Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ปริพันธ ์ไม่จำกัดเขต
ตัวอย่างการใช้สูตร
ความหมาย
บทนิยาม
สูตร
ปริพันธ์ไม่จากัดเขต
ปริพันธ์ (อังกฤษ: integral) คือ ฟังก์ชันที่ใช้หา พื้นที่, มวล, ปริมาตร หรือผลรวม
ต่างๆ. เราอาจหาปริพันธ์ได้หลายวิธี แต่ไม่...
บทนิยาม: ฟังก์ชัน F เป็นปฏิยานุพันธ์ (antiderivative)
หนึ่งของ f ถ้า F′(x)=f(x)F′(x)=f(x) สาหรับทุกค่าของ x ที่อยู่ใน
โดเม...
ขอขอบคุณแหล่งที่มา
https://www.opendurian.com/le
arn/integration_formula/
http://www.elearning.msu.ac.th/op
encourse/02011...
THE END…….
จบการนาเสนอค่ะ
จัดทำโดย
นำงสำวอรุณรุ่ง ดีเขียว เลขที่ 29
ชั้น ม.6/2
ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต อรุณรุ่ง
ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต อรุณรุ่ง
ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต อรุณรุ่ง
ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต อรุณรุ่ง
ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต อรุณรุ่ง
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต อรุณรุ่ง

8,598 views

Published on

ความรู้

Published in: Education
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต อรุณรุ่ง

 1. 1. ปริพันธ ์ไม่จำกัดเขต
 2. 2. ตัวอย่างการใช้สูตร ความหมาย บทนิยาม สูตร ปริพันธ์ไม่จากัดเขต
 3. 3. ปริพันธ์ (อังกฤษ: integral) คือ ฟังก์ชันที่ใช้หา พื้นที่, มวล, ปริมาตร หรือผลรวม ต่างๆ. เราอาจหาปริพันธ์ได้หลายวิธี แต่ไม่ว่าหาด้วยวิธีใด ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากัน เสมอ. การหาปริพันธ์ (integration) เป็นกระบวนการที่ต่างจากการหาอนุพันธ์ แต่ก็มี ความเกี่ยวข้องกัน "ปริพันธ์" ต่างจากปฏิยานุพันธ์ แต่ทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ ใกล้เคียงกัน ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสจะอธิบายว่าทาไมปริพันธ์กับปฏิยานุพันธ์ ถึงเกี่ยวข้องกัน. ปริพันธ์แบบปฏิยานุพันธ์ คือ ปริพันธ์ไม่จากัดเขต (indefinite integral)
 4. 4. บทนิยาม: ฟังก์ชัน F เป็นปฏิยานุพันธ์ (antiderivative) หนึ่งของ f ถ้า F′(x)=f(x)F′(x)=f(x) สาหรับทุกค่าของ x ที่อยู่ใน โดเมนของ f
 5. 5. ขอขอบคุณแหล่งที่มา https://www.opendurian.com/le arn/integration_formula/ http://www.elearning.msu.ac.th/op encourse/0201112/unit2_1.htm
 6. 6. THE END……. จบการนาเสนอค่ะ จัดทำโดย นำงสำวอรุณรุ่ง ดีเขียว เลขที่ 29 ชั้น ม.6/2

×