Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sar สพค56

1,323 views

Published on

SAR 56

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sar สพค56

 1. 1. รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เลขที่1/2557
 2. 2. รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คานา เอกสารรายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 ฉบับนี้ โรงเรียนได้จัดทาขึ้น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 15 (7) ที่ระบุให้ สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งโรงเรียนได้ดาเนินการประเมิน คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นผลมาจากการดาเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และได้นาเสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เอกสารรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา และตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้ โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการดาเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่มี ส่วนร่วมในการจัดทาเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไปและเป็นฐานข้อมูลในการกาหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายในโดย หน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เมษายน 2557
 3. 3. รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สารบัญ เรื่อง หน้า คานา………………………………………………………………………………………………………………………………..………. สารบัญ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน…………………………………………………………………………………………………………….. 1 1. ข้อมูลทั่วไป……………………………………………………………………………………..……………………………… 1 2. ข้อมูลผู้บริหาร.………………………………………………………………………………..……………………..….…… 3 3. ข้อมูลนักเรียน…………………………………………………………………………………….…………………………… 3 4. ข้อมูลครูและบุคลากร....……………………………………………………………………..…………………………… 5 5. ข้อมูลอาคารสถานที่....……………………………………………………………………..……………………………… 12 6. ข้อมูลงบประมาณ..…………………………………………………………………………..……………………..….…… 12 7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรอบ.………………………………………………………………….…………………………… 12 8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา.....………………………………………………………..…………………………… 13 9. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น....………………………………………………………..……………………………… 43 10. ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา..................…………………………………………..……………………..….…… 45 11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา.…………………………………….…………………………… 54 12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา.………………………..………….…………………………… 57 ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา…………………….…….. 64 1. การบริหารจัดการศึกษา.…………………………………………………………………..……………………………… 64 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา................……..….…… 66 3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา.............……….…………………………… 67 4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา.…………………..…………………………… 67 5. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา....……………………………………..……………………………… 67 ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา…………………………………………………….. 77 1. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา..…………………………………………… 77 2. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา............................................…..….…… 86 3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา......……….…………………………… 105 4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา.......................…………………..…………………………… 107
 4. 4. รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สารบัญ (ต่อ) เรื่อง หน้า ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้...............................…………………………………………………….. 117 1. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม...............................................…………………………………………… 117 2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา.............................................................................................…..….…… 121 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต......……….…………...........................................................……………… 124 4. ความต้องการและการช่วยเหลือ.............................................…………………..…………………………… 125 ภาคผนวก....................................................................……………………………………..……………………………… 126 คาสั่งพัฒนาระบบประกันคุณภาพโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม……………………..……………………….……… 127 บันทึกการให้ความเห็นชอบการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2556.....……… 136 การให้คะแนนตัวบ่งชี้และสรุปผลรายมาตรฐาน....................……………………..……………………………… 137 คณะผู้จัดทา...........................................................................……………………..……………………………… 143
 5. 5. ๑ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1. ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 219 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านสี่แยกสมเด็จ ถนนศรีสมเด็จ ตาบลสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150 สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โทรศัพท์ 043-861137 โทรสาร 043-861137 ต่อ 10 E- mail : somdetpit.spk@gmail.com Website http://www.somdetpit.ac.th/ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 50 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา เขตพื้นที่บริการการศึกษา ตาบลสมเด็จ รับผิดชอบจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ บริการ 4 หมู่บ้าน ดังนี้ (1) หมู่บ้าน หนองบัวโดน หมู่ 1, 7, 11, 12 (2) หมู่บ้าน สี่แยกสมเด็จ หมู่ 2, 3, 4, 5, 6, 10 (3) หมู่บ้าน หนองกุงสมเด็จ หมู่ 8 (4) หมู่บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ 9 ประวัติโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โรงเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เปิดทาการสอนเมื่อปีการศึกษา 2516 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 (ม.ศ. 1) แบบสหศึกษาจานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนครั้งแรกจานวน 45 คน โดยเป็นสาขาของ โรงเรียนบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตัวเอง จึงขอใช้ อาคารเรียนจากโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ จานวน 1 หลัง เป็นสถานที่ทาการเรียนการสอนชั่วคราว มีครู 2 คน คือ นายบุญชอบ สุขสวัสดิ์ และนายอุทัย พิมพะนิตย์ ในปี พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เป็นเอกเทศ โดยมีนายบุญชอบ สุขสวัสดิ์ ดารงตาแหน่งครูใหญ่คนแรก ในปีการศึกษา 2553 ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART Class) ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2554 เริ่มเปิดห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies) ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม มีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา ในปีการศึกษา 2556 มีแผนการจัดชั้นเรียน เป็น 12:12:12 /10:10:10 รวม 66 ห้องเรียน เป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 36 ห้อง และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 ห้อง มีนักเรียน 2,642 คน ครู 120 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 13 คน ลูกจ้างประจา 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 28 คน ผู้อานวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายพิริยะ อุทโท
 6. 6. ๒ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
 7. 7. ๓ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 2. ข้อมูลผู้บริหาร 1) ผู้อานวยการโรงเรียน ชื่อ นายพิริยะ อุทโท โทรศัพท์ 089-8612927, 086-4553664. e-mail : phiriya.spk@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การมัธยมศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี 3 เดือน 2) รองผู้อานวยการโรงเรียน 4 คน 2.1 นางฉวีวรรณ ลาภเสถียร วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 089-7131731 e-mail : chaweewan.spk@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 2.2 นายไพจิตร พิมพิสัย วุฒิการศึกษาสูงสุด คุรุศาสตรบัณฑิต สาขา ช่างอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 083-1517424 e-mail : pijit.spk@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มอานวยการ 2.3 นายคุณากร ศรีสองเมือง วุฒิการศึกษาสูงสุด คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 087-2180296 e-mail : kunakorn.spk@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป 2.4 นางสาวเทียนทอง ดีรักษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา โทรศัพท์ 087-8597047 e-mail tianthong.spk@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556) 1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 801 คน 2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,642 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ระดับชั้นเรียน จานวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย ชาย หญิง ต่อห้อง ม.1 12 227 235 463 38.58 ม.2 12 218 278 496 41.33 ม.3 12 215 298 513 42.75 รวม 36 661 811 1,472 40.89 ม.4 10 132 296 428 42.80 ม.5 10 139 274 413 41.30 ม.6 10 131 198 329 32.90 รวม 30 402 768 1,170 39.00 รวมทั้งหมด 66 1,063 1,579 2,642 40.03
 8. 8. ๔ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3) จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2,642 คน คิดเป็นร้อยละ 100 4) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 2,433 คน คิดเป็นร้อยละ 92.09 5) จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 6) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 7) จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 8) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 9) จานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 101 คน คิดเป็นร้อยละ 3.82 10) สถิติการขาดเรียน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 4.27 11) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 12) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ม.3 จานวน 414 คน คิดเป็นร้อยละ 80.70 ม.6 จานวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 93.01 13) อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 19.86 14) จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 3,358 คน คิดเป็นร้อยละ 89.25 15) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 2,582 คน คิดเป็นร้อยละ 97.73 16) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 2,571 คน คิดเป็นร้อยละ 97.30 17) จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ 2,571 คน คิดเป็นร้อยละ 97.30 18) จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ 2,469 คน คิดเป็นร้อยละ 93.46 19) จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 2,515 คน คิดเป็นร้อยละ 95.19 20) จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กาหนดใน หลักสูตรสถานศึกษา 2,580 คน คิดเป็นร้อยละ 97.67
 9. 9. ๕ 4. ข้อมูลครูและบุคลากร ครูประจาการ ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ ราชการ ตาแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จานวนครั้ง/ ชั่วโมงที่รับ การพัฒนา/ปี 1 นายคมสัน อุทัยวัฒน์ 58 37 ครู/เชี่ยวชาญ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ฟิสิกส์/ ม.6 16/96 2 นายอาคม วิชัยศร 47 24 ครู/ชานาญการพิเศษ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา/ ม.3 5/36 3 นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์ 55 35 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. นาฏศิลป์ ศิลปะ/ ม.1, 4, 6 4/132 4 นางณิชากร สงวนกลิ่น 45 22 ครู/ชานาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์/ ม.2 15/90 5 นายปรีชา ปุริศรี 57 16 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ ม.1 2/24 6 จ่าสิบเอกประคอง พรมมา 51 33 ครู/ชานาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ/ ม.4, 6 2/12 7 นายมาโนช โพธิไสย 49 28 ครู/ชานาญการพิเศษ วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา/ ม.5 3/18 8 นายสัญญา รัตนวรรณี 58 36 ครู/ชานาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา งานเกษตร/ ม.3, 4, 5, 6 5/48 9 นางวราภรณ์ เฉลิมชาติ 41 19 ครู/ชานาญการพิเศษ ศษ.บ. เคมี เคมี/ ม.5 17/102 10 นางนงนุช มีตา 57 36 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ สังคมศึกษา/ ม.1 5/60 11 นายอภิชาติ เฉลิมชาติ 43 16 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์/ ม.5 17/102 12 นายสมศักดิ์ ศรีเครือดง 44 20 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์/ ม.4, 5, 6 10/96 13 นายโกวิทย์ มีตา 59 37 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ ม.3 6/84 14 นางทิพย์สุดา ยนยุบล 45 21 ครู/ชานาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย/ ม.3, 6 3/24 15 นายประยูร จริตน้อม 49 27 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ ม.4, 5, 6 2/12 16 นายประสิทธิ์ ไชยกาล 53 29 ครู/ชานาญการพิเศษ กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ ม.6 39/714 17 นางมธุลัดดา ศรีละออน 51 29 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ ม.1 2/12 18 นายอาไพ ศรีละออน 52 29 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ ม.2 11/66 19 นางจิราภรณ์ ศรีวรสาร 56 34 ครู/ชานาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ ม.6 6/72 20 นางศิริพร สุวรรณศรี 58 35 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา/ ม.4 27/162 21 นางยุพิน บุญเลิศ 47 23 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ ม.1 7/102 รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 5
 10. 10. ๖ ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ ราชการ ตาแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จานวนครั้ง/ ชั่วโมงที่รับ การพัฒนา/ปี 22 นางอมรวรรณ สุภารีย์ 46 14 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา ภาษาไทย/ ม.1 4/30 23 นายสัญญา มงคลสินธุ์ 58 36 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. เคมี เคมี/ ม.5 16/96 24 นางปภาดา จันทะยุทธ 55 33 ครู/ชานาญการพิเศษ ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา ภาษาไทย/ ม.4, 5, 6 14/156 25 นายสิทธินันท์ จันทะยุทธ 58 36 ครู/ชานาญการพิเศษ กศ.บ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ ม.2 5/54 26 นายกศนต์ ภารยาท 58 36 ครู/ชานาญการพิเศษ วท.ม. พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา/ ม.6 15/90 27 นายโกวิท บูรพาพรพันธ์ 54 33 ครู/ชานาญการพิเศษ ศษ.บ. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์/ ม.2, 4 8/132 28 นายทองประสิทธิ์ ปัตลา 53 32 ครู/ชานาญการพิเศษ กศ.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/ ม.3 8/48 29 นางรัตนาพร วิไลเพชร 56 32 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. เกษตรทั่วไป งานเกษตร/ ม.5, 6 4/42 30 นายยิ่งยศ ผลภิญโญ 54 32 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. เกษตรทั่วไป งานเกษตร/ ม.4 6/66 31 นายประวิตร อนุสุริยา 55 32 ครู/ชานาญการพิเศษ ศศ.บ พลศึกษา พลศึกษา/ ม.2 4/30 32 นางลมโชย ด่านขุนทด 53 27 ครู/ชานาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย/ ม.3, 6 10/108 33 นางวราภรณ์ แสบงบาล 40 18 ครู/ชานาญการพิเศษ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ ม.3 10/60 34 นายสายัณห์ ดอนศิลา 58 35 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา-พลศึกษา/ ม.4 3/24 35 นายไพศาล ขุราศรี 57 34 ครู/ชานาญการพิเศษ ศศ.บ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ ม.3 2/12 36 นางมันตา จารุวรพงษ์ 56 34 ครู/ชานาญการพิเศษ บธ.บ. ธุรกิจ งานธุรกิจ/ ม.3, 6 6/96 37 นางปรางทิพย์ ศรีเครือดง 44 20 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์/ ม.4, 5, 6 10/96 38 นายอนุชิต กอศักดิ์ 47 24 ครู/ชานาญการพิเศษ กศ.ม. การวัดผลการศึกษา คณิตศาสตร์/ ม.5, 6 12/156 39 นายอานนท์ ชุ่มมณี 57 34 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษา งานช่าง/ ม.5, 6 5/60 40 นางบุปผา มาวัน 58 32 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ ม.1 6/78 41 นายนครินทร์ ภูจอมจิต 59 36 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา/ ม.1 3/24 42 นางพวงแก้ว กิตติชัย 55 35 ครู/ชานาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ ม.1 9/228 6 รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
 11. 11. ๗ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ ราชการ ตาแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จานวนครั้ง/ ชั่วโมงที่รับ การพัฒนา/ปี 43 นางประดับศิลป์ อินทร์พรหม 55 35 ครู/ชานาญการพิเศษ ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ ม.1 6/66 44 นายจรูญ ปุณขันธ์ 58 36 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. เกษตรทั่วไป งานเกษตร/ ม.4, 5 11/102 45 นางสันทนา หาระคุณ 58 34 ครู/ชานาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ ม.5, 6 5/90 46 นางดุษณีย์ อนุสุริยา 54 32 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. ทัศนศิลป์ ศิลปะ/ ม.1, 5 11/120 47 นายศรีนคร อิ่มบุญตา 54 32 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษา งานออกแบบ/ ม.2 3/24 48 นายอภิสัณห์ ลาภเสถียร 54 33 ครู/ชานาญการพิเศษ ศษ.บ. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ/ ม.1, 2 2/12 49 นายคาดี ขินานา 52 29 ครู/ชานาญการพิเศษ กศ.ม. การวิจัยการศึกษา คณิตศาสตร์/ ม.6 5/54 50 นางศิริมา ดอนแสง 55 34 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ ม.2 3/18 51 นางสุลักขณา รัดที 50 29 ครู/ชานาญการพิเศษ ศษ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย/ ม.5 5/42 52 นางลักขณา จตุรพงษ์ภักดี 44 20 ครู/ชานาญการพิเศษ ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา ศิลปะ/ ม.1, 3, 6 2/12 53 นางสุธีรา ศิริกุล 59 36 ครู/ชานาญการพิเศษ บธ.บ. ธุรกิจศึกษา งานบ้าน/ ม.1 5/60 54 นายพิทักษ์ โคตะวินนท์ 41 17 ครู/ชานาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา งานช่าง/ ม.6 3/24 55 นายวุฒินนท์ วิมลศิลป์ 59 31 ครู/ชานาญการพิเศษ ศษ.บ เคมี-คณิตศาสตร์ เคมี/ ม.4, 5 8/48 56 นายชาติชาย ศรีวรสาร 52 30 ครู/ชานาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ ม.5 7/78 57 นางพวงเพชร ศรีคิรินทร์ 53 30 ครู/ชานาญการพิเศษ กศ.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์/ ม.4 20/120 58 นางเรณู รัตนวรรณี 59 33 ครู/ชานาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา งานบ้าน/ ม.4, 5, 6 4/30 59 นางยุภาพร ผลสว่าง 44 20 ครู/ชานาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน เคมี/ ม.4 8/48 60 นางกรรณิการ์ ศรีสุข 50 30 ครู/ชานาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา งานบ้าน/ ม.1, 6 9/90 61 นายคมคาย คาก้อน 48 23 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์/ ม.1 2/12 62 นางวราภรณ์ ยนต์ชัย 39 16 ครู/ชานาญการพิเศษ ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์/ ม.4 4/24 63 นางสุพัทยา ศิลาแก้ว 42 20 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา ภาษาไทย/ ม.2 4/42 64 นางสุกัญญา กัญญสกุล 53 34 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา แนะแนว/ ม.3, 6 2/12 7
 12. 12. ๘ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ ราชการ ตาแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จานวนครั้ง/ ชั่วโมงที่รับ การพัฒนา/ปี 65 นางสาวศิริพร ดวงทองพล 42 20 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์/ ม.4 10/138 66 นางสาวณัฐวดี รักษาภักดี 46 20 ครู/ชานาญการพิเศษ กศ.ม. การวิจัยการศึกษา คณิตศาสตร์/ ม.6 6/48 67 นางลักษณา เทศารินทร์ 42 20 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ ม.3 2/12 68 นางสาวนารีรัตน์ มีนะถา 48 24 ครู/ชานาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว ศิลปะ/ ม.1, 2, 4 2/12 69 นางสุจิรา กอศักดิ์ 48 24 ครู/ชานาญการพิเศษ วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา/ ม.4, 5, 6 8/132 70 นางสาววิริยา พันธุขันธ์ 39 15 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ ม.1 9/54 71 นางประภาพร คลังบุญครอง 51 23 ครู/ชานาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย/ ม.3 6/66 72 นางบัวคา ประดิษฐ์จา 45 20 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ ม.4, 6 5/60 73 นางวิชชุดา ทัพซ้าย 41 19 ครู/ชานาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา เคมี/ ม.6 8/48 74 นายพบ พันธุขันธ์ 48 20 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ งานช่าง/ ม.2, 6 2/12 75 นางวนิดา เที่ยงสงค์ 39 15 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์/ ม.3, 4 7/108 76 นางกาญจนา มั่นกิจ 45 20 ครู/ชานาญการพิเศษ ค.บ. ธุรกิจศึกษา งานธุรกิจ/ ม.3, 4 13/150 77 นางชาลินี สังข์วิเศษ 36 12 ครู/ชานาญการ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์/ ม.1, 2 6/60 78 นางปานใจ โพธิ์หล้า 38 10 ครู/ชานาญการ ค.ม. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์/ ม.1, 2 2/12 79 นางสาววไลกิติ์ สระแก้ว 37 12 ครู/ชานาญการ กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ ม.5, 6 2/12 80 นางสาวณัฐธิรา พิมพะทิตย์ 34 13 ครู/ชานาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ ม.5 7/78 81 นางกนกรัตน์ บุญไชโย 37 11 ครู/ชานาญการ กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา คอมพิวเตอร์/ ม.3,4,5,6 2/36 82 นายเศรษฐ์ ชินโน 47 18 ครู/ชานาญการ กศ.ม การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ/ ม.3 2/12 83 นายจิลลาภัทร มุกดา 39 15 ครู/ชานาญการ ศษ.ม. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ ม.2 6/84 84 นางสุพรรณี ภูแสงศรี 39 17 ครู/ชานาญการ ค.บ. เคมี เคมี/ ม.6 2/12 85 นางบังอร สมิทธิกันต์ 43 15 ครู/ชานาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ ม.2 6/48 86 นางจริยา พรมมา 51 10 ครู/ชานาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ ม.4, 5 15/276 8
 13. 13. ๙ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ ราชการ ตาแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จานวนครั้ง/ ชั่วโมงที่รับ การพัฒนา/ปี 87 นายวิทยา วรพันธุ์ 39 16 ครู/ชานาญการ กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์/ ม.5 18/108 88 นายพร้อม สิงหาวาสน์ 51 17 ครู/ชานาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ ม.3 2/12 89 นายกิตติภัค ไพศาล 42 19 ครู/ชานาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ ม.5 2/12 90 นางรจนา อินทร์เหล่าใหญ่ 49 23 ครู/ชานาญการ ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา ภาษาไทย/ ม.5, 6 3/24 91 นายจิระเดช แก้วกัณหา 36 10 ครู/ชานาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ ม.2, 5 2/24 92 นางจันทร์เพ็ญ ดวงทองพล 41 49 ครู/ชานาญการ ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์/ ม.1, 3 18/108 93 นางสาวลัดดา คาภิรมย์ 33 8 ครู/ชานาญการ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์/ ม.1, 3 11/138 94 นายสกุลชัย ศิริ 33 8 ครู/ชานาญการ กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ ม.2, 5 8/114 95 นางสาวอุบล มูลเจริญ 37 14 ครู/ชานาญการ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ ม.1, 3 7/78 96 นางสาวสุริสา ไวแสน 35 11 ครู/ชานาญการ ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา เคมี/ ม.4 28/168 97 นายสมร พัฒมี 35 9 ครู/ชานาญการ ค.ม. การบริหารการศึกษา ชีววิทยา/ ม.4 2/12 98 นางสาวกัญญาลักษณ์ กลุ่มศรี 35 6 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ ค.บ. นาฏศิลป์ ศิลปะ/ ม.1, 2, 5 3/24 99 นางสาวเมตตา ผาละกัน 42 7 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ ม.5, 6 7/78 100 นายวีระศักดิ์ คิสาลัง 35 3 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ วท.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา/ ม.1, 3 2/12 101 นางเพชราภรณ์ แสนพาน 40 8 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น 9/174 102 นางสาวเทียมจิต เทวิญญา 37 10 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ ม.2 6/168 103 นางพรพิมล เฉลิมชาติ 29 5 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา/ ม.4 16/96 104 นางสาวรจนา บุญสาร 29 2 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา/ ม.6 11/66 105 นายวินัย ศรีตระการ 33 2 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ ศป.บ. ศิลปะ ศิลปะ/ ม.3, 4, 5 2/12 106 นายวีระยุทธ มณีโคตร 28 4 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์/ ม.1, 3 2/12 107 นางจรินทร ชลิงสุ 40 6 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ ม.3 16/96 108 นางศุภลักษณ์ ปะเสระกัง 31 5 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา/ ม.5 14/84 9
 14. 14. ๑๐ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ ราชการ ตาแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จานวนครั้ง/ ชั่วโมงที่รับ การพัฒนา/ปี 109 นายทับ ภูหนองโอง 34 5 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ วท.บ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์/ ม.6 35/210 110 นายพจกร แจ่มสุวรรณ์ 36 5 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ ศน.บ. สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา สังคมศึกษา/ ม.3, 4 7/90 111 นางสาววัชนี อ่อนเขียว 36 4 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ ค.ม คอมพิวเตอร์ศึกษา สังคมศึกษา/ ม.1 6/84 112 นายมนตรี คามะปะนา 38 4 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ วท.บ. การกีฬาและการจัดการกีฬา พลศึกษา/ ม.1 3/24 113 นายสมเกียรติ สยองเดช 45 5 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 5/54 114 นายสุข ศรีทวีกาศ 32 6 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ ม.4 2/12 115 นายทินกร ประสพศิลป์ 46 4 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ ม.2 2/12 116 นางสาวสุพิษา คาสาลี 30 2 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ ภาษาไทย 2/12 117 นายพูนสุข เหลี่ยมสิงขร 28 5 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ ม.2 2/12 118 นายมาพิชิต วรสาร 34 4 ครู/ไม่มีวิทยฐานะ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ ม.2, 3 4/30 119 นางสาวอาริสา ผิวขา 29 1 ครูผู้ช่วย/ไม่มีวิทยฐานะ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ ม.4 5/60 120 นางสาวศิรินญา กลีบจาปา 29 1 ครูผู้ช่วย/ไม่มีวิทยฐานะ ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 5/90 จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จานวนครูที่สอนตรงความถนัด 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 10
 15. 15. ๑๑ ครูอัตราจ้าง ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์ การสอน (ปี) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 1 นางสาวสุภาพร ภูนาโคก 42 3 ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ ม.1, 2, 3 อุดหนุนทั่วไป 2 นายสภาพร อ่อนโนนเขวา 30 2 บธ.บ. - สังคมศึกษา/ ม.2, 3, 5 อุดหนุนทั่วไป 3 นางสาวพรทิวา ปัญญาดี 25 1 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ ม.1, 2 อุดหนุนทั่วไป 4 นางสาวสุนิสา ยันทะรักษ์ 27 1 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษา-พลศึกษา/ ม.3,6 อุดหนุนทั่วไป 5 นายพงษ์ศิริ อุทุมทอง 27 2 กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา-พลศึกษา/ม.2,3,6 อุดหนุนทั่วไป 6 Ms. Yang Xiao Rong 23 1 ป.ตรี การสอนภาษาจีน ภาษาจีน สพฐ. และระดมทรัพยากรทางการศึกษา 7 Miss Chen Yan Qiu 23 1 ป.ตรี การสอนภาษาจีน ภาษาจีน สพฐ. และระดมทรัพยากรทางการศึกษา 8 Mr. Tung Nguyen Ba Son 24 1 ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาเวียตนาม ระดมทรัพยากรทางการศึกษา 9 Ms. Rumi Murata 42 3 ป.ตรี การสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น ระดมทรัพยากรทางการศึกษา 10 Mr. Chong Kim 33 2 ป.ตรี การบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ/ ม.3, 4 ระดมทรัพยากรทางการศึกษา 11 Mr. John Eppling 64 5 ป.เอก เอเชียศึกษา ภาษาอังกฤษ/ ม.1, 6 ระดมทรัพยากรทางการศึกษา 12 Ms. Michael Cross 26 1 ป.ตรี วารสารและสื่อสารมวลชน ภาษาอังกฤษ/ ม.3, 5 ระดมทรัพยากรทางการศึกษา 13 Ms. Margaret Gormly 39 2 ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ ภาษาอังกฤษ/ ม.2, 6 ระดมทรัพยากรทางการศึกษา รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 11
 16. 16. ๑๒ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 5. ข้อมูลอาคารสถานที่ ที่ อาคารสถานที่ จานวน(หลัง,สนาม) 1 อาคารเรียน 1 2 อาคารประกอบ 5 3 ส้วม 6 4 สระว่ายน้า - 5 สนามฟุตบอล 1 6 สนามบาสเก็ตบอล 1 7 สนามเทนนิส - 8 สนามวอลเลย์บอล 1 9 สนามตะกร้อ 1 10 อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษา 1 11 โรงอาหาร 2 12 หอประชุม – โรงยิม 1 13 บ้านพักครู 9 6. ข้อมูลงบประมาณ งบประมาณ (รับ-จ่าย) รายรับ จานวน/บาท รายจ่าย จานวน/บาท เงินงบประมาณ 15,845,147 งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 2,503,000 เงินนอกงบประมาณ 7,433,900 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 20,276,047 เงินอื่นๆ(ระบุ) - งบอื่น ๆ (ระบุ) - รวมรายรับ 23,279,047 รวมรายจ่าย 22,779,047 งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 10.76 ของรายรับ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 87.10 ของรายรับ 7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเมืองกึ่งชนบท มีถนนลาดยางผ่านหน้า โรงเรียน มีประชากรประมาณ 61,829 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสี่แยก ที่ว่าการอาเภอสมเด็จ สถานีตารวจ และชุมชนตาบลสมเด็จ หมู่ 4 อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร และรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ หมอลาซิ่ง การทาเนื้อทุบ และการทอผ้าลายเบญจลักษณ์ 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ เกษตรกร และ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
 17. 17. ๑๓ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน โอกาส โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน ในสังกัด สถานศึกษาในระดับเดียวกัน และชุมชนท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียนในฝัน โรงเรียนยอดนิยม จึงมี โอกาสได้รับวัสดุอุปกรณ์ใหม่ ๆ และการระดมทรัพยากร เพื่อนามาบริหารจัดการพัฒนาการศึกษา ทาให้ โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีคณะผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการ บริหารงาน และคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถสูง ทาให้การบริหารงานในโรงเรียนมี ประสิทธิภาพและมีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก รวมทั้งมีครูที่มีความรู้ความสามารถสูงตรงกับงาน ที่รับผิดชอบ มีครูเพียงพอ และครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความตั้งใจใน การพัฒนาดูแลผู้เรียนอย่างเต็มกาลัง ทาให้นักเรียนได้รับการดูแลพัฒนาอย่างเต็มที่ มีความสมบูรณ์พร้อมทั้ง ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ข้อจากัด 1. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีการสื่อสารที่เจริญ ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทุกเวลา ส่งผลกับผู้เรียนบางส่วนในทางลบ 2. พื้นที่ของโรงเรียนมีจากัด ไม่สามารถขยายพื้นที่ต่อไปได้ ทาให้การพัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนไม่สามารถทาให้เต็มศักยภาพได้ 3. ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง ถึงยากจน มีอาชีพเกษตรกรม และ รับจ้างที่ต่างจังหวัด จึงไม่ได้อยู่ด้วยกันกับนักเรียนหรือถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องทางานไม่เป็นเวลา และอัตราการ หย่าร้างของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับสูง นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับญาติหรืออยู่เพียงลาพังในเวลาที่ ผู้ปกครองไปทางาน ทาให้มีนักเรียนบางส่วนไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลในเรื่องการเรียนและความประพฤติ จากผู้ปกครองเท่าที่ควร 8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ปี 2555) ดังนี้
 18. 18. ๑๔ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โครงสร้างหลักสูตร สัดส่วนเวลาเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (๑/๑-๑/๑๒) จานวน ๑๒ ห้องเรียน ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย กิต ชั่วโมง/ สัปดาห์ ชั่วโมง/ ภาคเรียน รายวิชาพื้นฐาน (11.0) (22) (440) 1 ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.5 3 60 2 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 3 60 3 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 3 60 4 ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.5 3 60 5 ส21161 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 1 0.5 1 20 6 พ21101 สุขศึกษาพื้นฐาน 1 0.5 1 20 7 พ21102 เทเบิลเทนนิสพื้นฐาน 1 0.5 1 20 8 ศ21101 ศิลปะพื้นฐาน 1 1.0 2 40 9 ง21101 การดารงชีวิตและครอบครัวพื้นฐาน 1 0.5 1 20 10 ง21141 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1 0.5 1 20 11 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.5 3 60 รายวิชาเพิ่มเติม (4.0) (8) (160) 12 ค21201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 0.5 1 20 13 ท21201 เสริมทักษะภาษาไทย 0.5 1 20 14 ว21201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1.0 2 40 15 ง21201 งานบ้านและงานประดิษฐ์เพิ่มเติม 1 1.0 2 40 16 อ21201 ภาษาอังกฤษแสนสนุก 1 0.5 1 20 17 จ21201 ญ21201 ต21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 1 0.5 1 20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (5) (100) 1 ก21911 กิจกรรมแนะแนว - 1 20 18 ก21921 ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ - 1 20 19 ก21931 กิจกรรมชุมนุม - 1 20 20 ก21941 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 21 สิ่งแวดล้อม - 1 20 22 Home room - 1 20 รวม 15.0 35 700
 19. 19. ๑๕ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โครงสร้างหลักสูตร สัดส่วนเวลาเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/๒๕๕๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (๑/๑-๑/๑๒) จานวน ๑๒ ห้องเรียน ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/ สัปดาห์ ชั่วโมง/ ภาคเรียน รายวิชาพื้นฐาน (11.0) (22) (๔๔๐) 1 ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.5 3 60 2 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 3 60 3 ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 3 60 4 ส21102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.5 3 60 5 ส21162 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 2 0.5 1 20 6 พ21103 สุขศึกษาพื้นฐาน 2 0.5 1 20 7 พ21104 เทเบิลเทนนิสพื้นฐาน 2 0.5 1 20 8 ศ21102 ศิลปะพื้นฐาน 2 1.0 2 40 9 ง21102 การดารงชีวิตและครอบครัวพื้นฐาน 2 0.5 1 20 10 ง21142 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 0.5 1 20 11 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.5 3 60 รายวิชาเพิ่มเติม (4.0) (8) (160) 12 ค21202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 0.5 1 20 13 ท21202 การอ่านนิทานพื้นบ้าน 0.5 1 20 14 ว21202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1.0 2 40 15 ง21202 งานบ้านและงานประดิษฐ์เพิ่มเติม 2 1.0 2 40 16 อ21202 ภาษาอังกฤษแสนสนุก 2 0.5 1 20 17 จ21202 ญ21202 ต21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 2 0.5 1 20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (5) (100) 18 ก21912 กิจกรรมแนะแนว - 1 20 19 ก21922 ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ - 1 20 20 ก21932 กิจกรรมชุมนุม - 1 20 21 ก21942 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 22 สิ่งแวดล้อม - 1 20 23 Home room - 1 20 รวม 15.0 35 700
 20. 20. ๑๖ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โครงสร้างหลักสูตร สัดส่วนเวลาเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2/๑-2/๑๒) จานวน ๑๒ ห้องเรียน ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย กิต ชั่วโมง/ สัปดาห์ ชั่วโมง/ ภาคเรียน รายวิชาพื้นฐาน (11.0) (22) (440) 1 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.5 3 60 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 3 60 3 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 3 60 4 ส22101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.5 3 60 5 ส22161 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 3 0.5 1 20 6 พ22101 สุขศึกษาพื้นฐาน 3 0.5 1 20 7 พ22102 บาสเกตบอลพื้นฐาน 1 0.5 1 20 8 ศ22101 ศิลปะพื้นฐาน 3 1.0 2 40 9 ง22121 งานออกแบบเทคโนโลยีพื้นฐาน 1 0.5 1 20 10 ง22141 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 3 0.5 1 20 11 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5 3 60 รายวิชาเพิ่มเติม (4.0) (8) (160) 12 ท22201 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 0.5 1 20 13 ค22201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 0.5 1 20 14 ว22201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 3 1.0 2 40 15 ง22201 งานช่างเพิ่มเติม 1 0.5 1 20 16 ส20201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 20 17 อ22201 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 0.5 1 20 18 จ22201 ญ22201 ต22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 3 0.5 1 20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (5) (100) 19 ก22911 กิจกรรมแนะแนว - 1 20 20 ก22921 ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ - 1 20 21 ก22931 กิจกรรมชุมนุม - 1 20 22 ก22941 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 23 สิ่งแวดล้อม - 1 20 24 Home room - 1 20 รวม 15.0 35 700
 21. 21. ๑๗ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โครงสร้างหลักสูตร สัดส่วนเวลาเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/๒๕๕๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2/๑-2/๑๒) จานวน ๑๒ ห้องเรียน ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/ สัปดาห์ ชั่วโมง/ ภาคเรียน รายวิชาพื้นฐาน (11.0) (22) (๔๔๐) 1 ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.5 3 60 2 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 3 60 3 ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 3 60 4 ส22102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.5 3 60 5 ส22162 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 4 0.5 1 20 6 พ22103 สุขศึกษาพื้นฐาน 4 0.5 1 20 7 พ22104 บาสเกตบอลพื้นฐาน 2 0.5 1 20 8 ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน 4 1.0 2 40 9 ง22122 งานออกแบบเทคโนโลยีพื้นฐาน 2 0.5 1 20 10 ง22142 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 4 0.5 1 20 11 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.5 3 60 รายวิชาเพิ่มเติม (4.0) (8) (๑๖๐) 12 ค22202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 0.5 1 20 13 ท22202 การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 0.5 1 20 14 ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 4 1.0 2 40 15 ง22202 งานช่างเพิ่มเติม 2 0.5 1 20 16 ส20202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 20 17 อ22202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 0.5 1 20 18 จ22202 ญ22202 ต22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 4 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 4 0.5 1 20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (5) (100) 19 ก22912 กิจกรรมแนะแนว - 1 20 20 ก22922 ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ - 1 20 21 ก22932 กิจกรรมชุมนุม - 1 20 22 ก22942 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 23 สิ่งแวดล้อม - 1 20 24 Home room - 1 20 รวม 15.0 35 700
 22. 22. ๑๘ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โครงสร้างหลักสูตร สัดส่วนเวลาเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3/๑-3/๑๒) จานวน ๑๒ ห้องเรียน ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย กิต ชั่วโมง/ สัปดาห์ ชั่วโมง/ ภาคเรียน รายวิชาพื้นฐาน (11.๐) (22) (440) 1 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.5 3 60 2 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 3 60 3 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 3 60 4 ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.5 3 60 5 ส23161 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 5 0.5 1 20 6 พ23101 สุขศึกษาพื้นฐาน 5 0.5 1 20 7 พ23102 ตะกร้อพื้นฐาน 1 0.5 1 20 8 ศ23101 ศิลปะพื้นฐาน 5 1.0 2 40 9 ง23161 การอาชีพพื้นฐาน 1 0.5 1 20 10 ง23141 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 5 0.5 1 20 11 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.5 3 60 รายวิชาเพิ่มเติม (3.5) (7) (140) 12 ท23201 การอ่านและพิจารณาหนังสือ 0.5 1 20 13 ค33201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 0.5 1 20 14 ว23201 สารในชีวิตประจาวัน 0.5 1 20 15 ง23201 งานธุรกิจเพิ่มเติม 1 1.0 2 40 16 อ23201 ภาษาอังกฤษบันเทิง 1 0.5 1 20 17 จ23201 ญ23201 ต23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 5 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 5 0.5 1 20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (6) (120) 18 ก23911 กิจกรรมแนะแนว - 1 20 19 ก23921 ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ - 1 20 20 ก23931 กิจกรรมชุมนุม - 1 20 21 ก23941 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 22 สิ่งแวดล้อม - 1 20 23 Home room - 1 20 24 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 1 20 รวม 14.5 35 700
 23. 23. ๑๙ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โครงสร้างหลักสูตร สัดส่วนเวลาเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/๒๕๕๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3/๑-3/๑๒) จานวน ๑๒ ห้องเรียน ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/ สัปดาห์ ชั่วโมง/ ภาคเรียน รายวิชาพื้นฐาน (11.0) (22) (440) 1 ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.5 3 60 2 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5 3 60 3 ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5 3 60 4 ส23102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.5 3 60 5 ส23162 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 6 0.5 1 20 6 พ23103 สุขศึกษาพื้นฐาน 6 0.5 1 20 7 พ23104 ตะกร้อพื้นฐาน 2 0.5 1 20 8 ศ23102 ศิลปะพื้นฐาน 6 1.0 2 40 9 ง23162 การอาชีพพื้นฐาน 2 0.5 1 20 10 ง23142 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 6 0.5 1 20 11 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.5 3 60 รายวิชาเพิ่มเติม (3.5) (7) (140) 12 ค23202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 0.5 1 20 13 ท23202 การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง 0.5 1 20 14 ว23202 งานและพลังงาน 0.5 1 20 15 ง23202 งานธุรกิจเพิ่มเติม 2 1.0 2 40 16 อ23202 ภาษาอังกฤษบันเทิง 2 0.5 1 20 17 จ23202 ญ23202 ต23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 6 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 6 0.5 1 20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (6) (120) 18 ก23912 กิจกรรมแนะแนว - 1 20 19 ก23922 ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ - 1 20 20 ก23932 กิจกรรมชุมนุม - 1 20 21 ก23942 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 22 สิ่งแวดล้อม - 1 20 23 สอนเสริม O - NET - 2 40 รวม 14.5 35 700
 24. 24. ๒๐ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โครงสร้างหลักสูตร สัดส่วนเวลาเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (๔/๑-๔/๙) จานวน ๙ ห้องเรียน ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย กิต ชั่วโมง/ สัปดาห์ ชั่วโมง/ ภาคเรียน รายวิชาพื้นฐาน (๑๑.๕) (๒๓) (๔๖๐) ๑ ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๒ ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๓ ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน ๒.๐ ๔ ๘๐ ๔ ว๓๑๑๔๑ ชีววิทยาพื้นฐาน ๑.๕ ๓ ๖๐ ๕ ว๓๑๑๒๑ เคมีพื้นฐาน ๑.๕ ๓ ๖๐ ๖ ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๗ ส๓๑๑๖๑ ประวัติศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ๘ พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ๙ ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ๑๐ ง๓๑๑๐๑ งานเกษตรพื้นฐาน ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ๑๑ อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ รายวิชาเพิ่มเติม (๓.๕) (๗) (๑๔๐) ๑๒ ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๓ ง๓๑๒๔๑ การใช้โปรแกรมสานักงาน ๐.๕ ๑ ๒๐ ๑๔ อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ๑๕ ศ๓๐๒๐๑ ศ๓๐๒๐๓ ศ๓๐๒๐๕ พ๓๐๒๐๑ พ๓๐๒๐๓ ง๓๐๒๐๑ ง๓๐๒๐๓ ง๓๐๒๐๕ ง๓๐๒๐๗ ง๓๐๒๐๙ ฝ๓๐๒๐๑ ศิลป์สร้างสรรค์ ๑ ดนตรีสากล ๑ ศิลปะการแสดงราวงมาตรฐาน ๑ วอลเลย์บอลเพิ่มเติม ๑ แบดมินตันเพิ่มเติม ๑ ผักสวนครัวเพิ่มเติม ๑ อาหารเพื่อสุขภาพ ๑ งานธุรกิจเพิ่มเติม ๑ น้าหมักชีวภาพเพิ่มเติม ๑ นวดแผนไทยเพิ่มเติม ๑ ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ๑๖ จ๓๑๒๐๑ ญ๓๑๒๐๑ ต๓๑๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ๑ ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐
 25. 25. ๒๑ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๕) (๑๐๐) ๑๗ ก๓๑๙๑๑ กิจกรรมแนะแนว - ๑ ๒๐ ๑๘ ก๓๑๙๒๑ ลูกเสือ ผู้บาเพ็ญประโยชน์ รด. - ๑ ๒๐ ๑๙ ก๓๑๙๓๑ กิจกรรมชุมนุม - ๑ ๒๐ ๒๐ ก๓๑๙๔๑ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - ๒๑ สิ่งแวดล้อม - ๑ ๒๐ ๒๒ Home room - ๑ ๒๐ รวม ๑๕.๐ ๓๕ ๗๐๐
 26. 26. ๒๒ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โครงสร้างหลักสูตร สัดส่วนเวลาเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (๔/๑-๔/๙) จานวน ๙ ห้องเรียน ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย กิต ชั่วโมง/ สัปดาห์ ชั่วโมง/ ภาคเรียน รายวิชาพื้นฐาน (๖.๕) (๑๓) (๒๖๐) ๑ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๒ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๓ ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๔ ส๓๑๑๖๒ ประวัติศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๑ ๒๐ ๕ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๑ ๒๐ ๖ ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะพื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๑ ๒๐ ๗ ง๓๑๑๐๒ งานเกษตรพื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๑ ๒๐ ๘ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ รายวิชาเพิ่มเติม (๙.๐) (๑๘) (๓๖๐) ๙ ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๐ ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๑ ว๓๑๒๒๑ เคมีเพิ่มเติม ๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒ ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยาเพิ่มเติม ๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๓ ง๓๑๒๐๑ งานบ้านและงานประดิษฐ์เพิ่มเติม ๑.๐ ๒ ๔๐ ๑๔ ง๓๑๒๔๒ คอมพิวเตอร์กราฟิก ๐.๕ ๑ ๒๐ ๑๕ อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒ ๐.๕ ๑ ๒๐ ศ๓๐๒๐๒ ศ๓๐๒๐๔ ศ๓๐๒๐๖ พ๓๐๒๐๒ พ๓๐๒๐๔ ง๓๐๒๐๒ ง๓๐๒๐๔ ง๓๐๒๐๖ ง๓๐๒๐๘ ง๓๐๒๑๐ ฝ๓๐๒๐๒ ศิลป์สร้างสรรค์ ๒ ดนตรีสากล ๒ ศิลปะการแสดงราวงมาตรฐาน ๒ วอลเลย์บอลเพิ่มเติม ๒ แบดมินตันเพิ่มเติม ๒ ผักสวนครัวเพิ่มเติม ๒ อาหารเพื่อสุขภาพ ๒ งานธุรกิจเพิ่มเติม ๒ น้าหมักชีวภาพเพิ่มเติม ๒ นวดแผนไทยเพิ่มเติม ๒ ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ๒ ๐.๕ ๑ ๒๐ ๑๖ จ๓๑๒๐๒ ญ๓๑๒๐๒ ต๓๑๒๐๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๒ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ๒ ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร ๒ ๐.๕ ๑ ๒๐
 27. 27. ๒๓ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๔) (๘๐) ๑๗ ก๓๑๙๑๒ กิจกรรมแนะแนว - ๑ ๒๐ ๑๘ ก๓๑๙๒๒ ลูกเสือ ผู้บาเพ็ญประโยชน์ รด. - ๑ ๒๐ ๑๙ ก๓๑๙๓๒ กิจกรรมชุมนุม - ๑ ๒๐ ๒๐ ก๓๑๙๔๒ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - ๒๑ สิ่งแวดล้อม - ๑ ๒๐ รวม ๑๕ ๓๕ ๗๐๐
 28. 28. ๒๔ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โครงสร้างหลักสูตร สัดส่วนเวลาเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มเน้นภาษาต่างประเทศ (๔/๑๐) จานวน ๑ ห้องเรียน ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย กิต ชั่วโมง/ สัปดาห์ ชั่วโมง/ ภาคเรียน รายวิชาพื้นฐาน (๑๑.๕) (๒๓) (๔๖๐) ๑ ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๒ ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๓ ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน ๒.๐ ๔ ๘๐ ๔ ว๓๑๑๔๑ ชีววิทยาพื้นฐาน ๑.๕ ๓ ๖๐ ๕ ว๓๑๑๒๑ เคมีพื้นฐาน ๑.๕ ๓ ๖๐ ๖ ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๗ ส๓๑๑๖๑ ประวัติศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ๘ พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ๙ ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ๑๐ ง๓๑๑๐๑ งานเกษตรพื้นฐาน ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ๑๑ อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ รายวิชาเพิ่มเติม (๓.๕) (๗) (๑๔๐) ๑๒ ท๓๑๒๐๑ วรรณกรรมปัจจุบัน ๐.๕ ๑ ๒๐ ๑๓ ง๓๑๒๔๑ การใช้โปรแกรมสานักงาน ๐.๕ ๑ ๒๐ ๑๔ อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ๑๕ อ๓๑๒๐๓ การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ๑๖ จ๓๑๒๐๓ ญ๓๑๒๐๓ ต๓๑๒๐๓ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแบบเข้ม ๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารแบบเข้ม ๑ ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารแบบเข้ม๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๑๗ ศ๓๐๒๐๑ ศ๓๐๒๐๓ ศ๓๐๒๐๕ พ๓๐๒๐๑ พ๓๐๒๐๓ ง๓๐๒๐๑ ง๓๐๒๐๓ ง๓๐๒๐๕ ง๓๐๒๐๗ ง๓๐๒๐๙ ฝ๓๐๒๐๑ ศิลป์สร้างสรรค์ ๑ ดนตรีสากล ๑ ศิลปะการแสดงราวงมาตรฐาน ๑ วอลเลย์บอลเพิ่มเติม ๑ แบดมินตันเพิ่มเติม ๑ ผักสวนครัว อาหารเพื่อสุขภาพ งานธุรกิจเพิ่มเติม ๑ น้าหมักชีวภาพเพิ่มเติม ๑ นวดแผนไทยเพิ่มเติม ๑ ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐
 29. 29. ๒๕ รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กิจรรมพัฒนาผู้เรียน (๕) (๑๐๐) ๑๘ ก๓๑๙๑๑ กิจกรรมแนะแนว - ๑ ๒๐ ๑๙ ก๓๑๙๒๑ ลูกเสือ ผู้บาเพ็ญประโยชน์ รด. - ๑ ๒๐ ๒๐ ก๓๑๙๓๑ กิจกรรมชุมนุม - ๑ ๒๐ ๒๑ ก๓๑๙๔๑ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - ๒๒ สิ่งแวดล้อม - ๑ ๒๐ ๒๓ Home room - ๑ ๒๐ รวม ๑๕.๐ ๓๕ ๗๐๐

×