Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pok2555

483 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pok2555

  1. 1. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ตาบลสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  2. 2. คานา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 6 ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานต่อ สาธารณชน และ ข้อ 14 (7) ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งเสนอต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพื่อรับ การประเมินภายนอกในแต่ละรอบนั้น เพื่อให้สะดวกต่อการแสดงภารกิจการดาเนินงานและผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมจึงได้จัดสาระสาคัญของรายงานออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ใช้เป็นกรอบและแนวคิด ในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม (นายวานิชย์ ติชาวัน) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม (นายพิริยะ อุทโท) ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
  3. 3. สารบัญ เรื่อง หน้า ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 ข้อมูลทั่วไป 1 ข้อมูลนักเรียน 2 ข้อมูลผู้บริหาร 3 ข้อมูลบุคลากร 3 ข้อมูลด้านแหล่งเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 เกียรติยศชื่อเสียงและผลงานเด่น 5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 7 ข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ หรือเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 10 ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 11 ปรัชญา 11 วิสัยทัศน์ 11 พันธกิจ 11 วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 11 อัตลักษณ์ 11 เอกลักษณ์ 12 คาขวัญ 12 คติพจน์ 12 พระพุทธรูปประจาโรงเรียน 12 สีประจาโรงเรียน 12 ต้นไม้ประจาโรงเรียน 12 ค่านิยม 12 เป้าประสงค์ 12 กลยุทธ์ 13 นโยบายและเป้าหมายของสถานศึกษา 13 ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 14 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเกณฑ์ประเมินปีการศึกษา 2555 16 ข้อมูลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ตอนที่ 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 23 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 23 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 37 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 47
  4. 4. เรื่อง หน้า มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 49 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 51 ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 52 สรุปผลการประเมิน 52 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 53 ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา 54 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 54 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต

×