Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
วิสัยทัศน์ :: โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสาก...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

3,098 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

  1. 1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม วิสัยทัศน์ :: โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ภายในปี 2558 ค่านิยม :: สมเด็จพิทยาคม ร่วมมือ ร่วมพัฒนาการศึกษาสู่สากล อัตลักษณ์ :: ลูกสมเด็จพิทเป็นคนดี ใช้ ICT เป็น เอกลักษณ์ :: ลูกสมเด็จพิท เก่งดนตรี และกีฬา ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 ข้าราชการครูจำนวน 127 คน  ผู้บริหาร 5 คน  ข้าราชการครู 122 คน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 1 คน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 2 คน รองผู้อำนวยการชำนาญการ 2 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ชาย หญิง รวม ผู้บริหาร 2 2 4 ครู 18 33 51 รวม 20 35 55 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ชาย หญิง รวม ผู้บริหาร 1 0 1 ครู 34 37 71 รวม 35 37 72 ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 1 คน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 78 คน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 19 คน ครู 23 คน ครูผู้ช่วย 1 คน พนักงานราชการ จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน จำนวน 7 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน ครูธุรการ จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 3 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 8 คน คนสวน จำนวน 3 คน ครูต่างชาติ จำนวน 8 คน คนงานทั่วไป จำนวน 13 คน *** รวมบุคลากรทั้งหมด 176 คน ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557) ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน (ห้อง) จำนวนนักเรียน (คน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 12 463 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 12 446 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12 454 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10 418 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 10 405 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 10 388 รวม 66 2,574

×