ασκήσεις υποπρογράμματα

334 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
334
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ασκήσεις υποπρογράμματα

 1. 1. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Άζθεζε 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ. Σί ζα εθηππσζεί; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πίλαθαο_Σηκώλ2 ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ΢ ΑΚΔΡΑΙΔ΢: Α, Β, Γ ΑΡΥΗ Α <– 3 Β <– 13 Γ <– 2 ΓΡΑΦΔ Α, Β, Γ ΚΑΛΔ΢Δ Δπεμεξγαζία_Σηκώλ2 (Β, Γ) ΓΡΑΦΔ Α, Β, Γ ΚΑΛΔ΢Δ Δπεμεξγαζία_Σηκώλ2 (Γ, Α) ΓΡΑΦΔ Α, Β, Γ ΣΔΛΟ΢_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ ! ========================================= ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ Δπεμεξγαζία_Σηκώλ2 (αξηζκόο1, αξηζκόο2) ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ΢ ΑΚΔΡΑΙΔ΢: αξηζκόο1, αξηζκόο2 ΑΡΥΗ αξηζκόο1 <– αξηζκόο1 DIV 2 αξηζκόο2 <– αξηζκόο2 ^ 3 ΣΔΛΟ΢_ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ΢ Άζθεζε 2. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ. Σί ζα εθηππσζεί; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πίλαθαο_Σηκώλ5 ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ΢ ΑΚΔΡΑΙΔ΢: Α, Β ΑΡΥΗ Α <–2 Β <– 19 ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ΢ ΚΑΛΔ΢Δ Δπεμεξγαζία_Σηκώλ5 (Β, Α) ΓΡΑΦΔ Α, Β ΜΔΥΡΙ΢_ΟΣΟΤ (Α > Β) ΣΔΛΟ΢_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ ! ========================================= ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ Δπεμεξγαζία_Σηκώλ5 (αξηζκόο1, αξηζκόο2) ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ΢ ΑΚΔΡΑΙΔ΢: αξηζκόο1, αξηζκόο2 ΑΡΥΗ αξηζκόο1 <– αξηζκόο1 - 2 αξηζκόο2 <– αξηζκόο2 + 5 ΣΔΛΟ΢_ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ΢ Άζθεζε 3. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη δπν αξηζκνύο θαη λα επηζηξέθεη ηνλ κηθξόηεξν 1
 2. 2. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2 Άζθεζε 4α. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη έλαλ αξηζκό θαη λα επηζηξέθεη ην ηεηξάγσλό ηνπ Άζθεζε 4β. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δηαβάδεη έλαλ αξηζκό θαη λα επηζηξέθεη ην ηεηξάγσλό ηνπ Άζθεζε 5. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη ηελ ηηκή ελόο πξντόληνο θαη ην ζπληειεζηή ΦΠΑ θαη λα ππνινγίδεη θαη λα ηππώλεη ηελ αμία ηνπ ΦΠΑ θαη ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ πξντόληνο. Άζθεζε 6. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα ειέγρεη αλ έλαο αθέξαηνο αξηζκόο είλαη άξηηνο Άζθεζε 7. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα κεηαηξέπεη νπνηνδήπνηε πνζό από Γξαρµέο ζε Δπξώ (ην πνζό πξέπεη λα είλαη ζεηηθό) Άζθεζε 8. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη σο όξηζκα δπν αξηζκνύο: ηελ αθηίλα ηεο βάζεο θαη ην ύςνο ηνπ θπιίλδξνπ θαη λα ππνινγίδεη ην εκβαδόλ ηεο επηθάλεηάο ηνπ Άζθεζε 9. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δηαβάδεη ην πιήζνο αιιά θαη ηα ζηνηρεία ελόο κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα (κέγηζην πιήζνο ζηνηρείσλ 1000) κε πεξηερόκελα αθέξαηνπο αξηζκνύο Άζθεζε 10. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη ην πιήζνο θαη ζα δηαβάδεη ηα ζηνηρεία ελόο δηζδηάζηαηνπ πίλαθα (κέγηζην πιήζνο γξακκώλ 1000 θαη ζηειώλ 10) κε πεξηερόκελα αθέξαηνπο αξηζκνύο. Σν ππνπξόγξακκα λα επηζηξέθεη θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πίλαθα Άζθεζε 11. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη ην πιήζνο αιιά θαη ηα ζηνηρεία ελόο κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα (κέγηζην πιήζνο 1000) κε πεξηερόκελα πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο. Άζθεζε 12. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη έλαλ αθέξαην ηξηςήθην αξηζκό θαη λα επηζηξέθεη ηνλ αληίζηνηρν δπαδηθό αξηζκό Άζθεζε 13. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη σο όξηζκα έλαλ αξηζκό θαη έλαλ κνλνδηάζηαην πίλαθα Ν (κέγηζην πιήζνο 1000) ζέζεσλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ θαη λα ειέγρεη πόζεο θνξέο εληνπίδεηαη ν αξηζκόο απηόο ζηνλ πίλαθα θαη λα επηζηξέθεη ην πιήζνο απηό Άζθεζε 14. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη δπν πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο λα αληηκεηαζέηεη ηηο ηηκέο ηνπο
 3. 3. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 Άζθεζε 15. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα ηαμηλνκεί έλαλ πίλαθα κε κέγηζην πιήζνο ζέζεσλ 1000 Άζθεζε 16. Να πινπνηήζεηε ηνλ αιγόξηζκν ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ αια ξσζηθά ζε πξόγξακκα γξακκέλν ζε ΓΛΧ΢΢Α Άζθεζε 17. Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα πνπ ζα δηαβάδεη έλαλ αθέξαην αξηζκό >100 θαη ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππώλεη ηελ ηηκή ηεο παξάζηαζεο: Άζθεζε 18. Σε ζηηγκή πνπ ε ηακίαο ηνπ ζνππεξ κάξθεη ΦΑΓΗ΢ΟΠΟΤΛΟ΢ "πεξλά" θάπνην πξντόλ από ηνλ ζαξσηή γξακκσηνύ θώδηθα, ε ηακεηαθή κεραλή αλαδεηά ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην πξντόλ απηό. Ζ βάζε απηή απνηειείηαη από ηνλ κνλνδηάζηαην πίλαθα ΚΧΓΗΚΟ΢ κε πιήζνο γξακκώλ όζα θαη ηα πξντόληα, ηνλ κνλνδηάζηαην πίλαθα ΣΗΜΖ πνπ πεξηέρεη αληίζηνηρα ηελ ηηκή ηνπ πξντόληνο θαη ηνλ κνλνδηάζηαην πίλαθα ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ πνπ πεξηέρεη ιίγα ιόγηα γηα ην πξντόλ (απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ νζόλε). Να αλαπηπρζεί πξόγξακκα πνπ ζα δηαβάδεη θσδηθό πξντόληνο θαη ζα εθηππώλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζηελ νζόλε ηεο ηακεηαθήο ελώ ζην ηέινο ζα ππνινγίδεη ην θόζηνο ηεο αγνξάο. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη όηαλ εηζαρζεί θσδηθόο πξντόληνο 0. ΢ην ζεκείν απηό εξσηάηαη ν ρξήζηεο αλ έρεη θεξδνθάξηα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε εηζάγεηαη ν θσδηθόο ηεο, αλαζύξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε θαη πξνζηίζεηαη ην πνζό αγνξώλ ζην αληίζηνηρν πεδίν - πξαγκαηνπνηείηαη δε έθπησζε 1% επί ηνπ πνζνύ απηνύ. Ο πίλαθαο ΚΧΓΗΚΟ΢_ΠΔΛ έρεη δπν ζηήιεο: ε πξώηε πεξηέρεη ηνλ θσδηθό ηνπ πειάηε θαη ε δεύηεξε ην ζπλνιηθό πνζό αγνξώλ ηνπ ηνλ ηειεπηαίν κήλα ελώ αληίζηνηρα ν πίλαθαο ΟΝΟΜΑ_ΠΔΛ πεξηέρεη ην όλνκα ηνπ θαηόρνπ ηεο θεξδνθάξηαο Άζθεζε 19. ΢ην πιεθηξνιόγην ηνπ Γησξγάθε ράιαζε ην πιήθηξν "^" θαζώο θαη ην πιήθηξν "*" θαη πξέπεη λα αλαπηύμεη πξόγξακκα ην νπνίν λα ππνινγίδεη ηε δύλακε 2 αξηζκώλ. Ο Γησξγάθεο ζπκήζεθε όηη έρεη πινπνηήζεη ζην παξειζόλ ην ππνπξόγξακκα: "΢ΤΝΑΡΣΖ΢Ζ Πνι_αιά_Ρσζηθά (Μ1, Μ2): ΑΚΔΡΑΗΑ" πνπ πινπνηεί ηνλ πνιιαπιαζηαζκό αιά ξσζηθά. Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ην νπνίν: α. λα δηαβάδεη δπν αθέξαηνπο αξηζκνύο x, n νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη ζεηηθνί. β. λα ππνινγίδεη ηελ ηηκή x^n κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο. γ. λα εκθαλίδεη ην απνηέιεζκα ζηελ νζόλε Τπόδεημε: λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε γλσζηή ζρέζε x^n=x*x*x*x... (n θνξέο)
 4. 4. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4 Άζθεζε 20. ΢ηελ εηαηξεία δηνδίσλ ρξεζηκνπνηνύλ πίλαθα Π[3] πνπ πεξηέρεη ην πιήζνο ησλ νρεκάησλ έρνπλ δηέιζεη από ηα δηόδηα, πην ζπγθεθξηκέλα: Δπηβαηηθά (ζέζε 1 πίλαθα), Φνξηεγά (ζέζε 2 πίλαθα) θαη Γίθπθια (ζέζε 3 πίλαθα). Σν θόζηνο δηέιεπζεο γηα θάζε θαηεγνξία νρήκαηνο είλαη 2, 3, 1 επξώ κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξζεθαλ. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν πξόγξακκα γηα ηελ εκεξήζηα δηαρείξηζε ησλ δηνδίσλ πνπ ζα επηηειεί ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 1. Θα κεδελίδεη ηα θειηά ηνπ πίλαθα Π (αξρή ηεο εκέξαο) .2. Θα δέρεηαη επαλαιεπηηθά ηνλ ηύπν ελόο δηεξρόκελνπ νρήκαηνο. Να ζεσξήζεηε γλσζηή ηε δηαδηθαζία (δε ρξεηάδεηαη λα ηελ πινπνηήζεηε) «Γηέιεπζε_νρήκαηνο» πνπ επηζηξέθεη ηνλ ηύπν ηνπ νρήκαηνο, πνπ κπνξεί λα είλαη "Δ", "Φ" ή "Γ". Δίλαη απηνλόεην όηη εληόο ηεο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο δεδνκέλσλ. Να πεξηγξάςεηε ηηο παξακέηξνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηαδηθαζία απηή. 3. Να εκθαλίδεη ην θόζηνο δηέιεπζεο ηνπ νρήκαηνο απηνύ. Ο ππνινγηζκόο ηνπ θόζηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ππνπξόγξακκα πνπ ζα πινπνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό. 4. Θα ελεκεξώλεη ηνλ πίλαθα Π θαηακεηξώληαο ην δηεξρόκελν όρεκα. Ζ ελέξγεηα απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ππνπξόγξακκα πνπ ζα πινπνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό. Ζ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη όηαλ εηζαρζεί ην "Πέξαο εκέξαο" σο ηύπνο νρήκαηνο. 5. Θα εκθαλίδεηαη ην πιήζνο ησλ νρεκάησλ θάζε θαηεγνξίαο πνπ δηήιζαλ. Ζ ελέξγεηα απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ππνπξόγξακκα πνπ ζα πινπνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό. Άζθεζε 1. Να γξάςεηε έλα πξόγξακκα πνπ επηηειεί ηελ ίδηα ιεηηνπξγία, απαιείθνληαο ηα ππνπξνγξάκκαηα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άζθεζε ... ΑΡΥΗ ΓΙΑΒΑ΢Δ α ι ‹― 0 ΓΙΑ β ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 10 ΚΑΛΔ΢Δ Έια (α, β, γ, δ) ι ‹― ι + 2 ΓΡΑΦΔ α, ι, δ δ ‹― κέζε (α, β) ΓΡΑΦΔ δ ΣΔΛΟ΢_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ΢ ΣΔΛΟ΢_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ Άζθεζε ! ======================================== ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ Έια (θ, ι, κ, α) ... ΑΡΥΗ
 5. 5. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ κ ‹― (θ + ι ) DIV 2 α ‹― θ * ι θ ‹― θ – α + 2 ΣΔΛΟ΢_΢ΤΝΑΡΣΗ΢Η΢ ! ======================================== ΢ΤΝΑΡΣΗ΢Η κέζε (x, y): ΑΚΔΡΑΙΑ ΢ΣΑΘΔΡΔ΢ ι = 5 ... ΑΡΥΗ κέζε ‹― (x + y) MOD ι ΣΔΛΟ΢_΢ΤΝΑΡΣΗ΢Η΢ Άζθεζε 2. Γίλεηαη ην παξαθάησ πξόγξακκα θαη ππνπξόγξακκα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άζθεζε ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ΢ ΑΚΔΡΑΙΔ΢: θ, ι ΑΡΥΗ ΓΙΑΒΑ΢Δ θ, ι ΑΝ Αμηνιόγεζε(θ, ι) >= θ ΣΟΣΔ ΓΡΑΦΔ θ ΑΛΛΙΧ΢ ΓΡΑΦΔ ι ΣΔΛΟ΢_ΑΝ ΣΔΛΟ΢_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ Άζθεζε ΢ΤΝΑΡΣΗ΢Η Αμηνιόγεζε(α, β): ΑΚΔΡΑΙΑ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ΢ ΑΚΔΡΑΙΔ΢: α, β, ω ΑΡΥΗ α ‹― α + 2 β ‹― β – 3 ω ‹― α * β – 2 Αμηνιόγεζε ‹― ω ^ 2 – (α + β) ΣΔΛΟ΢_΢ΤΝΑΡΣΗ΢Η΢ 1. Να γξάςεηε δηαδηθαζία κε όλνκα Αμηνιόγ_δηαδ πνπ λα πινπνηεί ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο κε ηε ζπλάξηεζε Αμηνιόγεζε. 2. Να παξνπζίαζεηε ηε λέα κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ώζηε λα επηηειεί ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο κε ηε βνήζεηα ηεο δηαδηθαζίαο Αμηνιόγ_δηαδ. 3. Να κεηαηξέςεηε ην πξόγξακκα Άζθεζε ζε ςεπδνγιώζζα. Άζθεζε 3. Γίλεηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ Δπεμεξγαζία (κ, ε) ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ΢ ΑΚΔΡΑΙΔ΢: Π[50], ε, α, i ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ΢: κ 5
 6. 6. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 6 ΑΡΥΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 50 ΓΙΑΒΑ΢Δ Π[i] ΣΔΛΟ΢_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ΢ α ‹― 0 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 50 α ‹― α + Π[i] ΣΔΛΟ΢_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ΢ κ ‹― α / 50 ε ‹― Π[1] ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΔΥΡΙ 50 ΑΝ Π[i] < ε ΣΟΣΔ ε ‹― Π[i] ΣΔΛΟ΢_ΑΝ ΣΔΛΟ΢_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ΢ ΣΔΛΟ΢_ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ΢ 1. Πνηα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνπξνγξακκάησλ δελ δηαθξίλνπλ ην ππνπξόγξακκα απηό; 2. α. Να πεξηγξάςεηε ηη αθξηβώο θάλεη ε δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ. Να δηαθξίλεηε ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ε δηαδηθαζία. β. Να πινπνηήζεηε μερσξηζηό ππνπξόγξακκα γηα θάζε επηκέξνπο ιεηηνπξγία. γ. Να παξνπζηάζεηε ηε λέα κνξθή ηεο δηαδηθαζίαο ώζηε κε ηε βνήζεηα ησλ ππνπξνγξακκάησλ πνπ αλαπηύμαηε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα λα επηηειεί ηελ ίδηα ιεηηνπξγία. Άζθεζε 4. Να αλαπηύμεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη έλαλ πίλαθα 100x40 θαη έλαλ αξηζκό πνπ εθθξάδεη θάπνηα γξακκή ηνπ πίλαθα θαη λα επηζηξέθεη ην κέζν όξν θαη ην κέγηζην ζηνηρείν ηεο γξακκήο απηήο. Άζθεζε 5. Ζ TEVERLAS ρξεώλεη θιηκαθσηά ηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο γηα θάζε ηειεθώλεκα, ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Υξόλνο ζπλδηάιεμεο (δεπη.) Μέρξη θαη 120 Από 120 κέρξη θαη 360 Άλσ ησλ 360 Υξέσζε (euro / δεπη.) 0.0020 0.0016 0.0010 Δπηπιένλ ζηηο παξαπάλσ ρξεώζεηο ππάξρεη θόζηνο γηα θάζε θιήζε 0.01 €. Σν κεληαίν πάγην είλαη 10 € ελώ ππάξρεη θαη ΦΠΑ 19% επί ηεο ζπλνιηθήο ρξέσζεο. Να αλαπηπρζεί πξόγξακκα, ην νπνίν: α. Θα δηαβάδεη ηηο δηάξθεηεο ησλ θιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε έλαο ζπλδξνκεηήο ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα (ζε δεπηεξόιεπηα). Ζ δηαδηθαζία ζα ηεξκαηίδεηαη όηαλ δνζεί ε ηηκή -1. β. Γηα θάζε θιήζε ζα ππνινγίδεη ηε ζπλνιηθή ρξέσζε ηνπ ζπλδξνκεηή ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα. Ο ππνινγηζκόο ζα γίλεη κε ηε βνήζεηα ππνπξνγξάκκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ην ζθνπό απηό.
 7. 7. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 7 γ. Θα εκθαλίδεη ηε ζπλνιηθή ρξέσζε ηνπ ζπλδξνκεηή. δ. Θα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ θιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Άζθεζε 6. Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ζεξκνθξαζηώλ ηεο επηθξάηεηαο θαηά ην κήλα Μάην θαηαγξάθεηαη θάζε κέξα ε ζεξκνθξαζία ζηηο 12:00 ην κεζεκέξη γηα 20 πόιεηο. Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ην νπνίν: α. ζα δηαβάδεη ηα νλόκαηα ησλ 20 πόιεσλ θαη ηηο αληίζηνηρεο ζεξκνθξαζίεο γηα θάζε κία από ηηο εκέξεο ηνπ κήλα θαη ζα θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ζε πίλαθεο. β. ζα εκθαλίδεη γηα θάζε πόιε ην όλνκά ηεο θαη ηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία πνπ θαηαγξάθεθε ζε απηήλ, ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα. Ο ππνινγηζκόο ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο λα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ππνπξνγξάκκαηνο πνπ ζα θαηαζθεπάζεηε γηα ην ζθνπό απηό. γ. Θα δηαβάδεη ην όλνκα κηαο πόιεο θαη ζα εκθαλίδεη ηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία πνπ θαηαγξάθεθε ζηελ πόιε απηή ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα. Ο ππνινγηζκόο ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο λα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο πνπ αλαπηύρζεθε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα. Άζθεζε 7. Να αλαπηύμεηε ην πξόγξακκα ζε ΓΛΧ΢΢Α πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία Arvies, ην νπνίν: Α) γηα θάζε έλαλ από ηνπο 1200 εξγαδνκέλνπο ηεο εηαηξείαο ζα δηαβάδεη ην όλνκά ηνπο θαη ζα ην απνζεθεύεη ζε πίλαθα Ο. Δπίζεο, ζα δηαβάδεη ηηο ώξεο πνπ έρεη εξγαζηεί κεληαίσο γηα ηνπο 12 κήλεο ηνπ 2006 θαη ζα ηνπο απνζεθεύεη ζε πίλαθα Χ. Σα παξαπάλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε ρξήζε ππνπξνγξάκκαηνο πνπ ζα πινπνηήζεηε γηα ην ζθνπό απηό. Β) Αλ θάζε ώξα εξγαζίαο ακείβεηαη κε 30€ λα αλαπηύμεηε ππνπξόγξακκα πνπ ζα δεκηνπξγεί θαη ζα επηζηξέθεη ζην θύξην πξόγξακκα πίλαθα ΑΠ πνπ ζα πεξηέρεη γηα θάζε εξγαδόκελν ηηο απνδνρέο ηνπ. Γ) Θα ελεκεξώλεη ηνλ πίλαθα ΑΠ, θαζώο δόζεθε κεληαίν επίδνκα εμνκάιπλζεο 10% ζε όζνπο εξγαδνκέλνπο είραλ κεληαίεο απνδνρέο ιηγόηεξεο ή ίζεο κε 650€ θαη γηα όζνπο κήλεο ζπλέβε απηό. Σν επίδνκα απηό είλαη 75€ ζε όζνπο είραλ ιηγόηεξεο από 850€ θαη πεξηζζόηεξεο από 650€. Σα παξαπάλσ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε ρξήζε ππνπξνγξάκκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη από ην θύξην πξόγξακκα. Γ) Θα δεκηνπξγεί πίλαθα ΢ πνπ ζα πεξηέρεη ηηο ζπλνιηθέο απνδνρέο θάζε εξγαδνκέλνπ. Απηό ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάιιειν ππνπξόγξακκα. Σν θύξην πξόγξακκα ζα εθηππώλεη ηα νλόκαηα ησλ ππαιιήισλ ζπλνδεπόκελα από ηνπο κεληαίνπο κηζζνύο ηνπο. Άζθεζε 8. Έζησ νη πίλαθεο Α: [2, 4, 5, 5] θαη Β: [0, 2, 6, 9] θαη ην παξαθάησ πξόγξακκα θαη ππνπξνγξάκκαηα:
 8. 8. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ αζθ ... ΑΡΥΗ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 4 ΓΙΑΒΑ΢Δ Α[Ι], Β[Ι] ΣΔΛΟ΢_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ΢ θ <- 1 ι <- 1 δ <- 0 Ο΢Ο θ <= 4 ΚΑΙ ι <= 4 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ ΑΝ Α[θ] <= Β[ι] ΣΟTE ΚΑΛΔ΢Δ ΒΑΛΔ(Α, θ, Ν, δ) ΑΛΛΙΧ΢ ΚΑΛΔ΢Δ ΒΑΛΔ(Β, ι, Ν, δ) ΣΔΛΟ΢_ΑΝ ΣΔΛΟ΢_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ΢ ΑΝ θ <= 4 ΣΟΣΔ ΚΑΛΔ΢Δ ΤΠΟΛΟΙΠΟ(Α, θ, Ν, δ) ΑΛΛΙΧ΢ ΚΑΛΔ΢Δ ΤΠΟΛΟΙΠΟ(Β, ι, Ν, δ) ΣΔΛΟ΢_ΑΝ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 8 ΓΡΑΦΔ Ν[Ι] ΣΔΛΟ΢_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ΢ ΣΔΛΟ΢_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ αζθ ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ ΒΑΛΔ(Π, ππ, Σ, πη) ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ΢ ΑΚΔΡΑΙΔ΢: πη, ππ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ΢: Π[4], Σ[8] ΑΡΥΗ πη <- πη + 1 Σ[πη] <- Π[ππ] ππ <- ππ + 1 ΣΔΛΟ΢_ΓΙΑΓΙΑΚΑ΢ΙΑ΢ ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ ΤΠΟΛΟΙΠΟ(Π, ππ, Σ, πη) ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ΢ ΑΚΔΡΑΙΔ΢: i, ππ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ΢: Π[4], Σ[8] ΑΡΥΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ ππ ΜΔΥΡΙ 4 πη <- πη + 1 Σ[πη] <- Π[i] ΣΔΛΟ΢_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ΢ ΣΔΛΟ΢_ΓΙΑΓΙΑΚΑ΢ΙΑ΢ 1. Ση ζα εκθαλίζεη ην πξόγξακκα; 2. Να ζπκπιεξώζεηε ην ηκήκα δειώζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 3. Πνηα ιεηηνπξγία ησλ δνκώλ δεδνκέλσλ επηηειεί ην πξόγξακκα απηό; . 8
 9. 9. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Άζθεζε 9. ΢ε έλα πξόγξακκα πνπ επεμεξγάδεηαη πίλαθα Α = [3, 1, 7, 0, 12, –2], ππάξρεη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο: …… ΚΑΛΔ΢Δ Γ(Α[1], Α[5]) ΚΑΛΔ΢Δ Γ(Α[3], Α[4]) ΚΑΛΔ΢Δ Γ(Α[6], Α[2]) ! ζεκείν 1 ΓΡΑΦΔ ΢(Α) ! ζεκείν 2 …… Δνώ τα υποπρογράμματα που χρησιμοποιεί παρατίθενται παρακάτω: ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ Γ(θ, ι) ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ΢ ΑΚΔΡΑΙΔ΢: θ, ι ΑΡΥΗ θ <- θ + ι + 1 ι <- θ – ι ΣΔΛΟ΢_ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ΢ ΢ΤΝΑΡΣΗ΢Η ΢(Π): ΑΚΔΡΑΙΑ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ΢ ΑΚΔΡΑΙΔ΢: i, Π[6], α ΑΡΥΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 3 ΚΑΛΔ΢Δ Γ(Π[i], Π[i + 2]) ΣΔΛΟ΢_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ΢ α <- 0 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 6 α <- α + Π[i] ΣΔΛΟ΢_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ΢ ΢ <- α ΣΔΛΟ΢_΢ΤΝΑΡΣΗ΢Η΢ 1. Πνηα ζα είλαη ε κνξθή ηνπ πίλαθα ζηα ζεκεία 1 θαη 2; 2. Πνηα ηηκή ζα εκθαληζηεί; Άζθεζε 10. Ο γηνο ηνπ θύξηνπ Αξβίινγινπ ρξεζηκνπνηεί έλα εηδηθό πξόγξακκα γηα λα «θιεηδώλεη» ηα αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. ΢ε έλα «θιεηδσκέλν» αξρείν αληηζηνηρεί έλαο θσδηθόο πνπ απνηειείηαη από 3 δηςήθηνπο αξηζκνύο. Οη αξηζκνί ζηνλ θσδηθό αλ αιιάμνπλ ζέζε δελ μεθιεηδώλνπλ ην αξρείν, γηα παξάδεηγκα αλ ν ζσζηόο θσδηθόο είλαη 11, 72, 30, ηόηε ν 30, 11, 72 είλαη ιάζνο. ΢αο δίλεηαη ζπλάξηεζε: «΢ΤΝΑΡΣΖ΢Ζ Έιεγρνο(α, β, γ): ΛΟΓΗΚΖ», ε νπνία δέρεηαη 3 αξηζκνύο πνπ πξνζπαζνύλ λα μεθιεηδώζνπλ ην αξρείν θαη επηζηξέθεη ΑΛΖΘΖ΢ αλ μεθιεηδώλεηαη ην αξρείν ή ΦΔΤΓΖ΢ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε 9
 10. 10. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 10 ΓΛΧ΢΢Α, ην νπνίν ζα εθηππώλεη ην ζσζηό θσδηθό γηα ην μεθιείδσκα ελόο αξρείνπ. Γηα ηνλ θσδηθό απηνύ ηνπ αξρείν γλσξίδνπκε: - Ο δεύηεξνο αξηζκόο είλαη ην 91. - Ο ηξίηνο αξηζκόο έρεη δπν ςεθία ίζα. - Ο πξώηνο αξηζκόο έρεη πξώην ςεθίν, ην 2. Πξνζνρή: αλ πξαγκαηνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξεο από 99 πξνζπάζεηεο γηα μεθιείδσκα ηνπ αξρείνπ, ηόηε απηό θιεηδώλεηαη κόληκα. Πόζνη είλαη νη ζπλδπαζκνί πνπ πξέπεη λα δνθηκαζηνύλ; Να εκθαλίδεη ην πξόγξακκα πόζεο πξνζπάζεηεο πξαγκαηνπνίεζε γηα ην εληνπηζκό ηνπ ζσζηνύ θσδηθνύ. Τπνπνγξάκκαηα - Άιπηεο 10.1. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη έλαλ αξηζκό (Υ) θαη θαη έλαλ αθόκε αξηζκό (Ν) λα επηζηξέθεη ηε δύλακε ΥΝ 10.2. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ ζα επηηειεί ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπλάξηεζεο Α_Σ ηεο ΓΛΧ΢΢Α΢ 10.3. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ ζα δέρεηαη δπν ηηκέο (βάζε θαη Υ) θαη ζα ππνινγίδεη ηελ ηηκή ηνπ logβάζεX. Τπελζπκίδεηαη ν αθόινπζνο καζεκαηηθόο ηύπνο 10.4. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη έλαλ αθέξαην αξηζκό ην πνιύ 10 ςεθίσλ θαη λα επηζηξέθεη αξηζκό πνπ πξνθύπηεη κε αληηζηξνθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξώηνπ 10.5. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη ηα ζηνηρεία ελόο πίλαθα Υ[100] κε πεξηερόκελα ζεηηθνύο άξηηνπο αξηζκνύο 10.6. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη ηα ζηνηρεία ελόο πίλαθα αθεξαίσλ αξηζκώλ Υ[8, 8] πνπ λα επηζηξέθεη ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο θπξίαο δηαγσλίνπ 10.7. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα εληνπίδεη θαη λα επηζηξέθεη ην κηθξόηεξν ζηνηρείν ελόο πίλαθα κε κέγηζην πιήζνο ζέζεσλ 100
 11. 11. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 11 10.8. Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα (κε ρξήζε ππνπξνγξακκάησλ) πνπ ζα δηαβάδεη αθέξαηνπο αξηζκνύο α θαη β θαη έλαλ ζεηηθό αθέξαην Ν θαη ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππώλεη ηελ ηηκή ηεο παξάζηαζεο: 10.9. Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα πνπ λα εθηππώλεη ην αθόινπζν κελνύ επηινγώλ: 1. Δκβαβόλ ηξηγώλνπ 2. Δκβαβόλ ηεηξαγώλνπ 3. Δκβαβόλ νξζνγσλίνπ 4. Δκβαβόλ θπιίλδξνπ 5. Σεξκαηηζκόο πξνγξάκκαηνο λα δηαβάδεη ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε θαη λα θαιεί αληίζηνηρν ππνπξόγξακκα πνπ ζα ππνινγηδεη ηελ ηηκή θαη ππνπξόγξακκα εθηύπσζεο ηεο ηηκήο απηήο 10.1. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη έλαλ αξηζκό (Υ) θαη θαη έλαλ αθόκε αξηζκό (Ν) λα επηζηξέθεη ηε δύλακε ΥΝ 10.2. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ ζα επηηειεί ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπλάξηεζεο Α_Σ ηεο ΓΛΧ΢΢Α΢ 10.3. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ ζα δέρεηαη δπν ηηκέο (βάζε θαη Υ) θαη ζα ππνινγίδεη ηελ ηηκή ηνπ logβάζεX. Τπελζπκίδεηαη ν αθόινπζνο καζεκαηηθόο ηύπνο 10.4. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη έλαλ αθέξαην αξηζκό ην πνιύ 10 ςεθίσλ θαη λα επηζηξέθεη αξηζκό πνπ πξνθύπηεη κε αληηζηξνθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξώηνπ 10.5. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη ηα ζηνηρεία ελόο πίλαθα Υ[100] κε πεξηερόκελα ζεηηθνύο άξηηνπο αξηζκνύο 10.6. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα δέρεηαη ηα ζηνηρεία ελόο πίλαθα αθεξαίσλ αξηζκώλ Υ[8, 8] πνπ λα επηζηξέθεη ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο θπξίαο δηαγσλίνπ
 12. 12. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 12 10.7. Να γξάςεηε ππνπξόγξακκα πνπ λα εληνπίδεη θαη λα επηζηξέθεη ην κηθξόηεξν ζηνηρείν ελόο πίλαθα κε κέγηζην πιήζνο ζέζεσλ 100 10.8. Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα (κε ρξήζε ππνπξνγξακκάησλ) πνπ ζα δηαβάδεη αθέξαηνπο αξηζκνύο α θαη β θαη έλαλ ζεηηθό αθέξαην Ν θαη ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππώλεη ηελ ηηκή ηεο παξάζηαζεο: 10.9. Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα πνπ λα εθηππώλεη ην αθόινπζν κελνύ επηινγώλ: 1. Δκβαβόλ ηξηγώλνπ 2. Δκβαβόλ ηεηξαγώλνπ 3. Δκβαβόλ νξζνγσλίνπ 4. Δκβαβόλ θπιίλδξνπ 5. Σεξκαηηζκόο πξνγξάκκαηνο λα δηαβάδεη ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε θαη λα θαιεί αληίζηνηρν ππνπξόγξακκα πνπ ζα ππνινγηδεη ηελ ηηκή θαη ππνπξόγξακκα εθηύπσζεο ηεο ηηκήο απηήο Άζθεζε Αλαζθόπεζεο Τπνπξνγξακκάησλ Τν ηκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ δηαηεξεί κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ θνηηεηώλ ηνπ (κέγηζηνο αξηζκόο θνηηεηώλ 200). Σε θάζε θνηηεηή έρεη αληηζηνηρηζζεί έλαο αξηζκόο κεηξώνπ πνπ απνηειείηαη από έλαλ πεληαςήθην αξηζκό Τα πξώηα δπν ςεθία απνηεινύλ ην ζρνιηθό έηνο πνπ εηζήρζε ζην παλεπηζηήκην θαη ηα ππόινηπα ηξία είλαη ν αύμσλ αξηζκόο εγγξαθήο ζην παλεπηζηεκηαθό απηό ηκήκα (γηα παξάδεηγκα ν θνηηεηήο κε αξηζκό κεηξώνπ 01003 εηζήρζε ην ζρνιηθό έηνο 2001-2002 θαη έρεη γξαθηεί ηξίηνο ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο). Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα κε ηε ρξήζε ππνπξνγξακκάησλ όπνπ: 1. Να δηαβάδεη ην πιήζνο ησλ θνηηεηώλ ηνπ ηκήκαηνο, ην όλνκα θαη επώλπκν ησλ θνηηεηώλ. Αθόκε, γηα θάζε θνηηεηή πξέπεη λα εηζάγεηαη από ην ρξήζηε ε βαζκνινγία ηνπ ζηα 12 καζήκαηα ηνπ πξώηνπ έηνπο θνίηεζεο. Σεκεηώλεηαη όηη πξέπεη λα εηζαρζνύλ από ην ρξήζηε θαη ηα νλόκαηα ησλ 12 καζεκάησλ ζε έλαλ μερσξηζηό κνλνδηάζηαην πίλαθα 2. Να ππνινγίδεη ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ καζεηώλ θαη λα εθηππώλεη ηνλ γεληθό κέζν όισλ ησλ θνηηεηώλ ηνπ πξώηνπ έηνπο 3. Να δηαβάδεη ην όλνκα ελόο θνηηεηή θαη λα εθηππώλεη ην κέζν όξν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ
 13. 13. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 13 4. Να εληνπίδεη θαη λα εθηππώλεη ην όλνκα ηνπ θνηηεηή πνπ έρεη ην κεγαιύηεξν κέζν όξν; 5. Να εληνπίδεη πνηνη είλαη νη 3 θνηηεηέο πνπ δηθαηνύληαη ππνηξνθία από ην ΙΚΥ Σύκθσλα κε ηελ εθθώλεζε πξέπεη ην πξόβιεκα λα δηαρσξηζηεί ζε ππνπξνβιήκαηα ηα νπνία ζηε ΓΛΩΣΣΑ ζα απνηεινύλ δηαδηθαζίεο ή ζπλαξηήζεηο. Τα ππνπξνγξάκκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζα είλαη: Α. Δηαδηθαζία Είζοδορ_Δεδομένων: Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ από ην ρξήζηε (εξώηεκα 1) Β. Δηαδηθαζία Υπολογιζμόρ_ΜΟ: Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα ησλ κέζσλ όξσλ (εξώηεκα 2) Γ. Σπλάξηεζε Υπολογιζμόρ_Σςνολικού_ΜΟ: Γηα ηνλ ππνινγηζκό θαη εθηύπσζε ηνπ ζπλνιηθνύ κέζνπ όξνπ (εξώηεκα 2) Γ. Δηαδηθαζία Εκηύπωζη_Μέζος_Όπος_Φοιηηηήρ: Γηα ηελ εθηύπσζε ηνπ κέζνπ όξνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηηεηή ην όλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη εηζαρζεί από ην ρξήζηε ζην θπξίσο πξόγξακκα (εξώηεκα 3) Δ. Δηαδηθαζία Εύπεζη_Μεγ_ΜΟ: Γηα ηελ εύξεζε θαη εθηύπσζε ηνπ κεγαιύηεξνπ κέζνπ όξνπ (εξώηεκα 4) ΢Σ. Δηαδηθαζία Ταξινόμηζη: Ταμηλνκεί ηνλ πίλαθα κε ηνπ κέζνπο όξνπο >(εξώηεκα 5) Ε. Δηαδηθαζία Εκηύπωζη_top3: Εθηππώλεη ηνπο 3 θνηηεηέο κε ηνλ κεγαιύηεξν κέζν όξν (εξώηεκα 5). Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα έρεη πξνεγεζεί ηαμηλόκεζε ηνπ πίλαθα κε ηνπο κέζνπο όξνπο Ζ. Κπξίσο Πξόγξακκα

×