Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีกา...
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีกา...
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนา...
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก คุณครูจตรนต์ สายอุต คุณครูที่ปรึกษาโครงงานที่ได้ให้คา
เสนอแนะ แน...
สารบัญ
เรื่อง
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญภาพ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนา
ที่มาและความสาคัญ
วัตถุประสงค์
ขอบเขตการศ...
สารบัญภาพ
เรื่อง

หน้า

ภาพที่ 1 การออกแบบและตกแต่งภาพกราฟิก
ภาพที่ 2 การออกแบบและการสร้างเว็บไซต์
ภาพที่ 3 การออกแบบและกา...
สารบัญตาราง
เรื่อง

หน้า

ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาในการศึกษา

3

ตารางที่ 2 แสดงความนิยมที่มีผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียน...
บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากผู้จัดทามีความสนใจเกี่ยวกับชา ที่เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลกและเป็นเรื่...
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเผยแพร่ความรู้
เพื่อฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในเชิงสร้างสรรค์
เพื่อฝึกกา...
1.5 ระยะเวลาในการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาในการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พฤศจิกายน
1

2

3

ธั...
บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แหล่งกาเนิดต้นชา
จากการค้นคว้าในเรื่องแหล่งกาเนิดชามี 2 ทฤษฎี ทฤษฎีแรก Eden มีความเห็นว่า แ...
2. ลักษณะของต้นชา
ลักษณะของต้นชานั้นถือว่าเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางชนิดหนึ่งใบสีเขียวเป็นใบเดี่ยว ใบหนา อบใบจะเป็น
จักโดยริ...
5) ชาทิกวนอิม
เป็นชาจีนที่มีชื่อเสียงที่คนไทยรู้จักดีพอๆกับชามะลิที่มาของชาชนิดนี้มีสองตานานดังนี้ ตานานแรกเป็นชาที่
เจ้าแ...
9) ชาสมุนไพร
ชาสมุนไพรนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ชา เนื่องจากชาสมุนไพรนั้นทาจากผลไม้ ดอกไม้ และสมุนไพรตากแห้ง ไม่ได้
มีส่วนผสมที่เ...
แบคทีเรียที่ชื่อ Streptococcus mutans ซึ่งเป็นตัวการสาคัญที่ก่อให้เกิดหินปูนที่มาเกาะฟัน คนส่วนใหญ่จะดื่มชา
เขียวหลังอาหาร...
ประโยชน์ของชาเขียวใบหม่อน
จากการทดลองในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ โรมาเนีย และอินเดีย พบว่าใบหม่อนมีสารกาบ้า
(GABA ...
บทที่ 3
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการ
การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของ...
แผนผังการออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
8. สรุปและประเมินผล
- ใช้แบบประเมินความเห็น โดยมีการให้คะแนน 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ประเมินดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความเห็นด้...
บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ซึ่งมีผลการดาเนินงานโครงงาน การศึกษาความนิยม
ผลิตภัณฑ์จาก...
2. การออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6

ภาพที่ 2 การออกแบบและการสร้างเว็บไซต์
ภาพที่ 3 การออกแบบและการสร้างเว็บไซต์
ตอนที่ 2 การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2556
ผู้ศึกษาได้สร้างแบบประเมินค...
คนที่

ข้อที่ 1

ข้อที่ 2

ข้อที่ 3

ข้อที่ 4

ข้อที่ 5

ข้อที่ 6

ข้อที่ 7

ข้อที่ 8

ข้อที่ 9

ข้อที่ 10

ข้อที่ 11

ข้อ...
คนที่

ข้อที่ 16

ข้อที่ 17

ข้อที่ 18

ข้อที่ 19

ข้อที่ 20

ข้อที่ 21

ข้อที่ 22

ข้อที่ 23

ข้อที่ 24

ข้อที่ 25

ข้อที...
คนที่

ข้อที่ 16

ข้อที่ 17

ข้อที่ 18

ข้อที่ 19

ข้อที่ 20

ข้อที่ 21

ข้อที่ 22

ข้อที่ 23

ข้อที่ 24

ข้อที่ 25

ข้อที...
จากตารางที่ 2และ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ต่อโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชา...
ที่

2

รายการ
1.2.3 ชาเขียวน้าผึ้ง
1.2.4 ชาเขียวน้าผึ้งมะนาว
1.2.5 เต้าฮวยชาเขียว
1.2.7 เบียร์ชาเขียวมัทฉะ
1.2.8 ชาเขียวน...
บทที่ 5
สรุปผลและอภิปรายผล
5.1 สรุปผลการสารวจ
จากการสารวจพบว่าความนิยมที่มีผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
บรรณานุกรม
พีระพรรณ โพธิ์ทอง. (2549). ดื่มชาเขียวให้ได้ประโยชน์. (ออนไลน์). สืบค้นจาก :
http://www.stou.ac.th/study/sumrit...
ภาคผนวก
ภาพรวมของเว็บไซต์ Tea Time

เข้าสู่เว็บไซต์

home page
About tea

Products
Questions และ Contact us

ส่วนล่างของเว็บไซต์
ตัวอย่างภาพการออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัวของ นายเหมือนเทพ เหมืองจา

ตัวอย่างภาพการออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัวของ นางสาวกัญญาณัฐ สีเทา
ตัวอย่างภาพการออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัวของ นางสาวณัฐกานต์ กองรัตน์

ตัวอย่างภาพการออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัวของ นางสาวธมลวรรณ ลอยลา...
ตัวอย่างภาพการออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัวของ นางสาวพัชรียา กาทรัพย์

ตัวอย่างภาพการออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัวของ นางสาวสุพิชญา กาศสมบ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของน

11,778 views

Published on

 • Be the first to comment

รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของน

 1. 1. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2556 โดย 1. นายเหมือนเทพ 2. นางสาวกัญญาณัฐ 3. นางสาวณัฐกานต์ 4. นางสาวธมลวรรณ 5. นางสาวพัชรียา 6. นางสาวสุพิชญา เหมืองจา สีเทา กองรัตน์ ลอยลาวัลย์ กาทรัพย์ กาศสมบูรณ์ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ 7 12 17 19 23 28 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของรายวิชา ง30203 สร้างเว็บสวยด้วยตนเอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ – น่าน)
 2. 2. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2556 โดย 1. นายเหมือนเทพ 2. นางสาวกัญญาณัฐ 3. นางสาวณัฐกานต์ 4. นางสาวธมลวรรณ 5. นางสาวพัชรียา 6. นางสาวสุพิชญา เหมืองจา สีเทา กองรัตน์ ลอยลาวัลย์ กาทรัพย์ กาศสมบูรณ์ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ 7 12 17 19 23 28 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนารีรัตน์จงหวัดแพร่ ั สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ – น่าน) ครูที่ปรึกษา นายจตรนต์ สายอุต
 3. 3. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2556 ผู้จัดทา 1. นายเหมือนเทพ เหมืองจา 2. นางสาวกัญญาณัฐ สีเทา 3. นางสาวณัฐกานต์ กองรัตน์ 4. นางสาวธมลวรรณ ลอยลาวัลย์ 5. นางสาวพัชรียา กาทรัพย์ 6. นางสาวสุพิชญา กาศสมบูรณ์ ครูที่ปรึกษา คุณครูจตรนต์ สายอุต สถานศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ บทคัดย่อ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2556 ได้จัดทาขึ้นมาเพื่อเป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทาอาชีพของผู้ว่างงานหรือผู้ที่ต้องการทาอาชีพ เสริมได้ โดยมีประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จานวน 30 คน เป็นนักเรียนชาย 9 คน นักเรียนหญิง 21 คน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ตายลในเวียง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา เรียกว่า แบบสอบถามความคิดเห็นความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2556 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รายงานหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ( S.D. )และค่า C.V.(%) ผู้ศึกษาได้นาความรู้จากครูที่ปรึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสร้างเว็บด้วยตัวเองจากโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Dreamweaver เพื่อนามาสร้างสรรค์ความรู้ที่ได้ให้เกิดความน่าสนใจ ผู้จัดทาได้มีแนวคิด ในการนาเสนอโครงงานครั้งนี้โดยประยุกต์ใช้กับการเรียนการสร้างเว็บด้วยตัวเอง โดยผู้จัดทาจะนาโครงงานที่ได้ จัดทา เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อไป ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ได้แล้ว นักเรียนทั้ง 30 คน มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์จาก ชาเขียว เท่ากับ 3.38 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) เท่ากับ 0.56 ค่า C.V.(%) เท่ากับ 16.42 ประเด็นที่เป็น สื่อในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมาก ที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม คือ ชาเขียวน้าผึ้ง เท่ากับ 3.93 และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ คือ เทียนหอมกลิ่นชาเขียว เท่ากับ 2.47
 4. 4. กิตติกรรมประกาศ โครงงานนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก คุณครูจตรนต์ สายอุต คุณครูที่ปรึกษาโครงงานที่ได้ให้คา เสนอแนะ แนวทางในการดาเนินงาน ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆมาโดยตลอด จนโครงงานเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่และผู้ปกครอง ที่ได้ให้คาปรึกษา การเอื้ออานวยความสะดวกในการทาโครงงานนอกสถานที่ รวมทั้งเป็นกาลังใจที่ดีเสมอมา ขอขอบคุณ คุณแม่บุษ รา กองรัตน์ ผู้อานวยสถานที่ในการดาเนินการจัดทาโครงงาน และให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ในการทาโครงงาน ต่างๆ ในครั้งนี้ ขอบคุณเพื่อนๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ให้ความร่วมมือในการประเมินแบบสอบถามเรื่อง ความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียว จนทาให้โครงงานสาเร็จลุล่วงไปได้ คณะผู้จัดทา
 5. 5. สารบัญ เรื่อง บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตาราง บทที่ 1 บทนา ที่มาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อตกลงเบื้องต้น บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา วิธีการดาเนินการ บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน ตอนที่ 1 การสร้างและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 2 การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2556 บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล สรุปผลการสารวจ อภิปรายผล ประโยชน์ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก หน้า ก ข ค ง จ 1 2 2 2 3 3 3 4 11 11 14 17 22 22 22 22 23 24
 6. 6. สารบัญภาพ เรื่อง หน้า ภาพที่ 1 การออกแบบและตกแต่งภาพกราฟิก ภาพที่ 2 การออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ ภาพที่ 3 การออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ 14 15 16
 7. 7. สารบัญตาราง เรื่อง หน้า ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาในการศึกษา 3 ตารางที่ 2 แสดงความนิยมที่มีผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ตั้งแต่ข้อที่ 1-15 17 ตารางที่ 3 แสดงความนิยมที่มีผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ตั้งแต่ข้อที่ 16-28 18 ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 20 ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความนิยมภาพรวมของโครงงาน การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 21
 8. 8. บทที่ 1 บทนา 1.1 ที่มาและความสาคัญ เนื่องจากผู้จัดทามีความสนใจเกี่ยวกับชา ที่เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลกและเป็นเรื่องราวที่สื่อถึง วัฒนธรรมของคนในหลายประเทศ และผู้จัดทาได้กาลังศึกษาวิชาการสร้างเว็บสวยด้วยมือเราและวิชาโครงงาน 1 ในชั้นเรียนขณะนี้จึงได้นาความสนใจดังกล่าวมาจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ด้วยการผลิตซอฟแวร์เพื่อเผยแพร่ ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ชาเขียว เป็นเครื่องดื่มที่มาจากธรรมชาติ มีกลิ่นหอม มีประโยชน์และสรรพคุณ ทาให้มีสุขภาพดี และเป็น เครื่องดื่มที่คนหลายเชื้อชาตินิยมดื่มกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นชาวเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น หรือชาวยุโรป ชาที่ นิยมดื่มในปัจจุบันอาจแบ่งได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ ชาจีน ชาเขียว และชาฝรั่ง ซึ่งชาแต่ละชนิดจะมีความแตกต่าง กันที่รสชาติและรสสัมผัส แม้ว่าชาเหล่านี้จะมาจากชาชนิดเดียวกัน แต่ด้วยกรรมวิธีในการผลิตที่แตกต่างกัน ทาให้ ชาแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและรสชาติที่แตกต่าง แต่ชาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ ชา เขียว (green tea) ดังนั้นทางผู้จัดทาจึงได้จัดทาซอฟแวร์ที่รวบรวมเอาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับชาเขียวนี้ไว้ เพื่อเป็น แหล่งความรู้สาหรับผู้ที่สนใจ โดยการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver และ Flash Intro Banner เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางความคิดที่สื่อผ่านทางซอฟแวร์ โดยได้ จัดทาซอฟแวร์ขึ้น เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เรียนรู้ ซึ่งอาจนาไปสู่ การพัฒนาต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้จัดทาจึงได้จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์การผลิตซอฟแวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยม ผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2556 ขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ ความรู้แล้ว ยังเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาโครงงานนั่นเอง โดยได้วัดผลการทางาน จากแบบประเมินผลความพึงพอใจจากเพื่อนในห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
 9. 9. 1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเผยแพร่ความรู้ เพื่อฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อฝึกการทางานเป็นกลุ่ม เพื่อนาความรู้จากวิชาต่างๆ มาบูรณาการกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร รวมทั้งทักษะการสื่อสารระหว่างสมาชิก ภายในกลุ่ม 6. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในวิชาคอมพิวเตอร์ 7. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงศักยภาพของตนเอง 8. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถศึกษาความรู้จากซอฟแวร์ได้ 1. 2. 3. 4. 5. 1.3 ขอบเขตของการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จานวน 30 คน เป็นนักเรียนชาย 9 คน และนักเรียนหญิง 13 คน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ตาบลในเวียง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สถานที่ดาเนินงาน คือ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ตาบลในเวียง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะเวลาในการดาเนินงาน ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2557 1.4 ตัวแปรที่ศึกษา 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จานวน 30 คน แบ่งเป็นนักเรียนชายจานวน 9 คน และนักเรียนหญิง จานวน 13 คน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ตาบลในเวียง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จานวน 30 คน ที่ได้จากใช้ซอฟแวร์แล้วประมินความพึงพอใจ
 10. 10. 1.5 ระยะเวลาในการศึกษา ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาในการศึกษา ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาในการดาเนินงาน พฤศจิกายน 1 2 3 ธันวาคม 4 1 2 3 มกราคม 4 1 2 3 กุมภาพันธ์ 4 1 2 1. กาหนดหัวข้อโครงงาน 2. จัดทาเค้าโครงร่างโครงงาน 3. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 4. ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5. วิเคราะห์และออกแบบ 6. จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ 7. เผยแพร่ผลงาน 8. สรุปและประเมินผล 1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ที่ใช้ซอฟแวร์ได้รับความรู้จากการศึกษา และมีความพึงพอใจในการใช้ซอฟแวร์ที่ผู้จัดทาได้ จัดทาขึ้น อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 2. นักเรียนสามารถทางานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน และสามารถนาความรู้ไป ประยุกต์ใช้ได้เชิงสร้างสรรค์ 3. ครูผู้สอนพึงพอใจในชิ้นงาน การทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การผลิตซอฟแวร์นี้ 1.8 ข้อตกลงเบื้องต้น 1. ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Illustrator และนารูปกราฟิกที่ได้มาใช้ออกแบบเว็บไซต์ 2. นากราฟิกที่ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator มาใช้ออกแบบและสร้างเว็บไซต์เผยแพร่ ความรู้ ผ่านโปรแกรม Adobe Dreamweaver
 11. 11. บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. แหล่งกาเนิดต้นชา จากการค้นคว้าในเรื่องแหล่งกาเนิดชามี 2 ทฤษฎี ทฤษฎีแรก Eden มีความเห็นว่า แหล่งกาเนิดของต้นชา อยู่ในแถบเอเชียใต้ถึงเอเชียตะวันออก เป็นดินแดนตั้งแต่แถบที่สูงลุ่มแม่น้าพรหมบุตร อิระวดี สาละวินและแม่น้า โขง ที่แบ่งเขตแดนประเทศอินเดีย พม่า และจีน มีจุดศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนต้นน้าอิระวดี และ แพร่กระจายพันธุ์ไปยังท้องถิ่นอื่น ๆ ลักษณะคล้าย รูปพัด จากด้านตะวันตกระหว่างเทือกเขานากา มานิปุริและลูไซ่ ตามแนวชายแดนรัฐอัสสัมและสหภาพพม่า ไปยังมณฑลซีเกียงของจีน แล้วมาทางเทือกเขาของสหภาพพม่าและทิศ ใต้ตามเทือกเขาของประเทศไทย ไปสิ้นสุดที่เวียดนาม ทฤษฎีที่สอง มีความเห็นว่า มณฑลยูนานเป็นศูนย์กลางจุกาเนิดของต้นชา เนื่องจากในมณฑลยูนานมีต้นชา ป่ากระจายอยู่ทั่วไปอย่างหนาแน่นและมีความหลากหลายทางพันธุกรรม ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้และตอนใต้ของ มณฑลพบต้นชาป่าเช่น Camellia tachangensis , Ccrassicolumna กระจายอยู่อย่างหนาแน่นทั่วไป ต้นชา ป่า ต้นสูงที่สุดต้นใหญ่ที่สุด และต้นชาอายุมากที่สุดอยู่ในมณฑลยูนานที่เมืองเชียงรุ้ง (Xishuangbanna)ในป่าสูง เหนือระดับน้าทะเล1,500 เมตร มีต้นชาเก่าแก่อายุประมาณ 1,700 ปี เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.21 เมตร เส้นรอบวง 2.9 เมตร สูง 32.1 เมตร นอกจากนี้ต้นพืชในกลุ่มที่ใกล้เคียงกับชาคือ กลุ่ม Theaceae และ Magnolia มีมากในยูนาน และได้มีการค้นพบฟิสซิล ของต้น Magnolia miocenica ในแถบทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลยูนาน ตานานของจีนเกี่ยวกับชาที่นิยมเล่าขานกันเรื่องหนึ่ง มีอยู่ว่า เมื่อประมาณ 2,737 ปีก่อนคริสต์ศักราช ขณะ ทีเสินหนง ฮ่องเต้ในตานานของจีน ผู้คิดค้นเกษตรกรรม และยาจีน กาลังเสวยน้าร้อนถ้วยหนึ่งอยู่นั้น ใบไม้จาก ่ ต้นไม้แถวนั้นก็ได้ร่วงลงในถ้วยใบฮ่องเต้ สีของน้าในถ้วยก็เปลี่ยนไป ฮ่องเต้ก็ได้เสวยน้านั้นอีก และทรงประหลาดใจ เป็นอย่างยิ่งว่าน้านั้นกลับมีรสชาติดี และทรงรู้สึกสดชื่นอีกด้วย อีกตานาน เล่าว่า ขณะที่เสินหนงฮ่องเต้ทรงกาลัง ทดลองสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ ด้วยพระองค์เองอยู่นั้น พระองค์ทรงค้นพบว่าสมุนไพรบางชนิดเป็นพิษ แต่ชาก็ เป็นยาถอนพิษนั้นได้ ในงานประพันธ์ของ ลู่อวี่ (陆羽, Lù Yǔ) เรื่อง ฉาจิง (茶经, 茶經, chájīng) ก็ได้มี การกล่าวถึงเสินหนงฮ่องเต้เช่นกัน ตานานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอีกตานานหนึ่ง เล่าว่า เทพแห่งเกษตรกรรม ได้ เคี้ยวพืชต่างๆ เพื่อทดสอบหาสรรพคุณของสมุนไพร ท่านเทพก็ได้ใช้ใบชาเป็นยาถอนพิษด้วยเช่นกัน ยังมีอีกตานานที่ย้อนไปในสมัยราชวงศ์ถัง พระโพธิธรรม ผู้ก่อตั้งนิกายเซน ได้เผลอหลับไปหลังจากการทา สมาธิหน้ากาแพงเป็นเวลาเก้าปี เมื่อท่านตื่นขึ้น ก็ได้ละอายต่อความง่วงของตนเอง จึงตัดเปลือกตาของท่านออกทั้ง สองข้าง เปลือกตานั้นได้ตกลงบนพื้นดินและแทงราก ต่อมาจึงเติบโตเป็นต้นชา แม้ว่าตานานเหล่านี้จะไม่มีเค้าโครงความเป็นจริง แต่ชาก็มีบทบาทอย่างสูงต่อวัฒนธรรมของชาติเอเชียมา หลายศตวรรษ ในฐานะที่เป็นเครื่องดื่มหลักในชีวิตประจาวัน ยารักษาโรค หรือแม้แต่สัญลักษณ์แสดงฐานะจึงไม่เป็น ที่น่าแปลกใจเลยที่บ่อยครั้ง ตานานเหล่านี้จะกาเนิดบนพื้นฐานทางศาสนาและพระมหากษัตริย์
 12. 12. 2. ลักษณะของต้นชา ลักษณะของต้นชานั้นถือว่าเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางชนิดหนึ่งใบสีเขียวเป็นใบเดี่ยว ใบหนา อบใบจะเป็น จักโดยริบเล็กๆ เวลามีดอกจะออกดอกเป็นช่อๆสีขาวมีกลิ่นหอมกลีบดอกออกเป็นห้ากลีบสวยงามดีทีเดียว ลักษณะ คล้ายๆ กับดอกส้มเขียวหวาน แต่เวลามีผลนั้นผลเป็นเหมือนแคปซูล มีเมล็ดอยู่ข้างใน11-2เมล็ด ต้นชานั้นมักจะเจริญงอกงามอยู่ในที่สูงเชิงเขา บนภูเขาทางภาคเหนือของเมืองไทยก็มีต้นชาเจริญงอกงาม อยู่มากมาย มีการปลูกเอาไว้เพื่อทาธุรกิจใบชา ส่วนมากแล้วนิยมเอาใบชามาคั่วอบแห้งตามกรรมวิธีการผลิใบชา เพื่อเป็นสินค้า นาเอามาชงดื่มกันตามความนิยมนั่นเอง ชงเป็นใบๆแบบชงชาจีนหรือบดะเอียดเป็นผงชงแบบชาอีก รูปแบบหนึ่งรวมทั้งเอามาทาเป็นผงละเอียดด้วยการสกัดให้ชงเเบบอินสแตนต์ละลายไปกันน้าทันทีก็มีอีกแบบหนึ่ง ใบชาเป็นที่รู้จักกันไปแล้วทั่วโลกในปัจจุบันนี้ นิยมเอามาชงดื่มกันมากจนเกิดการติดการดื่มน้าชากันโดยเฉพาะ ประชากรของโลกในแถบเอเชียรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยส่วนมากแล้วชาวจีนจะติดการดื่มน้าชากันมากเป็นพิเศษ จนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกันไปทีเดียว ดื่มน้าชาให้เกิดความรู้สึกนึกคิดวางแผนงาน คิดเรื่องธุรกิจต่างๆสมอง ปลอดโปร่งโล่งดีกว่าคิดโดยไม่มีการดื่มน้าชาว่ากันอย่างนั้น 3. ชนิดของชา 1) ชาดา การผลิตชาดา ทาได้โดยการนาใบชามาทาให้แห้งโดยการรีดน้าที่หล่อเลี้ยงให้ใบชาชุ่มชื้นออกมาเพื่อทาให้ ใบชาเหี่ยวและอ่อนลีบ โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงนาใบชาที่แห้งแล้วนั้นมากลิ้งด้วยลูกกลิ้ง บดและฉีก ต่อจากนั้นจึงนาไปหมัก ซึ่งหลังจากกระบวนการหมักทั้งสิ้นแล้ว จะได้ใบชาที่แห้งสนิท 2) ชาอูหลง การผลิตชาอูหลง ผ่านกระบวนการผลิตด้วยการหมักแต่เพียงครึ่งหนึ่ง จึงทาให้รสชาติและสรรพคุณอยู่ ระหว่างชาดาและชาเขียว กระบวนการผลิตชาอูหลงเริ่มจากนาใบชามาทาให้แห้งลีบโดยใช้เวลาทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงนาไปกลิ้งด้วยลูกกลิ้ง ฉีก และหมักด้วยระยะเวลาสั้น ๆ 3) ชาผู่เอ๋อร์ ชาผู่เอ๋อเป็นชื่อของชาจีนชนิดหนึ่งที่ราคาแพงมากๆชาชนิดนี้มาจากมลฑลยูนนาน 4) ชามะลิ เป็นชาที่นาชาเขียว (หรืออาจเป็นชาอื่นๆ) มาใส่ดอกมะลิที่รีดน้า และกลิ้งแล้ว ใส่ลงไป ปกติถ้าเป็นชาที่ คุณภาพต่า จะไม่ใช้มะลิแท้ๆมาทา เพียงแค่แต่งกลิ่นประกอบเพิ่มเท่านั้น ส่วนชามะลิแท้ๆ จะใส่มะลิอบแห้งไปด้วย ทาให้ได้รส และกลิ่นมะลิเต็มตัว ทาให้ราคาของชามะลิแท้จะค่อนข้างแพง
 13. 13. 5) ชาทิกวนอิม เป็นชาจีนที่มีชื่อเสียงที่คนไทยรู้จักดีพอๆกับชามะลิที่มาของชาชนิดนี้มีสองตานานดังนี้ ตานานแรกเป็นชาที่ เจ้าแม่กวนอิมประทานให้กับชายยากจนคนหนึ่งที่ชื่อนายเว่ยเพราะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเขาได้ทาความดีโดย การช่วยดูแลศาลเจ้าร้างแห่งหนึ่งที่มีรูปหล่อขององค์กวนอิมซึ่งทาด้วยโลหะประดิษฐานอยู่ ศาลเจ้านี้ตั้งในเมืองอาน ซี มณฑลฟูเจี้ยน(ฮกเกี้ยน) เขาทาไปเพื่อถวายเป็นโพธิสัตวบูชาแต่เนื่องจากขาดเงินทุนทรัพย์ที่จะทาให้ดีกว่านี้ดังนั้น พระองค์จึงประทานชาคุณภาพให้เพื่อนาไปขายเป็นทุนบูรณะศาลเจ้าร้างแห่งนั้น ส่วนตานานที่สองนั้นมีดังนี้ มันเกิด จากการค้นพบโดยบังเอิญจากชายคนหนึ่งนามว่านายหวางที่ไปเกิดเจอชาชนิดนี้แถวๆใต้ก้อนหินที่เป็นรูปพระ โพธิสัตว์กวนอิม ในเมืองซีผิง เลยลองนาไปขยายพันธุ์ดู พอขยายพันธุ์ได้ระยะหนึ่งจึงลองนาไปถวายให้ฮ่องเต่เฉียนห ลง พระองค์โปรดมาก จึงสอบถามที่มา จึงพระราชทานชื่อตามที่มา ชาทิกวนอิมมีหลากหลายชนิด 6) ชาเขียว การผลิตชาเขียว ทาโดยนาใบชามาอบไอน้า หลังจากนั้นจึงนาไปกลิ้งด้วยลูกกลิ้งและทาให้แห้งอย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีการดังกล่าว จึงทาให้ใบชายังคงมีสีเขียว จากกระบวนการผลิตที่ง่ายและน้อยขั้นตอน ทาให้ชาเขียวยังคงมี สารในพืชที่มีประโยชน์หลงเหลืออยู่มากกว่าชาชนิดอื่น ๆ มีการทาผลิตภัณฑ์ชาหลากหลายชนิดในยุคปัจจุบัน เช่น ชาเย็นพร้อมดื่ม และ ผสมส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อแต่งกลิ่นและรส เช่น เนสที ชาโออิชิ 7) ชาขาว ชาขาวได้จากการเก็บใบชาตั้งแต่ยอดชายังอายุน้อยๆ ชาชนิดนี้จะมีกลิ่นอ่อนกว่าชาชนิดอื่นและมีปริมาณ คาเฟอีนน้อยกว่า คือ ประมาณ 15 มิลลิกรัมต่อถ้วย พบว่าชาที่ชงจากใบชาใส่กาจะมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ มากกว่าชาที่ชงจากชาที่อยู่ในถุงชาประโยชน์ของชาขาวนั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งและ โรคหัวใจเหมือนชาชนิดอื่นๆแล้ว พบว่าชาขาวอาจจะมีประโยชน์ช่วยป้องกันโรคเบาหวานอีกด้วย เพราะพบว่าผู้ที่ ดื่มชาขาวเป็นประจา จะมี Glucose tolerance ดีขึ้น (ความทนต่อการเพิ่มขึ้นของน้าตาลกลูโคสในเลือด หรือพูด ง่ายๆก็คือ ร่างกายสามารถปรับตัวให้มีการหลั่งอินซูลินออกมาควบคุมปริมาณน้าตาลกลูโคสในเลือดได้นั่นเอง) และ ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อีกด้วย 8) ชาอโรม่า/ชาแต่งกลิ่น ชาอโรม่า คือ ชาที่นาผลิตภัณฑ์ที่ให้กลิ่นหอม เช่น ลาเวนเดอร์ อบเชย(ชินนามอน) เปลือกส้ม มาผสมกับ ใบชาต่างๆอาจจะเป็นชาดา ชาขาว หรือชาเขียวก็ได้ ชาชนิดนี้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระคล้ายกับในชาชนิด อื่นๆ และชาอโรม่าบางชนิดที่ผสมผลไม้บางชนิด เช่น ชาบลูเบอร์รี่ ก็อาจจะยิ่งมีสาร ต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นได้ แต่ผลิตภัณฑ์ชาอโรม่าหรือชาแต่งกลิ่นนี้ ไม่แนะนาให้ทานแบบที่ชงสาเร็จบรรจุขวดมา ขาย เพราะชาเหล่านี้มักจะใส่น้าตาลในปริมาณมากและยังมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่าแบบชงเองถึง 20 เท่า
 14. 14. 9) ชาสมุนไพร ชาสมุนไพรนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ชา เนื่องจากชาสมุนไพรนั้นทาจากผลไม้ ดอกไม้ และสมุนไพรตากแห้ง ไม่ได้ มีส่วนผสมที่เป็นใบชาเลย แต่เราก็ยังเรียกว่าชา เพราะวิธีการชงนั้นเหมือนกับการชงชาทั่วๆไป ชาชนิดนี้ไม่มี คาเฟอีน แต่ไม่แนะนาให้ดื่มชาสมุนไพรยี่ห้อที่อ้างสรรพคุณว่าช่วยลดน้าหนัก เพราะมีโอกาสสูงมากที่จะเจอชาที่ ผสมยาระบายที่อาจเป็นพิษต่อร่างกายได้ ประโยชน์ของชาสมุนไพรนั้น ยังมีงานศึกษาวิจัยไม่มากนัก แต่ก็มีอยู่บ้าง ที่รายงานว่า การดื่มชาสมุนไพรจะช่วยทาให้ความดันเลือดลดลงในผู้ป่วยที่มีปัญหาความดันเลือดสูง ชาคาร์โมไมล์ นั้นเชื่อกันว่าจะช่วยทาให้หลับสบายขึ้น และชาเปปเปอร์มินท์จะช่วยให้สบายท้อง 4. คุณประโยชน์ของชาเขียว ชาเขียว ได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณเป็นยาบาบัดมายาวนาน และยังสอดคล้องกับ ผลการวิจัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย โดยเฉพาะคุณสมบัติที่โดดเด่นของชาเขียวก็ คือ การช่วยล้าง พิษออกจากร่างกายได้ลึกถึงระดับเซลล์ สรุปกลไกการทางานของชาเขียวในการล้างพิษได้ดังนี้ 1) สารแคเทชินในชาเขียวมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอด เลือด โรคหัวใจ ชะลอความชรา ช่วยลดคอเลสเตอรอล LDL และเพิ่ม HDL ซึ่งเป็นไขมันที่ดีแข็งตัว ลดขบวนการ ทาลายสารพันธุกรรมและยับยั้งการก่อมะเร็ง นอกจากนีชาเขียวยังช่วยควบคุมน้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่พอดี ้ อีกด้วย 2) ความจาเพาะเจาะจงในการกระตุ้นเอ็นไซม์ที่ทาหน้าที่ขจัดสารพิษในตับของชาเขียวช่วยเพิ่มขบวนการ ขจัดสารพิษที่ได้รับจากอาหาร ยา และสารพิษอื่นๆ ได้ดีขึ้น และทาให้สุขภาพของตับดีขึ้นด้วย 3) ความสามารถในการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลมะเร็งของชาเขียว ช่วยลดการเจริญเติบโตของเซลที่ ผิดปกติ เนื้องอก และเซลมะเร็งได้ 4) ชาเขียวช่วยให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลาไส้มีการพัฒนาการทางานได้ดีขึ้น จึงลดการแทนที่จาก แบคทีเรียที่ไม่ดีได้ ส่งผลให้การเผาผลาญอาหารได้ดีขึ้น 5) ชาเขียวช่วยป้องกันโรคข้ออักเสบรูห์มาติก (rheumatoid arthritis) ที่มักจะเกิดกับสตรีวัยกลางคน อาการของโรคโดยทั่วไปคือมีอาการของการอักเสบบวมแดง ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและข้อต่อ 6) ชาเขียวเป็นตัวช่วยยาสีฟันและน้ายาบ้วนปาก ต่อสู้กับเชื้อไวรัสในปากโดยกาจัดเชื้อแบคทีเรีย ผลการทดลองชี้ว่ายาสีฟันหรือน้ายาบ้วนปากอย่างเดียวนั้น ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส ผล การศึกษาสรุปว่า สารพอลิฟีนอลส์ในชาเขียวช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียถึง 30% และลดการผลิตของ สารประกอบที่เป็นสาเหตุทาให้ลมหายใจเหม็นบูด นอกจากนี้ชาเขียวมีสรรพคุณช่วยป้องกันฟันผุ โดยช่วยยับยั้ง
 15. 15. แบคทีเรียที่ชื่อ Streptococcus mutans ซึ่งเป็นตัวการสาคัญที่ก่อให้เกิดหินปูนที่มาเกาะฟัน คนส่วนใหญ่จะดื่มชา เขียวหลังอาหาร เพื่อช่วยให้ลมหายใจและกลิ่นปากสะอาดสดชื่น 7) ป้องกันเชื้อไวรัสเอชไอวี ข้อมูลในวารสารวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ และโรคภูมิแพ้ฉบับ ประจาเดือนพฤศจิกายนตีพิมพ์ไว้ว่า สารแคเทชินในชาเขียวโดยเฉพาะ EGCG มีสรรพคุณป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ชาเขียวเข้มข้นช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเอชไอวี จับตัวกับเซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิดที่มี ความสาคัญต่อภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเราที่เรียกว่า "ทีเซลล์" (T cells) ซึ่งเป็นด่านแรกที่ทาให้มีโอกาสติดเชื้อ เอชไอวีได้ ถ้ามีผลการศึกษาเพิ่มเติมยืนยันผลการวิจัยดังกล่าวนี้ นักวิจัยกล่าวว่าจะนาสารในชาเขียวมาใช้ทดลองใน การผลิตยาชนิดใหม่ เพื่อป้องกันการลุกลามของเชื้อเอชไอวี 5. ชาใบหม่อน ชาจากใบหม่อนได้ถูกนามาเป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่มี ประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเริ่มแรกนักวิทยาศาสตร์ Shimizu et al. (1992), Tsushida et al. (1987)ได้ตรวจ พบสารกาบา (GABA=gamma amino-butyric acid) ในชาที่ทาจากใบหม่อน ซึ่งมีคุณสมบัติในการปรับระดับความดันโลหิต ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและลดการอักเสบ ใน สมองของผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางสมอง, Phytosterrol ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ในเส้นเลือด, DNJ (1-deo xynojirimycin) ลดระดับน้าตาลในเลือด รวมถึงยังมีสารที่ก่อคุณประโยชน์ต่าง ๆ อีกมากมายแต่ในประเทศไทยยัง ไม่เคยมีการนา ใบหม่อนมาทาชาหรือใช้ประโยชน์ทางด้านเภสัชกรรม ชาหม่อนจึงแทบไม่มีใครรู้จักหรือได้ลิ้มรสมาก่อน แต่สาหรับชาวญี่ปุ่นแล้วรู้จักดีเพราะเป็นหนึ่งใน เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพมาเป็นเวลาช้านานแล้ว เพราะมีความเชื่อต่างๆ กันว่าสามารถป้องกัน โรคความดันโลหิตและ เบาหวานได้ เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นพบว่าหม่อน มีแร่ธาตุและวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อ ร่างกายโดยรวมสูงกว่าชาอีกด้วยการทาชาหม่อนเพื่อใช้ดื่ม บารุงสุขภาพจะต้องมุ่งเน้นเพื่อให้ได้ สี กลิ่น รส ตามที่ ต้องการ และยังจะต้องรักษาคุณสมบัติของมัน ไว้ด้วย พร้อมทั้งคุณค่าทางอาหารที่มีอยู่ในใบหม่อนเดิม ชาใบหม่อนมีรสชาติเฉพาะตัว จะมีรสฝาดน้อยกว่าที่ทาจากใบชา เมื่อนามาทาเป็นชาเขียว จะทาให้น้าชามี สีเขียวอ่อนปนน้าตาล มีกลิ่นหอมเฉพาะ ชาใบหม่อนได้ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะ ทึ่ต้องการของชาแล้ว จาก สานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. นั่นหมายถึงใบหม่อนสามารถนามาทาเป็นเครื่องดื่มประเภทชาได้ เพราะมี กลิ่น รสชาติ และการละลายน้าร้อนได้มาตรฐานของอุตสาหกรรมใบชา คาเฟอีนในใบหม่อนมีปริมาณน้อยกว่าใบชา ถึง 200 เท่า คือพบเพียง 0.01 % หรือบางครั้งไม่พบเลย ชาเขียวใบหม่อนจึงเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับ ผู้บริโภคเพื่อ สุขภาพทุกเพศทุกวัย
 16. 16. ประโยชน์ของชาเขียวใบหม่อน จากการทดลองในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ โรมาเนีย และอินเดีย พบว่าใบหม่อนมีสารกาบ้า (GABA = gamma amino butaric acid ) ที่มีคุณสมบัติในการปรับระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ, สาร ฟายโตสเตอโรล (Phytosterol) ที่มีประสิทธิภาพในการลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด นอกจากนี้ยังมีสารที่ เรียกว่าดีอ๊อกซิโน-จิริมายซิน (Deoxynojirimycin) สารนี้มีผลในการลดระดับน้าตาลในเลือด ลดการเกิดเส้นเลือด อุดตัน อันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต และของเหลวในร่างกาย ซึ่งจะทาให้ปอด กระเพาะ อาหาร ลาไส้ ไต และกระเพาะปัสสาวะทางานได้ดีอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังพบแร่ธาตุ วิตามิน แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียม เหล็ก สังกะสี วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และวิตามินซีสูง รวมถึงกรดอะมิโนที่สาคัญต่อ ร่างกายอีก 18 ชนิด คือ 1. สามารถลดปริมาณไขมันในเส้นเลือด (คอเลสเตอรอล) 2 .ปรับลดความดันโลหิตสูง หรือต่า ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 3. ลดระดับน้าตาลในเลือดสาหรับคนเป็นเบาหวาน 4. ลดอาการกระดูกผุเพราะมีแคลเซียมสูง 5. ลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและเป็นตะคริว 6. ลดอาการเกิดลิ่มเลือด ซึ่งทาให้เส้นเลือดอุดตัน 7. หรือเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย 8. ลดอัตราเสี่ยงอันตรายจากมะเร็งในตับ 9. เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและของเหลวในร่างกาย ทาให้ปอด กระเพาะอาหาร ลาไส้ ไต และกระเพาะ ปัสสาวะทางานได้ดีอย่าง ต่อเนื่อง 6 ผลิตภัณฑ์จากชาเขียว      ผงชาชง เค้กชาเขียว ชาเขียวนมสด ครีมหน้าใส สบู่ โฟมชาเขียว
 17. 17. บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการ การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2556 ผู้จัดทาโครงงานมีวิธีการดาเนินการ ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา 1. ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย - Adobe Illustrator - Photo Scape - Adobe Dreamweaver - Flash Intro Banner - Desktop Author 2. ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย - เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้หน่วยประมวลผล Pentium 4 ขึ้นไป - ระบบปฏิบัติการ Windows XP ขึ้นไป - หน่วยความจา RAM 1 GB ขึ้นไป - จอภาพชนิด VGA color แสดงผล 800 x 600 pixels ขึ้นไป - Harddisk 80 GB ขึ้นไป 3.2 วิธีการดาเนินการ แบ่งเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1. กาหนดหัวข้อโครงงาน ผู้ศึกษาประชุมเพื่อคัดเลือกหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจ 2. ศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูล กาหนดกรอบหัวข้อการศึกษาเอกสาร รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทาโครงร่างโครงงาน เพื่อนาเสนอต่อครูที่ปรึกษา 4. ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากครูที่ปรึกษา หนังสือและเอกสารออนไลน์ - Adobe Illustrator การออกแบบและตกแต่งภาพกราฟิก - Adobe Dreamweaver การออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ - Flash Intro Banner Maker การจัดทาภาพเคลื่อนไหว 5. วิเคราะห์และออกแบบ
 18. 18. แผนผังการออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2556 หน้าแรก index.html Home home.html คณะผู้จัดทา Contact us.html ความรู้ทั่วไปเกี่ยวชา (about tea.html) ผลิตภัณฑ์จากชา (products.html) คาถามเกี่ยวกับเรื่องชา (question.html) โครงงานวิจัยเรื่องชา (research.html) ภาพที่ 1 แผนผังการวิเคราะห์และออกแบบงาน 6. จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน จัดทา โครงงานคอมพิ ว เตอร์ ป ระเภทซอฟต์ แ วร์ เรื่ อ งการศึ ก ษาความนิ ย มผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากชาเขี ย วของนั ก เรี ย นชั้ น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2556 และจัดทารูปเล่มโครงงาน 7. เผยแพร่ผลงาน นาไปใช้กับกลุ่มประชากร ลงพื้นที่ สถานที่จริง โดยทดลองใช้โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2556 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 30 คน เป็นนักเรียนชาย 9 คน และนักเรียนหญิง 21 คน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ตาบลในเวียง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 19. 19. 8. สรุปและประเมินผล - ใช้แบบประเมินความเห็น โดยมีการให้คะแนน 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ประเมินดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง มีความเห็นด้วยมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง มีความเห็นด้วย ระดับ 3 หมายถึง มีความเห็นด้วยปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อย ระดับ 1 หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อยที่สุด และได้กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นด้วยมากที่สุด 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเห็นด้วย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเห็นด้วยปานกลาง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อยที่สุด นาผลที่ได้จากประชากร มาวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต เพื่อหาค่าระดับความพึงพอใจ โครงงาน คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2556
 20. 20. บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ซึ่งมีผลการดาเนินงานโครงงาน การศึกษาความนิยม ผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 การสร้างและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1. การออกแบบและตกแต่งภาพกราฟิก โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ภาพที่ 1 การออกแบบและตกแต่งภาพกราฟิก
 21. 21. 2. การออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ภาพที่ 2 การออกแบบและการสร้างเว็บไซต์
 22. 22. ภาพที่ 3 การออกแบบและการสร้างเว็บไซต์
 23. 23. ตอนที่ 2 การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2556 ผู้ศึกษาได้สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คิดคานวณ เพื่อหาค่าเฉลี่ย ซึ่งปรากฏดังแสดงตารางที่ 2 - ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ โดยมีการให้คะแนน 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ประเมินดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความพึงพอใจมาก ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความพึงพอใจปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความพึงพอใจน้อย ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความพึงพอใจน้อยที่สุด คนที่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 ข้อที่ 11 ข้อที่ 12 ข้อที่ 13 ข้อที่ 14 ข้อที่ 15 ตารางที่ 2 แสดงความนิยมที่มีผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ตั้งแต่ข้อที่ 1-15 1 5 4 2 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 2 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 3 2 2 1 2 3 4 4 3 3 4 5 5 3 3 4 4 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 4 4 4 5 5 3 3 4 1 2 5 4 3 3 1 6 2 3 2 4 1 2 2 2 2 2 2 5 2 1 4 7 2 3 2 3 3 5 4 1 2 5 4 5 2 5 1 8 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 1 3 2 5 1 3 3 5 5 2 1 4 4 5 1 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 5 3 11 1 2 2 5 2 5 4 3 5 2 3 1 1 2 1
 24. 24. คนที่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 ข้อที่ 11 ข้อที่ 12 ข้อที่ 13 ข้อที่ 14 ข้อที่ 15 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 1 1 13 4 2 4 4 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 2 14 2 1 5 2 5 5 3 4 5 3 5 4 5 3 5 15 5 5 4 3 2 3 4 5 4 2 3 3 1 5 3 16 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 2 4 1 4 1 17 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 18 4 5 1 5 1 5 5 3 2 1 4 4 4 3 1 19 5 5 5 5 5 4 5 3 1 2 5 4 4 3 4 20 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 21 5 4 4 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 3 22 4 3 4 2 5 4 3 5 2 1 4 5 3 4 2 23 4 3 5 4 2 4 3 5 1 2 3 5 2 4 5 24 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1 25 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 26 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 4 3 3 3 27 2 3 3 1 1 2 1 3 3 4 3 5 3 3 5 28 5 5 3 3 3 2 4 3 5 2 1 4 4 4 4 29 2 2 2 1 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 30 5 5 4 4 4 5 4 3 3 3 5 5 4 3 3
 25. 25. คนที่ ข้อที่ 16 ข้อที่ 17 ข้อที่ 18 ข้อที่ 19 ข้อที่ 20 ข้อที่ 21 ข้อที่ 22 ข้อที่ 23 ข้อที่ 24 ข้อที่ 25 ข้อที่ 26 ข้อที่ 27 ข้อที่ 28 ตารางที่ 3 แสดงความนิยมที่มีผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ตั้งแต่ข้อที่ 16-28 1 4 5 5 5 5 4 3 4 2 3 3 5 1 2 2 1 1 3 2 5 4 3 3 4 4 5 3 3 4 5 5 4 5 4 5 4 2 5 1 2 1 4 1 5 5 3 5 1 5 1 4 3 5 2 2 5 3 4 5 3 3 3 3 2 3 5 2 1 2 6 5 1 1 5 4 1 2 1 2 1 5 3 4 7 5 1 4 2 1 2 4 2 3 2 3 4 4 8 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 3 3 9 2 1 5 3 5 1 1 1 4 5 3 3 3 10 4 3 4 5 4 4 4 4 3 2 5 4 4 11 5 1 1 5 1 1 2 4 4 5 3 4 1 12 4 3 4 5 5 3 3 2 3 2 3 2 1 13 2 3 4 3 2 4 2 2 3 1 2 3 3 14 3 2 4 4 5 5 5 1 2 4 3 1 2 15 4 1 4 5 1 1 4 1 2 4 3 3 4 16 5 1 5 5 5 1 5 5 3 2 3 4 3 17 3 4 2 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 18 5 3 3 5 4 1 3 1 3 2 3 3 2 19 5 3 4 5 3 4 5 2 3 4 3 4 4 20 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 2 1 1
 26. 26. คนที่ ข้อที่ 16 ข้อที่ 17 ข้อที่ 18 ข้อที่ 19 ข้อที่ 20 ข้อที่ 21 ข้อที่ 22 ข้อที่ 23 ข้อที่ 24 ข้อที่ 25 ข้อที่ 26 ข้อที่ 27 ข้อที่ 28 21 5 4 3 4 2 4 3 5 2 3 2 3 1 22 3 2 5 3 4 5 3 4 3 3 4 2 2 23 1 4 3 5 4 3 5 5 3 4 3 2 3 24 1 3 4 1 5 1 2 3 3 4 4 3 3 25 3 2 4 3 1 5 5 5 2 4 4 4 2 26 5 3 5 5 5 5 5 5 4 2 2 3 4 27 5 1 3 5 4 2 3 2 4 2 1 2 2 28 3 2 2 2 4 4 4 3 1 4 1 2 1 29 4 4 3 3 4 3 4 1 2 4 3 3 3 30 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 3 2 2
 27. 27. จากตารางที่ 2และ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ต่อโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 5/1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ของนักเรียนทั้งหมด 30คน โดยกาหนดเกณฑ์คุณภาพ การแปลความหมายดังนี้ 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด ซึ่งปรากฏดังแสดงตารางที่ 4 ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ที่ 1 รายการ อาหารและเครื่องดื่ม 1.1ขนม 1.1.1 เค้กชาเขียว (ทิรามิสุ) 1.1.2 โมจิชาเขียว 1.1.3 ไดฟูกุชาเขียว 1.1.4 ทรัฟเฟิลชาเขียว 1.1.5 คุ้กกี้ชาเขียว 1.1.6 เครปเค้กชาเขียว 1.1.7 มาการองชาเขียว 1.1.8 โคล่อนชาเขียว 1.1.9 ทาร์ตชาเขียว 1.1.10 ชูครีมชาเขียว 1.1.11 แครมบรูเล่ชาเขียว 1.1.12 บราวนี่ชาเขียว 1.2 เครื่องดื่ม 1.2.1 ชาเขียวนมสด 1.2.2 ชาเขียวมะนาว ค่าเฉลี่ย ระดับ 3.77 3.77 3.60 3.73 3.43 3.87 3.63 3.73 3.57 3.17 3.40 3.63 มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 3.13 3.33 ปานกลาง ปานกลาง
 28. 28. ที่ 2 รายการ 1.2.3 ชาเขียวน้าผึ้ง 1.2.4 ชาเขียวน้าผึ้งมะนาว 1.2.5 เต้าฮวยชาเขียว 1.2.7 เบียร์ชาเขียวมัทฉะ 1.2.8 ชาเขียวนมปั่น 1.3 ไอศครีม 1.3.1 ไอศครีมชาเขียวถั่วแดง 1.3.2 ไอศครีมชาเขียวผสมแอลมอนต์ 1.3.3 ไอศครีมชาเขียวช็อกโกแลต 1.4 อื่นๆ 1.4.1 ช็อกโกแลตผสมชาเขียว 1.4.2 ลูกอมชาเขียว เครื่องใช้ 2.1 น้ายาปรับอากาศกลิ่นชาเขียว 2.2 สบู่กลิ่นชาเขียว 2.3 เทียนหอมกลิ่นชาเขียว ค่าเฉลี่ย ระดับ 3.93 3.70 2.87 3.90 3.63 มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 3.10 3.70 3.00 ปานกลาง มาก ปานกลาง 2.87 3.17 ปานกลาง ปานกลาง 3.03 2.83 2.47 ปานกลาง ปานกลาง น้อย ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความนิยมภาพรวมของโครงงาน การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม คะแนนรวม 2842 ค่าเฉลี่ย 3.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 C.V.(%) 16.42
 29. 29. บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผล 5.1 สรุปผลการสารวจ จากการสารวจพบว่าความนิยมที่มีผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนารี รัตน์จังหวัดแพร่ พบว่าผลิตภัณฑ์จากชาเขียวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมีดังนี้ ประเภทขนม ได้แก่ เค้กชาเขียว(ทิรา มิสุ) และโมจิชาเขียว ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ ชาเขียวน้าผึ้ง ประเภทไอศรีม ได้แก่ ไอศกรีมชาเขียวผสมแอลมอนต์ ขนมอื่นๆ ได้แก่ ลูกอมชาเขียว ประเภทเครื่องใช้ ได้แก่ น้ายาปรับอากาศกลิ่นชาเขียว ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความ นิยมสูงที่สุด ได้แก่ ชาเขียวน้าผึ้ง 5.2 อภิปรายผล จากการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง การศึกษาความนิยมผลิตภัณฑ์จากชาเขียวของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ทาให้ทราบว่าชาเขียวน้าผึ้งได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ที่หาซื้อได้ง่ายเพราะมีขายอยู่ทั่วไป และราคาไม่แพงทาให้เข้าถึงได้ง่าย มี รสชาติอร่อย กลมกล่อม ผลิตภัณฑ์จากชาเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนไทย เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกทั้งยังมีรสชาติดี ทาให้มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากชาเขียวออกมาจาหน่ายทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ขนม อาหาร เครื่องดื่ม จนถึงข้าวของเครื่องใช้ ทุกอย่างล้วนได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจ 5.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ได้ฝึกฝนทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่เคยรู้จัก ได้แก่ โปรแกรม Adobe Dreamweaver และ โปรแกรม Adobe Illustrator 2.ได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องชาชนิดต่างๆ 3.ได้ฝึกทักษะชีวิต เช่น กระบวนการแก้ปัญหา และ ความสามัคคีในหมู่คณะ การตัดสินใจ การควบคุม อารมณ์ ฯลฯ 5.4 ข้อเสนอแนะ 1.น่าจะมีข้อมูลของชาที่หลากหลายและแปลกใหม่มากกว่าเดิม 2.เว็บมีรูปแบบที่สวยงามและน่าสนใจ
 30. 30. บรรณานุกรม พีระพรรณ โพธิ์ทอง. (2549). ดื่มชาเขียวให้ได้ประโยชน์. (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.stou.ac.th/study/sumrit/12-54(500)/page1-12-54(500).html. [13 กุมภาพันธ์ 2557] วิกิพีเดีย. (2556). ชาเขียว. (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A% E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7. [12 กุมภาพันธ์ 2557] ศูนย์ชาบ้านเจ๊ะเหม. แหล่งกาเนิดต้นชา. (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://dear.ueuo.com/data/LANGAMNAD.html. [12 กุมภาพันธ์ 2557] หลิง. (2556). ประโยชน์ของชาเขียว. (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.oknation.net/blog /behealthyonline/2013/10/05/entry-1. [13 กุมภาพันธ์ 2557] urngiiz__♥. (2552). ข้อดีและข้อเสียของชาเขียว. (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.dekd.com/board/view/1236767/ . [12 กุมภาพันธ์ 2557]
 31. 31. ภาคผนวก
 32. 32. ภาพรวมของเว็บไซต์ Tea Time เข้าสู่เว็บไซต์ home page
 33. 33. About tea Products
 34. 34. Questions และ Contact us ส่วนล่างของเว็บไซต์
 35. 35. ตัวอย่างภาพการออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัวของ นายเหมือนเทพ เหมืองจา ตัวอย่างภาพการออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัวของ นางสาวกัญญาณัฐ สีเทา
 36. 36. ตัวอย่างภาพการออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัวของ นางสาวณัฐกานต์ กองรัตน์ ตัวอย่างภาพการออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัวของ นางสาวธมลวรรณ ลอยลาวัลย์
 37. 37. ตัวอย่างภาพการออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัวของ นางสาวพัชรียา กาทรัพย์ ตัวอย่างภาพการออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัวของ นางสาวสุพิชญา กาศสมบูรณ์

×