Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

พระสีวลี

1,300 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

พระสีวลี

  1. 1. พระสีวลีเป็ นพระเถระ ทีพระพุทธเจ้ าทรงยกย่องว่า เป็ นพระอรหันต์ทเี่ ลิศทางลาภสักการะมาก หากผู้ใดมีพระสีวลีไว้ ่ บูชา ประจาบ้ านเรือน จะนาโชคมหาลาภ มาสู่ ท่านผู้บูชา ในธุรกิจ การค้า หรือเคหาสน์ สถานบ้ านเรือน หากได้บูชา พระสีวลีแล้วจะสาเร็จดังปรารถนาแน่ นอน สาหรับการบูชาพระสีวลีมีดงนี้ ั ในการบูชาพระสีวลีน้ัน ให้ บูชาด้วย...กบัว ๕หรือ ๙...ก หรือใช้ พวงมาลัยทีเ่ ป็ น ...กมะลิ ดาวเรือง ใช้ ธุปหอม หรือ กายานสามเม็ดก็ได้เป็ นกลินหอมเย็นๆๆ อย่าใช้ ธุปหอมสีดาเป็ นอันขาดเพราะพระสีวลีเป็ นพระอรหันต์ไม่ ใช่ เทวดา ่ ครับ ธูปแขกสีดาไว้บูชาเทวดา เมื่อจะบูชาให้ เอาพวงมาลัยถวายใส่ พานถวายหน้ ารูปเคารพแทนองค์พระสีวลี หรือ เอา ...กบัว ๕หรือ๙...กใส่ แจกัน จะมีเทียนหรือไม่ กได้ จุดธูป สาม...ก แล้วตั้ง นโมสามจบ กล่าวคาบูชาพระสีวลีด้วยพระ ็ คาถานี้ นโมสามจบ สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี เถระคุณง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ ั
  2. 2. เสร็จแล้วเอาธูปปักทีกระถาง กราบสามที ่ และสวดบทนีเ้ พือขอลาภจากองค์พระสีวลี ่ คาอธิฐานขอลาภจากพระสีวลี (โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุ สานไตรลักษณ์ จังหวัดลาปาง) นโม ๓ จบ สิวะ ลีมะหา เถรัง วันทามิหัง ( ๓ จบ ) มะหาสิวะลี เถโร มะหาลาโภ โหติ มะหาสิวะลี เถโร ลาภัง เม เท ถะ(๓จบ) เสร็จแล้วอธิษฐานขอเรื่องลาภ เลยโดยตรง ครับแล้วกราบสามที บทนีเ้ ป็ นบทหลวงปู่ เกษม เขมโก ทีมอบให้ หลวงปู่ ่ ขวัญ ปวโร ใช้ บอกญาติโยมเป็ นบทขอลาภพระสีวลีโบราณครับทางเว็บพุทธคุณ (buddhakun.com)จึงขอนามาลงให้ อ่านกัน อนึ่ง มีเคล็ดว่า ในวันพฤหัสบดี หากสะดวก ควรถวาย นาผึง พระสีวลีด้วยโดยจะใส่ จอกเล็กถวายท่านในวันพฤหัสบดี ้ ้ หรือหากทุกวันได้ยงดีครับ จะทาให้ ท่าน บังเกิดโชคลาภ อย่างเห็นได้ชัด และเป็ นเคล็ดเพือให้ เงินทองไหลมาเทมาใน ิ่ ่ เคหาสน์ สถานบ้ านเรือน และผู้บูชาด้วยนาผึงประจาวันพฤหัสบดี จะไม่ ตกทุกข์ได้ยากเลยในชีวต เพราะในอดีต พระสี ้ ้ ิ วลีได้ถวายนาผึงแก่พระพุทธเจ้ ากัสสปะ ด้วยอานิสงส์ นีเ้ องทาให้ ท่านได้เป็ นพระอรหันต์ทเี่ ลิศในทางมีลาภมากครับ ้ ้ เป็ นเคล็ดทีนามาฝากกันครับ ่ ทีมา ่ ิ พระสวลีผู ้เป็ นเลิศด ้านโชคลาภ ิ พระสวลี ตามตานานเป็ นหนึงในพระอรหันต์ สมัยพุทธกาลทีมบญบารมีมาก สมเด็จสัมมาสัม ่ ่ ี ุ ิ ิ พุทธเจ ้า ทรงยกย่อง พระสวลี ว่า “เป็ นเลิศทางโชคลาภ อุดมไปด ้วยโภคทรัพย์ ไม่ว่า พระสวลี ” ้ จะเดินทางไปแห่งหนตาบลใด มักจะมีเทวดาคอยติดตามดูแลปรนนิบัตรับใชอยู่ตลอดเวลา ิ ั ตังแต่ทานถือปฎิสนธิในครรภ์ ก็ได ้เกิดลาภสกการะแก่ พระมารดาเป็ นอันมาก มีคนนาเอา ้ ่ ้ เครืองบรรณาการถึง 500 อย่าง ่ มาถวายทุกเชาทุกเย็น จนเป็ นทีเลืองลือมากในกรุงโกลิยะ ่ ่ ิ หากท่านทังหลายผู ้หวังในโชคลาภ ทามาค ้าขายเจริญรุ่งเรือง จงนา“ถุงพระสวลีดูดทรัพย์” ้ ิ ่ ไปแขวนยังร ้านค ้าหรือนาไปไว ้ในทีเก็บทรัพย์ ถุงพระสวลีจะชวยดูดให ้ทรัพย์ให ้มีมากขึน ทามา ่ ้ ค ้าขายดี ิ ขออานุภาพบารมีของ พระสวลี จงดลบรรดาลให ้ท่านทังหลาย จงเป็ นผู ้มีโภคทรัพย์ อุดมไป ้ ด ้วยลาภ “กินไม่หมด จนไม่เป็ น” ให ้ระลึกพระคาถาว่า นะชาลีต ิ ในขณะค ้าขาย การค ้าจะดียงขึน ิ่ ้ ี ่ คาถาบูชาพระสวลี ทีเป้ นทีนยมกันแพร่หลาย และได ้ผลดีคอบทแรกนี้ สวนบทอืน เอามาให ้ตาม ่ ่ ิ ื ่ อัธยาศัยของแต่ละคน ี ิ สวลี จะ มะหาเถโร เทวะตา นะระปูชโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ
  3. 3. ี สวลี จะ มะหาเถโร ย ักขาเทวาภิปชโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะห ัง ู ิ ั ี ว ันทามิ สพพะทา สวลี เถร ัสสะ เอต ัง คุณง สว ัสติลาภ ัง ภะว ันตุ เมฯ ั ------------------------------------------------ิ ิ ั คาถาบูชาพระสวลี (หลวงพ่อกวย วัดโฆสตาราม จ.ชยนาท) ี ิ สวะลี จะ มะหาเถโร ปั จจะยะลาภะปูชโต มะนุสโสเทวะตาอินโท ั พระมายะโม ยักขาวา ปิ ตัสสะ นิรันตะรัง ปะนะ ลาภะ สกการเรอาเน็นติ ิ ี นิจจัง สวะลิดเถรัสสะลาโภจะ สักกาโร โหติ สวะลีมะหาเถรันจะปูชะกัสสะ ั สะทาวาปิ คาถันจะ สงวัดตะนัสสะลาโภจะ สักกาโรโหติเถรัสสะ อานุภาเวนะ ลาโภเมโหตุสัพพะทาเอเตนะ สัจจะวัดเชนะ ลาโภเมโหตุ สัพพะทาฯ --------------------------------------------------------ิ คาอาราธนาพระสวลี ี ิ สวลี จะ มะหาเถโร เทวะตา นะระปูชโต โสระโห ปั จจะยาทิมหิ ี สวลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปชโต โสระโห ปั จจะยาทิมหิ อะหัง ู ิ ี วันทามิ สัพพะทา สวลี เถรัสสะ เอตัง คุณัง สวัสติลาภัง ภะวันตุ เมฯ ------------------------------------ิ คาบูชาพระสวลี ั ี อิมนา สกกาเรนะ สวลีเถรัง อะภิปชะยามิ ิ ู เมือบูชาแล ้วกาหนดภาวนาในใจว่า ่ ี ิ ั ิ สวลี จะ มะหาเถโร อินโท พรัมมาจะ ปูชตัง สพพะลาภัง ประสทธิเม เถรัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุเมฯ --------------------------------------------ิ คาอธิษฐานขอลาภจากพระสวลี (แต่งโดยหลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งสุสานไตรลักษณ์ จังหวัด ี ลาปาง ) คาไหว ้บูชาขอลาภจากพระฉิมพลี (พระสวลีเถระ) มีดังนี้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ จบ) ี ี ี ี ี ี ี สวะ สมะหา เถรัง วันทามิหัง สวะ สมะหา เถรัง วันทามิหัง สวะ สมะหา เถรัง วันทามิหัง มะหาสวลี
  4. 4. ี เถโร มะหาลาโภ โหติ มะหาสวลี เถโร ลาภัง เม เท ถะ พระคาถาหัวใจพระฉิมพลี ิ สาธุ สวลีจะมหาเถโร ิ ั นะชาลิต ิ ปะสทธิลาภา ปะสันนะจิตตา สะทา โหนติ ปิ ยัง มะมะ สพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพทิสา สะมาคะตา กาละโภชะนา วิภาละโภชะนา อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ ปิ ยัง มะมะ -------------------------------------------------ิ คาถาบูชาพระสวลี (แบบย่อ) ี ั ิ “สวลี จะ มหาเถโร ชยยะสทโธ มหิทธิโก เถรัสสะ นุภาเวนะ ” -------------------------------------------------------คาถาเวลาไปติดต่อธุรกิจ ิ “นะ ชาลีต ิ ปะสทธิลาภา” ี คาถาขอลาภพระสวลี ( ประจาวัน ) วันอาทิตย์ (ให ้ภาวนา ๖ จบ ) ั ฉิมพะลี จะ มหานามัง สพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิ ยัง มะมะ ฯ วันจันทร์ ( ให ้ภาวนา ๑๕ จบ ) ยัง ยัง ปุรโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิ ยัง มะมะ ฯ ิ วันอังคาร ( ให ้ภาวนา ๘ จบ ) ั ฉิมพะลี จะมหาเถโร โสะโห ปั จจะยาทิมหิ เชยยะลาโภ มหาลาโภ สพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา ฯ วันพุธ ( ให ้ภาวนา ๑๗ จบ ) ั ทิตติตถะภะเวราชา ปิ ยาจะ คะระตุเม เย สารัตติ นิรันตะรัง สพพะสุขาวะหา ฯ วันพฤหัสบดี ( ให ้ภาวนา ๑๙ จบ ) ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปชโต โสระโห ปั จจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ ู ิ วันศุกร์ ( ให ้ภาวนา ๒๑ จบ )
  5. 5. ิ ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะรปูชโต โสระโห ปั จจะยาทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุ ตตะโม โหติ สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทา ฯ วันเสาร์ ( ให ้ภาวนา ๑๐ จบ ) ิ ั ิ ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะ ปูชตัง สพพะลาภัง ปะสทธิ เม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิ ยัง มะมะ ฯ ----------------------------------------------ใครเกิดวันไหนก็ให ้ท่องพระคาถาประจาวันนันๆ แต่คนโบราณจะนิยมสวดภาวนาทุกวัน โดยสวด ้ ่ ตามพระคาถาในวันนันๆ เชน วันจันทร์ก็สวดบทประจาวันจันทร์ วันอังคารก็สวดบทประจาวัน ้ อังคาร ------------------------------------------------ี ของทีต ้องเตรียมในการบูชาพระสวลี ่ ี ดอกไม ้สขาว ๓ ดอก ดอกไม ้ทีมกลินหอม ๓ ดอก ่ ี ่ ดอกบัว ๓ ดอก น้าสะอาดลอยดอกมะลิ ๑ ถ ้วย ธูป เทียน วันพฤหัสบดีให ้เพิม น้าผึง ๑ ถ ้วย ่ ้ วันเสาร์ให ้ถวายอาหารทะเล หรือ อาหารจากต ้นดอกบัว ี การแก ้บนพระสวลี น้ามะพร ้าวอ่อน กล ้วยหอม การทาบุญเลียงพระ ๑ ครัง ้ ้
  6. 6. งั้นเอาตามนี้เลยนะครับ"สีวลีจะมหาเถโร ปัจจะยะลาภะปูชิโต มะนุสโส เทวะตาอินโท พรหมมายะโม ยักขาวา ปิ ตัสสะนิรันตะรัง ปะนะลาภะสักกาเรอาเนนตินิจจัง สิวะลิตเถรัสสะลาโภจะสักกาโรโหติ สิวะลีมหาเถรันจะปู ชะกัสสะสะทาวาปิ คาถันจะ สังวัตตะนัสสะลาโภจะสักกาโรโหติเถรัสสะอานุภาเวนะลาโภเมโหตุสัพพะทา เอเต นะ สัจจะวัชเชนะลาโภเมโหตุสัพพะทา ี คาถาพระสวลี ้ เนือหา ่ ซอน] [ ี หัวใจพระสวลี ี 2 คาถาบูชาพระสวลี ี 3 คาถาพระสวลี(คาถาเมตตามหา  1   นิยม)   ี คาอธิฐานขอลาภจากพระสวลี ิ 5 คาบูชาขอลาภพระสวลี (ประจาวัน) 4 ี [แก ้ไข]หัวใจพระสวลี นะชาลีต ิ ั นะ หมายถึง นอบน ้อม มีสมมาคาราวะ ชา หมายถึง ขวนขวายเรืองการงาน ่ ลี หมายถึง ไม่นอนมาก ไม่นอนดึก ไม่ตนสาย ื่ ติ หมายถึง ว่าโดยทังหมด ้ ท่องตอน ติดต่อลูกค้า คุยก ับผูใหญ่ ติดต่องานการ ้ "นะชาลีต ิ ประสิทธิลาภา" ี [แก ้ไข]คาถาบูชาพระสวลี ิ สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชโต โสระโห ปั จจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปชโต โสระโห ปั จจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา ู ิ สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ ี [แก ้ไข]คาถาพระสวลี(คาถาเมตตามหานิยม) พุทฺธังฺ เมตฺตา นะ-ชา-ลี-ติ ธัมฺมังฺ เมตฺตา นะ-ชา-ลี-ติ สังฺฆงฺ เมตฺตา นะ-ชา-ลี-ติ สีวลี เมตฺตา นะ-ชา-ลี-ติ ั
  7. 7. โอมฺมะ พลังฺ วา ราชะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา ราชา วา ราชินี วา คหัฏฺโฐ วา ปั พพะชิโต วา สะมะโณ วา พฺ ราหฺมโณ วา อิตฺถ ี วา ปุรโสวา วาณิโช วา วาณิชา วา อุปาสโก วา อุปาสิกา วา ทาระโก วา ทาริกา วา สัพฺเพ อิ ิ เม พหูชนา มัง ปิ ยายันฺต ุ อาคัจฺเฉยฺยะ อาคัจฺฉาหิ เอหิ จิตฺตังฺ ปิ ยังฺ มะมะ มหาลาภะสักฺการา ภวันฺต ุ เม* ี [แก ้ไข]คาอธิฐานขอลาภจากพระสวลี (โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลาปาง) นโม ๓ จบ สีวลี มหาเถรังฺ วันฺทามิหังฺ ( ๓ จบ ) มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ลาภังฺ เม เทถะ ิ [แก ้ไข]คาบูชาขอลาภพระสวลี (ประจาวัน) ่ คนไทยเรามีความเชือกันมานานว่า กราบบูชาพระสิวลีแล ้วชีวตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เนืองเพราะพระสิวลี ิ ่ เป็ น 1 ใน 80 พระอสีตมหาสาวก หรือศิษย์เอกของพระพุทธเจ ้า พวกเราคุ ้นเคยกันดีกับรูปลักษณ์ของพระสิวลีท ี่ ิ เป็ นภิกษุ มือขวาถือไม ้เท ้า มือซ ้ายแบกกรด สะพายบาตรบ ้าง สะพายย่ามเครืองอัฐบริขารบ ้าง พระพุทธเจ ้าทรง ่ ยกย่องพระสิวลีเป็ นเอตทัคคะในทางมีลาภมาก เพราะท่านมีบญบารมีสง วันนีจงขอนาเสนอพระคาถาบูชาขอ ุ ู ้ ึ ลาภประจาวันเกิดทัง 7 วัน ดังนีครับ ้ ้ วันอาทิตย์*  @ ฉิมพะลี จะ มหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิ ยัง มะมะ@ ท่อง 6 จบ  วันจันทร์**  @ ยัง ยัง ปุรโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิ ยัง มะ มะ@ ท่อง 15 จบ ิ   วันอังคาร***  @ ฉิมพะลี จะ มหาเถโร โสระโห ปั จจะยาทิมหิ เชยยะลาโภ มหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา @ ท่อง 8 จบ     วันพุธ**** @ ทิตติตถะภะเวราชา ปิ ยาจะ คะระตุเม เย สารัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหา@ ท่อง 17 จบ 
  8. 8.    วันพฤหัสบดี*****  @ ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปชโต โสระโห ปั จจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา@ ท่อง 19 จบ ู ิ      วันศุกร์******  ิ @ ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะนะ ระปูชโต โสระโห ปั จจะยาทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุ ตตะโม โหติ สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทา @ ท่อง 21 จบ        วันเสาร์******* ิ @ ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะปูชตัง สัพพะลาภัง ปะสิทธิ เม เภรัสสานุภาเวนะ สะทา สุข ี ปิ ยัง มะมะ @ ท่อง 10 จบ ใครเกิดวันไหนก็ให ้ท่องพระคาถาประจาวันนันๆ แต่คนโบราณจะนิยมสวดภาวนาทุกวัน ้ โดยสวดตามพระคาถาในวันนันๆ เช่น วันจันทร์ก็สวดบทประจาวันจันทร์ วันอังคารก็สวดบทประจาวันอังคาร ้ ครับ

×