Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ส่วนที่ 1

476 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ส่วนที่ 1

 1. 1. 1 1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ เพียบพร้อมด้วยทักษะและความสามารถ มีศักยภาพและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันทุกระดับ มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษา ของชาติภายใต้คำขวัญของโรงเรียน “ประพฤติดี มีความรู้ อยู่ในสังคมได้” ในการจัดการศึกษายึดหลักการจัด การศึกษาแบบการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล และสิ่งที่ทางโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะต้องได้รับการ พัฒนาเป็นอันดับต้นๆ คือความมีวินัยในตนเองของนักเรียน เพราะถ้าหากนักเรียนมีวินัยในตนเองที่ดีแล้วก็สามารถ ที่จะดำเนินการพัฒนาในส่วนต่างๆ ของนักเรียนได้ง่ายและเร็วขึ้น ทั้งนี้เพราะความมีวินัยเป็นคุณลักษณะอันสำคัญ ยิ่งประการหนึ่งในอันที่จะทำให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนรู้ มีทักษะความสามารถและ เป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียนในระยะที่ผ่านมา ถือว่ายังไม่ ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรดังจะเห็นได้จากการพบสภาพที่เป็นปัญหาหลายด้านดังนี้ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนยัง ไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร ยังมีนักเรียนปฏิบัติตนและแต่งกายไม่เรียบร้อยผิดกฎระเบียบของ โรงเรียน เช่น ห้องเรียนไม่สะอาด บริเวณโรงเรียนมีเศษขยะ โต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่างกายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสกปรก การปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง การสวมใส่เครื่องประดับที่ไม่เหมาะสม กับสถานภาพการเป็นนักเรียน ซึ่งสภาพดังกล่าว สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสำหรับการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบที่สาม มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์ ซึ่งถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ในอันดับต้นๆ สำหรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนควรมีการดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งด้านการเรียนและกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ปรากฏผลแห่งการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จากสภาพปัญหาและความสำคัญของการดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัยที่ดีดังกล่าวข้างต้น ส่งผล ให้ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่โดยตรงด้านการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนและ บุคลากรในโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นผลผลิต หลักของการจัดการศึกษาที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดไว้ จึงได้ดำเนินการวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างวินัยด้าน การรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24 เพื่อให้เป็นผู้ที่รักความสะอาด มีระเบียบวินัยที่ดี ซึ่งเป็นนิสัยพื้นฐานในการเรียนรู้ การพัฒนา ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 2.1 จุดประสงค์ เพื่อเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จ
 2. 2. 2 พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 2.2 เป้าหมาย 2.2.1 นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,642 คน มีวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบ 3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research : PAOR) ตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart (ประวิต เอราวรรณ์. 2545 : 3) ตามขั้นตอน ดังนี้ 3.1 การวางแผน (Planning) การวางแผนการเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของนักเรียนโรงเรียน สมเด็จพิทยาคม ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 3.1.1 สำรวจสภาพปัจจุบันปัญหา การสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของ นักเรียน ผู้วิจัยได้ดำเนินการโดยการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย ผู้วิจัย ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ที่รับผิดชอบกิจกรรม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม พร้อมกับชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการ ดำเนินงานให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้รับทราบร่วมกัน จากนั้นได้ขอความร่วมมือโดยการแจกแบบสอบถามและแบบ สัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของนักเรียนให้กับกลุ่มผู้ร่วมวิจัยแต่ละ คน ได้ให้ข้อมูลว่า พฤติกรรมของนักเรียนนั้นมีประเด็นปัญหาอยู่ในระดับใด และมีประเด็นใดบ้างที่ต้องได้รับการ พัฒนาเพิ่มเติม พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ผลจากการสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความ มีระเบียบของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ตามกรอบแนวคิดที่กำหนดไว้ พบว่า ในแต่ละด้านมีปัญหาโดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏดังนี้ ด้านการรักษาความสะอาด คือ การรักษาความสะอาดของห้องเรียน การรักษาความสะอาด ของร่างกาย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และการรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมและเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณ โรงเรียน ด้านความมีระเบียบ คือ การจัดโต๊ะเก้าอี้ การเก็บสมุดหนังสือเรียน สื่อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน การจัดวางรองเท้า การแต่งกายของนักเรียน การ สวมใส่เครื่องประดับที่ไม่เหมาะสมกับสถานภาพการเป็นนักเรียน และการแต่งกายด้วยชุดตามโอกาสและวันที่ โรงเรียนกำหนด ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นและ สรุปผลโดยภาพรวม ปรากฏดังนี้ ด้านการรักษาความสะอาด พบว่า รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนยังมีเศษขยะ เช่น ถุงขนม ถ้วยพลาสติก ขวดน้ำ และเศษกระดาษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องเรียน บริเวณรอบ ๆ อาคารเรียนและบริเวณ โรงเรียน ทั้งนี้เพราะนักเรียนส่วนมากยังขาดจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการรักษาสะอาดซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวนี้
 3. 3. 3 ควรได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของความเป็นผู้มี ระเบียบวินัยที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ รวมไปถึงการรักษาร่างกายให้สะอาด การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่ง กายที่สะอาดเรียบร้อย ด้านความมีระเบียบ พบว่า ห้องเรียนมีโต๊ะเก้าอี้ไม่เป็นระเบียบ สื่อวัสดุประกอบการเรียนการ สอนวางไม่เป็นระเบียบ สมุดหนังสือกระจัดกระจายตามพื้น อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียนวางระเกะระกะ จัดเก็บไม่ถูกต้อง นักเรียนยังแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบที่โรงเรียนได้กำหนดไว้โดยเฉพาะนักเรียนชายที่มักจะ ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง สวมใส่เครื่องประดับที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน รวมไปถึงการ ที่นักเรียนมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการแต่งกายให้ถูกต้องตามวันและโอกาสที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ทำให้สภาพที่ ปรากฏไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวนี้สมควรที่จะได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกับ สภาพปัญหาที่พบในด้านการรักษาความสะอาด 3.1.2 กำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการเสริมสร้างวินัย จากการสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของ นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้วิจัยและกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ได้ปรึกษาหารือกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวทางที่จะดำเนินการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น โดยการร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่าง หลากหลาย สุดท้ายที่ประชุมได้มีมติร่วมกันว่า ควรดำเนินการเสริมสร้างวินัยให้เกิดขึ้นกับนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ ดังนี้ 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 2. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย 3. การนิเทศ 3.1.3 แผนปฏิบัติการที่ใช้ประกอบการเสริมสร้างวินัย ปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่ 2 3.2 การปฏิบัติการ (Action) การดำเนินการเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของนักเรียนโรงเรียน สมเด็จพิทยาคม ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม การจัด กิจกรรมเสริมสร้างวินัย และการนิเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้ดำเนินการโดยประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมวิจัยโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินงานและร่วมกันกำหนดแนวทางการ ดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของนักเรียนซึ่งในระหว่างนั้น ผู้วิจัยได้ แจกแบบบันทึกการประชุมให้กับกลุ่มผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนเพื่อจะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ดำเนินงานอย่างหลากหลายและผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวทำให้ได้แนวทางประกอบการดำเนินงาน ร่วมกันว่าควรจัดทำโครงการรองรับการเสริมสร้างให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการปลูกฝังและ เสริมสร้างวินัยให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ดังนี้ 1.1 ด้านการรักษาความสะอาด ได้จัดทำโครงการ “เรารักโรงเรียน” โดยมีกิจกรรมย่อย ประกอบการดำเนินงาน ได้แก่ 1.1.1 กิจกรรมระบบ 5 ส 1.1.2 กิจกรรมแบ่งเขตรับผิดชอบภายในบริเวณโรงเรียน
 4. 4. 4 1.1.3 กิจกรรมธนาคารขยะ 1.2 ด้านความมีระเบียบ ได้จัดทำโครงการ “พัฒนาวินัยนักเรียนด้านความมีระเบียบ” โดยมีกิจกรรมย่อยประกอบดำเนินงาน ได้แก่ 1.2.1 กิจกรรมประกวดห้องเรียน 1.2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 1.2.3 กิจกรรมโฮมรูม 2. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน ได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวินัยด้าน การรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นโดยดำเนินการตามโครงการและ กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ 3. การนิเทศ เป็นการกำกับติดตามผลเพื่อประเมินว่าภายหลังจากการเสริมสร้างวินัยด้านการรักษา ความสะอาดและความมีระเบียบของนักเรียนแล้ว ปรากฏผลอยู่ในระดับใดและมีประเด็นใดบ้างที่ต้องได้รับการ ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีวินัยที่ดี เป็นที่ยอมรับของชุมชุมและสังคม ต่อไป โดยผู้วิจัยได้ประชุมชี้แจงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกัน เกี่ยวกับการ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในขณะอยู่ที่บ้านและอยู่ในโรงเรียน 3.3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observation) ผู้วิจัยได้ดำเนินการสังเกตผลการเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของ นักเรียนหลังจากที่ได้รับการเสริมสร้างแล้ว โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน การสัมภาษณ์ผู้ใกล้ชิด และการ บันทึกพฤติกรรมของนักเรียน ร่วมกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน 3.4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflection) ได้ดำเนินการ ดังนี้ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างการดำเนินงานตามกลยุทธ์ต่าง ๆ มา วิเคราะห์และตีความ เพื่อทราบผลของการเสริมสร้างและนำไปสู่การดำเนินงานในวงรอบที่ 2 ต่อไป ดังนี้ 1. วินัยของนักเรียนในประเด็นใดบ้างที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและควรได้รับการเผยแพร่ วิธีการเสริมสร้างให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 2. วินัยของนักเรียนในประเด็นใดบ้างที่ยังไม่ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจและต้องได้รับการเสริมสร้าง เพิ่มเติม 3. มีนักเรียนกลุ่มใดบ้างที่มีวินัยเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบหลังการ เสริมสร้างเป็นที่น่าพอใจและมีกลุ่มใดบ้างสมควรได้รับการเสริมเพิ่มเติมโดยกระบวนการเสริมสร้างที่เหมาะสม กว่านี้ 4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ จากการเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ในครั้งนี้ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ สภาพปัญหาก่อนดำเนินการเสริมสร้างวินัย พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนยังขาดวินัยที่ดีเกี่ยวกับการ รักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสะอาดของห้องเรียน การรักษาความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า
 5. 5. 5 เครื่องแต่งกาย การรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม และการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ดังจะเห็นได้ จากรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนยังมีเศษขยะ เช่น ถุงขนม ถ้วยพลาสติก ขวดน้ำ และเศษกระดาษโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ห้องเรียน บริเวณกันสาดของห้องเรียน โต๊ะนั่งพักผ่อนหน้าอาคารเรียน บริเวณรอบ ๆ อาคารเรียน ส่วนความมี ระเบียบนั้นก็พบปัญหาเกี่ยวกับการปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกงของนักเรียนชาย การสวมใส่เครื่องประดับที่ไม่ เหมาะสมกับสถานภาพการเป็นนักเรียน และการแต่งกายด้วยชุดตามโอกาสและวันที่โรงเรียนกำหนด 1. กลยุทธ์ที่ใช้ในการเสริมสร้างวินัย 1.1 การบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความเข้าใจที่ดีและได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการดำเนินการเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของนักเรียนเพื่อให้อยู่ในระดับที่ดี ขึ้น โดยได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางสำหรับการดำเนินงานในลักษณะของโครงการซึ่ง ประกอบด้วย การเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาด ได้จัดทำโครงการ “เรารักโรงเรียน” โดยมีกิจกรรม ย่อย ได้แก่ กิจกรรมระบบ 5 ส กิจกรรมแบ่งเขตรับผิดชอบภายในบริเวณโรงเรียน และกิจกรรมธนาคารขยะ ใน ส่วนของการเสริมสร้างวินัยด้านความมีระเบียบ ได้จัดทำโครงการ “พัฒนาวินัยนักเรียนด้านความมีระเบียบ”โดยมี กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมประกวดห้องเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและกิจกรรมโฮมรูม 1.2 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและ ความมีระเบียบของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในกลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนโดยการประสานความร่วมมือกับครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ที่รับผิดชอบกิจกรรมซึ่งเป็นกลุ่มผู้ร่วมวิจัย พร้อมกับประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทาง การดำเนินงานที่สามารถ ดำเนินการได้และให้เห็นผลแห่งการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด ซึ่งผลการแห่งการดำเนินงานดังกล่าว ปรากฏว่า ได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนและนักเรียนในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การดำเนินงาน ในด้านต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยที่นักเรียนส่วนมากเป็นผู้มีวินัยที่ดีซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ หลักของการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ ได้แก่ ด้านการรักษาความสะอาด นักเรียนส่วนมากจะ เป็นผู้มีสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ทั้งความสะอาดของห้องเรียน ความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของตนเอง ความสะอาดของบริเวณโรงเรียน และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียน ด้าน ความมีระเบียบ ห้องเรียนเกือบทุกห้องจัดโต๊ะเก้าอี้ เป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนว จัดเก็บสมุดหนังสือไว้อย่างเป็น ระเบียบเรียบร้อย จัดเก็บสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอุปกรณ์ทำความสะอาดและจัดวางรองเท้า อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย นักเรียนส่วนมากจะไม่ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง ไม่สวมใส่เครื่องประดับที่ไม่ เหมาะสมกับสถานภาพการเป็นนักเรียน รวมไปถึงการแต่งกายได้อย่างถูกต้องด้วยชุดตามโอกาสและวันที่โรงเรียน กำหนดไว้ 1.3 การนิเทศ ปรากฏผลตามที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ซึ่งโดยภาพรวม พบว่า นักเรียนได้รับการเสริมสร้างให้เป็นผู้มีวินัยอยู่ในระดับที่ดีขึ้น สอดคล้องกับผลที่ปรากฏในระหว่างการ ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย ดังจะเห็นได้จากวินัยด้านการรักษาความสะอาดของนักเรียน โดยภาพรวมมี ปัญหาอยู่ในระดับน้อย โดยที่นักเรียนให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดของห้องเรียน การรักษาความ สะอาดของร่างกาย การรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และความสะอาดของบริเวณโรงเรียน เป็นต้น ส่วนด้านความมีระเบียบก็พบว่า ห้องเรียนเกือบทุกห้องจัดโต๊ะเก้าอี้อย่างเป็นระเบียบ จัดเก็บสมุดหนังสือ สื่อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน และจัดวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบ
 6. 6. 6 เรียบร้อย นักเรียนส่วนมากจะไม่ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง ไม่สวมใส่เครื่องประดับที่ไม่เหมาะสมกับ สถานภาพการเป็นนักเรียน รวมไปถึงการแต่งกายได้อย่างถูกต้องด้วยชุดตามโอกาสและวันที่โรงเรียนกำหนดไว้ 5. ปัจจัยความสำเร็จ การวิจัยเรื่องการเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จ พิทยาคมสำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยการให้ความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน การสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียน สมเด็จพิทยาคมในการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ตลอดจนการแก้ไข ด้วยความเอาใจใส่ 6. บทเรียนที่ได้รับ 6.1 การเสริมสร้างวินัยนักเรียนถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะเป็นการแก้ไขพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ดังนั้น หากจะดำเนินการให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแล้ว ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร และต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้กลยุทธ์นั้น ๆ เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ เวลา และความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งทางด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญาของนักเรียนแต่ละคน จึงจะทำให้การดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 6.2 ควรสร้างเครือข่ายผู้ปกครองขึ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและ ความมีระเบียบของนักเรียนเพื่อให้การเสริมสร้างวินัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดนิสัยที่ยั่งยืนในชีวิตประจำวัน 7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ ได้นำผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ในโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสหวิทยาเขตสมเด็จและโรงเรียนใกล้เคียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24 ดังนี้ 1. โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 3. โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 4. โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา อำสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 5. โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 6. โรงเรียนคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 7. โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 8. โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 9. โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 10. โรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 8. เคร้าโครงการวิจัย (ภาคผนวก)
 7. 7. 7 เค้าโครงการวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ผู้วิจัย นายคุณากร ศรีสองเมือง ปีการศึกษา 2556 1. ความสำคัญและความเป็นมา . การศึกษาเป็นกระบวนการและกลไกสำคัญยิ่งที่ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของประเทศ และการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้านั้นถือเป็นหน้าที่ ของทุกคนในชาติที่ต้องให้ความร่วมมือและสมัครสมานสามัคคีกันในสังคม ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม จึงถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ เพราะ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ย่อมดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ทรัพยากรบุคคลจะมีความรู้ ความสามารถได้ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการศึกษาเป็นหลัก ซึ่งเป็นกระบวนการ พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ เพราะการเรียนรู้สามารถช่วยเสริมสร้างความเจริญงอกงามและเป็นส่วนสำคัญที่ จะช่วยเสริมสร้างความคิด ทักษะ ทัศนคติ คุณลักษณะที่ดีให้มนุษย์รู้จักตนเอง รู้จักสังคม สามารถนำความรู้ ความ เข้าใจ ทักษะและความสามารถมาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าไปในทางที่พึงประสงค์ (สำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 2548 : 7) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยไว้ในมาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา. 2546 : 26) ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวนี้เป็นสิ่ง ที่บ่งบอกให้ทราบว่า โรงเรียนในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต้องให้ บริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องหาวิธี หรือยุทธศาสตร์ที่จะนำมาฝึกฝน อบรมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะดังกล่าว ซึ่ง สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551 : 14) ระบุไว้ว่า นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว โรงเรียนยังมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม การชี้นำแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีวินัยที่ดี เคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสังคมและทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด การปลูกฝังวินัยนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้วินัยที่ดี ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่ โรงเรียนได้กำหนดขึ้น จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียนให้ควบคุมตนเอง และ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา ของสังคมได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม ดังนั้น กระบวนการส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานที่จำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข (กรมวิชาการ. 2549 : 18) สอดคล้องกับ พิสมัย ไชยโยธา (2541 : 25) ที่กล่าว
 8. 8. 8 ไว้ว่า วินัย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและความจำเป็นสำหรับนักเรียน เพราะวินัยเป็นสิ่งที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียน ประพฤติดีและเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต นอกจากนี้วินัยยังจะช่วยให้การเรียนรู้ของ นักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามระเบียบวินัยถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กมากในกระบวนการเรียนการ สอน แต่ก็มีความจำเป็นเสมือนเป็นรากฐานของบ้าน เพราะถ้าปราศจากรากฐานของบ้านแล้วก็ไม่สามารถที่จะ สร้างบ้านได้สำเร็จเหมือนคนที่ขาดวินัยก็ไม่สามารถจะดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขได้เช่นเดียวกัน จึงกล่าวได้ว่าวินัย เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมแล้วยังเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพต่อไป โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ เพียบพร้อมด้วยทักษะและความสามารถ มีศักยภาพและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันทุกระดับ มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาของ ชาติภายใต้คำขวัญของโรงเรียน “ประพฤติดี มีความรู้ อยู่ในสังคมได้” ในการจัดการศึกษายึดหลักการจัด การศึกษาแบบการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนรวมในการบริหารงานจัดการศึกษาของ โรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล และสิ่งที่ทางโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะต้อง ได้รับการพัฒนาเป็นอันดับต้น ๆ คือความมีวินัยในตนเองของนักเรียน เพราะถ้าหากนักเรียนมีวินัยในตนเองที่ดี แล้วก็สามารถที่จะดำเนินการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ของนักเรียนได้ง่ายและเร็วขึ้น ทั้งนี้เพราะ ความมีวินัยเป็น คุณลักษณะอันสำคัญยิ่งประการหนึ่งในอันที่จะทำให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนรู้ มีทักษะความสามารถและเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนในระยะที่ผ่านมาถือว่ายังไม่ ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรดังจะเห็นได้จากการพบสภาพที่เป็นปัญหาหลายด้านดังนี้ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนยัง ไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร ยังมีนักเรียนปฏิบัติตนและแต่งกายไม่เรียบร้อย ผิดกฎระเบียบของ โรงเรียน เช่น ห้องเรียนไม่สะอาด บริเวณโรงเรียนสกปรก โต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์ต่างๆไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่างกายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสกปรก การปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง การสวมใส่เครื่องประดับที่ไม่เหมาะสม กับสถานภาพการเป็นนักเรียน ซึ่งสภาพดังกล่าว สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสำหรับการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบที่สาม มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์ ซึ่งถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ในอันดับต้นๆ สำหรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนควรมีการดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งด้านการเรียนและกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ปรากฏผลแห่งการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จากสภาพปัญหาและความสำคัญของการดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัยที่ดีดังกล่าวข้างต้น ส่งผล ให้ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่โดยตรงด้านการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนและ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนักเรียนซึ่งถือว่าเป็น ผลผลิตหลักของการจัดการศึกษาที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดไว้ จึงได้ดำเนินการวิจัย เรื่อง การเสริมสร้าง วินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
 9. 9. 9 การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เพื่อให้เป็นผู้ที่รักความสะอาด มีระเบียบวินัยที่ดีซึ่งเป็นนิสัยพื้นฐานในการเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 2. วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 3. ขอบเขตการวิจัย การวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของนักเรียนโรงเรียน สมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ ดังนี้ 1. กระบวนการวิจัย ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research : PAOR) ตามแนวคิดของ Kemmis และMc Taggart (ประวิต เอราวรรณ์. 2545 : 3) ตามขั้นตอน ดังนี้ 1.1 การวางแผน (Planning) 1.2 การปฏิบัติการ (Action) 1.3 การสังเกตการณ์ (Observation) 1.4 การสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflection) 2. กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 40 คน ได้แก่ 2.1 ผู้วิจัย 2.2 ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมที่รับผิดชอบกิจกรรม จำนวน 6 คน 2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน 2.4 ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 20 คน 3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 40 คน ได้แก่ 3.1 ผู้วิจัย 3.2 ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมที่รับผิดชอบกิจกรรม จำนวน 6 คน 3.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน 3.4 ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 20 คน 4. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 2,642 คน 5. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 5.1 การรักษาความสะอาด 5.2 ความมีระเบียบ 6. กลยุทธ์ที่ใช้ในการเสริมสร้างวินัย ได้แก่ 6.1 การบริหารแบบมีส่วนร่วม
 10. 10. 10 6.2 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย 6.3 การนิเทศ 7. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ระหว่างเดือน มิถุนายน 2556 – เดือน กันยายน 2556 4. นิยามศัพท์เฉพาะ 1. การเสริมสร้างวินัยของนักเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัยที่ดีให้เกิด ขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยได้ดำเนินการอย่าง เป็นระบบ จำนวน 2 ด้าน ดังนี้ 1.1 ด้านการรักษาความสะอาด หมายถึง การดำเนินงานเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัยและมีสุขนิสัยที่ดี เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ทั้งการรักษาความสะอาดของห้องเรียน การรักษาความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เขตรับผิดชอบภายในโรงเรียน และการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดภายในชุมชน 1.2 ด้านความมีระเบียบ หมายถึง การดำเนินงานเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัยที่ดีเกี่ยวกับความมีระเบียบ ทั้งการจัดห้องเรียน การจัดโต๊ะเก้าอี้ การจัดเก็บสมุดหนังสือ สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน อุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องเรียน การจัดวางรองเท้า การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนรวมไปถึงการแต่งกาย ให้ถูกต้องตามโอกาสและวันที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ 2. กลุ่มผู้ร่วมวิจัย หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ผู้วิจัยกำหนดให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัยของนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ซึ่งประกอบด้วย ผู้วิจัย ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมที่รับผิดชอบกิจกรรม คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน 3. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 จำนวน 2,642 คน ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดไว้สำหรับการเสริมสร้างให้มีวินัยที่ดีขึ้น 4. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ สำหรับให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการเสริมสร้าง วินัยของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ซึ่งประกอบด้วย ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมที่รับผิดชอบกิจกรรม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน 5. กลยุทธ์ที่ใช้ในการเสริมสร้าง หมายถึง วิธีการที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการเสริมสร้าง วินัยของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 5.1 การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การดำเนินการเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและ ความมีระเบียบของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โดยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งครูโรงเรียนสมเด็จ พิทยาคมที่รับผิดชอบกิจกรรม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน โดยการเสนอแนะร่วม กำหนดแนวทางการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัยเกี่ยวกับการรักษา ความสะอาดและความมีระเบียบที่ดีขึ้น 5.2 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนโรงเรียนสมเด็จ พิทยาคม เป็นผู้มีวินัยที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบ โดยใช้กิจกรรมระบบ 5 ส กิจกรรม แบ่งเขตรับผิดชอบภายในบริเวณโรงเรียน กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมประกวดห้องเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน นักเรียนและกิจกรรมโฮมรูม
 11. 11. 11 5.3 การนิเทศ หมายถึง การดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เป็นผู้มีวินัยที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบโดยการกำกับติดตามและประเมินผลภาย หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบการเสริมสร้างวินัยแล้ว 6. ครู หมายถึง บุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่หลักทางด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ ผู้เรียน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมที่รับผิดชอบกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 6 คน ซึ่งสมัครใจเข้าร่วม วิจัยในครั้งนี้ 7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง กลุ่มบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 13 คน ยกเว้นผู้แทนครูและ ผู้บริหารสถานศึกษา 8. ผู้ปกครอง หมายถึง ตัวแทนบิดาหรือมารดา หรือบุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้ในความปกครองหรืออุปการะ เลี้ยงดู หรือบุคคลที่นักเรียนนั้นอาศัยอยู่และเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 จำนวน 20 คน ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้ 9. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสมเด็จ พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 2,642 คน 5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้าน การรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24 ดังนี้ 1. แบบสอบถาม มีจำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมเกี่ยวกับวินัยด้านการรักษาความ สะอาดและความมีระเบียบของนักเรียน 2. แบบสัมภาษณ์ มีจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 2.1 แบบสัมภาษณ์สภาพปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบ ของนักเรียน 2.2 แบบสัมภาษณ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบ ของนักเรียน 2.3 แบบสัมภาษณ์ผลการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบ ของนักเรียน 3. แบบสังเกต ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวินัย 4. แบบประเมิน ได้แก่ แบบประเมินผลการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและ ความมีระเบียบของนักเรียน 5. แบบบันทึก มีจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบบันทึกการประชุม และแบบบันทึกการดำเนินงานเสริมสร้าง วินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบของนักเรียน
 12. 12. 12 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมได้รับการ เสริมสร้างวินัยที่ดี มีพฤติกรรมเป็นที่ยอมรับของครู ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 2. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและ ความมีระเบียบของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ในปีการศึกษาต่อไป
 13. 13. 13 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
 14. 14. 14 กิจกรรมการเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาด
 15. 15. 15 กิจกรรมการเสริมสร้างวินัยด้านความมีระเบียบ
 16. 16. 16 กิจกรรมการเสริมสร้างวินัยด้านความมีระเบียบ
 17. 17. 17 กิจกรรมธนาคารขยะ
 18. 18. 18 เยี)ยมบ้านนักเรียนครับ

×