Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PostępowaniePostępowaniez Chorym Nieurazowymz Chorym Nieurazowymwg ALSwg ALSZaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dor...
Algorytm ALS stanowi standardowy sposóbpostępowania w przypadku zatrzymania krążenia.Pozwala to na podjęcie właściwego lec...
Rytmy NZKRytmy NZKRytmy serca skojarzone z zatrzymaniemRytmy serca skojarzone z zatrzymaniemkrążenia dzielimy na dwie grup...
ZasadyZasadyWspólnymi dla obu grup będą:Wspólnymi dla obu grup będą: uciskanie klatki piersiowej;uciskanie klatki piersio...
Postępowanie VF i VTPostępowanie VF i VT• Nie Reaguje?• Udrożnij drogi oddechowe – poszukaj oznak życia;• RKO 30 : 2 do mo...
Postępowanie Asystolia / PEAPostępowanie Asystolia / PEA• Nie Reaguje?• Udrożnij drogi oddechowe – poszukaj oznak życia;• ...
PamiętajPamiętaj• Intubacja nie powinna trwać dłużejIntubacja nie powinna trwać dłużej niż 30 sekundniż 30 sekund i nadali...
Nie Reaguje?Nie Reaguje?Udrożnij drogi oddechowe!Udrożnij drogi oddechowe!Poszukaj oznak życia!Poszukaj oznak życia!RKO 30...
W trakcie RKO:W trakcie RKO:• lecz odwracalne przyczyny NZK (4H i 4T);• sprawdź położenie i przyleganie elektrod;• wykonaj...
Odwracalne przyczyny NZKOdwracalne przyczyny NZKAby ułatwić zapamiętanie podzielono je na 2 grupy po 4,Aby ułatwić zapamię...
Drogi podania lekówDrogi podania leków• Droga dożylnaDroga dożylnaw ślad za lekiem podanym obwodowo należy wstrzyknąć co n...
WentylacjaWentylacjaZapewnienie drożności dróg oddechowych i dobrej wentylacjiZapewnienie drożności dróg oddechowych i dob...
Częstoskurcze z tętnemCzęstoskurcze z tętnem• Jeżeli pacjent jest niestabilny, pogarsza się jego stani występują objawy wy...
Czas ResuscytacjiCzas ResuscytacjiCzas trwania każdej indywidualnej resuscytacjijest przedmiotem klinicznej oceny - bierze...
KoniecKoniec• Dyskusja!?Dyskusja!?Źródło:Wytyczne 2005 Resuscytacji ERC
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Als

1,301 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Als

 1. 1. PostępowaniePostępowaniez Chorym Nieurazowymz Chorym Nieurazowymwg ALSwg ALSZaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłychZaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
 2. 2. Algorytm ALS stanowi standardowy sposóbpostępowania w przypadku zatrzymania krążenia.Pozwala to na podjęcie właściwego leczenia bezprzedłużających się dyskusji.Pozwala to również każdemu z członków zespołuresuscytacyjnego przewidzieć i przygotować się dokolejnego etapu w procesie leczenia, zwiększającprzez to jego skuteczność.
 3. 3. Rytmy NZKRytmy NZKRytmy serca skojarzone z zatrzymaniemRytmy serca skojarzone z zatrzymaniemkrążenia dzielimy na dwie grupy:krążenia dzielimy na dwie grupy:• rytmy do defibrylacji:rytmy do defibrylacji:- migotanie komór (VF);- częstoskurcz komorowy bez tętna (VT);• rytmy nie do defibrylacji:rytmy nie do defibrylacji:- asystolia;- aktywność elektryczna bez tętna (PEA).
 4. 4. ZasadyZasadyWspólnymi dla obu grup będą:Wspólnymi dla obu grup będą: uciskanie klatki piersiowej;uciskanie klatki piersiowej; zapewnienie drożności dróg oddechowych i wentylacja;zapewnienie drożności dróg oddechowych i wentylacja; uzyskanie dostępu do żyły;uzyskanie dostępu do żyły; podaż adrenaliny;podaż adrenaliny; identyfikacja i leczenie potencjalnie odwracalnych przyczynidentyfikacja i leczenie potencjalnie odwracalnych przyczynzatrzymania krążenia.zatrzymania krążenia.Do interwencji, które w sposób nie kwestionowany poprawiają przeżycieDo interwencji, które w sposób nie kwestionowany poprawiają przeżyciew NZK należą: wczesna defibrylacja w przypadku VF/VT oraz niezwłocznew NZK należą: wczesna defibrylacja w przypadku VF/VT oraz niezwłocznepodjęcie i efektywne wykonywanie RKO.podjęcie i efektywne wykonywanie RKO.
 5. 5. Postępowanie VF i VTPostępowanie VF i VT• Nie Reaguje?• Udrożnij drogi oddechowe – poszukaj oznak życia;• RKO 30 : 2 do momentu podłączenia defibrylatora / monitora;• Oceń rytm (nie dłużej niż 10s.);• Defibrylacja wskazana (VF/VT bez tętna);• 1 Defibrylacja (150-200J dwufazowa lub 360J jednofazowa);• RKO przez 2 minuty;• Oceń rytm;• Defibrylacja wskazana (VF/VT bez tętna);• 2 Defibrylacja (150-360J dwufazowa lub 360J jednofazowa);• RKO przez 2 minuty;• Oceń rytm;• Defibrylacja wskazana (VF/VT bez tętna);• Podaj 1mg Adrenaliny iv lub 3mg roztworu 1:10000 it;• 3 Defibrylacja (150-360J dwufazowa lub 360J jednofazowa);• RKO przez 2 minuty;• Oceń rytm;• Nadal VF/VT bez tętna;• Podaj 300mg Amiodaronu iv w czasie oceny rytmu przed 4 Defibrylacją;Pamiętaj!Podaj 1 mg Adrenaliny bezpośrednioprzed co drugą defibrylacją (czyli cookoło 3-5 min.). Kolejne wyładowaniawykonaj po każdym z 2 minutowychokresów RKO i potwierdzeniu obecnościVF/VT. Gdy na monitorze pojawi sięrytm zorganizowany – zbadaj tętno!
 6. 6. Postępowanie Asystolia / PEAPostępowanie Asystolia / PEA• Nie Reaguje?• Udrożnij drogi oddechowe – poszukaj oznak życia;• RKO 30 : 2RKO 30 : 2 do momentu podłączenia defibrylatora / monitora;• Oceń rytm (nie dłużej niż 10s.);• Defibrylacja nie wskazana (asystolia lub PEA);• Podaj 1mg Adrenaliny iv1mg Adrenaliny iv i ri rozważ podanie 3mg Atropiny iv3mg Atropiny iv;• RKO 30 : 2RKO 30 : 2 dopóki nie zabezpieczysz dróg oddechowych – wtedy prowadź uciskanieklp bez przerwy na wentylację – przez 2 minuty;• Oceń rytm po 2 min RKO (asystolia lub PEA);• RKORKO przez 2 minuty;• Oceń rytm (rytm zorganizowany - zbadaj tętno);• Postępuj wg sekwencji:Postępuj wg sekwencji: Lek – RKO – Ocena rytmuLek – RKO – Ocena rytmu• Brak tętna - RKORKO przez 2 minuty;Podawaj 1 mg Adrenalinyco 3–5 minut,tzn. jedną dawkę co każde dwiepętle algorytmu, dopóki nie nastąpiROSC.
 7. 7. PamiętajPamiętaj• Intubacja nie powinna trwać dłużejIntubacja nie powinna trwać dłużej niż 30 sekundniż 30 sekund i nadali nadalzostaje najlepszą metodą zabezpieczenia drógzostaje najlepszą metodą zabezpieczenia drógoddechowych;oddechowych;• Od momentu intubacji tchawicy prowadź uciskanie klatkiOd momentu intubacji tchawicy prowadź uciskanie klatkipiersiowej z częstościąpiersiowej z częstością 100 / min100 / min, bez przerw na wentylację;, bez przerw na wentylację;• Podczas wykonywania uciśnięć klatki piersiowej w sposóbPodczas wykonywania uciśnięć klatki piersiowej w sposóbciągły, wentyluj płuca z częstościąciągły, wentyluj płuca z częstością 10 oddechów / min10 oddechów / min.;.;• Przerwy w uciskaniu klatki piersiowej powodują znacznyPrzerwy w uciskaniu klatki piersiowej powodują znacznyspadek ciśnienia perfuzji wieńcowej – unikaj ich!;spadek ciśnienia perfuzji wieńcowej – unikaj ich!;• Unikaj hiperwentylacji oraz wentylacji mechanicznej;• Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości czy rytm to asystolia, czyJeżeli są jakiekolwiek wątpliwości czy rytm to asystolia, czyniskonapięciowe VF, nie wykonuj defibrylacji, zamiast tegoniskonapięciowe VF, nie wykonuj defibrylacji, zamiast tegoprowadź dalej masaż i wentylację;prowadź dalej masaż i wentylację;• Podczas każdego zatrzymania krążenia muszą być wziętePodczas każdego zatrzymania krążenia muszą być wziętepod uwagę potencjalne przyczyny lub stany, w stosunku dopod uwagę potencjalne przyczyny lub stany, w stosunku doktórych istnieje specyficzne leczenie.których istnieje specyficzne leczenie.
 8. 8. Nie Reaguje?Nie Reaguje?Udrożnij drogi oddechowe!Udrożnij drogi oddechowe!Poszukaj oznak życia!Poszukaj oznak życia!RKO 30 : 2RKO 30 : 2do momentu podłączeniado momentu podłączeniadefibrylatora / monitora!defibrylatora / monitora!OceOceńńRytmRytm!!Defibrylacja wskazanaDefibrylacja wskazana(VF i VT bez tętna)(VF i VT bez tętna)1 Defibrylacja1 Defibrylacja(150-200J dwufazowa(150-200J dwufazowa360J jednofazowa)360J jednofazowa)RKO 30 : 2RKO 30 : 2przez 2 minutyprzez 2 minutyDefibrylacja nieDefibrylacja niewskazanawskazana(asystolia i PEA)(asystolia i PEA)RKO 30 : 2RKO 30 : 2przez 2 minutyprzez 2 minutyAlgorytm ALSAlgorytm ALS
 9. 9. W trakcie RKO:W trakcie RKO:• lecz odwracalne przyczyny NZK (4H i 4T);• sprawdź położenie i przyleganie elektrod;• wykonaj dostęp donaczyniowy;• utrzymuj drożność dróg oddechowych;• prowadź tlenoterapię (10-15 l/min);• nie przerywaj uciśnięć klatki piersiowej pozabezpieczeniu drógoddechowych;• podawaj adrenalinę co 3-5 min;• rozważ podanie amiodaronu, atropiny, magnezu.
 10. 10. Odwracalne przyczyny NZKOdwracalne przyczyny NZKAby ułatwić zapamiętanie podzielono je na 2 grupy po 4,Aby ułatwić zapamiętanie podzielono je na 2 grupy po 4,w zależności od litery, na jaką się zaczynają - H lub T.w zależności od litery, na jaką się zaczynają - H lub T.Hipoksja;Hipoksja;Hipowolemia;Hipowolemia;Hipo/Hiperkaliemia;Hipo/Hiperkaliemia;Hipotermia.Hipotermia.4H4H Tension pneumotorax (odma prężna);Tension pneumotorax (odma prężna);Thrombembolia (wieńcowa lub płucna);Thrombembolia (wieńcowa lub płucna);Tamponada osierdzia;Tamponada osierdzia;Toksyny.Toksyny. 4T4TSzukaj odwracalnych przyczyn NZK!Szukaj odwracalnych przyczyn NZK!
 11. 11. Drogi podania lekówDrogi podania leków• Droga dożylnaDroga dożylnaw ślad za lekiem podanym obwodowo należy wstrzyknąć co najmniej10-20 ml płynu aby ułatwić przedostanie się leku do krążeniacentralnego, rozcieńczenie wodą zamiast solą fizjologiczną możespowodować lepszą absorpcję leku;• Droga dotchawiczaDroga dotchawiczawymaga wielokrotnego zwiększenia dawki leków (2-3 krotnie większa),tą drogą nie podajemy: Amiodaronu, Wodorowęglanu Sodu i SoliWapnia;• Droga doszpikowaDroga doszpikowapomimo iż zwykle rozważana jest jako alternatywa dostępu dożylnegou dzieci, u dorosłych również może być skuteczna;Dostęp CentralnyDostęp Centralny nie jest zalecanynie jest zalecany, ponieważ wymaga przerwania, ponieważ wymaga przerwaniazabiegów resuscytacyjnych i jest obarczony ryzykiem powikłań!zabiegów resuscytacyjnych i jest obarczony ryzykiem powikłań!
 12. 12. WentylacjaWentylacjaZapewnienie drożności dróg oddechowych i dobrej wentylacjiZapewnienie drożności dróg oddechowych i dobrej wentylacjijest priorytetem działań ratowniczych!.jest priorytetem działań ratowniczych!.Jeśli nie ma osób przeszkolonych w zakresie intubacji,alternatywę stanowią:Combitube; maska krtaniowa (LMA);maska krtaniowa typu ProSeal (ProSeal LMA) alborurka krtaniowa (Laryngeal Tube - LT);
 13. 13. Częstoskurcze z tętnemCzęstoskurcze z tętnem• Jeżeli pacjent jest niestabilny, pogarsza się jego stani występują objawy wywołane przez częstoskurcz(zaburzenia świadomości, ból w klatce piersiowej,niewydolność serca, hipotensja lub inne objawy wstrząsu)należy natychmiast wykonać kardiowersjękardiowersję.• Jeżeli kardiowersja nie przywróci rytmu zatokowegoi pacjent nadal pozostaje niestabilny, należy podać dożylnie300 mg Amiodaronu w ciągu 10–20 minut i ponowić próbęelektrycznej kardiowersji.• Przed wykonaniem kardiowersji u przytomnych pacjentównależy zastosować sedację lub znieczulenie ogólne(np.: Midanium + Fentanyl).• Zalecane energie wyładowania (70–120J defibrylatordwufazowy i 100-200J defibrylator jednofazowy).
 14. 14. Czas ResuscytacjiCzas ResuscytacjiCzas trwania każdej indywidualnej resuscytacjijest przedmiotem klinicznej oceny - bierze się pod uwagęokoliczności i szanse powodzenia zabiegów.Zwykle, jeśli uznaje się za celowe rozpoczęcie resuscytacji,warto prowadzić ją tak długo,jak długo utrzymuje się migotanie komór.
 15. 15. KoniecKoniec• Dyskusja!?Dyskusja!?Źródło:Wytyczne 2005 Resuscytacji ERC

×