Laporan btp 2011 pdf

7,133 views

Published on

 • Be the first to comment

Laporan btp 2011 pdf

 1. 1. RASIONAL MUKA HADAPAN Wayar gentian optik:Melambangkan peranan BTP sebagai peneraju dalam bidang teknologi pendidikan. Warna-warni wayar gentian optik: Gabungan sektor-sektor di BTP dan BTPNyang bekerjasama memastikan dasar teknologi pendidikan dapat direalisasikan. Logo BTP dan warna ungu logo: Melambangkan logo korporat dan warna korporat BTP
 2. 2. LAPORAN TAHUNAN 2011 BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ISSN: 1511-7979Hak Cipta © Terpelihara, kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak adakepentingan komersial. Tiada bahagian daripada terbitan ini bolehditerbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan dalamapa-apa bentuk atau dengan apa alat jua pun, sama ada dengan caraelektronik, mekanik, gambar, rakaman atau sebagainya tanpa kebenaranterlebih dahulu Pengarah BTP. Perundingan tertakluk kepada perkiraanroyalti atau honorarium. Terbitan: Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Pesiaran Bukit Kiara 50604 Kuala Lumpur Tel: 603-20987788 Faks: 603-20923763 Web: http://www.moe.edu.my
 3. 3. KandunganBIL. KANDUNGAN HALAMAN1. SEKAPUR SIRIH iii2. VISI, MISI DAN PIAGAM PELANGGAN iv3. LATAR BELAKANG 34. CARTA ORGANISASI 45. PERANAN DAN FUNGSI BAHAGIAN 56. LAPORAN AKTIVITI BTP Kemudahan Infrastruktur ICT 9 Sistem Pengurusan Pendidikan 31 Kandungan Bahan Digital P&P 39 Penilaian Prestasi Pembestarian Sekolah 51 Pembangunan Modal Insan 65 Sistem Sokongan Bersepadu 857. LAPORAN AKTIVITI BTPN Pemilihan Tokoh NILAM 2011 101 Program Khemah Membaca 2011 102 BTPN Johor 103 BTPN Kedah 107 BTPN Kelantan 109 BTPN Melaka 115 BTPN Negeri Sembilan 121 BTPN Pahang 125 BTPN Perak 129 BTPN Perlis 133 BTPN Pulau Pinang 137 BTPN Sabah 141 BTPN Sarawak 145 BTPN Selangor 149 BTPN Terengganu 154 BTPN WP Kuala Lumpur 158 BTPN WP Labuan 1648. GLOSARI AKRONIM 1669. SIDANG REDAKSI 170 i
 4. 4. Sekapur Sirih Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada seluruh warga Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia kerana berjaya menerbitkan Buku Laporan Tahunan 2011 Bahagian Teknologi Pendidikan. Buku Laporan Tahunan ini merupakan suatu dokumentasi yang boleh dijadikan sebagai rujukan dan panduan tentang pelaksanaan program dan aktiviti yang telah disempurnakan sepanjang tahun 2011 oleh Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) dan cawangannya iaitu Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN), Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian (PTPB) serta Pusat Kegiatan Guru (PKG).Pelbagai program dan aktiviti telah dilaksanakan pada tahun 2011 selaras dengan visi, misiserta moto BTP, “Teknologi Untuk Pendidikan Bestari”. Perkara ini dibuktikan melaluidokumentasi aktiviti-aktiviti seperti yang terdapat di dalam Buku Laporan Tahunan BTP 2011.Aktiviti dan program yang dijalankan bertujuan untuk menambah baik kemudahan persekitaranpembelajaran berasaskan teknologi pendidikan, memantapkan lagi kecekapan dan kemahirankhususnya dalam bidang teknologi pendidikan, bagi warga BTP dan cawangan, juga kepadapihak pentadbir sekolah, Guru Perpustakaan dan Media serta Guru Penyelaras Bestari .Saya berharap agar segala usaha gigih warga BTP dan cawangan dalam merealisasikanprogram dan aktiviti pada tahun 2011 tidak berakhir setakat itu sahaja. Sebaliknya, dalammenggalas cabaran bagi menambah baik pendidikan di negara ini, seluruh warga BTP perluterus bersedia untuk melaksanakan pelbagai tugas yang diamanahkan dengan penuhtanggungjawab dan ikhlas. Warga BTP juga perlu sentiasa membuka minda dan peka kepadaamalan-amalan terbaik (best practices) yang dilaksanakan sama ada di dalam mahupun di luarlingkungan organisasi ini, bagi meningkatkan lagi pencapaian BTP secara keseluruhannya dansistem penyampaian perkhidmatan amnya.Saya amat berbesar hati atas kejayaan semua warga BTP dan cawangan dalammenyempurnakan tugas sepanjang tahun 2011 dan mendoakan agar BTP dapat bergerakdengan lebih cemerlang selari dengan visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysiakhususnya dan hasrat kerajaan amnya.Terima kasih.ROSNANI BINTI MOHAMED ALIPengarahBahagian Teknologi PendidikanKementerian Pelajaran Malaysia iii
 5. 5. VISI Meneraju transformasi generasi bestari melalui teknologi pendidikan MISI Pembangunan kapasiti dan peningkatan kualiti pengurusan instruksional menerusi pembudayaan Inovasi teknologi pendidikan MOTO Teknologi Untuk Pendidikan Bestari PIAGAM PELANGGAN Kami warga Bahagian Teknologi Pendidikan dengan penuh tekad dan iltizam, berjanji menyempurnakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kami untuk:1. Mengambil tindakan terhadap aduan masalah ICT KPM di sekolah dalam tempoh dua (2) hari bekerja.2. Membangun, menerbit dan membekalkan sekurang-kurangnya 700 judul bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran (P&P) ke sekolah dalam tempoh setahun.3. Memberi khidmat bantu dan nasihat kepakaran dalam pengurusan Pusat Sumber Sekolah kepada sekurang- kurangnya 750 buah sekolah dalam tempoh setahun.4. Memastikan siaran EduwebTV KPM mencapai sekurang- kurangnya 97 peratus uptime pada bila-bila masa.5. Memastikan semua sekolah mencapai tahap minimum 3-Bintang berdasarkan Smart School Qualification Standards (SSQS) pada tahun semasa. iv
 6. 6. Pengurusan Tertinggi Puan Rosnani binti Mohamed Ali PENGARAH BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN Dr. Soon Seng Thah Tuan Haji Wan Mohd Noor bin Wan Endut TIMBALAN PENGARAH TIMBALAN PENGARAHPEMBANGUNAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BESTARI 1
 7. 7. Pengurusan Tertinggi & Ketua-Ketua Sektor21. Puan Rosnani binti Mohamed Ali - Pengarah BTP2. Dr Soon Seng Thah – Timbalan Pengarah Pembangunan Teknologi Pendidikan3. Tuan Haji Wan Mohd Noor bin Wan Endut – Timbalan Pengarah Pembangunan Pendidikan Bestari4. Puan Qhamariah binti Samu – Ketua Sektor Pembangunan Kapasiti Profesionalisme5. Puan Hajah Noraizan binti Mohamed – Ketua Sektor Pembestarian Sekolah6. Puan Raudah binti Sulaiman – Ketua Sektor Repositori & Rangkaian7. Puan Hajah Asiah binti Ramli – Ketua Sektor Kejuruteraan8. Tuan Haji Shamsuddin bin Hassan – Ketua Sektor Penyiaran Pendidikan9. Datin Che Normadiah binti Che Abbas – Ketua Sektor Pengurusan Literasi Teknologi Pendidikan10. Puan Norma binti Daud – Ketua Sektor Pengurusan Strategik11. Encik Zulkeflee bin Kusin – Ketua Sektor Teknologi Maklumat Komunikasi Pendidikan.12. Tuan Haji Mukhair bin Muhamad – Ketua Sektor Resos Pembelajaran13. Tuan Haji Mohd. Haliza bin Mohd. Adnan – Ketua Sektor Pengurusan Aplikasi Pendidikan (Tiada Dalam Gambar)
 8. 8. Lat Belakang arBahagian Teknologi Pendidikan (BTP) mula ditubuhkan pada tahun 1971 dengan namaBahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan (BPSP). Ia bertujuan untuk memberiperkhidamatan pendidikan yang berasaskan siaran radio, perkhidmatan alat pandangdengar dan perkhidmatan siaran TV ke sekolah.Pada 8 Februari 1988, BPSP telah ditukarkan namanya kepada Bahagian TeknologiPendidikan (BTP) apabila fungsinya diperluas bagi merangkumi perkhidmatan pusatsumber sekolah. Pada tahun 1996, Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) dan PusatKegiatan Guru (PKG) diletakkan di bawah pentadbiran BTP dengan jumlah keseluruhansebanyak 2,598 perjawatan.Pada tahun 2007 nama PSPN telah ditukarkan kepada Bahagian Teknologi PendidikanNegeri (BTPN). Tujuan penukaran namanya adalah untuk menaikkan taraf organisasitersebut sebagai satu saluran penghubung antara BTP dengan sekolah dalamusaha meningkatkan penggunaan teknologi pendidikan di sekolah-sekolah. Mulai tahun2002 BTP, BTPN dan PKG diberi tanggungjawab untuk mengurus, memantau danmenilai pelaksanaan Projek Rintis Sekolah Bestari yang melibatkan 88 buah sekolah diseluruh Malaysia.Pada 21 April 2006, BTP telah menerima pengiktirafan MS ISO 9001:2000 QualityManagement Systems Requirements bagi memastikan perkhidmatan dan produk yangdihasilkan oleh BTP mempunyai standard kualiti yang dikehendaki. Sejak tahun 2005,BTP telah ditugaskan sebagai agensi utama (lead agency) untuk menyelaras,memantau dan menilai pelaksanaan pembestarian sekolah di seluruh negara. BahagianTeknologi Pendidikan bertanggungjawab merancang, mengurus, menyelaras,memantau dan menilai aktiviti berikut:• Pembangunan Pusat Akses Sekolah,• Naik Taraf Peralatan ICT di 88 Sekolah Bestari Rintis• Naik Taraf Pusat Data kepada Pusat Repositori KPM,• Menambah baik Rangkaian ICT sekolah• Naik taraf Local Area Network (LAN) / Wide Area Network (WAN ) sekolah• Naik Taraf Sistem Web-TV• Pembekalan Peralatan untuk Penggunaan Aplikasi Pengurusan Sekolah.BTP juga bertanggungjawab membangun dan memperoleh sistem aplikasi ICT selaindaripada mengendalikan penyenggaraan peralatan ICT dan perisian bagi memastikansemua peralatan sentiasa berfungsi dengan baik. 3
 9. 9. Cart Organisasi a 4
 10. 10. Peranan & Fung Bahag si ianSecara umumnya peranan Bahagian Teknologi Pendidikan dalam memperkasakanPembestarian Sekolah merangkumi semua aspek iaitu kemudahan infrastruktur ICT disekolah, Sistem Pengurusan Sekolah, pembekalan bahan bantu mengajar berasaskanICT bagi menyokong integrasi ICT di sekolah, khidmat kepakaran bagi membantu gurudalam P&P dan sistem sokongan yang berterusan. Sehubungan itu, setiap sektormelaksanakan aktiviti dan program yang sejajar dengan fungsi BTP seperti berikut:Fungsi 1:Merancang, memantau, menilai dan mengurus keperluan dasar teknologi pendidikan.Fungsi 2:Merancang dan menyelaras hala tuju inisiatif ICT pendidikan dan menyediakansokongan perkhidmatan ICT.Fungsi 3:Merancang, memantau, menyelaras dan menilai keberkesanan pelaksanaan SekolahBestari dan pembestarian sekolah.Fungsi 4:Merancang, menyedia dan menerbitkan bahan pengajaran dan pembelajaran dalampelbagai media.Fungsi 5:Merancang, mengurus dan menyelaras pengurusan literasi maklumat dan teknologipendidikan serta pembangunan Pusat Rujukan dan Dokumentasi (Pusat Sumber) BTP-BTPN-PTPB-PKG.Fungsi 6:Menyebarkan bahan pengurusan pendidikan serta pengajaran dan pembelajaran yangditerbitkan melalui pelbagai medium elektronik dan media cetak.Fungsi 7:Memantau dan menilai penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran,pembelajaran dan pengurusan sekolah.Fungsi 8:Menyediakan khidmat kepakaran dan nasihat bagi mempertingkatkan inovasi dankreativiti teknologi pendidikan di sekolah. 5
 11. 11. TEKNOLOGI MAKLUMAT &KOMUNIKASI PENDIDIKAN 6
 12. 12. LAPORAN AKTIVITI BTP KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICT 7
 13. 13. KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICTKemudahan infrastruktur ICT yang disediakan untuk sekolahserta di BTP meliputi kemudahan rangkaian internet, intranetserta kemudahan perkakasan dan peralatan komputer. RANGKAIAN INTERNET DAN INTRANETDalam pengurusan infrastruktur rangkaian WAN dan LAN di BTP, rangkaian dansekolah, bahagian telah menetapkan supaya 10,000 lokasi dapat mengakses internet.Dalam tempoh interim 2011, sebelum pelaksanaan 1BestariNet, semua sekolah, BTPdan rangkaian adalah bebas memilih internet service provider (ISP) untuk langganantalian internet masing-masing. Perkhidmatan Celcom Broadband telah dimanfaatkansehingga tamat kontrak pada Oktober 2011 di BTP.Kertas cadangan untuk penyambungan perkhidmatan internet dengan pertambahanbilangan USB broadband telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT)untuk perolehan pada tahun 2012. Surat dan kertas permohonan kelulusan pelanjutantempoh interim untuk talian Internet BTP/BTPN/PTPB/PKG bagi tahun 2012 sementaramenunggu projek 1BestariNet dilaksanakan telah dihantar kepada Ketua Setiausaha(KSU) KPM pada 13 Disember 2011.Pusat Repositori dan pusat hosting data di Bahagian ini diurus dan diselenggara bagimemastikan sistem-sistem aplikasi berjalan lancar. Pencapaian pada tahun 2011menunjukkan beban kerja antara dua server aplikasi yang mempunyai fungsi yangsama dapat diagihkan secara seimbang. Manakala kesemua bahan dimuat naik kedalam sistem dan ketersediaan aplikasi adalah pada tahap 95 peratus. Perkhidmatanyang ditawarkan di Pusat Repositori juga berfungsi pada tahap 99.3 peratus.Dalam pelaksanaan pengintegrasian talian EG*Net dan SchoolNet (dedicated gateway)bagi aplikasi HRMIS di sekolah, pengujian capaian HRMIS melalui URL telahdilaksanakan. 9
 14. 14. KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICT PERKAKASAN DAN PERALATAN KOMPUTERKemudahan prasarana komputer di sekolah adalah sangat penting bagi memastikanberlakunya Pembestarian Sekolah. Justeru Bahagian ini telah mengambil duapendekatan iaitu melaksanakan penyenggaraan perkakasan komputer sedia ada,melaksanakan penggantian untuk dasar sedia ada seperti Pembangunan MakmalKomputer Sekolah dan Pusat Akses dan mengurus perolehan untuk dasar baru sepertiprogram Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris(MBMMBI). PENGGANTIAN PERALATAN ICT MAKMAL KOMPUTER, PUSAT AKSES SEKOLAH DENGAN KAEDAH HP MULTISEATProjek Makmal Komputer Sekolah merupakan projek kerjasama dengan UnitPerancangan Ekonomi (UPE), Jabatan Perdana Menteri yang bermula pada Mac tahun2000. Projek ini dimulakan dengan Projek Rintis yang melibatkan 18 buah sekolahdiikuti dengan projek seterusnya secara berfasa. Sehingga Mac tahun 2009 sebanyak7,176 buah makmal komputer telah dibangunkan dari Fasa 1 hingga Fasa 4. Padatahun 2011 sebanyak 117 buah Makmal Komputer sekolah baharu telah disiapkanuntuk digunapakai pada tahun 2012. Jumlah ini menjadikan sebanyak 7293 buahsekolah telah dilengkapi dengan Makmal Komputer.Kebanyakan peralatan ICT yang dibekalkan dalam projek Fasa 1 hingga Fasa 3 telahluput tempoh jangka hayat kerana melebihi lima tahun. Peralatan ICT dan perisian yangtelah luput tempoh perlu dinaiktaraf sama ada dari aspek teknologi, perkakasanmahupun perisian, bagi memastikan pengintegrasian ICT dalam pendidikan dapatdinikmati oleh semua murid secara berkesan.Sehingga Disember 2010, kebanyakan peralatan ICT di 5,591 Makmal Komputersekolah didapati dalam keadaan yang kurang memuaskan dan perlu digantikan.Sebanyak 1,186 sekolah pula didapati tidak dibekalkan dengan peralatan ICT untuktujuan pengajaran dan pembelajaran.Sehubungan itu, Projek Penggantian Peralatan ICT di Makmal Komputer Sekolah danProjek Perolehan Peralatan ICT bagi Makmal Komputer Baharu telah digabungkandalam Projek Pembekalan Peralatan ICT dengan Kaedah HP Multiseat. 10
 15. 15. KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICTHarga siling projek dalam Rolling Plan 1, RMK10 bagi kedua-dua projek yang telahdigabungkan ialah RM 56 juta. Berdasarkan harga siling projek yang diluluskan,peralatan ICT di 350 Makmal Komputer sekolah akan digantikan dan sebanyak 117buah sekolah akan dibekalkan dengan peralatan ICT baharu. Agihan peruntukan bagi projek penggantian mengikut negeri Penggantian Makmal Komputer Negeri Bil. Kelulusan Kos Kos Latihan Sekolah ITEM KPM Johor 36 36 4,170,781.00 36,000.00 Kedah 25 25 2,911,305.00 25,000.00 Kelantan 21 21 2,445,281.00 21,000.00 Melaka 21 21 2,436,446.00 21,000.00 N. Sembilan 20 20 2,320,685.00 20,000.00 Pahang 35 35 4,053,855.00 35,000.00 Perak 29 29 3,372,774.00 29,000.00 Perlis 13 13 1,509,883.00 13,000.00 P. Pinang 22 22 2,556,477.00 22,000.00 Sabah 20 20 2,563,867.90 22,000.00 Sarawak 23 23 2,942,010.40 25,300.00 Selangor 36 36 4,187,656.00 36,000.00 Terengganu 23 23 2,674,673.00 23,000.00 WP KL 21 21 2,443,276.00 21,000.00 WP Labuan 5 5 636,990.00 5,500.00 11
 16. 16. KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICTBagi tahun 2011, tumpuan projek adalah untuk menggantikan peralatan ICT di 350buah Makmal Komputer sekolah yang telah dikenal pasti sebagai beyond economicrepair (BER) dan membekalkan peralatan ICT di 117 makmal komputer yang belumdibekalkan peralatan.Untuk tujuan itu BTP telah melaksanakan penggantian peralatan ICT di 350 buahsekolah dan pembekalan peralatan ICT di 116 buah sekolah termasuk siap dipasang,diuji lari dan ditauliahkan. Pemasangan tidak dapat dilaksanakan di SK Nabawan,Sabah kerana masalah litar pintas. Sehubungan dengan itu, SK Kinabutan telah dipilihbagi menggantikan SK Nabawan. Kerja-kerja pemasangan di SK Kinabutandilaksanakan pada awal tahun 2012.Prestasi perbelanjaan projek adalah seperti dalam carta di bawah. Jumlah perbelanjaanialah RM55,604,643.90 dengan penjimatan RM375,379.50 iaitu 10.5 peratus.7,000,000.006,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 Anggaran Kos Asal PerbelanjaanSebenar 2,000,000.00 Penjimatan 1,000,000.00 %Penjimatan 0.00 Johor Kelantan N. Sembilan Pahang Perlis WP KL Kedah Melaka Pulau Pinang Perak Selangor Terengganu Sarawak Sabah WP Labuan Jumlah 12
 17. 17. KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICT TABURAN MAKLUMAT KOMPUTER SEKOLAH YANG TERLIBATPenggantian peralatan ICT telah dilaksanakan bagi makmal komputer di 211 SekolahKebangsaan (SK), enam (6) Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) (SJK(C)), dua (2)Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) (SJK(T)), 129 Sekolah Menengah Kebangsaan(SMK), sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan sebuah SekolahBerasrama Penuh (SBP).Pemilihan sekolah telah dilaksanakan bersama dengan JPN dan BTPN untukmemastikan sekolah-sekolah adalah layak menerima penggantian peralatan ICT.Walau bagaimanapun masih terdapat beberapa sekolah yang memerlukanpenggantian tetapi tidak dapat dilaksanakan kerana kekangan peruntukan sertamaklumat kurang tepat.Bagi projek perolehan peralatan ICT untuk makmal komputer baharu, sebanyak 46 SK,40 SMK, 11 SJK(C), lima (5) SJK(T), sebuah SMKA, sebuah sekolah Pendidikan Khasdan lima (5) SABK telah dilaksanakan. Secara keseluruhan, sebanyak 467 sekolahtelah mempunyai makmal komputer yang berupaya berfungsi sebagai makmal bahasa. CABARAN-CABARAN PERLAKSANAAN PROJEK (a) Bilangan makmal yang dapat digantikan tidak selaras dengan bilangan yang perlu diganti mengakibatkan bilangan peralatan ICT di Makmal Komputer sekolah semakin meningkat. (b) Data asas yang digunakan untuk tujuan pelaksanaan yang dibekalkan oleh BTPN dan JPN didapati kurang tepat mengakibatkan perlunya pengubahsuaian lokasi pelaksanaan. (c) Pemasangan yang kurang kemas di kebanyakan makmal kerana pihak sekolah tiada kepakaran untuk melaksanakan ujilari dan pentauliahan. (d) Konsep Makmal Komputer sedia ada tidak sesuai dengan keperluan peralatan untuk melaksanakan persekitaran pembelajaran maya. 13
 18. 18. KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICT TINDAKAN SUSULANBahagian Teknologi Pendidikan telah mengambil langkah penambahbaikan sepertiberikut:a) Menjalankan sesi technology update, ujilari dan kajian pembangunan (R&D)……terhadap keupayaan teknologi yang cost effective untuk dilaksanakan di makmal……komputer sekolah. Daripada usaha-usaha tersebut, BTP telah mengenal pasti……teknologi thin client yang didapati lebih murah tetapi berupaya untuk memberi……pengalaman pengguna yang sama dengan komputer peribadi sedia ada.b) Menyediakan pelan perancangan penggantian dan perolehan baharu peralatan ICT……yang menyeluruh untuk memastikan tiada peralatan yang luput tempoh di makmal……komputer sekolah.c) Membuat verifikasi semasa lawatan PKG ke sekolah-sekolah ahli ke atas data…...berkaitan makmal komputer dan makmal bahasa supaya keputusan penggantian…...dan pemilihan yang lebih cepat dan tepat.d) Menyediakan makmal komputer yang berupaya untuk menampung keperluan……pembelajaran kendiri seperti penyelesaian Persekitaran Pembelajaran Maya. PENYENGGARAAN PERALATAN ICT KPMMerujuk kepada surat dari Bahagian Kewangan; KP(BB.Kew)(BTJ)1600/107(13)bertarikh 14 Januari 2009, penyelenggaraan peralatan ICT di institusi pendidikan KPMdi bawah kategori pengajaran dan pembelajaran telah dipertanggungjawabkan kepadaBTP. Tujuan penyenggaraan dilaksanakan adalah untuk memastikan peralatan ICT disekolah-sekolah KPM berfungsi untuk P&P. Penyelenggaraan peralatan ICT di sekolah-sekolah KPM dilaksanakan dengan kaedah-kaedah berikut:-1. Peruntukan Penyelenggaraan Peralatan ICT sekolah-sekolah KPM pada tahun 2011 diperturunkan secara subwaran kepada BTPN, PTPB, PPD dan sekolah berPTJ bagi negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan.2. Peruntukan Penyelenggaraan Peralatan ICT sekolah-sekolah KPM juga diturunkan subwaran kepada BTPN di empat (4) buah negeri iaitu Perak, Pulau Pinang, Perlis dan Melaka bagi Kontrak Secara Rundingan Terus. 14
 19. 19. KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICTKontrak penyelenggaraan adalah selama lima (5) tahun berkuat kuasa mulai 12 Julai2010 sehingga 11 Julai 2015. Perkara-perkara yang dinyatakan di bawah jugadilaksanakan iaitu:• Pengumpulan maklumat sekolah yang perlu disenggara• Garis panduan 2011 sebagai rujukan• Taklimat tatacara dan prosedur kewangan• Pemantauan penyenggaraan di peringkat negeri secara berterusan• Laporan penyelenggaraan dikumpul dan dianalisa setiap bulan• Penyenggaraan dibuat mengikut pekeliling, garis panduan, spesifikasi dan skop kerja yang ditetapkan. Jumlah sekolah yang telah dibuat penyenggaraan adalah seperti berikut:- Subwaran : 4,090 buah sekolah Rundingan Terus : 1,295 buah sekolah Jumlah keseluruhan : 5,385 buah sekolah KAEDAH PELAKSANAAN JUMLAH BIL PENYENGGARAAN SEKOLAH 1 SUBWARAN 4,090 2 KONTRAK RUNDINGAN TERUS 1,295 JUMLAH 5,385 KONTRAK RUNDINGAN TERUS 1,295 buah sekolah (24%) SUBWARAN 4,090 buah sekolah (76%) 15
 20. 20. KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICT ANALISIS PENYENGGARAAN MENGIKUT NEGERI BAGI TAHUN 2011 BILANGAN SEKOLAH BIL. NEGERI LUAR BANDAR JUMLAH BANDAR 1 JOHOR 147 379 526 2 KEDAH 91 357 448 3 KELANTAN 65 338 403 4 MELAKA 73 153 226 5 NEGERI SEMBILAN 98 367 465 6 PAHANG 78 311 389 7 PERAK 138 292 430 8 PERLIS 8 14 22 9 PULAU PINANG 34 31 65 10 SABAH 43 259 302 11 SARAWAK 117 652 769 12 SELANGOR 473 319 792 13 TERENGGANU 89 268 357 14 WP KUALA LUMPUR 159 0 159 15 WP LABUAN 26 0 26 16 WP PUTRAJAYA 6 0 6 JUMLAH 1,645 3,740 5,385 16
 21. 21. KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICT ANALISIS PENYENGGARAAN DI KAWASAN BANDAR MENGIKUT NEGERI BAGI TAHUN 2011 WP PUTRAJAYA WP LABUAN 6 sekolah 26 sekolah (1%) (2%) JOHOR WP KL 147 sekolah TERENGGANU 159 sekolah (9%) KEDAH 89 sekolah (10%) 91 sekolah (5%) (6%) KELANTAN 65 sekolah (4%) MELAKA 73 sekolah (4%) NEGERI SEMBILAN 98 sekolah (6%) SELANGOR PAHANG 473 sekolah 78 sekolah (29%) (5%) PERAK 138 sekolah (8%) SARAWAK 117 sekolah (7%) SABAH PERLIS PULAU PINANG 43 sekolah (3%) 8 sekolah (0%) 34 sekolah (2%) 17
 22. 22. KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICT ANALISIS PENYENGGARAAN DI KAWASAN LUAR BANDAR MENGIKUT NEGERI BAGI TAHUN 2011 TERENGGANU 268 sekolah JOHOR (7%) 379 sekolah (10%) SELANGOR 319 sekolah (9%) KEDAH 357 sekolah (10%) SARAWAK KELANTAN 652 sekolah 338 sekolah (17%) (9%) MELAKA 153 sekolah (4%) SABAH NEGERI 259 sekolah SEMBILAN (7%) 367 sekolah (10%) PAHANG PERAK 311 sekolah 292 sekolah (8%) (8%) PULAU PINANG PERLIS 31 sekolah 14 sekolah (1%) (0.5%) 18
 23. 23. KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICTCABARAN-CABARAN PERLAKSANAAN PROJEKLokasi sekolah yang jauh dan kuantiti peralatan yang disenggaraKebanyakan sekolah di Sarawak dan Sabah berada di lokasi pedalaman. Pelaksanaanpenyenggaraan perlu mengambil kira faktor demografi dan logistik di samping bilanganperalatan ICT di lokasi yang memerlukan penyelenggaraan. Faktor lokasi menyebabkansyarikat tidak mampu melaksanakan penyenggaraan seperti ditetapkan kerana kosyang ditanggung oleh syarikat untuk logistik adalah lebih tinggi daripada kospenyenggaraan.Kesukaran PTJ mendapatkan syarikatBilangan syarikat tempatan di Sarawak dan Sabah yang berupaya melaksanakan kerja-kerja penyenggaraan masih kurang. Kesukaran pihak PTJ mendapatkan syarikat yangbersesuaian melambatkan kerja penyenggaraan di PTJ masing-masing.Proses sebut harga mengambil masa yang lamaTerdapat agensi pelaksana yang masih kurang mahir untuk melaksanakan proses sebutharga dan mengambil masaxyang lama dalam penyediaan sebut harga tersebut. PihakPTJ yang melaksanakan sebut harga juga dikhuatiri tidak mematuhi tatacara danproses sebut harga yang telah ditetapkan.Pengumpulan data dan prestasi penyelenggaraanTerdapat agensi pelaksana yang tidak dapat memberikan laporan mengikut masa yangditetapkan iaitu pada setiap 5 haribulan. Sekiranya penyenggaraan dilaksanakan secararundingan terus pelaporan akan lebih berpusat, pengumpulan data sekolah dan prestasipenyenggaraan di sekolah akan lebih terancang dan sistematik. Sekolah juga akandipastikan dibuat penyenggaraan secara menyeluruh dan tiada sekolah yang tercicirdalam pelaksanaan penyenggaraan.Penyenggaraan secara rundingan terus atau kontrak berpusatPelaksanaan penyenggaraan peralatan ICT secara rundingan terus atau kontrakberpusat dilihat mempunyai kebaikan antaranya seperti berikut:-• Pihak Kerajaan dapat mencapai penjimatan kerana lebih banyak sekolah dapat disenggara dengan peruntukan sama yang diberikan.• Kos penyenggaraan peralatan ICT akan mengambil kira kos logistik dan lebih banyak syarikat tempatan boleh dilantik untuk melaksanakan projek ini. Kaedah ini dapat mengatasi kesukaran pihak PTJ mendapatkan syarikat tempatan yang berupaya melaksanakan kerja penyenggaraan peralatan ICT sekolah yang dihadapi sebelum ini. 19
 24. 24. KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICT• Perkhidmatan penyenggaraan secara berpusat melalui satu punca perkhidmatan akan menjimatkan kos penyenggaraan kerana penyenggaraan dilaksanakan secara berpusat (collective).• Penggantian alat ganti pada peralatan ICT juga dapat diperoleh dan dilaksanakan dengan cepat kerana alat ganti diperoleh secara berpusat oleh syarikat. Pengurusan penyenggaraan juga akan menjadi lebih mudah dan strategik.• Kaedah ini dapat menjimatkan masa dan mematuhi tatacara sebut harga serta prosedur kewangan yang ditetapkan. MAKMAL KOMPUTER SEBAGAI MAKMAL BAHASA MBMMBIMesyuarat Pelarasan Inisiatif ICT KPM pada 22 Disember 2008 yang dipengerusikanoleh YBhg. Tan Sri Dr. Zulkurnain bin Hj. Awang, KSU KPM telah memutuskan supayaBTP diberi tanggungjawab untuk melaksanakan inisiatif ICT P&P sekolah di KPM.Sejajar dengan Dasar MBMMBI yang dilaksanakan oleh Kerajaan bagi menggantikanprogram PPSMI, BTP bertanggungjawab mengkaji keperluan peralatan ICT di MakmalKomputer serta naik taraf peralatan bagi membolehkan makmal tersebut beroperasisebagai makmal bahasa. Perkara ini telah diputuskan dalam Mesyuarat JawatankuasaInduk Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)Bil. 03/2009 yang dipengerusikan oleh Y.A.B Menteri Pelajaran pada 5 Oktober 2009.Pada tahun 2011, sejumlah 20 buah sekolah telah dirintiskan untuk Projek MakmalBahasa. Pada tahun 2011 juga, sejumlah 1,548 makmal komputer dan Pusat AksesSekolah telah dilengkapkan dengan kemudahan Makmal Bahasa (Fasa 1). Denganinfrastruktur serta kelengkapan makmal komputer sedia ada, fungsi Makmal Bahasadapat direalisasikan dalam P&P serta mencapai objektif seperti berikut:• Menyediakan landasan, situasi atau mekanisme yang dapat menggabungkan elemen - elemen multimedia secara interaktif supaya pengajaran dan pembelajaran bahasa lebih menarik dan efektif• Meningkatkan minat murid dalam mengikuti kelas bahasa di Makmal Bahasa di samping membolehkan murid belajar secara individu atau lebih dikenali sebagai terarah kendiri (self-directed), akses kendiri (self-access), rentak kendiri (self- paced) dan penaksiran kendiri (self-assess)• Menyediakan satu medium interaktif dan menyeronokkan melibatkan fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik sesuatu bahasa 20
 25. 25. KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICT• Mengawasi murid secara pengawalan berpusat supaya guru dapat mengawal selia pengajaran dan pembelajaran bahasa mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid.Pembekalan Makmal Bahasa Fasa 1 tahun 2011 melibatkan 1,368 buah MakmalKomputer, 180 buah pusat akses dan sebuah Makmal Sekolah Pendidikan Khas.Pecahan pembekalan peralatan ICT dan perisian untuk 1,548 buah sekolah mengikutkeperluan sebuah makmal/pusat akses adalah seperti berikut:MAKMAL KOMPUTER SEKOLAHPeralatan• Headset - 41 unit• Audio splitter - 20 unit• Monitor LCD (untuk guru) - 1 unit• UV Light Box - 1 unitPerisian• Perisian Pengurusan Makmal – 1 set• Perisian Bahasa Malaysia – 1 set• Perisian Bahasa Inggeris – 1 setPusat Akses Sekolah• Headset - 20 unitPerisian• Perisian Bahasa Malaysia – 1 set• Perisian Bahasa Inggeris – 1 set 21
 26. 26. KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICTMAKMAL PENDIDIKAN KHASPeralatan ICT:• 1 PC Guru• 11 Headset• 11 Scanner• 2 EmbosserPerisian:• Perisian Pengurusan Makmal – 1 set• Perisian Bahasa Malaysia – 1 set• Perisian Bahasa Inggeris – 1 set PERUNTUKAN KEWANGAN DAN PERBELANJAANPelaksanaan makmal bahasa ini telah dimulakan pada April 2011 dan telah selesaipada 31 Disember 2011.Tender bagi projek makmal bahasa ini telah dibahagikan kepada dua (2) kategori iaituTender Peralatan dan Tender Perisian yang masing-masing mempunyai nilai sebanyakRM7,819,109.20 dan RM29,279,869.54.Kos projek untuk pelaksanaan makmal bahasa sebuah (1) Sekolah Pendidikan Khasadalah RM88,645.20. CABARAN-CABARAN PERLAKSANAAN PROJEK DAN TINDAKAN SUSULAN• Makmal Bahasa yang disediakan dalam Fasa 1 kurang menyokong pembelajaran kendiri kerana dua orang murid terpaksa berkongsi satu komputer. Berdasarkan tinjauan, perkongsian komputer akan menjejaskan pembelajaran murid yang lebih lemah kerana kawalan perjalanan perisian biasanya dikawal oleh murid yang lebih dominan. Walau bagaimanapun pihak KPM akan melaksanakan penambahbaikan dengan meningkatkan bilangan komputer di dalam satu makmal. Makmal Komputer akan dilengkapkan dengan 40 terminal murid (komputer murid) yang lengkap dengan papan kekunci, tetikus dan headset untuk kegunaan murid-murid dan satu komputer guru yang mempunyai dua monitor. 22
 27. 27. KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICT• Guru dilatih untuk menggunakan sebuah monitor untuk menguruskan pembelajaran dan satu lagi untuk menjalankan P&P.• Di samping itu, kesemua terminal murid boleh dikawal daripada komputer guru melalui aplikasi pengurusan pembelajaran (Classroom Management System). Sistem ini mengupayakan guru untuk menjalankan pengajaran dengan lebih fleksibel. Sistem ini membolehkan guru mengajar sekumpulan murid sementara murid-murid lain menyelesaikan tugasan yang telah diberikan.Perisian yang dibekalkan ke makmal bahasa telah dinilai oleh Panel Penilai KPMnamun perisian yang terpilih masih mempunyai errata yang ketara. BTP telahmengambil langkah untuk mengenal pasti errata tersebut untuk ditambah baik olehpihak syarikat. Di samping itu, satu kajian telah dilaksanakan berkaitan denganpenggunaan makmal bahasa serta perisian kursus yang dibekalkan di bawah projekMBMMBI untuk mengenal pasti jurang yang perlu ditangani oleh KPM agar makmal danperisian yang disediakan mendatangkan manfaat yang optimum kepada murid. Proses penyenggaraan peralatan ICT di sekolah-sekolah. 23
 28. 28. STATISTIK JUMLAH SEKOLAH TERLIBAT DALAM PROJEK MAKMAL BAHASA DASAR MBMMBI FASA 1 TAHUN 201124 KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICT
 29. 29. KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR ICTPENGGANTIAN PERALATAN ICT DI BTP, BTPN, PTPB DAN PKGPERALATAN ICT YANG TELAH UZUR DAN ALAT GANTINYA TIADA DI PASARANTerdapat peralatan ICT sedia ada di BTP, BTPN, PTPB dan PKG yang tidak mampuuntuk menjalankan aplikasi perisian yang digunakan di sekolah. Terdapat jugaperalatan yang sudah uzur dan alat gantinya telah tiada di pasaran. Justeru itu,penggantian peralatan ICT khasnya di BTPN, PTPB dan PKG perlu dilakukan dengansegera bagi memastikan kesinambungan dan keberkesanan aktiviti khidmat bantukepada sekolah. KOS BAIK PULIH YANG MAHAL DAN PERALATAN TELAH DIKATEGORIKAN SEBAGAI BEYOND ECONOMIC REPAIR (BER)Kos bagi membaik pulih peralatan ICT di BTPN dan PKG kebanyakannya telah melebihi60 peratus daripada harga asal dan telah dikategorikan sebagai item BER. Ini keranaperalatan telah dibekalkan sejak dari tahun 2000. KE ARAH PENINGKATAN TAHAP PENGURUSAN DAN PENTADBIRANPeralatan ICT sedia ada di PKG yang dibekalkan mulai tahun 2002 telah uzur danmemerlukan penggantian. Penggantian peralatan ICT kepada yang mempunyaisekurang-kurangnya spesifikasi lebih baik adalah penting bagi meningkatkan tahappengurusan dan pentadbiran di BTPN dan PKG. Proses penyenggaraan peralatan ICT di salah sebuah PKG di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 25
 30. 30. PENGURUSAN STRATEGIK 26
 31. 31. PENGURUSAN APLIKASI PENDIDIKAN 27
 32. 32. LAPORAN AKTIVITI BTP SISTEM PENGURUSAN PENDIDIKAN 29
 33. 33. SISTEM PENGURUSAN PENDIDIKANSPS merupakan lanjutan Smart School ManagementSystem (SSMS) dan Web School Management System(WSMS) yang menyediakan aplikasi pengautomasianoperasi harian sekolah.Berasaskan kontrak KPM MOE(SPS&SPK) A003/2009, SPS dibangunkan untuksekolah. Sistem Pengurusan Kementerian (SPK) dibangunkan untuk pengumpulandata sekolah di KPM. Punca kuasa bagi perolehan Intellectual Property Rights (IPR)bagi SPS adalah:• Mesyuarat Khas Perolehan IPR SPS bertarikh 23 Ogos 2010 yang dipengerusikan oleh mantan Tan Sri KSU• Mesyuarat Pengurusan Profesional KPM bertarikh 10 Oktober 2010 yang dipengerusikan oleh mantan Tan Sri KPPM PERLAKSANAAN SPSMulai 1 Jun 2009, SPS dipasang di semua 88 buah Sekolah Bestari Rintis. Pada 20November 2009, semua keperluan bagi pelaksanaan SPS di 88 buah Sekolah BestariRintis telah dilaksanakan mengikut kontrak. Kerja penyenggaraan dan khidmatsokongan kepada SPS dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011 mengikut jadual yangditetapkan seperti di dalam kontrak. SPS telah digunakan sepenuhnya di 88 buahSekolah Bestari Rintis mulai tahun 2010. Data pemantauan menunjukkan peningkatanpenggunaan SPS dalam operasi sekolah. 31
 34. 34. SISTEM PENGURUSAN PENDIDIKANSPS terdiri daripada 22 modul berikut: Kajian penggunaan SPS mendapati 89.7 – Pengurusan Maklumat Sekolah peratus pengguna bersetuju bahawa SPS – Pengurusan Kemudahan Sekolah memenuhi keperluan operasi sekolah manakala hanya 10.3 peratus pula – Pengurusan Takwim mencadangkan penambahbaikan dibuat – Pengurusan Pentadbir Sistem kepada SPS. – Pengurusan Staf SPS tidak dapat digunakan sepenuhnya – Pengurusan Murid kerana kekangan pertindihan kemasukan – Pengurusan Sistem Rumah data berulang dengan sistem-sistem sedia – Pengurusan Jadual Waktu ada di sekolah seperti EMIS, SMM dan – Pengurusan Asrama lain-lain serta dasar-dasar yang – Pengurusan Kehadiran menghalang seperti kewajipan mengisi secara manual Daftar Kehadiran Pelajar – Pengurusan Kelas dan Buku Rekod Mengajar. – Pengurusan Kedatangan Murid – Pengurusan Kaunseling – Pengurusan Disiplin PELAKSANAAN LATIHAN PENGGUNAAN – Pengurusan Kurikulum – Pengurusan Kandungan Sepanjang tahun 2011, seramai 310 orang – Pengurusan Program NILAM guru di Melaka dan 434 orang pegawai – Pengurusan Peperiksaan PKG, PTPB dan BTPN telah diberikan – Pengurusan Kokurikulum latihan pendedahan tentang enam (6) – Pengurusan Laporan Modul Teras dalam SPS KPM. Latihan – Pengurusan Utiliti kepada guru-guru di Melaka telah dijalankan pada Julai 2011 melalui tiga – Pengurusan e-Cuti sesi. Setiap sesi mempunyai tiga kumpulan yang dikendalikan oleh pegawai BTP. 32
 35. 35. SISTEM PENGURUSAN PENDIDIKAN LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)Pada tahun 2004, MAMPU telah merintis Learning Management System (LMS) dibawah Inisiatif Open Source Software (OSS). Pihak MAMPU bekerjasama denganBahagian Pengurusan Maklumat (BPM) selaku Pengerusi Jawatankuasa PelaksanaOpen Source Software (JPOSS) KPM.Pihak MAMPU telah menjalankan Post Implementation Review (PIR) pada tahun 2007.Berdasarkan dapatan PIR tersebut, MAMPU telah mencadangkan penambahbaikan keatas sistem yang telah dirintiskan. Tempoh projek LMS adalah selama dua (2) tahundan merangkumi skop seperti berikut:• 50 sekolah yang terpilih• Penambahbaikan LMS sedia ada• Pembekalan dan pemasangan LMS• Pembekalan dan pemasangan 20 PC, 1 pencetak, 1 pengimbas dan 1 server bagi setiap sekolah (termasuk pemasangan wayar dan network cabling)• Pembekalan dan pemasangan Content Server di KPM• Pemindahan teknologi dan latihan• Meja Bantuan• Waranti dan penyenggaraanPada tahun 2009, LMS-MAMPU telah dirintis di lima (5) buah Sekolah Bestari. Padatahun 2010, projek ini diperluaskan ke 45 buah sekolah terpilih. Pada Julai 2011,MAMPU telah melaksanakan peluasan LMS kepada 70 buah sekolah lagi melaluiRMK10.LMS kini digunakan di semua 50 buah sekolah rintis LMS-MAMPU. Data pemantauanmenunjukkan secara keseluruhannya penggunaan adalah sederhana tinggi. Penurunanpenggunaan diperhatikan pada penghujung 2010 kerana kurang pemantauan olehpihak berkepentingan.Selain daripada 70 buah sekolah baru, Projek LMS-MAMPU RMK10 juga melihatsemula pelaksanaan LMS di 50 buah sekolah sedia ada. 33
 36. 36. SISTEM PENGURUSAN PENDIDIKANMajlis Penyerahan LMS-MAMPU RMK9 kepada Kementerian Pelajaran Malaysia pada15 Ogos 2011 di pejabat MAMPU, Putrajaya sebagai tanda bahawa projek tersebutsudah tamat pelaksanaan mengikut kontrak. KPM diwakili oleh Ketua PengarahPelajaran, YBhg. Dato Sri Abd. Ghafar bin Mahmud manakala MAMPU diwakili olehKetua Pengarah, YBhg. Dato’ Mohamad Zabidi Zainal. Seorang guru sedang melaksanakan pengajaran di dalam Bilik LMS di SK Seri Bintang Utara. 34
 37. 37. PENGURUSAN PENTADBIRAN 35
 38. 38. RESOS PEMBELAJARAN 36
 39. 39. LAPORAN AKTIVITI BTP KANDUNGAN BAHAN DIGITALPENGAJARAN & PEMBELAJARAN 37
 40. 40. KANDUNGAN BAHAN DIGITALPENGAJARAN DAN PEMBELAJARANDengan tagline “Pendidikan Digital Untuk Semua”, bahanEduwebTV kini boleh dimuat turun (download) olehpengguna di mana sahaja pada bila-bila masa. RANCANGAN TV PENDIDIKAN MELALUI EDUWEBTVRancangan-rancangan tersebut boleh dilayari di www.eduwebtv.com danmengandungi lapan saluran – Berita, Akademik, Rencana, Wawancara, Kurikulum,Interaktif, Siaran Langsung, dan Panduan. Bilangan kandungan rancangan EduwebTVyang telah dimuat naik sehingga 31 Disember 2011 adalah seperti dalam Jadual dibawah.BTP berjaya menerbitkan rancangan berasaskan kurikulum untuk sekolah menengahdan rendah, iaitu sebanyak 20 rancangan program MBMMBI bagi mata pelajaranBahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, 40 rancangan bagi mata pelajaran Sejarah,Teknik & Vokasional dan Pendidikan Agama Islam, serta 10 rancangan LINUS. Perkara Status Kuantitatif Rancangan Jumlah Berita Bahasa Melayu (BM) 1,005 Berita Bahasa Inggeris (BI) 1,216 Berita Terkini (BM/BI) 21Jumlah rancangan Jumlah Saluran Berita 2,221 yang dimuat naik Akademik 116mengikut saluran Rencana (BM/BI) 325 sehingga Wawancara 10831 Disember 2011 Kurikulum 775 Interaktif 209 Siaran Langsung 50 Jumlah Keseluruhan 3,804 39
 41. 41. KANDUNGAN BAHAN DIGITALPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGGUNAAN EDUWEBTV 2011 Jumlah Hits EduwebTV (1 Januari 2011 - 31 Disember 2011)20,000,00018,000,00016,000,00014,000,00012,000,00010,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sept Okt Nov DisJumlah hits bagi portal EduwebTV (2008 – 2011) 472,311,513Jumlah rancangan yang telah dimuat turun pada 35,674bulan Disember 2011Jumlah rancangan yang telah dimuat turun (2008- 2,279,6292011)Bilangan pengguna berdaftar www.eduwebtv.com 120,609sehingga 31 Disember 2011 40
 42. 42. KANDUNGAN BAHAN DIGITALPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aktiviti mempromosi rancangan pendidikan di dalam EduwebTV. 41
 43. 43. KANDUNGAN BAHAN DIGITALPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penerbitan klip video, dokumentasi pendidikan dan liputan dalam negara. Tarikh Acara Tempat Perutusan Tahun Baharu1 10 Februari 2011 PICC, WP Putrajaya YB Menteri Pelajaran Lawatan Kerja KPPM ke BTP /2 23 Februari 2011 BTP, Kuala Lumpur Ujian ‘Live’ EduwebTV Lawatan Kerja Delegasi Central3 28 Februari 2011 BTP, Kuala Lumpur Province Kandy, Sri Lanka Majlis Anugerah Cemerlang4 4 April 2011 LP, Putrajaya SPM 2011 Majlis Pelancaran Sambutan5 16 Mei 2011 BCCK, Sarawak Hari Guru Kebangsaan 2011 Kejohanan Balapan dan Padang6 16 – 25 Mei 2011 Stadium Ipoh, Perak MSSM ke-537 21 Jun 2011 Simposium Pendidikan ke-2 BTP, Kuala Lumpur8 1 – 3 Julai 2011 Pertandingan Wind Orchestra PICC, WP Putrajaya Pelancaran Pentaksiran SK Jalan 3, Bangi,9 5 – 7 Julai 2011 Berasaskan Sekolah (PBS) Selangor10 12 – 14 Julai 2011 Bahas Piala Perdana Menteri PICC, WP Putrajaya11 30 Jun - 2 Julai 2011 Pelancaran 1Murid 1Sukan Taiping, Perak Bicara KPM Sempena12 7 – 9 Ogos 2011 WP Putrajaya Hari ASEAN13 17 – 19 Ogos 2011 Forum Perdana BTP, Kuala Lumpur Majlis Ramah Mesra Sambutan14 5 – 7 September 2011 WP Putrajaya Aidilfitri KPM Forum 1Bahasa 1Bangsa15 14 – 17 Oktober 2011 WP Putrajaya 1Negara16 12 November 2011 Hari UNESCO Malaysia IFDR, Kuala Lumpur UiTM Shah Alam,17 19 – 22 Disember 2011 Mutiara Seni Selangor18 9 – 10 November 2011 Taklimat Kesedaran ICT BTP, Kuala Lumpur 42
 44. 44. KANDUNGAN BAHAN DIGITALPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN E-BAHANBTP merupakan salah satu Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia yangberperanan dalam menghasilkan bahan P&P pelbagai media. Bahan P&P pelbagaimedia meliputi bahan seperti perisian kursus pendidikan (CDRI), cakera padat audio &video, kaset audio, e-Bahan pendidikan dan bahan daripada internet. Prosespembangunan bahan ini telah bermula semenjak tahun 1998.Proses P&P di Sekolah-sekolah Bestari telah menekankan kepada pembelajaranterarah kendiri, akses kendiri dan kadar kendiri yang mampu menarik minat murid. Iajuga disokong dengan satu sistem yang berupaya merekod aktiviti pembelajaran yangmenggunakan bahan-bahan digital serta bahan daripada internet. Elemen-elementersebut akan menjadikan proses P&P di Sekolah-sekolah Bestari berbeza dengansekolah yang lain.Memandangkan permintaan dan keperluan pendidikan kini yang menuju ke arahpembestarian pendidikan, pembangunan e-Bahan hendaklah dapat memenuhikeperluan dan permintaan P&P dalam bilik darjah. Selain itu pelbagai kaedahpembelajaran memerlukan capaian kepada bahan tersebut melalui pelbagai cara.Berdasarkan kepada keperluan ini dan perkembangan terkini teknologi dalampendidikan, BTP telah mengorak langkah untuk menghasilkan e-Bahan yang lebihkreatif dan inovatif. e-Bahan dan e-Content yang dibangunkan adalah berasaskan webdan memenuhi piawaian Sharable Content Object Reference Model (SCORM) dandiurus melalui LMS.Matlamat utama penghasilan e-Bahan adalah untuk mempertingkatkan kualiti P&Pmelalui teknologi maklumat (ICT) sebagai pemudah cara dan dapat memupukpembelajaran sepanjang hayat. Sebanyak 396 Learning Objects akan dibangunkanpada tahun 2012 yang melibatkan mata pelajaran Phonics for Reading, Sains Tahap 1,Matematik Tahap 1, Pendidikan Islam: Ibadah & Akhlak Tahap 2, KOMSAS BahasaMalaysia Tingkatan 1, Bahasa Tamil SK Tahap 1, Bahasa Cina SK Tahap 1 danKesenian Bahasa Malaysia Tahap 1. Mata pelajaran Prasekolah dan Pendidikan Khasdibangunkan secara dalaman oleh BTPN Kedah dan BTPN Negeri Sembilan padatahun 2011 dengan kerjasama BTP. 43
 45. 45. KANDUNGAN BAHAN DIGITALPENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENCAPAIAN PENCAPAIANBahagian Teknologi Pendidikan (BTP) telah mendapat kelulusan dalam Mesyuarat J/KBahagian bagi membangunkan e-bahan denganmendapat kelulusan dalam eContentPICT P&P Teknologi Pendidikan (BTP) telah mempunyai ciri-ciri NextGen MesyuaratJKPICT-P&P 2011. membangunkan e-Bahan dengan mempunyai ciri-ciri Bengkel e-pada 17 Mac bagi Bengkel Penyediaan Analisis Keperluan Pengguna dan Next-GenContent pada 17 Mac 2011. Bengkel Penyediaan Analisis Keperluan Pengguna danPenulisan Skrip telah diadakan.Bengkel Penulisan Skrip telah diadakan. 120 105 100 100 78 80 75 80 70 62 61 53 60 37 39 40 29 20 15 15 11 15 11 20 10 10 9 10 10 10 10 5 0 Judul LO Bilangan judul dan Learning Object (LO) mengikut mata pelajaran Bilangan judul dan learning objects (LO) mengikut mata pelajaran 44
 46. 46. KANDUNGAN BAHAN DIGITALPENGAJARAN DAN PEMBELAJARANBTP telah memperoleh dan mengedarkan CD Bahan Digital Bahasa Malaysia danBahasa Inggeris MBMMBI tahap menengah rendah ke semua sekolah menengah padatahun 2011. Semua PKG telah menerima bahan digital sebelum 15 Oktober 2011.BTPN dan PKG pula telah menguruskan taklimat berkaitan bahan digital tersebutkepada seorang guru Bahasa Malaysia dan seorang guru Bahasa Inggeris Tingkatan 1sebelum 18 November 2011. Bahan digital berbentuk CD ini akan digunakan oleh guruBahasa Malaysia dan guru Bahasa Inggeris dalam proses pengajaran danpembelajaran mulai tahun 2012.Sebanyak 2,750 set bahan digital sokongan untuk pengajaran dan pembelajaranBahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris telah dihantar ke semua sekolah menengah dibawah program menjayakan dasar MBMMBI.Sebanyak dua pemantauan telah dilaksanakan oleh BTP sepanjang tahun 2011. Guru-guru yang menggunakan bahan digital yang telah dibekalkan untuk Tahun 1menyatakan bahawa berdasarkan pemerhatian mereka, bahan digital sokongan inimemberi impak positif terhadap pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Salah satu kulit cakera padat Learning Object (LO) bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia Menengah Rendah 45
 47. 47. KANDUNGAN BAHAN DIGITALPENGAJARAN DAN PEMBELAJARANProjek perolehan bahan digital Bahasa Malaysia dan English Language TahapMenengah Rendah dan Pendidikan Khas bagi pelaksanaan dasar MBMMBI telahdijalankan dengan jayanya dengan agihan kepada pengguna seperti berikut: INSTITUSI BAHAN DIGITALBAHAGIAN KPM 10BTP 37BTPN 30PTPB 30PKG 368IPG 27SEKOLAH MENENGAH 2,248SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 1,185JUMLAH 3,935 TELAH PERKARA PERUNTUKAN DIBELANJAKANBahasa Malaysia Menengah RM1,300,000.00 RM1,003,750.00 RendahEnglish Language Menengah RM1,300,000.00 RM825,000.00 Rendah RM199,066.00Bahasa Malaysia •Peruntukan tambahan perolehanPendidikan Khas bahan digital untuk pendidikan khas RM199,066.00 Tahap 1 telah diberikan oleh Bahagian Kewangan kerana peruntukan asal adalah RM 191,000.00. RM199,066.00 •Peruntukan tambahan perolehanEnglish Language bahan digital untuk pendidikan khasPendidikan Khas telah diberikan oleh Bahagian RM199,066.00 Tahap 1 Kewangan kerana peruntukan asal adalah RM191,000.00. 46
 48. 48. PEMBESTARIAN SEKOLAH 47
 49. 49. LAPORAN AKTIVITI BTP PENILAIAN PRESTASI PEMBESTARIAN SEKOLAH 49
 50. 50. PENILAIAN PRESTASI PEMBESTARIANSEKOLAHPembestarian sekolah meningkatkan kualiti pendidikandengan pengintegrasian ICT untuk memaju, menghubungdan memantapkan modal insan berkemahiran abad ke-21. MESYUARAT PROGRAM MEMPERKASA 88 SEKOLAH BESTARISekolah Bestari merupakan salah satu daripada Aplikasi Perdana Koridor RayaMultimedia (MSC). Sekolah Bestari dilaksanakan secara berperingkat-peringkat,bermula dengan projek rintis (1999-2002) di mana 88 buah sekolah telah dipilih untukdijadikan sekolah penanda aras. Fasa kedua (2003-2005) ialah Fasa Pemantapan 88Sekolah Bestari. Fasa ketiga (2006-2010) ialah Fasa Pembestarian semua sekolah danfasa keempat (2011-2020) ialah Fasa Penstabilan dan Kelestarian.Program Memperkasa 88 Sekolah Bestari Penanda Aras bertujuan mendedahkankepada semua pentadbir mengenai beberapa inisiatif baru berkaitan Sekolah Bestariagar mereka boleh menjadi pemangkin kepada setiap pelaksanaan dasar pendidikandan apa jua inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia. Mesyuarat kali ini dijalankan pada27 hingga 29 Julai 2011 di Grand Blue Wave Hotel, Shah Alam dan memberikanpendedahan kepada peserta mengenai 1BestariNet yang dijangka akan muladilaksanakan pada 1 Januari 2012.Di samping itu, penggunaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) juga dimantapkan lagidengan taklimat panjang lebar oleh penceramah iaitu Tuan Haji Mohd Haliza bin Mohd.Adnan, Ketua Sektor Pengurusan Aplikasi Pendidikan, Bahagian Teknologi Pendidikan.Ini amat penting kerana pentadbir sekolah bestari perlu menjadi juara pembestariansekolah dalam penggunaan SPS dan menjadi penanda aras kepada 10,000 buahsekolah di Malaysia.Selain itu, penerangan mengenai EduwebTV telah disampaikan oleh Ketua SektorPenyiaran Pendidikan, Tuan Haji Shamsudin bin Hassan. EduwebTV merupakan satuwadah baru dalam dunia pendidikan untuk para guru, murid, ibu bapa dan orang ramaimelihat berita mengenai agenda pendidikan serta boleh memuat turun bahan-bahanpengajaran dan pembelajaran, berita serta maklumat yang diperlukan. Sementara itu,para guru yang berdaftar juga boleh berkongsi maklumat dengan memuat naik videopendidikan yang bersesuaian. 51
 51. 51. PENILAIAN PRESTASI PEMBESTARIANSEKOLAHPelbagai input lain termasuk mengenai Pembestarian Sekolah, Kemahiran Abad ke-21serta Pelan Tindakan Pembestarian Sekolah dibentangkan oleh penceramah dari BTPdan turut dibincangkan bersama para peserta.Majlis perasmian penutup mesyuarat telah disempurnakan oleh YBhg. Dato’ Dr. SitiZaleha binti Abdullah Sani, Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan, KementerianPelajaran Malaysia pada hari Khamis 28 Julai 2011. Antara kandungan ucapan YBhgDato’ Pengarah adalah harapan agar semua pentadbir Sekolah Bestari dapatmenunjukkan kecemerlangan dan menjadi pemangkin pembestarian kepada semuasekolah di negeri masing-masing. Penyampaian Sijil Penyertaan kepada para peserta oleh Pengarah BTP YBhg. Dato’ Dr. Siti Zaleha binti Abdullah Sani Murid-murid di salah sebuah Sekolah Bestari yang terdapat di negeri Selangor 52
 52. 52. PENILAIAN PRESTASI PEMBESTARIANSEKOLAH MESYUARAT PROGRAM OUTREACH SEKOLAH BESTARI LUAR BANDARTahun 2006 hingga 2010 merupakan Fasa Pembestarian Sekolah. Mesyuarat di antaraPengurusan Tertinggi KPM, Multimedia Development Corporation (MDeC) dan mantanYB Menteri Pelajaran pada 23 September 2008, telah bersetuju supaya MDeCmembantu KPM dalam pelaksanaan pembestarian sekolah dengan memberi fokuskepada 50 buah sekolah luar bandar dan pedalaman secara berperingkat.Program Sekolah Bestari Luar Bandar dilaksanakan supaya 50 buah Sekolah BestariLuar Bandar yang terpilih akan menjadi pemangkin untuk mempercepatkanpembestarian sekolah-sekolah di sekitarnya. Seterusnya lebih ramai murid akanmendapat akses kepada pendidikan berkualiti selaras dengan matlamat BidangKeberhasilan Utama Kebangsaan (NKRA) yang dipertanggungjawabkan kepada KPMiaitu meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.Sebagai pemacu pembestarian sekolah, pentadbir di 50 buah Sekolah Bestari LuarBandar perlu bertindak sebagai pemangkin pembudayaan ICT dalam pengurusan,pengajaran dan pembelajaran, serta penerapan Kemahiran Abad ke-21 di sekolahsupaya matlamat pembestarian sekolah ini dapat dilaksanakan dengan jayanya selarasdengan Pelan Strategik Pembestarian 2011-2015.Objektif Program Sekolah Bestari Luar Bandar adalah seperti berikut:• Menyediakan khidmat pengurusan dan pemantauan secara end-to-end kepada sekolah-sekolah di dalam pengintegrasian bahan berasaskan ICT dan alatan bantuan mengajar yang inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran bestari.• Mewujudkan model pelaksanaan yang efisien dan menjimatkan kos bagi sekolah- sekolah yang dipilih.• Program Outreach Sekolah Bestari Luar Bandar adalah untuk memantapkan pengurusan dan peranan pentadbir Sekolah Bestari Luar Bandar sebagai pemangkin pembudayaan ICT sekolah agar sasaran Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu 500 buah sekolah mencapai taraf 5-Bintang dalam penarafan SSQS dapat dicapai.• Satu mesyuarat melibatkan Sekolah Bestari Luar Bandar telah diadakan oleh BTP pada 7 hingga 9 Jun 2011 di Hotel Summit, Subang USJ, Selangor. Mesyuarat telah dirasmikan oleh YBhg. Dato’ Dr. Siti Zaleha binti Abdullah Sani, Pengarah BTP. 53
 53. 53. PENILAIAN PRESTASI PEMBESTARIANSEKOLAHMesyuarat tersebut telah dihadiri oleh 29 orang pentadbir Sekolah Bestari Luar Bandar.Para pentadbir didedahkan mengenai Pelan Pembestarian Pendidikan KPM yangdisampaikan oleh Dr. Dorothy DeWitt dari Sektor Pembestarian Sekolah, BTP.Maklumat ini diberikan agar para pentadbir sedar mengenai hala tuju pembestariansekolah dan dapat merancang pelbagai aktiviti bagi menjayakan Pelan PembestarianPendidikan KPM ini.Kemahiran Abad ke-21 turut didedahkan kepada para pentadbir supaya dapatdisampaikan kepada guru-guru di sekolah untuk pengintegrasian di dalam P&P masing-masing. Selain itu, penerangan mengenai EduwebTV juga telah disampaikan olehEncik Gilbert Perreire dari Sektor Penyiaran Pendidikan, BTP.Para peserta juga telah berbengkel dan membentangkan pelan tindakan pembestarianpendidikan sekolah masing-masing. Melalui pembentangan yang dijalankan, jelasmenunjukkan objektif mesyuarat telah tercapai dan dapat difahami oleh para peserta.Majlis perasmian penutup mesyuarat telah dilaksanakan oleh Tuan Haji Shamsuddinbin Hassan, Ketua Sektor Penyiaran Pendidikan yang mewakili Pengarah BTP pada9 Jun 2011. Dalam ucapannya beliau berharap agar para pentadbir memaksimumkanpenggunaan inisiatif ICT KPM yang ada di sekolah seperti Makmal PengkomputeranKPM, program MBMMBI, 1BestariNet, e-Bahan dan Pusat Akses Sekolah. Beliau jugatelah menyampaikan sijil penyertaan kepada semua peserta mesyuarat.Sekolah Bestari Luar Bandar merupakan penggerak utama atau key players dalammencapai matlamat atau sasaran pembestarian sekolah. SK Palong 14 (F), NegeriSembilan merupakan Sekolah Bestari Luar Bandar yang mengoptimumkan penggunaanICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan ICT telah menjadi budaya paraguru dan murid di sekolah ini. Proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebihefektif dan berdaya saing dengan penggunaan ICT di sekolah. Murid-muridmenggunakan ICT untuk mendalami ilmu pengetahuan tanpa sempadan denganbimbingan para guru. 54
 54. 54. PENILAIAN PRESTASI PEMBESTARIANSEKOLAH PENARAFAN SEKOLAH MELALUIAPLIKASI SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS (SSQS)Pelaksanaan penarafan pembestarian sekolah menggunakan aplikasi SSQS dalamtalian telah dilaksanakan pada 13 Jun hingga 20 Ogos 2011 mengikut zon: Zon Sabah, WP Labuan, dan Sarawak pada 13 Jun hingga 17 Julai 2011 Zon Utara (Perak, Kedah, Pulau Pinang, Perlis) dan Timur (Kelantan, Terengganu dan Pahang) pada 4 hingga 30 Julai 2011 Zon Tengah (Selangor, WP Putrajaya dan Kuala Lumpur) dan Selatan (Johor, Melaka, Negeri Sembilan) pada 25 Julai hingga 20 Ogos 2011.Keputusan analisis penarafan SSQS 2011 telah dibentangkan di Mesyuarat ProfesionalKPM, Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Sekolah Bestari Bil. 2/2011 pada 15September 2011 dan Mesyuarat Flagship Coordination Committee (FCC) ke-33 pada 4Oktober 2011. Sebanyak 9,662 buah sekolah telah melaksanakan penarafan kendiridalam talian dan 95 peratus atau 9,156 sekolah mencapai tahap bestari, iaitupencapaian 3-Bintang hingga 5-Bintang.Objektif penarafan pembestarian sekolah ini adalah seperti berikut:• Meningkatkan penggunaan ICT sekolah.• Menjadi sistem pemantauan dan pengukuran pengintegrasian ICT dalam pengurusan serta P&P.• Menjadi rujukan untuk penambahbaikan polisi dan program KPM.• Memperkasa guru dan murid dari segi peningkatan pengetahuan dan kemahiran ICT untuk P&P.Keputusan penarafan pembestarian sekolah menggunakan SSQS telah menunjukkanpeningkatan pada bilangan sekolah yang mencapai tahap bestari. Peningkatan tahapbestari sekolah adalah impak daripada program pemantapan pembestarian yangdilaksanakan oleh BTP dan rangkaian melibatkan pentadbir sekolah termasuk daripada88 Sekolah Bestari Penanda Aras, Sekolah Bestari Luar Bandar, Guru PenyelarasBestari serta Guru Penyelaras ICT. Antara program-program yang dilaksanakan adalahProgram Pemantapan Pengurusan Bestari, outreach Sekolah Bestari Luar Bandar,Bengkel Mengoptimum Peranan Guru Penyelaras Bestari/Guru Perpustakaan danMedia serta program perkongsian pintar dengan agensi kerajaan dan swasta. 55
 55. 55. SEKOLAH56 Tahap bestari sekolah-sekolah yang memperoleh 3-Bintang hingga 5-Bintang dalam penarafan SSQS PENILAIAN PRESTASI PEMBESTARIAN
 56. 56. PENILAIAN PRESTASI PEMBESTARIANSEKOLAHPada tahun 2011 keputusan penarafan sekolah menunjukkan terdapat tiga (3) buahnegeri di mana sekolahnya telah mencapai 100 peratus tahap bestari. Negeri tersebutadalah Melaka, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.Bagi 88 Sekolah Bestari Penanda Aras, keputusan SSQS 2011 menunjukkan kesemuasekolah mencapai tahap bestari dengan 80 buah sekolah memperoleh nilai 5-Bintang.Manakala dalam kategori Sekolah Bestari Luar Bandar pula sebanyak 22 buah sekolahtelah berjaya mencapai 5-Bintang. Keputusan Keseluruhan Penarafan Sekolah Bestari Penanda Aras dan Sekolah Bestari Luar Bandar 57
 57. 57. PENILAIAN PRESTASI PEMBESTARIANSEKOLAH KEPUTUSAN SSQS TAHUN 2011 (TAHAP BESTARI MENGIKUT NEGERI) BILANGAN BIL. NEGERI PERATUS (%) SEKOLAH 1 JOHOR 1121 98.9 2 KEDAH 393 99.2 3 KELANTAN 573 98.8 4 MELAKA 311 100.0 5 NEGERI SEMBILAN 459 99.4 6 PAHANG 686 95.7 7 PERAK 1085 99.7 8 PERLIS 99 98.0 9 PULAU PINANG 393 99.2 10 SABAH 993 81.7 11 SARAWAK 1182 86.2 12 SELANGOR 849 96.7 13 TERENGGANU 474 97.7 14 WP KUALA LUMPUR 290 98.3 15 WP LABUAN 26 100.0 16 WP PUTRAJAYA 21 100.0 JUMLAH 9,962 58
 58. 58. PENILAIAN PRESTASI PEMBESTARIANSEKOLAHSecara keseluruhannya pencapaian tahap bestari di bandar adalah 97.9 peratusberbanding dengan 93.2 peratus sekolah di luar bandar. Dari segi pencapaian taraf 5-Bintang, keputusan menunjukkan tiada perbezaan ketara dilihat antara sekolah bandardan luar bandar. Sebanyak 317 sekolah di bandar mencapai taraf 5-Bintang dan 310sekolah di luar bandar mencapai taraf 5-Bintang.Pada tahun 2011 masih terdapat sebanyak 506 (5.24%) sekolah yang belum mencapaitahap bestari, iaitu 399 (4.13%) sekolah mencapai taraf 2-Bintang dan 107 (1.11%)sekolah mencapai taraf 1-Bintang.Keputusan penarafan menunjukkan tiga (3) negeri yang masih mencatat peratus tinggisekolah yang mencapai taraf 2 dan 1-Bintang adalah Sabah (198 sekolah - 18.32%),Sarawak (190 sekolah - 13.85%) dan Pahang (31 sekolah - 4.32%). Keputusan Penarafan SSQS Bagi Keputusan Penarafan SSQS Bagi Sekolah Bandar Sekolah Luar Bandar 59
 59. 59. PENILAIAN PRESTASI PEMBESTARIAN SEKOLAH Taraf Bintang Tahun Tahun Tahun SSQS 2009 2010 2011 2-Bintang 7.8% 6.9% 4.1% 1-Bintang 2.6% 2.1% 1.1% 59.9 2009 60 49.5 2010 P 47.1 50 41.2 2011 E 38.4 40 R 28.5 A 30 T 20 U 7.8 10 6.5 6.9 S 3.0 4.1 2.6 2.1 1.1 1.1 0 5 4 3 2 1 Analisis Peratus Sekolah Yang Mencapai Taraf 2-Bintang dan 1-Bintang 2009 - 2011Antara maklum balas yang diperolehi daripada Mesyuarat JK Pemandu Sekolah BestariBil. 2/2011, indikator-indikator SSQS perlu ditambahbaik untuk mengambil kira outcomesmurid, khususnya kepada kemahiran abad ke-21. Beberapa siri bengkel dilaksanakanpada tahun 2011 melibatkan Bahagian KPM serta agensi lain seperti MOSTI, MAMPU,SKMM dan MDeC untuk memurnikan indikator-indikator bagi domain penggunaan ICT,modal insan, aplikasi pendidikan dan infrastruktur yang berasaskan outcomes/hasil dariaspek penggunaan teknologi secara inovatif dan kreatif dalam pembelajaran abad ke-21. 60
 60. 60. PEMBANGUNAN KAPASITI PROFESIONALISME 61
 61. 61. PENYIARAN PENDIDIKAN1
 62. 62. LAPORAN AKTIVITI BTP PEMBANGUNAN MODAL INSAN 63
 63. 63. PEMBANGUNAN MODAL INSANPembangunan modal insan melibatkan semua aktiviti danprogram untuk kemenjadian murid dan peningkatankompetensi guru dalam pengurusan serta P&P. BENGKEL LITERASI TEKNOLOGI PENDIDIKANSurat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003: Dasar Penggunaan Media dan Teknologi dalamPengajaran dan Pembelajaran bertarikh 28 Julai 2003 menekankan bahawa peralatanteknologi yang dibekalkan di sekolah perlu digunakan secara maksimum bagimeningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Semua guru perlumenerapkan penggunaan teknologi dan mengintegrasikan penggunaannya dalam P&P.Dasar Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pendidikan, yang dilancarkanoleh Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pelajaran, YAB Tan Sri Dato’ HajiMuhyiddin bin Haji Mohd Yassin pada 12 Oktober 2010, menggariskan teknologimaklumat dan komunikasi (ICT) sebagai pengupaya utama dalam proses pengajarandan pembelajaran. Langkah itu meningkatkan kualiti pendidikan dan melahirkangenerasi berilmu serta berupaya menyumbang ke arah pembangunan negara.Dasar ini merupakan kesinambungan daripada Pelan Pembestarian Pendidikan yangmenekankan penggunaan teknologi sebagai wahana bagi menggalakkan daya kreativitiberkembang, pembelajaran secara bekerjasama, pemikiran kritis dan penyelesaianmasalah. Empat asas yang menjadi teras dasar tersebut adalah seperti berikut:• Pembangunan modal insan berterusan• Penggunaan teknologi yang sesuai bagi mengintegrasikan inisiatif ICT sedia ada dalam pendidikan• Proses P&P• Pengurusan pendidikan dengan menggunakan ICT.Kajian SchoolNet Assessment and the Role of ICT in Education (2011) oleh The BostonConsulting Group mencadangkan agar KPM mewujudkan komunikasi berkesan dalamkalangan pegawai pendidikan, pentadbir sekolah dan guru bagi menangani pengurusanperubahan di pelbagai peringkat dalam usaha membangunkan kompetensi ICT dalamP&P. Bengkel Literasi Teknologi Pendidikan yang dilaksanakan dapat menjadi wahanabagi merealisasikan cadangan tersebut. 65
 64. 64. PEMBANGUNAN MODAL INSANBengkel ini menyokong usaha bagi meningkatkan kompetensi pegawai BTP, BTPN,PTPB dan PKG berkaitan ICT dalam pendidikan bagi memantapkan PembestarianSekolah Fasa 4 (Konsolidasi dan Kelestarian).Bengkel Literasi Teknologi Pendidikan dilaksanakan bertujuan untuk:• Meningkatkan kefahaman pegawai BTPN, PTPB dan PKG berkaitan Pelan Strategik Pembestarian BTP 2011-2015 dan peranan BTP dalam memastikan kejayaan pelaksanaan 1BestariNet;• Memberi kesedaran kepada pegawai BTP dan rangkaian serta guru berkaitan literasi dan inovasi teknologi pendidikan dalam P&P abad ke-21;• Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran literasi dan inovasi teknologi pendidikan yang berteraskan ICT supaya dapat digabung jalin dalam P&P;• Meningkatkan profesionalisme dan ketrampilan pegawai BTP dan rangkaian serta guru dalam pelaksanaan P&P abad ke-21; dan• Menyediakan platform bagi perkongsian maklumat dan idea dalam perancangan dan pelaksanaan P&P berasaskan literasi dan inovasi teknologi pendidikan.Bengkel yang telah dilaksanakan melibatkan metodologi seperti berikut:• Pre-test secara online sebelum sesi bermula• Taklimat dan ceramah• Bahan bengkel dan tugasan dimuat naik ke URL: http://bibliografi.moe.edu.my• Bengkel / Tugasan Kumpulan• Aplikasi secara hands-on• Tugasan dimuat naik melalui aplikasi web• Sesi perbincangan, pembentangan dan rumusan• Maklum balas peserta bagi setiap topik secara online• Post-test secara online selepas bengkel tamatSeramai 400 orang peserta terdiri daripada pegawai BTP, BTPN, PTPB dan PKGmenyertai bengkel yang telah diadakan di lima (5) zon. Hasil kajian pre-test yangdilaksanakan, 99 peratus peserta mendapat peningkatan kemahiran literasi maklumatmenggunakan teknologi pendidikan. Sebahagian peserta Bengkel Literasi Teknologi Pendidikan yang terdiri daripada pegawai BTP, BTPN, PTPB dan PKG. 66
 65. 65. PEMBANGUNAN MODAL INSANANUGERAH NADI ILMU AMALAN MEMBACA (NILAM) KEBANGSAAN‘NILAM’ atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan penggabungan atau adunansemua aktiviti galakan membaca yang dijalankan di sekolah. Pelaksanaan program inimeliputi penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun dan markahdikumpulkan secara kumulatif sehinggalah mereka tamat persekolahan.Program ini ialah satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia dengan matlamat untukmembina tabiat membaca dalam kalangan murid.Program ini mula dilaksanakan dengan rasminya pada tahun 1999, dengan Tahun Satudi sekolah rendah dan Tingkatan Satu atau Peralihan di sekolah menengah,berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 13/1998:Program Membina Tabiat Membaca bertarikh 22 Mei 1998.Kemuncak kepada Program NILAM ialah Anugerah NILAM Kebangsaan. AnugerahNILAM Peringkat Kebangsaan merupakan pengiktirafan tertinggi Kementerian PelajaranMalaysia terhadap usaha gigih murid-murid yang telah mengambil bahagian secara aktifdalam aktiviti Program NILAM di sekolah seluruh negara.Majlis Anugerah NILAM Kebangsaan 2011 telah diadakan pada 16 Julai 2011 bertempatdi Hotel Quality, Shah Alam. YB Dr. Haji Mohd Puad bin Zarkashi, Timbalan MenteriPelajaran Malaysia telah menyampaikan hadiah kepada semua pemenang. Tokoh NILAM Kebangsaan Sekolah Rendah Sharrada a/p Segeran SK Convent Father Barre Sungai Petani, Kedah Tokoh NILAM Kebangsaan Sekolah Menengah Rubendran a/l Arumugam SMK Pandan Jaya, Pandan Jaya, Selangor 67
 66. 66. PEMBANGUNAN MODAL INSAN KEM MEMBACA 1MALAYSIA (KM1M 2011)Kem Membaca 1Malaysia dengan tema “Membaca Menjana Pemikiran 1Malaysia”merupakan satu acara terbesar di Malaysia yang melibatkan penyertaan 641,641 muridsekolah dan melibatkan hampir 10,000 buah sekolah di seluruh negara.Program besar-besaran kali keempat ini dijalankan selama satu minggu mulai 30Oktober 2011 sehingga 5 November 2011 dan telah tercatat sebagai ‘The Most Numberof Children Reading Storybooks in Schools in a Day” di dalam catatan Malaysian Bookof Records (MBOR).Majlis Pelancaran Kem Membaca 1Malaysia 2011 telah disempurnakan oleh PuanRosnani Binti Mohamed Ali, Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan, yang mewakiliTimbalan Menteri Pelajaran, YB Datuk Ir. Dr. Wee Ka Siong, pada 2 November 2011 diDewan SK Bukit Damansara, Kuala Lumpur. Ia dilancarkan bersama kempen READ2011: One Nation Reading Together yang diurusetiakan oleh Bahagian TeknologiPendidikan dengan kerjasama Scholastic Malaysia.Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah dipilih sekali lagi pada tahun ini untuk menjadituan rumah dan SK Bukit Damansara, Kuala Lumpur telah terpilih sebagai lokasi majlispelancaran. Majlis ini dihadiri oleh pegawai dari Bahagian Teknologi Pendidikan,Bahagian Buku Teks, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, BTPN WP Kuala Lumpur,JPN WP Kuala Lumpur, Pengetua, Guru Besar, Puan Linda Warfel, Timbalan PresidenPendidikan Rantau Asia Pasifik Scholastic Malaysia, murid dari sekolah berdekatan danwakil dari pihak media tempatan.Rakan perkongsian pintar yang turut hadir memeriahkan majlis terdiri daripadaPerpustakaan Negara Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Institut TerjemahanNegara Malaysia, Asia Foundation dan Scholastic Malaysia. 68
 67. 67. PEMBANGUNAN MODAL INSANBENGKEL MENGOPTIMUM PENGGUNAAN & PENGINTEGRASIAN SUMBER PENDIDIKAN BERASASKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) P&P FASA 1, 2011Perkembangan pesat dan inovasi dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telahmemungkinkan penyebaran maklumat kepada pelbagai lapisan masyarakat. Menyedarihakikat ini, Bengkel Mengoptimumkan Penggunaan dan Pengintegrasian SumberPendidikan Berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam P&P Fasa 1,2011 dilaksanakan. Kumpulan sasaran adalah 10,000 GPB dan GPM. Programdilaksanakan secara berfasa mengikut zon. Tujuannya adalah untuk meningkatkankompetensi Guru Penyelaras Bestari (GPB) dan Guru Perpustakaan dan Media (GPM)sebagai penggerak utama dan agen perubahan (change agent) dalam melaksanakan:• proses transformasi pendidikan• meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan sistem pengurusan sumber pendidikan berasaskan ICT• menjadikan ICT sebagai pengupaya dalam mencapai kecemerlangan kualiti pendidikanObjektif bengkel adalah seperti berikut:• meningkatkan kompetensi GPB dan GPM dalam mengguna dan mengintegrasikan sumber pendidikan berasaskan ICT dalam P&P• meningkatkan kadar penggunaan dan pengintegrasian sumber pendidikan berasaskan ICT dalam P&P di sekolah Fasilitator membantu para peserta bengkel ketika salah satu sesi hands-on 69
 68. 68. PEMBANGUNAN MODAL INSAN Pada tahun 2011, BTP telah melaksanakan beberapa siri bengkel. Antaranya Bengkel Penyediaan Modul bagi Mengoptimum Peranan GPB & GPM yang terbahagi dua iaitu Pembinaan Modul pada 22 hingga 24 Mac 2011 dan Pemurnian Modul pada 5 hingga 7 April 2011 . Bengkel kedua adalah pelaksanaan Bengkel Jurulatih Utama (JU) bagi Bengkel Mengoptimum Penggunaan dan Pengintegrasian Sumber Pendidikan Berasaskan TMK dalam P&P ke arah pembestarian sekolah seperti berikut: ZON TARIKH BTPN TERLIBAT ZON UTARA 26 -28 April 2011 BTPN Kedah ZON TENGAH 26 – 28 April 2011 BTPN Selangor ZON TIMUR 3 – 5 Mei 2011 BTPN Pahang ZON SELATAN 3-5 Mei 2011 BTPN Melaka ZON SARAWAK 18 – 20 Mei 2012 BTPN Sarawak ZON SABAH 24 -26 Mei 2012 BTPN Sabah Semua Jurulatih Utama BTPN/PKG telah melaksanakan bengkel mengoptimum GPB dan GPM di negeri masing-masing mulai Mei 2011. Pada umumnya, pelaksanaan program ini telah dapat meningkatkan tahap bestari sekolah semua negeri. Bimbingan yang diberikan semasa bengkel membolehkan GPB dan GPM mengoptimumkan peranan mereka sebagai lead user di sekolah dan dapat membimbing guru-guru lain. Walau bagaimanapun, modul yang digunapakai dalam program ini perlu ditambahbaik selaras dengan pelaksanaan projek 1BestariNet serta pengenalan Virtual Learning Environment (VLE) di semua sekolah. 70
 69. 69. PEMBANGUNAN MODAL INSAN Sasaran Bilangan GPB/GPM BTPN Bilangan GPB/GPM Yang Telah Dilatih Yang Akan Dilatih* JOHOR 565 565 KEDAH 360 360 KELANTAN 289 289 MELAKA 155 155 NEGERI SEMBILAN 232 42 PAHANG 363 70 PERAK 545 516 PERLIS 53 53 PULAU PINANG 198 198 SABAH 640 640 SARAWAK 724 196 SELANGOR 454 326 TERENGGANU 241 42 WP KL & PUTRAJAYA 158 30 WP LABUAN 52 52 JUMLAH 4,758 3,534 Bilangan GPB/GPM yang dilatih dalam Bengkel Mengoptimum Penggunaan dan Pengintegrasian Sumber Pendidikan Berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam P&P Fasa 1, 2011. 71
 70. 70. PEMBANGUNAN MODAL INSAN PROGRAM PERKONGSIAN PINTAR: CYBERSAFE IN SCHOOLSProgram CyberSAFE in Schools telah dilancarkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteripada 24 September 2010 di SMK Tandek, Kota Marudu, Sabah. Program Cyber SecurityAwareness for Everyone atau lebih dikenali sebagai CyberSAFE, adalah inisiatifkerajaan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai isu-isu teknikalmahupun sosial yang dihadapi oleh pengguna-pengguna internet, terutamanyamengenai bahaya dan ancaman yang dihadapi semasa melayari dunia siber.Program CyberSAFE In Schools merupakan program kerjasama di antara KPM danMOSTI melalui agensi CyberSecurity Malaysia. Objektif program CyberSAFE in Schoolsadalah untuk memberi kesedaran keselamatan siber dan meningkatkan pengetahuanpenggunaan internet secara selamat dalam kalangan guru dan murid sekolah. Programini menjadi sangat relevan kerana peningkatan internet dalam kalangan muridmenyebabkan mereka semakin terdedah kepada ancaman siber seperti kes buli dalamtalian atau cyberbullying, cybergrooming, cyberstalking, pencurian identiti orang lain(identity theft) dan menciplak karya orang lain (plagiarism).Sebagai usaha untuk melibatkan lebih banyak sekolah dan lebih ramai guru serta muridmenyertai Program CyberSAFE, BTP dengan kerjasama CyberSecurity Malaysia danDiGi Telecommunications Bhd. melaksanakan peluasan CyberSAFE in Schools keseluruh negara mengikut enam (6) zon: Zon Tengah, Zon Selatan, Zon Utara, ZonTimur, Zon Sabah dan Zon Sarawak.Program CyberSAFE in Schools dengan kerjasama CyberSecurity Malaysia dan DiGiTelecommunications Bhd. telah dilancarkan oleh YBrs. Dr. Haji Mohd Puad bin Zarkashi(Timbalan Menteri Pelajaran II) pada 15 November 2011. Program CyberSAFE inSchools dilaksanakan menggunakan dua pendekatan:• Program dirancang dan diuruskan oleh BTP seperti bengkel dan seminar menggunakan peruntukan sedia ada BTP; dan• Program kesedaran yang dipohon oleh sekolah melalui www.cybersafe.my terus kepada pihak CyberSecurity Malaysia. 72
 71. 71. PEMBANGUNAN MODAL INSANTujuan program ini diadakan ialah untuk:• Mewujudkan kesedaran keselamatan siber dan meningkatkan pengetahuan penggunaan internet secara selamat dalam kalangan guru dan murid sekolah.• Mewujudkan kesedaran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara selamat dan beretika dalam kalangan guru dan murid sekolah.• Membantu guru membimbing murid dalam penggunaan internet secara selamat dan beretika.• Meningkatkan kemahiran ICT tambahan murid dan guru.Sejak dilancarkan, program CyberSAFE in Schools telah melibatkan 80 buah sekolah,1,655 orang guru dan 14,530 orang murid di seluruh negara. Program ini berjayamelengkapkan murid dengan kemahiran ICT tambahan yang menyedari aspekkeselamatan semasa menggunakan ICT.Pengisian bengkel bagi murid, guru dan ibu bapa merangkumi topik KesedaranKeselamatan Siber dan Penerokaan Siber, Google-Fu serta bagaimana membimbingmurid menggunakan laman sosial seperti FaceBook dengan selamat. Selain daripadapenganjuran bengkel, terdapat juga beberapa aktiviti dan pertandingan sepertiCyberSAFE Hunt dan Cyber Discovery Camp. Murid-murid yang terlibat dengan Program CyberSAFE in Schools 73
 72. 72. PEMBANGUNAN MODAL INSAN PROGRAM PERKONGSIAN PINTAR: PEMBELAJARAN DALAM TALIAN MAXIS e-KELASPelaksanaan program Perkongsian Awam-Swasta antara KPM dan Syarikat MaxisBerhad ini adalah berdasarkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT(Pengajaran dan Pembelajaran) Bil. 3/2011 pada 26 April 2011.Program ini menyediakan persekitaran pembelajaran maya (VLE) secara percumakepada murid dan guru di sekolah, tidak terhad kepada penggunaan dalam bilik darjahatau makmal komputer sahaja. Ini bermakna program ini boleh digunakan di manasahaja setelah pengguna didaftarkan.Pelaksanaan program ini juga merupakan pendekatan strategik yang menguntungkanKPM kerana murid dan guru dapat memanfaatkan bahan yang ditawarkan dalam talian.Sumbangan portal dan bahan dalam talian bagi mata pelajaran Sains dan Matematikadalah untuk menggalakkan e-pembelajaran yang bersesuaian dengan gayapembelajaran abad ke-21. Sekolah dipilih berdasarkan keputusan SSQS 2010 dandiambil kira berdasarkan infrastruktur ICT yang baik dan dapat menampungpelaksanaan program ini.Sebanyak 100 buah sekolah menengah terlibat di dalam pelaksanaan Fasa 1 programini. Untuk pelaksanaan awal, peserta daripada 30 buah sekolah dipilih bagi mengikutikursus serta bengkel pada tahun 2011.Program Pembelajaran Maxis e-Kelas dilaksanakan untuk mencapai objektif sepertiberikut:• Menyokong usaha KPM untuk merapatkan jurang digital.• Mengukuhkan pembelajaran Sains (termasuk Fizik, Kimia dan Biologi) dan Matematik dengan menyediakan kandungan multimedia interaktif dalam talian.• Menggalakkan guru dan murid mengintegrasi ICT dalam pembelajaran dan pengajaran selaras dengan pembestarian sekolah.• Mesyuarat kick off Pelaksanaan Program Pembelajaran Maxis eKelas telah dilaksanakan pada 26 Mei 2011 di BTP. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengarah BTP dan dihadiri oleh semua Ketua Sektor BTP, pegawai dari BPSBPSK, BPPDP, BPKhas, BPI, BPTV, BPSH serta pegawai Maxis Berhad. Dalam mesyuarat tersebut, taklimat berkenaan Program Pembelajaran Maxis eKelas telah diberikan. 74
 73. 73. PEMBANGUNAN MODAL INSANBengkel Pembinaan Modul Program Maxis e-Kelas telah diadakan pada 7 hingga 8Julai 2011 di BTPN Negeri Sembilan dengan dihadiri oleh seramai 31 orang pegawaidaripada BPI, JNJK, BPSBPSK, BTP, BTPN Melaka, Perak, Pahang, Selangor,Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor dan Maxis Berhad.Modul-modul yang dibina dan dimurnikan semasa Bengkel tersebut adalah Modul Guru,Modul Pentadbir, Modul Cabaran dan Modul Lawatan Sekolah. Modul Gurumembolehkan guru mengintegrasikan bahan Maxis e-Kelas dalam P&P di sekolah.Modul Pentadbir memberi pendedahan kepada pentadbir mengenai ICT dalampendidikan. Modul ini membantu pentadbir untuk merancang dan memantaupelaksanaan Maxis e-Kelas di sekolah mereka. Modul Cabaran adalah modul bagimenggalakkan penggunaan Maxis e-Kelas. Modul Lawatan Sekolah adalah sebagaialat pemantauan pelaksanaan Maxis eKelas dan sebagai bantuan atau sokongankepada sekolah yang terlibat.Bengkel Pelaksanaan Program Maxis e-Kelas telah dilaksanakan di Hotel PeninsulaResidence All Suite, Kuala Lumpur pada 12 hingga 14 Oktober 2011. Bengkel inimenggunakan modul-modul yang telah dibina dan dimurnikan dalam bengkel di BTPNNegeri Sembilan. Bengkel ini dihadiri oleh peserta daripada 30 buah sekolah rintisProgram Maxis eKelas. Setiap sekolah diwakili oleh seorang pengetua, seorangpentadbir program Maxis e-Kelas, seorang guru Matematik dan seorang guru Sains.Susulan daripada bengkel ini, cabaran Maxis e-Kelas diadakan. Cabaran Maxis e-Kelasdibahagikan kepada Cabaran Sekolah dan Cabaran Murid. Bagi Cabaran Sekolah, satulaporan amalan terbaik pengintegrasian perlu disediakan oleh pentadbir dan guru.Maxis e-Kelas dalam P&P. Laporan tersebut dihantar kepada urus setia mulai16 November 2011 sehingga 24 Februari 2012 melalui e-mel e_kelas@maxis.com. Peserta Bengkel Pelaksanaan Program Pembelajaran dalam Talian Maxis eKelas di BTPN Negeri Sembilan pada 7 – 8 Julai 2011 75

×