Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ถ้าเขื่อนในจังหวัดกาญจบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น

1,313 views

Published on

  • Be the first to comment

ถ้าเขื่อนในจังหวัดกาญจบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น

  1. 1. บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น ่ ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตก จะมีอะไรเกิดขึ้น นายสิทธิชัย โควสุรัตน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ไดชี้แจงใหนักทองเที่ยวมีความสบายใจหายหวง โดยแจงใหทราบวาถาแผนดินไหว แลวมีผลกระทบทําใหเขื่อนศรีนครินทรแตก ปริมาณน้ําที่อยูในเขื่อน จะตองใชเวลาเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆประมาณ 5 ชั่วโมง นักทองเที่ยวที่มไดอยูบริเวณใตเขื่อนโดยตรง หรือ ประชาชนทีมิไดอยู ิ ่บริเวณใตเขื่อนโดยตรง ยังสามารถหลบหนี และขนทรัพยสนหนีเอาชีวิต และสิ่งของตางๆ ได ิทันเวลา นายสิทธิชัยฯ กลาวตอไปวา มีผพูดถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากมีขาว ูเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวในหลายแหงของโลก และอาจเกิดแผนดินไหวที่อาจมีผลกระทบมาถึงเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น นายสิทธิชัยฯ จึงมาตรวจเขื่อนศรีนครินทรครั้งนี้ใหมีหนา 1 จาก 7 มงคล กริชติทายาวุธ
  2. 2. บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น ่ความแนใจ (ตุลาคม 2551) เนืองจากมีประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกลเคียง ่วิตกกังวลวา หากเกิดแผนดินไหวอาจสงผลกระทบตอผูที่อยูในแนวลุมน้ําของจังหวัดกาญจนบุรีได เพราะจังหวัดกาญจนบุรีเปนที่ตงของ เขื่อนกักเก็บน้ําขนาดใหญ 2 แหง ั้คือ เขื่อนศรีนครินทร และเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งตั้งอยูบนแนวแขนงรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดียสามองค ที่แยกจากแนวรอยเลื่อนสะแกงในประเทศพมา.(รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดียสามองค นั้น ไดรับการยืนยันจากนักธรณีวิทยาแลววา เปนรอยเลื่อนที่มีการเคลื่อนตัว และ มีโอกาสทําใหเกิดแผนดินไหวไดแนนอน – ผูเรียบเรียง ) ประเด็นสําคัญสําหรับเรื่องนี้นายสิทธิชัย โควสุรัตน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ไดบอกแกสื่อมวลชนวา ดวยพระมหากรุณาธิคุณขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทานทรงมี พระราชดํารัสใหทางสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดทําการแจงประชาชนให ทราบ "ความจริง" ในกรณีหากมีปญหาเกิดขึ้นกับเขื่อนศรีนครินทรที่จังหวัดกาญจนบุรี จะมีผลกระทบอะไรบาง ซึ่งหากเกิดแผนดินไหว ตรงรอยเลื่อน และเขื่อนแตกออก นายสิทธิชัย โควสุรัตน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ไดบอกแกสื่อมวลชนวา "ผลก็คือ " - ดวยพลังงานของน้ํา ที่มีปริมาณมหาศาล ตัว จ.กาญจนบุรี และพื้นที่ใกลเคียงในแนวเสนทางน้ําหลากลงมา ตองราบเปนหนากลองแนนอน มีเวลาอพยพ5 ชั่วโมง ดังนั้น ทานทีอยูในพื้นที่เสี่ยง เชน กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ่สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ตองมีการเตรียมตัวกันเอาไวบาง ไมควรประมาทในเรื่องนี้ อยางไรก็ตาม ขาพเจา (นายมงคลฯ ผูติดตามปญหา และเรียบเรียงบทความ) เชื่อวา เหตุการณเขื่อนศรีนครินทร และเขื่อนวชิราลงกรณแตก ไมนาที่จะเกิดขึ้นภายใน 1-2 ปนี้ แมจะมีวิกฤตทางการเมือง โลกเขาสูกลียุคโดยสมบูรณแลวก็ตามทานผูอานบทความ ยังไมตองวิตกกังวลจนเกินเหตุ เพราะวาระเขื่อนแตกนาจะอยูหนา 2 จาก 7 มงคล กริชติทายาวุธ
  3. 3. บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น ่ที่ป 2560 หรือ อีก 9 ปขางหนา และในชวงนั้น มิใชแตกเพียงเขื่อนเดียว แตจะแตกทั้งสองเขื่อนในเวลาใกลเคียงกัน ถาเขื่อนแตกจริง จะตองเตรียมการลวงหนาอยางไร เตรียมเปฉุกเฉิน (ถาตองขนของรักของหวง หรือ สิ่งของเพือการยังชีพดวยตัวคน ่เดียว ไมมีคนในครอบครัวไปหวยกัน) หรือ กระสอบกันน้ําใบใหญเพื่อใสสัมภาระ (ถามียานพาหนะ และ เคริ่องมือชวยในการขนยายของรักของหวง หรือ สิงของที่มีคุณคา หรือ ราคาแพงหรือหลักฐานความเปน ่คนไทย และ เจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตางๆ ไดแก สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชนของทุกคนในครอบครัว ถายเอกสารสํารองไวคนชะ 5 ชุด สําเนาทะเบียนรถยนตสําเนาโฉนดที่ดิน สมุดฝากเงินธนาคารฯ ทุกเลม ทุกธนาคารฯ สมุดฝากเงินสหกรณออมทรัพยหลักฐานการถือพันธบัตร หลักฐานการถือหลักทรัพยอื่นๆ เพื่อใชในการแสดงการมีกรรมสิทธิ์ เพราะในกรณีเกิดมหันตภัยนั้น เอกสารตัวจริงอาจไหมไฟ หรือ อาจถูกกระแสน้ําพัดพาหายไปหมด หรือ สวนราชการถูกเผาทําลายเอกสารสําคัญตางๆ ทานที่มีสําเนาการมีกรรมสิทธิ์ ยอมมีโอกาสไดกรรมสิทธิ์คืน และ ไดใชประโยชนในกรรมสิทธิ์ไดเร็วกวานอกจากนั้น ก็ไดแกบรรดาสิ่งของที่ชวยในการยังชีพชวงคับขันจําเปน ตองเตรียมความพรอมเอาไว และ เตรียมแผนอพยพของครอบครัว พรอมเสนทางอพยพวาจะใชเสนทางใดในการเดินทาง และ จะพบกันในระหวางที่ใด หลักกิโลเมตรที่เทาไร ของถนนสายนั้นๆจุดหมายปลายทางในการรวมพลนั้น อยูที่ใด หากที่อยูอาศัยหลับนอนในปจจุบัน อยูในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือ ไมปลอดภัยแลว หามนัดหมายมาพบกันที่บานในกรุงเทพฯโดยเด็ดขาดมิฉะนั้น อาจกลายเปนนัดกันมาฆาตัวตาย ตองหาจุดนัดหมายในสถานที่มีความปลอดภัยสูงเทานั้น และ ตองมีการนัดหมายไวเปนการลวงหนา และซักซอมเปนครั้งคราว อยางนอยปละหนึงครั้ง เพื่อมิใหเกิดความผิดพลาด หรือ หลงลืม ่ -จังหวัด ที่อยูในเสนทางน้ําในระดับตอเนื่องลงมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนน นาย ั้สิทธิชัย โควสุรัตน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย กลาววายอมเกิดผลกระทบตามไปดวยแนนอน และระดับพลังการทําลายลาง ไมนอยกวาสึนามิแนนอนหนา 3 จาก 7 มงคล กริชติทายาวุธ
  4. 4. บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น ่ -สําหรับกรุงเทพมหานคร หากเขื่อนศรีนครินทรแตก นายสิทธิชัย โควสุรัตนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย กลาววาจะมีเวลาอพยพมากถึง 35 ชั่วโมง (ตามขอมูลที่นายสิทธิชัย โควสุรัตน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมาจากการไฟฟาฝายผลิต) สมมุติวาขอมูลนี้ถูกตอง ก็หมายถึง ทานทราบขาวทันทีในชั่วโมงแรกตั้งแตเขื่อนแตก ซึ่งเปนเรื่องคอนขางยากที่ทานจะทราบตั้งแตชั่วโมงแรก แตถาทานมาทราบในชั่วโมงที่35 ของวันที่เขื่อนแตก ก็คงหมดโอกาสหนีกระแสน้ําปริมาณมหาศาลได ซึ่งทานตองคํานวนเผื่อกรณีที่ประชาชนทั่วๆ ไปก็ไดทราบขาวเชนเดียวกันกับทาน และตางก็รีบอพยพเหมือนๆกัน แลวทานจะไปที่ไหน บิดามารดาเรา คูสมรสเรา บุตรธิดาเรา ญาติสนิทมิตรสหายที่เรารักและหวงใยของเรา ไดทราบแลวหรือยัง สิ่งของที่มีคุณคา หรือ ราคาแพงหรือหลักฐานความเปนคนไทย และ เจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตางๆ ไดแก สําเนาทะเบียนบานสําเนาบัตรประชาชนของทุกคนในครอบครัว สําเนาทะเบียนรถยนต สําเนาโฉนดที่ดินสมุดฝากเงินธนาคารฯทุกเลม ทุกธนาคารฯ สมุดฝากเงินสหกรณออมทรัพย หลักฐานการถือพันธบัตร หลักฐานการถือหลักทรัพยอื่นๆ เพื่อใชในการแสดงการมีกรรมสิทธิ์ เราเคยวางแผนนัดแนะกันไวกอนบางไหม ถามีภยันตรายที่รายแรงใดๆ เกิดขึ้น ทานควรที่จะนัดแนะวา ผูใดก็ตาม ถายังอยูที่บาน ใหไปนําของรักของหวงของทุกคนในครอบครัว ที่ใสรวมไวในตูใด ชั้นใด ทีทุกคนในบานทราบตรงกัน (ตองทําการรวบรวม ่ของที่มีคาสูง สิงของ และเอกสารสําคัญไวในที่เดียวกัน จะไดไมเสียเวลาไปคนหาอีก ตอง ่นํามารวมกันใหมากที่สด หากไวคนละที่ ก็ตองพยายามอยาใหเกิน 2-3 ที่เปนอยางมาก ถา ุไมจัดใหเปนระบบมีระเบียบ เวลามีสถานการณฉุกเฉิน จะสับสน และสูญเสียทรัพยสินที่มีมูลคาสูง หรือของรักของหวงแนนอน จึงตองมีสติ ทําการรวบรวมไวตั้งแตบัดนี้ ถาทานพิจารณาแลว เห็นวา ทานยังมีของรักของหวง หรือมีทรัพยสิน หรือ เอกสารหลักฐานสําคัญที่แสดงกรรมสิทธในทรัพยสิน หรือ เอกสารแสดงตัวตน และ บุคคลในครอบครัว ทานจะไดไมลําบาก เพราะหากสูญหายไป ปญหาความยุงยากในการแสดงตน จะติดตามมาอีกหลายประการ จึงขอเรียนเตือนไวกอนที่จะมีเหตุรายแรงเกิดขึน ้หนา 4 จาก 7 มงคล กริชติทายาวุธ
  5. 5. บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น ่ สําหรับผูที่มไดอยูที่บานทุกคน ไมวาใครจะอยูที่ไหน ไมตองกลับมาที่บาน ถาที่ ิ  บานที่ทานพักอยูอาศัยนั้น มีความเสี่ยงสูงที่จะไดรับความเสียหาย หรือ เกิดภัยพิบัติ(เพราะเวลาที่จะเดินทางออกจากบานอีกครั้งนั้น จะเหลือเวลานอยลง) แตใหวางแผนใหทุกคนเดินทางไปอยูในที่ๆปลอดภัยมากที่สุดของครอบครัวของทาน ซึ่งหมายถึงสถานที่ใดที่ทุกคนทราบตรงกัน เชน ที่ปมน้ํามันอะไร ใกลหลักกิโลเมตรเทาไร แตถาไมเคยคิดไวกอนไมเคยนัดแนะไวกอน หากทานคิดวาในวันนี้ เรายังมีคนที่เรารัก หรือเรายังมีคนที่เรามีความปรารถนาดี เขาผูนั้นยังมีชีวิตอยูในโลกใบนี้ เราตองรีบคิดวางแผนไดแลว ตั้งแตบัดนี้  ทานตองตระหนักวา ในภาวะวิกฤติ มนุษยเราทุกคนจะมีสญชาตฺญาณการเอาตัว ัรอด ถนนทุกสายจะแนนไปดวยรถทุกชนิด รถจะติดอยางวินาศสันตะโร ผูที่ประมาท หรือเตรียมการชากวาคนอื่นๆก็ยอมไปไมรอดแนนอน อยาลืมวา ปริมาณน้ําที่ทวม 2 เมตรนั้นทวมมิดหัวคน ทวมมิดรถยนต เราจะเดินทางไปไหนมาไหนตามปกติไมไดเลย มีทานผูอื่นใหคําแนะนําในการเตรียมตัวสําหรับนําสิ่งของติดตัวไป เพื่อเอาชีวิตใหรอดในปญหาวิกฤติเฉพาะหนา ไวดังนี้ 1. เป...สําหรับบรรจุเสื้อผา, เสื้อกันหนาว, ผาเช็ดตัว, ถุงนอน, เตนท พรอมฟรายชีท 2. กระเปา หรือ ถุงใสของใชสวนตัว..แปรงสีฟน, ยาสีฟน, มีดโกนหนวด, แชมพู, สบู 3. กระเปา หรือถุงใสยา..ยาสามัญประจําบาน, ยาประจําตัว, อุปกรณทําแผล, ยาทําน้ําสะอาด, ดางทับทิม ยาทากันยุง, ยาหมอง, ยาแกบิด 4. กระเปาหรือถุงใสเครื่องมือและอุปกรณ...มีด, ผาหมฉุกเฉิน, กรองน้ํา ฉุกเฉิน,เสื้อกันฝน, ไฟฉายแบบไมใชถาน 5. กระเปาหรือถุงใสกลองและถาน , ถานสํารอง , ถุงซิบ 6. แผนที่และเข็มทิศ นกหวีด 7. อาหาร...ขาวสาร ขาวกระปองสําเร็จรูป อาหารแหง (ปลากระปอง ผักกาดดองกระปอง แกงกระปอง หาประเภทไมตองใชที่เปดกระปอง ใชนิ้วมือดึงปากกระปองใหเปดไดซื้อแบบดึงฝากระปองออกมาไดเลย และ อาจมีนาพริกเผา มามา ยํายํา ไวไว ฯลฯ เปนตน) ้ํหนา 5 จาก 7 มงคล กริชติทายาวุธ
  6. 6. บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น ่ 8. อื่นๆ เชน ไฟแช็ค เทียนไข น้ําดื่ม ถุงขยะดําขนาด เล็กไวใสอึ ใสฉี่ (ถาหาที่ปลดทุกขมิได) และถุงขยะดําขนาดใหญ เงินสด กระติกใสน้ํารอนสูญญากาศ ทิชชูมวน เข็มเย็บผา ดาย เชือกมะลิลา หรือ เชือกเสนใหญๆ ไวผูกคน และสิ่งของตางๆ ไมใหไหลไปกับกระแสน้ําทีเ่ ชี่ยวกราก (ถาเอาหมดนี่คงตองใชเปแบกแพ็คใบใหญหนอย มีผูอื่นแนะนําวา ใหใช ยี่หอDueter or Northface อาจแพงหนอยแตคุมคาเวลาตองแบก เพราะเปพวกนี้จะออกแบบมาใหชวยกระจายน้ําหนักลงบนไหล หลัง และบันเอว ไมทําใหรูสึกหนักจนทรมาน แบกไมไหว ้จะทําใหเดินสบายขึ้น เดินไดไกลมากขึ้น) ในสวนนี้เปนขอแนะนําของทานอื่น ขาพเจา (นายมงคลฯ) ไมมีประสบการณในการขนยายครับ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวา ทานจะนําติดตัวไปเอง โดยแบกขนใสหลัง หรือ ขนใสรถยนต ถาจะขนใสรถยนต ถาตองขนผูโดยสารที่เปนคุณพอคุณแม คูสมรส บุตรธิดา จะมีพื้นที่เหลือใสสัมภาระตางๆ ไดแคไหน เพียงไร ชวงนี้ ยังพอมีเวลาเตรียมการ กรุณาหาเวลาเตรียมความพรอม และ ซักซอมกันภายในครอบครัวของทานไวบาง ไมนาจะเสียเวลามากนัก แตจะชวยใหทานไมลุกลน ไมสญเสียทรัพยสินมากจนเกินไปนัก ู ขอเรียนใหทานทราบวาโลกของเราเขาสูกลียุคแลว จะมีเหตุการณแบบมิคสัญญีให เห็นในหลายๆ พื้นทีของโลกมากขึ้น รวมทั้งทีจะเกิดขึนในประเทศไทยดวย ในชวง 9 ป ่ ่ ้ขางหนานี้ ทานจะไดพบเหตุการณไมคาดหมายหลายๆเหตุการณ ความมีสติ (ความระลืกได)ในทุกขณะ เปนเรืองจําเปนมากๆ ตองเรงฝกจิตใหมความสงบระงับมากขึ้น และตอง ่ ีเสริมความมีสัมปชัญญะ (ความรูตัว) ใหมากขึ้น นั่นคือ ตองฝกความระลึกได และ มีความรูตัวอยูตลอดเวลา เพือจะไดสามารถผานพนทุกเหตุการณไดดี โดยมีความเสียหาย หรือ มี ่ความสูญเสียนอยที่สุด ดวยความปรารถนาดี จาก นายมงคล กริชติทายาวุธ ราษฎรอาวุโสหนา 6 จาก 7 มงคล กริชติทายาวุธ
  7. 7. บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น ่   หนา 7 จาก 7 มงคล กริชติทายาวุธ

×