Jogi szaktájékoztatás 2014

464 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
464
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jogi szaktájékoztatás 2014

 1. 1. Jogi szaktájékoztatás Karoliny Eszter KarolinyEszter@aol.com
 2. 2. Közgazdasági és jogtudományi szaktájékoztatás Szaktárgyi bevezető előadások  Elmélet  Gyakorlat 
 3. 3. Számonkérés  Közgazdasággal együtt
 4. 4. Tematika Bevezetés. Jogtudomány  Jogi kutatás. A jogi szaktájékoztatás  Intézmények, információforrások  Magyar jog. Jogforrási rendszer. Történeti jog, bírósági gyakorlat  Jogszabályok keresése  Szakirodalom, bibliográfiák, adatbázisok 
 5. 5. Tematika        Más államok joga Nemzetközi jog, nemzetközi szervezetek Nemzetközi joganyagok keresése Szakirodalom, bibliográfiák, adatbázisok Európai Unió. Jogforrási rendszer Uniós dokumentumok keresése Szakirodalom bibliográfiák, adatbázisok
 6. 6. Kérdések? Karoliny Eszter  KarolinyEszter@aol.com  http://jogtajekoztatas.livejournal.com/ 
 7. 7. Ajánlott irodalom  Lista
 8. 8. Kezdetnek:  Jog, jogtudomány Fogalma  Rendszere  Kapcsolódó és segédtudományok  Jogforrások, jogi kultúrák  Jogi kutatás  Jogi szakirodalom  Szaktájékoztatás 
 9. 9. Jog, jogtudomány fogalma  Társadalmi normák, magatartási szabályok összessége  ilyen még: szokás, erkölcs, vallási szabályok, illem, technikai előírás  Keletkezése állami szervekhez kötődik Adott társadalomban kötelező Érvényesülését az állam kényszerrel biztosítja ...e normákat vizsgáló tudományág  Alanyi jog – tárgyi jog   
 10. 10. Jog, jogtudomány rendszere Jogrendszer – jogágakra bomlik  Állam- és jogtudományok   Általános • Állam és jog rendszere mint egész  Ágazati • Állam és jog részterületei
 11. 11. Általános állam- és jogtudományok Jog- és állambölcselet  Állam- és jogtörténet  Összehasonlító jog 
 12. 12. Jogágak, jogterületek – ágazati jogtudományok    Jogág: jogszabályok csoportja (nemzeti) Jogtudomány-ág: nézetek, fogalmak rendszere (nemzetközi) Jogágak megkülönböztetése:  Szabályozás tárgya • Magánjog • Közjog  Szabályozás módszere • Anyagi jog • Alaki jog (eljárásjog)
 13. 13. Közjog  Állam, közérdekű ügyek Nemzetközi közjog  EU közjog  Alkotmányjog  Közigazgatási jog  Büntetőjog  Büntető eljárásjog 
 14. 14. Magánjog  Magántulajdon és erre alapuló jogviszonyok  Polgári jog       Személyek joga, dologi jog, kötelmi jog, öröklési jog, szellemi alkotások joga, társasági jog Polgári eljárásjog Nemzetközi magánjog Családjog Munkajog Gazdasági jog
 15. 15. Új jogágak, jogterületek  Új társadalmi – technikai jelenségekhez kapcsolódnak Versenyjog  Környezetvédelmi jog  Orvosi jog  Médiajog  Infokommunikációs jog  Energiajog  Agrárjog 
 16. 16. Jogágakon belül Általános rész  Különös rész 
 17. 17. Kapcsolódó tudományok, segédtudományok Jogalkotástan, jogtechnika  Kriminológia  Kriminalisztika  Igazságügyi statisztika  Igazságügyi orvostan  Jogszociológia  Jogi informatika  Jogi retorika 
 18. 18. Kapcsolódó tudományok Pszichológia  Etika  Vallástudományok  Történettudomány  Politikatudomány, politológia   Diplomácia Szociológia  Gazdaságtudományok … 
 19. 19. KÉRDÉSEK?
 20. 20. Feladat ETO a jogágakhoz  Jogág a tartalomjegyzékekhez 
 21. 21. Jogforrások  Hogyan keletkezik a jog? Szokásjog  Bírói jog  Törvényi, rendeleti jogalkotás 
 22. 22. Jogi kultúrák, jogcsaládok Jogtudomány rendszere  Jogalkotás / jogalkalmazás  Jogi oktatás, jogászi szakmák 
 23. 23. Kontinentális (rómaigermán) jogcsalád Római jogi alapok  Kodifikáció – általános jogszabályok  Bíró csak értelmez 
 24. 24. Common law jogcsalád Bírói jog - precedensjog  Equity (~méltányosság)  Írott jog erősödő szerepe, de felülírható lehet bírói joggal 
 25. 25. Más jogcsaládok Szocialista jogcsalád  Vallási jogcsalád  Tradicionális jogcsalád  Hibrid jogok 
 26. 26. KÉRDÉSEK?
 27. 27. Jogi kutatási módszerek 1.  Mit nem?    Nincs kísérletezés Nincs innováció, feltalálás Ritka a felfedezés is • Nehéz „újat” mondani    Általában nincs közvetlen ráhatás a jogalkotóra / ritka a jogalkalmazóra Inkább hosszú, mint rövid távú következmények Mit lehet?      (Valamikor, valahol) létező (vagy hiányzó) jogi jelenségek Ezek társadalmi következményei vagy okai A jogelmélet reakciói, magyarázatai Újszerű látásmód, elemzés Változások követése
 28. 28. Jogi kutatási módszerek 2.  Jogágak, új jogterületek fejlődése   Jogtörténet, egyes jogintézmények története   A "sportjog" művelésének helyzete és aktuális kérdései Adalékok a nemi erkölcs elleni bűncselekmények Csemegi-kódex előtti történetéhez Bírósági / közigazgatási gyakorlat (és kritikája)   A pénzügyi lízingszerződés a bírói gyakorlatban Tudósítás az Európai Bíróság előtti Cartesio ügyről
 29. 29. Jogi kutatási módszerek 3.  Jogi jelenségek elemzése (rendszerben)    Jogalkotási javaslatok    A nemzetközi jog használata az Alkotmány értelmezésénél Az országos népszavazás egyes tiltott tárgyköreiről A jogalkotási törvény felülvizsgálatáról A közigazgatási bírságolás eredménytelenségéről A jog válaszai egyes új társadalmi, technológiai jelenségekre  A biotechnológia fejlődésének aktuális kérdései a szellemi alkotások joga számára
 30. 30. Jogi kutatási módszerek 4.  Külföldi jog bemutatása, jogösszehasonlítás     A választott bíró megválasztása és kizárása az angol jogban Tárgyalás-előkészítő eljárások skandináv modelljei polgári ügyekben A közvetlen demokrácia Magyarországon és Németországban Jogelmélet, jogfilozófia   A halálbüntetés filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései Nihilizmus és formalizmus a jogi modernitásban
 31. 31. Jogi kutatási módszerek 5.  Jogászul: De lege lata  De lege ferenda 
 32. 32. KÉRDÉSEK?
 33. 33. Jogtudományi „szakirodalom” sajátosságai  Jogi szaknyelv – precizitás    Állami meghatározottság Jogi kultúra befolyása     Jelentős különbség a szakirodalom és a mindennapi, jogi témákat feldolgozó újságírás, közbeszéd között Nyelvi, fordítási problémák Időbeli meghatározottság, változékonyság – gyors avulás Hitelesség Nagy mennyiség
 34. 34. Jogi műfajok  Tankönyv          Jegyzetek, tansegédletek, szakvizsga felkészítő könyvek Kézikönyv Jogi szótárak Kommentár Iratmintatár Emlékkönyvek (Festschrift) Jogi karok, tanszékek periodikái Laikusoknak magyarázatok Határeset: bűncselekmények leírása, visszaemlékezések
 35. 35. Jogi szótárak  alanyi = alanyi jog subjective right, civil rights; alanyi jogok gyakorlása enjoyment/exercise of civil rights; alanyi jogok védelme protection of civil rights
 36. 36. Kommentárak Btk. 5. §-ához:  A Btk. 5. §-a diplomáciai mentességet, immunitást biztosít, amelynek célja és tartalma megfelel a nemzetközi kapcsolatoknak.  A mentesség olyan terjedelemben illeti meg ezeket a személyeket, ahogy ezt nemzetközi szerződés, ennek hiányában pedig a nemzetközi gyakorlat biztosítja.  A diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18. napján aláírt és az 1965. évi 22. törvényerejű rendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés kiemelkedő jelentőséggel bír a diplomáciai mentességre vonatkozó jogszabályok között. ---------------------------------------------------------------------------------------- Magyarázat, indoklás  Szakirodalom  Jogalkalmazás, jogesetek  Kapcsolódó joganyagok 
 37. 37. Emlékkönyvek (Festschrift) Emlékkönyv Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára  Emlékkönyv Irk Albert születésének 120. évfordulójára  Bizonyítékok. Tiszteletkötet Tremmel Flórián egyetemi tanár 65. születésnapjára ------------------------------------------------ Lehet az életmű méltatása, tematikailag összefüggő vagy független írások 
 38. 38. Jogi műfajok 2.  Jogszabályok közlése        Közlöny Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye Egyes jogszabályok Változásmutatók … Bírósági határozatok közlése     Döntvénytárak Folyóiratok Law report, Law review …
 39. 39. Könyv-, folyóiratkiadás Aktív, régóta jelentős mennyiségű  Azonos könyv számos kiadást érhet meg  Egyetemek kiadási tevékenysége jelentős  Egyes jogi karokon más-más tankönyvek azonos témából  Jelentős része csak a magyarországi piacra készül 
 40. 40. Könyv-, folyóiratkiadás          Complex (volt KJK) Hvgorac Akadémiai Kiadó, MTA Osiris Kiadó Dialóg Campus Novotni Alapítvány Pólay Elemér Alapítvány Jogi karok …
 41. 41. Könyv-, folyóiratkiadás           Jogi karok, egyetemi kiadók Oxford Cambridge Hart Routledge Europa Law Publishing Manz Nomos Dashöfer …
 42. 42. KÉRDÉSEK?
 43. 43. Szaktájékoztatás  (Jog)hallgatók, diákok   Jogász (vagy nem jogász) kutatók     Egyes jelenségek szabályozása Külföldi jog, jogesetek Adatbázisok használata, szakirodalom Gyakorló jogászok   Jogi dokumentumok, szakirodalom Konkrét jogi problémára vonatkozó jogforrások – azonnal! Jogi problémával küzdő állampolgárok  Megoldás ügyes-bajos dolgaikra
 44. 44. Jogi szaktájékoztatás kérdései / határai Kinek, milyen könyvtárban?  Milyen forrásokból? Ezek használatát segítve?   Google? Értelmezés? Tanácsadás? Véleményezés?  Hova küldeni tovább? Mikor?  Ellenérték  Titoktartás, adatvédelem 
 45. 45. Alapelvek Minél kevesebbet tudunk a témáról, annál inkább másodlagos forrásokat kell használni  Szaktudás egy része kell – meg is szerezhető  Referensz irodalmat ismerni kell  Kérdezni, kérdezni, kérdezni 
 46. 46. Jogi könyvtárak  Szakkönyvtárak    Nemzeti Regionális Szervezeti • Állami • Kereskedelmi  Közkönyvtárak?   Országgyűlési Könyvtár Jogi karok könyvtárai • Bírósági, ügyészségi könyvtárak • Ügyvédi irodák könyvtárai
 47. 47. Szakmai szervezetek MKE Jogi Szekció  British and Irish Association of Law Librarians (BIALL)  American Association of Law Libraries  Eurolib 
 48. 48. Online irodalom Law Library Journal  http://eleteskonyvtar.hu/ (Takács Dániel)  http://www.llrx.com/ Law Library Resource Xchange  …? 
 49. 49. KÉRDÉSEK?
 50. 50. Házi feladat  oranges and peaches

×