Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cello School

Volume 2
Cello Part
Revised Edition

© 1992, 1980 Dr. Shinichi Suzuki
Sole publisher for the world excIudin...
INTRODUCTION

F OR THE ST UDEN T: This materia] is par“: of the worIdwide Suzuki Method of
teaching. Companion recordin...
|v= I BI 14| al Ivi IÎI lwI IN i-I

ICI IÎI I: 

CONTENTS

Long, Long Ago, T H. Bayly . ... ... ... ... ... ... ... ......
Photograph by Lawrence Block
The four main points for study in Volume II: 

1. The child should listen to the reference recordings every day at home to...
. _. .. , , ‘T «a», 
ìîîenfl uîl; lxuun
51:1

1 

î E1 îîîîî ‘
lî î îWÉÎÎ-Q Édg îfiîlîî T41

Àîfiî ÎÈÎÌ
ÌÌEÉÉQÉ 1'
_ Àîfiîî -...
May Time

  
 
 
 

Con moto W. A. Mozart
4 1 4 2 4 1 4
‘ V 1 4/‘ 4 v V "L—. V H V

 

a î
JlYÉlî îîî‘ 
' Lîlî xl: Îî...
Minuet N0. 1

Allegretto

J. S. Bach

L _ 2nd pos. J

* Practice slowly and accurately in the beginning. 

 

Shift qui...
E Minuet N0. 3

Allegretto
4
H. )

E Chorus from "Judas Maccabaeus"

 
 
   
 
 

    

Maestoso G’ F’ Randa
' 4 1 1 0
‘rfiù 1m î

  
  

ìV...
ll

Hunters’ Chorus

    
 

Allegro CoMo VOI‘! 
» 3 a 0/- .  o Le

îî_î— Î-î’: îîîx—_

 , 

"î—" x! —x—: î——_

a,...
Musette from English Suite No. 3

J. S. Bach

Andante pastorale

L2nd pos. _ .1

CÎQSC . 

m
 _
 _
 _
_
. 

I
ît-îîl ...
March in G

Allegro moderato

u-xx-IV "Ì -—u. 
————I—1î———-u- î—î 

J. S. Bach
Theme from "Witches' Dance"

L___-2ndpos_____-__, _a-_________3__-______1

 

L2nd pos. - .1

P meno mosso
Exercise for Bi»

i Try playing the following exercise silently. Keep second fmger in place as the first finger moves back ...
The Two Grenadiers

Moderato R. Schumann
17

Allegîetto F. J. Gossec

1 H94

a. '
. .:: :-I .1-

12‘Î%0

  
 
 

 

  

  

 
 
   

1lî——x— 2!
___-r

 
...
I8

Preparation Exercises for Gossec Gavotte

Procedure for practice: 

Listen carefully to the intonation. 
Use a short s...
19

 
    

 
 

 

——gî—x—zx-——-"îx_—ùù
—î—xxxxî—xx——îìi‘. îù—

Lî î-îì P îîîî 11î 11-21î—— î-È-ÉI. 
——1‘—î 11- înîj—...
ERE EHHÈIEÈIIHÉI

 

Cello 

Volume 2

Piano Accompaniment
Revised Edition

CONTENTS

Long, Long Ago, T. H. Bayly . .....
INTRODUCTION

F OR THE STUDENT: This material is part of the worldwide Suzuki Method of
teaching. Companion recordings s...
Long, Long Ago

T. H. Bayly

Moderato

 

m
a
r
e
d
o
M

eat )

( Cella plays variation on rep

. |:I. Il1î . 1. EI. ...
May Time

W. A. Mozart

_

Con moto
Minuet No. 1

Allegretto

1 n x5

. . . r3 2
LEÉEEZEHÉîZîIHZEÉIÈ

"tf
Allegretto

   

 

I —x—î—îîî—
'al—-lal Il. ’...
Q Minuet N0. 3

J. S. Bach

Allegretto
. = —_îî
__  r _î
.  T à. 
. . ...  . 

u: .. -
Chorus From "J udas Maccabaeus"

  
 
  

  
  

Maestoso G. F. Handel

1 : _/ _ __
t ÉI—’î — Il ì ìî—l—
illîflîj...
Hunters’ Chorus

C. M. Von Weber
Allegro

fl-|1Ì'—| —Y—_‘—
_-Ix—lx—_i——à
10
ll

Musette from English Suite No. 3

J. S. Bach

Andante pastorale

îîîxîî. î—în

Zîîxîîî-

7 în-u-îîîîîg
—
uîîîîîîîî-...
I2

March in G

J. S. Bach

Allegro moderato
Ilflîììîllìî K . ìîîìîîjî . î
lflììjlî . !ÎÉ' 
. Q, “ î. _ >_  . ,: ._ f ha. l‘. è .  ‘v, Y" . . . . i. ‘  . ‘...
14

E Theme From "Witches’ Dance’

 

N. Paganini
îh'. îh3‘îî É' ÎÉ’ îîî’ îîuîîlîlfiînll( . î_‘î . î?îîfi a
‘ ' _ ‘ " ÎÎIITîÎ' ÉìI| YI
The Moon over the Ruìned Castle

R. Taki

QîÈ-I Z-I-î
Ifl É

CI F-- IY-— ZI-
ÀîîIJLÎ-IÉZÉÎÙ-H
' ÎìîIÌZTLLZIx

_în_
_. , ....
17

The Two Grenadiers

R. Schumann
Moderato

. . . '—î. î?îrî—x
lîî————x——lfiù'î'î——
Îlî ‘ì ‘I ‘xlî . -

1 III! ) LnLÎîY...
. mg<îmmnmuîmuumuumnumuulmmunmmum
î-îuîtrîîîrîìxwflîaxiîmîrîumnflmgwxw
nununufiummnuw-nurùnunuunxmn—anmumàulùmnn
71' arnînr n...
19

Moderato

î= îE. .-—É—--I 
——: ——î—îx—' -

. - . îîu
Ì
20

Gavotte

F. J. Gossec

îÌÉZÌ: ‘îîfinflî

 

w
m. 

V
21

piu camabile

11uuîîxîî uîîîîn
qwtuuîîìz; înîîìîl
‘ A ‘J’. "e

. C. al Fine
22

Bourrée

G. F. Handel

Allegretto
Ì Il ‘mammut-muraglia: .àuuw-uîrxmnîxusm
2.. ,. nuîmflnni
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Suzuki cello school_vol._2_(cello_part_&_piano_accompaniment)

49,200 views

Published on

Suzuki Cello

Published in: Education
 • To get professional research papers you must go for experts like ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • You can ask here for a help. They helped me a lot an i`m highly satisfied with quality of work done. I can promise you 100% un-plagiarized text and good experts there. Use with pleasure! ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I pasted a website that might be helpful to you: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hi there! I just wanted to share a list of sites that helped me a lot during my studies: .................................................................................................................................... www.EssayWrite.best - Write an essay .................................................................................................................................... www.LitReview.xyz - Summary of books .................................................................................................................................... www.Coursework.best - Online coursework .................................................................................................................................... www.Dissertations.me - proquest dissertations .................................................................................................................................... www.ReMovie.club - Movies reviews .................................................................................................................................... www.WebSlides.vip - Best powerpoint presentations .................................................................................................................................... www.WritePaper.info - Write a research paper .................................................................................................................................... www.EddyHelp.com - Homework help online .................................................................................................................................... www.MyResumeHelp.net - Professional resume writing service .................................................................................................................................. www.HelpWriting.net - Help with writing any papers ......................................................................................................................................... Save so as not to lose
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THE BOOK INTO AVAILABLE FORMAT (New Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THE can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THE is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBOOK .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookBOOK, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, EBOOK, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THE Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy &amp; Proven Way to Build Good Habits &amp; Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THE the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THE Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Suzuki cello school_vol._2_(cello_part_&_piano_accompaniment)

 1. 1. Cello School Volume 2 Cello Part Revised Edition © 1992, 1980 Dr. Shinichi Suzuki Sole publisher for the world excIuding Japan: Summy-Birchard Inc. Exclusive print rights administered by Alfred Publishing C0.. Inc. All fights reserved Printed in USA ISBN 0—87487—48I—5 The Suzuki name, logo and wheel devìce are trademarks of Dr. Shinichi Suzuki used under cxclusive licensc by Summy-Birchard. Inc. 5m} duplication. adaptanon or mangemenl of the composnions ecuon require» the unnen consent of the Publisher. ed in an} via} uirmul permnzion «x: 3x1 r: ;L-'<Ì; à‘. e Ex .3‘;
 2. 2. INTRODUCTION F OR THE ST UDEN T: This materia] is par“: of the worIdwide Suzuki Method of teaching. Companion recordings should be used with these publications. In addi- tion, there are piano accompaniment books that go along with this material. F OR THE TEACHER: In order to be an effective Suzuki teacher, a great deal of ongoing education is required. Your national Suzuki association provides this for its membership. Teachers are encouraged to become members of their national Suzuki associations and maintain a teacher training schedule, in order to remain current, via institutes, short-term programs and Iong-term programs. You are also encouraged to join the Intemational Suzuki Association. FOR THE PARENT: Credentials are essential for any teacher you choose. We recommend you ask your teacher for his or her credentials, especially those relat- ing to training in the Suzuki Method. The Suzuki Method experience should be a positive one, where there exists a wonderful, fostering relationship among child, parent, and teacher. S0 choosing the right teacher is of the utmost importance. In order to obtain more inforrnation about the Suzuki Association in your region please contact: Intemational Suzuki Association USA Office 212 S. Cottonwood Dr. Richardson, TX 75080 wwwjnternationalsuzuki. org Under the guidance of Dr. Suzuki since 1978, the editing of the Suzuki Cello School is a continuing cooperative effort of the Intemational Suzuki Association Cello Committtee.
 3. 3. |v= I BI 14| al Ivi IÎI lwI IN i-I ICI IÎI I: CONTENTS Long, Long Ago, T H. Bayly . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .6 May Time, W. A. Mozart . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .7 Minuet No. 1, J. S. Bach . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .8 Minuet No. 3, .1 S. Bach . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .9 Chorus from “Judas Maccabaeus, ” G. F Handel . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .1O Hunters’ Chorus, C. M von Weber . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .11 Musette from English Suite No. 3, J S. Bach . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .12 March in G, J S. Bach . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13 Theme from “Witches Dance, ” N. Paganini . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... . . .14 Tonalization — The Moon Over the Ruìned Castle, R. Taki . ... ... ... ... ... ... ... . . .15 The Two Grenadiers, R. Schumann . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .16 Gavotte, F J. Gossec . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17 Bourrée, G. F Handel . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .18 ‘Ì 19"? Friiz Henle Maestro Pablo Casals
 4. 4. Photograph by Lawrence Block
 5. 5. The four main points for study in Volume II: 1. The child should listen to the reference recordings every day at home to develop musical sensitivity. Rapid progress depends on this listening. 2. Tonalization, or the production of a beautiful tone, should be stressed in the lesson and at home. 3. The position etudes should be practiced well before each lesson. 4. Constant attention should be given to accurate intonation, correct posture, and the proper bow hold. Tonalization Each lesson should begin with a tonalization. Try to produce a beautiful-tone. Use full bows. —I—I : ——I ——R ît——: 4 ><(b)1 4 - t . « 4 ><(l>)1 4 e î————l——î——îl I ———I îlllîlrîîl—î——îdhî—tdl îîîl __ÎF‘_I——= ————Ù—ÙI ZI—_—I ——— — ——I | Rînging Sound Tonalization * 4 >1: 4 >s< 1 * 1 >z< glî—x——îl—l——xxx—x—x———l îf-xxuxxàuzj—u——-u——l îî—îuî—îl—l—à—xx———î—l *Listen for ringing sound.
 6. 6. . _. .. , , ‘T «a», ìîîenfl uîl; lxuun 51:1 1 î E1 îîîîî ‘ lî î îWÉÎÎ-Q Édg îfiîlîî T41 Àîfiî ÎÈÎÌ ÌÌEÉÉQÉ 1' _ Àîfiîî - î-
 7. 7. May Time Con moto W. A. Mozart 4 1 4 2 4 1 4 ‘ V 1 4/‘ 4 v V "L—. V H V a î JlYÉlî îîî‘ ' Lîlî xl: Îî—’-1—Î-'Zîì—h’iî î‘î5 —I— î——; .- ——'î î—— ’ V/ "Ì 4/5 1 0 4 -"——'Z-———= —I ——_'_—'_ —_— T ; —xj——l Closed hand position is marked with o. Open hand position is marked with x. Forward and backward extension usìng 2nd position. Tonalization . _— ît——x—— 'Kîf——l—î——x—— ìÙ—I———
 8. 8. Minuet N0. 1 Allegretto J. S. Bach L _ 2nd pos. J * Practice slowly and accurately in the beginning. Shift quickly. Practice to increase speed and accuracy.
 9. 9. E Minuet N0. 3 Allegretto 4
 10. 10. H. ) E Chorus from "Judas Maccabaeus" Maestoso G’ F’ Randa ' 4 1 1 0 ‘rfiù 1m î ìV———I: î—I—î-_— 1 1- l— . î————— : '—'——— 454 2104 ìîmî ___ — —î—l Iîx I Lì : .;: —-————— mIîx— —I îù—ùù——_—i——— _îl——l ralL Please remember that the child should listen to the recording every day. Ear Training '———l—ì——l îlmîIîf——jsî‘f-lu—mì-àîlîfî'ìî—l îUîîx ’2l——IÈ-'-2— ì——-Ù x-—x—l — I r Exercise for perfect octave intonation. Listen to the resonance of the open C, G, and D sn-ings, and try to match the octave pitches perfectly.
 11. 11. ll Hunters’ Chorus Allegro CoMo VOI‘! » 3 a 0/- . o Le îî_î— Î-î’: îîîx—_ , "î—" x! —x—: î——_ a, > î . _ > u—u—î—'*-—î—î—î—x—— -———-‘ 1 4 . ' 4 V V,
 12. 12. Musette from English Suite No. 3 J. S. Bach Andante pastorale L2nd pos. _ .1 CÎQSC . m _ _ _ _ . I ît-îîl î—: I
 13. 13. March in G Allegro moderato u-xx-IV "Ì -—u. ————I—1î———-u- î—î J. S. Bach
 14. 14. Theme from "Witches' Dance" L___-2ndpos_____-__, _a-_________3__-______1 L2nd pos. - .1 P meno mosso
 15. 15. Exercise for Bi» i Try playing the following exercise silently. Keep second fmger in place as the first finger moves back from Bh to Bb. 234_î______ 234 . Practice Twinkle Theme in F major to prepare left hand for backward extension. Tonalization The Moon over the Ruìned Castle
 16. 16. The Two Grenadiers Moderato R. Schumann
 17. 17. 17 Allegîetto F. J. Gossec 1 H94 a. ' . .:: :-I .1- 12‘Î%0 1lî——x— 2! ___-r For asterisked passages, see next page. "DC a, Fine
 18. 18. I8 Preparation Exercises for Gossec Gavotte Procedure for practice: Listen carefully to the intonation. Use a short stroke. Place the bow on the string, then play, keeping the bow on the string during the rest. * * **Pluck the string with a finger of the rìght hand. Bourrée Allegretto
 19. 19. 19 ——gî—x—zx-——-"îx_—ùù —î—xxxxî—xx——îìi‘. îù— Lî î-îì P îîîî 11î 11-21î—— î-È-ÉI. ——1‘—î 11- înîj—nîî——x—x: x:jù— Z-I_I —xàg—---jîî——îîî———î—h—l f rit. L2nd_-- .1
 20. 20. ERE EHHÈIEÈIIHÉI Cello Volume 2 Piano Accompaniment Revised Edition CONTENTS Long, Long Ago, T. H. Bayly . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .3 May Time, WÎ A. Mozart . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .4 Minuet No. 1, J. S. Bach . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .5 Minuet N0. 2, J. S. Bach . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .6 Chorus from “J udas Maccabaeus, ” G. E Handel . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8 Hunters’ Chorus, C. M. von Weber . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9 Musette from English Suite N0. 3, J. S. Bach . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . 11 March in G, J. S. Bach . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12 Theme from “Witches’ Dance, ” N. Paganini . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14 The Moon Over the Ruìned Castle, R. Taki . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . 16 The Two Grenadiers, R. Schumann . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . 17 Gavotte, FÌ J. Gossec . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20 Bourrée, G. E Handel . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . 22 © 1982, 1992 Dr, Shinichi Suzuki Sole publisher for the world excluding Japan: Summy-Birchard Inc. Exclusive print rights administered by Alfred Publishing Co. , Inc. A11 rights reserved Printed in USA ISBN 0-87487-482-3 The Suzuki name, logo and wheel device are trademarks of Dr. Shinichi Suzuki used under exclusive license by Summy-Birchard, lnc. Any duplication. adaptation or arrangement of the composilions contained in this collection requires the writlen consent of the Publisher. No pan of lhlS hook ma)‘ be pbotccopied or reproduced in any way wilhout permission. tubature: use: n a: miragemeu c1’ ".5: L'5 Copyright A21 and a: punishable by lau
 21. 21. INTRODUCTION F OR THE STUDENT: This material is part of the worldwide Suzuki Method of teaching. Companion recordings should be used with these publications. In addi- tion, there are cello part books that go along with this material. F OR THE TEACHER: In order to be an effective Suzuki teacher, a great deal of ongoing education is required. Your natìonal Suzuki association provides this for its membership. Teachers are encouraged to become members of their natìonal Suzuki associations and maintain a teacher training schedule, in order to remain current, via institutes, short-term programs and long-term programs. You are also encouraged to join the Intemational Suzuki Association. FOR THE PAREN T: Credentials are essential for any teacher you choose. We recommend you ask your teacher for his or her credentials, especially those relat- ing to training in the Suzuki Method. The Suzuki Method experience should be a positive one, where there exists a wonderful, fostering relationship between child, parent and teacher. So choosing the right teacher is of the utmost importance. In order to obtain more infonnation about the Suzuki Method, please contact your country's Suzuki Association; the Intemational Suzuki Association at 3- 10-15 Fukashi, Matsumoto City 390, Japan; The Suzuki Association of the Americas, P. O. Box 17310, Boulder, Colorado 80308; or Summy-Birchard Inc. , c/ o Warner Bros. Publications, 15800 N. W. 48th Avenue, Miami, Florida 33014, for current Associations’ addresses. Under the guidance of Dr. Suzuki since 1978, the editing of the Suzuki Cello School is a continuing cooperative effort of the Cello Committees from Talent Education Japan, the European Suzuki Association and the Suzuki Association of the Americas.
 22. 22. Long, Long Ago T. H. Bayly Moderato m a r e d o M eat ) ( Cella plays variation on rep . |:I. Il1î . 1. EI. I=I —; uî1
 23. 23. May Time W. A. Mozart _ Con moto
 24. 24. Minuet No. 1 Allegretto 1 n x5 . . . r3 2 LEÉEEZEHÉîZîIHZEÉIÈ "tf Allegretto I —x—î—îîî— 'al—-lal Il. ’ Iî————-———Z— llnxd—-ùl x— Iî— . ZI| É—Ì'—ÌÉÈZIÌÈ— 1 ‘ZZI î—xî'——îîjj—îîl î—xîg—iî——î—jîl l —I— îîî —î1î îîîî E ÎJ— II(L—‘È U1—E—ImÉ-—IIJÉH I —ùx———: l "-—-—-—-îIî-îEî= "-Î" II. .——Z- - —I ' îjl CE l'l'-I. —"î— —*-— gîîî_l t - l, _ - - r _ ' z ' ' m. W 2nd time H‘ Iflîfl-Ù —— ÌÌ Èt tîl —'ziîfil——î———x——îl ——xîî——-—-—xîrù îl ——': îî——————'—-î'—l
 25. 25. Q Minuet N0. 3 J. S. Bach Allegretto
 26. 26. . = —_îî __ r _î . T à. . . ... . u: .. -
 27. 27. Chorus From "J udas Maccabaeus" Maestoso G. F. Handel 1 : _/ _ __ t ÉI—’î — Il ì ìî—l— illîflîjlîllfllîilnlflflfiîì n‘. —': :-m = :iî= === Ì g- I’ — z-————zîîl—îî EEÉÎ-l-EIII-Il un p- — îìî—mî—îî—îîfi I-l . Ì'“Èi— - -Ùl—‘h ÉÌf-ù h-ùlj—u— --’Ix. hfl: -—JIuC ÉÌ—_————/ —2- '-'-Ì——n-"——-'l7- -lîlfiî-îîîl—l—' 1' î—— î- ——_lî————îfluîîlîîîlî! =î——x——— _ >_ Î «v îîîîîî—f—îîl l'7. 13:. nlî11îìîî îxîîlluîlîî—— 11 iîîîl—fî î-î — 1-1
 28. 28. Hunters’ Chorus C. M. Von Weber Allegro fl-|1Ì'—| —Y—_‘— _-Ix—lx—_i——à
 29. 29. 10
 30. 30. ll Musette from English Suite No. 3 J. S. Bach Andante pastorale îîîxîî. î—în Zîîxîîî- 7 în-u-îîîîîg — uîîîîîîîî- _-—nîî_îîîîî= Z-îîìîî îîîà jîùîà —Z1î -ùùf—l îiîuîîîîî-îîîîîuîìîîî î: îl Zîîîxîîjîîuîùîîîîîî 11 îîîîîîîîîîîîî-îîî-î
 31. 31. I2 March in G J. S. Bach Allegro moderato
 32. 32. Ilflîììîllìî K . ìîîìîîjî . î lflììjlî . !ÎÉ' . Q, “ î. _ >_ . ,: ._ f ha. l‘. è . ‘v, Y" . . . . i. ‘ . ‘ ìî-î è- I . ‘Imi I
 33. 33. 14 E Theme From "Witches’ Dance’ N. Paganini
 34. 34. îh'. îh3‘îî É' ÎÉ’ îîî’ îîuîîlîlfiînll( . î_‘î . î?îîfi a ‘ ' _ ‘ " ÎÎIITîÎ' ÉìI| YI
 35. 35. The Moon over the Ruìned Castle R. Taki QîÈ-I Z-I-î Ifl É CI F-- IY-— ZI- ÀîîIJLÎ-IÉZÉÎÙ-H ' ÎìîIÌZTLLZIx _în_ _. , . s. g. __
 36. 36. 17 The Two Grenadiers R. Schumann Moderato . . . '—î. î?îrî—x lîî————x——lfiù'î'î—— Îlî ‘ì ‘I ‘xlî . - 1 III! ) LnLÎîY- _- ÌîîîV-; —l—î— _—î'—
 37. 37. . mg<îmmnmuîmuumuumnumuulmmunmmum î-îuîtrîîîrîìxwflîaxiîmîrîumnflmgwxw nununufiummnuw-nurùnunuunxmn—anmumàulùmnn 71' arnînr nn—nr una; mrmnrxmunrîwmyxngasnînxnwmuuuunnuunwîrmnmînlîîîî * r. s-: î0n . xrlr . mnr| n-unu—unmuumzz—unu: unmx 1m: nmuv-Icw-uuuînnurîr _ uflvunnnuuwn 1mm «un» «umnt .1 . wsx _î . ammuurx mune-un» 111m .1’ plus-j; in; nigunx-r han: .%' . .-( . n-r . . . fiELIE7 R Rì SÌîÌÎîIÈIL ÉîÎÎÎîÎ SJS1%ì ÀÎSÉIHÉH l, “ SìÎ| ÈìSì1Î Îî| ÈSnÎS SIIL « I . ’ . , T’ I v, . . — ' ' v ‘A " " ‘e " "
 38. 38. 19 Moderato î= îE. .-—É—--I ——: ——î—îx—' - . - . îîu Ì
 39. 39. 20 Gavotte F. J. Gossec îÌÉZÌ: ‘îîfinflî w m. V
 40. 40. 21 piu camabile 11uuîîxîî uîîîîn qwtuuîîìz; înîîìîl ‘ A ‘J’. "e . C. al Fine
 41. 41. 22 Bourrée G. F. Handel Allegretto
 42. 42. Ì Il ‘mammut-muraglia: .àuuw-uîrxmnîxusm 2.. ,. nuîmflnni

×