Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kapsam Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri (Sirküler 2012/03)YENİ TTKLİMİTED ŞİRKETLER  1- YENI TTK’ya göre; limited şi...
alınacağı, bu sürenin birer yil olmak üzere en çok iki defa Gümrük ve TicaretBakanlığınca uzatılabileceği hüküm altına alı...
temsil etmek için ortaklardan en az bir kişinin müdür olarak seçilmesigerekmektedir. Birden fazla kişinin müdür olarak seç...
1- Ayırt etme gücüne sahip olması (Yaşının küçüklüğü yüzünden veyaakil hastalığı, akil zayi_ igi, sarhosluk ya da bunlara ...
1 Temmuz 2012 tarihi öncesinde, şirket sözleşmesiyle müdür olarakatanan veya genel kurul tarafından müdür olarak seçilen k...
14-  YENI TTK’ya göre; müdürler kurulu toplantıları elektronik   ortamda yapılabilecek midir?YENI TTK’ya göre, şirket ...
sonuna kadar notere yaptırılır. 6102 sayılı Yeni TTK uyarınca kapanışonayının tüm defterlere uygulanması söz konusuydu. An...
Ilk madde metni:MADDE 358-(1) İştirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay sahipleri şirketeborçlanamaz. Meğerki, borç, şirk...
iii) Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmışolan kooperatifler.iv) Sebebi ne olursa olsun aralık...
4- YENI TTK’ya göre, nakden taahhüt edilen sermayenin en az %25’inin şirketin tescili öncesinde bankaya yatırılması gerekm...
tanınan bu imkân YENI TTK ile halka açik olmayan anonim şirketlere detanınmıştır. Böylece, bu şirketlerin ortakları da dön...
en az bir üyenin de yerleşim yerinin Türkiye’de olması ve TürkiyeCumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.11- YENI TTK’y...
4. Anonim Şirket hissesinin satışının, “noterden yapılma mecburiyeti”   yoktur. Hamiline yazılı pay senedi varsa pay se...
devrine ilişkin hükümlere aykırı   cezasıyla cezalandırılır.   cezasıyla cezalandırılır.davrananlar,Defter tutma yükü...
vermeyenler veya eksik verenlerya da bu denetim elemanlarınıngörevlerini yapmalarınıengelleyenler, fiilleri daha ağırcezay...
hapis cezasıyla       cezasıyla cezalandırılırlar.                 cezalandırılır.İnternet sitesini ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kapsam denetim ve mali müşavirlik hizmetleri sirküler no 2012 03

1,167 views

Published on

Son Değişiklikler Sonrası Yeni Türk Ticaret Kanunu

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kapsam denetim ve mali müşavirlik hizmetleri sirküler no 2012 03

 1. 1. Kapsam Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri (Sirküler 2012/03)YENİ TTKLİMİTED ŞİRKETLER 1- YENI TTK’ya göre; limited şirketin kurulabilmesi için en az kaç kişigereklidir?Limited şirket, bir veya birden fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafındankurulabilecektir. ESKI TTK’ya göre, limited şirket kurulabilmesi için en az ikikurucunun olması gerekirken, YENI TTK ile bu sayı bire indirilmiştir. Bu birkişi, gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilecektir. Ancak, ortak sayısıESKI TTK’da olduğu gibi YENI TTK uyarınca da 50’den fazla olamayacaktır. 2- YENI TTK’ya göre; limited şirketin sermayesi asgari kaç Türk Lirasıolmalıdır?Limited şirketin sahip olması gereken asgari sermaye tutarı, ESKI TTK’da5.000 Türk Lirası iken YENI TTK’da bu tutar 10.000 Türk Lirasınaçıkarılmıştır. tutar, Bakanlar Kurulunca on kata kadar artırılabilecektir. 6335Sayılı Yeni TTK Kanunu uyarınca limited şirketlerde kuruluşta ve sermayeninartırılmasında, sermaye payı bedellerinin ödenmesinde sermayenin dörttebirinin kuruluş anında, kalan kısmının ise yirmi dört ayda ödenmesi imkânitanınmıştır. 3- YENI TTK’nin yürürlüğe girecegi 1 Temmuz 2012 tarihinde asgarisermayesi 10.000 TL’nin altinda olan limited şirketler bu sermayelerinihangi tarihe kadar artırmak zorundadırlar?6103 sayılı Kanun’un 20 nci maddesinde, limited şirketlerin, Türk TicaretKanununun yayımı tarihinden (14/2/2011 tarihinde yayımlanmıştır) itibarenyil içinde sermayelerini, 10.000 TL’ye yükseltecekleri, aksi hâlde bu süreninsonunda infisah etmiş sayılacakları, sermayenin Türk Ticaret Kanunundaöngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantınisabı aranmayacağı ve kararların toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile
 2. 2. alınacağı, bu sürenin birer yil olmak üzere en çok iki defa Gümrük ve TicaretBakanlığınca uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır.Yukarıda yer verilen hükümden hareketle, eğer şirketin esas sermayesi10.000 TL’nin altında ise bu durumdaki şirketlerin en geç 14 Şubat 2014tarihine kadar sermaye artırımına giderek sermayelerini en az 10.000 TL’ye 4- YENI TTK’ya göre; limited şirketler, şirket sözleşmelerinde sayılanisletme konuları dışında kalan ticari bir işlemi yapabilecekler midir?ESKI TTK’ya göre, limited şirketler şirket sözleşmelerinde sayılan isletmekonuları dışında kalan ticari bir işlemi yapamıyorlardı. Bu kurala “ultra vires”denilmekteydi ve bu kural nedeniyle de örneğin bir limited şirket isletmekonusu içinde otel isletmeciliği yoksa uygun şartlarda satışa çıkarılan biroteli isletmek üzere satın alamıyordu. Oteli satın alabilmek için ise genelkurul toplantısı yapmak ve şirket sözleşmesindeki isletme konularına otelisletmeciliğini de ekletmek durumunda kalıyordu. Bu süre içinde de otelinbir başkası tarafından satın alınmış olması durumunda karsısına çıkan bufırsattan anılan kural nedeniyle yararlanamamış oluyordu.YENI TTK, “ultra vires” diye adlandırılan bu kuralı kaldırmıştır. 1 Temmuz2012 tarihinden itibaren bir limitet şirket, şirket sözleşmesindeki isletmekonuları arasında örneğin otel işletmeciliği yer almasa bile satışa çıkarılanoteli alabilecektir.Ayrıca, YENI TTK ile limited şirketlerin sigortacılık yapamayacağınayönelik ESKI TTK’da yer alan yasak kaldırılmıştır. 5- YENI TTK’ya göre; şirketin yönetimi ve temsili için en az kaç kisimüdür olarak seçilebilecektir?ESKI TTK’ya göre, şirket sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamış ise ortaklarhep birlikte müdür sıfatıyla şirketi yönetmeye ve temsile yetkili kılınmışlardır.Yine, şirket sözleşmesiyle veya genel kurul kararıyla ortaklardan biri veyabirden fazlası müdür olarak seçilebilmektedir.YENI TTK ile şirket sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamış ise ortaklarınhep birlikte müdür sıfatıyla şirketi yönetmeye ve temsile yetkili kılınmışsayılacağına ilişkin düzenleme kaldırılmış ve müdür veya müdürlerin şirketsözleşmesiyle atanması veya genel kurul kararıyla seçilmeleri gerektiğihüküm altına alınmıştır.YENI TTK uyarınca da ESKI TTK’da olduğu gibi şirketi yönetmek ve
 3. 3. temsil etmek için ortaklardan en az bir kişinin müdür olarak seçilmesigerekmektedir. Birden fazla kişinin müdür olarak seçilmesi de mümkündür. 6- YENI TTK’ya göre; ortak olmayan kişiler, şirket sözleşmesiylemüdür olarak atanabilecek veya genel kurulca seçilebilecekler mi?ESKI TTK’da olduğu gibi YENI TTK uyarınca da ortak olmayan kişilerşirket sözleşmesiyle müdür olarak atanabilecek veya genel kurul tarafındanseçilebileceklerdir. 7- YENI TTK’ya göre; şirketin tüzel kişi ortakları müdür olarakseçilebilecekler mi?ESKI TTK’ya göre, ortak olan tüzel kişiler müdür seçilememekte, fakatbunların temsilcisi olan gerçek kişiler müdür seçilebilmekteydi.YENI TTK ile tüzel kisi ortakların müdür olarak seçilmelerine olanaktanınmıştır.Konuyu örneklemek gerekirse, ABC Insaat Limited Şirketi, DEF TurizmLimited Şirketi’nin ortağıdır. ABC İnşaat Limited Şirketi, DEF Turizm LimitedŞirketi’nin genel kurulu tarafından müdür olarak seçilebilecektir. Müdürseçilen ABC İnşaat Limited Şirketi, bu görevi yerine getirecek gerçek kişiyibelirleyecektir. 8- YENI TTK’ya göre; müdür olarak seçilecek kişilerin hangi şartlarıtaşımaları gereklidir?Gerek ESKI TTK’da gerekse de YENI TTK’da şirket sözleşmesiyle veya genelkurul tarafından bir veya daha fazla sayıda kişinin müdür olarak atanabileceğiveya görevlendirilebileceği belirtilmesine karşın, müdür olacak kişilerinsahip olmaları gereken ehliyet şartlarına yer verilmemiştir.YENI TTK’nin 1 inci maddesinde; Türk Ticaret Kanunu’nun 22/11/2001tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ayrılmaz parçası olduğuhüküm altına alınmıştır.4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, bir kişinin kendi fiilleriyle hakedinebilmesi ve borç altına girebilmesi için fiil ehliyetine sahip olmasışarttır.Bir kişinin fiil ehliyetine sahip olabilmesi için de;
 4. 4. 1- Ayırt etme gücüne sahip olması (Yaşının küçüklüğü yüzünden veyaakil hastalığı, akil zayi_ igi, sarhosluk ya da bunlara benzer sebeplerdenbiriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmaması),2- Ergin olması (18 yaşını doldurmuş olması veya evlenme ya damahkeme kararıyla ergin kılınmış olması),3- Kısıtlı olmaması, gerekmektedir.Aşağıdaki durumların varlığı halinde de Türk Medeni Kanunu’na göre,ergin olan bir kişinin ehliyeti kısıtlanmaktadır.1- Akil hastalığı veya akil zayi_ igi sebebiyle islerini göremeyen veyakorunmasıve bakimi için kendisine sürekli yardim gereken ya da başkalarınıngüvenliğinitehlikeye sokan her ergin kısıtlanır.2- Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yasamatarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesinidarlik veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlıkorunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehditeden her ergin kısıtlanır.3- Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûmolan her ergin kısıtlanır.4- Yaslılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle islerinigerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir.Yukarıda yer verilen açıklamalardan hareketle, müdür olarak seçilecekkişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. 9- YENI TTK’ya göre; müdürlerden en az birinin yerleşim yerininTürkiye’de bulunması zorunlu mudur?YENI TTK’ya göre, şirket müdürlerinden en az birinin yerleşim yerininTürkiye’de bulunması şartı son yapılan düzenlemelerle birlikte kaldırılmıştır. 10- YENI TTK’ya göre; şirket müdürleri kaç yıl görev yapmak üzereseçilebileceklerdir?Gerek ESKI TTK’da gerekse de YENI TTK’da müdürlerin hangi süreyle görevyapacaklarına yönelik bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu durumda; şirketmüdürleri, genel kurulca belirlenen süre kadar görev yapabileceklerdir. Busüre bir yıl olabileceği gibi 5 yil, 10 yıl seklinde de belirlenebilecektir. 11- YENI TTK yürürlüğe girdiğinde şirket sözleşmesiyle atanan veyagenel kurul kararıyla seçilen müdür veya müdürler görevlerine devamedebilecekler mi?
 5. 5. 1 Temmuz 2012 tarihi öncesinde, şirket sözleşmesiyle müdür olarakatanan veya genel kurul tarafından müdür olarak seçilen kişilerin görevleridevam edecektir.Konuyu örneklemek gerekirse, 30 Haziran 2012 tarihinde tescil edilerektüzel kişilik kazanan ABC İnşaat Limited Şirketi’nin müdürlüğüne 10 yilsüreyle görev yapmak üzere şirket ortaklarından Bay (A) atanmıştır. Bay(A)’nin görevi, 1 Temmuz 2012 tarihinden sonra da devam edecek ve bugörevini genel kurul tarafından değiştirilmemiş ise 10 yil süreyle yerinegetirecek ve bu sürenin sonunda tekrar seçilebilecektir. Bay (A)’nin, genelkurul kararıyla müdür olarak seçilmiş olması halinde de durumdeğişmeyecektir. 12- YENI TTK’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüm ortakların hepbirlikte müdür sıfatıyla şirket islerini idare ve şirketi temsil ettiği limitedşirketlerde durum ne olacaktır?ESKI TTK’ya göre, müdür atanmadan da tüm ortakların hep birlikte müdürsıfatıyla şirket islerini idare ve şirketi temsil etme hakları bulunmaktaydı.Ancak, YENI TTK bu sistemi değiştirmiş ve müdür veya müdürlerin ya şirketsözleşmesiyle ya da genel kurul tarafından atanması şartını getirmiştir. Eğer,ESKI TTK uyarınca tüm ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket isleriniidare ve şirketi temsil ediyorlarsa, bu durumda en geç 1 Ekim 2013 tarihinekadar şirket genel kurulunca müdür veya müdürlerin seçilmesigerekmektedir. 13- YENI TTK’ya göre; müdürler birden fazla ise kararlar hangiçoğunluğun sağlanmasıyla alınabilecektir?YENI TTK’ya göre, müdürler birden fazlaysa bunlardan biri genel kurultarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanacaktır. Birden fazlamüdürün varlığı halinde, kararlar çoğunlukla alınacak, eşitlik halinde isebaşkanın oyu üstün sayılacaktır.Konuyu örneklemek gerekirse; müdürler kurulu iki kişiden oluşuyorsa,karar alınabilmesi için 2 kişinin ayni yönde oy vermesi gerekir. Eşitlik halindemüdürler kurulu başkanının oyu üstün tutulduğundan karar müdürlerkurulu başkanının oyu istikametinde alınacaktır. Müdürler kurulu üç kisi iseen az 2 kişinin ayni yöndeki oyuyla karar alınacaktır.
 6. 6. 14- YENI TTK’ya göre; müdürler kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilecek midir?YENI TTK’ya göre, şirket sözleşmesinde düzenlenmiş olması şartıylamüdürler kurulu toplantıları, tüm müdürlerin elektronik ortamdankatılımıyla yapılabileceği gibi, bazı müdürlerin fiziken mevcut bulunduklarıbir toplantıya diğer müdürlerin elektronik ortamdan katilmalariyla dayapılabilecektir.Konuyu örneklemek gerekirse; şirket müdürler kurulu Bay (A) ve Bayan(B)’den oluşmaktadır. Şirketin merkezi Ankara’da bulunmaktadır. Şirketislerini takip için Bay (A) Muğla’da, Bayan (B)’de İstanbul’dadır. Müdürlerkurulunun acil olarak karar alması gerekmektedir. Bu durumda, Bay (A) ileBayan (B) elektronik ortamda Ankara’ya gelmeden Muğla’dan ve Istanbul’dantoplantıya katılıp karar alabileceklerdir. 15- YENI TTK’ya göre; limited şirketlerin internet sitesi kurmalarızorunlu mudur?Yeni TTK uyarınca denetime tabi şirketler internet sitesi oluşturmaklayükümlüdür. Bu itibarla eğer şirket denetime tabi bir şirket ise internet sitesiadresinin ticari mektuplarında ve ticari defterlerinde yapılan kayıtlarındayandığı belgelerde bulunması gerekmektedir. 16- Ticari defterlerTicari defterlerin Türkiye Muhasebe Standartlari’göre tutulacağına ilişkinyükümlülük kaldırılmıştır. Tacirler defterlerini Vergi Usul Kanunu hükümleriuyarınca tutmaya devam edeceklerdir. Ancak 6335 sayılı Yeni TTK DeğişiklikKanunu uyarınca şirketler 01.01.2013 tarihinde veya özel hesap dönemidolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için münferit vekonsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe veDenetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye MuhasebeStandartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine vebunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymak ve bunları uygulamakzorundadır. Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ilepay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakeredefterinin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan öncenoter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılışonayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın
 7. 7. sonuna kadar notere yaptırılır. 6102 sayılı Yeni TTK uyarınca kapanışonayının tüm defterlere uygulanması söz konusuydu. Ancak yapılan değişiklikile sadece yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri ilesınırlandırılmıştır. Söz konusu defterlerin kapanış onayı, izleyenfaaliyet döneminin üçüncü ayinin sonuna kadar notere yaptırılır. Yukarıdabelirtildiği üzere, Yeni TTK ile şirket pay ve karar defteri ticari defterlerarasında sayılmıştır. Ancak, Yeni TTK uyarınca pay defteri ile genel kurultoplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyenfaaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devamedilebilir. Yeni TTK ile defterlerin elektronik ortamda tutulması mümkünolabilecektir. 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ticari defterlerinelektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiyedefteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayıaranmayacaktır. Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerinaçılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayınınnoter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramakzorundadır. Ayrıca, internet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilipşirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı birdefterde tutulmasına ilişkin yükümlülük kaldırılmıştır. Bu itibarla, internetsitesi defteri tutulmayacaktır. Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulanticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ileaçılış ve kapanış onaylarının sekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veMaliye Bakanlığınca müştereken çıkarılacak tebliğle belirlenecektir. 17- Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı Esnetildi6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu’nun 15 maddesi ile 6102 sayılıKanunun Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı başlıklı 358 incimaddesinde yapılan değişikle, borçlanma yasağı yumuşatılmış ancakkaldırılmamıştır. Maddede yapılan değişiklikle, pay sahiplerinin vadesi gelmişsermaye taahhüdü borcu bulunmaması ve şirketin kârlılık durumuna göre(sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe veşirketin serbest yedek akçelerle birlikte kari geçmiş yıl zararlarınıkarşılayacak düzeyde olmadıkça), acil kaynak ihtiyaçlarını, şirketvarlıklarından karşılayabilmesi mümkün hale getirilmiştir. Diğer taraftan,anılan madde hükmüne aykırı olarak pay sahiplerine borç verenler, üç yüzgünden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacaktır. Bunun yanisıra ortaklara ve yönetim kurulu üyelerine 5237 sayılı Türk CezaKanunu’nda düzenlenen güveni kötüye kullanma veya bu şekilde gerçeklesenborçlanma sonucunda şirketin iflasi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndadüzenlenen hileli ifl as suçu nedeniyle dava açılabilecektir
 8. 8. Ilk madde metni:MADDE 358-(1) İştirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay sahipleri şirketeborçlanamaz. Meğerki, borç, şirketle, şirketin isletme konusu ve paysahibinin isletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş olsunve emsalleriyle ayni veya benzer şartlara tabi tutulsun.Değişiklik sonrası madde metni:MADDE 358 – (1) Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmişborçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârıgeçmiş yil zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.” 18- Limited Şirketlerde Kar Payı Avansı Dağıtmak Mümkün müdür?6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile değişik Yeni TTK 644. Maddesiuyarınca limited şirket ortaklarına da anonim şirket ortaklarında olduğugibi kâr payı avansı alma hakki tanınmıştır. 19- Şirket Yöneticilerine Yönelik Bilgilerin Her Türlü Belgede Yer Alması ZorunluluğuTescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklıbir şekilde yazılacaktır.Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticaridefterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası,ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturmayükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi degösterilecektir. 20- Gayrifaal şirketlerin tasfiyesine ilişkin düzenleme6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ikiyıl içinde aşağıdaki hâlleri tespit edilen ya da bildirilen anonim ve limitedşirketler ile kooperatiflerin tasfi yeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarınınsilinmesi, ilgili kanunlardaki tasfi ye usulüne uyulmaksızın aşağıdakibelirtildiği şekilde yapılacaktır.i) Sermayelerini anılan yürürlükteki mevzuat ile öngörülen tutarlaraçıkarmamış anonim şirketler ile limited şirketler.ii) Yeni TTK’ nin yürürlük tarihinden önce veya yürürlük tarihinden itibareniki yil içinde münfesih olan anonim ve limited şirketler.
 9. 9. iii) Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmışolan kooperatifler.iv) Sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurultoplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler.v) Yeni TTK’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanılmışancak genel kurulun toplanamaması nedeniyle ara bilançoları veya son vekati bilançosu genel kurula tevdi edilemediği için ticaret sicilinden terkinişlemi yapılamayan şirket ve kooperatifler. Yukarıda belirtilen kapsamındaki şirket ve kooperatifler; ilgili ticaret sicilimüdürlüğünce resen veya herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş tarafındankanıtlarıyla birlikte yapilacak bildirimleri de kapsayacak şekilde, ticaret sicilikayıtları üzerinden yapılacak incelemeyle tespit edilecektir. Madde hükmükapsamdaki şirketler ile ilgili olarak tasfiyenin altı ay içinde sonuçlandırılacağıöngörülmüştür.ANONİM ŞİRKETLER1- YENI TTK’ya göre; anonim şirketler en az kaç kişi tarafındankurulabilecektir?YENI TTK’ya göre; anonim şirketler, bir veya birden fazla gerçek ya datüzel kişi tarafından kurulabilecektir. Böylece, anonim şirketlerin en az beşkişi tarafından kurulabilmesine ilişkin ESKI TTK hükmü kaldırılmış ve anonimşirketlerin bir kişiyle de kurulabilmelerine olanak tanınmıştır. Bu bir kişi,gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilecektir.2- YENI TTK’ya göre; anonim şirketin sermayesi asgari kaç Türk Lirasiolmalıdır?Anonim şirketin sahip olması gereken asgari sermaye tutarı, ESKI TTK’daolduğu gibi YENI TTK’da da 50.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar,Bakanlar Kurulu kararıyla artırılabilecektir.3- YENI TTK’ya göre; anonim şirket hangi tarihte kurulmus sayilacak,hangi tarihte tüzel kisilik kazanacaktir?Anonim şirket, kurucuların esas sözleşmedeki imzalarının noterceonaylandığı tarihte kurulmuş sayılacaktır. Ancak, kurulan şirketin haklarıelde edebilmesi ve borçları üstlenebilmesi için tüzel kişilik kazanmasıgerekmektedir. Şirket, ticaret siciline tescil edildiği tarihte tüzel kişilikkazanacaktır.
 10. 10. 4- YENI TTK’ya göre, nakden taahhüt edilen sermayenin en az %25’inin şirketin tescili öncesinde bankaya yatırılması gerekmektedir.Sermayenin ödenmeyen % 75’lik kısmı hangi sürede şirkete ödenmekdurumundadır?YENI TTK’ya göre, % 75’lik kısmın, şirketin tescilini izleyen 24 ay içerisindeödenmesi gereklidir. Örneğin, şirketin sermayesi 500.000 TL olarakbelirlenmiş ve bu tutarın % 25’ine tekabül eden 125.000 TL’si şirketin tesciliöncesinde şirket adına bankaya yatırılmıştır. Şirket 1/8/2012 tarihinde tesciledilmiştir. Bu durumda, 375.000 TL tutarındaki sermayenin en geç 1/8/2014tarihine kadar taahhüt edenler tarafından şirkete ödenmesi gerekir.5- YENI TTK’ya göre; anonim şirketler, esas sözleşmelerinde sayılanisletme konuları dışında kalan ticari bir işlemi yapabilecekler midir?ESKI TTK’ya göre, anonim şirketler esas sözleşmelerinde sayılan isletmekonuları dışında kalan ticari bir işlemi yapamıyorlardı. Bu kurala “ultra vires”denilmekteydi ve bu kural nedeniyle de örneğin bir anonim şirket isletmekonusu içinde otel isletmeciliği yoksa uygun şartlarda satışa çıkarılan biroteli isletmek üzere satın alamıyordu. Oteli satın alabilmek için ise genelkurul toplantısı yapmak ve esas sözleşmesindeki isletme konularına otelisletmeciliğini de ekletmek durumunda kalıyordu. Bu süre içinde de otelinbir başkası tarafından satın alınmış olması durumunda karsısına çıkan bufırsattan anılan kural nedeniyle yararlanamamış oluyordu.YENI TTK, “ultra vires” diye adlandırılan bu kuralı kaldırmıştır. 1 Temmuz2012 tarihinden itibaren bir anonim şirket, esas sözleşmesindeki isletmekonuları arasında örneğin otel isletmeciliği yer almasa bile satışa çıkarılanoteli alabilecektir.6- YENI TTK’ya göre; halka açik olmayan anonim şirketlerde deortaklara kâr payı avansı ödenebilecek mi?ESKI TTK’ya göre, ortaklara kâr dağıtımı yapılabilmesi için, şirketin dönemsonunda kâr etmiş olması, Kanun gereği ayrılması gereken yedek akçelerinayrılmış olması ve bu konuda da genel kurulca karar alınması gerekiyordu.Bu kurala, halka açık anonim şirketler için Sermaye Piyasası Kanunu ileistisna getirilmiş ve dönem sonunda dağıtılacak kâra mahsuben üçer aylıkdönemler halinde oluşan kârların avans olarak ortaklara dağıtılabilmesineolanak tanınmıştır.Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca sadece halka açık anonim şirketlere
 11. 11. tanınan bu imkân YENI TTK ile halka açik olmayan anonim şirketlere detanınmıştır. Böylece, bu şirketlerin ortakları da dönem sonunda oluşacakkârdan paylarına düşecek tutarları, dönem sonunu beklemeden avansolarak alabileceklerdir. Kâr payı avansı ödenmesine ilişkin esaslar Gümrük veTicaret Bakanlığı’nca çıkarılacak bir tebliğle düzenlenecektir.Kâr payı avansı ödenmesine yönelik uygulamayla esasen borçlanmayasağına istisna getirilmiştir. Çünkü, dönem içindeki faaliyetleri kârlı olanşirketler, ortaklarına dönem sonunu beklemeksizin paylarına düşecek olankâr payının bir kısmını bölümler halinde avans olarak verebileceklerdir. Buavans tutarı aslında ortaklara verilen bir borçtur. Avans tutarının, dönemsonunda oluşan ve dağıtılabilir kârdan fazla olması halinde ise fazlaya ilişkintutarların, ortaklar tarafından şirkete iadesi gerekecektir.7- YENI TTK’ya göre; yönetim kurulu en az kaç kişiden oluşacaktır?ESKI TTK’ya göre yönetim kurulunun en az üç kişiden oluşması gerekirken,YENI TTK ile bu sayı bire indirilmiştir. Dolayısıyla, 1 Temmuz 2012 tarihindenitibaren yönetim kurulu bir kişiden oluşabileceği gibi daha fazla sayıdakikişiden de meydana gelebilecektir.8- YENI TTK’ya göre; pay sahibi (ortak) olmayan gerçek kişiler,yönetim kurulu üyeliğine seçilebilecekler mi?ESKI TTK’ya göre, ortak olmayan kişiler yönetim kurulu üyeliğineseçilebilmekte ancak bu kişilerin göreve başlayabilmeleri için şirkete ortakolmaları gerekmekteydi.YENI TTK ile şirket ortağı olmayan kişiler yönetim kurulu üyesi olarakseçilebilecek ve bu görevlerine de ortak olma şartını yerine getirmedenbaşlayabileceklerdir.9- YENI TTK’ ya göre; yönetim kurulu üyeliğine seçilecek kişilerinyüksek örgenim görmüş olmaları zorunlu mudur?Yapılan son düzenlemelerle birlikte yönetim kurulu üyelerinin en az dörttebirinin yükseköğrenim görmüş olması gibi bir bu zorunluluk aranmayacaktır.10- YENI TTK’ya göre; yönetim kurulu bir kişiden oluşuyorsa bu kişininTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunlu mudur?YENI TTK’ ya göre, yönetim kurulu bir kişiden oluşuyorsa bu kişininyerleşme yerinin Türkiye’de olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasışarttır. Eğer yönetim kurulu birden fazla kişiden oluşuyor ise temsile yetkili
 12. 12. en az bir üyenin de yerleşim yerinin Türkiye’de olması ve TürkiyeCumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.11- YENI TTK’ya göre; yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamdayapılabilecek mi?YENI TTK’ ya göre, esas sözleşmede düzenlenmiş olmak kaydıyla, yönetimkurulu toplantıları tüm üyelerin bu toplantıya elektronik ortamda katılmalarıveya bazı üyelerin fiziken mevcut oldukları toplantılara diğer üyelerinelektronik ortamda katılımıyla da icra edilebilecektir. Böylece, yönetimkurulu üyeleri fiziki olarak bir araya gelmeden de toplantı yapıp kararalabileceklerdir. Bu toplantılarda alınan kararların geçerli olabilmesi için de27.soruda yer verilen çoğunlukların sağlanması gerekmektedir.12- YENI TTK’ ya göre; yönetim kurulu üyeleri toplantılara vekilaracılığıyla katılabilecekler mi, toplantılarda birbirlerini temsilen oykullanabilecekler mi?ESKI TTK’da olduğu gibi YENI TTK’ya göre de yönetim kurulu üyeleribirbirlerini temsilen toplantılarda oy kullanamayacaklar ve toplantılarada vekil aracılığıyla katılamayacaklardır. Bir başka deyişle, yönetim kuruluüyelerinin gerek fiziki gerekse de elektronik ortamda yapılacak toplantılarabizzat katılmaları ve oylarını da bizzat kullanmaları gerekmektedir.YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KARŞILAŞTIRMASI 1. Her ikisi de tek kişi ile kurulabiliyor 2. Anonim şirketlerde Yönetim kurulu üyesi olmayan ortağın, şirketten tahsil edilemeyen vergi ve SSK (4/a) primi borçlarından “1 kuruş dahi” sorumluluğu yok Limited şirketlerde ise ortaklar şirketin vergi ve SSK (4/a) primi borçlarının, şirketten ve müdürden tahsil edilemeyen kısmından “tüm malvarlığıyla” sorumlu. 3. Anonim şirketlerde şirket pay senedinin, iki yıl geçtikten sonra satılmasından “doğan kazanç tutarı” (örneğin 10 milyon lira) gelir vergisine tabi değil. Limited Şirket hissesi ise 5 yıl hatta 15 yıl sonra dahi satıldığında, elde edilen kazanç, (örneğin 10 milyon lira) “değer artışı kazancı” olarak, gelir vergisine tabi.
 13. 13. 4. Anonim Şirket hissesinin satışının, “noterden yapılma mecburiyeti” yoktur. Hamiline yazılı pay senedi varsa pay senedinin teslimi yeterlidir. Ticaret sicilinde tescil mecburiyeti de yok Limited şirketlerde ise Şirket hissesi satışının “noterden yapılma mecburiyeti” var. Ayrıca “genel kurul onayı” gerekiyor. Pay devri onayının, Ticaret Siciline tescili gerekiyor. 5. Anonim şirketlerde halka açılma olanağı var. Limited Şirketlerin ise Halka açılma olanağı yok. 6 . Anonim şirket sözleşmesi, esas sermayesinin “yarısını” temsil edenortakların kararıyla değişebiliyor (Md. 421). Limited Şirket sözleşmesi, iseesas sermayenin “üçte ikisini” temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir(Md. 589). 6. Diğer taraftan Anonim Şirketlerde her yıl Genel Kurul yapma zorunluluğu 7. Anonim şirketlerde ortağın şirkete verdiği borcun diğer borçlardan bir farkı olmayıp ortak tarafından istendiği anda çekilebilir. Ancak limited şirketlerde ortak özkaynak yetersizliği nedeniyle şirkete zorunlu nedenlerle bir borç vermişse bu alacağını şirketin diğer bütün borçlarının tasfiyesinden sonra çekebilecektir. 8. Lİmited şirketlere de her yıl genel kurul yapılması zorunluluğu getirildi. Ancak hükümet komseri anonim şirketlerde olduğu gibi zorunlu olmayacak.Cezai İşlemlerCeza Gerektiren Fiil Yeni Ceza (Son Hali) Eski CezaTescil ve kayıt için gerçeğe İkibin Türk Lirası idari Üç aydan iki yıla kadaraykırı beyanda bulunanlar, para cezasıyla hapis veya adli para cezalandırılır. cezasıyla cezalandırılır.Ticaret unvanının; İkibin Türk Lirası idari Üç aydan iki yıla kadarkullanılmasına, tesciline, şekline para cezasıyla hapis veya adli parave şubelerce kullanılmasına cezalandırılır cezasıyla cezalandırılır.ilişkin hükümleri ihlal edenler,Ticaret unvanına yapılacak Üç aydan iki yıla kadar Üç aydan iki yıla kadareklere ve ticaret unvanının hapis veya adli para hapis veya adli para
 14. 14. devrine ilişkin hükümlere aykırı cezasıyla cezalandırılır. cezasıyla cezalandırılır.davrananlar,Defter tutma yükümlülüğünü Dörtbin Türk Lirası idari İkiyüz günden azyerine getirmeyenlere, para cezasıyla olmamak üzere adli para cezalandırılır. cezasıyla cezalandırılırlar.Belgelerin kopyasını Dörtbin Türk Lirası idari İkiyüz günden azsağlamayanlar, para cezasıyla olmamak üzere adli para cezalandırılır. cezasıyla cezalandırılırlar.Defterlerin açılış ve kapanış Dörtbin Türk Lirası idari İkiyüz günden azonaylarının yaptırmayanlar, para cezasıyla olmamak üzere adli para cezalandırılır. cezasıyla cezalandırılırlar.Defterleri 6102 Sayılı Kanun’a Dörtbin Türk Lirası idari İkiyüz günden azuygun tutmayanlar, para cezasıyla olmamak üzere adli para cezalandırılır. cezasıyla cezalandırılırlar.Usule aykırı envanter çıkaranlar, Dörtbin Türk Lirası idari İkiyüz günden az para cezasıyla olmamak üzere adli para cezalandırılır. cezasıyla cezalandırılırlar.Görüntü ve veri taşıyıcılara Dörtbin Türk Lirası idari İkiyüz günden azaktarılmış belgeleri ibraz para cezasıyla olmamak üzere adli paraetmeyenler, cezalandırılır. cezasıyla cezalandırılırlar.Gerçek ve tüzel kişiler münferit Dörtbin Türk Lirası idari Yüz günden üçyüz güneve konsolide finansal tablolarını para cezasıyla kadar adli para cezasıyladüzenlerken, Kamu Gözetimi, cezalandırılırlar. cezalandırılırlar.Muhasebe ve DenetimStandartları Kurumu tarafındanyayımlanan, Türkiye MuhasebeStandartlarına, kavramsalçerçevede yer alan muhasebeilkelerine ve bunların ayrılmazparçası olan yorumlarauymamaları durumunda,Bağlı şirket yönetim kurulunun, İkiyüz günden az İki yıla kadar hapis ve adlifaaliyet yılının ilk üç ayı içinde, olmamak üzere adli para para cezasıylaşirketin hakim ve bağlı cezasıyla cezalandırılır. cezalandırılırlar.şirketlerle ilişkileri hakkındarapor düzenleme yükümlülüğünüyerine getirmemesi durumundaHakim şirket tarafından talep İkiyüz günden az İki yıla kadar hapis ve adliedilmesine karşın bağlı şirketin olmamak üzere adli para para cezasıylarapor hazırlama yükümlülüğünü cezasıyla cezalandırılır. cezalandırılırlar.ihlal eden ve şirket hakkındabilgi vermekten kaçınan kişilerDefter, kayıt ve belgeler ile Üçyüz günden az Üç aydan iki yıla kadarbunlara ilişkin bilgileri, Gümrük olmamak üzere adli para hapis cezasıylave Ticaret Bakanlığınca cezasıyla cezalandırılır. cezalandırılır.denetime yetkili olanlarcaistenmesine rağmen
 15. 15. vermeyenler veya eksik verenlerya da bu denetim elemanlarınıngörevlerini yapmalarınıengelleyenler, fiilleri daha ağırcezayı gerektiren başka bir suçoluşturmadığı taktirdeAykırı beyanda bulunan Üçyüz günden az Üçyüz günden azkurucular, olmamak üzere adli para olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. cezasıyla cezalandırılırlar.Pay sahiplerine, Kanun Üçyüz günden az Üçyüz günden azhükümlerine aykırı borç olmamak üzere adli para olmamak üzere adli paraverenler, cezasıyla cezalandırılır. cezasıyla cezalandırılır.Pay sahibi olmayan yönetim Üçyüz günden az Üçyüz günden azkurulu üyeleri ile yönetim kurulu olmamak üzere adli para olmamak üzere adli paraüyelerinin pay sahibi olmayan cezasıyla cezalandırılır. cezasıyla cezalandırılır.yakınlarının şirkete nakitborçlanamayacağı veya bukişiler için şirketin kefalet,garanti ve teminat vermemesi,sorumluluk yüklenememesi,bunların borçlarını devralmamasıhükmüne aykırı hareketedenlereTicari defterlerin mevcut Üçyüz günden azolmaması veya hiçbir kayıt olmamak üzere adli paraiçermemesi yahut bu Kanuna cezasıyla cezalandırılır. -uygun saklanmaması hâllerinde,sorumlularBelgeleri sahte olarak Bir yıldan üç yıla kadar Bir yıldan üç yıla kadardüzenleyenler ile ticari defterlere hapis cezasıyla hapis cezasıylakasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt cezalandırılır. cezalandırılırlar.yapanlarSır saklama yükümüne aykırı Türk Ceza Kanununun Türk Ceza Kanunununhareket edenler 239 uncu maddesi 239 uncu maddesi hükümlerine göre hükümlerine göre cezalandırılır. cezalandırılır.Sermaye hakkında yanlış Üç aydan iki yıla kadar Üç aydan iki yıla kadarbeyanlar verilmesi hapis veya adli para hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. cezasıyla cezalandırılırlar.Ayni sermayenin veya Doksan günden az Üç aydan iki yıla kadardevralınacak işletme ile ayınların olmamak üzere adli para hapis cezasıyladeğerlemesinde emsaline oranla cezasıyla cezalandırılır. cezalandırılırlar.yüksek fiyat biçenler, işletme veaynın niteliğini veya durumunufarklı gösterenler ya da başkabir şekilde yolsuzluk yapanlar,Halktan izinsiz para toplamak Altı aydan iki yıla kadar Altı aya kadar hapis
 16. 16. hapis cezasıyla cezasıyla cezalandırılırlar. cezalandırılır.İnternet sitesini oluşturmayan Yüz günden üçyüz güne Altı aya kadar hapis veşirketlerin yönetim organı kadar adli para cezasıyla yüz günden üçyüz güneüyeleri, cezalandırılır. kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

×