> Paragraph командаар мөр хоорондын зайг хэлбэржүүлнэ. FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд
 21. 21.  Identation - догол мөрийг хэлбэржүүлнэ. Left – Догол мөрийг зүүн талаас хэдэн см зайд тохируулахыг зааж өгнө. Right - Догол мөрийг баруун талаас хэдэн см зайд тохируулахыг зааж өгнө. Special – Эхний мөр болон эхний мөрийн дараагийн мөрүүд цаасны баруун гар талаас хэдэн см зайд байрлахыг зааж өнгө. FORMAT буюу хэлбэржүүлэх командууд
 22. 22.  Word програмын шугамын хэмжих нэгж нь инч /inch/ байх ба үүнийг /см cm/ -рүү шилжүүлж болно.  Үүнийг тулд Office Button -> Word Options командыг сонгоно.
 23. 23.  Эндээс Advanced сонгож зүүн талын цонхноос Display хэсгийг олж Show Measurements in units of: хэсгээс нэгжээ сонгоно. 1 inch = 2.54 cm

×