Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บทที่ 6 ภาพนิ่ง

9,352 views

Published on

Published in: Technology, Art & Photos

บทที่ 6 ภาพนิ่ง

 1. 1. บทที่ 6 ภาพนิ่ง ( Still Image )
 2. 2. ขอบเขตการบรรยาย <ul><li>ประเภทของภาพนิ่ง </li></ul><ul><li>รูปแบบไฟล์ข้อมูลภาพ ( Image File Format) </li></ul><ul><li>การสร้างภาพ </li></ul><ul><li>เทคนิคการปรับแต่งภาพ </li></ul><ul><li>สี ( Color) </li></ul><ul><li>คุณภาพของรูปภาพ </li></ul><ul><li>แหล่งที่มาของรูปภาพ </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สำหรับภาพกราฟิก (Graphic Software) </li></ul><ul><li>รูปภาพบน Web </li></ul>
 3. 3. 6.1 ประเภทของภาพนิ่ง <ul><li>6.1.1 ภาพ 2 มิติ (2 D Image ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท </li></ul><ul><ul><li>ภาพเวกเตอร์ ( Vector Graphic ) เป็นภาพที่แสดงถึงลักษณะที่มีโครงสร้างเรขาคณิตและสร้างด้วยหลักทางคณิตศาสตร์ เช่น Rectangle(0,0,X,X) </li></ul></ul><ul><ul><li>ภาพบิตแมป ( Bitmapped Image ) เป็นภาพที่เกิดจากการประกอบรวมกันของจุดสี จุดภาพ หรือพิกเซล (Pixels) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดที่ใช้แสดงผลบนจอภาพและในการพิมพ์ </li></ul></ul>
 4. 4. ลักษณะการวาดรูปสี่เหลี่ยมด้วยโปรแกรม AutoCAD
 5. 5. แสดงตัวอย่างการขยายภาพเวกเตอร์
 6. 6. ภาพ Bitmapped เมื่อทำการขยายจะปรากฏกรอบของ Pixel ซึ่งต้องปรับแต่งลบรอยหยักด้วยเทคนิค Anti-Aliasing
 7. 7. <ul><li>6.1.2 ภาพ 3 มิติ (3 D Image ) </li></ul><ul><li>ภาพ 3 มิติ เป็นภาพประเภทหนึ่งของภาพเวกเตอร์ มีลักษณะมุมมองของภาพที่เหมือนจริง อยู่ในรูปทรง 3 มิติ มีพื้นฐานการสร้างมาจากภาพ 2 มิติ </li></ul>
 8. 8. 6.2 รูปแบบไฟล์ข้อมูลภาพ ( Image File Format ) <ul><li>6.2.1 แมคอินทอช ( Macintosh Formats ) </li></ul><ul><li>รูปแบบไฟล์ภาพที่ใช้งานกับระบบ Macintosh เช่น ไฟล์ภาพ ที่มีนามสกุล PICT </li></ul><ul><li>6.2.2 วินโดส์ ( Window Formats ) </li></ul><ul><ul><li>บนระบบ Windows ใช้ DIBs (Device- Independent Bitmaps) </li></ul></ul><ul><ul><li>เป็นรูปแบบทั่วไปของไฟล์ข้อมูลภาพ ซึ่งโดยปกติแล้วจะบันทึกไฟล์ใน </li></ul></ul><ul><ul><li>รูปแบบ BMP โดยที่ DIBs นั้นสามารถซ่อนอยู่ในไฟล์ RIFF เป็น </li></ul></ul><ul><ul><li>รูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับไฟล์ได้หลายชนิดในการแลกเปลี่ยน </li></ul></ul><ul><ul><li>ข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อมูลภาพบนระบบ Window </li></ul></ul>
 9. 9. รูปแบบไฟล์รูปภาพต่างๆที่พบบนระบบปฏิบัติการ Window
 10. 10. 6.3 การสร้างภาพดิจิตอล <ul><li>6.3.1 เครื่องสแกนเนอร์ ( Scanner ) </li></ul><ul><li>การสร้างภาพจากเครื่องสแกนเนอร์สามารถทำได้ โดยวางภาพไว้ในเครื่องสแกนเนอร์ จากนั้นคลิกที่หน้าจอเพื่อสั่งให้ทำงานและรอจนได้ภาพที่ต้องการจะแสดงออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>6.3.2 กล้องดิจิตอล ( Digital Camera ) </li></ul><ul><ul><li>การถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอล สามารถแก้ไขภาพ ผ่าน </li></ul></ul><ul><ul><li>เครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลายอย่าง เช่น เปลี่ยนมุมมองภาพ </li></ul></ul><ul><ul><li>ตกแต่งภาพ แก้ไขสีให้ถูกต้อง เป็นต้น </li></ul></ul>สร้างได้จาก
 11. 11. 6.4 เทคนิคการปรับแต่งภาพ <ul><li>6.4.1 Anti - Aliasing </li></ul><ul><li>เป็นขั้นตอนปรับแต่งการเรียงตัวของจุดสีภายในภาพที่มีลักษณะเป็นรอยหยัก Aliasing ให้เรียบกว่าเดิม </li></ul>การ Anti – Aliasing เส้นตรง
 12. 12. <ul><li>6.4.2 Transformation </li></ul><ul><ul><li>เป็นการแปลงรูปร่างของภาพให้มีลักษณะแตกต่างจาก </li></ul></ul><ul><ul><li>เดิม เช่น ย่อขนาดของภาพให้เล็กลง หมุนภาพให้อยู่ในแนวที่ </li></ul></ul><ul><ul><li>ต้องการ และบิดภาพเอียงให้เหมาะสม </li></ul></ul>การ Transformation
 13. 13. <ul><li>6.4.3 Dithering </li></ul><ul><ul><li>เป็นขั้นตอนการปรับข้อมูลสีของแต่ละ Pixel ที่มีความเฉดสีละเอียดแตกต่างกัน เมื่อปรับแล้วจำนวนเฉดสี จะยุบรวมตามความสามารถในการแสดงสี โดยภาพที่ได้มีความใกล้เคียง และกลมกลืนกับข้อมูลสีเดิมมากที่สุด ดังภาพ </li></ul></ul>การปรับข้อมูลสีด้วยวิธี Dithering
 14. 14. <ul><li>6.4.4 Rendering </li></ul><ul><ul><li>เป็นการเพิ่มพื้นผิวสีให้กับภาพ 3 มิติโดยเฉพาะ </li></ul></ul>การ Rendering ด้วยโปรแกรม 3 D Studio Max
 15. 15. 6.5 สี ( Color ) <ul><li>6.5.1 ธรรมชาติของแสงและสี ( Quantum Theory ของ Max Planck นักฟิสิกส์ ชาวเยอรมัน ) </li></ul><ul><li>แสงเกิดจากการที่อิเล็กตรอนของอะตอมเดินทางผ่านบริเวณนั้นๆ ด้วยการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากระดับสูงสู่ระดับต่ำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแสงจนกระทั้งมองเห็นเป็นสีต่างๆ </li></ul><ul><li>คลื่นแสงที่ต่ำกว่าแสงที่แดงคือ Infrared และ ที่สูงกว่าแสงสีม่วง คือ Ultra Violet เป็นคลื่นแสงส่วนที่มนุษย์มองไม่เห็น </li></ul><ul><li>6.5.2 การทำงานของแสงสีร่วมกับคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><ul><li>จอภาพคอมพิวเตอร์จะใช้ปฏิกิริยาทางเคมีของสารฟอสฟอรัสรวม </li></ul></ul><ul><ul><li>จุดสีหลัก 3 สี แดง เขียว น้ำเงิน ผสมสีแตกต่างกันบนจอภาพ แต่ละจุด </li></ul></ul><ul><ul><li>แสงสีบนจอภาพจะมีตำแหน่งใกล้กันและละเอียดจนกระทั้งมองเห็น </li></ul></ul><ul><ul><li>ภาพบนจอคอมพิวเตอร์ เหมือนลักษณะการมองเห็นของดวงตา ถ้าใช้ </li></ul></ul><ul><ul><li>กับเครื่องพิมพ์ จะเพิ่มสีคราม (Cyan) สีม่วง ( Magenta) สีดำ และ สีเหลือง </li></ul></ul>
 16. 16. แสงสีที่เกิดจากการผสมแสงสีแดง เขียว น้ำเงิน ข้อควรทราบ Palette Flashing = การเปลี่ยนแปลงการแสดงผลของจอภาพคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกิดจากการคำนวณแสงสีใหม่ทุกครั้ง
 17. 17. <ul><li>6.5.3 ตารางแสงสี </li></ul><ul><li>ตารางแสงสี ใช้อ้างถึงข้อมูลแสงสี เพื่อกำหนดค่าแสงสีของแต่ละพิกเซลในการแสดงผลบนจอภาพ </li></ul>แสดงจำนวนแสงสีที่ได้จากความละเอียดของสีแต่ละขนาด
 18. 18. <ul><li>6.5.4 รูปแบบของแสงสีที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><ul><li>HSB ( Hue , Saturation , Brightness ) เป็นแสงสีที่ตอบสนองการมองเห็นของสายตาของมนุษย์ ตาม Standard Color Wheel </li></ul></ul><ul><ul><li>RGB (Red, Green, Blue) เป็นแสงสีที่ใช้งานกับจอภาพคอมพิวเตอร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>CMYK (Cyan , Magenta, Yellow, black) เป็นแสงสีที่ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>Lab เป็นมาตรฐานการรองรับแสงสีทั้งสามรูปแบบข้างต้น โดย CIE ( Commission Internationale de I’ Eclairage) เพื่อควบคุมมาตรฐาน </li></ul></ul>แสดงการใช้ Lab กับแสงสีรูปแบบอื่นๆ
 19. 19. Standard Color Wheel
 20. 22. การแสดงแสงสีชนิด RGB สำหรับการเลือกสีของโปรแกรม Adobe PhotoShop
 21. 24. 6.6 คุณภาพของรูปภาพ <ul><li>6.6.1 ความละเอียด พิจารณาคุณภาพจาก </li></ul><ul><ul><li>ความละเอียดของกล้องดิจิตอล เมื่อดูจาก Input </li></ul></ul><ul><ul><li>ความละเอียดของ Video Monitor หรือตัว Printer เมื่อดูจาก Output </li></ul></ul><ul><li>6.6.2 การบีบอัดขนาดของรูปภาพ ( Image Compression ) </li></ul><ul><ul><li>การบีบอัดขนาดแบบ RLE (Run Length Encoding) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด โดยบันทึกเฉพาะ Pixels ที่ต่อเนื่องเท่านั้น เป็นแบบ Lossless </li></ul></ul><ul><ul><li>การบีบอัดขนาดแบบ LZW ใช้การสร้าง Pattern ที่ซ้ำๆ กัน ดังนั้นภาพที่ไม่มี Pattern จะไม่ได้ประโยชน์จากการบีบอัดแบบนี้ </li></ul></ul><ul><ul><li>การบีบอัดข้อมูลภาพดิจิตอล แบ่งการบีบอัดข้อมูลได้เป็น 2 ชนิด คือ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>การบีบอัดข้อมูลแบบไม่สูญเสียข้อมูล หรือ Lossless เป็นการบีบอัด ขนาดที่ข้อมูลเดิมไม่มีการสูญหาย การบีบอัดนี้นิยมใช้กับกล้องดิจิตอล คือการบันทึกไฟล์เป็น .TIFF .PNG </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การบีบอัดข้อมูลแบบสูญเสียข้อมูล หรือ Lossy เป็นการบีบอัด ภาพในลักษณะที่มีการตัดทอนข้อมูลภาพออกไปบางส่วน การบีบอัดนี้นิยมใช้กับกล้องดิจิตอล คือการบันทึกไฟล์เป็น . JPEG .JPG </li></ul></ul></ul>
 22. 26. 6.7 แหล่งที่มาของรูปภาพ <ul><li>6.7.1 Original Art คือ ภาพที่เกิดจากการวาดภาพโดยจิตรกร วาดโดยดินสอ หรือสีชนิดต่างๆ </li></ul><ul><li>6.7.2 Clip Art เปรียบเสมือนที่เก็บรวบรวมรูปภาพกราฟิกต่างๆ ในรูปแบบ CD-ROM </li></ul><ul><li>6.7.3 Photo CD เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำภาพถ่ายจากฟิล์มมาแปลงเป็นภาพดิจิตอลเพื่อใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>โดยอ่านจากแผ่นซีดีผ่านเครื่องอ่าน Photo CD </li></ul>
 23. 27. 6.8 ซอฟต์แวร์สำหรับภาพกราฟิก ( Graphic Software ) <ul><li>Photoshop เป็นโปรแกรมตัดต่อภาพ ตกแต่งภาพ แก้ไข </li></ul><ul><li>Chemscape Chine ใช้กับการจัดทำโครงสร้างข้อมูลด้านเคมีและเวชภัณฑ์ </li></ul><ul><li>FreeHand Shockware นิยมใช้สร้างจุดเชื่อมโยง ( Link ) บนภาพเวกเตอร์ </li></ul><ul><li>CAD program เป็นโปรแกรมที่ช่วยเขียนแบบ งานด้านวิศวกร และสถาปนิก </li></ul><ul><li>IIIustrator เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างภาพเวกเตอร์ที่มีคนนิยมใช้กันมากที่สุด </li></ul><ul><li>Paint Program เป็นโปรแกรมตบแต่งภาพ </li></ul><ul><li>Photo – Manipulation Program เป็นโปรแกรมปรับแต่งรูปภาพจะใช้ร่วมงานกับกล้องถ่ายดิจิตอล เหมาะสมกับช่างภาพ </li></ul><ul><li>3 D Modeling Program เป็นโปรแกรมสร้างแบบภาพจำลองแบบ 3 มิติ เหมาะสำหรับนักวิจัย </li></ul><ul><li>Draw Program เป็นโปรแกรมประเภทวาดภาพ สร้างวาดเชิงวัตถุ </li></ul>
 24. 28. Paint Program เป็นโปรแกรมใช้ตกแต่งภาพ
 25. 29. แสดงจอภาพของโปรแกรม Microsoft Visio สร้างภาพเชิงวัตถุ รูป 146
 26. 30. 6.9 รูปภาพบนเว็บ <ul><li>ปัจจุบันเครื่องมือประเภทเว็บบราวเซอร์ สามารถรองรับและสนับสนุนไฟล์ภาพชนิดบิตแมต ได้เพียง 3 รูปแบบ ดังนี้ GIF , JPEG , PNG </li></ul>

×