Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ครูผูสอน เจาหนาที่สํานักงานและคนงาน
ดวยโรงเรียนสมเ...
หลักฐาน/เอกสาร ประกอบการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาประกาศนียบัตร หรือหลักฐานแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ...
9. ไมเคยเปนผูถูกปลดออก ไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 25...
เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หองกลุมอํานวยการ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ เวนวันหยุดราชการ โทร 043 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รับสมัครครูผู้สอน คณิต สังคม พลศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักงานและคนงาน

1,902 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

รับสมัครครูผู้สอน คณิต สังคม พลศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักงานและคนงาน

  1. 1. ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ครูผูสอน เจาหนาที่สํานักงานและคนงาน ดวยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24 มีความประสงคเปดรับสมัครลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูผูสอน เจาหนาที่สํานักงาน วิชาการ กลุมบริหารกิจการนักเรียน งานประชาสัมพันธ งานหองสมุด งานการเงิน งานโสตทัศนศึกษา และงานพัสดุ ตําแหนง พนักงานขัยรถยนต โดยใชงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ หรือเงินอุดหนุนทั่วไป เปนการจางเหมาบริการ มีรายละเอียดที่รับสมัคร ดังนี้ 1. ตําแหนงครูอัตราจาง รายเดือนๆ ละ 8,700 – 9,300 บาท จํานวน 5 อัตรา ดังนี้ 1.1 วิชาเอกคณิตศาสตร จํานวน 1 อัตรา 1.2 วิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน 2 อัตรา 1.3 วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน 2 อัตรา คุณสมบัติผูสมัคร 1. มีสัญชาติไทย 2. เพศ ชายหรือหญิง อายุไมต่ํากวา 20 ป บริบูรณ 3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 4. ไมเปนผูมีรางกายพิการ ทุพพลภาพ ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 5. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงามจนเปนที่รังเกียจในสังคม 6. ไมเปนบุคคลลมละลาย 7. ไมเคยเปนผูไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษหรือ ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 8. ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายองคกร วิชาชีพนั้นๆ 9. ไมเคยเปนผูถูกปลดออก ไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือกฎหมายอื่น 10.ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 1. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตรงสาขาวิชาเอกที่เปดรับสมัคร 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556 ยังไมหมดอายุ
  2. 2. หลักฐาน/เอกสาร ประกอบการสมัคร มีดังนี้ 1. ใบสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 2. สําเนาประกาศนียบัตร หรือหลักฐานแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ 3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือฉบับชั่วคราว จํานวน 1 ฉบับ 6. ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ 7. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 แผน 8. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ อาทิ การเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล จํานวน 1 ฉบับ 2. ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน รายเดือน ๆ ละ 8000 บาท จํานวน 7 อัตรา ดังนี้ 2.1 เจาหนาที่สํานักงานวิชาการ จํานวน 1 อัตรา 2.2 เจาหนาที่สํานักงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน จํานวน 1 อัตรา 2.3 เจาหนาที่พัสดุโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา 2.4 เจาหนาที่งานการเงิน จํานวน 1 อัตรา 2.5 เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา จํานวน 1 อัตรา 2.6 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ จํานวน 1 อัตรา 2.7 เจาหนาที่ประจําสํานักงาน หองเรียน SMAT class จํานวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 1. จบการศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 2. มีความรูความสามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 3. มีความรูความสามารถตามสาขาที่สมัคร คุณสมบัติผูสมัคร 1. มีสัญชาติไทย 2. เพศ ชายหรือหญิง อายุไมต่ํากวา 20 ป บริบูรณ 3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 4. ไมเปนผูมีรางกายพิการ ทุพพลภาพ ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 5. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงามจนเปนที่รังเกียจในสังคม 6. ไมเปนบุคคลลมละลาย 7. ไมเคยเปนผูไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษหรือ ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 8. ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายองคกร วิชาชีพนั้นๆ
  3. 3. 9. ไมเคยเปนผูถูกปลดออก ไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือกฎหมายอื่น 10.ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น หลักฐาน/เอกสาร ประกอบการสมัคร มีดังนี้ 1. ใบสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 2. สําเนาประกาศนียบัตร หรือหลักฐานแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ 3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 5. ใบผานงาน (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 6. ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ 7. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 แผน 8. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ อาทิ การเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล จํานวน 1 ฉบับ 3. ตําแหนงลูกจาง พนักงานขับรถยนต จางรายวัน วันละ 300 บาท จํานวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผูสมัคร มีดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. เพศ ชาย อายุไมต่ํากวา 20 - 40 ป บริบูรณ 3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 4. ไมเปนผูมีรางกายพิการ ทุพพลภาพ ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 5. เปนผูมีความประพฤติดี ไมเกี่ยวของกับอบายมุข 6. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงามจนเปนที่รังเกียจในสังคม 7. ไมเปนบุคคลลมละลาย 8. ไมเคยเปนผูไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษหรือ ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 9. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา ประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา ขึ้นไป 10. เปนผูมีความรูเสนทาง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเปนอยางดี 11. มีใบขับขี่รถยนตประเภท 2-3 หลักฐาน/เอกสาร ประกอบการสมัคร มีดังนี้ 1. ใบสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 2. สําเนาประกาศนียบัตร หรือหลักฐานแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ 3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 5. สําเนาใบขับขี่รถยนตประเภท 2-3 จํานวน 1 ฉบับ 5. ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ 6. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 แผน 7. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ อาทิ การเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล จํานวน 1 ฉบับ กําหนดการรับสมัคร รับสมัครระหวางวันที่ 28 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
  4. 4. เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หองกลุมอํานวยการ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อําเภอสมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ เวนวันหยุดราชการ โทร 043 – 861-137 การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิในการคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 เวลา ณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ www.somdetpit.ac.th/ วิธีการคัดเลือก จะทําการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ การประกาศผล จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. และรายงานตัวทําสัญญาจางในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. เปนตนไป ณ โรงเรียน สมเด็จพิทยาคม อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ การปฏิบัติงาน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 ( นายพิริยะ อุทโท ) ผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

×