Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lectio kari laine

735 views

Published on

Lectio presentation of my doctoral thesis (in Finnish)

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lectio kari laine

 1. 1. Fostering Innovation in Collaboration between Higher Education and Industry A Systemic Model Based on Case Study Kari Laine
 2. 2. Innovaatioiden edistäminen korkeakoulutuksen ja yritysten vuorovaikutuksessa Systeeminen malli perustuen tapaustutkimukseen Kari Laine 27.01.11
 3. 3. Tutkimuksen tausta ja tarve <ul><li>Sekä teollisuus että korkeakoulutus kohtaavat globalisaation myötä kovenevan kilpailun </li></ul><ul><li>Teknologinen kehitys nopeutuu ja monimutkaistuu </li></ul><ul><li>Tiedon osuus yritystoiminnassa kasvaa </li></ul><ul><li>Innovaatiot keskeinen kilpailukykyä selittävä tekijä tietoon perustuvassa taloudessa </li></ul><ul><li>Innovaatiot perustuvat tiedon hyödyntämiseen </li></ul><ul><li>Korkeakoulutus on yksi keskeinen tiedon tuottaja </li></ul><ul><li>Korkeakoulutuksella voi olla merkittävä rooli innovaatioiden luomisessa yhteistyössä yritysten kanssa </li></ul><ul><li>Yrittäjämäistä korkeakoulutusta tutkittu, mutta teoria kehittynyt hitaasti – tutkimusta ei ole kytketty tutkimuksen valtavirtoihin </li></ul><ul><li>Avoin innovaatio kaipaa käytännön malleja </li></ul>
 4. 4. Tutkimuskysymykset <ul><li>Miten korkeakoululla voi olla merkittävä rooli innovaatioiden ja yrittäjyyden luomisessa korkeakoulun ja yritysten vuorovaikutuksessa? </li></ul><ul><ul><li>Miten tehdä vuorovaikutuksesta yrittäjämäinen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten tehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan lisätä? </li></ul></ul><ul><ul><li>Millainen rooli on osaamisintensiivisillä (KIBS) yrityksillä? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten luoda KIBS-yrityksiä korkeakoulutuksessa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Minkälaisia työkaluja voidaan käyttää KIBS –yritysten kasvun tukemisessa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Minkälainen on vuorovaikutuksen systeeminen malli ja sen tulevaisuuden kehittämistarpeet? </li></ul></ul>
 5. 5. Tutkimuksen rakenne ja toteutus <ul><li>Artikkelikokoelma </li></ul><ul><ul><li>7 julkaistua artikkelia ja kokoava pitkä johdanto </li></ul></ul><ul><li>Laadullinen konstruktiivinen tutkimus </li></ul><ul><li>Tutkimuksessa yhdistetään yrittäjämäinen korkeakoulutus innovaatiojohtamisen teoriaan ja etsitään systeemistä mallia innovaatioiden edistämiseksi korkeakoulutuksen ja yritysten vuorovaikutuksessa </li></ul><ul><li>Tavoitteena mallin rakentaminen perustuen Satakunnan ammattikorkeakoulun tapaustutkimukseen </li></ul><ul><li>Toteutettu 2002-2010 </li></ul>
 6. 6. Teoreettinen viitekehys <ul><li>Entrepreneurial University -konsepti (Clark) </li></ul><ul><li>Engaged Institution (Kellog) </li></ul><ul><li>Innovation University (Tornatsky et al.) </li></ul><ul><li>Vuorovaikutus (Groen and Sijde) </li></ul><ul><li>Innovaatiojohtamisen teoriat (Schumpeter, Hamel, Hidalgo et al., Tidd et al., Chesbrouhg, Rothwell, …) </li></ul>
 7. 7. Tutkimus ja tulokset <ul><li>Case Satakunnan ammattikorkeakoulu </li></ul><ul><li>Innovaatioprosessien ja yrittäjyyden edistämisen kuvaaminen </li></ul><ul><li>Kokonaismalli </li></ul><ul><li>15 prosessia / työkalua kuvattuna </li></ul><ul><li>Muutos ja uudet tiedon kombinaatiot </li></ul><ul><li>Jatkuvuuden tarkastelu ja ulkoiset arvioinnit </li></ul><ul><li>Vaikutukset käytäntöön ja teoriaan </li></ul><ul><li>Jatkotutkimusaiheet </li></ul>
 8. 8. Systeeminen malli innovaatioiden luomiseen <ul><li>Alueen yritysten tarpeiden tunnistaminen ja strategia, jossa konkreettiset tavoitteet yrittäjyydelle ja innovaatioille </li></ul><ul><li>Kompetenssien ja kriittisen massan kehittäminen </li></ul><ul><li>Tiedon ja resurssien kierrätys prosessien välillä </li></ul><ul><li>Klusterien, verkostojen ja kumppanuuksien hyödyntäminen </li></ul><ul><li>Tutkimuksen, soveltamisen ja kokeilujen integrointi </li></ul><ul><li>Prosessit, työkalut ja teknologia toteutukseen, oppimiseen ja tiedon kombinointiin </li></ul><ul><li>Kiihdyttämö opiskelijoille osaamisintensiivisten yritysten luomiseksi </li></ul><ul><li>Osaamisintensiivisten yritysten kytkeminen innovaatioverkostoihin </li></ul><ul><li>Henkilöstön yrittäjämäisen toiminnan arvostaminen ja johdon tuki </li></ul><ul><li>Opiskelijan tunnistaminen keskeiseksi toimijaksi </li></ul>
 9. 9. Strategy based actions KIBS firm collaboration Clusters, Networks, and Partnerships with Firms Integration of the Innovation Chain Absoptive Capasity and Collaborative learning Innovation Technology Connections to International Knowledge Flows Completing Knowledge networks Knowledge Combination and Integration between Firms, Teachers and Students
 10. 10. Kontribuutio <ul><li>Systeeminen malli innovaatioiden tuottamiselle korkeakoulutuksen ja yritysten vuorovaikutuksessa, Samk-malli kuvattuna kokonaisuudessaan </li></ul><ul><li>Kytkeminen innovaatiojohtamisen teoriaan </li></ul><ul><li>Innovaatioiden ja yrittäjyyden yhdistäminen </li></ul><ul><li>Käytännön kokonaismalli </li></ul><ul><li>Jatkotutkimusmahdollisuudet </li></ul>
 11. 11. Johtopäätökset <ul><li>Systeeminen ote tarpeen innovaatioiden edistämisessä korkeakoulutuksen ja yritysten vuorovaikutuksessa </li></ul><ul><li>Osaamisintensiivisillä KIBS –yrityksillä tärkeä rooli </li></ul><ul><li>Opiskelijan rooli korostuu </li></ul><ul><li>Samkin malli sovellettavissa muuallakin, mutta toimintaympäristö ja lähtökohdat aina huomioitava </li></ul><ul><li>Malli on monimutkainen, siksi mallin siirto ja hyödyntäminen muualla ei välttämättä johda samoihin tuloksiin </li></ul><ul><li>Jatkotutkimusmahdollisuuksia joko syventämällä tai laajentamalla teoriapohjaa </li></ul>

×