Successfully reported this slideshow.

Clanok

333 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Clanok

  1. 1. Internet. Tok dát v sieti IPv4 Ľudia vždy kládli veľký dôraz na komunikáciu. Spoľahlivosť predávania dát a časovázložitosť sú parametre, ktoré táto komunikácia prináša. Ak niekto chcel predať informáciu z jednejstrany sveta na druhú, mohlo to trvať dni, týždne až roky. S nástupom elektriny sa čas potrebný napredanie informácií začal radikálne zmenšovať. Doposiaľ najväčším ľudským dielom vo výmenepodľa spomínaných parametrov je Internet. Počítačová sieť je skupina počítačov a zariadení prepojených komunikačnými kanálmi,ktoré napomáhajú vzájomnej komunikácii medzi užívateľmi a umožňujú im zdieľať dostupnézdroje. Každá počítačová sieť má svoj ISO/OSI (International Standard Organization SystemInterconnect) model a svoje smerovače. Najznámejšou počítačovou sieťou fungujúcou po celom svete je Internet. PrvopočiatkomInternetu bola telefónna sieť. Tá mala ale radu chýb a nedostatkov. K internetu nás bližšie posunulprojekt zvaný SAGE Air Defence System. Jednalo sa o komplexnú sieť vojenskej obrany. Prvýmmoderným predchodcom Internetu bola sieť zvaná ARPANET (Advanced Research ProjectsAgency Network). ARPANET bola sieť založená na prepínaní okruhov, ktorá už ale využívalapakety. Je zaujímavé, že do roku 1973 sa nikto nezaujímal o bezpečnosť Počítačovej siete. Prvéprotokoly prichádzajú až v období, keď sa do siete zapája prvý protokol FTP na prenos súborovmedzi počítačmi. Internet nám ponúka širokú škálu služieb, vďaka ktorým sme schopní prenášať dáta pocelom svete. Počítačová sieť môže byť spojovaná, resp. sieť nespojovaná. Spojovaná sieť znamená,že pred prenosom je nastavené pevné spojene medzi dvoma bodmi. Toto spojenie trvá počas celéhoprenosu a je typické pre analógové telefónne siete. Nespojovaná sieť nemá definované pevnéspojenie a pri prenose sú dáta rozdelené do paketov, ktoré sú rozposlané po sieti. Príjemca tietopakety extrahuje a následne zloží do pôvodnej podoby. Typickým zástupcom je spomínaný Internet. Avšak obrovský systém potrebuje aj odpovedajúcu adresáciu. Problém príslušnej adresáciespočíva v tom, že nie je možné, aby si každý počítač s unikátnou adresou pamätal adresy všetkýchpočítačov v sieti Internet. Každá adresácia potrebuje hierarchiu. ISO/OSI model je dnešnýštandardný model sieťovej architektúry. OSI zaisťuje komunikáciu medzi siedmimi vrstvamitechnických a programových prostriedkov počítača. „Pro internet má klíčový význam TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol), balík protokolů umožňujících spolupracujícímpočítačům sdílet zdroje na síti. “ [1] Každý počítač v sieti má svoju unikátnu adresu IPv4, podľa ktorej je ho možnéidentifikovať. Keď odosielateľ zašle balíček dát, začína forwarding (smerovanie). Úlohousmerovania je nájsť najvýhodnejšiu cestu pre prenos paketov medzi ktorýmikoľvek miestami celejrozľahlej siete. Smerovač musí rozhodnúť, kam bude nasledujúce pakety odosielať. Totorozhodnutie mu pomôžu vyriešiť takzvané smerovacie tabuľky. Routing (tvorba tabuliek) vykonávasmerovač na základe zozbieraných dát od susedných smerovačov. Tento spôsob smerovania sanazýva dynamické smerovanie. Pri statickom smerovaní nie sú počas činnosti počítača menenézáznamy o smerovacích tabuľkách. Tabuľky sa zvyčajne obmieňajú len pomocou správcu počítačaalebo pri štarte počítača. Záznamy zvyknú byť uchované v konfiguračnom súbore alebo súposkytované pomocou protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Statickésmerovanie (inak neadaptívne) je vhodné iba v koncových miestach siete, kde vedie k Internetu lenjedna cesta, a preto budeme brať do úvahy iba dynamické smerovanie.
  2. 2. Konkrétny výpočet smerovacích tabuliek pri dynamickom smerovaní závisí od zvolenýchprotokolov a ich algoritmov. Tie sa členia na základe ich použitia na IRP (Interiour RoutingProtocols) a ERP (Extern Routing Protocols). ERP protokoly sa využívajú najmä v Autonómnych systémoch. Autonómny systém je časťsiete s rovnakou smerovaciou politikou voči zvyšnému okolitému Internetu. Býva pod jednoutechnickou správou a môžme si to predstaviť ako jedného internetového poskytovateľa a jehozákazníkov. Medzi ERP patrí napr. BGP (Border Gateway Protocol). BGP je základom prepripojenie sieti rôznych internetových poskytovateľov v peeringových uzloch. BGP vykonáva štyrizákladné operácie : • Získava informáciu o dostupnosti siete od smerovača v susednom autonómnom systéme (AS). • Podáva túto informáciu všetkým smerovačom vo svojom AS. • Určuje cesty k sieťam na základe informácie od suseda a na základe smerovacej politiky. • Posúva informácie o svojich sieťach do Internetu tak, aby každý AS vedel, že obsahuje tieto siete a cesty k nim.Na výpočty sa používa najmä algoritmus Best Path. IRP (Interiour Routing Protocols) sa ďalej členia na: 1) Link State (LS) 2) Distance Vector (DV)Smerovač používajúci protokol LS „zjistí jaké má sousední směrovače a pomocí HELLO paketupravidelně testuje jejich dostupnost. Následovně vysílá do sítě oběžníky, které informují směrovačejaké má sousedy. “ [2] Protokol Link State využíva na výpočet Dijkstrov algoritmus aleboalgoritmus OSPF (Open Short Path First). Pokiaľ smerovač používa protokoly DV, tak si v pravi-delných intervaloch, resp. pri topologickej zmene (výpadok prúdu), vymení kompletné kópiesvojich smerovacích tabuliek so susedmi. Najznámejším algoritmom protokolu DV je RIP (RoutingInformation Protocol). Ten využíva na výpočet Belman-Fordov algoritmus.Argumentácia: Internet a tok dát v sieti IPv4 jakožto informatickú oblasť som si vybral, pretože ako študentna FI MUNI sa očakáva, že danej tématike budem rozumieť. Presnú tému som si vybral s cieľomoboznámiť a priblížiť čitateľovi svet informatiky a objasniť spôsob prenášania informácie v sietiakou je Internet v dnešnej podobe. Pre jednoduchosť a praktickosť som poukázal len na tok dát vIPv4 sietiach, keďže tok dát v sieti Ipv6 je o niečo zložitejší a očakáva sa od čitateľa väčšia znalosťtémy.Anotácia:Článok opisuje spôsob šírenia a prenosu dát v sieti IPv4. Na začiatku nám predstavuje históriuInternetu a celkovo počítačových sietí ako takých. Neskor sa venuje statickému a dynamickémusmerovaniu a ich protokolom.
  3. 3. Kľúčové slová:Internet, ARPANET, spojovaná sieť, nespojovaná sieť, routing, forwarding, protokol, IPv4, paketyPoužitá literatúra:- internetové zdroje (2) Wikipédia: otvorená encyklopédia [online]. San Francisco, 23. 1. 2012 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/LSP Relevantnosť: - celosvetová encyklopédia používaná tak laikmi ako aj odborníkmi v danej oblasti - referencia na konkrétneho autora a na konkrétnu knihu týkajúcu sa danej oblasti - www stránka, ktorá sa nechová ako fórum - text bol editovaný a dopĺňaný o presnejšie informácie - garancia poskytovateľov www stránky o odstránení nepravdivých informácií v článku - stránka je formovaná ako encyklopédia-monografie DOSTÁLEK, Libor. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 3. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Computer Press, 2002, xiv, 542 s. ISBN 80-722-6675-6. Relevantnosť: - autori je odborník v danej téme - autor Libor Dostálek ma vysokoškolské vzdelanie na Karlovej univerzite v Prahe v informatickom obore -L. Dostálek je vedúcim Ústavu aplikovanej informatiky -o odbornosti svedčí aj jeho publikačná činnosť -titul autora RNDr.-odborný článok [1] DOSTÁLEK, Libor a Alena KABELOVÁ. Velký průvodce protokoly TCP/IP asystémem DNS. Automa: časopis pro automatizační techniku [online]. Praha: FCC Public, 2000,roč. 2000, č. 06 [cit. 2013-01-06]. ISSN 1210-9592. Dostupné z:http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=27768 Relevantnosť: - autor Dostálek L. Ako je spomínané vyššie je odborníkom v danej téme a v témach týkajúcich sa IT - A. Kabelová pracuje vyše 10 rokov v oblasti programového vybavenia - časopis je zameraný na automatizačné, regulačné a riadiace techniky v praxi - časopis sa radi medzi odborné časopisy - časopis ma históriu vyše 10 rokov

×