Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เงินบริจาคศปภ

473 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เงินบริจาคศปภ

  1. 1. ขาวที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ กองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี นายเอนก เพิ่มวงศเ สนีย  รองปลัดสำนัก นายกรัฐ มนตรี กลา ววา จากการที่ร ัฐบาลไดเ ปด บัญ ชี “กองทุน เงิน ชว ยเหลือ ผูป ระสบสาธารณภัย สำนัก นายกรัฐ มนตรี” เพื่อ รวบรวมเงิน ที่ประชาชนบริจาคผานกองทุนดังกลาว ไปชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ทีกำลังเกิดขึ้นอยางรุนแรงในหลาย  ่จังหวัดขณะนี้ พรอมทั้งไดเปดศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ศปภ.) เพื่อเปนศูนยประสาน การใหความชวยเหลือดานตาง ๆ และเปนสถานที่รับบริจาคเงินและสิ่งของใหกับผูประสบอุทกภัยนั้น ขณะนี้มียอดเงินบริจาคเขาบัญชีกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยฯ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยทั้งผานชองทางของรัฐบาล การโอนผานบัญชีธนาคารกรุงไทย และจากหนวยงานตาง ๆ ทีเ่ ปดเปนหนวยรับบริจาค ประมาณ ๗๕๘ ลานบาท ซึ่งกองทุนไดมีคาใชจายที่มอบใหแกทายาทผูประสบภัยที่เสียชีวิตไปแลว ๒๐๒ ราย ชวยเหลือกรณีบานเสียหายทั้งหลัง ๆ ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๓๘ หลัง จัดซื้อเรือพายเล็ก จำนวน ๕,๐๐๐ ลำ และจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนเงินประมาณ ๑๗๓ ลา นบาท นอกจากนี้ ยังไดส นับ สนุนมูล นิธิตา ง ๆ ไดแก มูล นิธิราชประชานุเคราะหเพื่อสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนกำพราจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๒๕ ลานบาทมูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ เพื่อสมทบโครงการ “หนึ่งใจ...ชวยผูประสบภัย” กองทุนพระเจาหลานเธอพระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ กองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช-กุม ารี มูล นิธ ิจ ุฬ าภรณ มูล นิธ ิล ะ ๕ ลา นบาท มอบใหก ับ สภากาชาดไทย จำนวน ๑๐ ลา นบาทมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จำนวน ๓ ลานบาท มูลนิธิกระจกเงา ๑ ลานบาท และสนับสนุนชวยเหลือสรางสุขา จังหวัดลพบุรี จำนวน ๒.๕ ลานบาท รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กลาวตอ ไปวา นอกจากคาใชจายตา ง ๆ ที่ไดก ลาวมาแลวกองทุนฯ ยังมีคาใชจายที่ยังตองรอเบิกจายอีก เชน รอจายแกทายาทผูประสบภัยที่เสียชีวิตรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๗๑ ราย ชว ยเหลือ กรณีบ า นเสีย หายทั้ง หลัง ๆ ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาทรอเบิกจายอีกประมาณ ๒๔ ลานบาท จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคบรรจุรวมกับสิ่งของบริจาคสนับสนุน
  2. 2. -๒- ภารกิจของ ศปภ. ประมาณ ๕๖ ลานบาท และมอบใหมูลนิธิกระจกเงาอีก ๒ ลานบาท รวมเปนคาใชจายที่ไดเบิกจายไปแลวและยังตองรอเบิกจายเปนเงินประมาณ ๔๔๑ ลานบาท ในนามของรัฐ บาล และ ศปภ. ขอขอบคุณ ผูท ี่ม ีส ว นชว ยเหลือ ไมว า ภาครัฐเอกชน จังหวัด ทหาร ตำรวจ สื่อ มวลชน ตลอดจนมูล นิธ ิ และอาสาสมัค รตา ง ๆ ที่ไ ดส งกำลัง ใจกำลัง กาย และกำลังเงิน ใหก บ ผูป ระสบภัย ทั่ว ประเทศ ซึ่ง รัฐ บาลและ ศปภ. ยัง คงเปด รับ บริจ าค ัเงินผานกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี และรับบริจาคสิ่งของที่จำเปนโดยผูบ ริจ าคสามารถโอนเงิน เขา บัญ ชี “กองทุน เงิน ชว ยเหลือ ผูป ระสบสาธารณภัย สำนัก นายก รัฐมนตรี” บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 067-0-06895-0 หรือมอบโดยตรง ที่ ศป ภ. เพ ื่อ จะไดด ำเนิน การ ให ค วา มชว ยเห ลือ ปร ะชาชนที่ป ร ะส บ อ ุท ก ภัย อยางเรงดวนตอไป สำหรับยอดรับบริจาคเงินและสิ่งของเมือวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีผูบริจาคเงินเขา ่กองทุน ฯ ๗ ราย จำนวน ๑,๐๘๑,๑๒๘.๕๐ บาท บริจาคสิ่ง ของ ๑๕ ราย จำนวน ๖๙,๘๔๒ ชิ้นซึ่ง ศปภ. ไดจัดสงสิ่งของดังกลาวโดยรถบรรทุกขนาดใหญ ๖๐ คัน และรถบรรทุกขนาดเล็ก ๖๙ คัน ใหกับผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครปฐม สุพรรณบุรีนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงหบุรี สระบุรี อางทอง และพิษณุโลก --------------------------------------

×