Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
': ,3°›«(7) W», 71, ! if _ *M1*

É _
E swc-Jowumsusz¡! Juqmmvs/ 
 mauonsoueiwnJ (. ^.'. F"i. mônfô~ícf - meias)
É szcTurn...
Íiatêuuautãañnsnnu

 eíwuaautãa ánnaautãa íonõhnnwãuá
O . f ll A Í¡
awunnutwmñunn1iãmnuñuuñnu1 um 19a'

C4 QI: .l
ã1una1u...
ta 5:3 EEE mz: :m 5:3 E33 : :ag

i

 

unaqüâwwêüãbênns

A 5 . . a n' o v v n
Ínñuuautãawnuwnu maagmmñ tome »ag-ñ a! mn...
qmtdu

.4.

(a. sgfuuàvmtflvxryusnanwuaug aí LLñaLm ãúwuínLLazáaugamwuLnwñmaoniuauwíu nizmda
awmimqm ãrmaanñwãqnwuoiavfía...
Cl
34 v4 (v

(O-NET) agjuszãuqnmwwwaüí 12hNaanínouwuñmuwazhoLfJuizuuñsimüaouauu ãnnqmnnznmannaeu

4 r v4 = 4 Á . v v
LLÍ...
af
à 6 I C4 I v
11111108111]Namiúiztuuqmmwlnauaniaumu ¡Inmnõnunquwnuaí
Il If
szãun1sãnu1íuñug1u : ãazmãnm
*r _v_ . v . . ...
:: era

  
 
 
 
 
 

 

: E
ÍÉ' É
É 91111111111uamsüsztãuqmmwmuuanã1uunu1u11uu1m1§1um1ungn1zn1111
Il 9
szãumsãnu1íuñu...
1M'

 

 
 

 

 

E1

$111

S121

A
018W" o)

A
919W" 19

A
719111171 m

H1F1NM1T1

31111111;

an1w171'1'l11'11a1z~1n111ã...
À Ó
naun c¡ annrmfhlmaoatnuãnuw

o. Íiañuuaauãañnuwnu @Taaglitamñ mae vsg-? i c: ñwuaautãa ámnaautãa íawíkwnnwãuxf
iíavl...
É
H

 

: (1.19 íagaqnanns

51111111411211111 (n11)

üszmn l 61111111110 GYIIITI 51a¡
à
4 11.611 : Jin 111m1
11.915
(a. 1...
n111oa§1lã1u1un3ãaau1zãu111iã11191í11ñ11§111 (5591131131)

51 tmnmunzjumiznrsñuuf

  

 

11111117111

911119191111917'
...
@O

Êmqüszaaá ãa Lñavícuuwarnuãnuw1~üãu^nmigwu Lmzaiunmnênwiímnwñãathai¡
Uszãwñmw/ Uizãnñwa LWañvumnqmmwínvñuulítñuvlümwuq...
057

cn . b . b miámñ uñmunamuã rum-É aunszãummipu Êmswmsuspjwu Lmzñcuuwgnnuuí mãe¡
ñaamnãmñuLtuümmnJãgümiñnm
amuãnuwãwanw...
@b
11111111191119711119111 113111a1§111rã1111zyn11171Lñ19 19T§ui111aL11Êunu1v1ao 11911111.

uímnsnufíao n11v'1'9111111111L...
@cn

and 'quam gãflmmwñaoãuttazttwãotêuuâuaguzu

LTw. ãünaiaaãñuuâauímtyj
áádã
mn

À' A . a v a 4 a¡ . 
'gwñtllunl@Wunlul...
em'
. =I
618W" In nan1iúiztãuqmmwn1auaniaua1umaoan1uãnu1

. -: . r . .
miñnuwuwupu : usuuãnm

Í Qi I »É
19.o) nagumauoãwu...
mf
v l á/ À v: : : l A I n À: : ( 3' v
@WIN Y¡ 19 a EIRNQMSÍÍN 71172157731llñãfnullõlYlWdlJíãñúñ OVWÍHH 67o ñãlluu)

 

-...
a

E
E

 

E

ob
Í¡ I l I Í A r if
911110# m ãñuuãnawañslf ¡tazñuufaunamatuao (uwwun ao naum)

à' v
'Hñüün

-szãuqmnww

v ...
ÊÍÊQ

 

v n A va a a o c ã' v
911111! 71 a' 517314616111111 n1uhuu1vnm 61o ñãllilü)

F -'_ . ,
g : :nuqmmw
__ _ . Hinn-i...
E3

61d

u I u à d v. : 3' o
511110 Vl d' NGKNQYISHWGHTÍWEHHJ8055915(IVIWWD 15o FISIUHB)

 
 

szãuqmnnw

  
 

 

à'...
@ã

ma(
( »_ u v A u
E natauauuzahnqntwann-¡wmuw
vn¡ vv v v- v A' a v Â' . n¡ v
g aunaümiunwswmuwlmunamam157111171111111g...
E

- 

à. ;

  

 

bo

v l “À A v  v r It
61111671 h úizãnsuauaonwanmu? uumsaauntíuãtãuutfluzhnq (uwnun 61o nzttuu)

uã...
gyzggwguk: 

 

Ina
61311155 d thxânãmwua1n15115v1155111n1511axn15íc11111an1uñn111 (1¡1v11°1'n tnxmm)

5xãuq 111m1¡

: Tan...
indo# c: ísuunmsuaamsüszñuqmmwmnTuÍmuanwuñnmttazãuãoñn

: ãuqmnnw
ll

a a
“aq”

anwuãnmíõñnnumtünuuwulurmñsuuwqmnwwnnwãnu...
.W

 

E
ü

bm
mu) naiuãaúoããmãnutí
É Í A 3 . l Q . f . f . f  . Í
mauaãn ct' uan1swmu11íus-¡qenuüszty1 ümmuñaunñí wusna ...
m_nxr; v<

1
u: 
i

 

 

 

  

bm'
u l #Á o u n À u i4 G' u o'
GITIJG YI ao uamiwmnnenuqmtuuttazqmtnunaouaaznautüuta...
.. .Zi X233

  

É

 

bd

I I¡ I . f I Â
cam) nquenuaisnmimsaouisn
ll I Â : l Í¡
6111113# oo «M1761111111111111511msñ11...
3,4.,  

 SÉ? .u, ;._. _« E3

LW. 

E

 

bb
ñüjúãh 6:19 NñWWád INÍUWWHWÉOTvBaHBTlWBEJÍIÍZGUSJWMÍÀÇWH ? DH-"INWMÍQTDB L...
E

Egg? 

 

bn! 

mauá m Êmiwzíannuãnvwawnuanwsüsztãuszãuãsuuñnuw (sWoT)§-*~. Û

2%

fhíam ¡fluaznuñnuw

qnwiu

ññu...
ha'

Á nv l v A u
íatauattuztwamiwmuwmwungniznsaoa197121731111 namnmrñ Ltamãmiüiznuqmmw
miãnm um. lotam

c). â°1uuan1i5n...
g_ 

É? ??

bo(

FnÍvlÕ/ ?UHÍÍÉJlñêãlllütgllíllñitñ W115' LLRSQTÍÍJHTÍKFJRLRÊULLÚ ãLêiltkñ LÊUILEÍ aua Ehüõiílldôd [Líltñí...
;www J. . 4 . i _mlxímdz a . win mí: m axu. ; s). .adam @Ana ai_   JMuWm. HYL W.
$313 

f? ??

 

V 1


*í

É
E

 
  

  

 

 
 

  

 

um
v à A la s: v v
NaaNQYIÊVIÍGTIÍÍIÍHWÍIÍJGFJIÍHH ÍZGUNÊ...
uamsüsztãuqmawwnwauaniauaao

Il II
szmumiãnunnuñupu : ustmãnm

Íioñuuantãañnuwnu "lãíunwiüiztñuqmmwnwuuaniauaaa inn mm. ...
:nm

ll Il
íamuattuzawnn1nliztãuqmmwn1uuansauaao (imumsãnanmuñugwvs : usuuãnm)

 

anmgwuñ : Tanamauuz

0 v v 4 v 4 . v
L...
ma. ”
O É
mwmmnwsüsmuu
O¡ à ! Í A
: m mms 11 nm namw
v J v A v u u'
'um b Lãaunsngwnu ma. bddd Foz-too - oatoo u. . 51h: ...
mb

I# A
'i1 au1unmzgüiztuun1 BHÚYI

ñmtãUítlílüvlãlaívlYmdUWGIÍÍÊILÉUUÍÍJLÊUHWNIÃQWWENFIM ÕTJJRNUIÍIÍ] íhlnüñlllãíl
v v n...
naíw

(eweb/ âããwa

c! v a¡ u o a u
snavag: JuniauüizquunLauanannsuszLuuqmnwauanmaaanaw
mwuaaâüszvguñ aum. ñwum
à ! J II...
efr-nñanr-sexuã! m;um¡musg-msmmgbrsamnnpzn¡rwmr-prrãiargm ggulínlr'bffíái"jrvjijr. )›

 'o . -1 _ v ~ v- . u
'vma m. ;@vir...
Hum) M», ?gt-r_ qq

SWEJDWLHTISUSIIÚLHIÍLLFITA/ 
nwauonsauenu (. ^!. F1.mô~fé'ácf - mam)
s: cTumsñ°nu1eÍL! .›Í7Ln91u
“ . War. ~ m -~-
- *~ 4"' 
h L

'ÍFIÊÍRMWWCE-. IÊÉ. 'vFiñF-E' V"" A
'Yin . 
a: .. Wi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Somoso3

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Somoso3

 1. 1. ': ,3°›«(7) W», 71, ! if _ *M1* É _ E swc-Jowumsusz¡! Juqmmvs/ mauonsoueiwnJ (. ^.'. F"i. mônfô~ícf - meias) É szcTurnsñnt-swcÍLlxíLlgwLn T a¡ n' A ~ . Ísatsuuautmawnznnu n E' a 5' v u f m1uaautma a1tnaautma aowzmnwwãur¡ É A . f ãwãnxnuvznmwunmiãnasnusauñnm um Isa: a C4 ã1una1unmzns7unn-smsñnuwmuñugm nszmaoãnmãnws 'VLFLImttd' "ü-wpâp. "Tt- . . Id@'¡f5' A' V. . _e_ . - u. , _ . r 'ir EE, .L¡QV RÊÉ! m*
 2. 2. Íiatêuuautãañnsnnu eíwuaautãa ánnaautãa íonõhnnwãuá O . f ll A Í¡ awunnutwmñunn1iãmnuñuuñnu1 um 19a' C4 QI: .l ã1una1unmznsiunwmsãnzanmuñugvys nszmaoñrusnãnw VLW. lsfff
 3. 3. ta 5:3 EEE mz: :m 5:3 E33 : :ag i unaqüâwwêüãbênns A 5 . . a n' o v v n Ínñuuautãawnuwnu maagmmñ tome »ag-ñ a! mnuaautma awtnaauLña aanmmwauxf . u A' u . , u à A' awunnuL-x¡mwuñnwtãnununuuãnun um m: anunawnmznsiunnsnnsãnuwmuwugwu A a a 8 . E v 4 na¡ 4 3 u . a : :A : I A nsznnqanmnnns Lüwaaumaummuunuunnuwün e) nomuunuunnunün b uqnmnsmuumw: a: m¡ 'lõfunwiüizLñuqmnwwnwuuamauem. : Lñafuñ u: ña a' Lñaunsngwnu vm. ¡saida! ünwsím miñnm a» izeTu ña u 8 A' u . v szmunwsãnmwmuwugwu : unuuñnwn ãqnmmng awmu aba. ” mu. gíâuu síhtnu bhdd m¡ Il 71NYNi1H1HafIH1 51408107613 íhuüà @bd ? TH ãlãüü. #118114 19mm# mu. ld à, NGÍHÍÚÍHÍHSQMÍHWHW ! IHU nuaoatnuñnun LIÉÍGGÍWÉHÍMIHÉÚ NíüãñúH à** - szmamsãnunmuwugnu: uszmñnm u u val o A' v n mauoinãqmnwwsznuãmuhl "lmun E523 Éaãaüaã &at; ' A : d U1# ¡ÍTJTIWTIWULLRZQDÍWQWYIW F33 d 3.1 d A n A : A l' EHWQIWDTTU TÍUHÍÍULLRZQWHUUYIWGÚTSKGH d I v d II I n 2 LMUFVJWUINELLRZLÍUNEH[nxmünáüü G2( a2( el', ez¡ "uuñeuílu vhLTJu . . - . , j? . . útzavmwm¡aamwmnwsñuunwiaau-nLíuãñuutüumn V üizãmânwwmaomsuínwsíwmmazmsñmunanwuãnuw víouunnwwaanwiüszñuq: umwmuluÍmmnwuãnunLLazoTuíañm wannsñmuw1~ñusszgmnuüí°nryw ürüuwulããuññúíurñaua: v r v 8 4 1911111735051?GGTIWÍÍNWNRUWWPIHHW wannsñmwmmnuqmLwfuuazqmwiuñáauaazvTauLíiutanãnutí-uao amuãnuw g A A 2 I A A NRITIÍWI LHMOWHTHÉOHWTWLHHLWÉJHGLNÍUIJHUWYWBJKDTLIHHHW r n v A 2 u u waminamuwmuwanwuanuwtwaunsmuuwmsgwu inuwuwmsgwu ¡- . a a A v u n uazwmmgaananüutañ wtzawnaaanuuuavnomsüggúnwsãnan E E É Éaãaüoã - _r . uaauqnmwemivñuumaogñuu É J
 4. 4. qmtdu .4. (a. sgfuuàvmtflvxryusnanwuaug aí LLñaLm ãúwuínLLazáaugamwuLnwñmaoniuauwíu nizmda awmimqm ãrmaanñwãqnwuoiavfíaa Lmãwuãaü: aum? Lmzñww Wauíwaauuwu Êaatwaüwtsn: f¡ Cl à ll l b' CI Clã l IÃÀQ É II Il nnwznwn 'lcvmn naaw LnmuÍm uwaLnmuaa gnuuawüwiyuniuw uwiuwntgnww Lwusau ganhem¡ v o a¡ . v 4' v4' u 4 4 u u 4' u 4 v. 4 . v nauenmgnww 'luanmÍuuc-xomaocdau "lamauuuÍiaLiuu "luqaLnuanuwwsLawmm Ívawunmuauwoüizuum dá É tLazuLaudwnñuwc-wniÍsaLsuu u. arnuãnuwñawawiLÊuuñz-xzenm üaamñn mama¡ ñmiímaauuz¡aumwaguawnnsLêuu Á A' l à Il I I l E É l à C4 ussmmnauaamannsnuug unag »amam LüuLLwaaLiuugnnuíu m. ngvgnnuãnwiímñwLmunñiímnwstêuuãnnnsjmawiznwiñuuf n11uja11uí~n1n7n1um§lí Lníâaañauñüwmaíñüuaauãnãuuwñüwuâwainwaãutnañümvlsã ' 4 o v Â' ' f. annuñnmí¡NanwimiüaaauqmnwwñLñunwíüifuuuqmnwwnw: flu ¡nnmunawmummwuñ nwiãnunñnunãnunnmm Inca' 'luünwiãnuw bdff mvmuãanmgnuqmnwwizãuãuwn gl n. qnmnswmwun . v v 3 4 v4 v 4' Â' v4 v 3 u 4 4 4' c». Lmmwmuwnnuznwiammaognuwfluannzmm uma¡Liuuizmuwuunuuñnuwün m ua: QI . l t 5/ à o' l uñuuãnmwññ b ? Jmiãnm bddd amTnqí¡naauqmivnanwsfíuuawnnwinmNau O-NET WIHTI 1116133114. mm. LíaomnhiLñunawuâññmñunwinmaau "LaÍñNañaHWiaaUÍGTMÊamn *Ímnvmwstmêuuõa gníqãa 4 3 à' . 3 4' 4 4 v a: b. nmznssunwianwuñnwwmuwugwu mwmmmamawüsnuwwiaagnssunwi 'lvuüuvlümwu . .v. z - sztñuuLLazLñunwiLtuaLuwnwizwammznsiumsanwuãnuwmuwugnu LmzunmnwsúLmwzínwmuaqmao ' v A' à u míñãwaauqnnnwonwstêuuawnnwmmaau O-NET mwmunmigwu mm. m. ngñmiaauüauLañuLLriãLÊuuñLÊuuàauhizuzraawñauíñqíau LLazanwuñnuwzTaíüÍsTúwwa mñLmwzíãngmianwuãnuwÍüPãíunwiüwaLmuñmun 'líaamaãaoñuuuünwanwmmaau O-NET 'gn nêjumsznnifâuuf A C4 G4 G4 íatauattuztwamiwmtcnmwungnszmaainãauizuu wanmmí ttazããnwsüsznuqmnww msãnm vma. lsffm 6). câñunamiímmiãnuw ta) ãLÊuuc-nflüumiílnñnwznwiãmLÊJw/ “hLñumwuauiinuzàwâtymaanãngmiãwunwsñm m5 A v 4 A . 4 4 s' 4' v o 4 4 v4 4 uni] ? Yi UHWÍÚÍZLÀIRHWTBWH QWÍLHÍWSWLLRÚWQHÍWÀI YITIEQHTIWÍGIWWIWLTÍWÍGIÉJITHÍIHÍÍMÊHLHBLLR: fl 11 E Í o' 4 u u v v u 4 v A v A' 4' 44' mui: uma : Jnnnuxnwílslnwaawugawnuaaaqm awnLLnaaLiuug uñqqmaanu aaLnaÍuÍaun En! : E °'1L 17134.3 "u ãnwsüíníyuwamwuqmãnum: ãuñaüízaaããwunwiíüj b)n51.? uumiíãíumivíeuuwÍíñwaãuqnãrnñaLêuuíízguifuíuvlnníjumsznwiffsuuf Ímumi nizcfuÍívíLãuuLñunawuãwãrymaqmsaau Tmungaai-ÊuaañwaawunnTwhiauñuLfímrTuímqüszaoátLaz Lüwuuwumaanwiaau tñañvumLLazaauLñaãmãu anwuãnuwmaiawoLLmnvTmñwÍmanwsñtñuñgiaLiu vü 1 4¡ Il 4' Á u n: 4'. u v à v Â' ÍTÍÍlLn @H7 “[794 WLÍQOWHJÍJUÍÕLÍJQVBEÚÊÍÍU ÍWULÍÀWÍÊIWÍUÚÍÍYÍÃNUÚÍZWUQNHÍWNHWUHWÊÍWÊJTH naittdoõonncñwawuvfi zñLnmzímwmt-rwqñnwí "vifLÊuuñwaãuqnñfnwanwiLÊuu Ltazwanwmmaauizãumñ
 5. 5. Cl 34 v4 (v (O-NET) agjuszãuqnmwwwaüí 12hNaanínouwuñmuwazhoLfJuizuuñsimüaouauu ãnnqmnnznmannaeu 4 r v4 = 4 Á . v v LLÍÍÉQLQYÍÉWHLÍÍJHLÍJHTÍUÚÍW LWÚWÍWÍJLLMTWÍUQDWVLUWÍU m. êñumiuêwwiínnwsñnuw o) amuãnunnas-'ÊuaoñnnanuL-Hnhñuqnawnsmaoanwuñnun nmxniiunwianwuãnunua: sgñuuhíLñmenwuLínhmioñutñuvñuãmãnuní Lanãnuzí uwmsnwiáotaêu Ltazíauñuañouwuñcuuñ azhatñuizuufíviatfíao tWavl1J§snwuãwñmvnuLü^nuanu ÍmuãñwwumizuzLüawñLtúuau mitñmÍanwzúí nmznisunwsanwuãnnw 61mm¡ ãunuqumu Lmugnscqmqsü ñáauiauíunwsañvniímnw iaaflí ñnñnm GTmãuÍQaLhauñaêqLLazLÍJuszuuñímLau 1g) amuñnwwnasvímuwizuumiuêmsímnws nwiüixñuqmnwwnwuíu üizãnñnwwmaa mnfivvnifmnwittaznwivíwuwanwuñnuw nííüthñ ñwñu ñmmwmh: Lñuwíúíñüizãnñnnwííaáfu na: LfJuszuuñvíaLfíaaímLau ãnñgonaiueiañtoñüênumaêaagniíunwitñañwtüuanumwuiztñuuiwívu nmzmsunwsanwuãnuw tfíaLfJunwiLLüaLuwnwszawu 'uaunmzniiunwianwuãnunLtaztñunwitaãulv? owuuiiqtüwnunuuazmsñwLüuawuñüizãnñnwwuwníioíu m) anwuãnuniauñunmznisunwsanwuãnuw 'natLwuL-íiannLLuanwqíunnsáaLzñuua: l¡ ll é 145 n V lí à 1 aunagunwiamnwinuugna d naum: : 'lnñwaauqnnwwanwnãuugomu v v 4 A v v4 s: o v m. ñ1ufl1iññn1ilíüitfn°íaílílnIHWEWUWLÚWHWH v 4' If Vá UA à I PÁ I É o) npasmaLLwuwmungLiuu ÍmümnamiunuannnawuLLazLaamagtiuuauwaLüuizuu maunqunnnáumí: uaunamüíngüwuãmwnwi ngüizñwnéuawiznwnãuuã ngLtuztLuavwoLtwuiüuñu "alíãmiaauLeíêu WannamÊaaãafmLLazüixLñuwamnuannwüa ãoñeuuwnwiLLaznüwuLLmn6h41¡aa v4 4 3 v v4 . . v v 3 v . u À 4 vv 4 Av v¡ uu annawlmunwiaamamagaíuizmumu miaaaaumagaazmmaLuaaÍmuugiuwmmaunmmLau b) ngnaiàauvãuaíuaguLLazmzoíuhíãnêuuãñnuznwiñm fínawaLLwuttazeí1Lüunwiím 4 4 v v 4¡ a 4' 4 a v4 v 4 4 v nansmmsnuumaumuLao1nu1nnqmÍmunyüunüinuwauwalnamm Luunannunwiuuugttuu gimñmíniaawuõíuLõotüÊuuLñuu msmãamaaouazüjüãa211011111Lauamunüwunímwaasgtãuu o l¡ DJS ã É VV E I à VAS É. I mnsugnuüqjnwnwonwmuu Liuuñmmw uemnunwiaonwanwitsuu tmxgnunawumuwsnnÍmmLmu naüãfunwiàqtññuLLazgLLaLfluñtnu LLaznasñnwsaauLñuLLriãñuuñLÊuuáauaüñaviaviao Ltaxms v 4v 3 4 Á o v v 4 4 v4 4 4 4' Ã' awñwwuÍu-nunanuwamu&Tüwmuwnwsamnansiummuunwsaamduuüizanñnwwuomu II v a'. a1mnstl~sznuqmtnwn^nuÍu anwuãnuwãszuunwiüizñuqmnnwnnuluñtíuLLñaagLLãa Lwiamzqnnanwuuan aaámãuq 'lumamu ãahiñÍanwat-¡Twiauñmnsiu ivuãmãuTaaziwaLtw/ Taãa ãanastíjvfíamaúínnüwuiüutñwnímnwi 1 1 azhaLfJuizuu ÍüíaíaLLazmiaaaauÍã v v u A vn Á _ A I v uaonnssunfsacmaznomsügu nã' (Good Practice) uaaatnuãnuwntüuüsãumwfmsaem: "Lajñ
 6. 6. af à 6 I C4 I v 11111108111]Namiúiztuuqmmwlnauaniaumu ¡Inmnõnunquwnuaí Il If szãun1sãnu1íuñug1u : ãazmãnm *r _v_ . v . . . rmãmnuuwupu mvmn nzuuu tmn (ãauuñntn) (nzuuu) 11197 qmmw l A4 I v4” negam oãwugm v . JÁ v4 4 4 A4 4 wwe-uno g11iuuuq11n1wn1u11azqmn1wiw1nm oo. oo @tbm mm à _ _. r . 91111117112¡ 11 111111611111531::1511115711uazmuuunweúszaon 610.00 ate-id «um , . . . , . . . _J_ . .. ... ... ... ... ... ... . _. _. 1111111171111 5171111116111111113_uazñuufaznamznuao oo. oo ate-Im mm J , __ amami: uñuuneuüu 11111111 610.00 61.1111# mnn . . . . __ . 1111111571.: wanuqnm1on1i1suu-uaog1suu uo. oo I 4.1919 Wal-E __ . . _ . m1uamñb üszmrnmm1aemwmmsnuumsaauñLuuguuunjumnzy 61o oo 610.00 mnn , v. . . , . 61111171# . -11 115311151111111aon1susv11samn1ix1azn1sweuu1an1uãnu1 cido ñmn u” v , . 911111121-714 wwmmmaanwüsznuqmn1wn1u1u1muan1uãnu111az _ v , _, @Caim mm 91111111191 1 v 1 "a. v r nqusnuañamanum . , . .n . , . . - . . . . - . . 1511111171 oe wan1swwu1lnussqm1uüimry1 ütumuñaunñu wusm 11a: _ 9 _. v , g _ : too (M1111 'zmqüszaenmaon1i1mm1nn1unnu1 5111111171 51o 11an1iñeuu1mwqeuíuuazgmuaiuñàaNaaMauLÚuLanãmsIímao _ 4 11.00 9111111 an1ue1ms1 I 04 lí”- a nqum1uo§u1msn1sáu1a7u v . Ja¡ . 4 4 4 . 4 11111111111 oo 11an1ie111uu11u1ns1n1sw1n1s1waa11an1u°r1u1vn1aaan1uãnu1 «Loc ñmn . . . . 9111111171 ou 11anwnauziuwmmnaznuãnum-Íaunizmuanmsmu ínmmmmu 11azñeuu1gia11u1üu1ãñ 711196161511511 @C00 ã uu1v11an1süâgün1sãnu1 9131111115131 : :dado à' n1s§u1aau1n1g1uan1uñnu1 s= ãuã5uuãnu1 1 uanzuuu-nuvgnâñüaã 5111111# do 131311111111111] M12¡ Ú 1311-1¡ - v- . , . r . . . , . . v* ão¡'Jüoñmãtznuãuuvlüazhaíau oo 91111116” inn «na mauaã M121 Ú 11112¡ v v '" Íüãonüoàaáãizaua¡mtnwãaaüñnlgowÊaãaxuHutlgoüadau M12¡ ÚÍaÍh¡ - . , . e . r ap]11anwanmsãnnmzaun11ãnu111uwug1u-11aaamuñnuflumwnu M aun1síuiaau1n-sg1un1sãnu1 Ú1a¡aun1síusaou1m-sg1un1sñnu1
 7. 7. :: era : E ÍÉ' É É 91111111111uamsüsztãuqmmwmuuanã1uunu1u11uu1m1§1um1ungn1zn1111 Il 9 szãumsãnu1íuñug1u : ãñemñnu1 u' v à' A' 3' u u E sznumsñnmuuwupu 111mm nzuwu 'seem (ãsuuãnun (nzuuu) m¡ qmmw . .- . 3119113111171 c) Nan1s1mn11ñnu1 I ld ; l »E71 nquonuaíwugmrs v . :A vn¡ s¡ n A. : n¡ 1111-1111 s) gwuuutyun1wn1wazqwrnwam-nm 610.00 @tbm 91mm u 1 V' v: : A A q A : A t' A 9111111111 b g uuuqmmsu asumuuazsnuuunvwüszann 010.00 6111111 ~ 1 u . u. : a 1 v n¡ u 1 a 2 a 11111111111 cn g 111111111111111¡ uaz1iuugazn1ma1ua1 otdm mnn v . - A A a¡ 911111171 c! @Êuunmüu 7111.1111. ãmn . , . :a: .%* . . vn¡ . 1111111111 c: uaauqv11s1r111n1s1iuu11a1sdLsuu Wal-n l v l U v f nqum1u1iaaanum H @T1111 a1 uamsñvuu1líussqm1u11ímm1 útümmãuñawf 1111115111 11a: __ ~ _, v g @mn 1e1q11sza1á11a1m1191w11an1u$1n1s1 U 1 u v 1 r 1 v o¡ U O' WÍUJTYI 61o NRHWÍWW$LWGIWUQWL$WLLLRZQWLWHWRGNRRZYIBNLLHLLBHRHHÍLHJEIG amuãn1s1 nzíuohüoisnmsm-: ámaiu m «T1111 em nan1wi11üu11uÍns1n1sñ1n1sLaá11a§a111v1111v111a1at11u$1n1s1 . I . o 3111917311411 1'› HWÍUÍWWÍQWWIÍÊHHVÍ 1 . .. . v: E nquommñwupu @T1111 n¡ úizãvfñmwma1n111ñv111591n1111a: n1svímu1an1uãnu1 neiuâãúaãsnmtmiámaêu v . :É . a u a Á_ u v VIÍUGTYI ob 948117750LHÍUWWHTHDWNFIHHWLWEIUHÍSWUUWWTÊWH THHWUTWÍETH <: '.oo u . n À v u a uazwmmungnmxuüutaanaamnamnuLLu1°r111n111JQ31Jn1sÊn1s1 u 4 u n: A: II 9-1 a' o NWWͧ1HYI m ? V173ñNÍTITZHUWÍNDHVIlüüalíü$ilúüü1ñfy É . ., . *r nquo11u1ñwug1u 1111111 b üizãnãwtwaamiímmnêuunwaauLüusJLÊUuLTJuññy 610.00 610.00 ñmn A I Í? ll &HWÍQÍWYI a' TIHQHÍYWÚÍZHHQMDTWHWEIÍH . .. . V: nqun1u1ãwug1u 1511111 a' vTwu1n11-11a1msús:5116)_11111111111ulmñmuarnuãnumuizãuâbñm «Leo 63.0101 ? um ~m°un= l=uuñ°w~n
 8. 8. 1M' E1 $111 S121 A 018W" o) A 919W" 19 A 719111171 m H1F1NM1T1 31111111; an1w171'1'l11'11a1z~1n111ãn191 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. wan1i11izLí111qmn1wn1uuansaumu11a1an1uãnu1 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . a 15 A' v A HÍÍVÍHHÍTJNWHÊÍH Z ÀJHUÀWÍTTIEVI . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. o . JA' TI ÀJGYJIJGYJWILÊW1L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . n93- v 1 ; o u t' T1 &JWÍUJTQWRHUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . E- u 1 a1' . a n UWÍUOTUÍWÍÚÍÍWJLÊTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ;2)- 1Lm1zían111ãnw111nwar11s11szLí1uszeTuãnuuãnw1 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 111111111111111.:1171aña1111u1vng1uqmn1wan111ãn1a11szãuaí1suuãn1s1 . ... ... ... . . . ufmniiuníavñaü11n1i11ã1íñ171ñizãuñnuuãnu1 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . Qd v J Ú smunwñnunTuwugpu : 3151111311111 11aãuqnÊv111n11ñu1111a11§LÊu11 izãuñnuuãman . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . wan1i11iz1i1uqt11n1wn1uuan1auaa1 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11aLaua111m1nmsüsuñuqmn1wn1u11ansa11aa1 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ñ11111<i1n1i1Jsz1ãu . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. i1u111unmzã11izLüun1u11an . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . Á II U I A V 718716FJVIJTTMJÚÍWIUIÍWLNHQNRHWÍUÍZLNVQ IILFHWHW UHQHWÍUÚWÊW . ... ... .. 11111 n' ma' tam. ” ma. ” bm 19d 19m' 121d 15166 m6) mb mm mai' md mb
 9. 9. À Ó naun c¡ annrmfhlmaoatnuãnuw o. Íiañuuaauãañnuwnu @Taaglitamñ mae vsg-? i c: ñwuaautãa ámnaautãa íawíkwnnwãuxf iíavlüsutüí Gfbcwmfo MLnuLímÍmãwvT o-dmdb-ommd Ímmi o-dmdb-@Qmd da @o Email : somdetpit. spk@gmail. com Website : httgzl/ : somdetgitaclh/ b. ãoñm ( Í) awg. âwãnanun¡mñufinwsñnuwññuuãnu1 um 19a: ( ) nvm. ( )a1lv¡. a1Jn. Í1J761$: q . ... ... ... ... ... ... .. . . ( )Éu=3 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 333 cn. sqüíagaáwãrymaaanwuãnww Il 9d mm magagwuu aínmuãñuuünñ áñwauãtêuutãnñtñu szãuíuñtílaaau (ma) u . s . a A uñuuñnmün a mb Id Á E r unuuanmún In a» E13 b bad bdo tr é E r vñwñnvww í íñwãnwüd íí @bo bob v A a r usuunm-ruln u: eo E73 . 4 : :z unuuanmün b @o *rw* svunoâu bb E
 10. 10. É H : (1.19 íagaqnanns 51111111411211111 (n11) üszmn l 61111111110 GYIIITI 51a¡ à 4 11.611 : Jin 111m1 11.915 (a. 1§1J§w11ar1111ãnu1 - 1551111111115 - - 61 - c» - iaaãâwnumi - c» - a: TIN 01 a' - d' 1g. 1311911 il -wa - em mb ; É - 61356111511 - em - (Évhítytywfquvi ut LñmrÍuTU) - 91361111161 - - - - 1131 - cz: : mb em: cn. 146mm 451m1** e d - : n - 1m d - - - - ãu gmha-Éñnsv: mb L - - - ab 51:11 Iara n¡ - - 19d , , . saamaãu 1m db do - «meu ãsuuãnu1 àhàwmauahvznuínñuu : n¡ LvhrTu bb : c» ãmñumaaümunuíntêuu : ía: : 17h11m g. , 31 8 . u à u11u1un3n1u°nu ÍZÍ HTIJTLL Cl 'hmm 'luizmmu - (faze) ¡mznuaaumaanjímanaãluffíua : 51161111 whñu me : c» v uu u u . 8 ' WINE/ IME! n77uUíÍ1u7HF73zHNUTlHFIñYhHM7#ÍIÕII7'JÍLÊLIHH'ITNEJHLYI7MH
 11. 11. n111oa§1lã1u1un3ãaau1zãu111iã11191í11ñ11§111 (5591131131) 51 tmnmunzjumiznrsñuuf 11111117111 911119191111917' 371111191111111' íqnuãnu1 91111111 111150111151111 d A qmams111azwanms1 Â É n111111a1-11w11an71nÍuÍa11 111111911111217191 111 - 111131111 " 11311111119¡ nnííngrjaau o nu zvauu1nní1 o ntjumtznwñuuf I117n1n1Muiüudaanznumqívu 111.111 íaga71171211ns11aza1111-¡zu1m 1311111111w1m1111111 bride! 111111311 oeb, oc1d, odo. oo 11171 - 131111111131111» dd, lna1a1.da1b. oo 11171 - 131111an111111n11111 modbaymbdoo 11111 1a11113111111111311191911911111111131111171191111 17111111 «taum 11111m11a111111111eia1111111Í11111aÉ1111a1an111ãr1191 17111111 cume 111.0.” 111111111 111715111551111911¡ íusña uañmqüszaaáua1mi5nõoan1uñnu1 111111111 ña 119111 11r11m1m11 mm 11a1a11111111a9111111m1y111iü vv 3 117m1¡ 1191111111111111161171711119111 ímmiãn191716111111111111111111Qmn1wu1111§111111nã11 11sz111nua11-'ñn11 1111111111 bdafd íusña ña 11-51niz11111n1sñ11113Íl7111a111-111a1ñ11711n1w111ym"“n1sãn1:1111111'111ñ 719111111111319 11az1111mgmsununmanwñn11111117111§111 7111194451 W611111g1111111Wñ6111111nm1ñ 91111111 wizmnniívfiã 513111111151111 11111111111 1111111111 1111111ñ111ãn71115m1n11 11nzã11a111x1111m1u11111 7113111611? 71111111111111117115111111 Ío111n111^1cu111n1:11111n111'1'1111f Wnnnãia 111111111111111: LYIFIINÍRÕ 7111n11$1n111 uzmhqñüty: g17191?111111111n111111111fí1111n1111a11o111111ãn11111m111a119111s§ñ1waLñ111 111111311111111111111111111111111171113111111111111111-3511 1111111111111119161911113111111111111111191141111uazñ 111511711111171 Wmmqñññí =1611111111n1n71111111ãn111111111711111111'lí11111ã161a1111i1n111Ê1111f11115511611] 1311111171111 91111 71'611111n1111'§11111@1n111111111111ñ1 7111111111 11azn1sñâ111i1u11aaã1f111111111 Í611111111n11 11izr111qt11n1wn1iãn1s1 n1S1JÊ1111Í11uÍñT1111111111Ú11§111 a11on11a1v1ixnãnl11qu1ru1ñun111111111111 11a: ñd111i1uí11n1sñvu111n1sñn1s1
 12. 12. @O Êmqüszaaá ãa Lñavícuuwarnuãnuw1~üãu^nmigwu Lmzaiunmnênwiímnwñãathai¡ Uszãwñmw/ Uizãnñwa LWañvumnqmmwínvñuulítñuvlümwuqmaganuwu/ Lüwuuwumaanãngmi Lña Wmmãuãnwi nmxag qnmninwqnwíãnwwmaaÍsoLÊuu 'lítñuqnawnsñaawãwããmâwünlunñíüãü Mini' ! a I Á | 9 c: u e' and' gama; @tem naumaaznautüutananumanaaannuãnuw é à Cl I d. É V Íá Clã I II A Ã É á ll amuñnmñuqmtuu 116mm ntümananumna gLiuuLnomwuñaüz mumiuaznww uuangwu famauLtamlítñuLtazLfJuñuauíuañnãünnsaa 'guru Ltazaaãnisiwoq ña Lñusñümíwuztãñnwiuúaíxx iauñaüaínaasiã izãuíuãnuuãnuwññ a7 - cn Lñuiãñmivuztãñnwiafwaaiiãmwãaumsüzñm v 5 u A n¡ A . v u 5 u A a d' a u izmumuunuuñnunün o - m msLLnJa-uunwittamqman imumuunuuñnuwün a) - b 'luawñaünmnmsu I¡ ll u CI Il à Cd a . d À Il a If unñuu izmunwn nnstwemuiaoLwaawszsruuwuí smuwuuñuuãnmwün o-m Ltazizmu-nuunuuãnuw A u' A u u g¡ v A n v n u n¡ n¡ u u 1111 o - cn 'luawuñaünmnniiuununuizmuüizLnn mmumunwsumamunvnami UTMHWUSR 'lc-mma 'uuzLãñluszãuüszLna fínñmnaãwaãnnáuutüa Lma-nuñu-nwñínu -JínñmLnníuÍm munãavyñuty Ylüdllñd ñWWLUWÍTRLLWJTWÕ um tmunaqnâuaaanwuãnuw o) WmmqmnwwLmzunmsgwunwsãnwwnnizãu mwunãngmiLLazáaLaíunüwuawunsn v nl A' a Á A a: v mwuLnnÍuÍauL-rwaxüutmaouaíunwsnuu; b) ügnñaqmnsiu FITIMÉWÍLHÍRGWWULÍJRTIÕVLYILILLR ãñããmmnunãnüfmmwtñiwgña f! watñua cn) 'umuÍamanwanwsãnuwlíw/ Íañu nsaunquQL? uuluWeTfuÍanwalunwiñmuwtñumwu ãnumw d) WmunnguazqnawnmwanwiãnunÊaszuuíímunsnãmnwníuunwiaauíãa: m5qrunnw a! ) Wmmüizânñnwwmsuênwsímnniãnuw mwmnnannenwsnizanuâwmanwonwiãnuw vmãnniiunñuwa Lwfumiã: humuannnnnwnàauttaznawuiauñañuaoánsnwiünnsaoáauñaaáu Mia : íaLzñuLmzmfuagunníímnwsãnun unha) msmLñuaíuÍmanwiñLñuLñaàouñuunuwnmauamuãnu1 anwuãnuwñwLüunwímqnwiñtau 1g Ímami c. ; ñansiu ña Ínsamiüaoñuttnzummürynn : nmwñm Ímanwiíaaaqmaauíamf ñamsu "Lñuñaunãu" ñnwiñwLüuqwuvmñnsanwsttazñaniiuazho Lñuizuu mudam ña ãÍmamsLLazñamsu fnífuñmmau ñnwsímñwüãñumiüãíñawu ñms ñmüumuÍmuñnrTu ? menu ñmsüsnãuwa LtazúwwamsüizLñuhJa/ Wouuwarjwwiavfiao ñflüTnsanwLLa: ñanüuussqwamuLmunwiñnLüuanumaaÍmanwñtñwaaatnuñnvñ Ltazvjtãuu a3 : guru-nao síuívm nnumiamuãnuw ñahuinüunwieíwLñuqnumwuÍmqnwsñnnu NWWWULÚHLLUUBÚNQJEJJfHí LüÉuuLLUaaññ VÊ 1g Íemms o ñaniw
 13. 13. 057 cn . b . b miámñ uñmunamuã rum-É aunszãummipu Êmswmsuspjwu Lmzñcuuwgnnuuí mãe¡ ñaamnãmñuLtuümmnJãgümiñnm amuãnuwãwanwsüsuñunwumamauna«Íunwwiauíãywmigwuqmmnwmao mm. 5459199; Tuntjuínuwizãuunmigwu ãaíãúwíatauattuzmaa auñsauaaa anímñwÍasonni/ ñaniiu maunquqwu 3 . v A d u a a A n¡ o v m c: :hu mwuÍemnwiüiznuqnumwnwiñnuw uLLwumimwLuuawuüizawüem¡uwmigwunuwunüsuü§oLLaz v À . . A : I'm v o' vv a A vn n¡ A wvuumwaqoíüganwuñnuwwuqnmwvümuwmsgnumwaunmm LmdmamnwLmuúgummsümiñmsn bcfcfb, v . v . v . v A' . J bdtfm LLazíJnwsãnuw beca: Ícnaii-uamnamaunmmawanwuãnuwnuawumwutmmwunnniãnuw II é c: II (CI l V É É d. ll V à U É unuammm V061 1m' Lüuawanumanvi aawaÍuanwuñnuwawnnsanwunwaLwua gnuumumsuu v . a v A' c: r v v a¡ v n¡ e A n u a nurmm unaaaqmnLüuguunawonwsnunawLLaznwiLiuug umsmLuuawumwuÍmqnwi/ nansiuaanaulu izuumuaaai ña ãmiawaLLwu ñwumããuãmmau ímñwüãñunwiüñüñawu miñwñu ? menu ümãuwa Íc-mmi/ ñamiuluttwuüãünni visa¡Namuuuuüâünwsmaoanwuãnvw Ltvimiúwwanni : Ji: LñmfhlñfuuwawuíamwmnawudaLñao Lmzãíaaiaumaawímudauíwoíau um¡ Lñusñuñ Éatãua ttaznaavtc/ Ínson1iãtduuaaan1uñnu1 o). iwíaÍáLñuiãuñnaañw Lñuwnnuãnuwññwamidi: Lãunwsñwtüuawuõwunniüaañu vvv a n v . t v a LLRSLLTHTJIÍIÍUMÍUWLÊWVIW HWUÍGIUYIFFHHW; ÍÍÍÍJLÉEJN LLRZHÍUUWUWWRHUWU HNUEHLHWQW Dru Free v 1 1¡ g l : :ãuãuwnüszâwünwsãnun bddm b. swñaanwuãnwnñüi: auwaâwñüumsãmñuawu sxuuguaúautuãaíruíuu inn n v A z Â' : I A NWHHOWHQWHÍÍUHWÍHUÍHHHHTIJHWREÍH ÚÍTÍÍVITIHÍ bddd vv v A¡ o v 5 Â' v: m. VLWÍUÍTTÍHWLô¡ünínnãqunüqHF¡ÍILZHÍÍNHÍÍWUWHÉIHUWWHWRÊÍH IHLÚHHÚÍWFIHBW Go| d School o 'lu (ao LLviamaonmmíuaamãueL-nüa a1. "loTfunwíunziaqtfJueTuLtuu o ámna c. ; ÍSJLÊUuÍurIIu awnâwfínowunmznsiunwi 4 31 : Y ÊUÍNVÍHISHTNWHÊÍH V V A É E l ld A, mwugusmiuaznguuaanummu mu a). trauma: qnÍn ãâwwaumsÍiaLêuuautãa-Tvnuwnu ãnugwuzL-'Éuamm 'Iãíumiunziao LÍWgLñUSÕ Líluãuãwwsanwuñnvwñãnaanuõuoiu üizãfílnwsãnuw bddb awnauwnuãuênwiÍsaLãuu v A n ¡Iñtlllñnüíuüdüizthñvlhü 'lãíumñauamtíiuu ãüênwis°nnwiá^nu LtazüixnwñtimgLñuiãtfJu «Tuuuu nuãeñLLuiuñu ? Jmiãnasn bddci' b. uwqaíüsim awmaãus iaasgâwuvunwÍiaLÊuuauLãaWnznnu ãvxugnuz-ãwunqnwi meu "loTfunwsunrjaatñmgLñuiã Lñusaaugáwuaunwsanwuãnuwãwiu Ílmiñnm bafcfb awnaumu va u v A' ' n saagmuwnwiannuãnuw mumwutmmwuñnniãnuwnwwauxf um cn cn. uwaqmws waaiw agãnugwuzñwuwtynwsfmñu "lñuiwoíavnãumnaa Naawuuímniiu v v A' ' v A À' 3 u HÍÍWWWÍHÊWUHYIÉWÍÕHÍÍLÊUH S95 ÍWÍUNTNTIÍNÚÊIWÚULLRÉVWÍÍÕÍÍQ 'ÍÍÍÍLWÍJWHÊÍH 'HHNÊUUÉÍÚHÍÍ' Á v a¡ a o: a A Á v a¡ v ¡u! Y¡ GÍ ÍWÍIHÍUWIÍUHWÍLÍÍIEÚ ? ÍHÉLRWLWÍUÍIJYÍÊJJHÍÍÍJÍ3HÍWÍÍÊHÍWHÍÍUNÍÍÚLQU TNÍÊUÍJWHa-HN r A 5 A' v A a v a a 4 QWUHÍÍW WMZHÍÍNUÍÍWÍÍWHUÍYJHWHÊÍH ÍÍJÍHWHOLLWHWEW LLN3ÍÍJÍRW3WIHWÚJIQ 'IJÍTIÍVÍÚHÍ Indaia'
 14. 14. @b 11111111191119711119111 113111a1§111rã1111zyn11171Lñ19 19T§ui111aL11Êunu1v1ao 11911111. uímnsnufíao n11v'1'9111111111LÊuuãLãnnsañnããmrñfõnumñauãu 'Êmfnuuãnnnññ b ? Jmiñnm beds: at'. 11121511211 1111111? agjnug1uzi1u1ryn1i19Y§111111a111w1ãñLnÊz1rynaanwüizmmãa 11.1°91n771Jm111Í¡1n9111911119Y§111111n1uÊuq11a1 nmwuímnsin 1j1u1119fâ1s1i1911111wLns1z1í 9111119111 Ían911i1ñ1a91íLtaz911a9111 TJn1s$1n1s1 bdafd ll Itá é E I C4 J 9111111119111191111111911911191111 n d r v v g¡ r A n¡ n n A 611111111111113 1oe1üryry1 muvmunnvnnaawnzyo Lu11'1111v111'111911v1a11Jn1191n1:11 bczcaa: 1g.19°ín11t31n11w1 1aáüryty1 9T1tLn1síínñw1naã-vdwrüe Lu11'1111ñ11'111ñ111u'1"Jn11$1n191 beca' «Ltñnntfgamuñmi 111115111111315 ñunuínñmnaãwnígo 111111111111111611111115111191 tacada* a'.11.11a11Lw'11s§'911í ? E1561 19Ti°11i1ña1ín11111193191119111191mñiiuttazñnmsu izãuüiunñ ? Jn11ãn1s1 bdafd A AA v nv v . a 3 v a¡ n' d.1111¡111as1w1 11111.11 muananÊ 11mm 11111111191 «Mimi umiuwnuunuuãmn 1Jv1 d/ ca ll à QQ Cl E à II É A DI¡ l/ II A l 119131111111111 1111111911 11nm11111111111u11$1n1s1üv1 cf/ In 1GIÍIJTIJ1RLMÉLIQWQJ 3911111191 1911111111111111191' v v A A v v n¡ a su' A d izmuunuuñnumnauüan¡ 1111e1a1J1191nn111111nL1L1119111v1 be) 1Jn1sñn111 194d: v v A' v d 8 v . a u' vv v u b.1111a11¡gnaa11í 'au-gwsu 11n17u1111111111ua1ãn111üv1 m/ G; 19111111115¡ Lmutynao v g v v A v 5 v v a v v n¡ v À s¡ 2911111191 musauwaawizmmuwuf 1:911111111111:111ãn19191a119111 awñnünmnmiuumsuu 911111 bm 1.| rmãnm beca' d.11.111111TJz1:1s1m 5117151111111 ínñuuíuãñuuãnu1ü71 d/ m 19Yf11s111í1L11Êury11a1 2911111191 1111saoLwaawtzs1-n11w11í 1:911111111111z111ñn1s191a11üa1u amñaünmnnssuunnuu 911111 bm TJn11ãn1s1 Indaia' «11111111119191911 quqtyñaa 1L11a11W1191WS1m n1iaza191 111191119511111 171113511 ínrñuuíu ãnuuãnmüñ «ele 19Y§111111a 1162111113111 1:9°f11111<?1 1111711111Lámãnizñuíuâñuuãmswauümu 1111Êa1Jí91nr17n11I7nLÉUu91f1ñ bs) ? Jn11ãn1s1 Indaia' A d e' v cl n v a¡ f v . A vv v 4111131111 11ñümry1 6111# m: 91111111171111119111111 11nnw1naav1a11n1Ln11ury119111111111 v A n v o' r f r u n¡ A n. a¡ S111a11wLnHn1sLL11111unaav1IaLuLaaiLtunmwau 111111121119111111 1J 1909791 üszLn-nnrya a1z11n11 mn 1J 1551111# mo 1111s1u11 borda' «vomuztãnuwwtñmuaa 1:9'1'1.111°111'T91n1wã111:LaãuwiuñuiãauLã1wixu1q1iT1°ãñmá na 5 À n: v A v . v ws:111a1111111.111n 9mm d 111111119111111¡ bdcfd uwwaúautmaí 1131119111111 111191 oofblfwñluñ auãfnú 111111111119111 MT31161111 uwañãnã ? M5191 waaãm 11111.11 1111131111115 1391611 11.. a.a1a_1_111 gãaün 19111111111111111111171aaumuizãuüiztnñ 191111111 Thailand GO GREEN bafcufaf Z SOLAR ENERGY FOR FUTURE TJn11$1n1s1 hide!
 15. 15. @cn and 'quam gãflmmwñaoãuttazttwãotêuuâuaguzu LTw. ãünaiaaãñuuâauímtyj áádã mn À' A . a v a 4 a¡ . 'gwñtllunl@WunlulmmuinííüwnñíñnwíüBJñHWuñHBWU G5 “H üiznauawiwññuw 'ñwÍi c-TwnnuLLañuinmnw áüuíutgíuñañwaunvgnn Êmuumêuuáwu ñmüu vv d_ v v . a s¡ A v A' A' v n¡ 'namemmanüimrywLñsugnatLuuwaLwua quümrywwaanumuwímaüwuw : m1 v un' - uwoLnuã awfoã aaumswafâaannãunn - uwuvíim nuanw aímmstãuouguqu nwsñwmíwãuawnníuhT - uwuÍanw aíwmssm aaunwiLwwzLñmma-. smwa - wizau-ñuwhínüwuftñuarTuvmãnñnaaunwawizvgnññwaun LLmiaLãuugjuqumu 'leTLLn' quãmiñnwnnwsñcuuwqwwuãuuíaauwannwsziw-nñn? guziãuuf miñmmtnfiãumwuLLwaLñiugña-vuanñua ññnñmmñmÍuLmíqrfumwü iamvWlmÍuLawi' vnemamne¡ Línmnuñanzanu LLazanwüuãíuaãugnLa-n a'. aíüíagainnuamsüszñuqmnwwmzflu d v. v A c! v amuñmswvlmnwuueuüwnuwuíunwiwmunqwnwwnwiñnunmaoanwuanmwía 63d' 1116153111. . v É: à' A v mwuÍuuwu-uaamunmummznisunwsnwãnuwmuwugwu nizmwãnwnnnns Ímummonwiúiznu Qmnwwnwrñu ÍmanwiuazñansiunsauaquannwüaqñuüzywñLtaznawuãaanws ñmunsgfnñmmau ¡Tmñwüjjñuüâíêuowu ñnwifanññmmwuüiztãuwa úwwaíüñmuw 'lãñmüunwsnnü 'qn cn ? Jnwiãnww o 'f à l C4 l/ A Í/ munmunnmwuñnwsãnuwuñuuãnm um ba' 'lmamhzmunwiüiznuqmmwnwUM em'. anmgwu Lüaomnanwuãnuw1ãímñ1üizñuqmnwwnwuÍunnTJ LLazñwLüunñimaunqumungnizmüaq ? Ta II É à É á à 5; n É o A É à Á c: mu na uuwmigwunwiñnmw nummügumnwsüszanü mwLuumimwuLLwu umiuiwwinsuaaas um? ümãuwamwuuwmigwu ñnwsiwmuüszãwñ ímvhiwawuuazãnwiímunqmmwnniãnwnatiwodmüao a'. namichLñmquãuLdaomnnwsüsztãuqmnnwnwauansauaao amwuãnuwíãúwíaLauaLLuzmaa auñsauaau ãa üüüíoíwuwawnwswnwuññãuêramãuum¡ Waavñuu awnwiuãuuhhñuawa LLñÍmüfuüjacãLÊuuuwLíwLãuuvlajñunsn n1iüfuüíañmuwíaaaqmtñu guãnmqnnsãuníwLtaxmsñuuf amuãnmñwvfsunwiLLrYlmãü: :Ínsonwiafwoawmsñuuuãaluxi LLUU miga' a. ñwuau 1m: íaeñuu ñaniiuímñwawuLLanLüãuufêuuj ñansiunauqunwiuwtãumxlmuh? Íüiuniu V-Check in (LnTw-aanuanuãnmÍioLãuu)Ínsanwiíaaaqmaauíaí àawaÍññawnwiz-mwuñ waLWuo ãlñuumnhtãuuñunaw ñíaaw617iLÊuguãnawamiãuníwttaznwitãuuf ãÍmonwsLLaxñanñu LWaáoLñu víeuuwamuãnuflífnuwixãuunmsgwuasauaquminêvxwianu a! nsjn ña najuuãuwíãmnnqs nziuâwuaunwi náuuÊwniñanwiínLãuu Ltaznajuuãnnsñaíü
 16. 16. em' . =I 618W" In nan1iúiztãuqmmwn1auaniaua1umaoan1uãnu1 . -: . r . . miñnuwuwupu : usuuãnm Í Qi I »É 19.o) nagumauoãwupu v I VA A: A Jd 3' v M1110 716) QWHHNQIÍHWHWElllatííílfnwüõlnñ (PITWIrBfI «ao WSWPBH) szãuqmnnw ud n ' v n 0.9 Hlíüuuúquun aüugÕ Llíiztmiinlhw 8 vv "WGHWUWWUUT ¡WVT ÍÍUYIOEQHQLLGWNLBJ 'luTnawmJaamñu amb ãñuuãquvnêunww í : V uaiaunztnuuíaüoña v " me¡uaÉñ1ÍWatnuãnu1ãuaüiztãuíãüaà/ É c) agTvs-szãuqmnnwãann ãvñuuüüulunjñinanwuauâau ãmfwvsín âmago auiinnwwnwanwumwnmvfuvionwuazawm nmhmwãutnãuntsiula üaamwnümuwnnatwa : nLawõm üaamnnqiw Lnâaaàuuaanaaaã qu? ua: auwuagmãluq 'laiíimsntauãnaauíütáumuuanÍsaLãuu ãñuuàüulurflvñíniauñmnsiu @Twuñaüz musñmgñaü 'mmñaü “Êaíununnnsñanwuñnuwím-fu L-áu muvñmna WHWÉVíWLãÚJÍÍJÕÊÍJ mngñaüíwvíxuñaa nmwiaíaunsaa mswYuüiznauLwaattaznwiLáuñww @Lãuuáauuwnmuwsntáuñm num? vñaañoassãawuãaüíãaziwaúaunua: o) üiwm síúmiarnuãnuw nruzngLLaznmznsiunwi amuñnuwivuñuñwuunuhlunuàouñu cíñuuíñüqmnnwmu qwnwwãmññaüwaíouau ñmsñwtüu Ínwnwi/ ñamsu L'1Í'l«l. Ímumiñeuuwnwsímnwtãuufnêjuawizmiñuuftgmãnuwuazwañnm Ltfulí ¡Tmñaniiunwitíuufñawamnúníüíi LvÍa-¡Teuuwqmnwwnwuqmnwwãvflu-'ôãmüizãnfukãmía íeñnwnwi awmTuÍ-sañuu LíiagLtaqmãnumzmaaanwwttamãau Win1151 íaaãau 715141521 Íwawms íaewmuwa 'líazawmúwlí Ltaztãraviaqmnwwmaaãñuu ãñansiuaanñüâíanwu ñansiunnaauauimnwwiwnwu ñaniiunñnzüanwafínwuwuaznnitüwszíonwitaêmLñuÍmmaoãvñuu ñanisuuüafuñwwnwulu ñansiudwunuçñ nãñaü ciaãwuzntawñm ñaniiuanawasws ñaniiuquxguñww 'ququãawñ ganga naâvsl 'gugu ausüau ñanisunãüníula Ínsomiáataãumumíawna muoñ-Êmãae ñamsuqugu mngñaü 'quguãanñ arnuãn1=n1ã§un11uí1uñamnuúüuawudwac] ÍiowuwuwaauLña amüñwiaaqni ãnmaautãa anwuñüacfumaaLñníonímwauttriu ãñwwnuwñwanñLñnLLaztunamu muáaíenímnnwãuf ¡duaiínnñuunwnãawu ngsgfnñmmauhfñnnsãmsnãtãuusn: Juana Lñauñümunnwiñmunuíwñm Ínu iwüañusgünaiaaazhotankúâ ñflímicãwLüuawuusigtüwuuwu áauahíqmnwwãaüoãñ e ãfíuuã qmnwwnwuLLazqmnwwãmññ EJÊIÍÍHÊZGTUQMDÍWÕMWU
 17. 17. mf v l á/ À v: : : l A I n À: : ( 3' v @WIN Y¡ 19 a EIRNQMSÍÍN 71172157731llñãfnullõlYlWdlJíãñúñ OVWÍHH 67o ñãlluu) -szãuqmmw . . 15min 9mm** arma um¡ A n' v (nztmu) "'13 _ va a à: . . a: v 19.o g uutúugnnmmaawavxu usagünmaa v: : a v a A. : A b. b P# UulÚHHHLÍUHWWTJQUIÍQLÍUH bm 15"uuãnniüwtñngüizÍu-níeiaãonu lí- v "A uasaunznuumaüoñnu °°-°° 66.5111! J v . ld v um¡uanñfliatnuñmnãuaüiztãumaúoín 1g aãluszmuqmnwwãann sjülutñugnñãmaawauai fínahuñwawuñwuãüuaanauñuim afwnawqmLmznawuauwuhííttñ v A viana] 'lajtmonawaumamíauttñwattúehunniguqn? nãaêíuqm Ltazñmnwswíu aghLÍawvnJaaWaLLú a I 9'/ Í¡ I I I If à I l a I I V I Q makumñuu 3an'lvnwanunamflüttaznauannÍiaLiuu szãnñawszqmmaawauu uñwauutmwiaunanssu t¡ l I Q Cl n I A d' É C4 l A Í: ã É Í¡ I | Á É CI ã AE auwattmmm Lmnuttuunomwm namuanaswammu uazügummmuüuaumluwa-Ltamuh Lüuunwuunm à o; I à l a à I lr maaÍioñuu Ímuuwtsuuauwtaua 'lunneusuu 'luanmu Lmzmalmsuu 'luaanmnmiãnagnnznanu i3 Líaoawnümunãwunawuüizwqñ Lmzvlajñüryuwãwunwiünmaa Liu "laimlmzãawn 'hiüütynwãawa "laitáunwiwíuttaznáutnu fwmufuãm-nau TmuanwuãnwwíãttúanwsünnsaaLñunmzã c: 'à' ñmüunws "uãmxaugLLaem-nwsanwuñnmzãa: e 1*. ; 51urfqñnwiñwLüuñanssuiauñumwadanwañwnwuãnun ñmum uaninnmfu ññamiunwiüwtñxyüiãumímaaqumgugtnãa 'gumguúwLñtyüszhlwíttazqanwvwm ": JuÉUuÍMQJjíUEW-nauñnnawummmíaoLÉuu uãtamatnuñnuwmautfw ññuwawmqnww uauíau nanñauãauaw? 'áwuaãaüu ñnwsfnñanawuñmLñumaovñuannnwiñwawutñunqu ãmwu-Êaãmã . BI E112; A n a¡ vv v u' n' 5 p . v vv v v u A ima qamuzlunwswuu ganqttaínuwanwun aamaunmüuiauuazaauma ganüiznuvúmmaaauwagnai Lmzsfudw umanínufnmwñ ? mam wizamwnúmêã ãvumiíaaLwaamññ avmmáíuíwi: níÍTJñd É wizuuwnímíãaziwaíumu Lmzínnüwutñuínu ÍmumiahnuñafmunsiuãuñmaoTnrnuãnawuãmfuluãñ AA n v A v A f e vu: : v v a nr -namuazmiünmaamwuszuauüizmñü1muauuwizuvnnumsumaLüuüizqm 'lngauL-¡nküm nauwm: amuãnuwñntüuÍemnwsàaLtñuqmnssuaãunsiu ñaniiutíwñwunsiu: Ímanwawuawzúuniaunía Lmztãuuúwu ñanituausutunamu Lâaanwiñnwaãuvfuíñauíu5mm? ñamsuàotaíuüszmwñüímu ñamnufuanaty TWYWÍUUHWFHiÍTJIÊUN ñannumiauwnwfwLannaLmzmiausuãntíuuqmãünní ñaniiuãünLñtyüszÍu-nú gmãa Ltaztpnw-nwm Ímüâfunmuiauñainnquvu gaüi min: 'luvTaoñu aíuaquãwunwsímñanisu *mami LLazíaqqünmñunwsímñansiuníwñwuuazímauiu @nã-nn anwuãnuw ammguaxãünmaoiauñañmawhíágnwawu 'MahLLuzúwãaaauhlluñanwatñuañu É O Í¡ O à I C4 . f l ll É Q l A ãanünnnsmwtuuawuusiqLüw-ywuwu aanaínqmnwwmauamn b @Liuuãqmriiu amñsiuttaznwuuu Êñaüizaoã aghsizãuqmnwwãuwn “ M. ..,
 18. 18. a E E E ob Í¡ I l I Í A r if 911110# m ãñuuãnawañslf ¡tazñuufaunamatuao (uwwun ao naum) à' v 'Hñüün -szãuqmnww v u vl 91'¡ O E189 (axu-au) I üíutl-ga um) cíñuuãuafwuwennufawnnwsáwuua: v ai'. 'l-nLwnÍuÍaãmsauLnn °° IIS A Ill I' : mb unuuwuugwnuúszaunwsrumio : l v val E 4 d'°° saunugaunaluuaxuanannuñnun _L Ia I 2 uanunzttuumauaãnm 00.00 nl o v n: A v n "A v A Luquannflwatnuãnunuuaúszmumauain m aglmzauqmnwwmuwn vjtãznüñíêuufmwnnwiáwuTm: :n71zh»caíaãaluvYaoaqmLmzñnwsúuñnnwehuãümnía: o não IIS V ll A l V Í¡ x VÁ VÁ Í¡ | I Í' 'ln-Jung awnnwthjnauwatmaí auwauauaümwía: c» me g4_Lsuu"le1Lsuugnwuúszaunwsnímsasa; mu L-¡Íuuíuannuãnuw tuiumsmunwLLamomumã nwsñnÍmaanu miaañaüãüowuÍntaunu nniãnaswunáa ñuuHuÍsaLÉuu Liu anunwn mu ICT *Xanana íaanauñatmaí vTaaLLamawaanu-uaanáuawsznwi 1.! Í v l Í ISUNÊGÍWJÚ qmuãmiãuãuíagaãutnaiñvñuuêunmanwuãnww Ísanãmúnãu fwuãfluanwuãnww üw funñnmhansnsñuu ãLíuuíwYLãuujsiwuüizaummímseiünñutíiau uanamuñ Ímunwsññuñnuwmwu Il I l a I Q C4 IJ à nawumdanxaagtêuu «Êawwumnãanmaatmazmufêuu mu wwtnu mana manmauÍmãu azwwuhquawa úwulñua ímñwmâíum wizmqwuu ? mvgvlnqmi ññnñmqmmÍuLawi' íwflntyíuuona ñewmmíu ngm. ; 37mm Liauquafvnmf aew ãñuuvgnnmüâñníuñnannmsññuãnun an1uãnu11ã§umsaíuaw§uann uúauawuãuãañm Tm11h17mLümwÍmann-XaoLêuuãuuuu numLvmÍuÍañawsaumñaíuagunws à Q É I É Ã Í¡ A v Á III! Líuumswau uLnÊaoaaummaívñaíüunwsnuuaunatwuewa UWBJNQGIYIVÍWUWGIÍÊWM 'UJÍC-nunw awfnaquawnaoâmnnuuan ñÍmamifnnwsàwu ñmsáaLzfíuÉLÊzJuÍGTñÍamañwñanisuÍmaawu ã Ímanwiññuãnun Ímamiáetaêuãmvñw ãuãuwsannuãnuw nmznytazãünmaaiauãañutankflámi a A A l C4 E V ! ld o ll e ll I Í¡ V l J em unanssmñawwuwnwsnuugmaqgwuu ãanwíumsmwLuuawuusizyünuunu aawahaqmnwwvnuam vn¡ J a . v A v v . À . v a¡ v¡ m gtsuuunüwuhlg Lmznuugauwamatuaa aghuizmuqnmnwmunn
 19. 19. ÊÍÊQ v n A va a a o c ã' v 911111! 71 a' 517314616111111 n1uhuu1vnm 61o ñãllilü) F -'_ . , g : :nuqmmw __ _ . Hinn-in nzttuu ~ mauaãziau 5 _ñ , , “m ; m (WWWW) 'V' V' 11313111151 __ 110117 ã ñmn _ _ tliuüga IÍJHÍH Lí l_ «no ã'uuñn11umu1sn61'1un1iã61 «Loc auto x/ Dá E ld ll V +1 anus w : Jum'11umu17n1un1süsu6nnr1 ¡ 1 v 1 ÉJJO cida' 1/ nu em¡ víü". ua-rmnzttuumauaãncr 00.00 “um J | tnquañññíatnuãnunínatlsztãuñaüaãñ cf agquizãuqmmwñu1n vjuñuusnamnñmãtnmzvf ñmàínnnzítñu a§1J6111aJñ6171uua6116Y 111111161113111111111111: 111,111111111sã61ãu111un11LLrTñryn1 ãmnnñmafwassá Lmzñmuñüqnüm” Í61u171111m11111n11í61ñ1 Í611111u11T11Jnn161 n1761auüm111v111311u1611a611' 611716161111611' an1uãn1s1ãn11611Lüumiúvztãu 6111111111111061111111116111a11551111611117111111116111111511gmiununa1x1n1iãn1s11°fuvíug1u vmnãnsn¡ incide) 111111u1111n171J1uüummaaün1sñn1s1 tacada ãfêuuñwam-süsnãunwua1u11r16T111n11ñ61 aQIu-szâuñíuíü fama: demo amuñnmímñfínson1wT6uu1n11ímn1$1ÊuufnajuimzrmLÊuuf 311111111111611' 611716161111615' n11=116i111J1n11n LmzniiumixmiLãuufnwmuznãwttazmnÍuÍañ ñmnniaíu n17í61111Í611111u ñ1nísuLL1iaíuvjuuu6í ñimisuLL1ix11TuvTn1z1z111aãm1r11s1uo11111a611ñaüí61nn11u ínñuu LÊ91h:151111nn1ií61ñ1Ímao1uuT11Jizn161 r11161auüty111711o511u1ñ1a611' 616161111111611' @Tim manmñnvaivuñuñmuÁãszãuãmn atmsãnnnãmwhtñun1s1lsznñuna1umu11n<ã1u6111umu1sn lumiüfnêfnL1T11Tuão61uma1v§LÊuu 611u171ñ1Mu611uv1a°ng611LLn11na11n11ãn1s113guvíu§1u 711611115111111 bento 11n1Tags1Lüa1Jsxín1í LLazs1ua1un1s1Jiztñu61uLaa wu11 1351.1115¡wamsüiztãuaanlmanstwhu n111JÉ1J6T1L1T11T1Jãonuíuizãuããuvlü farm: dbdb 'rfmÍLÍJuwa11nn116i1Lüuo1u6nuÍ6111n11W61Iu1n1$ ímmiñuufnnnáu1113115611113: -íaññinnsiuñnnmuñm ñaniwtmoíuñnuzn1aõv1n1s ñimim ñnm 6116111 1131111 11111111111aunu1u1íãtêuu1ã1a1utñuníju ñaniiuñnnizu1un1iñnÍ61U1íà1111i11 5161113171511 'lítainhaüizñfu vjLêuu1161n1wszu1uãn1w611uãu61u1n11 61111171ñ11111611uLLwu1Jjj1Tñn11 ? Jmiñnm 194419, bddcn Lmzümiñman bride. ” 11nÍman1iLLazñ1miu16Tfun1iaíua11u11m§1ñv111 amuñnm 61:11:13 ãLÊuu vjünmaa ttaznmzniiun1ian1uãms111311961151 fim: 1111111 316161111 Â O É t¡ l b Á a Í¡ Â Í¡ I J ÍIÃ Â É üiztuunstmzmnuan1s1hztuu'lüw6nu1a1ua91161911131 nüuwamsuiztuuvnuomñ a: 511111161611111¡ vhtñu aghnzãuqmmwñann
 20. 20. E3 61d u I u à d v. : 3' o 511110 Vl d' NGKNQYISHWGHTÍWEHHJ8055915(IVIWWD 15o FISIUHB) szãuqmnnw à' n, WÍWMTI °' suma) ãmn E 153! 1:. -2 x x à' ã: S¡ 62o ñ "mui¡: mês: qwívmmzííuunáumszm: u ' b d' (db _ _í __ g . O G). A _ 119113211311111¡ 'lusmuvu 1J. h um ua: uh 4 E . .. A . É cnh N "mui¡uaauqnãnwanwsL-suunqumsznws _j v _ , _, g lodo @no L-: uuznmnmams 'tutzmmu 1J. h um ua: uh . g 6.a¡ n51.” mui¡waãuqwãnwanwsñuuniiumsznw-s ". _ u_ _. __ g 121.650 0.01%# nuuganuwmsmi 'luimuw LLh um um: uh v 4 o A' . s . c. : 'iuuuuaautmswwanwiuuunqumnnws Liuufãanuãnuw mamuarívuumu 'lu halo ode x/ ' . , a : :Quant 1J. h ¡Lcn um: uh un 4 u . J a . ,1 c. : s¡nsuuuuaaunmsnnunw-nsuunrgum-. mmi ~ 5 . . . . a * Liuufqmãnunxtnzwaãnuw Iutzmu-uu 1J. h um Indo 61.61# ua: uh L “ mh : fñnuüuaãuqnímonwnãuun@amami . .. . . , a 19.030 ode? Í Lwugñaü: Íuvznu-nu 1J. h lLsn na: uh vn . - . r a . meu gugu: :usaunnsvmnw-: L-suunrgumtznws ' y . . . .. a: I @ IF¡uugmnwummwttazLnnÍuÍau Íuizmmu bafo add , 1J. h um na: uh + W c. : &Lãuuãunãn nÊ-rawanw-¡Líuunáumszma ' a' Líuufnwuwoheúsztnn 'luwâfumu 1Lh ¡Lcn Indo 0.666.' ua: uh M . . NRTJNHSLIHWMÍUÚãYI É' 190.00 6.131s A C  . f Í »A l! me¡uanmÍñatnuãnhnãuaüizmumauoín c' agmsizmuqmmwwzñí v: : u 5 v . a d a' u 5 u A a¡ J n¡ A A u A' sdnuuizmumuuruuñnuwün m Lmzimuwuuñuuñnwwün h ümiñnm bddoz' uwasmtmu nnanwñuumaaãfêuuawnwanwmmaau O-NET 'lumwíüuãizãuqmnwwwañí ttazvTaoüñJüga 911m1 : :ãuanmgwumaa aamvlnnzjuansznwnêuuj anwuñnnwímñíaianwiunszõuNaãuqnñrnnanwitãuu 1Jizíiwünwãms1 bride! âataêulñãtãuuñfâuuàauÍãÊHJWHNauLaÊu 'lõtüuuãawnnniílnüiznunnstí 9.4 v Q à l A É A A I A Il em 'lmiuaawugmnanmnivmnvnüuuaznw: man ÍnsanwiaoLawn11uLüuLañn1a1m1m1 acumula É É É Il C4 I/ I l ld CI A ll A Cd Â, l . f gñuuhwwiaunwiüsznam 111m1unnuznwaamnwiíuszmunwm¡11111191 smuL-umwuñnwiãnuw izmu mnmñuaantãuatnñaLLazszõuüizLnñ Labs": uñansiuíunwiímñmsñnwinwaãmnnwszõu1161115111191 É 'nuñmsanwiñonwzñuLLaznwuuanannuãnww mwuñkhíwnumíiíuttwuüãünwi ? Jmiãnm 194419, bddm Llütüníiãñü? BGÍÕGÍ ÉUÊMWÍNFIWRÊHHW nmzng LLNZHMZHÍÍÀIHWÍHHWNÉIHUÍFXNÍÍÊJLíñültñ: aíuatgutñuaziwoã mwwüuawuñnwi ñwñu @menu ümñuwauazúwwamsüsztãuvluñmuñowuaüwa . Á - u o a' n' v p a' a u @atum 1161111117123wamnwmuünnunu Luaaínn561111111mumwuawntymaanwmmaauÍmutaww: VÁ ll z . f E à' d. III¡ It V 1 Id I Il gwuwdusmuvuunuuãmswün h Mmummmassvznãnuwmahsszmuqmuãnuw awaúuwamsnmaau v A - d vo' n u A a u . :A u n¡ : :mmnm (O-NET) nnnqumizmmuugmnnanizmum wamsüsztuu mana-nv¡ d' Naaunnínwanwmuu waaãLíuu agluizãuqmnwwwaí-E @É
 21. 21. @ã ma( ( »_ u v A u E natauauuzahnqntwann-¡wmuw vn¡ vv v v- v A' a v Â' . n¡ v g aunaümiunwswmuwlmunamam157111171111111gonnúunnnquawiznwsnuug Ímlmi . W Il Il à o If A, V l Cd V lr E nizquhgLwutñunawmnmmaonwiaau Tmungnaimmoñwnawutmwlmaunutñuanuamqüszaaátta: Lüwtuwumaanwsaau LñañeuuwuazaauLíiaãmãu anwuãnwwnaiawottwuímñwÍnianwiñLñuñajaLíunn: 1- v A . x . a . .= A . u . , . r v J 1 Ltnütynwíuuaúmtsaauuaamamugümsu ÍmuLawwzÍmanwsnqaunizwuqmnnwwaauqnrñwgamu m: I a A a V V É Í¡  . f A LLmomonnLz-ñwawutñ a1LnswzvfunmnnqñnwlugLãuuuuaauqnãnwannsLiuu Lmzwammnaauszmumnm | v v u a a: A . Á Ó 4 a a a (v (o-NEr) awmcnuqnmüwwalm 1hwawmauwuwwuwamatúmzunnmatuawwu annmnnzumannaan Lmñmnzvfãñuutflununstü Lñüh1híüllmílñ1nüñuvlüãüü íã n ímwrznr":
 22. 22. E - à. ; bo v l “À A v  v r It 61111671 h úizãnsuauaonwanmu? uumsaauntíuãtãuutfluzhnq (uwnun 61o nzttuu) uãuQmn-Iw ãwüc-¡rziau b. b DTSUÍNUÍWÉIWHWÍÊURÊÉBJHE li l 3 uasaunzuuumauoñn h ¡uquaídiñflíatnuñnmãuaüsztãuõnioâñ h aãluszãuqmmwwañann annuãnuwàoagnnnutíwfunwsílnausauñañeuunmutaqíuõ-nwñaauíziüauniw bo faÍuannfJ amuãnmüM1111:Lüuttnunwsímnwinãuufmaangnnnu nwnñuua: a) nÊ/ 'e fmwümüunwiímnwi Lãuufmaongnnnu nwnñuua: c. ) 61%¡ ñmiúsztüuunufw Ltuunwaaumaangvgnau «muñnwwúwuanwi 'Lhztüuía o) ñaía a: 'lüñeuuwa611daLfiaouazngrgnnufumwzímãngm anwuãnvwãngvxl/ 'auum ínmu @bd mu. 'lãeiuàñaziwaunãwuauíauaz mo Lvhñu ma: mu. "M611Lüumimummíñawimwasurfc d 17a 'loTLLn' õLmwwTãLíuutfJusnuqnna ímñwununwsímnwsfêuuj ngímñanssuñwawnnawulíttñ Lsuu m w v v u a¡ À' . n an¡ na . A q 416maouuuntaamammuunwsaau uaauiznaunwiuuunwsaauaunanmnnanu uazúnguñ um ñaaáuuúüunwsímñanssunnsñuunwsaau ãmiúmüunsnwilñuua: havmnnawuãi 161111' âíunm ! d I  WA É l CI C4 Q 51121115114'. miaawaawu vmaau ñnwaau-naauaiugntsuuaau mtwmunãautazüiunlãuuaiaau n35¡ A Ci a à If Ud C: I À l o' Í¡ l l naowaaulumunuu Lmzúwmweuuwgnuutüuizuu ãmwmmuaaauwaauwtana amusimmntaama msñuuf ãuíuwsannuñnuw 91mm; nmznsiunwianwuãnuwLtazqumu límwuiwãañunn A v A vn o a¡ 4 d v v n n annualn: :mn1huwuügumnwüszawünwsñnuw Indaia: añmamiweuuwnwiammmnunwsaau d nqu miznwsñuuã Ímungímñwttwunwsímnwsfêuuã Nãmâanwstêuunnsaau íemaümüunavsawnnnnuãü : l v d v r n¡ v vn¡ À a . v . . À umwunnnaanwiaau mwuqwüizmanwsnumuq mhgtsuunrsuua auhlüiuügutrñwaznematuaa ua: ÍsmmsáoLtñunmauñmãñnwoãzwnwi 'ilnvTnuzãLíuuññaawumuwsn-Tw19119 t-xT1íauLL1iaíu1uszõuviwa q Ínsanwsunszãuuaãuqnínnanwitã'uu ñansiuünñnuznwiñwLLuunmaauLwiazntiumsznñuuf126mm: v v Á a vv: v v | q v A' naeaqmaauíaú amwnmsaanauwaLmai' 'lngnuuíoíãunumagaauwawatñuo Ínsannsvautwanwiãnuwua: vTmuw ngíãúwñtynnawnñuñnuãawauhlüfuügaLLrWwãLÊuuLñun914mmÍnwnwsaauuãngmiñaaáu ãuínwanwuãnuw nmzng iauñunmznisunwsannuñnuw Ltazquwuíõíwñnuãngmsíaeáu "loTuri J lí ! f v Í/ nnuauangnqu ÍmanwsweuuwszuutnnÍuÍañansaumn amñwagagtíumuñuswuqnna Lmzützanu rgünmaatñunnqnnsaüwaviatñao daw&ÍinwtüiztãuúszãniwamaonniímnwLíuunniaauñLíuãLÊuu Lñuáwãm agluizõuqmnwwñuwn
 23. 23. gyzggwguk: Ina 61311155 d thxânãmwua1n15115v1155111n1511axn15íc11111an1uñn111 (1¡1v11°1'n tnxmm) 5xãuq 111m1¡ : Tan c) 1J5xã715n1wn1511551155<11n15o1111 11v111111v1í11511a115115n1511n111$1n111 51m 111 1J5xã115n1w-11a1nn1xn5511n15 . a 8 A' an1uem11111uwu§1u 171111 cn 1155111n1e1uaxan1wu1o15a11-11a1 _a 111.00 ÊWIIWIHHW uanunxttuuãaüxaâfñ d A O Q Cí Í A . f 11193uanvnÍíatnuñnmñuaüsxtuuenuoãn n¡ ag1u5xnuqmn1wãu1n an1uñnmüñ151119115111111111111111111 Lflut1111ãn1snía°n1s5 511Íe151a511n15115111511111üu m' M111 ña n1j1111551155m1n15 m§11â1u111n15 naj111151115ñ11n15ín151111 11a1xm§111151115171°111J an1uñn1s1 5111ñ1LL11111J§1Tê1n15TJn15ñn111 bddb. bdafm LLax5Jn1-: ãms1 bafcfaf -51ãÍn51n151Laxñ1n5511515511 n11111ñu-n111111nnmxn5511n15an111ãn111 511 Ín51n15ñe11111n155v1n151511um5aau c: n¡1'11m5xn151.511u3 ImLIQE5WVÍWLLNHTHS5WHWÍÕU$LÊ wã515an15L511un15aau 59111a1J5xLí1u11a11a1n11a11155 Úuñm151n15wau m11113o11J5x1111-5n151511113 uaxú11§L511u71L51111á111111111511113111151111111119111151111Íc151n15à1La5111111111íJ11Lãñ 1'1115111m5 'Élnñnuxlíãñuuññnnumzmnñ19111L1T15111L11i15111u5x511d11q Í1-151n1511n5x51111a1511r1115 1111115151111 ñ1n5511'1'Jnñnuxn15ñ1uu11nc1aa11ttsiaxmj11a15xm5L511u3 Ín51n15v'1' 1111113111111111511¡ 15591111 11151116191151111111515151315115115511511593111111111111151111 &15111155511115an15ñr11s111s1xñmu1 11315111ñty111 111n11°11171n1151aa111üü5111J3111151111515111115111511111611111 Ín51n15aauw1ãnt3m5ña1z5u 151151115 113 51111511 n5511n15an1uñm111.1¡1x'1¡11'1111'155r›1ñ1v1ãngcnñzwfíu 5a n1515111v1g11a111 Í6151n15á11a51113r1u15511 1511115511 155111111156111113111115511 151111551111551115151151 1511.11' 1.5a1n151'Ja1ñ'ua15Lawô'w1 wqñn551r§m1 Ín51n15 11111151111115n1-Í11ax11111L1w55611u115511 1351.51111'15L1T15'111ñ1n5511 151111' 111111111117111511511155111 mñn1a11u51 Í1151n15LÉ11111Í111ín1511u 6131J5x51ngü151a11n1Ê1111151111315115¡ Íe151n15ñv11u1a1m5an1uñ 561LL51á11511113 5151111111111 1111111511111151151Í6151n151J5xq111§1Jn615a1 151J5xq111jün615a1v3n511L511u 591ñ1n5511n15L11i151111u ñmlímnmnaünñuu ñ1n551rq115111 ñ1n551u3n1ãa q1n1m61 13131tñtyü5xÍ1rníuaxín1s1âu1w1u 1111 1J5xñ'uqmn1wn15ãm1115511ñ1n151J5xñ1113nm1wn111111v3n5Jn15ãn111 1101115111111üÍn51m5uaxñ1n5511 51161115111511111111113111111 ñ1nuo1cg511ñvrna11 591ñ11Jâ°71511Jã1E11u ümvfunññmenu 1121151111111 1111x111 1111n151J5x1í11111J1J5°111J31111511115511111111111111115191 1§1155115ar1111ãn1s1 1111x113 13151111 1§1Jn615a1uax nmxn5511m5ar11uãn111 11nü11fl1561111151a1ñañ ¡i111a115n151J5x1í111511J1515 n¡ 1.|5xã1'15n1w11111n15 11511155e1n15vn111171111111117117111a11§1155115an111ãn1s1 a131u5:51113mn1wõ'1111n
 24. 24. indo# c: ísuunmsuaamsüszñuqmmwmnTuÍmuanwuñnmttazãuãoñn : ãuqmnnw ll a a “aq” anwuãnmíõñnnumtünuuwulurmñsuuwqmnwwnnwãnuwmaaamuãnuníi @cf 111611311491134- (tina-Jin «r natura) u n Bl 01'¡ x1 H8!! em Namsümñuqmnwwnnulukwu «Tuãeñm : na víouuwnwwaaszunnnsúszñu qmmwnwuluwaoannuãnun If I uavmnzununaüaññ em + das n¡ o ! lv n¡ A v n âül : ft u n¡ IMQNÊYIWÍ Manntñnlnuuaüiztuuwnud YÍ d ag “ÍÉWUQÍWHÍWGNTH uÍuuwumaoãwínowunmzmsunnsnwiñnun-xfu-fíugwu mzmaaãnunñnn: Ímummqnwüizñuqmnnw 111911.; 'lsYãÍmanwtLta: ñamma: emt¡uanwwüaagñuñtyuwLmzmwuõaanwi ããfuümnau üüãñu üâüow ãmsütnñâmmnuüsnãuna úwaÍü-ffeuuwíññwtüunwivlníl qn cn ? Jmiãnun thínnutmm #Íuñnwiñnunünuuãnun um ba. ” 'lãmüsztüunniüizñuqmmwnwnha @d 1116173114 ¡Éaoawn annuãnwüãímñnüszñuqmmwnw: fluvlnü 9hLüunwimaunqnmwngniznsaae via d «Tm ña í¡ uwmigwunwsñnvw üuwuüfpíñmíünãwíl ohLüunwimwuLmuãmnñnwntuaaas ümsúiztüuwamwu umsgnu ümsiwumuüizüü ümiímvhr¡uowuuazãmivfeuunqmnnwnwsãnunaLhwimdaa amuãnuwínñwLmuüâxíñnwsflnwsñnuw bddb. Indaia¡ Ltazünwsãnuw bddd üÍn-¡onwiuazñansiu àotzñumiúszñuqmnwwnwuíu 'lãun' Temmsñeuuwnwiãnnwfâuunwsaau a' nsjumiznwitãuuf Ínsanwiàetzñumwutfjmuãannaõ-nnnns ÍemmSvTaJHageIaauÍaú Ímamsãízu-ñanwiãnmttazñeuuw Íemnwñeuuwâauímnssu Ímonwiaauwãngmiñaañu Ínsannsiwuawuñiztãumutaa Ímamssnuowu üfuügauãngmianwuñnun Ímanüíñvuuwannwianwuñ Ínsamiüszquãünmao ñansiumittuioíuowu ñaüímnnisuíntíuu ñaniiuñeuuwãñuu ñansiuawuizuug_Ltmhutnãaíntãuu nuãnnwitíuumsaau uazñsuunniznaunnstãuuf awuüszñuq mmwnwsãnuwewuñmuwqnmnsLtazLñuafweüizãníinnwnni üâüãawu ãuíummwuãnuw ãunmaa amu-Q nmznsiunwsanwñnunuazqumu 'líimuiauãañann tiawahYnwiaJizLñuãaüa-Êñ a' vfeuuwmtmaarmüizñuqmnwwnwLflmfímuanwuãnunttnzãuãoñn sgh¡ szãuqnmwwãunn
 25. 25. .W E ü bm mu) naiuãaúoããmãnutí É Í A 3 . l Q . f . f . f  . Í mauaãn ct' uan1swmu11íus-¡qenuüszty1 ümmuñaunñí wusna ttazamqüszaoáuaami Il Il t' anmoan1uãnu1 (HTHWÍI d' FISLWWI) -szãuqmznw oe. uannsvTouuwl-Xmsqmwuüfwtyw üãmuñãuñní vTunña um: 9 . - u 8 A 'JWQÚTSÍJQUÍIQYÚTQVIWGRÍITHFIHHÍ u n "J uanunznuunauoin a' um¡uañlñflíatnuãnmãuaüsztãuãaúaívñ or' aãluszãuqmmwãunn amuãnnnñnnumüfmtyn ña “Limowhatauaãauütytywhiã” "Jãuñnwf ? Ia Í-¡añuuautñañnuwnu ímnwsãnuwñeuunãñumulíãqrunnwunmígwu luizêfuúszmwnuant-iuumzúuf] barata vTunñaJ ña ? fm mzmunw-¡LiuugjííaamaãaañuwszswmümqñnwsãnuwLMa-nwñ Vmñbafdb tmznãngmsttnunano nnsñnnwqfuvfugwu wa. bordo ñmuwãLãuwdíãnüwufn-nwñ mm¡ níoñã ãtnüuuãüu qmmw ñmmu nawutñunãñnwaãmwnn: uazãuawuqwumwuttuawtzsnmñwã ñvuu1qmrnwãñuuÍmuvTmuw nizuaumsñuuf Wmuwãa Ltnáatíuuf tnnÍuÍañnnonwiãnuw tLazúwqüümtywñaafíuunl-Enwi ínmiñuunwsaauenunãnüêwtywmaatñsvgñawatñua i0LEÚUIWÉLÉUHÍÍQmñiiuâufltúuníi áwañãm awuwnafwoaaãnüwugñãtaaazhociínfiaa uazñüszânñnww Wmunqüññí ínunznnnñ vnamsãnuwmaaanwuãnuw 'lítñuãanuttüanwsñuuf ttaztãraviaãtíuunnq @hu WWWHHTIÊHW? íomwflíníuLLño ñuaãu Ltaxmiãâauíaumaaãtñuaíaa Ímutíumsüizñuqmnwwnniãnuw nmñnws ÍnuhiTiañuutfJugnu 11530611111msznúmíqumutñunawuãwãry üàauiauíunwñeuuwnnsñnuw 'Tvuqüizmã LWañcuuwanwuñnunhqãuwmignu Lmzmu17nu§n1iímn171ãazhaãüizãnñzhw/ üszâniwa LWañmuwqmmwãñuuhzTLfJuTLlvnuqmaganuwu/ Lüwanumaouãngms Lñañmunsjuíuws annuñnvw ama¡ qnmnsnwanwiãnuwmaaanwuãnasw 'lítfJuqnznnsñaan-'ñw ãâmâwünhtnwrüfpfêu aún# annuñmsüãíwñwLmuüãññnwiünwñnuw aceda: üiznauhlohuÍaianwttazñamsu ña Ínsanwsàatwãuqmuiiu iñunssu 'lãímñanisunniíuíavu ñansiuünmxíwtsn: ñansiuunsuwnínu ñannutãuunaL-¡Tnuñuu ñansiuLãuLLnünãuünu ñimsn¡ "Lñuñaunãu" ÍnsanwiñmuwizuutnnÍuÍañ msaumn ãmiúfnüy ímmizuuteñaüwnãwunaítñmnrluñagqTínayuãmicãtêuuíããuãuíaga Ínsanníaaaqmaatüaí ÍmanwiáaLaêunawuLfJuLãnnwaõmwnwi Ímannwnszãuuaãuqnãvnomsñuu ngñtmunwiímnwiLêuuã ãnnsmvmuwunwíímnnstãuuf ñãaúixnau ñnwiímwaüsztñuua thwaíüñmuw ñanswnwsuniaíuanuãaüímnmmãntãuu ãuêvmanwuãnun nmzng cjünnsao nmznssunws nnwuãnuwttaz-gumuhínawuiüuña daNahüñmNnmiñntñuanutüníümwutnmníñimmw ãuênwi amuãnuw 61mm ¡Jünmao : max-quam í¡: hmmulumsñwnumLtwuüñümi 'lãszqtünnunu naqm? aamnãaa 15mm ütümuñãaññí Wmsñauazímqüizaaã Ín: :TãfuaawuLñumaumnnmznsiunni amuãnun ñnwiafwaizuunwsñzhuiaumaaãfâuu nmzng_ ãuãvmannuãnuw ãünmac nmznisunn
 26. 26. m_nxr; v< 1 u: i bm' u l #Á o u n À u i4 G' u o' GITIJG YI ao uamiwmnnenuqmtuuttazqmtnunaouaaznautüutananummaaan1uãnu1 (1Ê1111I7n «r nzuuu) 'T - 'SZBUQDBHTYI u _ . 1Í11aíín nzuuu I . 111111115 A , “W 97a¡ (nztmu) n11 naum , 119127 a ãmn , _ ' 117111131 VMWÚH . , . a _' oo. wamsweznncinuqmtuuuazqm1611111 àoNamvTauLíJuLanãmsrãmaaaznuãnm é” °L°° J _J , _ . , . "a na-¡aunzttuumaueãn 61o (too caco 1/ L . J lí me¡uaññflíatnuãnasnãuaüsztãuâãúoãñ oo agquizãuqmtnwãann 1§1ñu17an111$1n1s1 0111x613 : fünmaa nmznsiumiatnuãnurqu-uu 'huñuñwmumgmtúu 19119114. ña “Lñaàuãaüz 611166115151111" an111ãn1s11ãei11ñ11n15í<nñ1LLwuüfjíñn1iaJizã1fJn1sñnu1 hdcfaf 'líaawaãaañuqmtíuqmwíu ña Íman1sLniaíuñw1n1u1u 561Lniaíuñw1ttaznã= n1m1unmzã Íman11LL-1ix1í11ñmn1z111an '16Táo9T111v1111Tnñ-«11L1T1i111 n1iLL1jaí1sluizãusi1oqÍnnn1svTw1nq11n11/1ãm tz111m1tvlnuof111ñuu11awãmd1u "6111116 nã' ãaü" ímñaniiumum? n1s11mn1w Ímuãñaüuntnumnnanlv? HTIUÍ ñanssunwtrniaíuñmamãañnannuãw ñ1msun1su1iaí11a1uãaüímnnísuínñuu ¡vkuzfãuãtêuu ñümnamansnñ1m91°1T1í1umiuvjqíuíusxñumn Lmzizãuümnñnsnumunw "lãfunafõuníurynaa rmfaaLwaowszmmüwuí n1iñ1111TaãaLáuLãn n1iLLzmos1an nwíaxuwaoqmrssu Íemmiuazñansiu maunqugmíu qmeiuññutanãnuzí an111ãnu11ãímñ1LLwuüâün1iaJizá1fJn1iãnu1 bdafh. bddm uazümtãmm mada 1671111' Ín1an1nnioí11ñw1n1u111ÍnsanwLLüaíuñvnxnauan Ímamiñeuun 1111111111?)6112111511171216111599111111319161121 "auoñ n"? ñaü" ñanssumiuvjaíumuâaüímnniiuínñuu ãuín1ian1uñnu1 nmxng ãünmaa nmzniiun1san1uãnu1 'quv1111a:1§L'§z1111v1”n11u5'111ãañ 14111¡ uñzgwan1scã1Lñ11o11w11uqmL1íu 19116111 maaan1uãnu1 ííuYfdñíhuñLLNWUÊIÊJWHñLÉUQÍQO Ímuvlâfu n11111ñ1111au11nnmzmiun1san1uãnu1 ãmiañaszuumiñà111i1u-uaaãtíu11 91:11:93 ãuãuw an111ñn1s1 vjúnmaa nmznisun1san1uãnu1 1311-1111 'lumiüjñã1111161111LL11111J§1Íñn1iaú1an7u1T1u auy7t1ív1nü1uñá111í1a1faua: «ooo ãmsüizLñunmuñawaÍamaa1§1ñu11Taav3nü1:1 wuhãsmu 'ñawaúatqãufauaz 660.00 HannahLñumuenuqmnfunêaqmuñumaaan111ãnu1 Lmuñmuañdaquwu ñaafíu 31111133111. 'SemauuamaííLñuttaztfJuñuaufumnãünnma 'guru Ltazaoãnsvhq s] ña Lñuiãüai -nuztãnn1itLniaí11i1uãaüafwmsã izãuñguãsuuãnw1ü°7i o-m Lñ: nãümmuuãamsañoaiiámw «Twmi üzãm szãu-Êuñnuuãmmílñ o-m n1sLL1io1T11n1$LLamow1an izvTuñguãnuuãnu1fJ7í o-b 11141111. ânüímnnsiuínñuu izãuznn nwuüaíuíaaLwmwizmmñwuí izãuãuãuuuãnu1ñ7í o-m ua: szãu-Êuãnuuãnaznílñ 4-11 'lumuñaüímnniiuínfãuu izãuüiunñ ãtñuã1un1i1uiuíuñw1avfs' anammuaa i1a1°am11zLãa1uizcTuüízLnn 117mñmnaãvlaaímuáunâgutmwuñum1ñ1nu ínñmnqnfuÍm 'nmLãHLMÊUIynaqLLQJ 131111211111111111116 áawsflíwamsüsztãuàñüoíírñ oo nan1tv1°eu1nm1ufgn11fut1az qnwiuñáawaazñauLñuLanãnurümaaamuãmm aghsizãuqmmwñann
 27. 27. .. .Zi X233 É bd I I¡ I . f I Â cam) nquenuaisnmimsaouisn ll I Â : l Í¡ 6111113# oo «M1761111111111111511msñ111111#aao1a~suunu1nz1aaan111ñnu1 (111111111 anzuuu) -szêfuqmtnw u _ . _ 1111111n M1 o nau (1313111111) mm nz1111111íaqt11r11w 121.00 616mb 11:L1.111111'111111n1i 111.00 m. oo . . . v. : ua-s1unz1t11uon11oñn ma' @zoo l caco 11111311aññ11ían111ãnu1ãuaüsuãuênãüoãñ 6m a§1117zã11qn1n1wãu1n an111ãn1111ãí91v11Í1111n11W191111171aLLrTíImM11§1Êu11111aá1uêw1111fÊ 1111111 Ímonwüaañuua: 11ñ111ümv11z11Lawñ61 1111111111111111111116311 51111111171111911111111113150151117111511111111111 511111111111111111 1111111111 mznfa 1aaLaLT11aa1T111111L11wã11 111139111111mmuuan111a111111í6111113LF1L111T11Í111111a1u1Lawñv1 1_¡_'1'í111111T111a111g11á11111111au ímññnianwvfaoaqmaauhwf aaaqmàannsañnã 5611111111111 1151111711111a§'711'Í1a111iaã11111a§117191 1171a11113YL§a11116Yã1111111Ta11a 11a:1§1'§111117111111:11iLfJ11171 1111111 ñansnuñu ñaunãu ãtíuunnnuñumuza1111111111111111: d' 75111111711316111111111: 17'1111'1'11J1:g_1111aaan1r_1n1'11Tenma¡ ñ=1n11111111v111q 131111111 +13 13111111111 n11111111111111151n1111un1g111111111111111111ña11Ú11aü11ñ 1111111111 n11<ñ1Lñ1111111ÍJ1111J11111Lnr11=rÍ 1111111' ñn11111117111n11Ís-1111111W1e111 1g 11mm? o 111mm ? '19 11mm? üaañ1111az1Lñ111ümn1u11awñe1 Í11111n1111a1a1311aa111a11 ñ=111111111ñ1111a11nã11 ñn111111ü11111111111 Ímanwuazñmsiua11111131113111111111117 muunãfuñernau ãn11íe1ñ1üãñ11n1süâñña111 íimi 111111111111111111111111 &1111111 ñmiuiuñuwa 1111x11111an1s1J1:1í“11111J1/T111111116111111111111 1ñ1111'11111n111111: ñamwusiq1111111111111111111111111711111111a111111n11171Le111-11a111n111ãn111 fama: aeo uazãfâuu 113 15111111191 131111111 117111111sm1111ãn111 ñ11111i111111n1111111711111111111116111111115111111 «111111117111 u ' 'a1 5 A . . À' ' o A LLUUÚÊVNÍJ¡Nnqílüãüullüaüñm VN 19 ÍWÍJÚÍÍ 6) 1111117711 110148114911101?) 636) NÕÍHÍÍWRIINWJÍHÍWÍUÚÍÍ A À . A . u WlñHlWÚWÕLÊÍNUWUÍWTÚÚÊUÍWFÍÍÍUÍ agfluízmílqmnqwãlnn
 28. 28. 3,4., SÉ? .u, ;._. _« E3 LW. E bb ñüjúãh 6:19 NñWWád INÍUWWHWÉOTvBaHBTlWBEJÍIÍZGUSJWMÍÀÇWH ? DH-"INWMÍQTDB LIRSWWHW l cf c¡ Á v v A 3' v ÊFVYÍNUJÍÕLRH Ylaílñnaas¡nUllu1YI1dn17UQ3Un11an1§1 (uÍwun É' ñzlluu) szãuqmnnw GTTljdà a nmn Ok¡ . NRHWTÊG Liãllñmüí annuãnuwtñ E) unizõuuwmsgnu ínmmmgnu uazfímuw _ _ J v mtoo aioo §FIT1ÀILÚHLRPÍ YiiüññãüüñüllüiYlWdfni üâgünniãnun u | à¡ HRTJNHCIIHHWWUO Yloh n¡ o Ia n: A v I àQÍ i1 o : I MQNRHYHÍV¡ñnTbtaflH-'luuaüizluuünud Vl @ID ag uizñuqmíhwñ anwuãnuwñuamms: Lüuqmnwwnwuuaniauaae '[6531nnsfmaeuwmignuanwuãnuw sgh; izãuqmnwwñuwn 17maglunsiuanwuñnuwñõaaíwun¡jsnwmñutãñ anwuãnuwvlãúwíatauiutuzwao auñxauaaa ña : Jíuúgoñcuuwawnwiannuññãuítamãuttnu íaafãuu awm-¡Líuuvlzitñuawa LLñÍ-u Ufnügaãnñuuuwtíntíuuvlúñuraaw natüíuüçaísuuníaaaqvuñuguãnananwiãunínLtaznnsñuuf annuãnnwñntñunniLtñÍmeTvuÍnsanwtafwqannwitíuuuãaínzi LLUU mba' a. ¡huau bd íaañuu ñantsuímñwawuttanuJÉuuvSuuf ? mnssunauqunwiuwtêuwdmulííümnsu V-Check in (LvTw-aanuan UÊmuÍSJtÊUu) Ínsamiíaeaqmaauvlaí àawalíãznmsanwuñwatñua ãñuuuwtíwtíuuñunaw ü vTaaaagmñtñuguzínawanwsãuníwLtaznwníuuf 'lãíwñwtmuüãünwíünwiãnun bddh, bddcn Ltazü miãnm temida' Ímufñnsanwsttazñanssu Lñaàamêu víeuunanwuãnuw 'lvTLLri Tmanwñmuwnwsímnws Líuumsaau c: nzjumsznwstêuuf Tv¡ungímñwtnuunwsímnnstíuuf ngwãmâanwsñuunwsaau ngíc-ma Umüuwanawnnawuõi ngíuñnnãanwsaau mnuqmüszaoánwníuuf thãtíuuLÉuuáaumtJüíuügattrñm azimwiatíaa ÍmannsáqLzúunanauñutâñnwaímwnws ngílnñnuxííãtíuuñãnawuanmnñLnmíwiau Lnioíuluizãuviwe c] ÍemmwnszãuNaãuqnínwanwstíuu nguíuñansiuíinñnwznwsñwLmunmaauuvia: ntjumsztíuug: Ímannsíaaaqwaauíad 'lãímnwtnâaanauñatmaí 'MQLÉUuÍGTãUãuÍaQaazhawatñuq Ínwmiõíutñamsãnuwuaz-ãwuw ngvlõúwfltyunanníuñnuãoaauhlüfuügattñvlmãtíumuñuinuqnna Ímamsaauuãngmsñaaílu síuãnnvatnuãnun 61mm¡ íamñmmznssunntannuãnuwLtazqum-. üãímñw nãngmsñaaílu "lãuri n1stãuavsgvaqu ÍnnnwiíeuuwszuutnnÍuÍaãawsautnñ vleTímñwvTagaãLÊuutñu snuqnnaLmzüszawuãünmaotfluswuqnnaaünavimüaa amuãnmí¡Lmunwsñntüuqnuüszáwümnu uwmtgwuñúwuwüfuügottazñwmtnuh'axjqwnjanwuãnuwñüqmnnw üíamnaoíauñutzníwoanwuãnuw rTu: hímnutmmvfuñnnsãnu1í1suuãnu1 Hi6] bd Lüuanuãnuzíãnut ñn17ñ1Lüuo1um1uÍnsanw ua: ñan-ssuazhctíluszuunsuvaas PDCA LwiwamwhLñuñüuaviamwTcuunqmnwwnnsñnmwmwuttua 'rmmu]ñgürmãnuwíunñatsuñaaa (WiLbddb-bdbo) íahiímtau aLhJÍ-¡ñmnu annuãmsnünawu wmuwuñwtñunnsaúwatãuãnunww dewsúíññüoãñ ob wnnwsàaLaiuñvuunanwuñnuwLñaunszãu : nm-spa fnmuwngnu Ltazñeuuwajaauntñutãn ñaannãaañuuuanwnwsúãgünnsñnm-n agluszõu d QÍMJTIWW
 29. 29. E Egg? bn! mauá m Êmiwzíannuãnvwawnuanwsüsztãuszãuãsuuñnuw (sWoT) §-*~. Û 2% fhíam ¡fluaznuñnuw qnwiu ññuuamsínmiñnuw val . .n. r u: .u " v PJ uuaauívumunamuaugsmumattse uúwunua: :hugemwummrvfuwmigwumaentuauwãu nizmw 4 . v . J . - awmsmqm umsaannwaannumatuaa LnwTwnaU: . . v . .. mms Lmznww üauíwmuqnu saaLwaJlwtsnz : mms: . . . . .. -- . . nm gnuuaaulnryunsun uwsuwnqnww Lsuuiau v v . J . . J v - gmanmunausnnzgmw 'luqotnuanuawstawmm Iíàwñuazhaüszvsím ttazñxãuvlwnuuwnwiÍsaLíuu v q v WÍHHÍÍUÍWÍÍÚWHÍÍaÍIUÍ A a ¡- J v 4 HHÍHHHEWUÊÍHÍTWUHWRÉBÍW ÚRHWÚU ¡ÍUJÍU U v . J' . HÍTÍJWHÍ$BWUÊUWÍUQUÚÍWÍÍKÉUW UÍÍUÍHÍHãOLÍJÊWH d v I A v A d n d v 017511143 'WIEJQ 'IHLÍUN LÚNLLMHJLTUHEHWUIH v v n¡ J v vn E o v mwumsanmn-¡uum-¡aauntuugLsuuuluawnq: nmnnuüuwunwsímnwiñuuf nnnejuawsznws a v a v v J a r mm; 1161111130113¡anxmnlunnslmtmaanaummas n d I/ n A f i lr -nauaau aunumnawujívsunnaauvmastumím àñumsüszñuqmtnwmzñu anwuãnuwãNamsmaaaauqmnwwñtüunws Usuüuqrunwwnn Lulu awnãwãnawutmmmíuñnnsãnuw ínuuãnuwL-nm 1m: 'luílnwiãnuw balcfcd mwnuã uwmignuqtunwwizíuñunn qmmííwun ññuuanwiãnnwiñnun . .. - - . . . , . .- . r mmwmwnnnumnsnmmaogLíuuluannnaum LLa: v¡ 5 v 4 4 J 3 v A a J a gLiuu-nunsuuñnvwün cn uazwuuruuanuwün b : J v . f . ' n v msãnm bahia' ãnammnsvnarnsñuuvnmwnmuñ nnwumixnwilñuuf v a. v WÍWHÍÍUÍWÍÍÚWÍTÍÍaHHÍ A . E J A ñWÉHÍTUHÍÍÍDTHHHHÍTJÍW“ÍÍLWIWNYILÉHHÍWÍÕ J g a . a. ÕEÚÍÍUÍVÍÍLWÚWÍLHNJÍHWÍUTÊLÍJUU llñíaülaíklua: v v . - v8 . v- v . f HNUÍHHHÍÍÊWHÍÍLÍUHEWU G' HÊUÍÍÍÊPHUNRÊUQWÊ . - J' YFNWITLÍUNÍJJ1J$B v v v J J v vn G a WÍHHTTÔWHÍÍIÍUWHWTÍÚHYÍIWHEIÍUHIÚHHÍHQ v - . a . vv . a . n H3ÊWHÚHÍÍUUÍÍLÍUHUÍÍWÚH WJHRIWFJLÍUNU v . a v l a . J' . uaauqnsnwammuuagluizmummuíünnnquans: Límn' V ll t¡ mwumsüiznuqmnnwnwzñu 'Fã 3Ln-snzíannuãnunawnuamsüiztñu (sWoT) üaíamuuanatnuãnuw Íama E Â' v nmznstunwtannuãnuwmuwugnu günnsao 'qu-nu J A v v n¡ v d 'ouasuwaawuvaaannunnun 'lvwmamuualuizmumuwn âuãtrh ¡Iañnnuêh nannmaluannuãnun 'ãohuñu v GIWIQHHWTÊUHWNWRÍURQN íwwmwtãnuwtíluaúwoñ mgvsç~gvauan , ._ 4 E É 55mm . J LLRÉVIEJLNEN : plana v v- . . . u . v günnsaamaagnuuaamúurg ugnuznaumwouwnau uãafhuw 14115 «Yaeíúüsznauawãwuwmtñáñchaíaním C VI! n n I A aeshngníanu g m m mu 'lumxmnguananuuszwqm uazãwunwitíuuvaavjlñuuíãuwnün
 30. 30. ha' Á nv l v A u íatauattuztwamiwmuwmwungniznsaoa197121731111 namnmrñ Ltamãmiüiznuqmmw miãnm um. lotam c). â°1uuan1i5nm7ãn1s1 e) ãLíuunaiíeWunwsílnñnuznwsñmLñuñwLñumwuauisnuzãwõmmaonãngmiõwunniñm mi v n¡ A . a a e' Á v o A : u: vn A unüryuw umiúiuuunwsawu nmaLniwznLLazaanawu nnuzÍunwsnwLuuwümÍm: ümnaniiugrnaatta: v. a' r A v . v v . n¡ v n v n' A' na¡ wtwtyüiduvu : Jnvnnuznwslplnwnawngawnuadam TIHLLHRJLÍUILE quümmpnaonu aaLnnÍuÍaun N v à v v A (v . v mu¡ U UÍTÍÍIJÍ: LUWNRWÍUQWÊÚUWÊÚHWGIJÍZWJHWÍHÚÍÍIFJE v: : vv v v4 v à a¡ v Â' . n¡ v b) EJ'LÍUWQÍÍVLWÍUHÍÍWWWÍFÀ3.1NaWUQYÍUYIÍÕLÍUHÍWÍÃÕTHÂHYIÚÚQÀJÊÍÍZHÍÍLÍÍJWE IWUHÍÍ v vv. : n* a v A' o v | v n' v v r “ÍVQNÀIWFJLÍUWLWHWÍÍUWÍWQTÊÕHÍÍÊÍJU ÍWUWEWÍÍÍLWGYÚWÍÍUIJJÍÀIÍIÍÍUÚNLUUÍHUÍWQÚÍSWÕWILR: ' v J v a v . A J . v LÍJÍWNÍUTÚJHÍÍÊÍJU LWQWWHÍLLNCÊÕULWÍJWQÊH ÍUÍWÉÍHUÍWÍÍÍÍOLLNNÍJWYHÍWÍÚTWÍWLVÍUYIXJGLHH v a' J Á . a J . v v A' v À' nqíllnümWflWlíaü-[WLÍÍJOWHOÚUÍULÚWEÚÊÍÍU ÍWULÍÀWÍÉÍWÍUHÍÍWÀNUÚÍÉWUQMHÍWNÊÊÉJHWELWÊJTH . 3 . ' n 'a n v A' v n cnsumomnmznwawuLña1LnnzíwwmLuqñnwTísjnuuãuaauqnnnñonnifâuu LLNÍNHÚÍÍWWÊÚUÍZWUÉWW c v v o v 1 c: n' - n' v A n E A (v (O-NET) ÚElnNÍUVÍUQUUÍÍWWQÍT HÍNÊNÍÍÍJIINHWWWÍÚUÍOIÚHÍUJUWWÍJLHQUUJUH ÚHWOÍLWÚZWTÚWWHÍJU a tva¡ s: A a' . v v lLRSÍLWWZWFJLÍEJHLIhÀWUHÍM IWQWÍWÍGLLÍHTJWÚUQÚHVLÚWÍU b. cãñumsuênwiía 01731131 . .r . - m) amuãnuwnaiwxmanwnawuLnhhnuqaawnsmaoanwuãnww nmxmsunwsannuãnuwua: ãñuuhXLñmnwuLahhmsañuLñuvrTu¡Tmãnwrã Lanãnuní unmmiáquvãu Lmzáwñuawquwuñvuuw aaiwaLfJuizuuñsiaLüao Lñüüzjnüwuãwfêamwauünuuwu Ímuãñwuumizuztaawñttúuau ÇmLTJQÍanWwÍW nmznssnnnsannuñnmw nmzag ãunuqumu uazzgnsaqmqeü ñáauiaaúunwtuênwsímnwi iwíí ñTLÉnuw ñhãuhaLhaLLvTaÊaLtaztñuszuuñímwu b) anwuãnmnasvíwuwizuumsuãuwsãmnwi miüizñuqmnwwnwuíu üizãnñnwwmaa . . . , - - . , - - . - - . I . r nwinsuwsamnwiuaznwswvuuwamuãnwn msm-nn mnu emmaus: Luunalñãüszannnnwuamu LLa: LfJuizuuñdaLñaaímLau ãnñañaiLLvieeYoñüênwwvmãaagmwnwnñañnLñuawumwuszLüuuiwãüu nmxnssunwsanwuãnww tñaLñunwiLtüatunnwrzawu 'uammxmwnwianwuñnunLmnñumsnzñaflí a a a a a' À' uwuuisqtüwnuwuuazrmmLuuawuãüszawnnwwuwnuawu m) anwuãnuwíauñunmznisumianwuãnm 'JWGLLNHLWEJMWLtuühíüilunííàdlñguLLR: v v g ê: . . . v A' J' NHUHWLLHWÍQWHWÍLÍUNÊYIG d 05211573:líllNñííllnnñn1x1ñ1íLãü1íãd1Ju v v a¡ A v va c: . v m. GTWTIWÍÍJGITITÍWUWÍIWÍKBWYIIMHELÍEHHÚHK1 ly l¡ À Ilê . à | II I o) ngnanwauuuwmuwcgnuuÍm91mmniiuñuawnnaw: Juanaamagfâuuauwuñuszuu mauaqunnnsjumi: uaummñíngüwuenmwnwi ngüszñwníjumsznwnãuuf nynuzuuwnauwuiauíu °m1íãn^n$aauLa§u NaumLaâaaã53561LLazüizLñuwnmwuanwwaÊq ãañvuuwnwtuaznanuLwmshamaa t: v v - n v v : à v u n ' v a 'v @Em ãnnwmlnünwiaamamagníuizmumu vmasaumagaa: mmaLüaaÍmuãzgiuwm-nauñmsuau 1g) ngmsáataãuaúnavgutta: nszvíuííãxãuuññnuznnsñm fímwuntumazñmüunwiím n a¡ v v na' a a¡ 4 u vn v a A v nanswnwstsuumaumutaobmuwnnqm Ímuagtüunüinuwauwaínamm Luunansiunwstsuuguuu gsmwnwsÍc-wiouwuõíuvñaLüãumñuu miaañarmaaaLLazüãíñazhoaaüwtauawnunwunímmaqãtãuu v o vás¡ A : l vv n . a¡ vás: d' u HÍWÍUFJVÍUHQWÍYHJHÍÍLÍUH LÍUHÊJWTÍ UWÍÍUUHWÍUOWÍUHÍÍLÍUH LLÊKQYIUWÍÍNKÍUÍÍHWÍWWLWH
 31. 31. g_ É? ?? bo( FnÍvlÕ/ ?UHÍÍÉJlñêãlllütgllíllñitñ W115' LLRSQTÍÍJHTÍKFJRLRÊULLÚ ãLêiltkñ LÊUILEÍ aua Ehüõiílldôd [Líltñílí v v o A à . eu ' v v n n¡ v: A n n: Â' 71351711?? UIÍVIÍHLÍUHLWÚÍIÍNHVLÍJWWHÍUÍÍÍIWHÍIHÍÍUÚÍÍLÍUWÍWÍÍÚNÍWUüízñwñnqwüdmu Il Ia a'. ormmsü-¡znuqmmwnnñu v À v u v c ' annuãnmfmuumiüiznuqmnwwmañunuluuñaagum Lxmmxqnnannuuan aaãniãuq 'lu-gama íahiñÍanwatnTníauñaniiu iauõmãwnlaasiwattñaãa ãanasfíJwÍamiílívlnüwuiamñawsímnw azhaLíluizuu ÍüiaÍaLLazmiaawauvleT v v l A vn Á . Á I v wnom-ssanñawnaznomsügu nã (Good Practice) uaaatnuãnmntñualsãumvímaaonu 'laiñ
 32. 32. ;www J. . 4 . i _mlxímdz a . win mí: m axu. ; s). .adam @Ana ai_ JMuWm. HYL W.
 33. 33. $313 f? ?? V 1 *í É E um v à A la s: v v NaaNQYIÊVIÍGTIÍÍIÍHWÍIÍJGFJIÍHH ÍZGUNÊUNÊHHÍ Í d É A ÍGIÍHHKNIQÚWWHÍWN lí A I í II If ll à uagaümsñnaw (mqn) vaga auwaa c) ümsãnaw s: lncftfa' lnthfm 111mm¡ v _| 78033 um um _¡ Nm¡ &Lb mau o v. : v v v' + + awuaugtsuvfluttmazizmuzu até bdm - «bd beim' r íhuausfLíuuãNaãuqnãnwanúsñuuizãuãhc bçfg T @me . @me . eu nziumumsfiuuf muflnu ñmüufnua: ztaiod «uma afeto! cúñafnl muito ñwuwãtíuuãNaãuqvnnnwanwatíuuizãuíúu 57cm bag/ bo T . 419d/ held/ cia) ntfumszm-¡ñuuf ativar-fuma' ma: ñmüuíaun: mddm name: bots-Ala' baum baga¡ [íhtnuzjfíuuãuníuqnñnwanwsñuuzzíuñhs 44.4/ bag/ g.: . mm, hum¡ nqumsznnsñuug' *mmsmwn-í @bb ñmñuíaun: umha baum um: : J_ ¡huaughínuãwaãuqnnnwqnwsñuu-: :ãuãlu ; and bad/ oca: . ntium-sznw-¡Líuuf ãmuñnuw 196,19 l maumazímunssu ñmüuíaua: 53.4491!, v . .. 7: . . . .. :hmugtíuuuuaauqmsnwonwatsuuizmumíu T . . íj. .. - - ¡huüugLíuuunnanqnsvmnwstsuuszmumlu 53gb/ nqumsznnsñuuf qnñnmtnaznañnan ñmüusaua: ! glad &axob : :tem : :Kb/ bom ! ado/ amb - néumsznwsníuuf Rad: ñmñuíaua: «um amam aícfmn¡ vn . . - lí. . . . é áwuaugnuuuuaauqmsnwon-msuuszmumíu 45:5/ bao/ ooo( . nziumsznwafiumã nwama-Iinttaz bbb LnnÍuÍaã ñmñuíaua: cem-uz: «unem Lúfcídd . 4 v . ntgumzznwstsuug DWIYWYIOÚÍMHH v4 . q v J . a v 4 áwuaugxiuuuNnauqnswvenwsuuuizmueñu ddd/ bdb/ mn¡ - (amb ñàíñüaüazl axo-à) #moh Ice-dd l la 41v v A a IWIROÍIBHRYI zirmawsuaminmaauszmuzwm F10 na o-NET mn arm. izãuíu 31m 'Ílmsñnun Isaura» uaz uma: : ? fo c: nzíuznszm-¡Lãuuf na o-NET mn arm. izãuíu una Ílmiãmsn ! saem ua: Etta' #To a' ntiuzmzmsnêuuf
 34. 34. uamsüsztãuqmawwnwauaniauaao Il II szmumiãnunnuñupu : ustmãnm Íioñuuantãañnuwnu "lãíunwiüiztñuqmmwnwuuaniauaaa inn mm. LíÍaíu-? Í me ña ba) Lñauqunnñuí wm. bddo wannsumüuqnunwnnuuanmaaanwuñnun ñmiümãu cn 611a ña @Tm v n v v v4¡ Á n 4 v . J' ÍJUÍVHÍ WTHWE LLRÍWÍHFJLÍUH 'ÍNÊTLJNNÚÍÍÚÍZLÀJHÍWUÚÍWÍÍNWÍUÚUUÍWÍFHLÍJHWÍÚJWOWÚVLÚH izãuqmtnw . . . e . .r szaumsãnanuuwugmt¡ (ãsuuãnun) ? E3 Il Ild GITHHISEIR . a .4 . - . .. ¡nnsgwnn N uuuamntu aiumiuuaznwunuññoüuaaá J v4 4 4 v 4 A4 N1VITEWBVI k NHUNURMNEU RUJTIWWILILLNHWJJTIWÍJWWW J v4 4 4 v 4 v v 4 4 4 snmgnsn m NLÍLFAMRHYIÍünTWLlürññünLtüüüñíitññüt 9114617 LLRÉYWW v4 v J 4 4 4 4 44 N19I1g1MYl d ! IHUñííümínílúuññiññítññtí nmaewmzí IJUÉITSÍMHWM N q¡ 4 ll vv nawuñnafñamsí ñwümimsaquazuãaunn-l 34.451 J v4 4 v vv v 4 v v 311917511!" b IJ U1ÁIJY1HI$$IHYYITLLNÍJMÍFITIXQWIÍUñütüd ÍHHWTLÍUkE LLRSWVLHH É mutawzhaviavftaa J v4 4 v v . v .41 v among-nun nl 5 uuu-nnuzlunwañwowu snmsñnanu manmvhnuraunugatdw E3 uazãtannñññdaawiwnvím E33 4 - - . . . . ¡nn-¡gwun a nsñntmm/ nüwuí m1umunmmenuanuñsuumvnuuszñmm: uma J 4 v 4 . 4 4 4 uwmsgwvmor ¡13115171¡JRWLIWÍII-[HHWÍÍJWHWHÍ111401783140117#ÀIÚÍCNYIEHTWLLR: . .. . . - Luumiutuüumnry II I¡ A FHWNIJÍVHT . a vn . . v uwnsgwwn eo uumwsãnwazuúwLmzñnanumxmnhnnwiusuwaamnn¡ a . v . - . . 31191731157¡ eo anwuñnwwunnsanaoíns / Ínvmnauazmsusmsawuauwatüuazuu HÍUÍJQÍhKUÍTRLÚWVKUW umiñnww J 4 4 v 4 4 v v4 4 v N1HTSWHVI 0h ¡ÍWWRPIDHWUHWÍUWHÍJHÍÍMLLRSHWÍLÍUHHWÍNUHIWlllituükíüuLllüññíy J 4 v v v4 v 4' 4 4 3110131157¡ em anwãnuwunangmnwuwzannug LHSLLRÉYIBOON UÉUHWTLTEHLHWTRDH ví J 1 . 4 v WLBBWDHWÍHURÍ J . 4 v v . 4 v v NWRÍgWRH ou' EGWHFIHHWRGLRÍMFITIÂIRNWIÁÊÍLLRZWÚWUTJNUDHUQNIHI1ÁHWÍWWNW 4 YTIÍHHWW , M 44.44 “aí É
 35. 35. :nm ll Il íamuattuzawnn1nliztãuqmmwn1uuansauaao (imumsãnanmuñugwvs : usuuãnm) anmgwuñ : Tanamauuz 0 v v 4 v 4 . v LLTHÍJÚÍUIJÉJNHLTUHUWLÉJWLÍEHLVLZJYIuLÍRW Íaiãímauauuz E 'lúñíaLauaLLuz E v 'lxiñmaLauatLuz 'hiüíaLauaLtuz L' nanHuügañmuwíaaaqmlítüuguãnanomsñuníwuaznñsrñuuf É v 'lajñmauwuattuz v 'lajãmatauattuz 'lúHTaLauaLLm v 'hiñmanauauuz v 'lajãmanauattuz v 'laiãmatauauuz ü 'laiñímauauuz üfuúgañmunawniarnuññãuêvamãuttnu vTaaLÊuu BWFITSÊUHhÍLWZJJWB
 36. 36. ma. ” O É mwmmnwsüsmuu O¡ à ! Í A : m mms 11 nm namw v J v A v u u' 'um b Lãaunsngwnu ma. bddd Foz-too - oatoo u. . 51h: Luunwuanwsaununanwuãnww J daqui": uíuizwiwaãuênwianwuãnuwrTuãüiztfm 066.00 - ootmo 'LL u nwuuan oauno - somou. ãunwutínmzãtñwnianwuãnuw ãínnm msaau ãwmstí gwaowuãxêuuuasvusau @emo - @©4710 u. u __ magamngwu _i Gmxno - @km-no u. @uma - @nuno u. vTnñJüiznwuaw-»nws u À v u disquentznisunnsunñuutwasausauwaganangwu @ameno - @Exmo 1%. . . u . J v - NJLTWI aunwutíLnLI'Jnunamsunwsvfiuunñiaauuaz ñanssauaêunãngms obmo u. Lãunwanãu 1 v J 'JWYI cn LãHNHTHQWHN WH. !midi 'Tum d Lãaumngwnu wa. um: : onLoo - 096.00 14. ootoo - 60.00 u. íomm mimñuumaoãfiuu ussznmariaunínfâuu ñÍJDÉÍULFIWÍWBGTWa üwgunmxnsiunwianwuãnuw 610.00 - @emma u. @©4110 - 67194110 14. Uirguñuníiuewunwanzfutanunuíagauãngwu Wnfuusznnuawnw @kmno - Qbxno u. or/ .oo - 006.00 14. '_l Lnmüunuíagatñutãu Lãunwqnãu Cí E V4 Í IJ A A 80H15¡ ? T1787 LÍEHMJENHLÍUN uaztnumagaLwuLmu 066.00 - @ameno u. nm: níiumiãüi: Lñunwuuanüszquíauíu @emma - @tuna u. @Exmo - @nuno u. . Wnñlüiznwuawvrvs anazmsumiãüi: tñunwuuanLmêuunwsLñaúwLima Naúsztñu @msno - @Exmo 14. nmznssunwiãüszxñunwuuannuqnuwanntúsnãu qzunwwoiaqnawniannuñnun nmznswnwsññnuw sjuvluíntíuu 'wa Lãunwaníu
 37. 37. mb I# A 'i1 au1unmzgüiztuun1 BHÚYI ñmtãUítlílüvlãlaívlYmdUWGIÍÍÊILÉUUÍÍJLÊUHWNIÃQWWENFIM ÕTJJRNUIÍIÍ] íhlnüñlllãíl v v n c' d' v A' A A v A Á u v 1 ¡NWÍWÍTTWHIJAÍ LLIEITLLYI b IN G. ” LQBHHÍHQWHU 'NFL bddd ÍWUñÍRZFJIJÍZLÂIHHWEIÍHJUÊJRJHWW$LÍU - n u u A . u v A' ÚÍSLÀJu 1.15371 HUWUWWIÍHÍÍÚÍSLUH 1111191 531111511191614» a) uwumãuíu 'l-nutau *Xamhnmzãüiztñu b) wnuínswaú ? M1111 ãüittílu m) uwaaiwoãm ? ía ãümãu a! ) 'muãumw ttaaÍanw qüiztñu 93135155101¡aoãtliztãuañuwunnzñu Ca AW Ill! Q I¡ É l JÁ Il V 7'1EN"IW'IMJ1J14 GIÍUTITSWIYFJHEIIJWQWÍÍILÍFIÍWÀIQHWENÍWÚÉSLWWWBWÚHLTUUSEJEJLLRÍ IZÍ mmaauñnñm mslínww v À o ¡ZÍ msüaaaugüLLuuluLfJuíümwun mm. mnuvn a 3 . A' . EI msaaaaunawugníaamaawamiusuuu emamaucmuaamnãaamaLmtuavn qnmu qmñnúrífwuw LmnTaLauaLLu: Í! Í¡ Í¡ l W W Í¡ V Cl A, II mwwtam¡asusaaawmnwLawímmsaaaaunawugnmaemaan uanuauuumwunanLnm-vfttn: 'iñmsúsztñuñ mm. ñnnumuãaatjwansuñauaugstã ãoaaaüuãa-Êaíínñuuãngwu À U Q A E0119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .güizmuanuwumulu ( 14.191.115 Luníizmuã) 'Yuñ @o Lñaumngwnu Wii. bddd
 38. 38. naíw (eweb/ âããwa c! v a¡ u o a u snavag: JuniauüizquunLauanannsuszLuuqmnwauanmaaanaw mwuaaâüszvguñ aum. ñwum à ! J II a CI ã II Ísefâauaznãnwmennu aannanurmuLwmwuinniñnunusauñnm mm 24 a°1 "ui Êa-unuaqa oíwumüa nnsaaímínianüszqu ' J v# 34757137: @É F @Nami _ Z 'muÃn/ zw wvaaâazf mg' M Ú hM/ ZYÊWU/ 97m nnbnnwmínmuãnm V 4 uvoãêwí Karyne/ ê¡ ñ) 5 M7í/ 'D'79“Q'›$779J alfvwm: 1 fi; É M7Uíoya/ x/ WÂa/ Ía/ N¡ V / ” a «v a 1/ 7 ! WS/ Jüêñaílnvimsgvza/ tdrw rmnwãízlnmaig7" “ v @J _ Q #7709751 @wow ¡Jwrnlnuymtmmàr a v 4 q uva/ nun n? üâe/ :fní/ ffonhwÍmÍç/ u “Wmâ 70 uwwíwoaf a/ :Ãzz/ “s/ rfmmuafn/ Ívu mui 77 moamonm 5x73# n; % 79 x7maWÍw5 moonowm L m &rá/ f¡ 7* v 79° uqgíkâms 73419333/ tiusoun/ f? ;ngm/ w p/ ÍÍrouzIÍZv 52/1/3144¡ *7 x° Manim/ iv¡ aañüiwqu Uiznauâaa nmznssunwsannuñnuw ãUÊmi mmzng 'uy-wanna ãLLwuünLÊau cumvnuãunmsaa maamauãLLwuvguwu 9m/
 39. 39. efr-nñanr-sexuã! m;um¡musg-msmmgbrsamnnpzn¡rwmr-prrãiargm ggulínlr'bffíái"jrvjijr. )› 'o . -1 _ v ~ v- . u 'vma m. ;@virar-mwnurnlguiwnrkú-n . mam @ngm : animar-mkv: nyguuiujnsmnagrlkuu ! illr-¡EPHIHUW ¡Iqwlsuiwrfl 9IClÍÉ6uvi~ o. _nLglÍ3I!9¡9*-~ane1fé; f§ MÚÉRPH á'›-4ÍAI| Ígl9Ís›A§íÍO¡QÍ5l›-¡p› 'nliipw/ Ànununvx. omaaqm. m.. ih : Hnnulll 1nlox@jlonx= iaqgo. t.ncjin
 40. 40. Hum) M», ?gt-r_ qq SWEJDWLHTISUSIIÚLHIÍLLFITA/ nwauonsauenu (. ^!. F1.mô~fé'ácf - mam) s: cTumsñ°nu1eÍL! .›Í7Ln91u
 41. 41. “ . War. ~ m -~- - *~ 4"' h L 'ÍFIÊÍRMWWCE-. IÊÉ. 'vFiñF-E' V"" A 'Yin . a: .. Wi

×