นาโนเทคโนโลยี

5,474 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,474
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
106
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นาโนเทคโนโลยี

 1. 1. ความก้าวหน้าทางด้านนาโนเทคโนโลยี กับ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 2. 2. หัวข้อ-นาโนเทคโนโลยีคืออะไร-นาโนเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดบ้าง-การนำานาโนเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์-การศึกษากับนาโนเทคโนโลยีในต่างประเทศ-การศึกษากับนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย
 3. 3. เล็ ก แค่ ไ หนถึ ง จะเป็ น ...ระดั บ สิ่งที่มีในาโน? นธรรมชาติ สิงที่มนุษย์สร้างขึ้น ่ 10 เมตร -2 เซนติเมตร 10-3 เมตร หัวเข็มหมุด 1-2 มิลลิเมตร มด ~ 5 มิลลิเมตร มิลลิเมตร 10-4 เมตร อาณาจักรไมโคร ฝุ่นละออง 10-5 เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผม ~ 10-20 ไมโครเมตร ~ 10-50 ไมโครเมตร เครื่องกลไฟฟ้าขนาดจิว ๋ ขนาดเม็ดเลือดแดง 10-6 เมตร 10 -100 ไมโครเมตร ~ 6-8 ไมโครเมตร ไมโครเมตร 10-7 เมตร อาณาจักรนาโน 10-8 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางเอนไซม์ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่ ATP synthase ~10 นาโนเมตร เกิดจากการจัดเรียงอะตอม 10-9 เมตร เหล็กจำานวน 48 อะตอมบน ทองแดง ~14 นาโนเมตร นาโนเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อนาโน ความกว้างของ คาร์บอน ~ 2 นาโนเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียวดีเอ็นเอ 10-10 เมตร โมเลกุลฟูลเลอรีน ~2 นาโนเมตร ~ 1 นาโนเมตร
 4. 4. นาโนเทคโนโลยี…คืออะไร? “นาโนเทคโนโลยี” เทคโนโลยีประยุกต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการ การสร้าง การสังเคราะห์วัสดุหรืออุปกรณ์ในระดับของอะตอม โมเลกุล หรือชิ้นส่วนที่มขนาดเล็กในช่วง 1 ถึง 100 นาโนเมตร ซึ่งจะส่งผล ี ให้วสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ มีหน้าที่ใหม่ๆ และมีคุณสมบัติที่พิเศษขึน ั ้ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ทำาให้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้สอยและ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 0.1 1 10 100 1,000 100,000 (นาโนเมตร) นาโนเทคโนโลยีอะตอมไฮโดรเจน DNA ATP synthase ไวรั ส ไมโครชิ พ เส้ น ผมมนุ ษ ย์
 5. 5. การลงทุนทางด้านนาโนเทคโนโลยีของรัฐบาลทั่วโลก ค.ศ. 1997-2006 (estimation NSF)
 6. 6. History of Nanotechnology… “ATOM”Democritus of Abdera: Lycrugus cup400 B.C. แก้วโบราณของเชคโกสโลวาเกีย 1857 Michael Faraday discovers colloid goldNANOTEC
 7. 7. ความเป็นสหวิทยาการของ...นาโนเทคโนโลยี นาโน นาโน เทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ชี ว ภาพ วั ส ดุ น าโน
 8. 8. นาโนเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าทางอุตสาหกรรม ปัจจุบัน อนาคต Nanochips นาโนอิเล็กทรอนิกส์ Handheld computer, watchphone DDS/ biosensor นาโนเทคโนโลยี ชีวภาพ Drug delivery Nanofilms Flexible thin screen วัสดุนาโนNANOTEC
 9. 9. ทิศทางการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสำาอางโดยการพัฒนาระบบนำาส่ง เช่น ไลโปโซม (liposome)การพัฒนาระบบนำาส่งยา (drug delivery systems)ในการรักษาโรคมะเร็งการค้นหายาหรือสารออกฤทธิ์ชนิดใหม่ๆ เช่น ยายับยั้งโรคเอดส์การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคแบบใหม่ เช่น DNA chip หรือ Lab-on-a-chipการพัฒนา Nanobiosensor เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร อาหาร และสาธารณสุขการสร้างอวัยวะหรือเนื้อเยื่อเทียมโดยใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อNANOTEC
 10. 10. ทิศทางการวิจัยด้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์การพัฒนานาโนเซ็นเซอร์ (Nanosensors)เทคโนโลยีจอภาพแบบใหม๋ เช่น organic light emitting diodes, OLEDsการพัฒนาฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) และหน่วยเก็บความจำาความจุสูง เช่น MRAMเทคโนโลยีนาโนโฟโตนิกส์ (Nano-photonics) เพื่อการโทรคมนาคม และเซลล์สุรยะ ิอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงโมเลกุล (molecular electronics)นาโนคอมพิวเตอร์ เช่น ควอนตัมคอมพิวเตอร์NANOTEC
 11. 11. ทิศทางการวิจัยด้านวัสดุนาโน การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากวัสดุนาโนชนิดต่างๆ เช่น อนุภาคนาโน, นาโนคอมพอสิท, ท่อนาโนคาร์บอน, เส้นใยนาโน, ตัวเร่งปฏิกิริยา, รูพรุนนาโน หมุดควอนตัม บัคมินสเตอร์ฟลเลอรีน เดนไดรเมอร์ ฯลฯ ู เทคโนโลยีฟิลมบางสำาหรับอุตสาหกรรมสี ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์อาหารและ ์ การเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ พื้นผิวทำาความสะอาดตัวเอง (self-cleaning surface) วัสดุกันนำ้า (water-repellent) วัสดุ ซ่อมแซมตัวเอง (self-healing materials), วัสดุกำาจัดเชื้อโรค (antimicrobial) ฯลฯ เซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) และอุปกรณ์เก็บพลังงาน วัสดุนาโนสำาหรับการแพทย์NANOTEC
 12. 12. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นาโนเทคในท้องตลาดAmbush Smiths Techlite Sunglasses Plenitude Revitalift Antiwrinkle Cream Babolat’s VS Nanotube Power Racket Wilson’s Double Core Tennis BallsKodak’s EasyShare LS633 Zoom Digital Camera Muraman’s Exim nano clubs & Nanodynamics’ golf balls GMC Safari NuCelle SunSense Cerax Nanowax, Nanosphere’s NTera’s NanoChromicsTM SPF 30 Sunscreen Ski Wax VerigeneTM ID Platform Smart Windows
 13. 13. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นาโนเทคในท้องตลาด แผ่นรองเท้าที่ลดแรงกระแทกและ ให้ความอบอุ่น บริษัท Aspen นำ้ายาฆ่าเชือนาโน EcoTru ้ Aerogels บริษัท Envirosystemสารเคลือบผิวกันนำ้าของบริษัท BASF นำ้ายาเช็ดกระจกรถยนต์ Clarity Defender ครีมบรรเทาการอักเสบกล้าม เนื้อ Flex-Power พลาสเตอร์ปิดแผลของ ฟูกรองเตียงที่ซักได้ของ บริษัท Nucryst ครีมบำารุงผิวนาโน กาวติดฟัน 3M Simmons Bedding Co. Pharmaceuticals บริษัท Bionova
 14. 14. ประเทศไต้หวันหนังสือการ์ตูนสำาหรับเด็กประถมNano Blaster Man การ์ตูนแอนิเมชัน ่ -A Fantasy Journey for Nana and nana -Nano magic
 15. 15. แบบเรียนสำาหรับนักเรียนมัธยม Nano- Symphonyคู่มือสำาหรับอาจารย์ และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยNanotechnology- Fundamental ,Application and Experiment
 16. 16. การศึกษากับนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย -การเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ โทรทัศน์ - หนังสือ - เว็บไซด์ - นิทรรศการ และ Road show - หลักสูตรฝึกอบรม
 17. 17. คอลัมในหนังสือพิมพ์ (นาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิต)
 18. 18. หนังสือ และวารสาร (Nanotec in 4)
 19. 19. เว็บไซด์http://www.nanotec.or.th
 20. 20. หลักสูตรฝึกอบรม3. หลักสูตรนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น2. หลักสูตรวัสดุนาโน3. หลักสูตรนาโนเทคโนโลยีชวภาพ ี4. หลักสูตรนาโนอิเล็กทรอนิกส์5. หลักสูตรนาโนสำาหรับภาคอุตสาหกรรม และโอกาสทางธุรกิจ
 21. 21. Thank you very much for your attentions.NANOTEC

×