Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

հայաստանի պատմության թանգարան

103 views

Published on

հայաստանի պատմության թանգարան

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

հայաստանի պատմության թանգարան

  1. 1.  ՀայաստանիպատմությանթանգարանըհիմնադրվելէՀայաստա նիԱռաջինՀանրապետությանպառլամենտիօրենքով(N439,09. 09.1919թ.)։ԿոչվելէԱզգագրական- մարդաբանականթանգարան- գրադարան։ԱռաջինտնօրեննէրԵրվանդԼալայանը։Այցելուներ իհամարբացվելէ1921թ.օգոստոսի20- ին։Ժամանակիընթացքումկրելէանվանափոխություններ. Հայ աստանիպետականկենտրոնական(1922թ.) Կուլտուր- պատմական(1931թ.) Պատմական(1935թ.) Հայաստանիպա տմությանպետականթանգարան(1962թ.) Հայաստանիպատմ ությանթանգարան(2003թ.)ԹանգարանըկազմավորվելէԿովկա սիՀայոցազգագրականընկերության,ՆորՆախիջևանիՀայկակ անհնություններիթանգարանների,ԱնիիՀնադարանի,Վաղարշ ապատիՄատենադարանիհավաքածուներիհիմանվրա(15.289 առարկա)։
  2. 2.  1935թվականինՀԿԿԿենտկոմիհրամանովմա յրթանգարանիհավաքածուներիհիմանվրաս տեղծվեցինինքնուրույնթանգարաններ.գեղա րվեստականբաժնիհիմանվրա(ղեկավարՌու բենԴրամբյան)կազմակերպվեցՀՍԽՀԿերպա րվեստիթանգարանը(այժմյան`ԱզգայինՊատ կերասրահը),- հանձնվեց1660առարկագրականբաժնիհիմա նվրաձևավորվեցՀՍԽՀԳրականթանգարանը (այժմյան`Չարենցիանվանգրականությանևա րվեստիթանգարանը),- հանձնվեց301առարկաև1298ձեռագիր։
  3. 3.  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆԹԱՆԳԱՐԱՆ  ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՀայաստանիպատմությանթանգարանըհիմնադրվելէՀայաստանիԱռաջինՀանր ապետությանպառլամենտիօրենքով(N439,09.09.1919թ.)։ԿոչվելէԱզգագրական- մարդաբանականթանգարան- գրադարան։ԱռաջինտնօրեննէրԵրվանդԼալայանը։Այցելուներիհամարբացվելէ1921թ.օգոստոսի2 0- ին։Ժամանակիընթացքումկրելէանվանափոխություններ. Հայաստանիպետականկենտրոնական (1922թ.) Կուլտուր- պատմական(1931թ.) Պատմական(1935թ.) Հայաստանիպատմությանպետականթանգարան(1 962թ.) Հայաստանիպատմությանթանգարան(2003թ.)ԹանգարանըկազմավորվելէԿովկասիՀայ ոցազգագրականընկերության,ՆորՆախիջևանիՀայկականհնություններիթանգարանների,ԱնիիՀ նադարանի,ՎաղարշապատիՄատենադարանիհավաքածուներիհիմանվրա(15.289առարկա)։  1935թվականինՀԿԿԿենտկոմիհրամանովմայրթանգարանիհավաքածուներիհիմանվրաստեղծվե ցինինքնուրույնթանգարաններ.գեղարվեստականբաժնիհիմանվրա(ղեկավարՌուբենԴրամբյան) կազմակերպվեցՀՍԽՀԿերպարվեստիթանգարանը(այժմյան`ԱզգայինՊատկերասրահը),- հանձնվեց1660առարկագրականբաժնիհիմանվրաձևավորվեցՀՍԽՀԳրականթանգարանը(այժմյ ան`Չարենցիանվանգրականությանևարվեստիթանգարանը),- հանձնվեց301առարկաև1298ձեռագիր։  Թանգարանումպահպանումէշուրջ400000առարկայիցբաղկացածազգայինհավաքածուհետևյալբ աժիններով.հնագիտություն(հիմնականհավաքածուի35%,)ազգագրություն(8%),դրամագիտությո ւն(45%),վավերագրեր(12%)։ԹանգարանիհավաքածուներըհամալրվումենհիմնականումՀայաս տանիտարածքիհնավայրերիցհայտնաբերվածգտածոներով,գնումներով,նվիրատվություններով։ ԹանգարանըներկայացնումէՀայաստանիմշակույթիևպատմությանամբողջականպատկերընախ ապատմականժամանակներից՝մեկմիլիոնտարիառաջ,մինչևմերօրերը։ՑուցադրումէՀայկականլե ռնաշխարհումՀինԱրևելքիերկրների(Եգիպտոս,Միտանի,Խեթականթագավորություն,Ասորեստ ան,Իրան,Սելևկյանպետություն,Հռոմ,Բյուզանդիա)մշակութայինփոխառնչություններիհազվագյո ւտհետքերը։
  4. 4.  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆԹԱՆԳԱՐԱՆ  ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՀայաստանիպատմությանթանգարանըհիմնադրվելէՀայաստանիԱռաջինՀանրապետությանպ առլամենտիօրենքով(N439,09.09.1919թ.)։ԿոչվելէԱզգագրական-մարդաբանականթանգարան- գրադարան։ԱռաջինտնօրեննէրԵրվանդԼալայանը։Այցելուներիհամարբացվելէ1921թ.օգոստոսի20- ին։Ժամանակիընթացքումկրելէանվանափոխություններ. Հայաստանիպետականկենտրոնական(1922թ.) Կուլ տուր- պատմական(1931թ.) Պատմական(1935թ.) Հայաստանիպատմությանպետականթանգարան(1962թ.) Հայաստ անիպատմությանթանգարան(2003թ.)ԹանգարանըկազմավորվելէԿովկասիՀայոցազգագրականընկերության,Նո րՆախիջևանիՀայկականհնություններիթանգարանների,ԱնիիՀնադարանի,ՎաղարշապատիՄատենադարանիհ ավաքածուներիհիմանվրա(15.289առարկա)։  1935թվականինՀԿԿԿենտկոմիհրամանովմայրթանգարանիհավաքածուներիհիմանվրաստեղծվեցինինքնուրույն թանգարաններ.գեղարվեստականբաժնիհիմանվրա(ղեկավարՌուբենԴրամբյան)կազմակերպվեցՀՍԽՀԿերպարվ եստիթանգարանը(այժմյան`ԱզգայինՊատկերասրահը),- հանձնվեց1660առարկագրականբաժնիհիմանվրաձևավորվեցՀՍԽՀԳրականթանգարանը(այժմյան`Չարենցիանվ անգրականությանևարվեստիթանգարանը),-հանձնվեց301առարկաև1298ձեռագիր։  Թանգարանումպահպանումէշուրջ400000առարկայիցբաղկացածազգայինհավաքածուհետևյալբաժիններով.հնա գիտություն(հիմնականհավաքածուի35%,)ազգագրություն(8%),դրամագիտություն(45%),վավերագրեր(12%)։Թան գարանիհավաքածուներըհամալրվումենհիմնականումՀայաստանիտարածքիհնավայրերիցհայտնաբերվածգտա ծոներով,գնումներով,նվիրատվություններով։ԹանգարանըներկայացնումէՀայաստանիմշակույթիևպատմության ամբողջականպատկերընախապատմականժամանակներից՝մեկմիլիոնտարիառաջ,մինչևմերօրերը։Ցուցադրումէ ՀայկականլեռնաշխարհումՀինԱրևելքիերկրների(Եգիպտոս,Միտանի,Խեթականթագավորություն,Ասորեստան, Իրան,Սելևկյանպետություն,Հռոմ,Բյուզանդիա)մշակութայինփոխառնչություններիհազվագյուտհետքերը։  Ք.ա.III- IIհազարամյակներիբրոնզենմուշներիմեծաքանակևբացառիկհավաքածուի,որմտնումէհամաշխարհայինգլուխգոր ծոցներիգանձարանըՀինԱրևելքիհայկականհզորպետության՝Ուրարտուիպատմամշակութայինշքեղժառանգությ ան.բացառիկսեպագիրարձանագրություններ,բրոնզեարձանիկներ,որմնանկարներ,գունազարդխեցեղեն,քանդակ ազարդսպառազեն,ոսկյա,արծաթյա,ոսկրեեզակինմուշներ՝պեղվածԿարմիրԲլուրից,ԱրինԲերդից,Արգիշտիխինի լիիցՈւրարտուիԱրգիշտիIարքայի՝Երևանքաղաքիհիմնադրմանմասինթողածսեպագիրարձանագրության՝Ք.ա.78 2թ.Փոխադրամիջոցներիպատմությանհնագույնվկայությունների.Լճաշենիցպեղվածփայտյակառքերևնրանցբրոն զեմանրակերտեր՝Ք.ա.XV- XIVդդ.Հայկականդրամներիհարուստհավաքածուի՝բաղկացածԾոփքի,Արտաշեսյան,ԿյուրիկյանևԿիլիկիայիհայկ ականթագավորությունների,ինչպեսնաևտարբերժամանակաշրջաններումՀայաստանումգործողդրամահատար անների(Դվին,Անի,Երևանևայլն)օտարթողարկումներից
  5. 5.  Ցուցադրում է Հայաստանումհելլենիստականմշակույթիինքնատիպփոխակե րպմանբարձրարժեքնմուշներ՝քանդակ,ճարտարապետականմ անրամասեր,ոսկերչականիրեր,խեցեղեն՝պեղվածԳառնի,Արտ աշատ,ՕշականհնավայրերիցներկայացնումէՀայաստանիքրի ստոնեականմշակույթըIV- XVդդ.՝ճարտարապետական,քանդակագործական,խեցեգործա կանեզակիգտածոներ՝պեղվածԴվին,Անիքաղաքներից,Ամբերդ ամրոցիցիրականացնումէկոնսերվացմանևվերականգմանաշ խատանքներհրատարակելէ՝1948- իցիվեր,հայկականճարտարապետությանը,հնագիտությանը,ա զգագրությանը,հայոցպատմությանընվիրվածաշխատությունն եր,մատենաշարեր,հնագիտականպեղումներիզեկույցներ
  6. 6.  Նյութը պատրաստեց Մանասյան Կարինե 6-2 դասարան ԱՐՎԵՍՏ

×