Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 SMART Class ปีการศึกษา 2557

683 views

Published on

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 SMART Class ปีการศึกษา 2557

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 SMART Class ปีการศึกษา 2557

  1. 1. il:vnT nT:,: uEuuau rd01fi il u.'rFru { 4vdudvd,o-&q4 r5o a n''l zu :d o u Fl'pr rd o n u n r5s u rcir r5u u vrdv ua'n6 n :rio.r rBuu d'o aicr v (SMART C La Fi o"[u :v et'u {u }io u il fi n rcltj fi o ss) rJ:vqirfl n 1:fi nur uac"y nufrI:lGuuaru6ofrvrurn:r 16'rilfrunr:ilafin:rinlsuuuiruiuudo"Lu:veilrYu#ouilfinvr o' ! tlfr v v d o uanqpr:riolr3uudqaiuv a i ci - fio!Flataon tltoiutarivt o Y u 4 a,! :vn'lciuforlldnrgrtjfr o rj:vq;rflnr:6nur bdd6,r uavl:lrEuut6'rirrf,unr: (SMART Class) d ilurnr u v'r.Ft. v - ! r , Y v d Auy- u 4 , d toddct'tr.iuudrrlu rinrEuufr'Letildnufronu{rrErudolu d ua-rrfln:fiolrietuo-oaBuv (SMART Class) n-rqil druru enb Ft1_J fr'rr{r:os siruru d nu ?raaorJ siruru t" nu r{luh.imtr:ruflofi*uurnio:rd qrv 4 Atlvv 4 v a o 'Lvilntisufr'Lpifunr:n'prtdondroit qiruru u ou rJ'l:'tu.:luff? rrauiloufr'?"tu d v v < 4 'd tJUlFlSJ Tl.Fl. l€!dd6'/ !'1fl1 oe(.oo U. - ob.eno u. fu 1iO.:ldnvt'Audnur (Ornt: <) enb gt tA ?utd'i:Vl S4da L:.i t:uudtJ d a t9t Q?yt I u1 Ft qw r.t rua u a v s u r; ua rifi16'r{r : o I rir 6'l o-ertrj ! v iu:vnrq Lyy:r! tauil?nu l:vnrrt ru iufi * fiurnr l.fl. bdddt (ururi3rv {drur u nr:1:r ovrTvr) rBuua}r 16ofrusrnr /t/ //
  2. 2. ,{an1:dou6'q 16on rdr Gsuua-nan:#0.: r3uuo'oaBuy (SMART Ctass) !, - v 4 d,d :u9tu1Ju3J0u3JFtfl19',tUyt o d, d Un1:Ftnu1 b!dd6't fddaodqvad [:{r:uudilL9lo?lvtulFttJ 0']m0deJt00 o.:ui0nrwduti t0 - dna alquvt T:.rGsurGr o rfinr.rflr Tafrnr fruqTnn: b i6nr.r$s rliuin{ inn:rnr'qrd d<d:q 6n tftfly[x{ r..]uuultyt tflat{ G r0 G. :) u ntr d:v syro 1q flaun: tFrfl1tfu{ ?:r{nill tnn%lu 01un3t tnnyflJ.i o9 6aovd d<sa stj ! daad lrjv sd t:{t:uul sdvac4 L: { t: UUL uv lo :?JU?lJ1lAU TLfi uv tuU fl fi ].I LF]Q ldva l:{tTuu1 :lJu'tljtrau 4v vv Lfl l:{ t: uulj11Ja rr,i rtU fl a}.i ll1fttu tAvAcz FllflnFl LFI tna 1:r lSauriruflFrflofl uyfuy [:{ r:uLl-JruartL sdv4d LIJFI t:{ ": tr1-lL lUfi Sdv4c., t"U ta].J tqa lfl:.1"qa l]:VFtrgf,Al d toflulu a:.Jl1.J1.lFt: QFtl.irg 1:rGuuflrufiuuuna:rudq S iAyAci 6)o oo ob o6n od (9)(q olr oe, od a tFrfll4[U{ daadv4s Lnnyru{ ].lvaflol-J at lt]ilnna davtda tfifllrtu{ Flur.Jl-J tfi|14fil'r furftr cl 6 lft[r?Jlu DLtanf, d"Ja rfrnyru{ qilrrur rantlu Flfl??Jfu tftnljru fl:Ft Lll-Jara qo cldAg dadv4 tnnu6l]{ r}]Dl? a1::19't tnfltrSj flntuo tfrny[-]J.i ut bo lob ben 9d d<d4 tnnuru{ rurnr nflr*Xr rdnr,rfrr aI:rr d a ted tonyflJ{ nila?JUn bd udnms tlainrri lok) tFrflljlti ailLa Leot tnntru u?lj'la q ttu afi }.1 tfl a tAtt taa fl:1J::Fug 1:r uiuurtudu rrclv,lnrwaud ?::il?l? s aa tilnflxfi1gfi flu?:rrfi{ a.i?u?{Ft l:ilUou o 1:r riuurirufi uu naxr 16sl I:r riuuflrud rua I:r G au rtuplu aa:r i6q o rrcl1,{ n rwArr6 t: rtiLLUruarrLnfiilr0a sdv-ld t:{ t: trlJtJ'lUA ttU fl A!.Fla L:{ b: UU tFl fl !Q :[UFtlLl rtqjU?Vt Ul u1tfil ttuiln't T:r |lfi{fiO{ uv tn to uv tFr LFI v to to u9 ta tn v lo sdvAcz tdsa"V rE uulcluoiuo rrcj1^,lnrfiaud SavAc4 t:.i t:€rL!rUfi ttU nAL tOa Lo Lpr uv ta V9 LFI e Lfr sd uu qrJd'uvri I:r riuurirufi uv n{l:l T:r Guual zu?nrfl:!ryt:o{ da rfinr,rfrl uuljllte sdvAd L: i r:tLlJllJALtL qv lEo L:{ t: ttu nfr].lrna L?JU La 6d dqyo oG( d Lo to i1-JU1'!: [:{ r: uuL rLfl uu uv tftfl146u{ u4 d tn Sqv-id tnfi,1 d 6aad r.iafl1:6au Y ^ -i n{tFl}]flnFl ufir:tra t:.t r:uul:lJU'tlJ1rn u T:r G uru nail 16q u6ql:vrlru un:r yd uurlrrrfi rua na:r rfi o Lo ta Ln lv to .idvAca t: i t:uL!rufl ttu na]t taa riailuDll T:r uiuuuonrlryepr d 16 uv sdvAct 1.J1tv6n L:{ t:LLUlltattL aa}] toa LF] Lpr /u //
  3. 3. d alquyl u0 - dna T:triuu16il ,d lsd tfln%lu nBntflt sdyAd a?r{a1 I l:.1 6no nir,r:rn:ru u{nya#u lFrfll4t'tj { 1? tuljytt] n?lufn 6no rfinvfrr enb [nf]ytu.i a:ililr ted ufrnr,rdr sdvAd t:.1t: uulJrua c! a%r:r6i md md en !r tnntlu triltu:{fi d<4aa rnnueu{ d< ljlnut tfrfl146u{ ouuljufl tfrfll4tu{ u99 dav&d o d enel fl:u tnn?Jlu d l:tufi v 49 6nG( do dor db den Loa tLU y 6Uq EJ nfiu raa LFI Lo uv La i:qGuurlruduunailrdq Ln 1L1l 1:rGuurlruuro{Li?{ Ln SdYdcl r: 1,111_J1l?t L: i r:O{fl: uu!rua SdvAcZ ttu naL tFta L:{t:uL!rua"ruflflLroa ?F!flr: 1:r uiuurirufi l]lltu !o I:r tv 4 aa:l{unnFl dqAq<{o- end nail lnnvrrrt ctrdd 6nm rtu t:{ t: L u0l.J1J ral? dq q9 [:tLlJlua sd dqud zuan1:d0u uu nail uFq uBuurirufi uu nail 16q Sdv-lcz t:{ r:uL!ruattL nau tna LFI Lo 4V lo La al:a{ tftnvflJ{ l}]a?au n?l^tfl:.lu tdntru Iar,'ra tfrflljlu tufi?at tFrflyfu{ 1 :unr daias "Frnutu{ t00.1v: tftfll4fu{ 1]:9rJr i:yxri 1:r ri uuvuo{ n{axr rFa fll:0{ tauun I:r Guurirufi ura na:r udq fil:0.i ?:t1l T:r Jt[u 1:r uiuuronrlryrpr 6uaq 4l da u 9 LflJ u auaay 99 S-dv4ci l: i r:tJuuluatrL uE nfi tJ toa uuriruuuo.iil?{ 1:r uiuuar 16q!:vrru rn:rvt,i a'r:0{ al:0.r 1laa0lJ 110fi01J 1/ //

×