No42

212 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
212
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

No42

 1. 1. INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGYFOR LEARNINGนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้
 2. 2. สถานการณ์ปัญหา(Problem-based learning)สมมติว่าในขณะนี้คุณเป็นนักศึกษาฝึกสอนโดยทาการสอนที่โรงเรียนสาระวิทยาหลังจากที่คุณสอนมาได้ระยะหนึ่งแล้วคุณก็สังเกตเห็นว่านักเรียนมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ด.ญ.ปนัดดาเป็นคนขยัน ชอบอ่านหนังสือมากเธอบอกว่าชอบทาความเข้าใจเนื้อหาจากการอ่านหนังสือ หรือเอกสารมากกว่าฟังครูอธิบายด.ช.เรียงชัย เป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ชอบค้นคว้า ชอบสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจและท้าทายความสามารถเพราะยิ่งท้าทายและตื่นตามากเท่าไหร่ ยิ่งจดจ่อกับสิ่งนั้นมากและทาให้เกิดการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นได้ดีด.ช. มรกต เป็นคนที่ขาดจินตนาการ ถ้าไม่ได้เรียนจากการมองเห็นภาพหรือของจริง เวลาครูสอนในชั้นนึกภาพตามไม่ทันส่งผลทาให้เขาเรียนรู้ได้ช้าและไม่ทันเพื่อนด.ญ. สะรีรัตน์ เป็นคนที่ไม่ชอบศึกษาจากหนังสือที่เป็นข้อความหรือตัวอักษรเพราะในเวลาเรียนเขาจะตั้งใจฟังครูอธิบายเนื้อหา ทาความเข้าใจและพยายามจับประเด็นที่สาคัญให้ได้ในขณะที่เรียน เช่น กระบวนการในการแก้โจทย์เขาจะต้องเข้าใจตอนนั้นโดยไม่ต้องกลับไปอ่านหนังสืออีกเป็นต้น
 3. 3. ภารกิจ1. นักศึกษาจะนาความรู้เรื่องสื่อการสอน ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างไรเพื่อสนับสนุนวิธีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพโดยสื่อที่นามาใช้นั้นต้องตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองด้วย
 4. 4. นาความรู้เรื่องสื่อการสอน ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนดังนี้ด.ญ.ปนัดดาการเรียนรู้ สื่อการสอนที่ใช้เข้าใจเนื้อหาจากการอ่านหนังสือ หรือเอกสารมากกว่าฟังครูอธิบายควรจัดทาเป็น E-learningเพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนรู้เรื่องราวได้หลากหลายจากความสนใจของเขาเอง
 5. 5. ด.ช.เรียงชัยการเรียนรู้ สื่อการสอนที่ใช้ชอบค้นคว้า สิ่งที่ตื่นตาตื่นใจและท้าทายความสามารถสร้างสถานการณ์จาลองหรือการทดลองขึ้นมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองจริง จะทาให้เขาสนใจและอยากที่จะเรียนรู้
 6. 6. ด.ช. มรกตการเรียนรู้ สื่อการสอนที่ใช้ขาดจินตนาการ ต้องเห็นภาพเพราะไม่อย่างนั้นจะเรียนไม่ทันเพื่อนสร้างสื่อที่ใช้รูปภาพ หรือเรียกว่า การสอนแบบเป็นรูปธรรม เช่น รูปภาพ ของจริงกราฟ ตาราง แผนภูมิ สัญลักษณ์
 7. 7. ด.ญ. สะรีรัตน์การเรียนรู้ สื่อการสอนที่ใช้ไม่ชอบศึกษาจากหนังสือที่เป็นข้อความหรือตัวอักษร จะตั้งใจฟังครูอธิบายเนื้อหา ทาความเข้าใจและจับประเด็นให้ได้ในขณะที่เรียนสื่อการสอนควรมีการอธิบาย หรือเป็นเสียงเพลง เพื่อให้จดจาสาระสาคัญของเรื่องนั้นได้ง่าย
 8. 8. 2. ในปัจจุบันนี้จะพบคาว่า "สื่อการสอน" กับคาว่า "สื่อการเรียนรู้" ในฐานะที่นักศึกษาจะก้าวออกไปเป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ ให้อธิบายว่าสองคานี้ เหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรภารกิจ
 9. 9. สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ผู้สอนนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผู้เรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น คน สัตว์สิ่งของ ธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์ หรือแนวความคิด โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการค้นคว้า หรือ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 10. 10. • การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ประเด็น สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ลักษณะ วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศวิธีการวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศวิธีการบทบาทต่อการเรียนรู้ มุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียนมุ่งเน้นการให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองการออกแบบ บรรจุเนื้อหา ความรู้และทักษะ รวมทั้งประสบการณ์ส่งเสริมการคิด การสร้างความรู้และการแก้ปัญหา
 11. 11. 3. ออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของท่านภารกิจ
 12. 12.  ควรสร้างสื่อแบบทันสมัย เพราะนักเรียนทั้งสี่คน มีความชอบความสนใจที่แตกต่าง แต่การที่เราจะสร้างสื่อที่ทันสมัย จะต้องประยุกต์เอาหลายๆอย่างมาดึงดูดความสนใจให้ได้ คนหนึ่งชอบรูป คนหนึ่งชอบข้อความ คนหนึ่งชอบสีสันอีกคนไม่ชอบการจดจาแต่เราสามารถทาให้พวกเขาเข้าใจได้ อาจจะใช้เป็นอุปกรณ์หรือเกมส์ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการสอนคณิตศาสตร์แต่ละเรื่อง ซึ่งจะสร้างความน่าสนใจและเหมาะกับการที่จะให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อที่จะลบความเชื่อผิดๆที่ว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เข้าใจได้ยาก ทาให้เด็กไม่อยากเรียนรู้ แต่ถ้าเป็นเกมส์หรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยที่นักเรียนสามารถจะเรียนรู้ได้เอง ก็จะช่วยดึงดูดเด็กๆให้อยากที่จะเรียนรู้ ค้นหา ด้วยตนเอง ซึ่งจะทาให้เราสามารถนานักเรียนเข่าสู้บทเรียนได้
 13. 13. สมาชิกในกลุ่มนางสาวนนทิยา พรมมานนท์ 553050084-9นางสาวกนกกาญจน์ สาโรงแสง 553050270-2นายคาราม เดชมา 553050276-0ขอบคุณค่ะ^^

×