Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Poramate Minsiri(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

แนวคิดการจัดตั้ง คชอ.ภาคประชาชน โดย www.thaiflood.com

 1. “คชอ.ภาคประชาชน” ร่างแนวคิดเพื่อการหารือการก่อตั้ง Concept: Poramate Minsiri Content: Inthira Vittayasomboon Photo by “THE CUT@Pantipwww.thaiflood.com
 2. สถานการณ์อุทกภัย • เกิดขึ้นในหลายจังหวัด • มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและผู้ประสบภัยเป็นจานวน มาก Photo by “THE CUT@Pantip
 3. แต่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ผู้ประสบภัยในห้วงเวลาที่ผ่านมานั้น ต้องยอมรับว่า ความช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อนกลับจากัดอยู่ในวง แคบ รวมทั้งเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่เท่า ทันต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนที่ ลุกลามและขยายกินพื้นที่มากขึ้น
 4. สถานการณ์อุทกภัย กลายเป็นปัญหาเร่งด่วนใน สังคมไทย Photo by “THE CUT@Pantip
 5. Photo by “THE CUT
 6. จากวงเล็กๆ คนไม่กี่คน ก็ขยายวงกว้าง มีผู้คนอาสาเข้ามาร่วมกระบวนการมากขึ้น Photo by “THE CUT@Pantip
 7. เกิดการรวมผู้คนที่มีศักยภาพที่ หลากหลายแต่มี จิตใจเดียวกัน คือ ต้องการเข้ามาช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ของพี่น้องผู้ประสบภัย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
 8. เกิดเป็นกระบวนการช่วยเหลือรอบด้าน ตั้งแต่การรับ บริจาค แพ็คสิ่งของบรรเทาทุกข์ การสื่อสารแจ้งข่าวสาร/ เตือนภัย เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล* และอาสาสมัครแนว หน้าที่ลงไปช่วยเหลือยังพื้นที่ประสบภัยอย่างทุลุทะลวง และไม่ย่อท้อ www.thaiflood.com
 9. การรวมตัวเล็กๆจากผู้คนที่มีจิตอาสาขยับขยายกลายเป็น “เครือข่ายทางสังคมที่ทรงพลัง” จนทาให้มองเห็นได้ว่าแท้จริงนั้นพลังในการจัดการกับ ปัญหา หรือพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสังคมก็ ตามแต่ ล้วนเกิดจากหนึ่งสมอง สองมือ และหัวจิตหัวใจ เดียวกันของผู้คนในสังคม ทั้งสิ้น
 10. ที่แม้ว่าในเวลาต่อมา รัฐบาลได้จัดตั้ง คณะกรรมการอานวยการ กากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) ขึ้นอย่างเป็นทางการ และได้เปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนงานแล้วก็ตาม แต่เครือข่ายทางสังคมดังกล่าวนี้ ก็ยังคงขับเคลื่อนงานการช่วยเหลืออย่างไม่ลดละ จนเกิดรูปธรรมการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 11. จึงเป็นที่มาของการพัฒนายกระดับเครือข่ายทางสังคมนี้ขึ้นเป็น คณะทางานติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ คชอ.ภาคประชาชน บริหารจัดการโดยประชาชน เพื่อประชาชน Photo by “THE CUT@Pan
 12. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการ ร่วมกาหนด ร่วมออกแบบ ร่วมคิด ร่วมกันช่วยเหลือ หากห้วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทย ของเรานั้นต้องเผชิญกับ วิกฤติความแตกแยก แบ่งฝ่าย วิกฤติครั้งนี้อาจจะเป็นนิมิตรที่ ดีที่เราจะร่วมกันพลิกฟื้นบ้านของเราให้กลับมาสมาน ปรองดองกันอีกครั้ง
 13. เพราะสุดท้ายแล้วคนไทยก็ไม่เคยทิ้งกัน น้าใจที่มอบให้ กันนั้นมีมากมาย ...พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส และ คชอ.ภาคประชาชน จะเป็นรูปธรรมของกระบวนการจัดการ และการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนอย่างแท้จริง
Advertisement